Urząd Gminy w Regiminie

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego i gospodarki mieszkaniowej

Do zadań stanowiska ds. obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego i gospodarki mieszkaniowej należy w szczególności:
1) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
2) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
3) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych,
4) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne,
5) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
6) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia Wójta wprowadzającego w/w regulamin w życie,
7) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
8) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,
9) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,
10) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
11) utrzymanie w ciągłej gotowości systemu wykrywania skażeń, systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz prowadzenie okresowych treningów,
12) konserwacja urządzeń alarmowych i ostrzegania ludności,
13) kierowanie przygotowaniem do ewakuacji ludności,
14) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
15) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
16) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
17) opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
18) organizowanie i koordynacja szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
19) opiniowanie projektów prawa miejscowego dotyczących OC i mających wpływ na realizację zadań OC,
20) przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych, obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania obroną cywilną, powoływanie gminnych i zakładowych struktur formacji obrony cywilnej,
21) nakładanie obowiązków świadczeń w ramach powszechnej samoobrony ludności,
22) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie oraz zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych i umundurowania,
23) wykonywanie innych zadań określonych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
24) opracowywanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego,
25) organizowanie posiedzeń zespołu reagowania kryzysowego,
26) prowadzenie spraw Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego, zabezpieczeń i ewakuacji z obszarów zagrożonych powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,
27) udzielanie i cofanie pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych i kontrola dokumentacji prowadzenia zbiórek,
28) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zgromadzeń wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach,
29) prowadzenie spraw związanych z organizacją zabaw publicznych,
30) opracowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali,
31) ustalanie zasad polityki czynszowej i innych opłat poprzez przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń,
32) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy poprzez wynajem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
33) naliczanie dodatków mieszkaniowych,
34) wykonywanie innych zadań przekazywanych do realizacji przez Wójta, jego Zastępcę lub Sekretarza.

Stanowiska:

Włodzimierz Pajewski

Inspektor ds. obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego i gospodarki mieszkaniowej

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2008 13:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 4726
02 lipca 2008 09:38 Przemysław Bugdal - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego i gospodarki mieszkaniowej.
02 lipca 2008 09:38 Przemysław Bugdal - Dodanie stanowiska: i Inspektor ds. obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego i gospodarki mieszkaniowej.
01 lipca 2008 13:03 Przemysław Bugdal - Utworzenie jednostki.
Realizacja: IDcom.pl