Urząd Gminy w Regiminie

Zarządzenia zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 93/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2011 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 247 ust.l, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240) -Wójt Gminy Regimin zarządza co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Regimin na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 62.500,77 zł,

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 14.083.947,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące -        13.817.140,72 zł,

2) dochody majątkowe        - 266.807,00 zł.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Regimin na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 72.474,52 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 9.973,75 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 15.220.355,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące -        12.546.308,72 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.674.047,00 zł.

§3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3 a.

§4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2011 10:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 584
14 grudnia 2011 11:04 Paweł Tadrzak - Dodanie załącznika [image0388.pdf] do dokumentu.
14 grudnia 2011 10:50 Paweł Tadrzak - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl