Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokołu Nr X/11 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 17.06.2011 r. pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Pani Ewy Pielech

 

Stan osobowy Rady…………………………………………….15 osób

Obecnych wg zał. listy obecności……………………………...14 osób / radny K Suwiński

                                                                                                     obecny do pkt.5/2

Spoza rady w sesji uczestniczyli:

1.Wojt Gminy…………………………………………………..Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy……………………………………………...Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy………………………………………………Pani J Gęsicka

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku………………Pani A Wolińska

5.Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności……………………23 osoby

 

Pkt.1

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech otwierając obrady powitała radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum Radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytała n/w porządek obrad, który Rada przyjęła jednomyślnie  /14 głosów za/.

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.

   5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

     1/zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z

         wykonania budżetu Gminy na 2010 r.

     2/udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu            

        na 2010 r.

     3/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin na lata 2011 - 2015

     4/zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2011 r.

     5/zatwierdzenie opłaty za 1m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego

        zaopatrzenia wsi w wodę na terenie Gminy Regimin znajdujących się w

        eksploatacji Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie oraz

        opłaty abonamentowej dla przyłącza wodociągowego zakończonego

        wodomierzem głównym

     6/ powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na

         Kadencję 2012 - 2015                                                                                                                 

  7. Wolne wnioski i zapytania.

  8. Zamknięcie obrad.

 

 

Pkt. 2

Do protokołu z IX sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty

jednomyślnie / 14 głosów za/

Pkt.3

Wójt Pan L Zduńczyk przedstawiając informację o pracy między sesjami poinformował, o następujących sprawach:

1.W dniu dzisiejszym odbędzie się ostateczny odbiór zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo” Prace wykonała firma budowlana „ Grafix” z Płocka. Zgłoszone zostały uwagi do wykonania w pierwszym terminie odbioru i wyznaczono w związku z tym odbiór ostateczny, którego termin wypada właśnie w dniu dzisiejszym.

2.Zakupiony i zamontowany został pojemnik na nieczystości przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo. Koszt tego zagadnienia zamknął się w kwocie ok. 5000 zł.

3.Wykonane zostały wszelkie niezbędne prace przygotowawcze do rozpisania przetargu na realizację drogi gminnej Jarluty Małe – Żmijewo Kuce. Planowany na 2011 r. zakres prac obejmie wykonanie robót odwadniających, przepustów, przejazdów i wyrównanie nawierzchni. Przetarg ogłoszony zostanie w ostatniej dekadzie czerwca.

4.Urząd Gminy w Regiminie nawiązał współpracę z firmą „Promag” , która zajmuje się realizacją prac z zakresu montażu kolektorów słonecznych. W skrócie można poinformować, że dotacja na zakup i montaż tego typu urządzeń sięga w tej ofercie wysokości 70 % całości zadania. Program dotyczy jednak tylko osób fizycznych, które bez pośrednictwa samorządu nawiązują współprace z firmą „Promag”. Urząd Gminy udziela wsparcia oraz udostępni  wszelkie niezbędne informacje.

5.Dobiegają końca prace i procedury zmierzające do uchwalenia jednego z podstawowych dokumentów planistycznych w gminie, jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Regimin. W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie komisji architektoniczno – urbanistycznej, która bez uwag zaaprobowała przedstawiony jej do obligatoryjnego zaopiniowania projekt naszego Studium. Ostatecznie zamknięcie prac powinno nastąpić w ciągu 2 – 3 miesięcy i dokument ten zostanie przedstawiony Radzie Gminy do zatwierdzenia.

6.Ukończone zostały prace przygotowawcze niezbędne do realizacji budowy sieci wodociągowej w m. Radomka o dług. ok. 1200 m. Przetarg na wykonanie tej inwestycji ogłoszony zostanie wspólnie z zadaniami tego samego typu ze względu na szansę uzyskania tańszych ofert ze względu na większy łączny zakres inwestycji.

7.Po przeprowadzeniu rozmów między Wójtem Gminy a przedstawicielami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie przygotowany został i złożony do Agencji wniosek o przekazanie na własność Gminy Regimin placu w m. Pawłowo o powierzchni ponad 2,5 ha. Teren ten był i będzie ostatecznie przeznaczony na budowę kompleksu sportowo – wypoczynkowego, zaś warunkiem koniecznym do podjęcia tego zadania skomunalizowanie tej działki.

8.Zakończono kolejny etap modernizacji pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy. Prace wykonano w pokoju nr 12, sekretariacie urzędu i archiwum urzędu. W miesiącu czerwcu rozpoczną się prace przy remontach i dostosowaniu pomieszczeń przeznaczonych na tzw. Serwerownię, co związane jest z udziałem Gminy Regimin w dwóch programach informatyzacji gminy prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

9.W dniach 16 czerwca br. odbyło się w Urzędzie Gminy podsumowanie ogłoszonych w poprzednim roku konkursów ekologicznych „Chroń środowisko – zbieraj baterie” oraz „ Ratuj drzewa – zbieraj makulaturę” przeznaczonych dla uczniów wszystkich szkół funkcjonujących na terenie naszej Gminy. Konkursy te ogłasza Wójt Gminy już od czterech lat i corocznie efektem jest zebranie przez szkoły segregowanych odpadów. W tym roku uczniowie oddali do punktów skupu makulatury ponad 7600 kg tego surowca wtórnego, zaś do utylizacji zebrano ponad 153 kg zużytych baterii.

Na podsumowanie konkursów, jedynych takich prowadzonych na terenie powiatu, przybyli nie tylko uczestnicy, ale także zaproszeni goście. Byli to między innymi poseł Aleksander Sopliński, Wicestarosta Ciechanowski Andrzej Pawłowski, leśniczy Ireneusz Jałoza.

10.Na terenie naszej Gminy zakończył się Narodowy Spis Ludności, który na naszym terenie objął grupę minimum 20% mieszkańców. Chętni mogli spisywać się samodzielnie drogą internetową.

11.W dniu 5 czerwca odbył się w Regiminie kolejny już „Festyn Rodzinny” zorganizowany tym razem we współpracy Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie, Rady Rodziców przy tym Zespole oraz MUKS „Czarni” Regimin. Wsparcia organizatorom udzieliły m.in. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego, Urząd Gminy w Regiminie i liczni sponsorzy prywatni. Impreza przeznaczona dla wszystkich mieszkańców Gminy przyciągnęła ponad 800 uczestników, którym zaproponowano bardzo liczne i ciekawe atrakcje.

12.Imprezy z okazji Dnia Dziecka zorganizowane zostały także w kilku innych sołectwach, w tym w Szulmierzu, Kozdrojach, Zeńboku i Pniewie Czerechach. Wszystkie zostały wsparte finansowo przez Urząd Gminy i sponsorów prywatnych.

13.Gmina Regimin jako jedyna w powiecie i jedna z nielicznych w Polsce wdraża także inny, jakże potrzebny program profilaktyki zdrowotnej. Zakończony został I etap tego programu przeciwdziałania próchnicy wśród dzieci uczęszczających do naszych szkół, noszące tytuł „Biały ząbek”. Efektem jest wykonanie przeglądów profilaktycznych i fluoryzacja zębów u 42 uczniów oraz ich lakowanie wykonane u 8 dzieci łącznie 23 zęby. Działania objęły uczniów klas „0” – sześciolatki, ale niestety w jednej ze szkół rodzice nie wyrazili zgody na przystąpienie ich dzieci do programu. We wrześniu tego roku zrealizowany zostanie drugi etap programu obejmujący dzieci z klas „0” i I ze wszystkich szkół.

14.Po ustaleniach ze Starostwem Powiatowym podjęta została decyzja o realizacji II etapu przebudowy drogi powiatowej przechodzącej przez m. Zeńbok. Zadanie to będzie realizowane wyłącznie ze środków Starostwa.

15.W sprawozdaniu nie zawarto informacji o działaniach dotyczących inwestycji drogowych i innych ze względu na fakt, że trwające prace związane są z normalnymi procedurami inwestycyjnymi zgodnymi z przepisami prawa.

       Dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem nie było.

Pkt.4

 Przedstawiciele Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

-Członek Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani W Mazurkiewicz poinformował, że Komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia, których tematem była: Analiza kwot uzyskanych z najmu lokali i zaopiniowanie zmian w budżecie gmina na obecną sesję rady. Zmiany do budżetu i sprawozdanie dot. tematu pierwszego komisja zaopiniowała pozytywnie.

-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani E Zakrzewska poinformowała, że Komisja w omawianym okresie nie obradowała.

- Członek Komisji Zdrowia , Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pan Banasiak B poinformował, że Komisja w omawianym okresie nie obradowała.

            Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było

Pkt.5/1

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad powiedziała, że Radni otrzymali sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy na 2010 r. Sprawozdanie to było tematem posiedzeń stałych Komisji Rady więc każdy Radny miał możliwość zapoznania się z jego treścią i wypracowaniem opinii na ten temat. W celu przybliżenia wszystkim zebranym wykonania budżet na 2010 r. zwróciła się do Wójta o przedstawienie jego realizacji

Wójt Pan L Zduńczyk przystępując do omawiania zagadnienia poinformował, że dochody na 2010 r. zostały określone na poziomie 13 431 451 zł, zaś wykonanie dochodów osiągnęło poziom 99,54 %. Nie osiągnięto, wzorem lat ubiegłych, poziomu ponad 100 % na co wpływ miały mniejsze od zakładanych wpłaty z Ministerstwa Finansów pochodzące z podatku dochodowego od osób fizycznych - zamiast 1084473 zł wpłynęła kwota o ponad 23 tyś zł. mniejsza. Mniejsze niż planowano były także wpłaty z podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych – odpowiednio o 5350 i 6750 zł. Ze względu na realizowaną budowę prywatnej chlewni na terenie Grzybowa zdecydowanie spadły dochody ze sprzedaży działek budowlanych wytyczonych na terenie tej wsi z zasobu mienia komunalnego. Mimo radykalnego zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży wpływy z tego tytułu osiągnęły tylko 12 600 zł i były niższe od planu od ponad 1500 zł. Pod względem dochodów rok 2010 był znacznie skromniejszy od lat poprzednich, co wpłynęło na prawie 62 000 zł mniej wpływów niż zakładano.

Tym istotniejsza z punktu widzenia prawidłowej realizacji budżetu była polityka wydatkowa prowadzona w 2010 roku. Po podsumowaniu budżetu stwierdzić można, że była ona realizowana bardzo realistycznie, oszczędnie i w sposób rozsądny. Z zaplanowanych do wydania 14.826.789 zł zrealizowano wydatki w wysokości 14.506.399 zł, czyli na poziomie 97,84 % planu. Wydatki bieżące osiągnęły wysokość 97,8 % a majątkowe 98,1 %. Na inwestycje wydatkowano ogółem 3.071.308 zł, co stanowi 21,2 % całości wydatków. Nie jest to poziom zadawalający, ale należy pamiętać, że duże kwoty z wydatków bieżących skierowane zostały na trwałe remonty czy modernizacje, w tym dróg, budynków strażnic, świetlic i mieszkalnych. Spore kwoty wydano także na zakupy wyposażenia np. dla jednostek OSP. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań znajduje się w załączonej dokumentacji sprawozdawczej. Pan Wójt zaznaczył, że w 2010 r. nie tylko zakończono wiele z zadań inwestycyjnych, ale także rozpoczęto przygotowywanie inwestycji, które wykonywane będą w roku bieżącym. W chwili bieżącej, ze względu na skomplikowane i przeciągające się procedury, taki tok wykonywania zadań musi być przez naszą gminę przyjęty.

Oszczędności w wydatkach bieżących pochodzą przede wszystkim z kosztów Dz.750 Administracja publiczna, gdzie wydano mniej o 85.000 niż zakładał plan. Kwota ponad 56.000 zł zaoszczędzona została w dz. 801 Oświata i wychowanie. W obu przypadkach oszczędności wynikają z mniejszych wydatków osobowych, co jest bardzo istotne. Pan Wójt zaznaczył, że w 2010 r., ale z pewnością i w roku bieżącym, ogromnym obciążeniem dla budżetu są wydatki bieżące przeznaczone na oświatę i wychowanie. Ze sprawozdania wynika, że subwencja oświatowa przekazana do budżetu Gminy osiągnęła wysokość 3.870.338 zł, zaś zrealizowane wydatki to kwota 5.962.648 zł, Z dochodów własnych wyasygnowano więc na ten dział ponad 2.092 tyś zł. Takiego stanu rzeczy nie da się w dalszym ciągu tolerować, bo grozi to ciągłym obcinaniem wydatków na cele inwestycyjne.                                                                        Dzięki mniejszym od planowanych wydatkom – o 320 389 zł – mimo mniejszych także dochodów, budżet Gminy został spięty i zrealizowany bezproblemowo. Przy tworzeniu ubiegłorocznego budżetu zakładano, że będzie on deficytowy, zaś różnica między dochodami a wydatkami (-1 395 338 zł) zostanie pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych oraz zaciągniętymi pożyczkami. Racjonalna polityka finansowa spowodowała, że planowany deficyt uległ znacznemu zmniejszeniu osiągając na koniec roku wysokość 1 136 309, 95 zł. W ten sposób kwota 259 028 zł stanowi fundusz, który może być wprowadzony do bieżącego budżetu Gminy.                                                                                                                                        Pan Wójt poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonanie budżetu Gminy za 2010 przedstawione zostało w Sprawozdaniu przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Skład Orzekający RIO wydał opinię pozytywną. / opinia stanowi zał. nr  3 do prot. R.G/ . Po odczytaniu opinii RIO przedstawione zostały opinie:           -Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony  P.Poż.                                                                                                                                                 -Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa                                                                                                                                           -Komisji Rewizyjnej.                                                                                                                  Wszystkie opnie są pozytywne i stanowią zał. nr  4, 5 i 6 do Prot. R.G/.

 

    Po zapoznaniu zebranych z w/w dokumentami Przewodnicząca Rady Pani E Pielech otworzyła dyskusję.

    Radni bezdyskusyjnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy na 2010 r. podejmując jednomyślnie / 14 głosów za/ uchwałę                Nr X/46/11. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy na 2010 r.

Pkt.5/2                                                                                                                               Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy na 2010 rok zwróciła się do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o odczytanie uchwały Komisji o opinii wykonania budżetu Gminy Regimin za 2010 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Regimin /uchwała stanowi zał. nr  7 do prot. R.G/.

Następnie Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regimin z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Regimin. / opinia pozytywna stanowi zał nr 8 do prot. R.G/.

   Po zapoznaniu zebranych z w/w dokumentami Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

       Radni bezdyskusyjnie udzielili Wójtowi Gminy absolutorium podejmując jednomyślnie /12 głosów za. Na Sali obrad obecnych 12 Radnych – podczas głosowania nieobecna Radna E Zakrzewska/ uchwałę Nr X/47/11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 r.

      Po głosowaniu głos zabrał Wójt Pan L Zduńczyk, który serdecznie podziękował za taki przebieg głosowania. Wie, że w takich realiach trudno jest oceniać budżet, który uchwalony i realizowany był przez poprzednią Radę. Miło jest, że za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy radni obecni na sali, za co serdecznie dziękuje. Ma jednak świadomość faktu, że w 2010 r są pewne działania czy pewne sprawy, które wymagają wyjaśnień, aczkolwiek dopiero czas pokaże a ma nadzieję, że niedługo, że również te sprawy zostaną rozwiązane. Mimo że nie było dyskusji wie, że niektórzy odczuwają zawód czy odczuwają sugestię, że coś zostało nie zrobione nie dokończone lub było za mało. Wyjaśnia, że to nie jest kwestia chęci czy niechęci tylko to, że funkcjonujemy w pewnych określonych realiach. Uważa, że każdemu Wójtowi jest miło, kiedy otrzymuje absolutorium z pełną świadomością faktu, że te oczekiwania zawsze są wyższe i nigdy nie ma tak, że zostało zrobione wszystko w 100%. Ma pełną świadomość faktu, że dotyczy to również naszego samorządu. I są drobne sprawy czy większe, które nie zostały wykonane, bo nie mogły być wykonane. Za te fakty przeprasza, ale są to najczęściej sytuacje, za które my jako samorząd Urząd, Wójt odpowiadać nie mogą. Każdy, kto jest realistą wie, że trudno jest w 100% zrealizować zadania, które zostały zaplanowane na dany rok. Im więcej się uda to lepiej, ale nigdy nie uda się zrealizować zadań w 100%. Dla Wójta osobiście sprawa oczyszczalni czy kanalizacji czy nie wykonanie jakiegoś remontu jest sprawą bolącą. Bo to, co zrobi jako Wójt realizując budżet jest również osobistym sukcesem i osobistą satysfakcją. Jednak chce zapewnić, że w granicach tych wszystkich możliwości, jakie są wszystko, co daje się zrobić stara się wykonać. Oczywiście nie sam, bo realizacja budżetu to nie tylko Wójt, ale również pracownicy Urzędu i wszystkie firmy, które w realizacji budżetu biorą udział. W ogólnym odczuciu, jeżeli chodzi o gminę Regimin to jest robione naprawdę dużo i to się podoba na zewnątrz i ta opinia jest bardzo dobra. Udaje nam się rozwijać inne sprawy niż drogi i wodociągi, ale również sprawy związane z kulturą i sportem. Festyny, które są organizowane w naszej gminie to też jest satysfakcja to też jest potrzebne mieszkańcom a widać to chociażby z ich udziału w tych festynach. Ludzie mają potrzebę żeby się spotkać, żeby uczestniczyć w różnych imprezach. Cieszy się również z tego, że dzięki remontom świetlic wiejskich w tych salach są ludzie. Ledwo firma skończyła prace a już przychodzą mieszkańcy, którzy tą sale wynajęli i cieszą się z tego, że na miejscu u siebie mogą zorganizować uroczystość. To też jest nasz sukces. Za to serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu, radnym, sołtysom, bo to wspólnym wysiłkiem udało się zrealizować.

Pkt.5/3                                                                                                                            Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin na lata 2011 – 2015 zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

     Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że do tej pory zmiany w uchwale budżetowej następowały jedną uchwałą .W chwili obecnej wymagane są dwie uchwały jedna dotyczy wieloletniej prognozy finansowej, druga zmiany uchwały budżetowej na dany rok. W Zmianach Wieloletniej Prognozie Finansowej są ujęte wszystkie zadania, które będą realizowane w latach następnych. Dotyczy to programów edukacyjnych, oczyszczalni i kanalizacji i drogi Jarluty Żmijewo. Zadania te są ujęte w załączniku do uchwały.                                                                                                                                                 

       Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Zaproponowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rada przyjęła jednomyślnie /13 głosów za/ podejmując uchwałę Nr X/48/11 w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Regimin na lata 2011 - 2015

Pkt.5/4                                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że w proponowanych zmianach Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 58.000 zł, w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Grzybowo – Pawłowo o długości około 990m”.                                                                                                                                      Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 2.277 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe i jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące w tym samym rozdziale i w tej samej kwocie – (dokonano zmian między paragrafami) oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 22.200 zł, w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu), w paragrafie 4300- Zakup usług pozostałych – środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych – wykonanie ogrodzenia działek w Jarlutach Małych i Lipie oraz zakup 3 szt. przystanków autobusowych.

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 233.000 zł, w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w m. Regimin o dł. około 720m” – kwota 160.000 zł, oraz zwiększa się nakłady na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Grzybowo – Pawłowo o długości około 990m” – kwota 58.000 zł, oraz w rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł,
z przeznaczeniem na zakup 3 szt. przystanków autobusowych – poz. 17 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. Ponadto w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się nakłady o kwotę 7.200 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań wykazanych w poz. 18 i poz. 19 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 2.169.433 zł, w tym:

 

  1. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 111.544 zł, - poz. 16 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały oraz przeniesiono do realizacji na rok przyszły zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 120815W Jarluty Małe – Żmijewo Kuce o dł. około 1.500m,
  2. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.051.000 zł, w związku
    z przeniesieniem do realizacji zadań objętych WPF na lata 2011-2012 na lata 2011-2013, oraz w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 6.889 zł, w związku
    z rozliczeniem zadań poz. 25, 27 i 28 załącznika nr 4 do uchwały.

 

Wyżej opisane zmiany dochodów i wydatków powodują zmniejszenie deficytu budżetu gminy do kwoty 1.448.215 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Zaproponowane zmiany do budżetu Rada przyjęła jednomyślnie / 13 głosów za/ podejmując uchwałę Nr X/49/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2011 r.

Pkt.5/5

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenie opłaty za 1m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę na terenie Gminy Regimin znajdujących się w eksploatacji Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie oraz opłaty abonamentowej dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że Zakład Usług Wodnych dla potrzeb Rolnictwa w Mławie złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku wnioskodawca stwierdził, iż uchwalenie opłat pozwoli zakładowi realizować zadania związane z konserwacją i naprawą urządzeń wodnych znajdujących się w posiadaniu Zakładu, a będących własnością Gminy. Do wniosku dołączona została również szczegółowa kalkulacja cen i stawek oraz aktualny plan.

Po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów tj. weryfikacji przedstawionych w nich kosztów, taryf oraz planu należy stwierdzić, że stawki ceny wody zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jednak zaproponowany wzrost ceny 1m3 wody o 7,5 % jest zbyt wysoki w stosunku do wykazanych kosztów eksploatacji i utrzymania, które wynoszą 1,67 %. W związku z powyższym podjecie uchwały o wzroście ceny 1m3 wody w 20011 r. w wysokości 3% jest uzasadnione i ekonomiczne.                                                                                                                                    Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Przedstawione stawki wody Rada przyjęła jednomyślnie / 13 głosów za/ podejmując uchwałę nr X/50/11 w sprawie zatwierdzenia opłaty za 1m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę na terenie Gminy Regimin znajdujących się w eksploatacji Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie oraz opłaty abonamentowej dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym

Pkt.5/6
Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012 – 2015 zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

      Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że w roku bieżącym upływa kadencja dotychczasowych ławników. W świetle art.163 ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych wybory ławników na kadencję 2012 – 2015 muszą się odbyć się najpóźniej w październiku. Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w tym celu powołuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym Zespół opiniujący. Zadaniem tego zespołu jest przede wszystkim dokonanie oceny kandydatów pod kątem spełnienia wymogów określonych ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zapewnienie terminowego przygotowania i przeprowadzenia wyborów to kolejne zadanie Zespołu. Członkami tego Zespołu mogą być radni jak i osoby spoza Rady Gminy, istotne jest by osoby te mogły służyć fachową pomocą w wyborze najodpowiedniejszych kandydatur.
Po przedstawieniu uzasadnienia Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatów do w/w zespołu.                                                                                                                    Do zespołu zgłoszono n/w osoby:                                                                                               1.Pani Teresa Maliszewska                                                                                                               2.Pani Wiesława Mazurkiewicz                                                                                                      3.Pan Remigiusz Tobolski

    W/w skład zespołu Rada powołała jednomyślnie / 11 głosów za, na sali obrad podczas głosowania obecnych 11 Radnych, nieobecny radny K Sowiński i A Smoleński/ podejmując uchwałę nr  X/51/11 w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012 – 2015 r.                                                                        Pkt. 6                                                                                                                                                         W wolnych wnioskach  Wójt Pan L Zduńczyk poinformował zebranych o:                                                                                                                           - konkursie na najładniejsza posesję w 2011 r.                                                                                          -komunikacie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie w    sprawie badań opryskiwaczy                                                                                                                        -dotacjach na kolektory słoneczne                                                                                           Następnie odnosząc się do pytań w sprawie napraw dróg poinformował, że jeśli chodzi o drogę w Lekówcu to przedsiębiorstwo zwróciło się z prośbą o przesunięcie terminu jej naprawy natomiast  w sprawie napraw innych drogach  prosi o dokonane zgłoszeń na piśmie.

  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Ewa Pielech zamknęła obrady X sesji Rady Gminy.

Protokołowała:                                                                                                                                    

M.Lachowicz

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2011 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 1093
17 listopada 2011 11:30 Paweł Tadrzak - Dodanie załącznika [protokol_nr_x.pdf] do dokumentu.
17 listopada 2011 11:30 Paweł Tadrzak - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl