Urząd Gminy w Regiminie

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu

Do zadań stanowiska ds. oświaty, kultury i sportu należy w szczególności:

1) kierowanie całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem oświaty,
2) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
3) współpraca z dyrektorami w zakresie dowożenia uczniów do szkół,
4) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
5) prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych,
6) realizacja zadań wynikających z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej,
7) przygotowywanie projektów regulaminu wynagradzania nauczycieli i jego uzgadnianie ze związkami zawodowymi nauczycieli,
8) prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów,
9) organizowanie konkursów i naborów na dyrektorów placówek oświatowych,
10)prowadzenie spraw z zakresu zdrowia, kultury, sportu i rekreacji,
11)podejmowanie i aktywizacja działań mających na celu wykorzystanie przez społeczność lokalną atrakcji turystycznych gminy,
12)realizacja zadań z zakresu promocji i rozwoju agroturystyki na terenie gminy,
13) programowanie i planowanie rozwoju bazy sportowej w gminie, ustalanie kierunków rozwoju turystyki z uwzględnieniem współdziałania w planowaniu przestrzennym infrastruktury turystycznej,
14) sporządzanie dokumentów kadrowych dla dyrektorów placówek oświatowych,
15) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi,
16) prowadzenie spraw z zakresu opieki nad miejscami pamięci narodowej, cmentarzami, w szczególności cmentarzami wojennymi,
17)ustalanie zasad polityki czynszowej i innych opłat poprzez przygotowanie
projektów uchwał i zarządzeń,
18)gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy poprzez wynajem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.
19) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
20) wykonywanie innych zadań przekazywanych do realizacji przez Wójta, bądź w jego imieniu przez Sekretarza.

Stanowiska:

Włodzimierz Pajewski

Inspektor ds. obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego i gospodarki mieszkaniowej

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2008 13:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 5065
11 grudnia 2018 12:00 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych jednostki.
11 grudnia 2018 11:47 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych jednostki.
11 grudnia 2018 11:46 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl