Protokoły z sesji

Protokół Nr XI/11 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 22.08.2011 r. pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Pani Ewy Pielech

Stan osobowy Rady………………………………………..15 osób

Obecnych wg zał. listy obecności………………………....13 radnych

 

Spoza rady w sesji uczestniczyli: 

1.Wójt Gminy…………………………………………… . Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy………………………………………..  Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy………………………………………… Pani J Gęsicka

4.Przedstawicie Kancelarii Prawnej w Pułtusku………….  Pan J Nieścior

5.Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności………………  23 osoby

 

Pkt.1

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech otwierając obrady powitała radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytała porządek obrad, z którego na wniosek Wójta jednomyślnie / 13 głosów za / zdjęto pkt. 5/4 dot. podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Regimin na stałe obwody głosowania. Po przyjęciu wniosku porządek obrad został przyjęty jednomyślnie / 13 głosów za / w następującym brzmieniu:   

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                     5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

     1/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin na lata 2011-2016.

     2/zmiany Uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2011 rok.

     3/uchwalenia Statutu Gminy Regimin.

     4/zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Lekowo”.

     5/ zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Zeńbok”.

     6/ zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Targonie”.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad.

 

 

Pkt.2

Do protokołu z X sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty  

jednomyślnie / 13 głosów za/.

Pkt.3

Wójt Pan L Zduńczyk przedstawiając informacje o pracy między sesjami poinformował o  

 następujących sprawach:

1.Zakończono, odebrano ostatecznie oraz rozliczono zadanie p. n . „Przebudowa pomieszczeń

   świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo”. Prace wykonała firma budowlana „GRAFIX” z Płocka.

   Całkowity koszt zadana zamknął się w kwocie 27.600 zł.

2.Zakończone zostały prace budowlane oraz oddano inwestycję budowy drogi powiatowej

   łączącej m. Jarluty Małe z Klicami na odcinku ok. 2 kilometrów. Wykonano nawierzchnię z

   masy asfaltowo – bitumicznej, odwodnienie i odnowienie rowów. Inwestycja ta została

   dofinansowana z budżetu Gminy Regimin w wysokości ok. 250 tyś zł. Fundusz przekazano

   do Starostwa Powiatowego w sierpniu br.

3.Dobiegają końca prace zmierzające do uchwalenia jednego z podstawowych dokumentów

   planistycznych w gminie, jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

   przestrzennego Gminy Regimin. W dniu 21 sierpnia minął termin składania wniosków i uwag

  do przygotowanego już projektu Studium. Zlecono także przygotowanie jeszcze jednego

  dokumentu, który jest niezbędny do zatwierdzenia Studium, a mianowicie Gminnej Ewidencji

  Zabytków. Całość prac nad Studium i jego przedstawienie Radzie Gminy do uchwalenia

  powinno nastąpić jeszcze w miesiącu październiku 2011r.

4.Zlecono przygotowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie

   Zadania „ Budowy garażu dla samochodu strażackiego w m. Lekowo”. Termin oddania tejże

  dokumentacji ustalono na dzień 30 sierpnia 2011 r.

5.Zlecono przygotowanie dokumentacji geodezyjnej na realizację zadania „Utworzenie placu

   zabaw przy Szkole Podstawowej w Szulmierzu”, które dofinansowane jest w 50% ze

   środków rządowego programu „Radosna szkoła”.

6.Zlecono przygotowanie oraz wykonano pełną dokumentację kosztorysowo –projektową na

   wymianę nawierzchni chodnika dla pieszych w Regiminie na odcinku ok. 720 mb.

7.W związku z wykonaniem w/w dokumentacji zamiar wykonania robót zgłoszono do

   Starostwa Powiatowego oraz rozpisano przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji.

8.W dniu 27 lipca Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert na wykonanie powyższej

   inwestycji. Ze względu jednak na większe niż zakładano w budżecie koszty wykonania

   podpisanie umowy z wykonawcą przełożono na termin po sesji Rady Gminy. Podpisanie

   umowy i rozpoczęcie prac winno nastąpić w ciągu kilku dni po dzisiejszej sesji.

9.Za kwotę ok. 15 000 zł zakupione zostały nowe przystanki autobusowe przeznaczone do

   ustawienia w m. Kliczk, Regimin i Targonie. Nowe wiaty zostały przekazane do w/w

   miejscowości lub już ustawione / Regimin/.

10.Ogłoszony został przetarg na realizację budowy sieci wodociągowej w m. Targonie o

   długości ok. 200 m. Rozstrzygnięcie przetargu ustalono na dzień 30 sierpnia br.

11.Ogłoszony został przetarg na realizacje zadania budowy trzech odcinków sieci   

   wodociągowej w m. Regimin – łącznie na dług. ok. 800 mb. Rozstrzygnięcie przetargu

      nastąpi w dniu 30 sierpnia 2011 r.

12.Ogłoszony został przetarg na budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Pawłowo o

     długości ok. 200 m. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 30 sierpnia br.

13.Ogłoszony został przetarg na wykonanie modernizacji drogi gminnej w m. Szulmierz

     poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem na długości ok. 250 m.

     Wyłonienie wykonawcy nastąpi w dniu 31 sierpnia br.

14.Ogłoszony został przetarg na realizację zadania modernizacji drogi gminnej w m. Jarluty

     Duże na odcinku ok. 1000 m. poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem. Także

     rozstrzygnięcie tego przetargu nastąpi w dniu 31 sierpnia 2011 r.

15.W Sejmiku Województwa Mazowieckiego podpisana została umowa na dofinansowanie ze

     środków FOGR budowy drogi transportu rolnego Grzybowo – Pawłowo. Dofinansowanie

     wyniesie 58 tyś zł.

16.W związku z podpisaniem w/w umowy ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania

     modernizacji drogi gminnej Grzybowo – Pawłowo poprzez budowę drogi żwirowej na

     odcinku ok. 1000 m. Rozstrzygniecie przetargu nastąpi w dniu 31 sierpnia.

17.Do Urzędu Gminy w Regiminie wpłynęła wstępna dokumentacja geodezyjno – projektowa

     związana z przygotowaniem terenu pod budowę drogi gminnej relacji Karniewo – Targonie

     o długości ok. 3000 mb. Trwają obecnie ustalenia dotyczące warunków technicznych oraz

     możliwości pozyskania od rolników gruntów niezbędnych na poszerzenie pasa drogowego

     niezbędnego do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem pełnej dokumentacji projektowo –

     kosztorysowej.

18.Zakończona została realizacja zadania pod nazwą „Odbudowa budynku strażnicy wiejskiej

    w  m. Koniczyn” które jest dofinansowane ze środków PROW 2007 – 2013. W chwili

    bieżącej przygotowany jest wniosek o płatność, który złożony zostanie w Sejmiku

    Mazowieckim. Koszty zadania zamknęły się w kwocie ok. 169 tyś zł. z czego Gmina

    Regimin może liczyć na zwrot środków w wysokości ok. 90 tyś zł

19.Zakupione zostały i zamontowane w szkołach w Regiminie i Szulmierzu nowych 5 tablic

     interaktywnych wraz z projektorami i multimedialnymi programami edukacyjnymi. Jest to

     wyjątkowa sytuacja, aby na terenie wiejskim szkoły dysponowały tak nowoczesnym i

     niezwykle przydatnym sprzętem. Całość kosztów zadania /ok. 37.500 zł/ pokryta została z

     funduszy Unii Europejskiej, które Gmina Regimin otrzymała w ramach programu

     edukacyjnego „ Wiedza – kapitał na przyszłość”.

20.Z powyższych funduszy zakupionych zostało także 6 nowych komputerów na doposażenie

     pracowni językowych. Całość kosztów zakupu – 12.650 zł pokryta została ze środków

     unijnych.

21.W trybie zapytania o cenę toczy się postępowanie w zakresie wyłonienia firmy, która w        

     m- cu wrześniu zorganizuje dwa 5-cio dniowe wyjazdy edukacyjne dla 100 uczniów

     naszych szkół uczestniczących w programach oświatowych finansowanych ze środków UE.

     Całość kosztów obu wyjazdów /trasa Pomorze zachodnie – Niemcy/ sfinansowana zostanie

     ze środków unijnych.

22.Ogłoszony został oraz rozstrzygnięty przetarg na świadczenie usługi dowozu dzieci z terenu

     naszej gminy do szkół w Regiminie, Szulmierzu i Zeńboku w roku szkolnym 2011

     – 2012. Do Urzędu wpłynęły dwie ofert, z których korzystniejszą przedstawiła firma

     przewozowa PP. Czaplickich z Przasnysza. Oferta ta była niższa od przedstawionej przez

     PPKS Ciechanów o ok. 10 %. W związku z powyższym z wyłonioną w przetargu firmą

     podpisana została stosowna umowa gwarantująca sprawny i bezpieczny transport uczniów.

23.Rozpoczęte zostały prace przy remoncie pomieszczeń w Urzędzie Gminy, które

     przeznaczone są do umieszczenia nowej serwerowi pozwalającej unowocześnić i usprawnić

     prace Urzędu. Jest to efekt realizacji programów unijnych, które realizowane są przez

    Samorząd Województwa Mazowieckiego, a do których udział zgłosiła także Gmina

    Regimin.

24.Po trwających kilka miesięcy ustaleniach wykonany został wreszcie remont drogi gminnej

     przebiegającej przez Lekówiec, który wykonała firma Delta PRID Ciechanów.

25.W dniu 8 sierpnia wpłynęło do Urzędu Gminy pismo z Urzędu Marszałkowskiego w

     Warszawie w sprawie wniesienia poprawek do wniosku dotyczącego dofinansowania z

     PROW zadania „Zagospodarowanie świetlic wiejskich w m. Lekowo, Targonie i Zeńbok na

     cele lokalnego ośrodka kulturalno – sportowego” Wniosek ten został przez Wójta Gminy

      złożony w dniu 30 listopada 2010 r. a więc dopiero po 8 miesiącach nastąpiła pierwsza

      decyzja w sprawie jego rozpatrzenia. Niezbędna dokumentacja dodatkowa zostanie

      dostarczona do Warszawy w dniu dzisiejszym.

26. W związku z trwającymi już od kilku miesięcy pracami przy modernizacji linii kolejowej

      Warszawa-Gdynia Urząd Gminy w Regiminie podpisał porozumienie z głównym

      wykonawcą prac przy remoncie torowisk /firma Ferocco z Poznania/ dotyczące zasad

      korzystania z dróg gminnych przez wykonawcę i jego podwykonawców.

27.W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z budową czterech wiaduktów

     drogowych /Pawłowo, Pawłowo, Czerechy i Pniewo Wielkie/, jakie planowane są na trasie

      linii kolejowej Warszawa – Gdynia. Wykonawcą trzech pierwszych będzie firma Strabag.

      Rozpoczęte zostały w związku z tym rozmowy dotyczące, podobnie jak wyżej

      nadmieniłem, zasad korzystania z dróg położonych na terenie naszej Gminy, szczególnie

     dróg gminnych. Planowane jest także podpisanie stosownego porozumienia w tej sprawie.

28.Urząd Gminy w Regiminie otrzymał informację z II Urzędu Skarbowego w Warszawie, że

     w efekcie rozliczeń firmy EuRoPolGaz z w/w US Gmina nasza musi zwrócić nadpłacony w

     latach ubiegłych podatek od osób prawnych, a wpłacany przez firmę EuRoPoGaz w

     wysokości  ok. 302 tyś zł. Jest to dla naszego budżetu decyzja katastrofalna obalająca i tak

     niepotwierdzony mit o niezwykle wysokich dochodach z tytułu zlokalizowania na naszym

     terenie Tłoczni Gazu w Lekowie.

29.Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Sejm RP przyjął tzw. Ustawę śmieciową, która

     wszystkie obowiązki związane ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów składa na barki

     samorządu gminnego. W związku z tym także naszą gminę czeka „śmieciowa rewolucja „.

     Niestety za łamanie nowej ustawy tak samorząd Gminy, jak i mieszkańcy będą płacić

     bardzo wysokie kary pieniężne. Prace nad wdrażaniem ustawy w życie będziemy musieli

     podjąć już w bieżącym roku.

30.W dniu 16 sierpnia odbył się I przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych

     komunalnych położonych w m. Grzybowo i Pniewo Czerechy. Ze względu na brak osób

     zainteresowanych ogłoszony zostanie II przetarg, a w ostateczności działki będą zbywane na

     zasadzie podpisania porozumienia z ewentualnymi nabywcami. 

31.Wydana została decyzja Wojewody Mazowieckiego o przekazaniu na własność Gminy

     Regimin /skomunalizowaniu/ działki nr 201 położonej w Szulmierzu i mającej powierzchnie

     3,0269 ha. Jest to teren dawnego dworu i parku podworskiego.

W omawianym okresie wydano następujące zarządzenia :

 -w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom  

   na zakup podręczników

-w sprawie powołania komisji do oceny, wydzielenia oraz zniszczenia dokumentów

  niearchiwalnych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy przeprowadzonych w dniu 06

  marca 2011 roku.

-w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2011 r.

-w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury

-w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków 

  trwałych stanowiących własność Urzędu Gminy Regimin oraz zasad przeprowadzania tych

  likwidacji

-w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2011 rok.

-w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011

  roku.

-w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie

  zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.

  8 Prawa Zamówień publicznych. Nazwa zadania: Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego dla

  BO projektu: ,,Wiedza – kapitał na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii

  Europejskiej w ramach EFS oraz budżetu państwa.

-w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie

  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie

  art. 11 ust.8 Prawa Zamówień publicznych. Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych

  poprzez utwardzenie emulsją i grysem z podziałem na zadania:

  Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz poprzez potrójne utwardzenie emulsją i

  grysem o długości około 250 m.

  Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej w m. Jarluty Duże poprzez potrójne utwardzenie

  emulsją i grysem o długości około 1000 m

-w sprawie powołanie komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie

  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie  

  art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych. Nazwa zadania; Budowa drogi gminnej

  Grzybowo – Pawłowo o długości około 990 m.

-w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie               przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie    art. 11 ust.8 Prawa Zamówień Publicznych. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowych z podziałem na zadania:                                                                                                                Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej w m. Targonie o dł. około 200 m.                             Zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej w m. Pawłowo o dł. około 200 m.                           Zadanie 3: Budowa sieci wodociągowej w m. Regimin o dł. 551 m.                                        Zadania 4: Budowa sieci wodociągowej w m. Regimin o dł. około 200 m.

Przedstawione sprawozdanie przyjęte zostało bez uwag.

Pkt.4

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

-Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan A Prymusiewicz poinformował, że Komisja w omawianym okresie odbyła 4 posiedzenia, których tematem była: ocena wydatków na OSP, ocena zadań inwestycyjnych, ocena wydatków przeznaczonych na utrzymanie Urzędu Gminy, zaopiniowanie zmian do budżetu Gminy na obecną sesję rady. Wszystkie omawiane tematy komisja zaopiniowała pozytywnie.

-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani E Zakrzewska poinformowała, że Komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia, których tematem była: kontrola wydatków na OSP, ocena osiągnięć Klubu Sportowego i kontrola dotacji przeznaczonych na Klub. Omawiane tematy komisja zaopiniowała pozytywnie.

- Przewodniczący Komisji Zdrowia , Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pan Z Szmigielski poinformował, że Komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenia, którego tematem była analiza przestrzegania regulaminu o utrzymaniu porządku i czystości na terenie Gminy Regimin. Informację dotyczącą tego tematu przedstawi na następnej sesji.

            Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było

Pkt.5/1

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin na lata 2011 – 2016 otworzyła dyskusję

        Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Przedstawione zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rada przyjęła jednomyślnie /13 głosów za/.

Pkt.5/2

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na              2011 r. zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

              Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że proponowanymi zmianami

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 95.276 zł, w tym:

 1. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 700 zł, - darowizny na remonty dróg gminnych,
 2. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.000 zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy,
 3. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 4.170 zł, - z tego:

- z tytułu opłaty eksploatacyjnej                           -           3.060 zł,

- naliczone odsetki                                                -           1.110 zł,

 1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 79.509 zł, w tym:

- dochody z wynajmu sal lekcyjnych                   -             2.234 zł,

- odsetki na rachunkach jednostek oświatowych -             1.600 zł,

- przesunięcie środków w rozdziale 80104           -              2.975 zł,

- przesunięcie środków w rozdziale 80195                      -           72.700 zł.

 1. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 150 zł, - wpływy z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej,
 2. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 747 zł,
  (w tym: opłata produktowa - 482 zł, wpłata WFOŚiGW w Warszawie - 265 zł,),

 

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 5.803 zł, w tym:

 1. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3 zł, - korekta dochodów w części przysługującej gminie za udostępnienie danych osobowych,
 2. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2.825 zł, skorygowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – zmian dokonuje się po analizie wpłat Urzędów skarbowych w I półroczu br,
 3. w dziale w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.975 zł, - przesunięcie środków w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola,

 

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 182.728 zł, w tym:

 1. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
  o kwotę 45.000 zł, z przeznaczeniem na remonty i naprawy dróg gminnych,
 2. w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 12.500 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji niezbędnej dla opracowanego planu,
 3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 76.900 zł, w tym:

1) w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe  o kwotę 9.900 zł, - środki na remont SP w Szulmierzu oraz wywóz nieczystości w GZS w Regiminie. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Dyrektorów szkół,

2) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 67.000 zł. Zmian dokonuje się w związku z wnioskiem do MJWPU w Warszawie o przeklasyfikowanie wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z dokonaniem zakupów jednostkowych poniżej 3.500 zł.

 1. w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 21.828 zł, w tym:

1) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 18.578 zł, w związku ze zwiększeniem opłat w domach pomocy społecznej i objęciem kosztami pobytu od lipca br. 1 osoby. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS.

2) w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego o kwotę 150 zł, - wydatki będą sfinansowane ze środków odzyskanych z zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie,

3) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 3.100 zł, - uzupełnienie środków na zabezpieczenie wypłat dodatków mieszkaniowych,

 1. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  22.500 zł,
  w tym:

1) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie,

2) w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt w kwocie 4.500 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie 3 psów do końca roku w schronisku w Pawłowie,

3) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 17.000 zł, z przeznaczeniem na remonty świetlic wiejskich,

 1. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o kwotę 4.000 zł,
  z przeznaczeniem na odnowienie obiektów zabytkowych w m. Lekówiec.

 

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 8.450 zł, w tym:

 1. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.000 zł, - zmian dokonuje się po analizie wydatków za I półrocze br. i przeznaczeniem oszczędności na wydatki niezbędne dla funkcjonowania gminy,
 2. w dziale 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 3.450 zł, - środki zabezpieczą inne wydatki gminy.

 

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 294.500 zł, w tym:

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 93.500 zł, na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową,
 2. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 20.000 zł oraz w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
  o kwotę 164.000 zł,
 3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 17.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego poz. 24 zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 452.005 zł, w tym:

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 11.500 zł, na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową,
 2. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
  o kwotę 258.000 zł,
 3. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 70.000 zł,
 4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 67.000 zł, w związku z planowanym zakupem tablic interaktywnych dla projektu pn. „Postaw na swoją przyszłość” w cenie jednostkowej poniżej 3.500 zł. Środki przeniesiono do wydatków bieżących,
 5. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  25.505 zł,
  w tym: w rozdziale 90001 o kwotę 25.000 zł, (zmniejszono plan wydatków na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Regimin”) oraz w rozdziale 90095 – Pozostała działalność rozliczono zadanie poz. 30 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
 6. w dziale 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 20.000 zł, - ograniczono wydatki na rok 2011 na realizację zadania „Zagospodarowanie i dostosowanie świetlic wiejskich w m. Lekowo, Targonie i Zeńbok na potrzeby lokalnego ośrodka kulturalno-Sportowego”.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych nieobjętych WPF przedstawiono w załączniku
Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

Powyżej opisane zmiany dochodów i wydatków niepowodują zmiany deficytu budżetu gminy na 2011 rok.

Po przedstawieniu uzasadnienia w dyskusji głos zabrali;

- Radny L Dobrzeniecki zwrócił się z zapytaniem, dlaczego z zadań inwestycyjnych została zdjęta inwestycja pn. „budowa drogi gminnej transportu rolnego Karniewo – Targonie o długości około 3000 m”.

   Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że inwestycja nie jest zdjęta, są zdjęte środki finansowe, których i tak w tym roku nie wykorzystamy na tym zadaniu. W tym roku jesteśmy w stanie wykonać podziały geodezyjne, projekt i kosztorysy. I nie przypuszcza, że br będziemy w stanie wykonać pozostałe prace biorąc pod uwagę zakres prac, jaki jeszcze pozostał szczególnie przy podziałach. Dlatego też z zaplanowanych 320 tyś zł została zdjęta kwota 200 tyś zł, aby uzupełnić inwestycje te, które wykonamy w br.. Pozostawiona kwota w zupełności zabezpieczy potrzeby w tym roku na tym zadaniu. Proponowane zmiany w budżecie wynikają z faktu, że z niektórymi inwestycjami chcemy ruszyć, czy podpisać umowę.

    Zdaniem Radnego L Dobrzenieckiego zadanie zostało zdjęte. Zadanie to zostało zaplanowane na ten rok i na tą chwilę nie widzi powodu zatrzymania tej inwestycji, gdyż prace geodezyjne zostały rozpoczęte i koszty poszły. Przesuwając zadanie tracimy pieniądze. Od czasu uchwalenia zadania minęło 9 miesięcy i co my mamy na tą chwilę zrobione. Około 10 dni temu został przedstawiony plan geodezyjny. W planie widzi zaprojektowana drogę, która ma szerokość 12 m na terenach podmokłych. Na tej drodze od około 3 latach są prowadzone jakieś prace geodezyjne. Od Karniewa w stronę Targoń jest droga żwirowa w granicach szerokości ok. 7- 8 m. Drogi nie można zrobić inaczej jak już na tym utwardzonym pasie. Pas dwunasto metrowy również jest możliwy do wykonania bo teraz wszystko jest prawie możliwe ale wg tego projektu taka szerokość żeby się to utrzymało to 100 metrów drogi będzie kosztowało 300 tyś zł. To jest bez sensu i to przeraża, że tak się podchodzi do sprawy. Następna rzecz jest to teren podmokły a mamy już prawie wrzesień i wszystkie prace powinny być już przygotowane pod budowę tej drogi a sprawa podziału dziełek nawet nie została jeszcze ruszona. Teraz się mówi, że w br nie zdążymy tej inwestycji wykonać a minęło 9 miesięcy i do tej pory poza tym projektem nic nie zostało zrobione. Mamy w budżecie 300 tyś zł i gdyby nawet zabrakło tych pieniędzy na wykonanie tej drogi to lepiej się opłaci dobrać kredytu i zrobić tą inwestycje, ponieważ odsetki od tego kredytu nie przewyższą strat jakie poniesiemy nie wykonując tej drogi. W związku z tym pytanie, kto poniesie koszty za wydane do tej pory pieniądze.

Wójt odnosząc się do wypowiedzi poinformował, że to nie te czasy, które pamięta jeszcze radny za poprzednich kadencji, że najpierw była inwestycja później dokumenty. Informuje, że jeśli chodzi o budowę dróg to czy się podoba czy nie to procedury obowiązujące na dzień dzisiejszy od momentu podjęcia uchwały i wprowadzeniu zadana do realizacji to 9 miesięcy to jest nic. Jeżeli mówmy o celu budowy drogi Karniewo – Targonie to ona ma służyć nie tylko kilku osobom tylko tak jak wcześniej rozmawiał w dalszym etapie, być może w perspektywie ok. 5 - 6 lat droga ta będzie przejściem z Targoń na Ropele i dalej na Ciechanów i takie założenie uznał Radny za słuszne. I jeśli mówimy o drodze transportu rolnego to jest to droga żwirowa stanowiąca podstawę, ale podobnie jak niejedna w naszej gminie droga, na której powstał później asfalt. Skończenie, więc tego na drodze transportu rolnego jest bez sensu szczególnie, że droga ta jest potrzebna do przejścia z naszej Gminy na gminę i miasto Ciechanów. I ta koncepcja nie jest wymyślona dzisiaj tylko powstała w poprzedniej kadencji, kiedy Rada, zatwierdzała strategie i plan rozwoju Gminy. Kwestia, co jest zrobione, ma Radny rację, że minęło 9 miesięcy i co się robi. Ale pod uwagę należy wzięć to, że jest to odcinek 3 km gdzie pierwszą podstawową rzeczą to wykonanie map geodezyjnych z dokładnym podziałem, co, do kogo należy. Bo pierwszą rzeczą jest ustalenie ile mamy gruntu pod tą drogę, jako gmina. Zrobiła pani geodetka dokładne mapy dostał projektant mapy po to, aby zaprojektował pas drogowy i żeby wiedzieć, od kogo ziemie przejąć. Zrobił to i przedstawił do wglądu. Jeżeli pas 12 m jest za szeroki i będą kłopoty żeby tą ziemię pod drogę pozyskać to szerokość pasa zostanie ograniczona do minimum. Projektant wychodził z założenia, że jeżeli droga ta ma być w perspektywie, która ma być drogą asfaltową to wiece państwo doskonale, że minęły czasy, kiedy było kładzione 3 m asfaltu, bo taka jezdna musi mieć minimum 4 metry. Jeżeli mówimy o tym, że coś zostało zdjęte to nic nie zostało zdjęte. Bo przypomina, że w tej kadencji jak i poprzedniej była zasada, że jeżeli faktycznie nie jesteśmy w stanie z czymś się wyrobić to wtedy przesuwamy inwestycje na zadania wieloletnie. Realnie rzecz ujmując gdyby to zadanie rozpocząć w m. lutym i tylko tym się zajmując i tak to by nie było realne prawdopodobnie do wykonanie w tym roku szczególnie za 300 tyś zł.. Ale jeżeli Radny uważa, że ja w tym roku wezmę kredyt tylko nie wiem, jakim cudem. Co mamy zrobić ze zwrotem nadpłaconego podatku z EuroPolGazu z obciętą subwencja oświatową z czego dołożyć pieniądze, bo w tym roku z tego tytułu mamy mniej o kwotę 700 tyś zł. i tym się Państwo nie martwicie skąd na to wziąć tylko, że się zadania nie realizuje. Ponieważ chce skończyć te rzeczy, które są rozpoczęte trzeba do nich dołożyć kosztem innych zadań, których wiadomo, że w tym roku się nie zrealizuje. Pan się pyta, jakie są koszty tych dokumentów przecież postępowanie jest wszczęte i żadne dokumenty nie przepadły, żadne mapy, żadne podziały i te dokumenty są cały czas aktualne. Biorąc pod uwagę Pana opinię w sprawie szerokości tej drogi rozmawiałem z projektantem, który ma to rozważyć i zastanowić się gdzie ściąć z szerokości, żeby maksymalnie ograniczyć  t ą drogę. Ale jeżeli w perspektywie czasu ma to być asfaltówka to jest 4 m asfaltu  + metr pobocza z każdej strony to jest 6 m, rowy po obu stronach to nie zmieścimy się w pasie drogowym 7 – 8 m  z drogą która ma mieć 4 m asfaltu  a jeżeli jest to teren podmokły to tym bardziej. Tym bardziej trzeba wykonać odwodnienie tej drogi.

   L Dobrzeniecki w tej chwili jest tam droga 7 m odwodniona i taką  trzeba robić nie inną, bo jeżeli ten rów   zasypiemy i zwiększymy pobocza i pójdziemy dalej to ta droga się rozjedzie i każdy prosty chłop to powie. Tam od 3 lat geodeci robią jakieś pomiary przecież to nie jest robione za darmo. Maksymalnie wydłużając wszystkie terminy można to było zrobić w trzy miesiące. Więc proszę o harmonogram tych prac, bo radni w tym przypadku są wprowadzeni w błąd. Pan mówi, że 3 km drogi żwirowej nie jest do zrobienia w ciągu roku to ręce opadają, to jest taki problem. Wie, że te dokumenty mają ważność, ale niektóre na drugi rok nie będą ważne. Więc prosi o harmonogram prac do tej inwestycji. Głosując za tym projektem uchwały zwalniamy Wójta z wykonania tego zadania. Wójt nie jest pierwszą kadencję i ma doświadczenie, w której kolejności zacząć zadania.

Jeszcze jedno, kto zlecił 12 metrowy pas tej drogi.

Wójt odnosząc się do wypowiedzi powiedział, że w kwestii, kto zlecił 12 m pas to jeszcze raz powtarza, że nie jest ostatecznym celem budowa drogi Karniewo – Targonie tylko dalej do Ropel i Ciechanowa. Kiedy przedstawił koncepcję jak to ma wyglądać w ostateczności, że może być perspektywa złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy europejskich dla uzyskania ciągu drogowego łączącego naszą gminę z Ciechanowem, więc po przedstawieniu tej koncepcji projektantowi to taka jest jego propozycja. Więc nikt z Urzędu nie wskazywał, jakiej szerokości ma być ta droga.

W tym roku gdybyśmy nawet tylko tą inwestycje wykonywali to procedury nie przyśpieszy, nie przyśpieszy sposobu przygotowania inwestycji. Jeżeli w tym roku skończymy projektem, kosztorysem to mamy inwestycję przygotowaną na rok przyszły. Natomiast podstawą jest dokumentacja, podział, przygotowanie projektu i kosztorysu, potem przygotowanie przetargu. I jest taka sytuacja, że jeżeli przetarg robimy w miesiącach letnich to mamy ceny 10 – 15% wyższe. Natomiast, jeżeli przetarg ogłaszamy w okresie wiosennym to mamy ceny niższe.

          Przewodnicząca Rady zabierając głos w dyskusji powiedziała, że dyskusja w temacie budowy drogi była już dostatecznie długa w związku z tym ją zamyka. Radny L Dobrzecki prosił o harmonogram prac wykonanych odnośnie tej inwestycji, więc prosi Wójta o przygotowanie takiej informacji i przekazanie radnemu.

          Innych uwag do przedstawionych zmian do budżetu nie było.

          Po wyczerpaniu dyskusji radni na wniosek Przewodniczącej Rady 12 głosami za przy jednym głosie przeciw przyjęli przedstawione zmiany podejmując uchwałę Nr XI/53/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2011 r.

Pkt.5/3

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Regimin zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

             Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zmiana w Statucie Gminy Regimin to konsekwencja uchwały Nr IX/44/11 rady Gminy w Regiminie z dnia 24.05.2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Pniewie Czerechach. W wykazie jednostek organizacyjnych Gminy Regimin wykreśla się Szkołę Podstawową w Pniewie Czerechach.

               Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącej Rady jednomyślnie / 13 głosów za/ podjęli uchwałę nr XI/54/11 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Regimin.

Pkt. 5/4

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lekowo zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

                  Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że uchwała nr XLVII/222/10 z dnia 08.112010 r. Rada Gminy w Regiminie zatwierdziła ‘ Plan Odnowy Miejscowości Lekowo” , który zawierał założenia rozwojowe miejscowości na lata 2010 – 2018. ze względu na konieczność uzupełnienia zapisów Planu w części dotyczącej opisu i charakterystyki obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sołectwa Lekowo wystąpiła konieczność aktualizacji przyjętego „Planu odnowy miejscowości Lekowo”. Zaktualizowany plan został zaakceptowany uchwałą zebrania Wiejskiego mieszkańców sołectwa Lekowo. Dokument ten wyznacza kierunki rozwoju wsi i wskazuje zadania, które priorytetowo winny być zrealizowane w latach 2010 – 2018. „Odnowa wsi” to przede wszystkim działania w zakresie podtrzymywania tradycji i więzi społecznych, zaś zasadniczym celem działań jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności wiejskiej, oraz tworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych i więzi międzyludzkich.      

             Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącej Rady jednomyślnie / 13 głosów za/ podjęli uchwałę nr XI/55/11 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lekowo”. 

Pkt.5/5

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zeńbok” zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

               Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że uzasadnienie jest identyczne jak w uchwale poprzedniej. Dotyczy to również projektu następnej uchwały.

           Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącej Rady jednomyślnie / 13 głosów za/ podjęli uchwałę Nr XI/56/11 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zeńbok”.

Pkt.5/6

Przewodnicząca Rady Pani E Pilech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Targonie otworzyła dyskusję w w/w temacie.

            Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącej Rady jednomyślnie / 13 głosów za/podjęli uchwałę nr XI/57/11 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Targonie”.

Pkt.6

W wolnych wnioskach głos zabrali:

-Radny K Poznański zwrócił się z zapytaniem, dlaczego nie jest robiona droga Kątki – Klice i

  czy osoby poszkodowane przez wichurę mogą zwrócić się o pomoc.

- Radny L Dobrzeniecki poprosił o wyjaśnienie i wyciagnięcie konsekwencji za brak zabezpieczenia i naprawy wyrwy na drodze  m. Targonie. Sprawę tą zgłosił dwa tygodnie temu i pozostało to bez żadnego efektu.

Prosi również Wójta o podanie kosztów poniesionych na drogę Karniewo – Targonie, kosztów, które zostały poniesione do tej pory na oczyszczalnię ścieków, oraz odpowiedzi czy z faktu usytuowania Gazowni na terenie naszej Gminy zyskujemy czy tracimy.  

- sołtys m. Kalisz Pan R Szniter zwróciła się z prośbą o wycinkę krzaków przydrożnych, naprawę drogi Kalisz – Kozdroje i mostka.

          Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi radnych poinformował, że droga Kątki – Klice nie jest robiona, ponieważ jest problem z pozyskaniem gruntu od jednej osoby, gdyż jest nie uregulowany stan prawny gruntu. Z Urzędu była zaproponowana pomoc odnośnie uregulowania stanu prawnego jednak osoba ta nie jest tym zainteresowana. Będą prowadzone rozmowy z tą osobą. Jeżeli chodzi o zniszczenia po wichurze to rozmawiał z poszkodowanymi i prosił o przybycie do Urzędu w kwestii uzyskania pomocy. Jednak musimy czekać na informację od Wojewody w kwestii procedury udzielania takiej pomocy.

Odnośnie kosztów to wymagają one wyliczeń. Natomiast, jeśli chodzi o gazownie to może powiedzieć, że wg deklaracji podatkowej EuroPolGaz z tytułu podatków miesięcznie odprowadza 197 tyś zł  /podatek od nieruchomości czyli od budynków, budowli, i od terenu/. Pracuje tam łącznie 29 osób w tym 2 z naszego terenu. Pozostali pracownicy mieszkają poza terenem Gminy Regimin i tam z tego tytułu Gminy zyskują podatki. EuroPolGaz wypracował podatek i odprowadził go do II Urzędu Skarbowego w Warszawie. Udział w tym podatku został przez Urząd Skarbowy przekazany do Gminy w grudniu 2009 r. Ponieważ firma rozliczając się na koniec 2009 roku nie wykazała zysku tylko straty to w związku z tym mamy nakaz zwrotu tego podatku w wysokości w naszym przypadku 302 tyś zł. Łącznie wszystkie Gminy mają zwrócić 3 mil .zł.

Pieniądze te zostały wydane na określone inwestycje a teraz mamy te pieniądze zwrócić.

Następna sprawa mając taki podatek od tłoczni to tracimy na subwencji tz. wyrównawczej.  Każda gmina w Polsce, jeżeli jej dochód jest poniżej określonego progu otrzymuje z budżetu Państwa subwencję wyrównawczą. Ponieważ podatek od „gazowni” stanowi nasz własny dochód to wzrasta tz. wskaźnik „g”, który w przypadku naszej Gminy wynosi 1107 na mieszkańca. W związku z tym, że gmina ma swoje dochody to budżet Państwa wpłaca nam mniej subwencji wyrównawczej. Na przykład gmina Ojrzeń, która nie ma takiej tłocznie otrzymuje subwencję ok. 3 mil zł ze Skarbu Państwa my 624 tyś zł. Więc, po, co nam tłocznia, jeśli budżet Państwa obcina nam subwencję. Dodatkowa informacja to, jeżeli składamy wniosek o dofinansowanie jakiegoś zadania to tam gdzie trzeba wykazać wskaźnik „g „ nie dostajemy, bo jest za wysoki natomiast gdzie nie musimy wykazywać wskaźnika „g” dofinansowanie dostajemy.

        Następnie Pan Wójt odpowiadając na pytanie Pana Szmigielskiego dot. dojazdu dzieci do szkół ponad gimnazjalnych do Ciechanowa poinformował, że firma, która wygrała przetarg na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy brała pod uwagę również to, że może dowozić dzieci do Ciechanowa. Temat ten był poruszany z przedstawicielem firmy. Będzie to zależało od tego, jakie decyzje podejmie PKS Ciechanów.

W kwestii pytania Radnego G Pniewskiego dot. budowy przyłącza wodociągowego w m. Pniewo Wielkie Pan Wójt odpowiedział, że jest zgoda i dokumentacja jest w trakcie przygotowania

        Następnie Pan Wójt poinformował o przerwach w dostawie energii elektrycznej spowodowanej pracami remontowym i prowadzonymi naprawami po wichurze.

Zapoznał zebranych z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie o obowiązku zgłaszania każdego przypadku padnięcia bydła w gospodarstwie oraz o przepisach regulujących sprawy związane z ubojami zwierząt gospodarskich oraz pozyskiwaniem mięsa przeznaczonego na użytek własny.

       Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani E Pielech zamknęła obrady XI sesji Rady Gminy.

 

Protokołowała:

………………

M. Lachowicz

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2011 11:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 1409
17 listopada 2011 11:33 (Paweł Tadrzak) - Dodanie załącznika [protokol_nr_xi.pdf] do dokumentu.
17 listopada 2011 11:32 (Paweł Tadrzak) - Dodanie dokumentu.