Urząd Gminy w Regiminie

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. administracyjno - gospodarczych i drogownictwa i obronności

Do zadań stanowiska ds. gospodarczo - administracyjnych i drogownictwa należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem czystości i porządku na drogach i w pasach dróg gminnych oraz terenach komunalnych,
2) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
3) zarządzanie siecią dróg gminnych i lokalnych,
4) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i lokalnych,
5) planowanie i realizacja zadań z zakresu bieżącego utrzymania, remontów dróg gminnych, chodników przy tych drogach i innych urządzeń związanych z drogą,
6) prowadzenie prac związanych z organizacją ruchu na drogach gminnych i współpraca w tym zakresie z właściwymi organami ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego,
7) opracowywanie opinii w sprawie przebiegu i kategorii dróg,
8) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, placów, dróg i terenów komunalnych, w tym rozliczanie odpłatności za energię elektryczną i konserwację oświetlenia,
9) nadzór nad robotami publicznymi i interwencyjnymi oraz pracownikami zatrudnionymi przy wykonywaniu robót publicznych i interwencyjnych, w tym szczególnie:
a) zaopatrzenie w sprzęt i materiały,
b) rozliczenie pracowników z wykonania prac oraz rozliczenie materiałów,
c) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
10) prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu, w szczególności:
a) zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia,
b) nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie,
11) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego obiektów zarządzanych przez Gminę poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki konserwacyjno-remontowej,
12) zlecanie wszelkich niezbędnych przeglądów w obiektach zarządzanych przez Gminę zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
13) prowadzenie spraw Ochotniczych Straży Pożarnych,
14) wykonywanie innych zadań przekazywanych do realizacji przez Wójta, jego Zastępcę lub Sekretarza.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2008 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 4022
16 czerwca 2016 15:13 Elżbieta Kopacz - Usunięcie stanowiska: Specjalista ds. administracyjno - gospodarczych i drogownictwa.
08 grudnia 2015 15:09 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych jednostki.
08 grudnia 2015 15:09 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl