Protokoły z sesji

Protokół Nr VI/11 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 25.02.2011 r. pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Pani Ewy Pielech.

Protokół Nr VI/11

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 25.02.2011 r. pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Pani Ewy Pielech.

 

 

 

Stan osobowy Rady............................................................ 14 Radnych

Obecnych wg załączonej listy obecności............................13 Radnych

 

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy....................................................................... Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy.................................................................Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy................................................................ .Pani J Gęsicka

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej.....................................Pan A Tadrzak

5.Sołtysi wg załączonej listy obecności................................23 osoby

6.Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie............. Pani A Cicholska

7.Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pniewie – Czeruchach..Pani M Szadkowska

8.Radny Powiatu Ciechanowskiego..................................... Pan M Milewski

9.Mieszkańcy m. Pniewo – Czeruchy.................................. 10 osób

 

Pkt.1

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech otwierając obrady powitała Radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytała n/w porządek obrad, który Rada przyjęła jednomyślne /13 głosów za/

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

1/zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Pniewie Czeruchach

2/zmiany uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia

31.01.2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego

funkcjonowania

3/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin na lata 2011 - 2015.

4/zmian w budżecie gminy na 2011 r.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad.

 

Pkt.2

Do protokołu z V sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty

jednomyślnie.

Pkt.3

Wójt Pan L Zduńczyk przedstawiając informacje o pracy między sesjami poinformował o

następujących sprawach:

1.W dniu 01.02.2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zakwalifikował do dofinansowania

wniosek złożony przez Wójta Gminy Regimin na odbudowę świetlicy wiejskiej w m. Koziczyn.

Wniosek ten został zaakceptowany na liście operacji wybranych przez Fundację Partnerską

Grupę Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”. Warto zaznaczyć, że za pośrednictwem LGD

wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego 16 wniosków o dofinansowanie różnych inwestycji, z

czego 7 z nich, w tym z Gminy Regimin, ocenionych zostało pozytywnie, 9 odrzucono.

2.W związku z powyższym faktem w dniu 2 marca zostanie w Warszawie podpisana umowa na

dofinansowanie w/w zadania, co umożliwi wszczęcie procedury ogłoszenia przetargu na

realizacje zadania „ Odbudowa świetlicy wiejskiej w m. Koziczyn.

3.W dniu 18 lutego br. ogłoszony został przetarg na wykonane zadania dostosowania budynku

świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz na potrzeby społeczności lokalnej.

4.W tym samym dniu ogłoszony został kolejny przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pod

nazwą „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo”. Otwarcie złożonych ofert

na oba w/w przetargi odbędzie się w dniu 07.03 br.

 1. Wykonana została dokumentacja geodezyjna – mapy do celów projektowych na realizację

  zadania budowa garażu dla samochodu strażackiego w m. Lekowo.

 2. Zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę garażu w m.

  Lekowo.

 3. Rozstrzygnięty został przetarg na wyłonienie Koordynatora projektu i Sekretarza projektu

  Wiedza – kapitał na przyszłość” realizowanego w szkołach ze środków UE.

 4. Rozstrzygnięty został przetarg na realizacje szkoleń językowych i szkoleń z zakresu technik

  informacyjnych w ramach projektu „Wiedza – kapitał na przyszłość”.

 5. Rozpisany został przetarg i zostanie on w najbliższych dniach rozstrzygnięty, na prowadzenie

  zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Wiedza – kapitał na przyszłość” realizowanego ze

  środków pomocowych UE.

  10.Trwa nabór wniosków o dofinansowanie zdjęcia, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających

  azbest. Do dnia dzisiejszego złożono 5 takich wniosków, zaś kilkanaście osób pobrało stosowne

  druki.

  11.Odbywają się ostatnie z zaplanowanych zebrań wyborczych związanych z wyborami Sołtysów i

  Rad Sołeckich na terenie naszej Gminy. Do dnia dzisiejszego przeprowadzonych zostało 19

  takich zebrań, w czasie których przeprowadzono w/w wybory. Do odbycia zostało jedynie 6

  zebrań, z których 2 zaplanowano na dzień dzisiejszy.

  12.Zebraniem w OSP Szulmierz rozpoczął się cykl zebrań sprawozdawczo – wyborczych w

  jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Regimin. Pozostałe

  zaplanowane zostały w m-cu marcu.

  13.Według ostatecznej decyzji Ministra Finansów dotyczącej wysokości przyznanych gminie

  Regimin kwot subwencji na rok 2011 znacznemu zmniejszeniu uległa wysokość przyznanej

  subwencji oświatowej. W pierwotnej wersji była to kwota 4 437 124 zł zaś wersja

  ostateczna opiewa na kwotę 4 134 197 zł, czyli o 302 927 zł mniej. Stwarza to poważne

  problemy ze zrównoważeniem budżetu gminy na 2011 r.

  14.W dniu 21 lutego br. odbyło się w szkole podstawowej w Pniewie Czeruchach zebranie Wójta

  Gminy oraz Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących Komisji

  Rady z rodzicami dzieci uczęszczających do tej szkoły. Poinformowano na nim o zamiarze

  likwidacji w/w szkoły z dniem 31 sierpnia 2011 r.

  W okresie między sesjami wydano następujące zarządzenia:

- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury

- w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie

art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania : „prowadzenie zajęć

edukacyjnych”.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury.

- w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie

art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem nie było.

Pkt.4

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani E Zakrzewska i Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż Pan Zdz. Szmiegielski poinformowali, że komisje w okresie międzysesyjnym nie obradowały.

-Członek Komisji Budżetu, Finansów, Planowana, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan Zdz. Szmigielski poinformował, że komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie na którym pozytywnie zaopiniowała zmiany do budżetu gminy na obecną sesję Rady.

Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

Pkt.5/1

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Pniewie – Czeruchach zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że proces likwidacji szkół obecne jest procesem dosyć powszechnym a wiąże się to z sytuacją demograficzną w kraju. Z roku na rok liczba dzieci systematycznie maleje. Z danych otrzymanych z ewidencji ludności wynika, że w następnych latach szkolnych liczba uczniów spadnie i będzie wyglądać następująco:

-we wrześniu 2012 do szkół pójdzie 52 dzieci. Tyle powinno iść jeżeli pójdą do szkół na naszym terenie. W roku 2013 – 43 dzieci na całej gminie a w roku następnym 40 dzieci. Jak widać spadek jeżeli chodzi o liczbę urodzeń jest katastrofalny i dotyczy wszystkich placówek na naszym terenie.

