Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

ogłoszenie Wójta Gminy Regimin o wyłożeniu projektu zmiany studium /.../ wraz z prognozą oddziaływania /.../

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Regimin

 

                    W związku z Uchwałą Rady Gminy Regimin Nr XXIV/118/2008 z 18.11.2008 r. o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Regimin - Wójt Gminy Regimin ogłasza,  na podstawie art. 11 ust.10 i 11 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ o wyłożeniu do publicznego  wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Regimin, w dniach od 21.06.2011 r. do dnia 21.07.2011 r.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 28.07.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie o godz. 10.00. 

              Działając na podstawie art. 39 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm./, Wójt Gminy Regimin zawiadamia,  że w ramach zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Regimin opracowana została prognoza oddziaływania na środowisko , która również będzie wyłożona do publicznego wglądu w wyżej wymienionym terminie. 

           Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem zmian przedmiotowego studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej , elektronicznej i ustnej do protokółu w terminie od 21.06.2011 r. do 11.08.2011 r. w siedzibie  Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 8.00 do 16.00 w pok. nr 13. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Regimin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2011 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kowalska
Ilość wyświetleń: 1310
21 czerwca 2011 09:30 Anna Kowalska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl