Protokoły z sesji

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 28.03.2011 r pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Pani Ewy Pielech.

Protokół Nr VII/11

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 28.03.2011 r pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Pani Ewy Pielech.

 

Stan osobowy Rady .........................................................15 osób

Obecnych wg załączonej listy obecności.........................15 osób

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy..................................................................Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy...........................................................Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy............................................................Pani J Gęsicka

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej................................Pani A Wolińska

5.Kierownik Biura Terenowego w Ciechanowie KRUS..Pan M Szymańczyk

6.Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Prewencji i

Rehabilitacji KRUS.......................................................Pani D Tartas

7.Komendant Gminny OSP .............................................Pan J Suski

8.Naczelnik Jednostki OSP Lekowo................................Pan J Fabisiak

9.Sołtysi wg załączonej listy obecności...........................24 osoby

 

Pkt.1

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech otwierając obrady powitała radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum Radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytała n/w porządek obrad, który Rada przyjęła 14 głosami za.

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami

5. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

1/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin na lata 2011 - 2015

2/zmian w budżecie Gminy na 2011 r.

3/funduszu sołeckiego

4/wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi

uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

lata 2011 – 2015.

5/nieodpłatnego przekazania mienia Gminy

6/udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego na realizację zadania publicznego

7/wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie projektu

systemowego „Postaw na Swoją Przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013, Priorytet VII

Promocja integracji społecznej , Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej

integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad.

Pkt.2

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad poinformowała zebranych, że w dniu 06.03.2011 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Regiminie w okręgu wyborczym Nr 2 obejmującym m. Grzybowo i Pawłówko. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na liście kandydatów przez 1 komitet wyborczy. Ponieważ liczba kandydatów była równa liczbie wybieranych radnych głosowania nie przeprowadzono. Radnym został wybrany z listy nr 1 KWW „WSPÓLNOTA „ Tobolski Remigiusz. Następnie odbyło się ślubowanie Radnego Pana R Tobolskiego. Przewodnicząca Rady poinformowała, że ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty Radny powstaje i wypowiada słowo ślubuję” . Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.Po odczytaniu przez Przewodnicząca Rady roty „ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie , rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” Radny R Tobolski wstał i wypowiedział słowo „ślubuję”. Po złożeniu gratulacji nowo wybranemu radnemu Przewodnicząca Rady przystąpiła do kolejnego punktu obrad.

Pkt.3

Do protokołu z VI sesji nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie.

Pkt.4

Wójt Pan L Zduńczyk przedstawiając informację o pracy między sesjami poinformował, o następujących sprawach:

1.W dniu 8 marca br. do Fundacji Lokalna Grupa Działania „Ciuchcia Krasińskich” złożone zostały dwa wnioski o dofinansowanie w ramach tzw. małych projektów /dofinansowanie do kwoty 25 tyś zł/ ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przygotowane przez nas wnioski dotyczą dofinansowania wymiany nawierzchni placu gminnego położonego wokół budynku dawnego ośrodka zdrowia w Regiminie oraz dofinansowanie Gminnego Święta Chleba i Mleka.

2.W wyniku oceny dokonanej przez komisję kwalifikującą powyższe wnioski wynika, że na 61 złożonych wniosek gminy Regimin o dofinansowanie Święta Chleba i Mleka” zdobył najwyższą ocenę i zajął I miejsce. Zakwalifikowany do dofinansowania został także drugi z naszych wniosków.

  3.W związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Mazowieckiego zawieszonego w 2010 r. programu wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych przygotowany został i złożony do Sejmiku wniosek Gminy Regimin o wsparcie finansowe przy zakupie lekkiego nowego samochodu strażackiego przeznaczonego dla jednostki OSP Lekowo.

4.W dniu 2 marca została w Warszawie podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Odbudowa świetlicy wiejskiej w m. Koziczyn” ze środków PROW 2007 – 2013. Wstępna kwota dofinansowania określona została na ponad 97 tyś zł.

5.W związku z podpisaniem w/w umowy ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację powyższej inwestycji. Ostateczny termin składania ofert ustalono na dzień 5.04.2011 r.

  6.Złożony został wniosek o dofinansowanie kolejnego projektu ze środków UE Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatytułowany „Postaw na swoją przyszłość”. Będzie on realizowany przez GOPS w Regiminie.

  7.Rozstrzygnięty został przetarg na prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „ Wiedza- kapitał na przyszłość” realizowanego w szkołach na terenie Gminy Regimin. Wykonawcą będzie firma CNJA „Edukacja” z Krakowa.

  8.W dniu 7 marca br. minął termin składania ofert na wykonanie zadania dostosowania budynku świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz na potrzeby społeczności lokalnej. Do Urzędu Gminy wpłynęło 10 ofert. Trwa procedura rozstrzygnięcia przetargu wydłużająca się ze względu na uwagi jednego z oferentów.

  9.W tym samym dniu minął także termin składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo”. Na to zadanie złożono także 10 ofert, zaś rozstrzygnięcie przetargu nastąpić powinno w ciągu najbliższego tygodnia.

  10.Wykonana została dokumentacja geodezyjna niezbędna do wykonania projektu i dokumentacji kosztorysowej wykonania zadania budowy sieci wodociągowej o długości ok. 200 m w miejscowości Regimin. W związku z tym zlecono także wykonanie wspomnianego kompletu dokumentacji.

  11.Zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do zrealizowania zadania budowy sieci wodociągowej w m. Radomka o dług. ok. 1200 m.

  12.W dniu 15 marca br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie zdjęcia, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Do Urzędu Gminy złożono 29 takich wniosków. Obecnie przygotowany jest wniosek Gminy Regimin do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie gminie środków w wysokości 50 tyś zł jakie wcześniej / na podstawie wstępnego wniosku/ zarezerwowano na ten cel dla naszej gminy.

  13.Odbyły się wszystkie z 25 zaplanowanych zebrań wyborczych związanych z wyborami Sołtysów i Rad Soleckich na terenie naszej gminy. W wyniku wyborów zmiana na stanowisku sołtysa dokonana została w 5 z 25 sołectw, zaś w pozostałych funkcję tę sprawują dotychczasowi sołtysi.

  14.Zakończyły się sprawozdania wyborcze we wszystkich siedmiu jednostkach OSP działających na terenie naszej gminy. Na miesiąc maj planowane jest przeprowadzenie walnego gminnego zjazdu delegatów OSP, który wyłoni gminne władze związku, w tym Zarząd Gminny OSP.

  15.Trzeciego kwietnia 2011 r. na terenie naszej gminy odbędą się wybory przedstawicieli do składu Mazowieckiej Izby Rolniczej. W przygotowaniu tych wyborów Urząd Gminy współpracował z Powiatowym Biurem MIR w Ciechanowie.

  16.Wszystkie szkoły z terenu gminy Regimin po raz czwarty przystąpiły do ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W dotychczasowych edycjach zawsze szkoły osiągały sukces i otrzymywały nagrody.

  17.W dniu 30 maja br. w godzinach 8- 16 funkcjonował będzie w Urzędzie Gminy Punkt Informacyjny uruchomiony przez MJWPU w Warszawie, w którym udzielane będą wszelkie informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

  18.W miesiącu marcu odbyły się w Urzędzie Gminy dwie kontrole Urzędu Wojewódzkiego prowadzone w zakresie rozliczania wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego za paliwo oraz w zakresie rozliczania funduszu alimentacyjnego. W chwili obecnej trwa trzecia kontrola związana z wydatkowaniem funduszy i prowadzeniem działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

  19.KRUS w Ciechanowie przekazał z przeznaczeniem dla jednostki OSP Lekowo specjalistyczną torbę ratownictwa medycznego o wartości ok. 7 tyś zł. Jest to wynik faktu bardzo dobrej współpracy z KRUS w Ciechanowie. Jest ogromnie wdzięczny Panu Kierownikowi Szymańczykowi i wszystkim pracownikom KRUS za bardzo miłe i zrozumiałe podejście do prośby Gminy i OSP Lekowo o wsparcie działań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Chce poinformować, że 5 strażaków z tej jednostki ma odpowiednie przeszkolenie medyczne brakowało tylko tego sprzętu a wiadomo sprzęt ten nie jest tani.

  Poproszony o zabranie głosu Pan M Szymańczyk serdecznie podziękował za to , że może w dniu dzisiejszym uczestniczyć w sesji Rady Gminy. Następnie powiedział między innymi, że jest to wynik dobrej współpracy z Urzędem Gminy oraz zrozumieniem władz KRUS w Warszawie. Jeżeli jednostka OSP jest w Krajowym Systemie Ratownictwa jest to sprzęt niezbędny. Życzy żeby zestaw ten był jak najrzadziej używany. Natomiast tych wszystkich którzy są przeszkoleni prosi o rozpropagowanie używania tego sprzętu i żeby ten sprzęt był wykorzystywany przede wszystkim na szkolenia. Nie życzyłby żeby sprzęt był wykorzystywany w akcjach bo takich nie powinno być. Natomiast jeżeli będzie przydatny będzie mu bardzo miło. Następnie uroczyście przekazał torbę medyczną naczelnikowi OSP Panu J Fabisiakowi.

  Komendant J Fabisiak w imieniu jednostki OSP Lekowo serdecznie dziękując za sprzęt do ratownictwa medycznego powiedział,że chciałby żeby sprzęt ten był jak najmniej używany do ratownictwa jednak jak już zostanie użyty będzie użyty w sposób fachowy.

  Pkt.5

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o:

  -Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani E Zakrzewska poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie którego tematem była analiza działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Następnie odczytała protokół z posiedzenia. Działalność G.K.R.P.A Komisja przyjęła bez uwag.

  -Członek Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani W Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w okresie między sesjami odbyła 3 posiedzenia, których tematem była: Analiza działalności G.O.P.S. , Analiza wykorzystania dotacji przez GBP w Regiminie i zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na dzisiejszą sesje Rady. Następnie zapoznała zebranych z protokołami z posiedzeń. Komisja wszystkie omawiane tematy zaopiniowała pozytywnie.

- Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pan Z. Szmigielski poinformował, że Komisja nie obradowała w okresie między sesjami.

Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

Pkt.6/1

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin na lata 2011 - 2015 zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że do tej pory Prognoza Finansowa Gmin stanowiła załącznik do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Obecnie po zmianie przepisów Prognoza Finansowa przyjmowana jest odrębną uchwałą. Prognoza ta pokazuje stan zadłużenia gminy. Według prognozowanych zadłużeń na rok 2011 jest to 18% całości dochodu.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącej Rady Pani E Pielech jednomyślnie /15 głosów za/ podjęli uchwałę Nr VII/34/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin na lata 2011 – 2015.

Pkt.6/2

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że podstawowym elementem zmian w budżecie jest zmniejszenie dochodów gminy w związku ze zmianą kwoty subwencji oświatowej o kwotę 302.927 zł. W związku z tą zmianą jak również zmianami w innych działach z tytułu zmian wysokości dotacji propozycja zmian w budżecie gminy jest następująca:

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 306.427 zł, w tym:

 1. w dziale 752 – Obrona narodowa, o kwotę 100 zł, dotacja na zadania zlecone – decyzja nr 3/2011 z dnia 25.02.2011r Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysokości dotacji dla gminy,

 2. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, o kwotę 200 zł, - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.8.2011 z dnia 25 lutego 2011r,

 3. 758 – Różne rozliczenia, o kwotę 302.927 zł, w związku ze zmianą kwoty subwencji oświatowej dla gminy – pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011r – wpłynęło do Urzędu Gminy dn. 23 lutego 2011r,

 4. w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 3.200 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji w rozdziałach: 85213, 85214i 85216 – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.8.2011 z dnia 25 lutego 2011r.

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 205.841 zł, w tym:

 1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 470 zł, w związku z wpłatą darowizn od osób fizycznych na remonty dróg gminnych,

 2. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 9.715 zł, środki przeznaczone na zadanie zlecone gminie w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań – pismo Głównego Urzędu Statystycznego nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011r,

 3. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 19.936 zł, w rozdziałach: 75615, 75616 i 75618,

 4. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 72.330 zł, - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.8.2011 z dnia 25 lutego 2011r,

 5. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 92.255 zł, - projekt współfinansowany w ramach Programu Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Postaw na swoją przyszłość”,

 6. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 11.135 zł, - opłata eksploatacyjna przekazana do gminy,

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 97.836 zł, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – środki gmina uzyskała w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 na realizację zadania „Odbudowa budynku strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn”.

W zakresie wydatków dokonuje zmian wynikających z poziomu ostatecznie ustalonych dotacji i subwencji oraz przyznanych środków zewnętrznych.

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 30.323 zł, w tym:

 1. w dziale 752 – Obrona narodowa, o kwotę 100 zł, wydatki na zadania zlecone – decyzja nr 3/2011 z dnia 25.02.2011r Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysokości dotacji dla gminy,

 2. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, o kwotę 200 zł, - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.8.2011 z dnia 25 lutego 2011r,

 3. w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 3.200 zł, skorygowano wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji w rozdziałach: 85213, 85214 i 85216 – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.8.2011 z dnia 25 lutego 2011r. oraz o kwotę 13.623 zł, - na wniosek kierownika GOPS przeniesiono do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej jako udział własny na realizację projektu pn. „Postaw na swoją przyszłość”,

 4. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 16.000 zł – przesunięcie wydatków z rozdziału 92105 do rozdziału 92116.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 323.473 zł, w tym:

 1. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 9.715 zł, wydatki na zadanie zlecone gminie w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań – pismo Głównego Urzędu Statystycznego nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011r,

 2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 131.717 zł, oraz z dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.623 zł, - zwiększone wydatki są niezbędne na uzupełnienie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli,

 3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 47.200 skorygowano wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji w rozdziałach 85212 i 85213,

 4. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 103.078 zł, - środki na realizację projektu pn. „Postaw na swoją przyszłość”,

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 138.000 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność związku z przeniesieniem wydatków z § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 137.100 zł, w tym:

1.w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 30.000 zł, poz. 2, 3 i 4 załącznika nr 4 do niniejszej Uchwały,

2.w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000 zł, - poz 17 załącznika nr 4 do niniejszej Uchwały,

3.w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.900 zł – poz. 24 i 26 załącznika nr 4 do niniejszej Uchwały,

Ponadto w poz. 18 dokonano zmiany finansowania inwestycji pn. Odbudowa budynku strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn” – kwota 97.836 zł, zostanie sfinansowana w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013.

W związku ze znacznym zmniejszeniem dochodów z tytułu subwencji oświatowej na rok 2011 tj. o kwotę 302.927 zł, koniecznym stało się zwiększenie przychodów do poziomu niezbędnego na sfinansowanie zwiększonego deficytu. Wysokość planowane deficytu na 2011 rok oraz źródła jego pokrycia przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Przedstawione zmiany do budżetu Rada przyjęła jednomyślnie /15 głosów za/ podejmując uchwałę Nr VII/35/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Pkt.6/3

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował zebranych, że jeżeli Rada Gminy wyrazi zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki to wysokość środków funduszu sołeckiego przewidzianych na każde sołectwo ustalana jest na podstawie algorytmu zawartego w ustawie o funduszu. Na pewno fundusz ten zależy jest od liczby mieszkańców i od zamożności gminy. Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy i uważa , że jeśli środki te zostaną rozdysponowane na poszczególne sołectwa będą niewielkie nie mówiąc już o małych sołectwach. Procedura rozliczania w stosunku do korzyści jakie płyną z tego funduszu jest tak uciążliwa i skomplikowana, że gminy które wcześniej wyodrębniły ten fundusz rezygnują z tego.

To nie jest tak że sołectwo otrzyma pieniądze. Pieniądze te będą nadal w budżecie gminy a sołectwo będzie mogło zdecydować na co je wydać i przyjść do Urzędu i rozliczyć się z faktur. Każda kwota z tego funduszu musi być rozliczona zgodnie z zasadami księgowości.

Radny L Dobrzeniecki zwrócił się z pytaniem jakie to są konkretnie środki.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w tej chwili nie może dokładnie powiedzieć jakie to mogą być kwoty ponieważ należałoby to przeliczyć zgodnie z algorytmem zawartym w ustawie.

Na pytanie sołtysa Pana J Czarzastego dotyczące czy fundusz sołecki nie przepadnie jeśli uchwała w tej sprawie nie zostanie podjęta odpowiedział Pan Wójt informując, że nie ponieważ środki te pozostaną w budżetu gminy.

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech zabierając głos w dyskusji zgłosiła wniosek o nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego.

Wniosek Przewodniczącej Rady został przyjęty 10 głosami przy 5 głosach wstrzymujących.

Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania projektu uchwały z przyjętym wnioskiem.

Uchwała w sprawie funduszu sołeckiego została podjęta 11 głosami za przy 4 głosach wstrzymujących. - uchwała Nr VI/36/11.

Pkt.6/4

Przewodnicząca Rady Gminy Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2015 poprosiła Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że obowiązek uchwalania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wieloletnich planów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zawarty jest w ustawie o działalności pożytku publicznego. Plan współpracy prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z tymi podmiotami oraz stanowi uszczegółowienie przedmiotu tej współpracy. Wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Program zapewnia realizacje zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę do dysponowania środkami publicznymi.

Rani głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącej Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ podjęli uchwałę nr VII/37/11 w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2015.

Pkt.6/5

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Gminy poprosiła Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że nieodpłatne przekazanie zmodernizowanego oświetlenia przy drogach na terenie gminy wynika z faktu, iż są one umieszczone na słupach trakcji elektrycznej będących własnością Zakładu Energetycznego. Wymaga to podpisania stosownej umowy o dzierżawienie słupów, co pociąga za sobą określone koszty dla gminy. Przekazanie opraw na rzecz ZE spowoduje także ujednolicenie własności całego systemu oświetleniowego dróg na terenie gminy, którego w znacznej części jest Zakład Energetyczny. Wymierną korzyścią dla budżetu gminy jest także zwiększenie kwoty podatku jaki ZE winien będzie odprowadzić na rzecz Gminy Regimin. Od wartości przekazanego mienia ZE zobligowany będzie odprowadzić 2 % w ramach podatku od wartości budowli.

W związku z tym nieodpłatne przekazanie opraw i oprzyrządowania jest korzystne dla Gminy Regimin z punktu widzenia finansowego oraz spełnienia obowiązków związanych z jakością funkcjonowania systemu oświetlenia dróg na terenie gminy.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącej Rady jednomyślnie / 15 głosów za / podjęli uchwałę nr VII/38/11 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia gminy.

Pkt.6/6

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego na realizacje zadania publicznego poprosiła Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że Rada Gminy w uchwale budżetowej na 2011 r. przeznaczyła środki finansowe w kwocie 450.000 zł na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego. Środki te przeznaczone zostaną w całości na realizację zadania publicznego polegającego na przebudowie dróg powiatowych Karniewo – Regimin – Jarluty Małe na odcinku Jarluty Małe – Klice i drogi Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz na odcinku Radomka – do granicy gminy Regimin z gminą Czernice Borowe.

Obecna sytuacja na planowanym do odnowy odcinku drogi stwarza zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych. Wykonanie planowanych prac wpłynie zdecydowanie na poprawę warunków życia mieszkańców gminy korzystających z dróg na jej terenie.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącej Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ podjęli uchwałę nr VII/39/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego na realizację zadania publicznego.

Pkt.6/7

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie projektu systemowego „Postaw na Swoją Przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej , Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” poprosiła Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że w 2011 roku na realizacje projektu „Postaw na swoją przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przez ośrodki pomocy społecznej przewidziano kwotę 103.074,27 zł z czego 89,5 % wartości projektu pochodzić będzie z dofinansowania w ramach dotacji rozwojowej, natomiast pozostałe 10,5 % gmina zobowiązana jest zapewnić ze środków własnych /wkład własny 10.822,79 zł/

Projekt będzie miał na celu integrację społeczną i zawodową osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej. Ukierunkowany jest na udzielenie grupie docelowej wielostronnego wsparcia. Narzędziem realizacji projektu systemowego przez GOPS w Regiminie będzie kontrakt socjalny.

Realizacja projektu będzie trwała od 1 kwietnia br do 30 października br.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącej Rady jednomyślnie / 15 głosów za / podjęli uchwałę Nr VII/40/11 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie projektu systemowego „Postaw na Swoją Przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej , Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Pkt.7

W wolnych wnioskach głos zabrali:

-Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przypomniała Radnym o obowiązku złożenia do końca kwietnia br. oświadczeń majątkowych.

-Wójt Pan L Zduńczyk odpowiadając na pytanie sołtysa Pan J Czarzastego dotyczące naprawy drogi w Lekówcu poinformował, ze firma która wykonała drogę jest obecnie w sprzedaży. Usterki musi zgłosić do spadkobierców tej firmy. Następnie Pan Wójt nawiązując do poprzedniej sesji do tematu likwidacji Szkoły Podstawowej w m. Pniewo Czeruchy powiedział, że w tym punkcie było między innymi mówione o losach i przyszłości szkoły w Czeruchach. Rada podjęła wtedy decyzje o zamiarze likwidacji tej placówki oświatowej. Również szukana była możliwość rozwiązania problemu osób które chciałyby w tej szkole działać. Padł wtedy pomysł zawiązania Fundacji czy Stowarzyszenia którego celem będzie prowadzenie tej placówki po przejęciu jej od Gminy i otrzymaniu subwencji oświatowej na jej funkcjonowanie. Deklaracje jakie wtedy składał to pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji. Padła również deklaracja o użyczeniu budynku szkoły wraz z działką na której ten budynek stoi. Z tego się nie wycofał i nie ma zamiaru się wycofywać. Jego zdaniem i sądzi że i nie tylko został potraktowany w sposób śmieszny ,ponieważ z Tygodnika Ciechanowskiego się dowiedział, że również przekazuje majątek ruchomy czyli całe wyposażenie znajdujące się w budynku szkoły. Rada miała dodatkowo znaleźć fundusze na remont dachu w tej szkole o czym nigdzie wcześniej mowy o tym nie było. W związku z tym taki sposób komunikacji z władzami gminy odczuł jako lekceważenie. Czym innym jest użyczenia nawet bezpłatnie mienia gminy na cele oświatowe a czym innym oddanie wyposażenia. Rozmawiał z Panią Dyrektor z Czeruch i wie że szkoła wyposażona jest w meble szkolne , komputery, sprzęt sportowy , wyposażenie biblioteki i w większości sprzęt ten zakupiony został w ostatnich latach a więc jest w miarę nowy. Więc nie będzie tak, że do budżetu szkół będzie kierował pieniądze na zakup krzeseł, ławek, tablic itp. a sprzęt ze szkoły z Czeruch wart ok 100 tyś zł przekaże bezpłatnie na rzecz Stowarzyszenia. Takich rzeczy robić nie będzie. Pada więc pytanie po co likwidować szkołę. Również dyskusja na temat zatrudnienia nauczycieli to też ciekawa sprawa, ponieważ to my przejmujemy zobowiązania związane z ich zatrudnieniem lub wypłatą odprawy a żaden z pracujących obecnie nauczycieli nie trafia jako pracownik do Stowarzyszenia. Takiej sytuacji tolerował nie będzie i oświadcza publicznie, że żadnego majątku ruchomego na rzecz Fundacji czy Stowarzyszenia oddawał nie będzie. Likwidacja szkoły jest po to żeby zaoszczędzić pieniądze.

-sołtys m. Kliczki Pani T Maliszewska zwróciła się z prośbą o odwodnienie drogi w tej miejscowości poprzez położenie przepustu czy wykonanie rowu przy tej drodze. Następnie poinformowała, że w jej miejscowości stało się nieszczęście . Jeden z mieszkańców stracił rękę. W związku z tym zwraca się do zebranych z prośbą o składkę na zakup protezy, która kosztuje w granicy 100 tyś zł.

-Radny A Prymusiewicz zwrócił się z prośbą o zabranie eternitu zdjętego z dachu dworku w m. Lekowo.

Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi powiedział, że problem zalewanie wodą istnieje od dłuższego czasu a winni są wszyscy. Wszyscy którzy mieli obowiązek dbać o rowy melioracyjne i o przepusty. Do pewnego czasu nikt się tym nie interesował a rolnicy nagminnie zaorywali rowy po to żeby przedostać się na drugą stronę czy uzyskać w ten sposób więcej pola. Skutki tych działań są takie że woda zalewa pola. W kwestii odprowadzenie wody rowami to pierwsza podstawowa zasada której naruszyć nie może to jet to że wszystkie czynności związane z takimi rzeczami musi wykonać na własnym gruncie. Czyli nie może wchodzić na prywatny teren .W kwestii drogi w Kliczkach -Regimin to co zostało zaprojektowane wykorzystało maksimum pas drogowy jaki jest własnością gminy Regimin. Każde wejście na prywatny grunt wiąże się z notarialnym przejęciem tego gruntu. A wiąże się to z uzyskaniem zgód właścicieli gruntów i geodezyjnym podziałem jeżeli wszyscy się zgodzą. Procedury te trwają dosyć długo. Jeżeli nie jesteśmy właścicielami gruntu to nie dostaniemy pozwolenia na budowę. Jeżeli w pasie drogowym umieścimy dodatkowy przepust bez projektu to inspektor nadzoru budowlanego nakaże jego usuniecie.

Następnie Pan Wójt poinformował, że wyjaśniła się sprawa związana ze stanem rzeki Łydyni. Przez ostatnie pół roku był spór dlaczego rzeka jest w takim stanie w jakim jest. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych tłumaczył większości rolnikom, którzy próbowali na ten temat rozmawiać, że jest to wina Wójta ponieważ planuje budowę zbiornika retencyjnego na rzece Łydyni. Było to zdziwienie ponieważ czy będzie budowa zbiornika czy też nie to nie może to powodować zahamowania prac związanych z modernizacją rzeki Łydyni. Zjawisko zalewania terenów zielonych na naszej gminie jeszcze się pogłębiło w związku z pracami modernizacyjnymi rzeki prowadzonymi na odcinku powyżej naszej gminy / w górę rzeki/, co spowodowało szybszy spływ wód i ich zatamowania właśnie na terenie gminy Regimin. Spowodowane to jest wypłyceniem dna rzeki, zarośnięciem jej koryta przez roślinność wodną i krzewy. W związku z tym, że działania na ten temat były podjęte w Sejmiku Mazowieckim został poproszony o wyjaśnienie stanu prawnego przygotowań do budowy zbiornika . Po udzielonych wyjaśnieniach otrzymaliśmy pismo , informujące że ze względu na ogromną skalę potrzeb Marszałek Województwa Mazowieckiego wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyznanie dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych. Podczas przeglądu rzeki Łydyni wiosną 2011 roku zostanie ustalony zakres robót utrzymaniowych, które w zależności od przydzielonych środków finansowych będą realizowane w bieżącym roku.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani E Pielech zamknęła posiedzenie VII sesji Rady Gminy.

 

Protokołowała:

.......................

M. Lachowicz

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2011 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 2508
13 kwietnia 2011 12:33 (Paweł Tadrzak) - Dodanie załącznika [protokol_nr_vii.pdf] do dokumentu.
13 kwietnia 2011 12:32 (Paweł Tadrzak) - Dodanie dokumentu.