Przedstawiony projekt uchwały zakłada zamiar likwidacji szkoły w Pniewie – Czeruchach. Uchwała ta nie oznacza likwidacji szkoły, bo jeżeli do tego dojedzie potrzebne będzie podjęcie jeszcze jednej uchwały dotyczącej likwidacji szkoły. Ta uchwała otwiera dopiero procedurę likwidacji. Po podjęciu uchwały mamy obowiązek poinformować organy jakie są wymienione w tej uchwale. Projekt uchwały został przedstawiony ponieważ do szkoły w Pniewie Czeruchach uczęszcza tylko 43 dzieci z perspektywą , że w następnych latach będzie tych dzieci systematycznie ubywało i dotyczy to całej gminy. Inne sprawy to ekonomia. Niestety ekonomia jest dziś prawem, która obowiązuje nas wszystkich i dostosować się do niej musimy. Ten fakt ekonomiczny to koszt utrzymania szkół. Według ostatecznej decyzji Ministra Finansów dotyczącej wysokości przyznanych gminie Regimin kwot subwencji na rok 2011 znacznemu zmniejszeniu uległa wysokość przyznanej subwencji oświatowej. W pierwotnej wersji była to kwota 4 437 124 zł zaś wersja ostateczna opiewa na kwotę 4 134 197 zł czyli o 302 927 mniej. Wydatki jakie są przewidziane w budżecie na szkoły sięgają prawie 6 milionów zł. Stwarza to poważne problemy ze zrównoważeniem budżetu gminy na 2011 rok. Ubyło 20 dzieci a subwencja zmniejszona została o prawie 303 tyś zł . Różnica między subwencją a określonymi wydatkami w budżecie na szkoły pokrywana jest z dochodów własnych gminy. Krotko mówiąc musimy oszczędzać na innych wydatkach po to żeby móc zapewnić funkcjonowanie szkół. Biorąc pod uwagę, że sytuacja już się pogłębiła nie może sobie wyobrazić sytuacji jaka może być za rok, kiedy będzie jeszcze mniej dzieci. Subwencja oświatowa znów z tego tytułu zostanie zmniejszona, ale koszty funkcjonowania szkół wzrosną ponieważ ogólnie koszty idą w gorę. W związku z tym należy poczynić starania żeby przynajmniej nie zwiększać wydatków przeznaczonych na oświatę. W tej chwili mówimy o zamiarze likwidacji szkoły w Czeruchach ale w innych szkołach musimy szukać oszczędności bo fakt obcięcia subwencji powoduje, że te wydatki należy zminimalizować. Budżet gminy który był przyjęty na 2011 rok z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej w tej chwili stał się nieaktualny. Rozumie , że kwestia likwidacji szkoły jest kwestią nieprzyjemną. Jednak zjawisko które jest w naszej gminie jest zjawiskiem powszechnym w naszym kraju. Warunki zarówno demograficzne, techniczne powodują , że ta najmniejsza szkoła z tych wszystkich czterech funkcjonujących na terenie naszej gminy jest przedmiotem dzisiejszych obrad. Ma świadomość faktu, że w niektórych przypadkach te warunki dojazdu do szkoły się pogorszą bo o innych rzeczach można dyskutować. To nie może być argument który przemawia za zdjęciem z porządku obrad tej uchwały lub za jej niepodjęciem bo to nas dużo kosztuje i nie jesteśmy w stanie tego dalej utrzymać. Różnica między kosztami utrzymania szkół a otrzymaną dotacją wynosi obecnie ok. 1.980.000 zł. A my mamy w swoim budżecie tylko 13 milionów dochodu. Żeby utrzymać obecną liczbę szkół należałoby poważnie ograniczyć inwestycje. I gdyby ten proces dotyczył tylko tego roku to można by było to przeczekać ale to jest proces który kształtuje się w najbliższych latach. I nie ma widoków na poprawę, bo trudno oczekiwać żeby z dnia na dzień liczba urodzeń się zwiększyła.

Ma świadomość faktu, że odpowiada za całość budżetu i realne jego możliwości. I nie jest w stanie na chwilę dzisiejszą ukryć rozgoryczenia, bo spodziewał się zmniejszenia subwencji w granicach 40 – 70 tyś zł ale nie 303 tyś zł. To jest połowa kosztów utrzymania szkoły w Czeruchach. Zakładając, że Rada nie podejmie tej uchwały więc pytanie co dalej, skąd wziąć pieniądze na następny rok bo to są skutki na następny rok. Zadania gminy to nie tylko oświata lecz również inne zadania i na te pozostałe zadania gmina środki znaleźć również musi.

Ze swojej strony może zapewnić, że ten zamiar likwidacji skutkuje podjęciem prac w komisjach Rady Gminy, poinformowaniem Kuratorium które musi zając stanowisko w tej sprawie. Musimy przedstawić plan co w zamian, musimy konsekwentnie działać w kierunku zapewnienia dowozu. Tego nie można robić na ostatnią chwilę ponieważ obowiązują odpowiednie procedury w tych kwestiach.

Przewodnicząca Rady Pan E Pielech zabierając głos w dyskusji powiedziała że ponieważ rodzice byli zaniepokojeni co ich dzieci czeka w szkole w Regiminie dlatego poproszona została Pani dyrektor A Cicholska o przybliżenie w jakich realiach mogą znaleźć się ich dzieci. Następnie zachęcała rodziców do zadawana pytań pani Dyrektor.

Pani A Cicholska dyr. Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie zabierając głos w dyskusji zapoznała zebranych z warunkami lokalnymi szkoły w Regiminie z jej wyposażeniem, liczbą uczniów, realizowanych projektach unijnych i o sukcesach szkoły.

Radny L Dobrzeniecki zabierając głos w dyskusji powiedział, że na zebraniu z rodzicami była mowa o jakieś dodatkowej propozycji dla tej szkoły. W związku z tym czy jest już ta propozycja.

Wójt odpowiadając na pytanie poinformował, że takie propozycje ze strony rodziców mogą zostać przedstawione tak jak było mówione na spotkaniu w okresie ok. 2 miesięcy od podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji szkoły. Jest czas na dokonanie analizy wydatków i ewentualne propozycje ograniczenia wydatków w szkole.

Jednak od czasu zebrania realia się zmieniły z uwagi na mniejszą subwencje oświatową o kwotę 303 tyś zł.

Po wypowiedzi Wójta głos w dyskusji zabrała Pani M Turowska reprezentująca rodziców , która powiedziała między innymi, że:

z punktu widzenia ekonomicznego szkoła jest nierentowna. Ale dzieci to nie tylko cyfry i nie może przeważać wzgląd ekonomiczny. Dzieci mają dobre wyniki w nauce , najwyższe w gminie Regimin. Ponieważ rzeczywistość nie jest przychylna dzieciom, to rodzice zaczęli czynić starania żeby szkoła w dalszym ciągu funkcjonowała. W związku z tym od spotkania z Panem Wójtem rodzice skontaktowali się z Federacją Inicjatyw Oświatowych, która wskazała dobre przykłady niepublicznych szkół na prawach szkół publicznych. Takimi przykładami jest szkoła w Niegowie licząca zaledwie 5 uczniów i w Załuskach która liczy 28 uczniów. Prezesi Fundacji opowiedzieli o swoich placówkach, problemach i sukcesach oraz zaproponowali pomoc.

Kancelaria prawna z Ciechanowa przeanalizowała sytuacje szkoły, wskazała podstawy prawne i ścieżki pozwalające uruchomić szkołę z nowym organem prowadzącym oraz zadeklarowała pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.

Przeprowadzono rozmowy z Komendantem Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymogów p. poż.

Jest umówione spotkanie z Sanepidem w celu określenia warunków dopuszczenia szkoły do użytkowania i terminów wykonania zaleceń. Jest również umówione spotkanie z inspektorem nadzoru budowlanego, elektrykiem i w zakresie wodno -kanalizacyjnym.

Po feriach analityk określi minimum kadrowe.

Nawiązano kontakt z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w zakresie pozyskania środków unijnych. Rodzice liczą na pomoc gminy,proszą Pana Wójta o pomoc, współpracę i honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu czy w Fundacji , które rodzice zamierzają założyć. Uważa , że jest to dobra inicjatywa jednak założenie Stowarzyszenia wymaga sporo czasu i nie jest to zależne od jej inicjatorów.

Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi Pani Turowskiej powiedział, że na wszystkich spotkaniach gdzie się mówiło o szkole składana byłe przez niego deklaracja iż w przypadku gdy państwo wyrażacie chęć takich działań negować tego nie będzie. Mówiła Pani o podjętych działaniach i działaniach na przyszłość które pozwalają mieć nadzieję, że coś się udać może. Ze swojej strony jako osoba również odpowiedzialna za oświatę absolutnie nie odmawia współpracy w tym zakresie ponieważ jak to wcześniej zostało powiedziane i to podtrzymuje że najważniejsze jest dobro dziecka. Uważa, że skoro w ciągu kilku dni takie działania zostały podjęte i będzie dalsze działania i jeżeli działania te będą przynosiły sukcesywnie konkretne efekty to z e strony, Urzędu Gminy to poparcie i to wsparcie będzie. Nie widzi żadnych przeszkód żeby wesprzeć działania rodziców oczywiście na chwilę bieżącą nie mówimy o członkostwie bo jest to kwestia perspektywy czasu. Jeżeli wszystko się ułoży a bardzo dużo zależy od spotkania z rodzicami od tego jak oni do tego podejdą i jeżeli te działania będą kontynuowane i zakończą się sukcesem to oczywiście żadna gmina nie odmówi wsparcia grupie ludzi czy inicjatywie której będzie przyświecał taki cel. Jeżeli będzie taka potrzeba to udostępniamy oczywiście bezpłatnie całą nieruchomość do dyspozycji co jest podstawą funkcjonowania takiej instytucji jak Stowarzyszenie czy Fundacja.

Po wypowiedzi Wójta głos zabrał Radny L Dobrzeniecki który zwrócił się z pytaniem w jaki sposób naliczana jest subwencja oświatowa ponieważ 303 tyś zł jest dużą kwotą biorąc pod uwagę zmniejszenie liczby uczniów o ok. 20.

Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi Radnego powiedział, że do naliczania subwencji brana jest pod uwagę liczba dzieci, ilość etatów i liczebność klas ale również inne współczynniki. Z tego co pamięta nie obniża się subwencji jeżeli średnio klasy liczą po 18 osób. Jeżeli wskaźnik jest niższy automatycznie subwencja naliczana jest w mniejszym %. Współczynników do naliczania subwencji jest jeszcze kilka i może nie mają one takiego wpływu na wysokość subwencji ale powodują że wskaźnik % naliczanej subwencji jest obniżany. W tej chwili nie może powiedzieć dokładnie jakie, ale na pewno zostaną podjęte działania w celu wyjaśnienia w jaki sposób doszło do zmniejszenia subwencji o kwotę 303 tyś zł.

Radny Powiatu Pan M Milewskie zabierając głos w dyskusji zwrócił się z zapytaniem do Wójta i Rady czy jest możliwość żeby tej inicjatywie dać czas do końca roku 2011 a za tą prośbą przemawia fakt że budżet gminy został już zatwierdzony na 2011 r. więc środki na utrzymanie szkół zostały zabezpieczone. Czy jest możliwość żeby Rada Gminy dała czas do końca 2011 r. aby inicjatorzy mieli możliwość na dalsze działania związane z założeniem Stowarzyszenia czy Fundacji.

Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi Radnego powiedział, że niestety po zmniejszeniu subwencji nie ma zabezpieczonych środków na oświatę ponieważ te środki zostały zabrane. Musi te środki znaleźć. Druga rzecz to podjęcie decyzji do końca 2011 r będzie skutkowało przedłużeniem tego stanu rzeczy do 31 sierpnia roku 2012. Nie mówimy tylko o budżecie tego roku ale również o budżecie na kolejny rok. A więc w tym roku utrzymujemy szkołę i szukamy oszczędności i brakujące 303 tyś zł a konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie, to że od 1 stycznia 2012 w budżecie muszą znaleźć się środki finansowe na funkcjonowanie szkół do 31 sierpnia 2012 r. W stanie wyższym niż obecnie bo należy liczyć się z tym że dzieci nam ubywa a w związku z tym i subwencja będzie również mniejsza a koszty utrzymania szkół coraz większe . Następna rzecz jeżeli to postępowanie ten tryb i skutki Państwa działań będą przynosiły pozytywne efekty to jest jeszcze czas na dalsze działania. Może przygotować procedurę szukania pracy dla nauczycieli i rozważania możliwości zatrudnienia w innych szkołach. Rozważania co będzie dalej, jak budżet przygotować na następny rok ewentualnie dokonywać przeliczeń finansowych związanych z likwidacją szkoły. Jeżeli przesuniemy termin podjęcia tej uchwały do końca roku 2011 przedłużamy sytuację którą mamy w chwili obecnej do sierpnia 2012 r. Zakładając , że nie uda się stworzyć modelu o którym mówiła Pani Turowska i działania nie przyniosą pozytywnych skutków to Wójt i Rada będą w takiej sytuacji do sierpnia 2012 r. Natomiast konsekwencją podjęcia tej uchwały jest to, że można uruchomić działania związane z zatrudnieniem nauczycieli i zastanowić się nad środkami finansowymi jakie będą potrzebne przy likwidacji szkoły. W momencie kiedy uchwały nie ma to działań również nie ma a sytuacja obecna pozostaje do końca sierpnia ale 2012 roku. Jeżeli jednak Państwa inicjatywa zacznie przybierać realne kształty możliwe do zrealizowania i wszystko jest pewne na 100% wtedy siadamy i rozmawiamy jakie są skutki finansowe pozostawienia niepodjęcia uchwały o likwidacji szkoły. W Czeruchach na zebraniu powiedział i słowa dotrzyma w kwestii działki, budynku i jeżeli będzie to miało realny kształt usiądziemy i będziemy dyskutować skąd pieniądze na ten rok czasu wziąć , na czym oszczędzić w szkołach. Nie może pozostać w sytuacji w której nie jest podjęta żadna decyzja. Są konsekwencje finansowe takich decyzji. W tej chwili ma zadanie gdzie znaleźć 303 tyś zł. My nie likwidujemy w tej chwili szkoły w Czeruchach jest to rozpoczęcie procesu. Rodzice niech działają w jednym kierunku my zaś w drugim przygotowując się do skutków ewentualnej likwidacji. Co jedno drugiemu absolutnie nie przeszkadza. W przypadku kiedy uchwały nie będzie mamy dwa lata do tyłu. Przypuszcza, że w następnym roku subwencja będzie obcięta bo dzieci będzie mniej a koszty utrzymania szkół rosną.

Pani Turowski zabierając głos w dyskusji zwróciła się z pytaniem czy jeżeli nie zdążą wszystkiego załatwić do 31 sierpnia i zabraknie miesiąc czy dwa do założenia Stowarzyszenia a w roku szkolnym przejąć szkoły nie można co wtedy czy dostaną szansę.

Wójt – jeżeli jest sytuacja gdzie Państwo rozpoczęliście te działania i jest przygotowane wszystko i jest pewna perspektywa skąd i jakie pieniądze otrzymacie wtedy usiądziemy i policzymy skąd wziąć żeby utrzymać szkołę. Dzisiaj wiemy że rozpoczęliście działania ale jaki będzie końcowy skutek nie wiadomo. Jeżeli się nie uda to co wtedy. Przez dwa lata jesteśmy w sytuacji

kiedy musimy znaleźć środki finansowe żeby szkołę utrzymać bez dalszej perspektyw bo i tak będzie rozwiązana. Jeżeli coś Państwu nie wypali a w maju muszą być opracowane arkusze organizacyjne to nauczyciele z Czeruch w takim wypadku nie mogą być brani pod uwagę i zostają bez niczego. Niech zatrudnienie znajdzie nawet kilka osób to będzie już coś.

Dyrektor Szkoły w Czeruchach Pani M Szadkowska zabierając głos w dyskusji zwróciła się do Wójta z prośbą o wzięcie pod uwagę w arkuszach organizacyjnych zatrudnienia chociażby części nauczycieli z tej szkoły ponieważ nie ma pewności co dalej będzie i dlatego mogą pozostać bez pracy jeżeli plan się nie powiedzie. Musi w jakiś sposób o nauczycieli zadbać i o siebie też.

Pan Wójt ponownie zabierając głos powiedział, że podjęcie uchwały daje możliwość rozmowy i uwzględnienia nauczycieli w arkuszach organizacyjnych i podjęcie działania w innych kierunkach jak w organizacji dowozu dzieci. Te wszystkie działania muszą być rozpoczęte w odpowiednim czasie. Rozstrzygniecie może być w sierpniu ale działania muszą być podjęte już teraz.

Ponieważ Wójt wykonuje uchwałę i konsekwencje wszelakich decyzji spadają na Wójta dlatego bierze pod uwagę jedną i drugą ewentualność. W obu ewentualnościach musi znaleźć wyjścia. Musi być przygotowany na to że jeżeli coś się nie powiedzie i wtedy z dnia na dzień wprowadzić drugą ewentualności. Mając świadomość faktu, że jeśli się Państwu nie uda to tym ludziom musi pomóc ale nie pomoże w sierpniu. Musi o tym myśleć w maju, w kwietniu. Czyli musi wiedzieć na czym stoi. Po podjęciu uchwały może rozpocząć rozmowy z dyrektorami czy uda się kogoś zatrudnić. Trzeba podjąć takie działania aby konsekwencje likwidacji były minimalne zarówno w stosunku do nauczycieli, rodziców , dzieci i innych pracowników szkoły.

Następnie Pan Wójt odpowiadając na pytanie radnego K Poznańskiego czy nie zabraknie miejsca w szkole w Regiminie jak będą likwidowane kolejne szkoły odpowiedział, że gdyby było dużo dzieci nie byłoby decyzji o zamiarze likwidacji szkoły. Nie będzie czegoś takiego, że na siłę będziemy likwidować szkoły po to żeby dzieci po prostu upychać w szkole w Regiminie. Oszczędności byłyby na utrzymaniu budynku a to są oszczędności zbyt małe żeby podejmować takie decyzje. Ponieważ przy większej ilości dzieci trzeba by było zwiększyć zatrudnienie a ponadto zapłacić za dojazdy dzieci do Regimina.

Radny G Pniewski zabierając głos w dyskusji zwrócił się do radnych z prośbą o pozostawienie szkoły w Pniewie Czeruchach.

Po wyczerpaniu dyskusji Radni na wniosek Przewodniczącej Rady 10 głosami za, 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących podjęli uchwałę Nr VI/30/11 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły w Pniewie Czeruchach

 

Pkt.5/2

Przewodnicząca Rady Pan E Pelech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31.01.2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zmiany dotyczą § 3 gdzie pierwotnie był zapis „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego. Po konsultacji z wdziałem nadzoru § ten otrzymuje brzmienie „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącej Rady Pani E Pielech jednomyślnie / 13 głosów za/ podjęli uchwałę nr VI/31/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31.01.2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Pkt.5/3

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin na lata 2011 - 2015. zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że tego typu dokument był zawsze elementem składowym uchwały dot. budżetu gminy. Na chwilę dzisiejszą po zmianie przepisów dokument ten musi być podjęty odrębną uchwałą. Uchwała zawiera prognozę długów gminy na lata 2011 – 2015 i spłatę rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach. Ponieważ zadłużenie gminy jest zerowe więc spłaty rat kredytu również zerowe.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącej Rady Pani E Pielech jednomyślnie /13 głosów za / podjęli uchwałę Nr VI/32/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.

Pkt.5/4

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r,. zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że w proponowanych zmianach do budżetu zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 207.720 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, jednocześnie zwiększa się dochody bieżące w rozdziale 80104 - Przedszkola. Powyższe zmiany dotyczą realizacji projektu pn. „Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci przedszkolnych z Gminy Regimin” ze środków unijnych przekazywanych w rozdziale innym niż przyjęto w budżecie na rok 2011. Ponadto zwiększa się dochody bieżące w tym samym dziale, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 779.000 zł, - zmian dokonuje na podstawie przyjętego do realizacji projektu pn. „Wiedza – kapitał na przyszłość” realizowanego w ramach priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.000 zł, w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - jest to darowizna z Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 72.700 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – środki przeznaczone do realizacji projektu pn. „Wiedza – kapitał na przyszłość”

W zakresie wydatków dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci przedszkolnych z Gminy Regimin” z rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do rozdziału 80104 - Przedszkola.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, o kwotę 784.700 zł, - zmian dokonuje na podstawie przyjętego do realizacji projektu pn. „Wiedza – kapitał na przyszłość” realizowanego w ramach priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 19.000 zł, z przeznaczeniem na promocję gminy oraz organizację imprezy plenerowej promującej gminę pn. „Święto Chleba i Mleka – świętem Gminy Regimin”. Środki pochodzą z darowizny Banku Spółdzielczego w Ciechanowie oraz zmniejszeń wydatków w innych działach.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 56.000 zł, - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kątki – Klice.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 109.000 zł, w tym: rozdziale 80195 kwotę 67.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. „Wiedza – kapitał na przyszłość” oraz kwotę 42.000 zł, na realizację zadania pn. „Dostosowanie terenu wokół obiektu komunalnego w m. Regimin do potrzeb społeczności lokalnej”

Radni do przedstawionych zmian nie wnieśli żadnych uwag. Na wniosek Przewodniczącej Rady Pani E Pielech jednogłośnie / 13 głosów za zaakceptowali przedstawione zmiany podejmując uchwałę Nr VI/33/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Pkt.6

W wolnych wnioskach głos zabrali:

Wójt Pan L Zduńczyk złożył gratulacje nowo wybranym sołtysom i tych wybranych po raz kolejny życząc im owocnej pracy na rzecz mieszkańców ich wsi i gminy. Do życzeń dołączyła Przewodnicząca Rady Pani E Pielech.

Następnie Pan Wójt przekazał sołtysom statuty sołectw oraz protokoły i uchwały z wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Pan Wójt poinformował również o kontrolach które będą przeprowadzane w najbliższym czasie w zakresie posiadania koszy na śmieci, szamb przez instytucje z zakresu ochrony środowiska. O obowiązkach właścicieli gruntów w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Zwrócił po raz kolejny uwagę na właściwe wykorzystywane koszy do selektywnej zbiórki odpadów. Poinformował również że gmina będzie musiała robić rozliczenia z segregowanych odpadów produkowanych w gminie. Ile oddaliśmy szkła, plastyku, papieru, baterii itp. Jeśli gmina nie dokona takiego rozliczenia to konsekwencją będą kary.

-Sołtys m. Lekówiec Pan J Czarzasty zwrócił się z prośbą o dokonanie naprawy drogi w Lekówcu. Wyraził opinię , ze jeśli droga nie zostanie naprawiona to w niedługim czasie zostanie rozjeżdżona.

- Sołtys m. Pawłowo zgłosił problem oświetlenia ulicznego. Zakład Energetyczny nie chce przyjmować zgłoszeń dot. naprawy lamp ulicznych.

Pan Wójt odnosząc się do wypowiedzi powiedział, że w Zakładzie Energetycznym dokonano zmian organizacyjnych w wyniku których naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego przejęła wyodrębniona w tym celu spółka. Spółka przysłała propozycje umowy dot. konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego Według nowej propozycji umowy cena którą płaciliśmy dotychczas z 2,60 za jeden punkt oświetleniowy na miesiąc wzrosła do kwoty 6, 20 zł. Jesteśmy jedną z nielicznych gminy w okolicy która nie podpisała umowy. Do czasu otrzymania ekonomicznego uzasadnienia wzrostu cen umowa nie zostanie podpisana. Została nawiązana współpraca z innymi gminami które mają w tym zakresie doświadczenie i staramy się to wyjaśnić. W związku z tym prośba o cierpliwość i danie czasu na wyjaśnienie tej sprawy.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani E Pielech zamknęła VI sesję Rady Gminy

Protokołowała:

.......................

M. Lachowicz

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2011 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 2250
13 kwietnia 2011 12:24 (Paweł Tadrzak) - Dodanie załącznika [protokol_nr_vi.pdf] do dokumentu.
13 kwietnia 2011 12:23 (Paweł Tadrzak) - Dodanie dokumentu.