Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr IX/11 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 24.05.2011 r. pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy w Regiminie Pani Ewy Pielech

Stan osobowy Rady………………………………….15 osób

Obecnych wg zał. listy obecności…………...............13 osób

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wojt Gminy…………………………………. ……Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy…………………………………...Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy……………………………………Pani J Gęsicka

4.Dyrektor G.Z Sz. w Regiminie…………………….Pani A Cicholska

5.Dyrektor S.P W Pniewie – Czerechach……………Pani M Szadkowska

6.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku……Pani A Wolińska

7.Sołtysi wsi wg. Załączonej listy obecności………..23 osoby

 

Pkt.1

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech otwierając obrady powitała Radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum Radnych władne do podejmowania prawomocny uchwał odczytała n/w porządek obrad, który Rada przyjęła jednomyślnie/13 głosów za/.

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.

   5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

     1/zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2011 r.

     2/likwidacji Szkoły Podstawowej w Pniewie - Czeruchach

     3/ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez

         Gminę Regimin oraz granic ich obwodów

  6.Przedłożenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy

     Społecznej w Regiminie za 2010 r.

7. Wolne wnioski i zapytania.

  8. Zamknięcie obrad.

 

Pkt.2

Do protokołu z VIII sesji nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie.

Pkt.3

Wójt Pan L Zduńczyk przedstawiając informacje o pracy między sesjami poinformował, o następujących sprawach:

1.Firma „Gips-Bud” z Ciechanowa zgłosiła zakończenie robót modernizacyjnych w budynku strażnicy wiejskiej w m. Szulmierz. Odbiór wykonanych prac nastąpi do końca maja br. Wartość prac wyceniono na kwotę 24.660 zł brutto

2.Zakonczenie realizacji zadania pn. Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo zgłosiła firma budowlana „Grafix” z Płocka. Odbiory prac dokonane zostaną do końca maja br.

3.Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 26 kwietnia podpisana została umowa na realizację zadania „Odbudowa budynku strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn”. Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie tej inwestycji przedstawiła firma Zetbeem z Ciechanowa, która wartość prac wyceniła na kwotę 157.940 zł brutto. Rozpoczęcie prac nastąpiło w dniu 23.05. br.

4.Zakończone zostało zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Lipa. Dostawę i montaż urządzeń wykonała firma „Inter – Flora z Wrocławia, która wykonała także wcześniej realizowane tego typu zamówienia. Koszt całość zadania zamknął się w kwocie 24.000 zł brutto

5.Firma PRDI Mława zakończyła prace przy realizacji zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej nr 120820 W Regimin  - Kliczki. Do użytku mieszkańców została oddana droga o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami, zjazdami i przepustami o długości ponad 1800 mb

6.Wykonana została dokumentacja geodezyjna na realizację zadania budowy sieci wodociągowej w m. Targonie o długości ok. 200 m. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wykonania tej inwestycji.

7.Przygotowana została dokumentacja geodezyjna niezbędna do realizacji zadania budowy sieci wodociągowej w m. Pawłowo o dług. ok. 200 m. W tym przypadku także zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

8.Pozytywnie rozpatrzony został wniosek złożony przez Wójta Gminy do dawnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o dofinansowanie realizacji zadania „Budowa drogi gminnej Grzybowo – Pawłowo o dług. ok. 990 m” . Efektem takiego pozytywnego rozpatrzenia jest decyzja o przyznaniu naszej gminie kwoty 58.000 zł na realizacje tej inwestycji.

9.Pozytywnie został rozpatrzony wniosek, jaki Wójt Gminy skierował do Kuratorium Mazowieckiego o dofinansowanie budowy przyszkolnego placu zabaw dla dzieci w Szulmierzu. Fundusze na ten cel pochodzą z rządowego programu „ Radosna Szkoła” z którego w ubiegłych latach otrzymaliśmy pieniądze na wyposażenie szkolnych kącików zabaw we wszystkich naszych szkołach. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gmina Regimin otrzymała dotacje celową w wysokości ponad 68.000 zł na ten cel. Inwestycja ta zostanie zrealizowana jeszcze w okresie wakacyjnym.

10.W dniu 18 maja otrzymaliśmy pisemną informacje z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów unijnych o pozytywnym rozpatrzeniu, na etapie oceny formalnej, wniosku o dofinansowanie projektu „Wzbogacenie oferty przedszkolnej dla dzieci w gminie Regimin” na kwotę 356.472 zł , który to projekt realizowany będzie w okresie VIII 2012 – VI 2013. Jest to kontynuacja już realizowanego w naszej gminie projektu dla dzieci przedszkolnych, na który otrzymaliśmy środki w wysokości 500.000 zł.

11.Po rozstrzygnięciu postępowania w formie zapytania o cenę i wyłonieniu wykonawcy prac dotyczących zdjęcia, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w dniu 27 kwietna podpisana została umowa z firmą „Groneko „ z miejscowości Lubanie na wykonane wymienionych prac. Jest to kolejny etap realizacji programu na terenie naszej Gminy, na które otrzymaliśmy wstępnie kwotę 50 tyś zł ze środków WFOŚ i GW w Warszawie.

12.W dniu 27 kwietnia br. mieszkanki naszej gminy w wieku 50 – 69 lat mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych prowadzonych przez firmę FADO z Gdyni, posiadającą odpowiednie certyfikaty i zezwolenia na prowadzenie tego typu badań. Mammobus ustawiony był na boisku przy ośrodku zdrowia. Z tych bezpłatnych badań skorzystało 110 pań – mieszkanek naszej gminy.

13.Po zakończeniu dosyć intensywnej wymiany korespondencji oraz podjęciu interwencji u Marszałka Województwa Mazowieckiego sfinalizowana została sprawa podjęcia prac związanych z konserwacją koryta rzeki Łydyni na jej odcinku przebiegającym przez gminę Regimin. W efekcie wspólnie podjętych przez gminę i rolników działań Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych otrzymał dodatkowe środki/ ok.380 tyś zł/ z przeznaczeniem na wykonanie tak niezbędnych i rozwiązujących problem podtapiania nadrzecznych terenów uprawnych prac konserwacyjnych. Wszystkim osobom współpracującym w tym zakresie składam serdeczne podziękowania .

14.Dobiegają końca prace i procedury zmierzające do uchwalenia jednego z podstawowych dokumentów planistycznych w gminie, jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Regimin. W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Komisji architektoniczno-urbanistycznej, która bez uwag zaaprobowała przedstawiony jej do obligatoryjnego zaopiniowania projekt naszego Studium. Ostatecznie zamkniecie prac powinno nastąpić w ciągu dwóch – trzech miesięcy i dokument ten zostanie  przedstawiony Radzie Gminy do zatwierdzenia.

15.W zakresie gospodarki mieniem komunalnym przygotowane zostały dokumenty dotyczące zbycia w najbliższym czasie działek gminnych w m. Grzybowo i Kozdroje. Na pierwszą z nich ogłoszony zostanie przetarg, zaś na sprzedaż drugiej sporządzony zostanie protokół uzgodnień.

16.Odbyło się wstępne spotkanie władz Gminy z przedstawicielami firmy FEROCO SA z Poznania, głównego wykonawcy prac modernizacyjnych linii kolejowej Warszawa – Gdynia, które rozpoczynają się obecnie na terenie naszej Gminy. W dniu dzisiejszym odbywa się spotkanie kolejne, na którym ustalone zostaną zasady korzystania z dróg gminnych i sposób ich utrzymania, który nie spowoduje utrudnień dla mieszkańców. Ustalony zostanie także sposób remontu tych dróg po zakończeniu prowadzonych prac.

17.W dniu 21 maja, w związku z zakończeniem kadencji władz Oddziału Gminnego ZOSP RP w Regiminie, odbył się walny zjazd delegatów tego związku reprezentujących istniejące na naszym terenie jednostki OSP. Wybrano nowe władze Oddziału oraz przyjęto program działania na lata 2011 – 2016.

W omawianym okresie wydano następujące zarządzenia:

-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

-w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2011 r.

-w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert realizacji zadania publicznego w  

  zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku, w postaci upowszechniania sportu

  masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych,

  troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe,

  upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w

  2011 r.

-w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury.

-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

             Dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem nie było.

Pkt.4

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

-Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan A Prymusiewicz poinformował, że Komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenie, których tematem było: rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r. i zaopiniowanie zmian w budżecie gmina na obecną sesję rady. Opinia dotycząca wykonania budżetu zostanie przedstawiona na sesji absolutoryjnej. Zmiany do budżetu komisja zaopiniowała pozytywnie.

-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani E Zakrzewska poinformowała, że Komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenie, którego tematem było zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 r. Opinia zostanie przedstawiona na sesji absolutoryjnej.

-Przewodniczący Komisji Zdrowia , Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pan Szmigielski Zdz. poinformował, że Komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenie, którego tematem było zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 r. Opinia zostanie przedstawiona na sesji absolutoryjnej.

     Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

Pkt.5/1

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2011 r. zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

         Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że w proponowanych zmianach do budżetu zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 85.671 zł, w tym:

 1. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 800 zł, w związku z wpłatą darowizn od osób fizycznych na remonty dróg gminnych,
 2. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 16.000 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie,
 3. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 65.871 zł, w tym:

1)      w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 21 zł, w paragrafach 0350 i 0910,

2)      w rozdziale 75616, w paragrafie 0320 o kwotę 63.850 zł,- zmian dokonuje się po analizie wpływów podatku rolnego po I kwartale 2011r,

3)      w rozdziale 75618, w paragrafie 0480 o kwotę 2.000 zł, - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101, w paragrafie 0970 o kwotę 3.000 zł, - dochody z tytułu opracowania raportu końcowego z realizacji projektu Comenius LTD przez GZS w Regiminie.

Zmniejsza się dochody bieżące

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 61.850 zł, - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szulmierzu”. Zadanie realizowane w ramach programu „Radosna szkoła”.

     Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 88.491 zł, w tym:

 1. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 25.000 zł, - uzupełnienie środków na naprawy i remonty dróg – środki pochodzą z przesunięcia wydatków w ramach rozdziału oraz z ograniczeniu zakresu prac przy realizacji zadania poz. 9 załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały,
 2. w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 35.000 zł, - uzupełnienie środków na wydatki niezrealizowane w roku 2010, środki pochodzą z przesunięć w rozdziale 60016, paragrafie 6050,
 3. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 11.821 zł, - uzupełniono środki na zakup energii w związku ze znacznym wzrostem cen elektrycznej, cen gazu oraz wydłużonego okresu grzewczego,
 4.  w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 12.670 zł w tym:

1)      w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 3.670 zł, środki w kwocie 3.000 zł, pochodzą ze zwiększonych dochodów, natomiast 670 zł, wygospodarowano w ramach przesunięć w rozdziale,

2)      w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł. na realizację programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci szkolnych z terenu gminy,

 1. w dziale 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 4.000 zł, - środki pochodzą zarówno ze zwiększenia dochodów jak i przesunięć w ramach działu,

 

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 12.670 zł, w tym:

 1. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 10.000 zł, - przesunięcie środków w ramach rozdziału,
 2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 670 zł,  - przesunięcie środków w ramach działu,
 3. w dziale 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 2.000 zł, - przesunięcie środków w ramach rozdziału,

      Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 134.700 zł, w tym:

 1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 127.700 – zadanie inwestycyjne poz. 21 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały, zadanie w 50% sfinansowane z dotacji budżetu państwa.
 2. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – pozostała działalność o kwotę 7.000 zł, na realizację zadania pn.” Zakup szamba plastikowego wraz z montażem dla świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo”.

      Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 63.000 zł, w dziale 600 –  

      Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – ograniczono zakres

      robót zadania inwestycyjnego - poz. 9 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

      Wyżej opisane zmiany dochodów i wydatków nie powodują zmiany deficytu budżetu

      gminy.

      Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Przedstawione zmiany rada przyjęła jednomyślnie /13 głosów za/ podejmując uchwałę nr IX/43/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.

Pkt.5/2

Przewodnicząca Rady Pani Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Pniewie- Czeruchach zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że jest to ostatni element procedury dotyczący likwidacji szkoły w Pniewie Czeruchach. Zgodnie z przepisami decyzje w tej sprawie Rada musi podjąć do końca maja br. Oczywiście, jeśli uchwała zostanie podjęta nastąpią dalsze działania związane z możliwością zatrudnienia nauczycieli i pracowników tej szkoły w innych placówkach na terenie Gminy. Zostanie również uruchomiona procedura przejęcia majątku ruchomego. Uczniom likwidowanej szkoły zapewniono naukę w SP w Regiminie jednak wybór szkoły ostatecznie należy do rodziców. Ma jednak nadzieję, że będzie to szkoła w Regiminie.                                                                                                                             Nie jest niczyją winą, że szkoła ta jest likwidowana. Główną przesłanką uzasadniającą likwidację Szkoły Podstawowej w Pniewie – Czeruchach jest mała liczba dzieci w szkole. Z danych z Ewidencji Ludności Gminy Regimin wynika, że stan ten w najbliższych latach nie ulegnie zmianie.

          Po wypowiedzi Wójta głos zabrała Dyr. S.P. w Pniewie Czerechach                              Pani M Szadkowska zwracając się z pytaniem w jakim wymiarze zostaną zatrudnieni nauczyciele z jej szkoły ponieważ z informacji jakie w dniu wczorajszym otrzymała od Pani A Staniszewskiej wie tylko że będą  zatrudnione 4 osoby .

         Wójt odpowiadając na pytanie poinformował, że do tej pory były robione tylko przymiarki z tego względu, że nie było jeszcze uchwały. W chwili, kiedy będzie podjęta uchwała o likwidacji szkoły, będzie dopiero mógł do końca podjąć konkretne decyzje. Dyrektorzy szkół są powzywani na rozmowę i jeżeli będzie jakaś możliwość znalezienia jakichkolwiek godzin będą one proponowane nauczycielom ze szkoły z Czeruch. Będą czynione wszelkie starania, aby tym nauczycielom zaproponować jakieś godziny nauczania, być może nie w pełnym etacie, może godziny w dwóch szkołach.

          Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącej Rady 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym podjęli uchwałę Nr IX/44/11 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Pniewie Czerechach.

Pkt.5/3

Przewodnicząca Rady Pani Ewa Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin oraz granic ich obwodów zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.  

           Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że projekt tej uchwały jest konsekwencją przyjęcia uchwały o likwidacji szkoły. Po podjęciu uchwały o likwidacji szkoły organ prowadzący zgodnie z ustawą o systemie oświaty musi ponownie ustalić sieć szkół publicznych i dostosować obwody szkół po likwidacji.

           Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącej Rady jednomyślnie 13 głosów za podjęli uchwałę nr IX/45/11 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin oraz granic ich obwodów.

Pkt.6

       Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad powiedziała, że sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie za 2010 r. Radni otrzymali wraz z innymi materiałami na sesję. W związku z tym prosi o dyskusję na w/w temat.

       Dyskusji nad sprawozdaniem nie było.

Pkt.7

W wolnych wnioskach głos zabrali:                                                                                      1/Wójt Pan L Zduńczyk:

- zaprezentował zebranym tablicę sołecką

-przekazał zebranym pismo PUK informujące, że w pojemnikach do selektywnej zbiorki gromadzone są przez mieszkańców inne zmieszane odpady komunalne. W większości przypadków odpady zebrane selektywnie stanowią 20 – 30% objętości. Pozostała część to balast, za składowanie, którego PUK ponosi koszty. W przypadku utrzymania się tej tendencji odpady gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiórki będą odbierane w cenie odpadów zmieszanych. Aby zapobiec tej sytuacji będą prowadzone kontrole w zakresie posiadania koszy przez mieszkańców i w przypadku ich braku będą kary. 

-w związku z częstymi pytaniami mieszkańców sołectw, kiedy będzie u nich zebranie sołeckie, bo u nich nic na wsi się nie dzieje informuje, że nie minęło jeszcze pół roku od wyboru sołtysów. Nic się nie dzieje, ponieważ realizacja zadań dopiero się zaczęła. W dwóch przypadkach są trudności, ponieważ jeden z właścicieli gruntu nie chce przepuścić linii wodociągowej a drugi nie chce dać gruntu na poszerzenie pasa drogowego.

-w związku z organizowaniem różnego typu imprez dla dzieci przez mieszkańców sołectw informuje, że podania dotyczące dofinansowania będą rozpatrywane te, które są podpisane przez sołtysa i radnego. To oni w imieniu mieszkańców powinni starać się o tego typu rzeczy a nie 2 – 3 mieszkańców przychodzi i prosi o wsparcie finansowe, bo mają zamiar zorganizować imprezę dla dzieci.

-w sprawie wykonania naprawy gwarancyjnej nawierzchni drogi do Lekówca zostało wysłane do firmy wezwanie przedsądowe

2/Pani T Maliszewska sołtys m. Kliczki wręczając kwiaty Panu Wójtowi i Pani Przewodniczącej podziękowała wszystkim radnym tej kadencji i poprzedniej, którzy przyczynili się do wykonania drogi do m. Kliczki.

3/Sołtys m. Lipa Pan P Lipowski podziękował za wykonanie placu zabaw dla dzieci i poprosił o jego ogrodzenie, zwrócił się również o założenie nowego przepustu drogowego przy drodze gminnej do Pana Nabolskiego

4/sołtys Pani K Perkowska zwróciła się z prośbą o naprawę mostku w m. Kątki

5/sołtys Pan R Szniter zwróciła się z prośbą o odnowienie przystanku w m Kalisz i wycinkę krzaków przydrożnych

6/Sołtys Pan H Chrzustek poinformował o planowanym na 04.06.br zebraniu wiejskim

w związku czym zwrócił się z pytaniem czy w m. Regimin będą wykonywane wcześniej zaplanowane roboty ponieważ chciałby przekazać informacje mieszkańcom. Zwrócił się również z prośbą o postawienie tablicy do wywieszania ogłoszeń.

     Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi sołtysów poinformował, że jeżeli chodzi o wykonanie ogrodzenia i wszelkiego typu naprawy trzeba będzie jechać w teren dokonać pomiarów i dopiero zaplanować wykonanie. Jeżeli chodzi o przystanek to były niedawno odnawiane, ale jak jest taka potrzeba zostanie ponownie pomalowany. Wycinka krzaków przydrożnych już ruszyła i sukcesywnie krzaki będą wycinane. W Regiminie planowany jest parking i przy parkingu będzie tablica natomiast, jeżeli chodzi o wykonywanie prac w Regiminie zostanie przygotowana na ten temat informacja.

      Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady IX sesji Rady Gminy .

Protokołowała:

………………

M. Lachowicz

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2011 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 1017
17 listopada 2011 11:28 Paweł Tadrzak - Dodanie załącznika [protokol_nr_ix.pdf] do dokumentu.
17 listopada 2011 11:26 Paweł Tadrzak - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl