Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
https://bip.regimin.pl

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

        Regimin 2008-12-04

 

 

 

Sprawa nr 16A/08

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w m. Regimin

 

 

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie:

- PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,

   

  1. Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

 

 

ZAKŁAD INSTALACJI SIECI GAZOWYCH, WOD-KAN ENERGETYCZNYCH, HANDLU I  USŁUG  M. M. Młyńscy                                                                               

adres        06-400 Ciechanów ul. Śmiecińska 8

 

Za kwotę brutto:      26.089,49