Protokoły z sesji

Protokół Nr V/11 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 31.01.2011 r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pani Ewy Pielech.

Protokół Nr V/11

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 31.01.2011 r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pani Ewy Pielech.

 

Stan osobowy Rady ...........................................14 Radnych

Obecnych wg załączonej listy obecności........... 12 Radnych

 

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy......................................................Pan L Zduńczyk

2.Skarbnik Gminy................................................Pani J Gęsicka

3.Sekretarz Gminy...............................................Pani M Kosińska

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej...................Pani A Wolińska

5.Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności........24 osoby

 

Pkt.1

Przewodniczący Rady Pani E Pielech otwierając obrady powitała Radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podjęcia prawomocnych uchwał odczytała n/w porządek obrad, który Rada przyjęła jednomyślnie / 12 głosów za/:

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami

4.Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.

5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

1/nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Regimin

2/trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

3/uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na rok 2011

4/uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

5/określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w

art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej tych organizacji

6.Wolne wnioski i zapytania.

7.Zamknięcie obrad.

 

Pkt.2

Do Do protokołu z IV sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty

jednomyślnie.

Pkt. 3

Wójt Pan L Zduńczyk przedstawiając informację o pracy między sesjami poinformował o

następujących sprawach:

1.Zlecone zostało przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy do celów projektowych)

niezbędne do realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Radomka”.
2.Zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej stanowiącej podstawę

realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Jarluty Duże poprzez

potrójne utwardzenie na długości ok. 1000 m.
3.Zlecone zostało przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie zadania

Przebudowa drogi gminnej Grzybowo – Pawłowo” o długości ok. 1000 m.

4.Przygotowany i złożony został wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o

dofinansowanie inwestycji drogowej związanej z przebudową drogi Grzybowo – Pawłowo.

5.Zlecone zostało przygotowanie dokumentacji geodezyjnej – mapy do celów projektowych,

niezbędnej do wykonania projektu budowlanego garażu dla samochodu pożarniczego w

Lekowie.

6.Zlecono wykonanie i w miesiącu styczniu wykonana została dokumentacja kosztorysowa na

realizację zadania związanego z przebudową pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo.

7.Zlecono wykonanie i w miesiącu styczniu wykonano dokumentację kosztorysową dotycząca

wykonania dostosowania budynku świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz na potrzeby społeczności

lokalnej.

8.WFOŚiGW w Warszawie poinformował nas w dniu 27 stycznia o wstępnym przyznaniu kwoty

50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu usuwania materiałów zawierających

azbest z terenu gminy Regimin. Jest to efekt wystąpienia Wójta Gminy o udzielenie dotacji na

ten cel.

9.W związku z powyższą informacją rozpoczęty został nabór wniosków od mieszkańców naszej

gminy dotyczących dofinansowania zdjęcia odbioru utylizacji pokryć dachowych z materiałów

zawierających azbest. Planowany termin zakończenia naboru ustalono na dzień 15 marca w

związku z koniecznością przygotowania i złożenia wniosku do W. F.O.Ś i G.W w Warszawie o

przyznanie gminie dotacji na ten cel. Jest to kontynuacja programu, jaki rozpoczęliśmy jeszcze

w ubiegłym roku.

10.W dniu 24 stycznia złożony został w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie wniosek o

płatność kwoty ponad 24. 000 zł która została przyznana Gminie Regimin w ramach PROW na

zakup pojemników do selektywnej zbiorki odpadów. Pojemniki te, w ilości 12 szt, na

makulaturę, 12 szt na opakowania aluminiowe i 12 szt na zużyte baterie, zostały zakupione i

ustawione na terenie naszej gminy w 2010 r.

11.Rozpoczęta została procedura dotycząca zbycia nieruchomości komunalnych – działek

budowlanych położonych w m. Grzybowo ( 2 szt) i Pniewo Czeruchy. Przetarg na te

nieruchomości odbędzie się w dniu 23 lutego 2011 r.

12.Dokonano ustaleń ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Zarządem Dróg dotyczących

planów inwestycyjnych na 2011 r. Wstępnie ustalono, że plan ten dotyczył będzie dróg Jarluty

Małe – Klice, Radomka – Szczepanki i ewentualnie dalszego etapu drogi Regimin – Szulmierz.

W okresie między sesyjnym wydano następujące zarządzenia:

- w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na

sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych stanowiących własność komunalną gminy

Regimin.

-w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie

zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8

Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Posiłki dla beneficjentów ostatecznych zajęć

projektu :”Wiedza – kapitał na przyszłość”.

-w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na

podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania : realizacja szkoleń.

-w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2011 rok

-w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w

Urzędzie Gminy w Regiminie.

-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem nie było.

Pkt.4

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

-Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan A Prymusiewicz poinformował, że Komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenie, którego tematem była – Analiza działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani E Zakrzewska poinformowała, że Komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenie, których tematem była: 1/ Kontrola zasadności odraczania i umarzania podatków za 2010 r. 2/ analiza funkcjonowania oraz kontrola wydatków szkoły w Pniewie Czeruchach

    -Przewodniczący Komisji Zdrowia , Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pan Szmigielski Zdz. poinformował, że Komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenie których tematem była:1/Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Regimin – spotkanie z Komendantem Posterunku Policji w Regiminie, 2/ Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011

Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

Pkt.5/1

Przewodniczący Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Regimin zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że treść statutów jest identyczna dla wszystkich sołectw. Obowiązujące do chwili obecnej statuty opracowane były w 1991 r. i zawierają zmiany wnoszone przez Rade Gminy późniejszymi uchwałami. W celu ich uaktualnienia i po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw zostały przygotowane nowe projekty statutów i przedłożone Radzie celem ich uchwalenia.

Dyskusji nad przedstawionymi projektami statutów nie było. Radni na wniosek Przewodniczącego Rady Pani E Pielech jednomyślnie /12 głosów za/ podjęli uchwałę Nr V/25/11 w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Regimin.

Pkt.5/2

Przewodniczący Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie:trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych między innymi w przepisach ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W celu realizacji tych zadań w/w ustawy nakładają obowiązek powołania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W związku z powyższym został przygotowany projekt takiej uchwały i przedłożony Radzie do uchwalenia.

Dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały nie było. Radni na wniosek Przewodniczącego Rady Pani E Pielech jednomyślnie /12 głosów za/ podjęli uchwałę Nr V/26/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Pkt.5/3

Przewodniczący Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy.

Realizacja zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Program jest kontynuacją zadań realizowanych w Gminie Regimin w latach poprzednich. Określa on lokalne propozycje działań w zakresie własnym, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód wynikających z nadużywania alkoholu. Program jest adresowany do całej społeczności lokalnej zarówno mieszkańców jak i instytucji zaangażowanych w prace nad rozwiązywaniem bieżących problemów alkoholowych i innych uzależnień. Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy opracowany na dany rok zgodnie z budżetem gminy. Środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 12 głosów za / podjęli uchwałę Nr V/27/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Pkt.5/4

Przewodniczący Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na Gminę obowiązek opracowania i uchwalenia przez Rade Gminy Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Program ten stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych. Program ten realizowany jest ze środków własnych Gminy.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady Pani E Pielech jednomyślnie / 12 głosów za/ podjęli uchwałę nr V/28/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

Pkt.5/5

Przewodniczący Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 12 głosów za/ podjęli uchwałę nr V/29/11 sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pkt.6

W wolnych wnioskach Pan Wójt poinformował zebranych o;

- możliwości skorzystania przez mieszkańców gminy Regimin z dofinansowania demontażu i

utylizacji azbestu

- ustaleniu terminów zebrań sołeckich dot. wyborów sołtysów i rad sołeckich

- zmianie organizacyjnej w Zakładzie Energetycznym w Płocku w wyniku której naprawę i

konserwacje oświetlenia ulicznego przejęła wyodrębniona do tego celu spółka. Poprzednio

konserwacją zajmował się Zakład Energetyczny i zgodnie z podpisaną umową za każdy punkt

oświetleniowy płaciliśmy kwotę 2,60. W skali roku była to kwota ok. 19 tyś zł. Obecnie spółka

przesłała nam propozycję umowy i serwuje kwotę 6.20 zł za punkt. Do chwili obecnej nie

została podpisana umowa i jest szukane wyjścia z tej sytuacji.

