Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 20.04.2011 r. pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Pani Ewa Pielech

                                               Protokół Nr VIII/11

Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 20.04.2011 r. pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Pani Ewa Pielech

 

Stan osobowy Rady………………………….15 osób

Obecnych wg załączonej listy obecności…….15 osób

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy…………………………………..Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy……………………………...Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy………………………………Pani J Gęsicka

4.Dyrektor G.Z.Sz. w Regiminie…………….....Pani A Cicholska

5.Przedstawiciel kancelarii Prawnej w Pułtusku Pani A Wolińska

6.Soltysi wg załączonej listy obecności…………23 osoby

 

 

Pkt.1

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech otwierając obrady powitała radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytała porządek obrad, do którego na wniosek Wójta                   Pana L Zduńczyka jednomyślnie wprowadzono punkt 5/2 dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie  wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi

uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015

     Porządek obrad z przyjętym wnioskiem Rada przyjęła jednomyślnie / 15 głosów za/ w n/w brzmieniu:

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.

  5.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał:                                                                                   

     1/w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2011 r.

     2/w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi

       uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-

       2015

6. Wolne wnioski i zapytania.

  7. Zamknięcie obrad.

  Pkt.2

  Do protokołu z VII sesji nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie.

  Pkt.3

  Wójt Pan L Zduńczyk przedstawiając informacje o pracy między sesjami poinformował, o  

   następujących sprawach:

   1.Po rozstrzygnięciu przetargu i rozpatrzeniu uwag podpisana została umowa na realizację

      zadania dostosowania budynku świetlicy wiejskiej w Szulmierzu. Prace wykonywać będzie

      firma „Gips-Bud” z Ciechanowa za kwotę 24.660 zł brutto.

   2.Po rozstrzygnięciu przetargu podpisana została umowa na realizacje zadania „Przebudowa  

      pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo”. Najkorzystniejszą ofertę w tym

      przypadku przedstawiła firma „GRAFIX” z Płocka, która wykona pracę za kwotę 20.862 zł

   3.Rozstrzygniety został przetarg na wykonanie zadania „Odbudowa świetlicy wiejskiej w m.

      Koniziyn „, które jest dofinansowywane ze środków UE. Złożone zostały 3 oferty, z  

      których najniższą cenę zaoferowała firma „Zetbeem” z Ciechanowa, która wartość prac

      wyceniła na kwotę 157 940 zł brutto. Przetarg wyjaśnił, iż zakładana suma dofinansowania

      wyniesie ok. 87 tyś zł.

   4.Zlecone zostało wykonanie dokumentacji geodezyjnej na realizację zadania budowy sieci

      wodociągowej w m. Targonie o długości ok.. 200 m.  

5.Zlecone zostało przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do realizacji

   zadania budowy sieci wodociągowej w m. Pawłowo o długości ok. 200m.

6.W dniu 1 kwietnia br. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych złożony

   został wniosek o dofinansowanie projektu „Wzbogacenie oferty przedszkolnej dla dzieci w 

   gminie Regimin na kwotę 356.472 zł. Projekt ten byłby realizowany w okresie VIII 2012 –

   VI 2013. Jest to kontynuacja już realizowanego w naszej gminie projektu dla dzieci  

   przedszkolnych, na który otrzymaliśmy środki w wysokości 500 000 zł.

7.Rozstrzygnięte zostało postępowanie w formie zapytania o cenę, które wyłoniło wykonawcę

   prac dotyczących zdjęcia, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Jest to

   kolejny etap realizacji programu na terenie naszej gminy na które otrzymaliśmy wstępnie

   kwotę 50 tyś zł ze środków W F O Ś i G W w Warszawie.. Po rozstrzygnięciu postępowania

   złożony zostanie ostateczny wniosek o przyznanie gminie funduszy zabezpieczających

   wykonanie prac u osób fizycznych, które złożyły wniosek o przyznanie pieniędzy. W

   odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty, z których korzystniejszą okazała się złożona

   przez firmę „GRONEKO” z miejscowości Lubanie.

