Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
https://bip.regimin.pl

PetycjePrzedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

Petycja musi być podpisana:

Sposób składania i rozpatrywania petycji reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).


 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji w sprawie opublikowania wniosku na stronie internetowej 10‑02‑2017 . Petycja została wniesiona droga elektroniczną w dniu 10.02.2017 r.

Odpowiedź na petycję w sprawie opublikowania wniosku na stronie internetowej wniesioną 10.02.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji w sprawie opublikowania baneru mikroporady na stronie internetowej gminy . Petycja została wniesiona droga elektroniczną w dniu 17.07.2017 r.

Odpowiedź na petycję w sprawie opublikowania baneru mikroporady na stronie internetowej gminy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek - petycja z dnia 21 sierpnia 2018 r. - "Inicjatywa - Walczymy ze Smogiem - Zmieniajmy gminy na lepsze"

Odpowiedź na petycję w sprawie Walczymy ze smogiem - Zmieniajmy gminy na lepsze

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------