Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.Numer sprawy: 03/17. Nazwa zadania: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Numer sprawy: 03/17

Miejscowość, 2017-10-03

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/17. Nazwa zadania: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY 
REGIMIN - IV ETAP – 
TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE 2:  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO (ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH)

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

Środki przewidziane w planie są niewystarczające do dokonania wyboru oferty. Zamawiający na w/w zadanie inwestycyjne nie posiada takich środków, jakie zostały zaproponowane w ofercie i na dzień dzisiejszy nie będzie mógł ich zabezpieczyć w budżecie gminy, aby móc je zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty

 

Uzasadnienie prawne:

 

Art. 93 ust 1 pkt. 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

 

Środki ochrony prawnej

od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 03.10.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: KRZYSZTOF ZWIERZCHOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2017 15:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 189
03 października 2017 15:53 Krzysztof Zwierzchowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2017 15:52 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl