Klauzula informacyjna Urządu Gminy w Regiminie


Spełniając obowiązek należytego informowania Obywateli o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").  informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania oraz przysługującym obywatelom prawach.


Administratorem  danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Gmina Regimin z siedzibą ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin


Miejsce zbierania i przetwarzania danych osobowych: Urząd Gminyw Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin

 • Kontakt telefoniczny: tel. (23) 6811756 , faks (23) 6858008;
 • Adres e-mail: ug@regimin.pl
 • Adres skrytki domyślnej Urzędu Gminy Regimin na platformie ePUAP  :  /1402082/SkrytkaESP
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail: ug@regimin.pl

 

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

 

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Gminę Regimin na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gminę Regimin na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia;

  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


Komu możemy przekazać Pani/Pana dane?

 

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 

  • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).


Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.


Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do Twoich danych?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 • W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Gminę Regimin. Przy czym podanie danych jest:

 

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.


Informacje dotyczące automatycznego przetwarzania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


 

Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2019 10:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 430
15 maja 2019 11:02 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
15 maja 2019 11:02 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
15 maja 2019 10:59 (Elżbieta Kopacz) - Dodanie nowej zakładki.