Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYMIANĘ POKRYCIA DACHU NA SALI GIMNASTYCZNEJ GZS W REGIMINIE

REGIMIN, 2011-09-07

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 16/11. Nazwa zadania: WYMIANA POKRYCIA DACHU NA SALI GIMNASTYCZNEJ GZS W REGIMINIE

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               URZĄD GMINY REGIMIN

Adres zamawiającego                REGIMIN 22

Kod Miejscowość                        06-461 REGIMIN

Telefon:                                       (023) 681-17-56

Faks:                                           (023) 681-17-56 wew. 37

adres strony internetowej            www.regimin.pl

adres poczty elektronicznej        regimin@bazagmin.pl

Godziny urzędowania:                8.00-16.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.regimin.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Regimin, pokój nr. 12 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi

1 zł gr za stronę oraz Wykonawca pokrywa koszty przekazania.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

WYMIANA POKRYCIA DACHU NA SALI GIMNASTYCZNEJ GZS W REGIMINIE

 

- Rozebranie pokrycia z onduliny nie nadających się do użytku

- Rozebranie rynien nie nadającej się do użytku

- Rozebranie rur spustowych nie nadającej się do użytku

- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się

  do użytku

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -za każdy nast. 1 km 5 km Krotność= 4

- Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyc. -50% łacenia połaci  

  dachu Krotność= 0.5

- Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną - trapezową powlekana (kolor do ustalenia z Inwestorem)

   o pow. arkuszy ponad 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu

- Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm -z blachy ocynkowanej powlekana (kolor do ustalenia z

   Inwestorem)

 

Szczegóły zakresu i wielkości zamówienia przedstawione zostały w przedmiarach robót do zadania 1 i zadania 2 w formacie pliku PDF zamieszczonego na naszej stronie (www.regimin.pl).

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

 

45000000-7 Roboty budowlane

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45261213-0 Kładzenie dachów metalowych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia 28 październik 2011

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

    dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach  

    zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

    niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

    sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

    niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

    zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres  

    korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą

    wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za

    odrzuconą.

 

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają  

    wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą.

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z

    zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

    zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

    udzielenie zamówienia.

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

    poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o

    dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku

    granicznego - spełnia/niespełnia

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: ------, słownie: -------

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

najniższa cena

100 pkt.

#82

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2011-09-22 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

URZĄD GMINY REGIMIN

REGIMIN 22

06-461 REGIMIN

Pokój nr. 8 (Sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-09-22 o godz. 10.30

  w siedzibie zamawiającego

URZĄD GMINY REGIMIN

REGIMIN 22

06-461 REGIMIN

Sala konferencyjna pok. nr 14 (I piętro budynku)

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

XVII. Informacja dla wykonawców

 

Każdy z Wykonawców powinien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków

placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem

postępowania, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego

skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty

wizji poniesie Wykonawca.

 

Wyznaczamy datę wizji przy udziale przedstawicieli Inwestora na: 14.09.2011 godz. 900

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przetargiem Wykonawców.

Miejsce spotkania Urząd Gminy w Regiminie.

 

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 239213  Data zamieszczenia: 07.09.2011

 

 

 

 

____________________________________

Lech Marek Zduńczyk

Data wytworzenia dokumentu: 07.09.2011
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji i środków UE
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2011 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 1178
16 września 2011 11:03 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika [formularz_+_zalaczniki_rok_16_2011.doc] do dokumentu.
07 września 2011 13:24 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika [ogloszenie_sprawa_nr_16_2011.doc] do dokumentu.
07 września 2011 13:23 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika [siwz_sprawa_16_2011.doc] do dokumentu.
Realizacja: IDcom-web.pl