Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr IV/10 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy - Pani Ewy Pielech.

Protokół Nr IV/10
z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 29.12.2010 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pani Ewy Pielech.


Stan osobowy Rady......................................14 Radnych
Obecnych wg załączonej listy obecności.....14 Radnych.


Spoza rady w sesji uczestniczyli:
1.Wójt Gminy...............................................Pan L Zduńczyk
2.Skarbnik Gminy.........................................Pani J Gęsicka
3.Sekretarz Gminy.........................................Pani M Kosińska
4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej.............Pani A Wolińska
5.Sołtysi wsi..................................................23 osoby

Pkt.1
Przewodniczący Rady Pani E Pielech otwierając obrady powitała Radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum Radnych władne do podjęcia prawomocnych uchwał odczytała porządek obrad do którego na wniosek Wójta jednomyślnie / 14 głosów za/ wprowadzono pkt.5/5 dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Wiedza – kapitał na przyszłość”. Porządek obrad z przyjętym wnioskiem został przyjęty jednomyślnie / 14 głosów za/ w/n wymienionym brzmieniu:
1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.
5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1/zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2/Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin
3/uchwały budżetowej Gminy Regimin
- przedstawienie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej oraz opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego gminy,
- odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy
- przedstawieni autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
-głosowanie nad podjęciem uchwały budżetowej
4/wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
5/zatwierdzenia projektu pn. „Wiedza – kapitał na przyszłość” .
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.

Pkt.2
Do protokołu z III sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty
jednomyślnie /14 głosów za/.
Pkt.3
Wójt Pan L Zduńczyk przedstawiając informacje o pracy między sesjami poinformował o
następujących sprawach:
-W dniu 28.12.br podpisany został w Warszawie, w WFOŚiGW aneks do do umowy o dotacje na realizacje programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Regimin. Na ten cel gmina otrzyma środki w wysokości ok. 31. tyś zł.
-podpisana została umowa na odbiór padłych zwierząt z terenu naszej gminy. Odbiorcą w 2011 r. będzie , tak jak dotychczas , firma „Hetman”, która zaoferowała wykonywanie tej usługi bezpłatnie. Tak więc zarówno gmina jak i rolnicy nie będą ponosili z tego tytułu żadnych kosztów.
-przygotowana została umowa z bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dotycząca prowadzenia obsługi bankowej na okres najbliższych 3 lat. Umowa ta zostanie podpisana w dniu 30 grudnia.
W okresie międzysesyjnym wydano następujące zarządzenia:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
- w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2010 r.
Dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem nie było.
Pkt.4
W okresie międzysesyjnym obradowała tylko Komisja Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Tematem posiedzenia było zaopiniowanie zmian do budżetu gminy na obecną sesję. Zmiany przedstawione w projekcie uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie.
Pkt.5/1
Przewodniczący Rady Pani Ewa Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.
Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że propozycją powyższych zmian :
1.Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 4.062 zł, w dziale 900 – zmian dokonuje się w związku z aneksem do umowy dotacyjnej podpisanym w dniu 27.12.2010 r. zmniejszającego dotacje dla gminy na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.
2.Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 8.729 zł – zmian dokonuje się po analizie wykonania dochodów gminy za okres do 24 grudnia 2010 r.
3.Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 14.487 zł, w dziale 700 w związku z przesunięciem sprzedaży działki w m. Kozdroje na I kwartał 2010 r.
4.Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 1.725 zł, i zmniejsza o kwotę 11.545 zł. Zmiany wynikają z ostatniej analizy wydatków gminy oraz możliwości pokrycia zobowiązań.
Radni do przedstawionych zmian nie wnieśli żadnych uwag. Na wniosek Przewodniczącego Rady Pani E Pielech jednogłośnie /14 głosów za/ zaakceptowali przedstawione zmiany podejmując uchwałę nr IV/20/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
Pkt.5/2
Przewodniczący Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Regimin zwróciła się do Wójta o przedstawienie nie uzasadnienia.
Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych projekt uchwały w sprawie wieloletnie prognozy finansowej jest przedstawiany wraz z projektem uchwały budżetowej. W programie przewiduje się dochody i wydatki do roku 2015. Dochody te ustalono po analizie dochodów z lat 2008 – 2009 oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2010 r.
Następnie Pan Wójt odczytał opinię RIO o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Opinia jest pozytywna i stanowi zał. nr 3 do prot. R.G.
Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady /jednomyślnie 14 głosów za / zaakceptowali wieloletnią prognozę finansową gminy Regimin podejmując uchwałę nr IV/21/10 .
Pkt.5/3
Przewodniczący Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011 r. zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.
Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że budżet na rok 2011 jest budżetem deficytowym. Dochody są przewidziane na poziomie 12.461.071 zł natomiast wydatki w kwocie 15.623.719 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.162.648 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1/ pożyczek w kwocie 2.200.000 zł, nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 962.648 zł.
Dochody własne przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów za 10 miesięcy 2010 r. oraz stawek podatkowych prognozowanych na rok 2011.
Dotacje przyjęto zgodnie z danymi otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.
Subwencje oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według informacji przesłanych z Ministerstwa Finansów.
Prognozę wydatków ustalono po analizie : wykonania budżetu za 10 miesięcy 2010 r. i prognozy budżetu za 2010 r., wniosków członków Rady Gminy, sołtysów oraz mieszkańców gminy, projektów budżetów przedstawionych przez Dyrektorów Szkól w zakresie potrzeb placówek oświatowych, zapotrzebowania złożonego przez Kierownika GOPS i Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej.
Przy ustalaniu wynagrodzeń przyjęto zatrudnienie na poziomie 2010 r. oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji o 3 % natomiast środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli ustalono w oparciu o zatrudnienie na dzień 30.09.2010 r. i wzrost wynagrodzeń od 01.09.2011 r. o 7% .
Dla wydatków rzeczowych przyjęto średnio wzrost o 2,3 % tj. zgodnie z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2011 rok. Zakupy nośników energii ustalono indywidualnie z Dyrektorami jednostek po analizie zużycia w roku 2010 r. i kształtowania się cen na rynku lokalnym. Dodatkowo w niektórych przypadkach zostały uwzględnione indywidualne wnioski w zakresie niezbędnych jednorazowych wydatków.
Pan Wójt zwrócił uwagę że jeżeli dokonamy dokładnej analizy projektu budżetu to wydatki na oświatę sięgają ponad połowę ogólnych wydatków gminy. Część tych środków zwraca nam budżet Państwa w postaci subwencji oświatowej. Przy czym subwencje oświatową nalicza się przede wszystkim na podstawie ilości dzieci uczęszczających do naszych szkół. Ilość dzieci w naszych szkołach systematycznie spada, w związku z tym subwencja również jest zmniejszana.
Różnica między kosztami utrzymania szkół a wysokością otrzymanej subwencji pokrywana jest z własnych środków.
Granica tych możliwości finansowania oświaty w tej chwili została już przekroczona i dlatego też należy podjąć jakieś decyzje dotyczące kosztów utrzymania tych placówek.
Następnie Pan Wójt zwrócił uwagę, że na podstawie tylko i wyłącznie wstępnych obliczeń ustalone są kwoty podatków i być może ulegną zmianie po podliczeniu wpłat dokonanych przez podatników na podstawie uchwalonych kwot przez Radę Gminy.
Musi również stwierdzić, że nasila się tendencja, która jest bardzo nieprzyjemna dla samorządów tz. tendencja decentralizowania obowiązków. Władze centralne w bardzo dużym stopniu zadania, które były realizowane przez administracje rządową przekazują do realizacji samorządom. Za zadaniami idą środki na ich realizację ale zazwyczaj nie pokrywają one w całości kosztów wykonania tych zadań. I wtedy automatycznie dokładamy z budżetu gminy.
Bardzo poważną kwotę w przedstawionym projekcie budżetu stanowią wydatki bieżące – 10.619.726 zł i są to wydatki które musimy ponosić i regulować, bo to są wydatki związane z energią elektryczną, ogrzewaniem,wynagrodzeniami osobowymi pracowników i innego typu rzeczami, które należy systematycznie regulować.
Jest tutaj bardzo poważna rozbieżność między oczekiwaniami naszych mieszkańców a możliwościami finansowymi gminy ponieważ mieszkańcy oczekują na przykład wydłużenia funkcjonowania oświetlenia ulicznego. W budżecie na ten cel została zaplanowana kwota w wysokości 135 tyś zł i każde wydłużenie czasu funkcjonowania oświetlenia ulicznego wiąże się ze zwiększeniem środków finansowych na ten cel. I tego typu wydatki powodują zmniejszenie środków finansowych na zadania inwestycyjne. Ujemny wpływ na budżet ma również wzrost podatku VAT.
Następnie Pan Wójt zwracając uwagę na potrzeby inwestycyjne gminy powiedział że są one duże , natomiast możliwości finansowe małe.
Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne to w pierwszej kolejności zostały umieszczone te zadania, które zostały rozpoczęte w roku 2010 r.
Przyjęta jest taka procedura ze względu na fakt że przygotowanie np. dokumentacji większych inwestycji drogowych trwa przeciętnie ok. 9 miesięcy. Są również inwestycje jednoroczne i są to przede wszystkim wodociągi w zabudowie kolonijnej. Są to spore wydatki w budżecie bo jest potrzeba w niektórych przypadkach podciągnąć ok. kilometra linii wodociągowej a do takich zadań nie ma żadnych dofinansowań. Z inwestycji mniejszych zaplanowane są również remonty świetlic i strażnic aby była możliwość wykorzystania ich na cele społeczne.
W budżecie uwzględnione są również wnioski które złożone były w roku 2010 na realizacji zadań z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej. W naszym przypadku są to dwa zadania zadania, oba związane z funkcjonowaniem obiektów komunalnych . I jest to ; odbudowa budynku strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn drugie zadanie dotyczy modernizacji obiektów w m. Zeńbok, Targonie i Lekowo.
W budżecie ujęte są również dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i są to zadania dotyczące;
-„przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. W budżecie gminy na ten cel jest przewidziana kwota 13.643 zł. Zadanie jest prowadzone przez Województwo Mazowieckie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
-„modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Regimin. W budżecie gminy na ten cel przewidziana kwota 450. 000 zł. Zadanie jest realizowane przez powiat ciechanowski.
- rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. W budżecie na ten cel przewidziana jest kwota 13.440 zł. Zadanie prowadzone jest przez Województwo mazowieckie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
-budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego. Zadanie prowadzi Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego.
Kończąc wypowiedź Pan Wójt powiedział, że uważa że ten budżet nie jest budżetem ostatecznym. Jednak jego przyjęcie przez radę pozwoli już na początku przyszłego roku uruchomić procedury związane z jego realizacją W czasie realizacji budżetu będzie ulegał on zmianom zarówno po stronie dochodów jak i wydatków podyktowanymi wpływami z podatków i opłat lokalnych, z wpływami kwot uzyskanych z dofinansowania oraz uzyskanych subwencji. Ma nadzieję, że te 32% zaplanowane na zadania inwestycyjne ulegnie zwiększeniu.
Następnie odczytana została opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy / opinia pozytywna stanowi zał. nr 4 do prot. R.G./ , opinie stałych Komisji Rady stanowiące zał. nr 5, 6 i 7 ./ opinie komisji pozytywne/
W dalszej kolejności przedstawiona została autopoprawka Wójta do projektu uchwały budżetowej w której uwzględniono następujące zmiany:
1.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 538.500 zł, w związku z przeniesieniem wydatków roku 2010 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 120820 W Regimin – Kliczki o długości około 1.800 m”
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200 zł na rzecz izb rolniczych / 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego/
3.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 800 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym w § 4210 o kwotę 500 zł, i w § 4300 o kwotę 300 zł.
4.Zwiększa się naliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania kryzysowego o kwotę 15.500 zł zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Z uwagi na brak dyskusji nad projektem budżetu gminy jak również nad autopoprawką
Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystąpiła do głosowania oddzielnie kolejnych punktów autopoprawki.
Radni jednomyślnie /14 głosów za/ zaakceptowali wszystkie punkty autopoprawki.
Następnie przystąpiono do głosowania projektu budżetu gminy na 2011 rok . Radni jednomyślnie /14 głosów za/ zaakceptowali przedstawiony budżet podejmując uchwałę Nr IV/22/10 w sprawie budżetu gminy na 2011 r.
Pkt.5/4
Przewodniczący Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości poprosiła Wójta o przedstawienie uzasadnienia.
Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że Rada Gminy poprzedniej kadencji uchwałą Nr XLVII/221/10 z dnia 8 listopada br. uchwaliła w/w wymagania. Jednak Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 10.12.2010 r. stwierdził nieważność części w/w uchwały. Wojewoda uznał, że zapisy ujęte w uchwale dotyczące obowiązków przedsiębiorców odnoszą się do warunków wykonywania zezwolenia, co nie mieści się już w delegacji ustawy o utrzymaniu porządku w gminach.
Mając na względzie ułatwienie przedsiębiorcom korzystania z uchwały, zasadne jest przyjęcie uchwały raz jeszcze z uwzględnieniem uwag Wojewody, przy jednoczesnym uchyleniu uchwały Nr XLVII/221/10 .
Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady Pani E Pielech jednomyślnie / 14 głosów za/ zaakceptowali przedstawione warunki podejmując uchwałę nr IV/23/10 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Pkt.5/5
Przewodniczący Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Wiedza – kapitał na przyszłość” poprosiła Wójta o przedstawienie uzasadnienia.
Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że Gmina Regimin po raz kolejny została beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z zakresu edukacji. Złożony przez nas wniosek na dofinansowanie projektu „Wiedza – kapitał na przyszłość” został wysoko oceniony przez MJWPU /27 miejsce wśród 183 wniosków/ i przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dofinansowany kwotą 1.454.371,40 zł.
W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w/w projektu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poprosiła o podjecie uchwały zatwierdzającej projekt. Niezłożenie uchwały w wyznaczonym przez JWPU oznaczałoby rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.
Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Przedstawiony projekt pn. „Wiedza – kapitał na przyszłość'' Rada przyjęła jednomyślnie podejmując uchwałę Nr IV/24/10 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Wiedza – kapitał na przyszłość”.
Pkt.6
W wolnych wnioskach głos zabrał Wójt Pan L Zduńczyk, który poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęło pismo z Gminnej Spółki Wodnej w Regiminie dotyczące udzielenia w roku 2011 dotacji celowej w wysokości 25.000 zł. na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych szczegółowych objętych działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Regiminie. / pismo stanowi zał. nr 8 do prot. R.G/. Wniosek ten nie został uwzględniony w projekcie budżetu na 2011 r. Jednym z powodów nie uwzględnienia wniosku była data wpłynięcia wniosku do Urzędu tj. 21.12.br a wszelkiego typu dotacje uwzględnia się w podstawowym projekcie budżetu, który jest przygotowywany do 15 listopada. Następny powód to fakt, że Spółka swoim działaniem nie obejmuje terenu całej gminy Regimin. Cześć właścicieli poszczególnych gruntów we własnym zakresie utrzymuje urządzenia wodne. Więc są to jakby dwa sposoby utrzymania tych urządzeń i tą drugą grupę również należałoby dofinansować. Kolejna sprawa to po dokonaniu analizy wpływu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego okazało, że nie wpłacono około 18 tyś zł. W związku z tym dłużnicy skierowani zostali do komornika. Z tego co wie dłużnicy Gminy są dłużnikami również Spółki Wodnej więc Spółka też uruchomi procedurę ściągania długów. Kolejna sprawa to we wniosku nie wskazano na co konkretnie ma być przeznaczone dofinansowanie.
Następnie Pan Wójt poinformował, że w ramach pomocy na zebraniu ze Spółką Wodną zobligował się, że gmina ze środków własnych i we własnym zakresie wykona część konserwacji urządzeń wodnych / rowów/ , ale tych które odprowadzają wodę od dróg gminnych . Takich przypadków na terenie naszej gminy będzie około 3 km. Przypuszcza, że w roku 2011 jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjające zostanie to wykonane.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani E Pielech wraz z Wójtem P L Zduńczyk po złożeniu życzeń z okazji Nowego Roku zamknęła obrady IV sesji Rady Gminy.

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2011 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 2124
13 stycznia 2011 10:52 Przemysław Bugdal - Dodanie załącznika [protokol410.pdf] do dokumentu.
13 stycznia 2011 10:51 Przemysław Bugdal - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl