Urząd Gminy w Regiminie

Uchwały Rady zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXVIII/142/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 lutego 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/142/09
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 23.02.2009 r.

w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin 2008 – 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy w Regiminie uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin 2008 – 2013, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.


§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regimin.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/142/09
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 23.02.2009 r.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza warunki do ubiegania się samorządów gminnych o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych na realizację przypisanych im zadań. Jedną z możliwości uzyskania środków jest realizacja zadań wpisujących się w cele regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, który przewiduje wspieranie działań zmierzających do zwiększenia konkurencyjności, spójności gospodarczej, terytorialnej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców województwa mazowieckiego. Plan Rozwoju Lokalnego jest kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie długofalowymi procesami inwestycyjnymi na poziomie samorządu. Plan ten realizuje strategię społeczno-gospodarczą gminy, wskazując ponadto na cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, krajowych i własnych gminy.
Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został w oparciu o wszystkie wcześniej uchwalone dokumenty strategiczne, za szczególnym uwzględnieniem Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2007-2013. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin 2008-2013 jest dokumentem o charakterze otwartym, który odzwierciedla potrzeby oraz priorytetowe działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym gminy Regimin oraz funkcjonującej w niej społeczności lokalnej. Z tego też względu dokument ten musi być poddawany systematycznej okresowej analizie i ocenie, a także w razie konieczności, aktualizowany w zakresie zmieniających się uwarunkowań. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie zgodnie z zasadami współpartycypacji społeczności lokalnej i w oparciu o współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2009 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1424
26 lutego 2009 10:04 Przemysław Bugdal - Dodanie załącznika.
26 lutego 2009 10:04 Przemysław Bugdal - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl