Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s oczyszczalni ścieków

 

Regimin,2009.06.22 Nr 7624/3/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 i art.74 ust.3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227/. informuję, że zostało zakończone decyzją Wójta Gminy Regimin z dnia 22.06.2009 r., postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia – budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Targonie planowanej przez Inwestora – Gminę Regimin

Strony mają możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy Regimin, pokój nr 13, w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia

Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi Targonie

  2. Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie

 

 

WÓJT

Lech Zduńczyk

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2009 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2778
22 czerwca 2009 14:31 (Waldemar Jaskólski) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl