Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
https://bip.regimin.pl

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. modernizacja gmin. sys. komunik.

 

Regimin,2008.09.29 Nr 7632/13/08 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ - informuję że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia – modernizacja gminnego systemu komunikacyjnego w m. Zeńbok / relacji Regimin – Zeńbok - Humięcino/Akta sprawy do wglądu znajdują się w Urzędzie Gminy w Regiminie / pok. nr 13/. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można zgłaszać do Wójta Gminy w Regiminie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Rozdzielnik:Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Regiminie Mieszkańcy wsi Zeńbok i Regimin