-złożonym piśmie przez mieszkańców sołectwa Pniewo Czeruchy dot. likwidacji szkoły w tej

miejscowości. /pismo stanowi zał. do protokołu/.

Pan Wójt po odczytaniu w/w pisma poinformował zebranych, że do chwili obecnej nigdzie

oficjalnie nie było mowy o likwidacji tej szkoły. Wymaga to określonej procedury i musi być

zachowany odpowiedni tryb postępowania wymagany przy likwidacji szkoły. Jeżeli Rada Gminy zdecyduje się podjąć taką uchwałę to podjąć ją musi do końca lutego. A więc jest jeszcze miesiąc czasu na dyskusję dotyczącą tej placówki oświatowej. Zanim przystąpimy do tego typu działań to musimy uzyskać opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz opinię rodziców dzieci uczęszczających do tej szkoły. Nie wszystkich mieszkańców, tylko rodziców dzieci z tej szkoły. Następnie Pan Wójt poinformował, że do w/w szkoły uczęszcza 31 uczniów. Liczba urodzeń dzieci na terenie gminy ciągle maleje. Z wykazu otrzymanego z ewidencji ludności wynika, że w latach następnych jest coraz mniej dzieci. Na terenie obwodu szkolnego Pniewo Cz / tj. w m. Pawłowo, Pawłówko, Pniewo Wielkie, Pniewo Cz. i Lekówiec/ w ciągu 4 lat urodziło się 30 dzieci. W roku 2005 urodziło się – 10 dzieci, 2006 i 2007 – po 5 dzieci i w roku 2008 - 10 dzieci. Przy czym 5 dzieci urodziło się w Pawłówku gdzie dzieci chodzą do szkoły w Goryszach bo tam mają bliżej. Z otrzymanych danych wynika, że w szkole w Pniewie Czeruchach rokrocznie zmniejszać się będzie liczba uczniów. Już obecnie do klasy II uczęszcza tylko czworo dzieci, zaś do klasy IV jedynie 3 uczniów.

Koszty utrzymania szkoły podstawowej w Pniewie Czeruchach są niewspółmiernie wysokie w porównaniu z liczbą uczęszczających do nie dzieci. Z dokumentów księgowych wynika, że w 2010 r. całkowita kwota wydatków zrealizowanych w tej szkole zamknęła się w kwocie 602 tyś zł. Gros wydatków stanowią koszty wynagrodzeń personelu. W przeliczeniu na jednego ucznia koszt utrzymania tej placówki kształtuje się na poziomie 14 tyś zł, co w odniesieniu do kosztów w pozostałych szkołach i wysokości subwencji oświatowej na jednego ucznia jest kwotą bardzo wysoką. W pozostałych placówkach koszty te są zdecydowanie niższe i wynoszą : w Regiminie 7432 zł, w Zeńboku 9392, zł i w Szulmierzu 9598 zł.

W najbliższych latach nie ma perspektyw poprawy sytuacji w zakresie liczby uczniów w tej szkole i będzie się ona systematycznie zmniejszała. Również stan techniczny budynku w Pniewie Czeruchach wymaga poważnych remontów, szczególnie w zakresie wymiany pokrycia dachowego, ocieplenia i remontów wewnętrznych. Wiąże się z tym konieczność wyasygnowania dodatkowych poważnych środków finansowych z budżetu gminy, a co za tym idzie ograniczenia wydatków na inne zadania inwestycyjne. Ze względu na malejącą liczbę uczniów zmniejsza się corocznie wysokość subwencji oświatowej . Powoduje to konieczność zwiększania kwot, jakie na utrzymanie szkół przeznaczane są z dochodów własnych gminy. Kolejna sprawa jeżeli mówi się, że szkoła tętni życiem, to życie to może być również prowadzone w świetlicy wiejskiej, która została w ubiegłym roku wyremontowana właśnie na potrzeby społeczności lokalnej. Można zrobić choinkę dla dzieci jaką zrobił radny w ubiegłym roku i inne tego typu imprezy. Do tego nie musi być funkcjonująca szkoła która gminę kosztuje 330 tyś. Następna sprawa to właśnie w tym roku znajdą się nauczyciele, którzy odejdą na emeryturę z innych naszych szkół i być może chociaż część tych nauczycieli z Czeruch uda się zatrudnić w innych placówkach oświatowych. Takiej szansy nie było rok temu i w roku następnym też nie będzie. Więc czy mamy czekać aż takiej możliwości nie będzie i dalej dokładać do tej szkoły gdzie nauka odbywa się w klasach łączonych co nie powinno być. Z innych miejscowość również dzieci dojeżdżają do szkoły i to już od wielu lat i niektóre z nich mają dużą dłuższą drogę do szkoły. Autobus w tej chwili dowozi do Regimina gimnazjalistów z Pawłowa z Pniewa i z Czeruch więc problemu z dowozem nie ma.

Decyzję podjąć trzeba i zgodnie z obowiązującą procedurą rodzice uczniów uczęszczających do tej szkoły zostaną poinformowani o zebraniu i na zebraniu argumenty zostaną przedstawione między innymi taki że utrzymanie tej szkoły odbywa się kosztem innych szkół.

Następnie Pan Wójt zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gm. Regimin. / sprawozdanie stanowi zał. nr 11 do prot. R.G./Po zapoznaniu ze sprawozdaniem poinformował, że każdy stopień awansu zawodowego / stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany/ ma zagwarantowaną minimalną wysokość wynagrodzenia jaką powinien każdy mieć w danym roku kalendarzowym. Jeżeli dana grupa zawodowa nie osiąga tej średniej to różnica jest dopłacana z budżetu gminy. W związku z tym do 31 stycznia na wyrównanie pensji z tego tytułu musimy wypłacić kwotę ok. 136 tyś zł.

Po wypowiedzi Wójta głos zabrała Przewodnicząca Rady Pani E Pielech, która zwracając się do zebranych zwłaszcza do radnych i sołtysów z terenu obwodu szkoły w m. Pniewo Czeruchy zachęcała do wypowiedzi na temat w/w szkoły.

Głos w dyskusji zabrał Radny G Pniewski, który zwrócił się z pytaniem jak będzie z nauką indywidualną ponieważ 1 dziecko z takiej nauki w SP w Czeruchach korzysta.

Pan Wójt odpowiadając na pytanie poinformował, że po likwidacji tej szkoły nie będzie problemu z tego typu nauką. Szkoła która przejmie obowiązek nauki tego dziecka i jeżeli będzie orzeczenie lekarskie i będzie nauka indywidualna to nauczyciele z danej placówki będą dojeżdżać do ucznia. Następnie Pan Wójt odpowiadając na pytanie sołtysa m. Lekówiec dotyczące liczebności uczniów w klasach poinformował, że z chwilą przejścia dzieci ze szkoły z Czeruch do Regimina liczba uczniów w klasach będzie w granicy 20- 23 osób. Natomiast maksymalna liczba dzieci w klasie może być do 27 osób. Przeniesienie tej garstki uczniów ze szkoły z Czeruch do Regimina nie stanowi żadnego problemu.

Więcej pytań dot. szkoły nie było.

- Radny K Poznański zwrócił się z pytaniem dotyczącym naprawy kładki na rzece Łydyni.

Wójt Pan L Zduńczyk odpowiedział, że naprawa kładki będzie przeprowadzona w br.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Pani E Pielech zamknęła obrady V sesji Rady Gminy.

 

Protokołowała:

.......................

M. Lachowicz

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2011 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 1866
13 kwietnia 2011 11:57 (Paweł Tadrzak) - Dodanie załącznika [protokol_nr_v.pdf] do dokumentu.
13 kwietnia 2011 11:56 (Paweł Tadrzak) - Dodanie dokumentu.