8.Ze środków W F O Ś i G W gmina Regimin otrzymała także wstępnie kwotę 2000 zł na

  dofinansowanie wykonania badania próbek glebowych na terenie objętym strefą azotanową   

  ( płn.-wsch. część gminy). W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z zainteresowanymi

   rolnikami, którzy mają obowiązek wykonania takich badań. Ostateczny wniosek o

   przyznanie pieniędzy zostanie złożony do 30 kwietnia br.

9.Ukończone zostały podziały geodezyjne związane z wykonaniem drogi gminnej w m.

   Przybyszewo, co umożliwia przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.  

   Niestety, w jednym przypadku właściciel gruntów nie wyraził zgody na udostępnienie

   swojego gruntu. Jeżeli ta sytuacja się nie zmieni Gmina Regimin zmuszona zostanie do

   przeprowadzenia procedury wywłaszczenia w ramach tzw. Specustawy, co jednak wydłuży

   czas realizacji tej inwestycji.

10.W dniu 27 maja 2011 r. mieszkanki naszej gminny w wieku 50-69 lat będą mogły

    skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych prowadzonych przez firmę FADO z

    Gdyni, posiadającą odpowiednie certyfikaty i zezwolenia na prowadzenie tego typu badań.

    Mammobus ustawiony będzie na boisku przy ośrodku zdrowia, natomiast wszystkie panie

    spełniające wymogi wiekowe zostaną zaproszone na badania oddzielnymi pismami.

11.W wyniku nawiązania przez gminę Regimin współpracy z Chrześcijańską Służbą

    Charytatywną uruchomiony został w Lekowie punkt przekazywania pomocy

     żywnościowej. Po spotkaniu przedstawicieli ChSCh z mieszkańcami wytypowano do

     pomocy 27 rodzin i łącznie 128 osób. Pierwsza akcja odbędzie się w dniu jutrzejszym.

12.3 kwietnia 2011 r na terenie naszej gminy odbyły się wybory przedstawicieli do składu

     Mazowieckiej Izby Rolniczej. Spośród trzech kandydatów wybrani zostali panowie Robert

     Szniter i Paweł Betliński.

W okresie miedzy sesyjnym wydano następujące zarządzenia:

 -w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury                                              

 -w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie 

   przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na

   podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Odbudowa budynku   

   strażnicy wiejskiej w m. Koniczyn

  -w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Regimin, sprawozdania z

    wykonania budżetu Gminy Regimin i sprawozdania z wykonania planu finansowego

    Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu za rok 2010.

  -w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2011 roku.

-w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

-sprawie wprowadzenia do użytku Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Regimin

-w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2011 r

-w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie   

 zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Regimin.

      Dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem nie było.

Pkt.4

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

-Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan A Prymusiewicz poinformował, że Komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenie, którego tematem było zaopiniowanie zmian w budżecie gmina na obecną sesję rady. Zmiany do budżetu komisja zaopiniowała pozytywnie.

-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani E Zakrzewska poinformowała, że Komisja w omawianym okresie nie obradowała.

-Przewodniczący Komisji Zdrowia , Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pan Szmigielski Zdz. poinformował, że Komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenie, którego tematem była analiza funkcjonowania jednostek OSP na terenie Gminy Regimin. Spotkanie z Zarządem Gminnym OSP.

     Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

Pkt.5/1

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy poprosiła Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

   Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że w proponowanych zmianach zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 56.630 zł, w tym:

  1. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.530 zł, w związku z wpłatą darowizn od osób fizycznych na remonty dróg gminnych,
  2. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.100 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie,
  3. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych o kwotę 2.000 zł, - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacje zadania pn. „Badania glebowe i plany nawożenia na obszarach wyznaczonych jako narażone na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (OSN)” oraz w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacje zadania pn. „ Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Regimin – II etap”.

 

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 30.892 zł, w tym:

  1. w dziale w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 2.184 zł, - korekta naliczenia odpisu na ZFŚS pracowników w ramach robót interwencyjnych w związku z ograniczenie zatrudnienia,
  2. w dziale 801 – Oświata i Wychowanie, w rozdziałach 80101- Szkoły podstawowe i 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 28.708 zł. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szulmierzu – przesunięcie środków w ramach działu,

 

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 87.522 zł, w tym:

  1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.508 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłaty sądowe związane z komunalizacją gruntów oraz na sfinansowanie kosztów ogłoszenia o przetargu działek budowlanych,
  2. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.106 zł, - korekta naliczenia odpisu na ZFŚS dla pracowników Urzędu Gminy w związku z ogłoszeniem wysokości odpisu na 2011 rok na 1 pracownika. (1.093,93 zł.),
  3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 29.908 zł,  - Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szulmierzu – przesynięcie srodków w ramach działu oraz zwiększono środki na wydatki w § 4280 o kwotę 1.200 zł, na badania lekarskie nauczycieli,

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych o kwotę 4.000 zł, - wydatki sfinansowane w 50% z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i w 50 % ze środków własnych w związku z realizacją zadania pn. „Badania glebowe i plany nawożenia na obszarach wyznaczonych jako narażone na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (OSN)” oraz w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł, wydatki zrealizowane w 100% z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacje zadania pn. „ Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Regimin – II 

   Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Przedstawione zmiany do budżetu rada przyjęła jednomyślnie /15 głosów za/ podejmując uchwałę nr VIII/41/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2011 r.

Pkt.5/2

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015 zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

     Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że uchwałę w tej sprawie rada podjęła na poprzedniej sesji. Z wydziału Nadzoru Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie otrzymaliśmy informacje, że wymienione w załączniku cele są za mało szczegółowe i trzeba je bardziej uszczegółowić. W związku z tym został przygotowany nowy załącznik do uchwały, który uwzględnia uwagi Wydziału Nadzoru Prawnego.

     Po wypowiedzi Pana Wójta Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusje. Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącej Rady jednomyślnie /15 głosów za /podjęli uchwałę nr VIII/42/11 w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015.

Pkt.6

W wolnych wnioskach głos zabrali:

-Przewodnicząca Rady Pan E Pielech nawiązując do sesji, na której była rozpatrywana sprawa zamiaru likwidacji szkoły w m. Pniewo Czerechy powiedziała, że wtedy było zobowiązanie, że w procesie likwidacji szkoły dzieci dla nas będą najważniejsze i byśmy chcieli tak zachować się do samego końca. Dlatego też na sesję została zaproszona Pani A Cicholska Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie, która przedstawiłaby obecną sytuację, ponieważ jak już jest wiadomo część dzieci ze szkoły z Pniewa Czerech przeszła do szkoły w Regiminie.

    A Cicholska zabierając głos powiedziała, że może są jakieś nieporozumienia, czy może ktoś jakieś nieprawdziwe informacje przekazuje w terenie na temat szkoły w Regiminie. W związku z tym jest otwarta na dyskusje czy na pytania zadawane przez zainteresowanych

Następnie przedstawiła fakt przejęcia dzieci z Czerech do S.P w Regiminie informując, że rodzice tych dzieci zgłosili się do niej sami z prośbą zapisaniach ich dzieci do SP w Regiminie. Nie było jakiś nielegalnych spotkań jak to się mówi. Spotkanie to miało miejsce w szkole. Rodzice chcieli zapoznać się jak funkcjonuje szkoła i jakie są w niej warunki. Zostało im to wszystko przedstawione i zostali oprowadzeni po szkole.Były zapytania czy dzieci mogą korzystać ze świetlicy, z posiłków jak wyglądają klasy, jak przebiega praca w klasach jak jest na przerwie, jak wygląda da szatnia. Po zapoznaniu się z warunkami szkoły rodzice wystąpili z prośbą, aby dzieci już mogły uczyć się w Regiminie. Z uwagi na przeprowadzany sprawdzian w szkole poinformowała, że jeżeli już jest taka decyzja żeby dzieci przeszły już do Regimina to najwcześniejszym terminem może być termin po sprawdzianie. Jednak decyzje, co do terminu przeniesienia dzieci zostały pozostawione rodzicom. Jeżeli jednak decyzja rodziców była by taka, że od następnego dnia dziecko jest przenoszone do innej szkoły to musiałoby być w tej szkole przyjęte i nie ma innej opcji. Nie wskazywała rodzicom żadnego terminu, w którym mają przenosić dzieci ze szkoły. Nie było żadnego namawiania rodziców, co do przenoszenia dzieci. Do nauczycieli była prośba, że jeżeli już dzieci przejdą do szkoły w Regiminie żeby były traktowane w sposób szczególny po to żeby mogły się zaklimatyzować w nowych warunkach. Jest w kontakcie z rodzicami i wie, że rodzice są zadowoleni i dzieci też. Dzieci są otoczone troską i właściwą opieką. Jest również dziecko niepełnosprawne i też zostanie do szkoły w Regiminie przyjęte i będzie realizowało naukę zgodnie z orzeczeniem lekarskim. Z matką tego dziecka była już rozmowa na ten temat. Wie, że w terenie i w Internecie są różne komentarze na temat szkoły w Regiminie i na temat przejścia dzieci z Czerech do Regimina. Więc jeżeli są jakieś niejasności prosi o pytania i będzie wszystko wyjaśnione. Zdaniem dyrektor warunki nauki w szkole w Regiminie są dobre. Dzieci mają zapewniony dowóz, zapewnioną opiekę, korzystają ze świetlicy i ze stołówki szkolnej. 

Likwidacja szkoły to nie tylko troska o dzieci, ale również o pracowników, bo to jest dramat ludzi tam pracujących. Powiedziała Panu Wójtowi, że jeżeli będzie możliwość to zostanie z tej szkoły ktoś zatrudniony.

-Wójt Pan L Zduńczyk zabierając głos na temat szkoły w Czerechach powiedział, że dalsze utrzymywanie tej szkoły było bezsensowne. Każdy będący na jego miejscu po przeanalizowaniu budżetu podjąłby taką decyzję. Wie, że dla małych dzieci było to duże przeżycie, więc była prośba do dyrektora szkoły o otoczeniu szczególną troską tych maluchów. Minęły dwa tygodnie i dzieci się zaklimatyzowały. Korzystają z dowozu, stołówki i świetlicy szkolnej. Zadowoleni są również rodzice.

Natomiast, jeżeli chodzi o przekazanie budynku stowarzyszeniu czy też fundacji to potwierdza, że budynek zostanie przekazany, ale bez wyposażenia.

Następnie Pan Wójt poinformował o:                                                                                  --

-wystąpieniu z pismem w sprawie naprawy gwarancyjnej drogi w Lekówcu .                                              - o braku możliwości modernizacji drogi Kątki – Klice z uwagi na nie uregulowany stan prawny 1 właściciela gruntu. Blokuje to wszelkie działania dotyczące tej drogi.

- o otrzymanym sygnale, że przywożone są śmieci na teren naszej gminy. W związku z tym prośba do radnych, sołtysów i mieszkańców o informowaniu o takich sprawach.

- po uzyskaniu informacji z PUK, w których koszach na segregowane odpady będzie więcej innych odpadów niż te, na które kosz jest przeznaczony kosze będą zabierane i będą stawiane w te miejsca gdzie będą wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

- o demontażu i odbiorze eternitu tylko od osób, które złożyły wnioski w tej sprawie, ponieważ na zgłoszone wnioski został zgłoszony wniosek o przyznanie gminie środków finansowych na ten cel.

- droga w Lekowie będzie naprawiona przy wejściu firmy na drogę w Kliczkach

     Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady wraz z Panem Wójtem po złożeniu życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych i zaproszeniu zebranych na świąteczny poczęstunek zamknęła obrady VIII sesji rady gminy.

 

Protokołowała:

M Lachowicz

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2011 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 1364
31 maja 2011 13:46 Paweł Tadrzak - Dodanie załącznika [protokol_z_sesji_1.pdf] do dokumentu.
31 maja 2011 13:40 Paweł Tadrzak - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl