Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XII/11 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 16.09.2011 r. po przewodnictwem Przewodniczącej Rady – Pani Ewy Pielech.

Stan osobowy rady………………………………………..15 osób

Obecnych wg. zał. listy obecności………………………..13 osób

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy…………………………………………….Pan L Zduńczyk

2.Sekreatarz Gminy………………………………………Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy………………………………………..Pani J Gęsicka

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku ……….Pani S Sendrowicz

5.Dyr. S.P w  Szulmierzu…………………………………Pani J Sarnecka

6.Nauczelka z G.Z Sz w Regiminie………………………Pani S Bieńkowska

7.Uczniowie szkół w Regiminie i w Szulmerzu………… 5 osób

5.Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności…………….24 osoby

 

 

Pkt. 1

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech otwierając obrady powitała radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytała n/w porządek obrad, który został przyjęty jednomyślne /13 głosów za/.

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                     5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

     1/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin na lata 2011-2016.

     2/zmiany Uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2011 rok.

6.Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze

   2011 r.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.

 

Pkt.2

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po poinformowaniu, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu na sali obrad i każdy radny miał możliwość zapoznania się z jego treścią, zwróciła się do radnych z zapytaniem czy są do niego uwagi.

Radny L Dobrzeniecki zabierając głos powiedział, że odpowiedzi, jakie uzyskiwał od pana Wójta nie są zapisywane w taki sposób jak Pan Wójt odpowiadał uważa, że protokół jest tendencyjny w stronę Wójta i nie zawiera wszystkich wypowiedzi, jakie otrzymywał od Pana Wójta. Na przyszłość żąda, aby pytania i odpowiedzi nawet i te, które nie są na temat zapisywane były dosłownie. Pomijanie odpowiedzi, które nie są na temat to jest pomijanie jego pytań.  Prosi więc o dokładne protokołowanie odpowiedzi.

      Innych uwag do protokołu nie zgłoszono.

      Protokół został przyjęty 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady zwracając się do zebranych powiedziała, że zostały ufundowane nagrody dla dzieci obecnych na sali obrad w związku z tym zwróciła się do Wójta o wręczenie nagród.

       Wójt Pan L Zduńczyk zabierając głos powiedział, że jest to wyjątkowy punkt dzisiejszej sesji i nie ma tej informacji w porządku obrad, ponieważ ze względu na to, że informacja dotycząca nagrodzenia dotarła do nas w ostatnich dniach a chciał żeby to uroczyście w obecności radnych i sołtysów docenić uczniów naszych szkół którzy już tradycyjnie od kilku lat biorą udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Jest to kampania prowadzona pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Lekkoatletyki a organizuje to wszystko Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. W ramach tego konkursu ogłaszane są konkursy różnego typu szczególnie plastyczne. Nasi uczniowie, jak co roku są doceniani.  W naszym wypadku dotyczy to uczniów ze szkoły Podstawowej w Szulmierzu i z Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie. Jest to grono 5 osób Następnie Pan Wójt podziękował uczniom złożył serdeczne podziękowania dla tych, którzy w tych szkołach taki program pilotują. Nauczycielom tych szkół i wszystkim uczniom biorącym udział w tym programie. Następnie poprosił o wystąpienia uczniów i wraz z Przewodnicząca Rady dokonali wręczenia nagród.  

Pkt.3

Wójt Pan L Zduńczyk informując o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach:

1.Przygotowana została pełna dokumentacja projektowa na wykonanie zadania Budowy

   garażu dla samochodu strażackiego w m. Lekowo. Do Starostwa Powiatowego w

   Ciechanowie złożony został wniosek o pozwolenie na budowę tego obiektu.

2.Wykonana została dokumentacja kosztorysowo – projektowa na realizacje zadania „

   Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szulmierzu”, które

   dofinansowane jest w 50% ze środków rządowego programu „Radosna Szkoła”.

3.W związku z wykonaniem w/w dokumentacji ogłoszony został przetarg na realizację

   wymienionego zadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09. br.

4.Po zwiększeniu środków na realizację zadania wymiany nawierzchni chodnika w m.

   Regimin na odcinku ok. 720 mb. podpisana została umowa na wykonanie tej

   inwestycji. Prace wykonuje firma „Prabut” s,.c z Sierpca wyłoniona w drodze

   przetargu.

5.Rozstrzygnieto przetarg na realizację budowy sieci wodociągowej w m. Targonie o

   dług. ok. 200 m. najkorzystniejszą ofertę w wysokości 13.374 zł. złożyła firma

   Budowa sieci wod. – kanal. Antoni Jędrzejczak z Ciechanowa.

6.Rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania budowy trzech odcinków sieci

   wodociągowej w m. Regimin – łącznie na dług. ok. 800 mb. W tym przypadku

   najkorzystniejsze oferty na realizację tych zadań złożyła firma Zakład Usług Wodn.-

   Kan. C.o i gazu z Mławy. Koszt budowy wyniesie 43. 279 i 12.514 zł.

7.Rozstrzygnięty został przetarg na budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Pawłowo   

   o długości ok. 200 m. Przetarg wygrała firma Budowa sieci wod.-kanal. A.    

   Jędrzejczak z Ciechanowa, która zaoferowała cenę 11.511 zł.

8.Ze względu na znaczne (ok. 9000 zł.) wyższe od przeznaczonych w budżecie Gminy   

   koszty wykonania zadania unieważniony został przetarg na wykonanie modernizacji

  drogi gminnej w m. Szulmierz poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem na

  długości ok. 250 m. Na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta.

9.Podobna sytuacja zaistniała w przypadku przetargu na wykonanie zadania

   modernizacji drogi gminnej w m. Jarluty Duże na odcinku ok. 1000 m. poprzez

   potrójne utwardzenie emulsją i grysem. Oferta przewyższyła zakładane w budżecie 

   koszty o kwotę ponad 11.000 zł. Na przetarg także wpłynęła tylko jedna oferta.

10.Rozstrzygniety został przetarg oraz podpisana umowa na wykonanie zadania

    modernizacji drogi gminnej Grzybowo – Pawłowo poprzez budowę drogi żwirowej

    na odcinku ok. 1000 m. najkorzystniejszą ofert e złożyła firma Marud z Ciechanowa,

    która koszt zadania wyceniła na kwotę 101 000 zł. Roboty budowlane winny

    zakończyć się do dnia 14 października br. (termin zawarty w umowie).

11.Ogłoszony został przetarg na wykonanie sieci wodociągowej w m. Radomka o

    długości ok. 1500 m. Ostateczny termin składania ofert ustalony został na dzień 26   

     września br.

12.Ogłoszony został przetarg na realizację zadania pn. Dostosowanie terenu wokół

     obiektu komunalnego w m. Regimin na potrzeby społeczności lokalnej. Otwarcie

     ofert nastąpi w dniu 23 września br.

13.Po przygotowaniu stosownej dokumentacji kosztorysowej ogłoszony został przetarg   

     na wymianę pokrycia dachu na budynku małej sali gimnastycznej przy Gminnym

    Zespole Szkół w Regiminie. Termin składania ofert ustalony został na 22 września

     br.

  14.Ogłoszony został powtórny przetarg na realizację dwóch inwestycji drogowych –

       potrójne utwardzenie dróg emulsją i grysem w m. Szulmierz ( ok. 250 m.) i Jarluty

       Duże (ok. 700 m.).

15.Przygotowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie

      zadania wymiany nawierzchni chodnika w m. Lekowo biegnącego przy drodze

      powiatowej Regimin – Grzybowo. W Związku z tym wystąpiono do Starostwa

      Powiatowego o zgodę na użyczenie części pasa drogowego, na której zlokalizowany

      jest ten chodnik.

16.Zakończyło się postępowanie w zakresie wyłonienia firmy, która w m-cu wrześniu

     zorganizuje 5-ci dniowe wyjazdy edukacyjne dla 100 uczniów naszych szkół

     uczestniczących w programach oświatowych finansowanych ze środków UE. Całość

     kosztów obu wyjazdów (trasa Pomorze zachodnie – Niemcy) sfinansowana zostanie

     ze środków unijnych. Usługę tę wykonana firma Corvina z Ciechanowa. W dniu 14

     września na taki wyjazd edukacyjny udała się pierwsza licząca 50 osób grupa dzieci

     wraz z wychowawcami. Drugi wyjazd planowany jest na dzień 21 września.

17.W dniach 10 – 11 września 2011 r. odbył się w hali sportowej w Regiminie pierwszy

     w historii naszej Gminy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Młodzików „greek Cup”

     zorganizowany przez MUKS „Czarni” Regimin we współpracy z Urzędem i Radą

     Gminy w Regiminie. W imprezie wzięło udział 6 zespołów (z Płocka, Warszawy,

     Brodnicy, Świecia i gospodarz „Czarni Regimin) zaliczanych do ścisłej krajowej

     czołówki w tej kategorii wiekowej. Honorowy patronat nad turniejem sprawował

     Pan Poseł Aleksander Sopliński.

18.Wystapiono z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o komunalizacje 8 działek o

     łącznej powierzchni 1,6424 ha położonych we wsi Targonie.

19.Zakończył się kolejny etap ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj

    Trzeźwy Umysł„ ,w którym już tradycyjnie od kilku lat biorą udział uczniowie

    naszych szkół. W roku bieżącym pięcioro z nich ze szkół w Regiminie i Szulmierzu

    zostało nagrodzonych za prace wykonane w ramach konkursów ogłoszonych przez

    organizatorów Kampanii.

    W omawianym okresie wydano następujące zarządzenia:

    -w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury

    -w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w   

     tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 za I półrocze 

     2011 r.

   -w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury.

   -w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2011 rok

   -w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2011 rok.

   -w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów (metodami spsu z natury, uzgodnienia stanów

    oraz weryfikacji.

  -w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia oceny, wydzielenia oraz zniszczenia   

   dokumentacji niearchiwalnej ref. spraw obywatelskich i USC z lat 1977-2003.

  -w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie  

   przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie

   art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachu na sali

   gimnastycznej GZS w Regiminie

 -w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie

   przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie

   art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Dostosowanie terenu wokół  

   obiektu komunalnego w m. Regimin na potrzeby społeczności lokalnej.

-w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie  

  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie

  art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej w

  m. Radomka o dł. około 1200 m

 -w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie

  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie

  art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Utworzenie placu zabaw przy

  Szkole Podstawowej w Szulmierzu.

      Dyskusji nad przedstawioną informacją nie było.

Pkt.4

Przedstawiciele Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani E Zakrzewska poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenie, które dotyczyło zaopiniowania wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 r. Informacje z wykonania budżetu Gminy za I półrocze Komisja zaopiniowała pozytywnie

-Członek Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani W Mazurkewicz poinformowała, że Komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia, których tematem była: ocena wykonania budżetu szkół za I półrocze, zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r i zaopiniowanie zmian do budżetu Gminy na obecną sesję rady. Wszystkie omawiane tematy komisja zaopiniowała pozytywnie.

- Przewodniczący Komisji Zdrowia , Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pan Z Szmigielski poinformował, że Komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia, których tematem była ocena działalności sportowej na terenie Gminy i ocena działalności GOPS. Protokoły z posiedzeń przedstawi na następnej sesji. Następnie przedstawił protokół dot. analizy przestrzegania regulaminu o utrzymaniu porządku i czystości na terenie Gminy Regimin. I

            Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było

Pkt.5/1

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin na lata 2011 – 2016 otworzyła dyskusję.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zmiany w tym projekcie uchwały dotyczą przede wszystkim wprowadzeniem na zadania wieloletnie inwestycji, których w ciągu jednego roku zrealizować nie będziemy w stanie. Myśli szczególnie o inwestycjach drogowych i powodem są albo duże nakłady finansowe i przygotowanie pełnego projektu danej inwestycji ewentualnie są też sytuacje gdzie jest brak zgody właścicieli na przejęcie gruntów i bez tego inwestycja na chwilę bieżącą nie może być realizowana.

Gmina żeby mogła prowadzić inwestycje musi być właścicielem gruntu. Te inwestycje to droga Karniewo – Targonie, Kątki – Klice, czy realizacja projektu „dostosowanie świetlic do potrzeb społeczności lokalnej” tj. Lekowo, Targonie i Zeńbok gdzie wniosek jest złożony i nie mamy w tej chwili szans na uzyskanie umowy i na realizacje w tym roku.  I jest bezprzedmiotowe trzymanie ich tylko i wyłącznie w roku bieżącym a więc okres realizacji nie tylko na rok 2011 ale również na 2012 i wymaga to odpowiednich zapisów w tej Wieloletniej Prognozie Finansowej. Oczywiście te zadanie, które tu są wstawione będą również przeniesione do budżetu na rok 2012. Oprócz tych inwestycji mamy również prognozę zadłużenia Gminy na lata następne. Nie da się ukryć, że w perspektywie czasu będziemy musieli zaciągnąć pożyczki na realizacje tych czy innych zadań, ponieważ stan budżetu nie jest aż taki dobry żebyśmy mogli pozwolić sobie na uruchamiane tego typu formy finansowania inwestycji Przewiduje się, że w roku 2012 poziom zadłużenia czy obciążeń finansowych z tytułu pożyczek wyniesie prawie 15% budżetu i dotyczy to zadań, które są wstawione do wieloletniej prognozy. Bardzo dużo będzie zależało od tego, jaki będzie przyjęty cykl tz. dofinansowań, ponieważ obecnie jest taki, że po zakończeniu inwestycji dopiero dostajemy zwrot funduszy. Najlepszym rozwiązaniem, które niestety nie funkcjonuje jest taka sytuacji, że po podpisaniu umowy z jednostką, która wspiera wniosek dostajemy przedpłatę. Pieniądze wpływają na konto a my z tych pieniędzy płacimy wykonawcy. Teraz funkcjonuje taki system, że za inwestycje płacimy z własnych środków później otrzymujemy zwrot. W związku z tym nie unikniemy w przyszłym roku na pewno zaciągnięcia zobowiązań finansowych, które pozwolą na płynną realizację tego typu zadań, który jest zawarty w wykazie wieloletniej prognozie finansowej

        Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Przedstawione zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rada przyjęła jednomyślnie /13 głosów za/.

Pkt.5/2

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na  2011 r. poprosiła Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

   Wójt Pan L Zduńczyk zwracając się do zebranych powiedział, że obecnie wszyscy odczuwają trudniejszą sytuacje również i gmina ma swoje powody żeby narzekać na to, co się w tej chwili z pieniędzmi dzieje. Wszystkie wnioski czy potrzeby, jakie w tej chwili są realizowane a których nie możemy odmówić realizowane są tylko i wyłącznie w ramach tych środków, jakie w tej chwili w budżecie posiadamy.  Musimy wydawać na takie cele i przeznaczenia, które są wydatkami bieżącymi a niestety uniknąć tego nie można. Po raz pierwszy jesteśmy w sytuacji gdzie mamy bez przerwy pieniądze obcinane. Przykładem pierwszym to obcięcie subwencji oświatowej łącznie 308 tyś zł. Następny powód do zmartwień to fakt do zwrotu kwoty 302 zł z tytułu podatku od firmy EuRoPolGaz. Informuje również,  że w tegorocznym budżecie o czym na komisjach wspominał z podatku od EuroPolGazu nie wpłynie kwota 100 tyś zł. w związku, z czym musimy ją zdjąć i łącznie mamy w budżecie mniej o 710 tyś zł. Bez przerwy pojawiają się sytuacje czy problemy gdzie musimy pieniędzy dołożyć stąd też szuka z Panią Skarbnik pieniędzy, dodatkowych dochodów, ale te możliwości już się kończą. W tym projekcie zmian w budżecie proponuje się następujące zmiany.

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 40.299 zł, w tym:

 1. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 300 zł, - darowizny na remonty dróg gminnych,
 2. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 325 zł, - wpływy z tytułu innych dochodów,
 3. w dziale 751, rozdział 75108 – Wybory do sejmu i senatu o kwotę 5.273 zł, - dotacja na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do sejmu i senatu,
 4. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 20.351 zł, - zwiększenia dokonuje się po analizie wpływów po 8 m-cach br,
 5. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 50 zł, - wpływy z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej,
 6. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14.000 zł,
  - wpłata WFOŚiGW w Warszawie.

 

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 10.120 zł, w tym:

 1. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
  w rozdziale 75601 o kwotę 120 zł, oraz w rozdziale 75621 o kwotę 10.000 zł,

Zmian dokonujesie po analizie wpływów za 8 miesięcy br.

 

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 119.311 zł, w tym:

 1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rodziale 70005 – Gospodarka gruntami
  i nieruchomościami o kwotę 4.200 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości komunalnej w m. Lipa oraz pokrycie kosztów podziału nieruchomości komunalnej w m. Pniewo Czeruchy,
 2. w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie
  o kwotę 18.420 zł, oraz w rozdziale 75023 o kwotę 17.136 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 pracowników. Ponadto zwiększa się w rozdziale 75023, wydatki o kwotę 13.300 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
  w tym opłaty za przesyłki pocztowe. Środki pochodzą z oszczędności w innych pozycjach tego rozdziału,
 3. w dziale 751, rozdział 75108 – Wybory do sejmu i senatu o kwotę 5.273 zł, - wydatki z zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki związane
  z przeprowadzeniem wyborów do sejmu i senatu,
 4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 3.500 zł,  - środki na remont SP
  w Zeńboku - zwiększenia dokonuje się na wniosek Dyrektora szkoły,
 5. w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 57.482 zł, w tym:

1) w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 722 zł, co stanowi obowiązkowy udział gminy w składkach na ubezpieczenie społeczne za osoby sprawujące opiekę nad członkiem rodziny. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS.

2) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 10.823 zł, - zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej gmina ma obowiązek zabezpieczyć 20% środków na wypłatę zasiłków stałych. Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS.

3) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy o kwotę 37.260 zł, - uzupełnienie środków na zabezpieczenie wypłat odprawy emerytalnej pracownika GOPS oraz 2 nagród jubileuszowych,

 

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 89.132 zł, w tym:

 1. w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 18.000 zł, - zmian dokonuje się po analizie i rozliczeniu wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS pracowników  zatrudnionych w ramach umów o refundację kosztów zatrudnienia bezrobotnych z PUP w Ciechanowie,
 2. 750 – Administracja publiczna o kwotę 39.130 zł, - zmian dokonuje się po analizie wydatków za 8 m-cy br. i przeznaczeniem oszczędności na wydatki niezbędne dla funkcjonowania gminy. Zmniejszenia dokonano w rozdziałach: 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.837 zł, 75023 – Urzędy miast (miast i miast na prawch powiatu) – o kwotę 26.293 zł i w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11.000 zł.
 3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 185 zł, - nadwyżka środków niezbędna do zabezpieczenia wydatków w innych rozdziałach tego działu,
 4. w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę 16.794 zł, - zmian dokonuje się na wniosek kierownika GOPS,
 5. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 10.823 zł, - zmian dokonuje się w związku
  z zakwalifikowaniem wydatków projektu „Postaw na swoją przyszłość” w zakresie wypłat zasiłków dla osób biorących udział w projekcie do rozdziału 85214.

 

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 133.500 zł, w tym:

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 37.000 zł, na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową,
 2. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe
  o kwotę 18.000 zł oraz w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
  o kwotę 7.500 zł,
 3. w dziale 750 – Administracja publiczna, o kwotę 24.000 zł, na modernizację pomieszczenia biurowego na potrzeby serwerowni wraz z instalacją sieci lokalnej,
 4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 47.000 zł, z przeznaczeniem
  na wymianę nawierzchni chodnika przy szkole podstawowej w Regiminie,

 

 

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 333.500 zł, w tym:

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 25.500 zł, na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową,
 2. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
  o kwotę 88.000 zł,
 3. w dziale 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 220.000 zł, - ograniczono wydatki na rok 2011 na realizację zadania „Zagospodarowanie
  i dostosowanie świetlic wiejskich w m. Lekowo, Targonie i Zeńbok na potrzeby lokalnego ośrodka kulturalno-Sportowego” do kwoty 10.000 zł, i przeniesiono zadanie do realizacji w pozostałym zakresie do zadań wieloletnich.

 

Zestawienie wydatków inwestycyjnych nieobjętych WPF przedstawiono w załączniku
Nr 3 do niniejszej Uchwały.

Ponadto do zadań, których realizacja będzie kontynuowana w roku przyszłym to:

 1. Budowa sieci wodociągowej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1.800m,
 2. Budowa drogi gminnej transportu rolnego Karniewo – Targonie o długości około 3.000m,
 3. Budowa drogi gminnej w m. Przybyszewo,
 4. Przebudowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kątki – Klice,
 5. Zagospodarowanie i dostosowanie świetlic wiejskich w m. Lekowo, Targonie
  i Zeńbok na potrzeby lokalnego ośrodka kulturalno – sportowego.

Powyżej opisane zmiany dochodów i wydatków zmniejszają deficyt o kwotę 200.000 zł, w związku z tym pokrycie deficytu planuje się z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.248.215 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

                Radny L Dobrzeniecki zabierając głos w dyskusji zwrócił uwagę na zmniejszenie wydatków w dział 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 3.450 zł. Dziwi go ten fakt, bo zawsze na kulturę fizyczną tych pieniędzy brakuje. Widać stan otyłości naszej młodzieży a cały czas  kultura fizyczna jest nie dofinansowana. Uważa to za dość dziwne i dalej tak jest. Będąc w Urzędzie zwracał się z prośbą o zakup drobnego sprzętu sportowego dla młodzieży w m. Targonie i uzyskał aprobatę Pana Wójta, ale do tej pory żadnego sprzętu nie ma. Tym bardziej, że w Targoniach od ponad 10 lat nie mamy nawet piłeczki pingpongowej.

              Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi Radnego poinformował, że nakłady na kulturę fizyczna są bardzo wysokie, co na Komisjach Rady podkreślali nawet trenerzy prowadzący zajęcia sportowe na terenie Gminy. Po rozmowie z Panią Skarbnik pragnie wyjaśnić, że zapis o zmniejszenie wydatków o 3450 znalazł się w projekcie przez nieuwagę, w związku, z czym tego zmniejszenia nie będzie. W chwili obecnej fundusze na zakupy sprzętu są już wykorzystane i dalsze zakupy są możliwe po ewentualnym zwiększeniu środków na ten cel.

               Po wyczerpaniu dyskusji Radni na wniosek Przewodniczącej Rady Pani E Pilech

jednomyślnie /13 głosów za/ podjęli uchwałę Nr XII/59/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2011 r. 

 

Pkt.6

Wójt Pan L Zduńczyk przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze br poinformował, że budżet Gminy na 2011 r. został przyjęty uchwałą w grudniu 2010 r. Dane do budżetu były zawsze weryfikowane w I kw. roku następnego i tak było w 2011 r. i słynna decyzja o zmniejszeniu subwencji oświatowej na szkoły. Problem polega na tym, że planujemy wydatki opierając się na dochodach, które potem jak już doświadczyliśmy są zmniejszane. Więc nie ma innego wyjścia jak dokonać korekty zaplanowanych wydatków. W związku z tym, jeśli chodzi o ten budżet to w półroczu po stronie dochodów budżet został zwiększony po stronie dochodów per saldo o kwotę 1.300.938 zł i zmniejszony po stronie wydatków per saldo o kwotę 413.495 zł. Dlaczego jest zwiększony o taką kwotę otóż z tego powodu chociażby z tytułu przyznania podatku akcyzowego. Dostaliśmy decyzję i wprowadziliśmy prawie 161 tyś zł do budżetu.. Następna rzecz dostaliśmy informację o przyznaniu nam środków z tytułu realizacji zadań edukacyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest to kwota 916 tyś zł. Oczywiście pieniądze te mogą być wydane na określone cele związane z wnioskiem, jaki został złożony. Tam gdzie mamy zwiększenie tego typu wprowadzamy te środki do budżetu. Rosną nam dochody, ale wydajemy je tylko i wyłącznie na określone cele.

Dochody w I półroczu zrealizowano w wysokości 54%. Można powiedzieć, że dochody są dobrze realizowane, ale są to pozorne pieniądze, bo chociażby patrząc na akcyzę. W związku z tym te dochody, które są większe o 4% nie wynikają one z tego, że mamy jakieś niezwykłe źródło dochodów tylko są to pieniądze z zewnątrz, ale pozyskane na określony cel. Jeżeli chodzi o wydatki to wykonano w 45,5 %  z oczywistych powodów , bo te wydatki będą mniejsze  w  I półroczu ponieważ gros środków  jakie płacimy za wykonanie inwestycji płacimy w II półroczu. Najbardziej istotnymi dochodami są dla nas dochody własne i to są kwoty o tyle ważne, że pieniądze, jakie wpływają z tych dochodów możemy przeznaczyć na określone przez nas potrzeby. Źródła finansowania dochodów, to podatki, opłaty, sprzedaż mienia itd.                                                            

  Dotacje celowe z budżetu Państwa  tzw. znaczone pieniądze, które budżet Państwa nam daje ale trzeba je wydać na określony cel. Dotacje celowe w ramach programów Unii Europejskiej również możemy tak samo wydać na to, na co się otrzymaliśmy. Natomiast subwencje są zupełnie inne i można ją wydać jak się chce. Mamy subwencję oświatową i wyrównawczą. W ramach tych subwencji jest to kwota 4.763.000 zł. W przypadku subwencji oświatowej jest to kwota za mała o prawie 1 mil. zł Koszty utrzymania oświaty są o prawie 1 mil. zł większe niż otrzymujemy subwencji z budżetu Państwa na utrzymanie szkół.                                                                                                               

           Jeżeli chodzi o nasze dochody własne to one są realizowane w miarę dobrze.  Jedynym problem, który cały czas nas nurtuje jest kwestia dochodów z mienia. Kilka ładnych lat temu nawet jeszcze w poprzedniej kadencji została podjęta decyzja o przygotowaniu do sprzedaży terenów, które były atrakcyjne, jako tereny budowlane w Grzybowie po tz. placu buraczanym. Włożono tam pieniądze i przygotowano działki jest ich ok. 30 szt. Po 14 , 15 arów i taka działka jest w granicach ok. 30 tyś zł to jest ok.  900 tyś zł. Jednak mamy inwestora, który w pobliżu wybudował chlewnie na 1000 szt i brak jest chętnych na działki. Pozostałe dochody z tytułu podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku cywilnoprawnego to realizacja jest dobra.  Aczkolwiek już dzisiaj Państwo sołtysi wiedzą jak wygląda III rata podatku rolnego i jest nie najlepiej, bo ogólnie powinno wpłynąć około 100 tyś zł a wpłynie pewnie ok. 70 tyś zł. i znów będą upomnienia i koszty z tym związane.

Jeżeli chodzi o dochody podatkowe to mamy następną dziurę, bo jest już wiadomo, że nie wpłynie do budżetu 100 tyś zł z podatku od osób prawnych - od EuRoPolGazu. Pieniądze te pojawiły się w budżecie, jako plan do zrealizowania, ponieważ kiedy opisywaliśmy realizacje budżetu w roku 2010 dostaliśmy z Urzędu Skarbowego w Warszawie, ile takiego podatku gmina otrzymała w poprzednim roku. I za 2010 r dostaliśmy informacje, że jesteśmy czyści, czyli tyle ile powinniśmy otrzymać otrzymaliśmy. I dlatego przy planowaniu budżetu zawsze w latach poprzednich z tytułu podatku od EuRoPolGazu wpływały nam pieniądze. Było to różnie 200 tyś zł 300 tyś zł  , zaś w 2010 r. było to ok. 47 tyś zł. Ale w 2010 r. zmniejszenie wpływu uzasadnione było faktem, że firma zainwestowała w budowę magazynu na terenie Tłoczni w Lekowie, co mogła odpisać od zysku. Zmniejszenie to było, więc przejściowe i stąd w tegorocznym budżecie przyjęto, że wpłynie minimum 100 tyś zł. Informacje o tym, że mamy nadpłacony podatek i jest on do zwrotu otrzymaliśmy w lipcu br. Nie w październiku, kiedy był tworzony budżet Tylku w lipcu w środku realizacji budżetu. Takiej sytuacji nie można było przewidzieć.

Jeżeli chodzi o dochody to w miarę możliwości realizowane są w sposób skuteczny .Chciałby również poinformować, że jedną z metod regulacji tych dochodów jest fakt, iż występujemy w tej chwili z pismami do wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy, firm i osób prywatnych z prośbą czy z wnioskiem o złożenie aktualnych informacji o podmiotach opodatkowania. Efektem tego w sierpniu było to, że do budżetu Gminy wpłynęło dodatkowo 5 tyś zł. Jeżeli wszyscy będą uczciwie płacili podatek to w konsekwencji tego można będzie stawkę podatku zmniejszyć, ale dla wszystkich.

Jeżeli chodzi o subwencje to subwencja oświatowa była zaplanowana w kwocie 4.450.000 zł po zmniejszeniu subwencji mamy 4.134 000 zł. I druga subwencja tz. wyrównawcza. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów mamy otrzymać kwotę 628.880zł. Wyrównawcza, czyli ta, która wyrównuje nasze dochody w porównaniu do innych gmin. Jeżeli mamy swoje dochody dostajemy mniej, jeżeli nie mamy swoich dochodów dostajemy więcej. Więc czy opłaca się mieć na swoim terenie taką tłocznie jak my mamy? Dla porównania Pan Wójt odczytał to, co inne Gminy dostają w porównaniu z  gminą Regimin:  Gmina Regimin - 628.880 zł, Gmina Ciechanów 840.000 zł, miasto i gmina Glinojeck 920.000 zł, gmina Gołymin Ośrodek 1.811.000 zł, gmina Grudusk 1.750.000 zł, gmina Ojrzeń 3.046.000 zł. gmina Opinogóra Górna 1.182.000 zł, gmina Sońsk 3.600.000 zł. Subwencja wyrównawcza zależy to od tego, jakie się ma dochody własne. Im bogatsza gmina i ma swoje pieniądze tym mniej dostaje z budżetu Państwa. Więc pytanie czy nie lepiej byłoby być gminą Ojrzeń i dostawać ponad 3 mil zł. Więc jak mamy się cieszyć, że jesteśmy bogatą gminą bo mamy u siebie źródło dochodów.  EuroPolGaz  ze  wszystkiego co u siebie mamy płaci nam 2 362.000 zł rocznie . Proszę policzyć, kto ma więcej. I jeszcze sytuacja taka, kiedy dostaliśmy w 2010 r. pieniądze z EuRoPolGazu to teraz musimy je zwrócić. Ojrzeń żadnych pieniędzy zwracać nie musi. Więc, po co nam tłocznia, kiedy można dostać pieniądze od Państwa. Taka sytuacja jest od lat. Dodatkowo jeżeli np. Pan Wójt z Ojrzenia składa wniosek o dofinansowanie inwestycji to dostaje, bo jest biedny, my mamy swoje pieniądze musimy finansować ze swoich. To są niemałe pieniądze, ale w porównaniu z innymi gminami ta subwencja jest śmieszna. Jesteśmy gminą, która dostaje najmniejszą subwencję w powiecie.

I stąd wydatki. Jest taka tendencja, że się przejada swoje własne dochody i taka sytuacja ma miejsce. No oczywiście bo jeżeli my wydatkujemy na inwestycje 22 % a na bieżące 78 %   to oczywistym jest, że zamiast budować drogi, wodociągi,  remontować świetlice wydajemy na tz. bieżące wydatki. Na pensje, na szkoły, na prąd, na wodę na tego typu rzeczy. I dlatego te ograniczenia na wydatkach bieżących, jeżeli ich nie dokonamy to nie mamy na inwestycje albo na wkład własny do inwestycji. Dostając pieniądze z Unii też należy włożyć 50 % środków własnych i trzeba je w budżecie mieć.                                Jeżeli chodzi o wydatki to są zrealizowane w wysokości 45,5 %. Wydatki bieżące 51,6% . Powinno tu być 50 % ale trzeba pamiętać o tym, że wypłacamy w marcu trzynastki oraz dokonujemy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowo do dnia 31 maja należy przekazać 75 %  a nie 50 %. a to już jest kilkanaście tysięcy zł.

Wydaliśmy całą pulę na akcyzę 162 tyś zł, a w I półroczu powinniśmy  wydać 81 tyś zł. żeby było 50 % a wydaliśmy 100 %. I stąd te wydatkowanie wydatków bieżących jest w 51,5%.

Wydatki inwestycyjne zawsze były w granicy 7- 9%  w tym roku  wynoszą 22,2 %. Dlatego tak, bo wykonaliśmy zadania zaplanowane w roku poprzednim a przetargi zrealizowano w I półroczu tego roku. Przypuszcza, że taka intencja i taki sposób przygotowania inwestycji będzie coraz częstszy z uwagi na długi okres przygotowania inwestycji, ponieważ takie są realia.

W wydatkach bieżących Pan Wójt nie widzi większych zagrożeń, jeśli chodzi o aktualną sytuację. Można powiedzieć, że wszędzie jest troszeczkę za mało, ale muszą być tak realizować żeby nie wydać wszystkiego w I półroczu.

Informacja bardzo istotna to zaległości z tytułu różnego rodzaju opłat i podatków.   Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaległości sięgają prawie 142 tyś zł. Od osób prawnych, czyli od firm 45 tyś zł. Podatek rolny od osób fizycznych prawie 93 tyś zł, podatek leśny 5.500. Łącznie zaległości podatkowe od osób fizycznych 242 tyś zł . Teraz pytanie- są petenci co dziennie z wnioskami niech Pan Wójt da niech Pan Wójt zbuduje, niech Pan Wójt sfinansuje to pytam gdzie jest te 242 tyś zł od ludzi którzy powinni je wpłacić. Do tego dodać 47 tyś od osób prawnych to mamy łącznie 290 tyś zł zaległości podatkowych. I znów trzeba będzie ok. 3 tyś zł wydać na znaczki pocztowe. Wie, że pewne rzeczy powinien zrobić, że łaski nie robi, ale za co. Bo robi się to wszystko za pieniądze, których nie wpłynęło 290 tyś zł.

Ten budżet jest wyjątkowy, bo znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji i mimo to staramy się wspólnymi siłami spinać te wydatki i dochody żeby można było w miarę realizować zadania i opłacać to, co opłacać musimy i znaleźć jeszcze na to pieniądze. To nie chodzi o wykonanie przetargów, bo jeżeli się ma pieniądze to i łatwiej jest budżet realizować i ale wtedy, kiedy się nie ma pieniędzy to sztuką jest go spiąć i realizować tak żeby nie narobić zaległości, dziury budżetowej czy nie spowodować sytuacji, że nie starczy na wydatki bieżące. Na razie tak nie jest i uważa, że tak nie będzie i że uda się w miarę możliwości to wszystko spiąć i ten budżet w roku 2011 zrealizować z pożytkiem dla Gminy i dla jej mieszkańców.

       Dyskusji i pytań nad przedstawionym sprawozdaniem nie było.

Pkt.6.

W wolnych wnioskach głos zabrali:

- Przewodnicząca Rady Pani E Pielech odczytała pismo, które wpłynęło w dniu dzisiejszym od mieszkańców Pniewa Wielkiego w sprawie zakazu przejazdu przez drogę gminną firmom obsługującym budowę kolei / pismo stanowi zał nr 3 do protokołu R.G/

    Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do pisma poinformował, że jest podpisane porozumienie i są określone warunki korzystania z danych dróg i z tego wykazu, jeżeli pojawia się sytuacja, w której firma czy wykonawca czy podwykonawca korzysta z innych dróg prośba była od początku żeby natychmiast taką informacje przekazać do Urzędu Gminy i podać w miarę możliwości, jaki to samochód. Oczywiście do wykonawcy zostanie wysłane to pismo łącznie z zobowiązaniem wyciągnięcia konsekwencji finansowych z tego tytułu. Ale na przyszłość prosi o zgłoszenie takich faktów w momencie, kiedy one wynikają. Tak było w Czeruchach, kiedy mieliśmy interwencje sołtysa, bo tam była kwestia wywozu drzewa i interwencja była podjęta natychmiast i sprawa się skończyła. Był również wcześnie sygnał z Pniewa W była dyskusja, kto jeździ była podana firma i podany numer. Zadzwoniliśmy i zostały konsekwencje wyciągnięte przez wykonawcę i sprawa się skończyła.  Ale to się powtarza i trudno żeby Wójt, Sekretarz czy pracownik Urzędu stał tam na miejscu i pilnował przestrzegania zawartych w umowie zapisów. Jeżeli takie sprawy zaistnieją to prośba żeby o takim fakcie informować na piśmie, że konkretnego dnia w konkretnych godzinach pojawiły się samochody czy jakieś koparki. Teraz to pismo wyślemy do generalnego Wykonawcy i jak mamy udowodnić, że tak było. My musimy ich wpuścić, ponieważ nie mamy innego wyjścia drogi są publiczne i mogą po nich jeździć. Ale to była dobra wola obu stron. Nasza, jako Gminy i Firmy, która określiła którędy będą jeździć. Zobowiązali się, że konsekwencje tego poniosą w postaci naprawy. W naszym wspólnym interesie jest to żeby delikwenta złapać na gorącym uczynku. Należy spisać numer rejestracyjny czy nazwę firmy, w jakiej godzinie i którego dnia. Pismo to zostanie wysłane, ale będzie to trudno udowodnić. Na pewno przestano w dalszym ciągu to robić, ale co do tej pory zrobili to winnego nie będzie.

Następnie Pan Wójt poinformował o wyjaśnieniu sprawy bobrów , że jest zezwolenie na rozbiórkę żeremi. Należy się jednak zastanowić nad tym jak to zrobić, ponieważ jest to teren prywatny.

Pan Wójt poinformował również o jesiennym przeglądzie rzek na naszym terenie. W Jarlutach Małych– Czerwienica, Kalisz, Trzcianka, Szulmierz – Pławica, z prośbą o poinformowanie zainteresowanych mieszkańców.

Odnośnie pytań, które padły na poprzedniej sesji Pan Wójt poinformował, że:

- na drogę Karniewo – Targonie zgodnie z wydrukiem do chwili bieżącej poniesiono wydatki w wysokości 18.745 zł Jest to dokumentacja geodezyjna i wszystkie pomiary dotychczas prowadzone. Wszystkie wstępne wersje projektu, wszystkie wstępne wersje podziału były wykonane bezpłatnie. Jedynym kosztem, jaki był poniesiony do tej pory to wykonanie tych map do celów projektowych umożliwiającymi określenie, jaki jest przebieg tej drogi i jaki grunt należy do Gminy Regimin. Tak jak Państwo robicie mapę pod budowę czy pod cokolwiek innego to taką samą mapę robimy my i ona pokazuje nam, jakiej szerokości pas drogowy należy do Gminy i czy ta droga nawet obecna, która jest w terenie idzie po naszym terenie czy po terenie prywatnym. Wiadomo, że ludzie czasami tam sobie objeżdżali, bo był krzaczek czy kamień i droga była wypaczona i jechali nie po swoim terenie. A więc jest to podstawa do wykonania jakichkolwiek ruchów. I taka sama sytuacja była tu. Natomiast wszystkie pozostałe czynności, które trzeba było przygotować nie ponieśliśmy kosztów.  Teraz harmonogram prac, bo było pytanie jak to ma wyglądać czy jak to wyglądało. Decyzja o wstawieniu drogi do budżetu i tutaj chciałby wyjaśnić od początku, że zgodnie ustaleniami poprzedniej Rady i ówczesnej Radnej Pani Urszuli Kuc i Komisji Rady celem budowy tej drogi, bo takie było założenie od początku, co zresztą w Strategii Gminy również jest to też wpisane celem budowy czy rozpoczęcia inwestycji nie była sama, jako taka budowa czy poprawa stanu tej drogi. Celem tym końcowym jest wykonanie ciągu drogowego łączącego miejscowość Karniewo z Targoniami, z Ropelami i miastem Ciechanów. Tak było to ujęte w Strategii i taka decyzja zapadła, przy czym pierwszym odcinkiem, który miał być realizowany to odcinek między Karniewem a Targoniami. Z oczywistych powodów, ponieważ on łączy dwie miejscowości i umożliwia dojazd do areałów, które leżą wzdłuż całej tej drogi. Mapy, czyli wszystkie aktualne rzeczy były wykonane w kwietniu 2010 r. Mapy są aktualne i na tej podstawie zostały wykonane pierwsze pomiary i pierwsze przymiarki do tej inwestycji. Ale z oczywistych powodów, ponieważ nie wiedzieliśmy, jakie koszty, jak to ma wyglądać ile gruntu, w którym miejscu, od kogo to wziąć, była zasada taka, że nie będziemy na podstawie tych map robić projektu, ponieważ chodzi o wytyczenie trasy przebiegu całej tej inwestycji. Chodziło o to, jaki jest grunt, czy budować rowy czy nie budować rowów, gdzie są rowy melioracyjne, bo nie będzie ukrywał, że wielkim problem jest współpraca z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, który przy każdej naszej inwestycji wciska gminie Regimin mówiąc brzydko prace związane z odnawianiem z odbudową i czyszczeniem rowów melioracyjnych. Przykładów już mamy kilka np. budowa drogi w Zeńboku, w Jarlutach gdzie oprócz tych rowów przydrożnych mamy jeszcze robić te rowy poboczne melioracyjne. Bo woda z naszych rowów leci do nich, więc tamte rowy mamy również wyczyścić. W związku z tym, że jeżeli chodzi o fundusze, bo o to wszystko się rozbijało doszliśmy do wniosku, że będzie to inwestycja wieloletnia, która w perspektywie czasu ma być dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Naszym problemem w tym zakresie jest brak takich gminnych dróg, które można dofinansować w ten właśnie sposób. Próbowaliśmy jeszcze w 2007 r wytypować te odcinki gdzie można przygotować wniosek i otrzymać środki z Unii . Niestety nie mamy takich dróg i dlatego ta koncepcja Karniewo – Targonie- Ropele spełnia kilka wymogów: długość, połączenie Gminy z miastem powiatowym, połączenie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową, bo  za to wszystko otrzymuje się odpowiednią ilość punktów. Zdaje sobie sprawę z faktów, że ta inwestycja nie jest inwestycją tanią, bo przypomina, że sam odcinek Karniewo – Targonie to jest 3 km. W związku z tym zaplanowaliśmy w tym roku wykonanie podziałów, wstępnej koncepcji przebiegu drogi, wykonanie podziałów geodezyjnych i przygotowanie do przejęcia na własność Gminy tych fragmentów ziemi, które są niezbędne do wykonania tej drogi. Przypomina, że jeżeli udałoby się te dokumenty przygotować, projekt w okresie zimowym i na wiosnę jesteśmy w stanie przygotować przetarg i przygotować inwestycję do realizacji.

Następnie Pan Wójt odpowiadając na pytanie sołtys. m. Trzciana Pan H Witkowskiej czy to jest droga nad lasem poinformował, że jest to droga wychodząca za świetlicą w Karniewie idąca w kierunku Regimina przebiegająca przez drogę na tz. poligon i idąca w kierunku Targoń i łącząca się przy Panu Krywalskim z drogą asfaltową na Targonie.

Następnie Pan Wójt zwracając się do Radnego L Dobrzenieckiego powiedział ,że Radny mówił o wykonywaniu pomiarów, to faktycznie trzykrotnie nie od trzech lat tylko trzykrotnie był człowiek na trasie, bo była prośby o to żeby określić w którym miejscu są te rowy potrzebne, w którym miejscu ta droga ma być szersza , węższa, gdzie trzeba połączyć z rowami melioracyjnymi i dlatego przedstawił ostateczna koncepcję tego pasa drogowego, którą Radny widział. Jeżeli miałaby być to droga transportu rolnego tz. żwirówka, jako drga dojazdowa do pól to faktycznie, po co się wysilać i po co tworzyć jakieś koncepcje niepotrzebne. Ale w tym przypadku rozmawiamy nie tylko o tym, że ma to być droga dojazdowa do pól, tylko droga przelotowa łącząca miasto i gminę Ciechanów z gminą Regimin. I dlatego 12 m pas drogowy i dlatego w perspektywie położenie tej warstwy dobrej żwirówki i nawierzchni asfaltowej, przy czym chciałby te główne prace, czyli nawierzchnię żwirową tą taką podbudowę plus asfalt wykonać ze środków zewnętrznych. Bo ta droga nadaje się do pozyskania środków zewnętrznych. To jest 5 km drogi plus połączenie Ciechanowa i Gminy Ciechanów z gminą Regimin. Mało tego, co prawda nie ma tego w budżecie ale myśli że robić tego nie trzeba na tyle żeby jakąś koncepcje przygotowywać, chodziło także o przeprowadzenie połączenia między Panem Krywalskim a wyjściem drogi na Ropele  czyli przez starą wieś i połączenie z Ropelami . Więc chodziło o uruchomienie ciągu komunikacyjnego a nie tylko drogi transportu rolnego do pól. I taka koncepcja jest zapisana i przyjęta przez poprzednią Radę Gminy do realizacji. I jeżeli mamy dziś mówić, że mamy coś zrobić na dzisiaj, dlatego faktycznie wyrzucone będą pieniądze w błoto, bo ostatecznym efektem musi być ten ciąg drogowy. Rozumie, że jest niecierpliwość w realizacji tego typu zadań, tylko jeszcze raz powtarza, że ma pełną świadomość faktu, że przy tym stanie budżetu, jaki w tej chwili mamy realizacja inwestycji rzędu 600 – 700 tyś zł nie wchodzi w tym roku w grę, bo bardzo chętnie gdyby miał te środki dołożyłby je do tej drogi i ten fragment drogi zacząłby realizować. Tylko po pierwsze nie da to ostatecznego efektu, po drugie trzeba mieć te pieniądze a po trzecie mieć świadomość, że jeżeli dzisiaj brana jest pożyczka pół miliona zł na realizacje drogi to blokuje w przyszłym roku to, co jest zaplanowane w zadaniach inwestycyjnych a mamy tych zadań kilka. Czyli biorąc pół miliona, zadania nie kończy, bo ostateczny efekt nie jest taki, jaki powinien być a blokuje zdolność kredytową Gminy bo w przyszłym roku te kredyty i tak wziąć musimy. A już biorąc dziś pieniądze musimy od dziś płacić odsetki i raty. Więc przypomina tym którzy byli sołtysami i radnymi w poprzedniej kadencji jak wspólnie siedzieliśmy nad strategią rozwoju Gminy jeżeli ktoś tego nie pamięta to jest dokument obowiązkowy na chwilę bieżącą i jest tam wpisane, że tak została przyjęta i rozwiązana koncepcja tego ciągu drogowego drogi Karniewo – Targonie – Ropele. W ten sposób ma być to rozwiązane. Oczywiście proszę Państwa ta droga nie jest fantastyczna. Ale fajnie się planuje wtedy, kiedy dodatkowo jak z EuRoPoLGazu wpadło nam 100 tyś zł, 50, 80 tyś zł. Ten rok mamy wyjątkowy, bo mamy z budżetu zdjąć 600 tyś zł nie dołożyć tylko zdjąć. Po prostu zdjąć. I gdyby o tym wiedział na jesieni tamtego roku to budżet wyglądałby inaczej, ale dowiedział się z Panią Skarbnik o tym w trakcie realizacji budżetu, że mamy te pieniądze zdjąć. A więc nie ma tutaj kosztów, które się generuje i one powodują, że my tracimy jakieś pieniądze. W tej chwili chciałby przystąpić do podziałów gruntowych wyznaczających pas drogowy, który jest potrzebny do realizacji inwestycji. Przygotowanie dokumentacji trwa dwa czy półtora miesiąca, bo w tej chwili już Pani Sobczyńska ma więcej czasu i zrobi to szybciej i podpisanie dokumentów, które pozwolą na przekazanie tego Urzędowi Gminy. Natomiast człowiek, który ma to projektować był tam kilkakrotnie i oglądał i praktycznie wykonanie przez niego projektu nie musi być poprzedzone pomiarami, rozwiązaniami, bo taka rzecz już istnieje. Czyli to jest kwestia miesiąca przygotowania projektu budowlanego, jeśli oczywiście będzie taka wola. Taki jest harmonogram i chciałbym na wiosnę przyszłego roku mieć gotowe podziały ziemi i całkowicie projekt tz dokumentacje projektowo – kosztorysową. Jest uważa w stanie to wykonać, bo ten okres czasu na to pozwala. Oczywiście, jeżeli nie będzie jakiejś Czerwienicy, Sony czy innych przeszkód i się okaże po drodze, że tam jakaś rzeka płynie, ale to jest już odrębna sprawa. Największe problemy nieprzewidywalne są wtedy, kiedy się okazuje, że jakaś rzeka płynie i wtedy to jest miesiąc w plecy. Taką koncepcje taki harmonogram uważa za najbardziej realny do wykonania.

Druga kwestia to jest kwestia wydatków na oczyszczalnię również jest wydruk z księgowości. Łącznie od początku jest to kwota 128818 zł łącznie z wykonaniem map, dokumentacji projektowej, wykonanie operatu wodno prawnego, projekt budowlany przebudowy rowu uzgodnienia projektu budowlanego, opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji i wszystkie uzgodnienia, za które płaci się w każdym miejscu 200 - 250 zł. Oczywiście Proszę Państwa problem polega na tym, że jeśli będzie potrzeba aktualizować dokumentacje kosztorysową, a będzie potrzeba, bo jest tak zazwyczaj, że w międzyczasie zmieniają się tz. KRS-y czyli kwestia kosztów to oczywiście będziemy musieli dokumentację kosztorysową aktualizować. Ale to też poczekamy do momentu, kiedy będzie decyzja o pożyczce żeby tego dwa razy nie robić i wtedy aktualizujemy kosztorys żeby był on aktualny w momencie składania wniosku. Nie dziś, bo będzie on potrzebny za miesiąc albo za trzy żeby był dłużej aktualny.

Trzecia sprawa to jest kwestia pytania dot. konkretnie sprawy związanej czy nam się opłaca mieć tłocznie czy nie. Firma EuRoPolGaz  odprowadza do nas podatek z różnego tytułu, z różnych podatków. Firma, więc płaci od powierzchni gruntów od tłoczni całej od tego, co tłocznia zajmuje 147.448  zł rocznie. Mówimy o dochodach rocznych proszę pamiętać. Jeżeli ktoś powie, że jest to taki majątek to poleca te pieniądze do dyspozycji. Drugi podatek, jaki płaci firma to jest podatek od powierzchni budynków przeznaczonych pod działalność gospodarczą i tu żebyście się Państwo nie zdziwili, bo firma za cały płaci  63. 153 zł. Od wszystkich tych budynków bo się wydaje, że ile tam tego stoi  prawda. 18 zł/m mają tam łącznie trzy i pół tysiąca m2. Prosty rachunek ile to wynosi. Natomiast gro podatku to nie jest tłocznia, totalna bzdura gro podatku to jest podatek od wartości budowli ogólnie wartość budowli jakie EuRoPolGaz posiada na naszym terenie tj. 107.723.000. od tego 2% to jest 2.100.000 . A co jest największą wartością gazociągu jest to „rura”. To jest największa wartość do opodatkowania. Zwracam Państwu uwagę, że ta rura nie zaczyna się na granicy w Pawłowie  i kończy się na Targoniach tylko biegnie skądś . I Panowie Wójtowie, nasi sąsiedzi, których bardzo szanuje powinni mieć świadomość faktu i publicznie trzeba to powiedzieć, że na  terenie ich gmin przechodzi taki sam odcinek jak i u nas w gm Opinogóra i Ciechanów.   Więc bardzo proszę weźcie sobie tłocznie do siebie na pamiątkę, bo jeszcze mamy kłopot z planowaniem przestrzennym jeszcze przechodząc nad tą rurą będziemy mieli cuda niewidy związane z zabezpieczeniem  czegokolwiek na tym terenie. Już nie mówi o hałasie, weźcie sobie tą tłocznię łącznie z tymi podatkami, jakie mamy a zostawcie nam rurę i wystarczy. I przestaną wreszcie mówić głupoty jakie to gmina Regimin ma bogactwo, bo ma tłocznię . Deklaracja podatkowa na ręku. A cwaność proszę Państwa polega na tym, że gdyby liczyło się budowle to firma EuRoPolGaz   stawia  budynek a w budynku stawia urządzenia  za miliony zł ale nie płaci od wartości urządzeń tylko od m2 budynku To tak jakbyście Państwo postawi sobie budynek 100 m i wstawili gdańskie meble z XVII wieku. I płacimy od m budynku a nie od wartości mebli. Proste. Więc jest taki urok posiadania tłoczni. Oczywiście należy liczyć się z tym, że to są jednak stałe pieniądze, że oni będą cały czas płacić no dobrze, ale nie jest to taki majątek jak by to było 8 mln zł, to by mogli nas w nos pocałować, ale my nie jesteśmy ani biedni ani bogaci a takim w Polsce jest najgorzej, bo biednemu trzeba wszystko dać a bogaty to ma swoje. Wolałby być Ojrzeniem niż mieć tłocznię. Albo być tak jak ta gmina, co ma u siebie kopalnię dolomitu i wysyła dzieci nad Morze Śródziemne. A dlaczego tak się dzieje, bo jest tak zwany wskaźnik „G” krotko mówiąc bogactwo Gminy jest wyliczane w taki sposób, że dochody własne, jakie ma dzieli się na wszystkich mieszkańców i to jest tz. dochód na głowę mieszkańca. Ojrzeń mam 408 zł na osobę i dlatego subwencja, o której wcześniej wspomniał wyrównuje tą różnicę, jaką Ojrzeń traci. My mamy na osobę 1260 zł. Był taki instrument Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza i składać było można wnioski na budowę dróg. Gminy dostawały po 300 tyś zł, ale warunek niski wskaźnik „g” I Pan Wójt z Ojrzenia złożył wniosek i 300 tyś zł dostał, bo ma wskaźnik 408. My złożyliśmy no i niestety za wysoki wskaźnik „G”. i 300 tyś zł; znów do tyłu. Ale to Państwo wybaczcie subwencja wyższa o 3 mln 300 tyś, potem, bo biedniejszy to trzeba mu dołożyć na drogę 300 tyś, ale w ten sposób się gromadzi środki. Jakbyście Państwo na budżet Ojrzenia spojrzeli i na nasz to praktycznie niczym się nie różnią. Mimo tego, że gmina jest mniejsza i ludności ma mniej. Polecam lekturę budżetu. Proszę Państwa jeszcze raz powtarza, bardzo by się cieszył gdyby dochody podatkowe były 5 mil tak jak Wójt Gminy Michałów, z którym osobiście rozmawiał pod granicą białoruską gdzie mają tłocznię i przepompownię. I tak mu Pan Bóg dał, że ma gminę „kiszkę” i po środku tej Gminy puścili mu 32 km gazociągu i ma dzisiaj raj. Nie przepompownię nie pomiarownię, „rurę” ma. I też mu półtora miliona tego podatku dochodowego tak jak zresztą nam te 302 zabrali no, bo EuRoPolgaz się pomylił i wykazał, że ma zyski a miał straty. I mamy następne szczęście firma co rok płaci ten podatek a my  to przeznaczamy  na inwestycje  i tylko dziś się okazuje , że firma się pomyliła nie miała zysku wykazała straty i II Mazowiecki Urząd Skarbowy zgodnie z prawem wysyła informacje do Gminy Regimin, że mamy ten podatek zwrócić, bo firma wykazała straty. Nikt nie powiedział tego dwa lata temu czy rok temu powiedział to w lipcu. I jest teraz tło posiadania czegoś takiego na terenie Gminy. Wie, że to ładnie wygląda i pieniądze z tego jakieś są, za duże żebyśmy byli dziadami a za małe żebyśmy byli bogaci. Więc trudno tu wyliczyć ile tu straciliśmy a ile zyskaliśmy                 

Czy 10 tyś czy 100 czy 50 ile zyskaliśmy to wiemy, bo podatek mamy konkretnie. Tylko pamiętajmy, że do wyliczenia subwencji różnego typu jest wskaźnik „G” i wszędzie się to bierze pod uwagę, że gmina to w miarę dobrze funkcjonuje i pieniędzy ma. To jest szyte na przebite. Widać to po Ciechanowie. Gmina Ciechanów też ma 176 na osobę. Bo też ma tej rury ładny kawał i też pieniądze wpływają z tego tytułu. Tylko, że gmina ma jeszcze oprócz tego sporo swoich dochodów bo ma więcej mieszkańców  i dlatego te wskaźniki są u nich  niższe u nas jest 4980 a u nich 6500 ludzi. U nich jak podzielą te dochody na głowę to średni dochód na jednego mieszkańca jest niższy mimo tego, że budżet mają zdecydowanie wyższy jak my. I tylko z subwencją oświatową  jesteśmy w takim samym przypadku jak inni. Jeżeli ma się mniej dzieci dostaje się mniej pieniędzy. I też są Gminy, które dostają tak jak gmina Sońsk 6 i pół mil zł. subwencji oświatowej my dostajemy 4.100.000. Opinogóra ma 4.300.000 zł to tylko 200 tyś różnicy, ale szkół mamy tyle samo. Tylko u nas w klasach jest po 15 – 16 dzieci u nich zaś w klasie jest po 20 dzieci. I czy klasa ma 18 dzieci, 15 czy 20 to jest 1 etat i ten etat tyle kosztuje u nas, co u nich, ale mają w klasach więcej dzieci i mają subwencji o 200 tyś zł więcej. My mamy te same szkoły tylko mniej dzieci i mniejszą subwencje o 200 tyś. Te 200 tyś musimy dołożyć z dochodów własnych. Grudusk ma tej subwencji 4 768.000  my mamy 4.100.000 oni maja 2 szkoły my mieliśmy 4.I u nich w klasach jest więcej a u nas mniej a ta średnia w klasie też się liczy. Mniej obciążeń. Bo mają mniej nauczycieli. A pensje, nie energia, nie kreda, nie książki nie ławki to jest zabójstwo. Kto był na zebraniu w Czeruchach to miał powiedziane, że pensje stanowiły 89 %  całkowitych wydatków. Było 620 tyś to proszę sobie policzyć ile szło na pensje. Reszta zostawała na utrzymanie szkoły .Niestety pensji zmniejszyć nie można, bo gmina  prowadzi szkoły ale pensje ustala ktoś inny. Tak jakbyście Państwo zatrudnili u siebie pracownika i dali mu 2 tyś a ktoś z Wojewódzkiego Urzędu Pracy powiedziałby nie,  on będzie zarabiał u Pana 3.500. No i musisz mu Pan 3.500 zapłacić. Zwolnić nie możesz więc mu płać. I dlatego jest taka sytuacja, że nie możesz zwolnić i nie możesz pensji zmniejszyć, bo musi być średnia, którą ktoś z góry zaznaczył, że tyle trzeba zapłacić . Koniec kropka. Masz pracownika i nawet nie możesz ustalić ile mu zapłacić.

Po wypowiedzi Pana Wójta głos zabrała Przewodnicząca Rady, która zwracając się do Radnego L Dobrzeniecko zapytała czy jest usatysfakcjonowany tą odpowiedzią.

    Radny L Dobrzeniecki zabierając głos po podziękowaniu za odpowiedź powiedział, że z wypowiedzi zrozumiał, że na tłoczni tracimy. Wróci jeszcze do tego w przyszłości, bo teraz szkoda jest czasu a jest ważniejsza rzecz. Wracając do drogi Targonie - Karniewo dla Radnego ten plan wieloletni zawsze /od chyba 6 lat był zaznaczony odcinek Targonie – Karniewo . Odcinka Targonie – Ropele nie było i nie ma do tej pory z tego co wie. To jest raz. Od miesiąca czy od dwóch są takie koncepcje i pozwoli sobie z tym się nie zgodzić. Co dalej. W budżecie, jaki Rada przyjęła na ten rok było jasno 3 km za 320 tyś zł drogi transportu rolnego do wykonania na ten rok i innych rzeczy, o których mówił teraz Pan Wójt o tej koncepcji nie było. Pan Wójt miał 320 tyś i  żadnych przeciwwskazań nie było do tej pory, potem się okazało, że pieniędzy jest za mało, że nie można. I teraz koncepcja 12 m drogi to oczywiście nie te pieniądze nie na ten teren. Te pieniądze wchodząc w ten sposób w 12 m pas podrażają 3 – 4 krotnie i ekonomicznie jest to nie do przyjęcia dla naszego budżetu. Dalej fizycznie nie jest do wykonani ta droga ten odcinek drogi łączący jedne i drugie części, także widzi, że jest brak dobrej woli do wykonania po prostu tego zadania, którego się Wójt podjął a myśmy to zatwierdzili. A teraz po 9 miesiącach od zatwierdzenia, ja się pomyliłem, bo powiedziałem, że wykonano prace, którą można wykonać w ciągu 3 miesięcy nie te plany, które przygotowano do tej pory to jest kwestia do miesiąca i to jest góra.  Przez dziewięć miesięcy nic po prostu w tej kwestii nie zrobiono żeby wykonać to zadanie. Zadanie, na które były przeznaczone pieniądze na taką szerokość, jaka powinna być. I teraz wychodzenie z taką koncepcja, powtarzam fizycznie nie do wykonania, fizycznie nie stać nas na to. To wszystko to jest odpowiedź w tej kwestii. Jeżeli dalej Wójt będzie powstrzymywał, że 12 metrów trzeba zrobić to jest nierealne dla nas, to jest nieekonomiczne.

Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi radnego powiedział, że to nie Pan te drogę zatwierdzał, zatwierdziła to poprzednia Rada. I zrobiła to nawet wbrew temu, że były akurat inne układy czy inne sytuacje. Bo koncepcję tą podjęła tamta Rada budowy drogi Karniewo – Targonie – Ropele. Dziwi się, ze Pan przychodząc, jako Radny nie zapoznał się z dokumentami i o tym nie wiedział. Powinien Pan o tym wiedzieć, bo mówiłem o tym na zebraniu. Że jest taka strategia, że dotyczy to również Targoń  i skoro jest Pan radnym to powinien Pan wiedzieć, że takie decyzje w tym temacie zapadły. Nie było żadnej tajemnicy w rozmowach z panem sołtysem z radnymi i radą o tym, że jest ta koncepcja Karniewo – Targonie – Ropele. Dziwne, że Pan o tym dopiero usłyszał. Druga sprawa, jeśli Pan mówi o tym, że droga jest za szeroka, że nie to w takim razie zaprzecza Pan całej koncepcji, dlatego, że jeśli droga ma mieć 5 czy 7 m to nie budujmy drogi Karniewo – Targonie – Ropele bo to jest bez sensu. Albo to jest porządna droga normalnego typu gdzie się jedzie jak człowiek gdzie się jedzie i sprzętem i samochodem i mijają się sprzęty albo budujmy żwirówkę, bo jest potrzebna na dojazd na pola. To są dwie odrębne sytuacje. Moim zdaniem w tym przypadku tak jak walczyliśmy czy robiliśmy drogę Regimin -Zeńbok – Humięcino dziś tłumy ludzi tamtędy jeździ i wszyscy chodzą tamtędy. Mogliśmy skończyć na tym, bo po co nie było sensu i za dużo to kosztuje i z Gminy Grudusk niech tam sobie jeżdżą po dołach. Można tak przyjąć, można przyjąć, że niepotrzebna jest droga Kozdroje – Trzcianka- Niestum. To cośmy uzgodnili i wywalczyli z Panem Kiwitem za, co mu serdecznie dziękuje, bo właściwie można było zakończyć na granicy Trzcianki  i mieć święty spokój. Też była niepotrzebna. Też była niepotrzebna droga Pawłówko - Gorysze. Według tych koncepcji, co były kiedyś kończyła się na znaku Pawłówko czego doświadczamy dzisiaj w Radomce. Też tam jest droga łącząca dwa powiaty i dwie Gminy i też bardzo mądrze zbudowana, bo do granicy znaku „wieś Radomka” i zostało 2 km drogi bez sensu łączącej dwa powiaty, dwie Gminy i tak to leżało 10 czy 15 lat. Ale jeżeli myślimy tymi kategoriami, że zbudujemy kawałek i potem będziemy myśleć co dalej faktycznie tak można robić. Zaproponowałem tamtej Radzie rozwiązanie uważa, że istotne nie tylko, dlatego żeby to było dojazdem do pól, ale żeby to był ciąg komunikacyjny który stanowi pewien szkielet komunikacji Gminy. Bo na odcinku od Trzcianki nie mamy ani jednego połączenia z miastem i gminą Ciechanów. Ani przez Trzciankę ani przez Targonie. Jak się spojrzy na mapę to jest łuk, który jest pusty bez żadnych dróg. Więc koncepcja połączenia Karniewa z Targoniami   uważa, że była o tyle słuszna nie tylko Targonie by z tego korzystały, nie tylko Karniewo ale również Zeńbok, Jarluty, przypuszcza że Włoty , Kozdroje i całe ta strona bo tu byłoby krócej. Tak jak dziś cała masa ludzi jeździ drogą przez Trzciankę, ponieważ wypada w takim miejscu, gdzie wszędzie jest blisko. Taka była wtedy koncepcja przyjęta, takie rozwiązanie. To się spodobało ówczesnej radzie i tak to zostało przyjęte i rozumie, że było 300 tyś i można to było zrobić, ale jeżeli przyjmujemy koncepcje i takie rozwiązanie to są to żadne pieniądze. Ma pan racje to są duże pieniądze, ale przepraszam tego typu rzeczy nie buduje się za małe pieniądze. Wie Pan kiedy były małe pieniądze potrzebne to nie bawiliśmy się z powiatem między Regiminem a Szulmierzem przez trzy czy cztery lata żeby zrobić ciąg drogowy Koniczyn -  Szulmierz – Karniewo – Regimin. Ale niestety to są poważne pieniądze. Bo jeżeli mamy to robić to musimy wziąć pod uwagę miejscowości, że trzeba wykonać kawałek chodnika, poszerzenia, podbudowy, żeby to dobrze funkcjonowało. I pamięta pierwszy etap, kiedy był budowany Regimin – Karniewo niestety wtedy wszyscy w tej ówczesnej radzie oszczędzali parę złotych. Proszę iść zobaczyć, jakie są efekty tych oszczędności. Już droga po prawej stronie jest rozwalona. Bo szkoda było jeszcze parę złotych. Bzdura i dziś po paru latach droga się psuje. I tak wychodzą oszczędności. I dlatego uznał i tamta Rada również, że jeżeli ma to być rozsądna decyzja to taka koncepcja tego typu drogi powinna być uwzględniona. I mieszkańcy części Gminy i to sporej, rolnicy, którzy mają tam ziemię, ludzie, którzy chcą przejechać do Ciechanowa tamtędy będą zadowoleni, bo mają porządną, elegancką drogę. A czy będzie kosztowała więcej czy mniej to nie wie a jeśli robimy to jak to stare przysłowie mówi to „ dziada na byle co nie stać”. Dziad musi zrobić raz a dobrze, bo jak będzie robił to dziesięć razy to będzie to dziesięć razy drożej. Dlatego też była koncepcja rozbudowy Zeńboka. Też była wojna z powiatem tyle czasu, planowali kanalizacje nie wie czy wszystko jest tak jak potrzeba, bo to jest kwestia planowania a nie tego, co ma być zrobione. Chodniki, tej kanalizacji odwadniającej, poszerzenia jezdni tam gdzie to jest możliwe zrobienie tego w sposób porządny. Proszę pana za ten kawałeczek za te 800 m to jest 1.600 000 zł. ale powiat również uznał, że jak robić to robić od początku do końca. I nie żałował na to pieniędzy podobnie jak i my. I dobrze, że pieniądze się znalazły i Zeńbok będzie zrobiony najlepiej jak się da. Bo nie ma innego wyjścia, bo gdyby sam asfalt tam położyli to stała by tam woda i po pięciu latach drogi znów by nie było. Tu koncepcja jest podobna, jeżeli mamy zrobić tę drogę to zrobić ją porządnie i dobrze. Pan Mówi, że jest tam teren bagnisty i dlatego rowy. Bo ma nadzieje, ze wreszcie unormuje się sprawa związana z melioracją i te rowy, które są dziś pozapychane wszędzie na tych polach, że one zaczną funkcjonować normalnie i odbiorą właśnie wody z tego rejonu i z tych rowów przydrożnych po to żeby osuszyć i pola i podbudowę drogi. Mieliśmy też problem za Kozdrojami olszyna tam taka jest, też była mowa że ta droga nie wytrzyma nie da rady. Tam jest utwardzenie potrójne i wytrzymuje i daje radę i tam jest też taki teren. Teren ciężki, bagnisty. Pan zobaczy kwestie jesionów w Zeńboku. Podobny teren, też jest obniżenie, gdzie na potrójnym bez przerwy wysadzało. Jest już położone i to leży już sporo lat i problem przejazdu się skończył. A była tragedia, bo tam, co roku przy tych jesionach ciągle dziury, woda. Rów oczyszczony pogłębiony i ta droga wygląda inaczej, bo projektanci znaleźli rozwiązanie i droga póki, co funkcjonuje. Także tutaj też wie o tym, projektant chodził, przyglądał się był w melioracji żeby to zrobić w taki sposób, żeby na tym ciężkim terenie nie odwalić tz „chały” żeby to miało ręce i nogi. Bo osobiście prosił wiedząc o tym, że koncepcja, tego typu Karniewo – Targonie i Ropele jest przyjęta jest to rozsądne i mądre. Tak było w tamtej kadencji ustalone, że nie jest to droga dojazdowa do pól tylko droga gminna o dużym znaczeniu służąca ludziom i połowie społeczeństwa Gminy. Bo to jest droga nie tylko dla jednej miejscowości, ale dla całej gminy

        Radny L Dobrzeniecki odnosząc się do wypowiedzi Wójta powiedział, że nie wie, co ma powiedzieć. Panie Wójcie kto zatwierdzał budżet na 2011 r. Tamta Rada czy ta Rada ?. Bo Pan w pierwszych słowach powiedział, że to nie Pan zatwierdzał ten budżet tylko poprzednia Rada.

      Wójt Pan L Zduńczyk odpowiedział, że mówił o drodze.

        Radny L Dobrzeniecki – ta droga jest w budżecie na 2011 r. Jeszcze raz pytanie, kto zatwierdzał budżet na 2011.

        Wójt Pan L Zduńczyk odpowiedział, że budżet na 2011 r zatwierdzała obecna Rada Gminy. Mówił, że to nie Pan zatwierdzał drogę., a konsekwencją tego stwierdzenia jest to, iż powiedział o dokumencie zwanym Strategią Rozwoju Gminy, którą zatwierdziła poprzednia Rada, która w konsekwencji wprowadziła już dokumentację i wykonanie dokumentacji w roku 2010. A konsekwencją wprowadzenia  w roku 2010 dokumentacji było wprowadzenie tej drogi w budżecie przez tą Rade w 2010 r do budżetu na 2011 r.                       

          Radny L Dobrzeniecki ja nie zatwierdzałem budżetu.  Następny Pana błąd czy nawet nie oszustwo

           Przewodnicząca Rady Pani E Pielech zwróciła uwagę, aby radny nie używał tak ostrych słów, bo z takich słów trzeba się wytłumaczyć.

            Radny L Dobrzeniecki – ja wiem, co mówię. W planie wieloletnim jest droga Targonie – Karniewo nigdy nie było i nie ma do tej pory Karniewo – Ropele. I proszę nie mówić, że to nie my po prostu trochę myśleć trzeba. I teraz główna sprawa. Budżet był zatwierdzony, przyjęty. Pan Wójt, jakie było wytłumaczenie, dlaczego ta droga nie jest zrobiona, że jest za duży odcinek żeby zrobić go w jednym roku a teraz w wypowiedzi się mówi, że jest za mała część, że trzeba to połączyć jeszcze z większą częścią i tak dalej. Jeszcze raz powtarzam proszę wziąć kogoś, kto się na tym zna i przede wszystkim nie da się połączyć tego odcinka, bo przez Targonie nie ma 12 m przejścia po prostu trzeba by było kogoś wywłaszczyć żeby zamknąć to w takiej klamrze o jakiej Pan mówił. Dlaczego Pan twierdzi, że trzeba zrobić 12 m drogę od Karniewa przez Targonie i przez Ropele to też w przyszłości wytłumaczy, żeby to nigdy nie powstało, bo to jest niemożliwe fizycznie. Mój zarzut, dlaczego w tak łatwy sposób rezygnuje się z prostych rzeczy, trzy km żwirówki. Są pieniądze, jest na to czas odrzuca się,dlaczego bo to idzie przez Targonie.

                  Wójt odnosząc się do wypowiedzi radnego powiedział, że Radny może sobie dużo pozwolić, ale pozwolił sobie za dużo a szczególnie z tym oszustwem. Bo zaczyna dochodzić do wniosku, że podporządkowuje Pan wszystkie akty tylko swojemu osobistemu myśleniu. A nie zawsze niestety pan myśli normalnie w sposób pozytywny o wszystkim co się dzieje i uważa, że Pan ma rację. To są dwa różne odcinki dróg. W tej Strategii z którą Pan się nie zapoznał wpisane jest połączenie Karniewo – Targonie i Targonie – Ropele. Pan mówi, że przez Targonie się nie przejdzie, wie Pan przez Regimin też 12 m drogą się nie przechodzi to nieznaczny, że nie mamy remontować drogi od Regimina do Szulmierza i od Regimina do Grzybowa. A w Targoniach czy będziemy wywłaszczać czy nie. Chodzi o przejazd. Wie Pan, że na tym odcinku od Pana Krywalskiego do połączenia do drogi na Ropele jaki stan drogi jest, to o tym myślał, że przechodząc przez Targonie można z tą drogą zrobić porządek. I jest połączenie. Następna sprawa mówi Pan o tym, że wstawione jest tyle a  różnica polega na tym, że Pan tam chce mieć żwirówkę. Jeżeli pan uważa, że jest nie celowe to prawem każdego radnego po tym, co Pan usłyszał złożyć wniosek na komisji na sesji żeby ta droga była drogą transportu rolnego Karniewo – Targonie o nawierzchni żwirowej.

      Radny L Dobrzyniecki – to zostało przyjęte w budżecie i Pan tego nie wykonał.

      Wójt – jeszcze raz powtórzył, że ma dokument, który się nazywa Strategią, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy i w której koncepcja jest przyjęta budowy drogi łączącej Karniewo – Targonie a potem z Ropelami. Elementem tego jest przygotowanie inwestycji I etapu Karniewo – Targonie było to mówione u Wójta w gabinecie i o tym Pan doskonale wiedział i był Pan poinformowany w szczegółach o tym jaka to jest koncepcja a dziś Pan twierdzi, że nie wie o co chodzi. Natomiast chce jeszcze raz powtórzyć, że wstawiając do budżetu ten odcinek drogi z pełną premedytacją w 2010 r przygotowywał mapy oraz podziały i badany był grunt po to żeby zrealizować nie żwirówkę tylko drogę o której od początku  mówi przygotowywaną jako część składową połączenia ciągu komunikacyjnego Karniewo – Targonie – Ropele.

        L Dobrzeniecki – jeżeli Pan ma 320 tyś które starcza tylko na ten odcinek a więc z góry Pan zakłada, że tego nie wykona z pełną premedytacją.

        Wójt nie z góry zakładałem tylko liczyłem się z faktem. Z pełną premedytacją  jakoś nie miałem problemu żeby dogadać się z radnym z tamtego okręgu w poprzedniej kadencji który to poparł  i uznał za stosowne. Trzysta tyś zł to Panu udowodnię, że jeżeli jest kwestia przygotowania map, dokumentacji, podziału geodezyjnych, przepisania gruntów akty notarialne to się mieści w granicach 300 tyś zł. Tylko nie wstawi do budżetu tak jak teraz na zadania wieloletnie kwoty 350 tyś zł kwoty której nie zna do końca ponieważ, jest to wymóg wynikający z kosztorysu.

         L Dobrzyniecki – to, dlaczego Pan to przyjął w budżecie gdzie specyfikacje wcześniej musiał pan przygotować i wiedzieć ile dany odcinek kosztuje.

          Wójt – więc odpowiadam jeszcze raz, jeżeli dzisiaj usiadłbym i miał projekt, kosztorys, zgody i wszystko, dostaję dokumentacje i wiem ile ta droga kosztuje. Wstawiam wtedy konkretnie w szczegółach tak jak robię z wodociągami, o czym jest Pan dziś świadkiem, jeżeli mam na wodociąg 100 tyś a po przetargu jest 80 to 20 zdejmuje. Natomiast, jeżeli wychodzi z kosztorysu `100 a wyjdzie 101, bo paliwo poszło w górę w międzyczasie, to trzeba dołożyć. I dlatego jest to samo tutaj. Zaplanować konkretną kwotę którą musi wstawić do budżetu i konsekwencja tego jest zaciągnięcie pożyczki gdzie Pani Skarbnik wstawia w wieloletnią prognozę finansową i liczy spłatę rat i %  itp.  I zadam Panu pytanie ile razy to ona ma liczyć mnie było potrzebne i jej określona kwota na wykonanie map , podziałów i dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Facet mi przedstawia dokumenty i mówi to będzie kosztowało półtora mil i wtedy ja przygotowuje zmiany w budżecie. Zastanawiam się skąd wziąć te półtora miliona, bo tyle będzie potrzeba i wtedy siadam z panią Skarbnik i tyle będzie pożyczki, tyle z dochodów własnych i wstawiamy to do budżetu. Tylko ja dziś wstawiając półtora mil na tą inwestycje na tz „oko” ryzykuje tym, że będzie ona kosztowała milion a ja pół miliona planuje sobie pożyczki czy dochodów własnych. I dlatego nie wstawia ani półtora ani miliona sześćset,  bo  musi mieć świadomość faktu,  że projektant zrobi kosztorys za który  mam za co zapłacić to wtedy propozycja do budżetu. Proszę państwa ta droga kosztuje tyle i tyle. Pieniądze są z stąd i z stąd  Skarbnik liczy  pożyczkę liczy raty liczy % i wstawia w wieloletnią prognozę finansową i wtedy jest zrobione od a do z. A nie co pół roku zmiana, bo jeszcze to i to, a projektant ostatecznie mówi, że droga będzie kosztowała mil zł. To, po co Panie Leszku  Pani Skarbnik zapyta, że to jest półtora miliona. To po co planowaliśmy milion pożyczki  i blokowali środki  skoro można wziąć pół miliona pożyczki. I co mam blokować przez rok pieniądze po to tylko żeby mieć swoją własną koncepcje. Pan sam zatwierdzał 10 tyś zł na każdym wodociągu w tym budżecie, gdzie z pełną premedytacją mówiłem państwu że te ceny ulegną zmianom tylko ja chcę rozpocząć dokumentacje kosztorysy. Tak było czy nie ?. Targonie, Pawłowo, Regimin było po 10 tyś zł. Bo ja w tym czasie przygotowałem za te pieniądze mapy, projekty i kosztorys. Gdyby przyszło, co do czego to powiedziałem proszę państwa za te pieniądze przygotowałem dokumentacje a teraz poproszę dołożyć 18 bo wyszło 28. Ja o tym uprzedzałem państwa lojalnie przy wstawianiu wodociągów do budżetu. Dlatego dziś niech Pan ode mnie nie żąda żebym ja Panu wstawił milion czy półtora do budżetu bo po prostu musi to zrobić projektant i kosztorysant powiedziawszy mi że tam trzeba  tyle i tyle zaprojektować i pieniędzy dać.

      Pan L Dobrzeniecki –  to co Pan Wójt przed chwilą powiedział co trzeba zrobić przed daną inwestycja to się robi przed przyjęciem uchwały do wykonania. Przyjmując tą inwestycje wcześniej musiał to zrobić, nie po 9 miesiącach  czy 10 miesiącach, tylko wcześniej. To Pan dostaje propozycje od Rady, że jest dany odcinek drogi do wykonania, Pan robi wyliczenia ile to kosztuje.

       Przyjął Pan tą inwestycje za 320 tyś zł , przyjął Pan . A teraz Pan  mówi o półtora miliona to o czym tu mowa.

        Wójt odnosząc się do wypowiedzi radnego powiedział, że żeby zacząć jakąkolwiek inwestycję jednoroczną to trzeba ją mieć w budżecie. I słusznie Pan mówi powinno się usiąść i przygotować np. wodociąg kosztuje 30 tyś zł. I jest taka zasada, że jeżeli ja mam świadomość faktu, że mam cztery wodociągi są one w budżecie i mam wnioski na te cztery wodociągi gdzie każdy się go domaga to mam dwa wyjścia. Mam na to określoną pule pieniędzy, bo wiadomo, że na wszystkie nie wystarczy. Więc mam koncepcje dajemy na każdy po 10 po to żeby przygotować mapy, kosztorys. I w oparciu o kosztorys dołożyć potrzebne kwoty. A dlatego proszę pana, że gdybym ja według tej koncepcji, za którą Pan również głosował, przyjął rozwiązanie, że wstawiam od razu koszty, jakie potrzebne są na wykonanie wodociągu to bym w styczniu rozpoczął dwa potem we wrześniu bym je skończył i okazałoby się, że dwa jeszcze zostały i dopiero wtedy mógłbym je rozpocząć we wrześniu. Nie proszę Pana. Jeżeli ja mam 4 wodociągi to poprosiłem o 10 tyś na każdy. W tym czasie zrobiłem mapy, projekt, kosztorys i wiedząc o tym, że on będzie kosztował nie 10 tylko 22 poprosiłem żeby do tego wodociągu dołożyć. Bo ja chcę zacząć dokumentacje w styczniu na wszystkie cztery po to żeby się we wrześniu wyrobić z budową wodociągów. Bo jeżeli te 40 tyś zł bym dał na dwa to bym w styczniu zaczął dwa. A zacząłem cztery. I dlatego te 20 tyś by sobie leżało i czekało. A one procentowały o tyle , że zamiast dwóch zacząłem cztery  i  cztery w tej chwili są realizowane. Bo gdybym zaczął tę dokumentację, plan i mapę wtedy,  kiedy tamte sobie wyjaśnię i tak dalej to rozpocząłbym je w czerwcu . Oczywiście od czerwca  do września nie ma siły żeby to wszystko zrobić i bym je kopał na początku przyszłego roku. Więc jest to bez sensu. Pan ma racje tak to pięknie powinno wyglądać mało tego powinien Pan jeszcze wziąć pod uwagę fakt, że jak Pan zrobi kosztorys na wodociągi to zazwyczaj jest tak, że to wychodzi miej więcej 40 %  kosztów jakie są określone w kosztorysie inwestorskim . Na przetargach tak to wychodzi. Wie Pan to były śmieszne sytuacje, kiedy my faktycznie wstawiliśmy do budżetu, przychodził projektant przynosił kosztorys i 80 tyś wodociąg, ale po przetargu wyszło, że 40 % tej wartość wychodzi, więc  35 czy 38 tyś. I teraz tak ja trzymam te 80 tyś  przez pół roku po to tylko żeby się przekonać, że muszę je za pół roku zdjąć. Z tych 80 mogłem z tym pierwszym jeszcze zacząć dwa wodociągi i przygotować dokumentacje. Jeżeli mi nie starczy na wszystkie cztery to jest tylko jedna rzecz mam przygotowaną dokumentację, mam kosztorys, pozwolenie na budowę i mogę na wiosnę w przyszłym roku robić, bo mam gotowe dokumenty. I taka była koncepcja w tamtej kadencji przyjęta, nikt tego nie żałował. Tak to się to odbywało. Bo tam gdzie brakowało były przesunięcia środków z jednej inwestycji kończyliśmy przesuwaliśmy na tą, która jest zaczęta, a część jeszcze środków zabrakło. Ale dokumentacja, mapy, pozwolenia to wszystko szło. Za te 10 i skończyliśmy drogę to z tej drogi zostało 15 przekładaliśmy na następne i uzupełnialiśmy tam, gdzie brakowało. Ale nie wstawialiśmy jej wtedy, kiedy nam zostawało z drogi, bo to byłoby już za późno. Myśmy to wstawiali na początku roku i szło się całą ławą a potem się z tych, co po przetargach zostało dokładało do tych gdzie brakowało pieniędzy.  I dlatego tak to się dzieje, żeby nie czekać z rozpoczęciem inwestycji do czerwca, do lipca a może do października, bo to jest już na następny rok. I podobnie tu taką koncepcje żeśmy przyjęli 300 tyś na to, jeżeli będzie potrzeba 200 na mapy, projekty, kosztorysy, podział gruntu i to, co jest niezbędne żeby przejąć ziemię to 100 zdejmujemy. Ale nie wie ile to będzie kosztowało w tym momencie czy 10 tyś nie zabraknie. Wie Pan ile kosztują podziały działek, gruntów, to są kolosalne pieniądze. Dlatego zostało wstawione nawet 300 żeby zabezpieczyć, żeby nie zabrakło, bo tam trzeba zrobić poważną robotę. Trudno tak trzeba to zrobić żeby zrobić to dobrze i skoro będzie  potrzeba 200 to się 100 zdejmie. Jeśli zabraknie, bo mamy 100 to się dołoży żeby mieć gotową dokumentację i ziemię i zlecić przygotowanie projektu. Bo mamy dokumenty pozwolenie na budowę. Jest to dokument ważny trzy lata, więc można iść spokojnie z robotą. Mamy tu wstawić drogę na zasadzie dokumentacji i zobaczyć ile to będzie kosztowało te podziały, wiedzieć ile trzeba się przygotować finansowo na rok następny czy na następne lata ile tego potrzeba na te drogę. I tyle w budżecie środków zaplanować. Nie blokować środków, które można uruchomić na coś innego. Bo my mamy za mało pieniędzy żeby sobie tak rozkładać po 100 tyś na każdą inwestycję. Bo na jedną trzeba 50 a na drugą 102. I taka była koncepcja przyjęta.                                        Osobiście przedstawił ją również na poprzedniej Radzie, poprosił Radnych i zgodzili się z tym. I dziś Pan mówi, że ja ją zdejmuję Nie mało tego, to po co ją wstawiałem. Nie bądźmy śmieszni to nie jest kwestia tego, że akurat Targonie czy nie Targonie. Nie tu nie chodzi o wieś. Dlaczego dzisiaj robią Zeńbok niech mi Pan powie tak na marginesie. Pytanie zasadnicze. Nie ma znaczenia czy tam jest Kowalski czy Iksiński czy to jest Zeńbok czy coś innego. Po prostu robota jest zaczęta i trzeba ją skończyć. Dlatego jak wyszło z przetargu, że zostały pieniądze w powiecie to kończmy Zeńbok temat będzie zamknięty. Osobiście z tego się cieszył. Bo nikt nie patrzył czy to jest Zeńbok czy Kozia Wólka, tylko na to, że droga była zaczęta trzeba ja skończyć. I to samo jest tu.

       Po wypowiedzi Wójta głos zabrał Radny L Dobrzeniecki, który poprosił Przewodniczącą Rady, żeby Ci, którzy odpowiadają na pytania i zadają pytają trzymali się po prostu tematu. Bo teraz ma czysty przykład odpowiedzi na swoje pytanie. Około 5 minut mamy odpowiedzi Wójta i mówimy o drodze Karniewo  - Targonie  i w tych 5 minutach  nie zostało zawarte nawet jedno słowo na temat. Owszem słuchał tego i wszyscy się już nawet nudzą .

    Przewodnicząca Rady przerywając wypowiedź radnemu powiedziała, że na poprzedniej sesji dyskutowaliśmy godzinę czasu o Pana drodze. Dziś dyskutujemy półtorej godziny. Stoimy w miejscu. Inni Radni pytań na ten temat pytań nie zadają . Wydaje się, że sprawa dla nich jest jasna dla Przewodniczącej również. Bardzo prosi, jeżeli radny czegoś nie rozumie, to prosi złożyć do Pana Wójta na piśmie konkretne pytanie i Pan Wójt Radnemu odpowie. Na dzień dzisiejszy zamyka dyskusję na temat drogi Karniewo – Targonie.

     Radny L Dobrzeniecki powiedział, że wszystko bardzo dobrze rozumie tylko chciał Państwu przedstawić jak to naprawdę wygląda.

- sołtys Pawłowo Pan T Stawiski poprosił o postawienie nowego przystanku PKS

-radny G Pniewski – zwrócił się o naprawę oświetlenia ulicznego

-Sołtys m. Regimin Pan H Chrzustek o naprawę drogi / w stronę P Wysockich / i o postawieniu przy figurce drogowskazu  na Targonie

- Radny A Smoliński poprosił o postawienie znaku stop na ślepej ulicy przy P M Bielskim.

           Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła XII sesje Rady Gminy.         

Protokołowała:

……………..

M.Lachowicz

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2011 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 1310
17 listopada 2011 11:35 Paweł Tadrzak - Dodanie załącznika [protokol_nr_xi1.pdf] do dokumentu.
17 listopada 2011 11:34 Paweł Tadrzak - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl