Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XIII/11 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 30.09.2011 r. po przewodnictwem Przewodniczącej Rady – Pani Ewy Pielech.

Stan osobowy rady………………………………………..15 osób

Obecnych wg. zał. listy obecności………………………..15 osób

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy…………………………………………….Pan L Zduńczyk

2.Sekreatarz Gminy………………………………………Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy………………………………………..Pani J Gęsicka

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku ………..Pan P Ździebłowski

5.Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności……………..22 osoby

 

 

Pkt. 1

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech otwierając obrady powitała radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytała n/w porządek obrad, który został przyjęty jednomyślne /15 głosów za/.

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                     5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

     1/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin na lata 2011-2016.

     2/zmiany Uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2011 rok.

     3/uchwalenia Statutu Gminy Regimin

  6.Wolne wnioski i zapytania

 

  Pkt.2

  Do protokołu z XII sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty  

  jednomyślnie / 15 głosów za/.

  Pkt.3

  Wójt Pan L Zduńczyk przedstawiając informacje o pracy między sesjami poinformował o  

  następujących sprawach:

1.W dniu dzisiejszym tuż przed obradami sesji odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za

   długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych czterem parom zamieszkującym na terenie

   naszej gminy. Okazją do wręczenia tych medali jest 50 rocznica ślubu, jaką obchodzili nasi

   szacowni jubilaci.

2.W dniu wczorajszym rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania „Utworzenie placu

   zabaw przy Szkole Podstawowej w Szulmierzu”, które dofinansowane jest w 50% ze

   środków rządowego programu „Radosna szkoła”. Inwestycje wykona firma Budoland w

   terminie do 20 października.

3.Rozstrzytgnięty został przetarg na wykonanie sieci wodociągowej w m. Radomka o

  długości ok.1500 m. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Usług wod.- kan., c.o i

 

   gazu z Mławy. Koszt budowy wyniesie 109 tyś. zł.

4.Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie zadania pn. Dostosowanie terenu wokół

   obiektu komunalnego w m. Regimin na potrzeby społeczności lokalnej. Zadanie realizowała

   będzie firma ZETBEEM z Ciechanowa, zaś koszt inwestycji określono na kwotę                   

   ok. 59 tyś  zł. 

5.Rozstrzygnięty został przetarg na wymianę pokrycia dachu na budynku małej Sali

  gimnastycznej przy Gminnym Zespole Szkół w Regiminie. Najkorzystniejszą ofertę

  opiewającą na kwotę ok. 14 500 zł. przedłożyła firma „UR-B” z Makowa Mazowieckiego,

  która jeszcze w pierwszej dekadzie października wykona przewidziane roboty.

6.Zakończone zostały prace przygotowawcze w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych

  na Serwerownię. Wykonano remonty ścian, ułożenie paneli podłogowych, montaż otworów

  drzwiowych oraz montaż niezbędnej klimatyzacji. W chwili obecnej oczekujemy na

  zamontowanie samego serwera, który wykona firma zewnętrzna wybrana przez głównego

  beneficjenta programu, czyli Sejmik Wojewódzki.

7.Uzyskana została zgoda Powiatowego Zarządu Dróg na użyczenie części pasa drogowego w

   m. Lekowo niezbędnego do wykonania wymiany nawierzchni chodnika dla pieszych w tej

   miejscowości na odcinku ok. 170 mb. Przetarg na wykonanie prac związanych z zadaniem

   zostanie ogłoszony w najbliższy poniedziałek

 8.Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu

   Marszałkowskiego w Warszawie przeprowadzili ostateczną kontrolę wykonania i

   rozliczenia inwestycji „Zagospodarowanie placu gminnego w centrum Regimina”, którego

   realizacja została dofinansowana ze środków PROW 2007-2013 w wysokości 332036 zł.

   Wyniki kontroli są bardzo zadawalające, bowiem ostatecznie w protokole końcowym

   znalazła się tylko jedna drobna uwaga dotycząca piaskownicy.

9.W dniu 24 września 2011 r odbył się w hali sportowej w Regiminie III Ogólnopolski

  Turniej Bokserski „O Puchar Wójta Gminy Regimin” zorganizowany przez MUKS „Czarni”

  Regimin we współpracy z Urzędem Gminy. W imprezie wzięli udział młodzi pięściarze z  

  15 klubów Mazowsza oraz woj. Warmińsko- Mazurskiego – łącznie prawie 50 zawodników. 

  Regimińska impreza cieszy się ogromnym uznaniem w środowisku sportowym nie tylko

  naszego województwa, bowiem jest uznawana za jedną z najlepszych tego typu zawodów w

  kraju.

10.Odbyły się dwa pięciodniowe wyjazdy dla beneficjentów (uczniów naszych szkół)

   programów edukacyjnych realizowanych w placówkach oświatowych w naszej gminie.

   Łącznie wzięła w nim udział setka naszych dzieci, zaś program wyjazdu obejmował m.in.

   zwiedzanie oceanarium w Stralsundzie i „Tropikalnej wyspy” pod Berlinem, a także

   zwiedzanie Zachodniego Pomorza. Całość kosztów wyjazdów pokryta została ze środków

   pozyskanych z Unii Europejskiej.

11.W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu RP powołane zostały składy

    czterech obwodowych komisji wyborczych. W ich skład weszły osoby zgłoszone przez

    poszczególne zarejestrowane komitety wyborcze.

  12.Trwa (do końca września) procedura naboru wniosków oraz wydawania decyzji

       związanych ze zwrotem akcyzy za paliwo wypłacanym rolnikom

  13.Trwają prace związane z pogłębianiem i czyszczeniem koryta rzeki Łydyni

      wykonywane przez WZUiM w Ciechanowie. Pieniądze na ten cel zostały

      dodatkowo przyznane, co jest efektem starań i interwencji podjętych przez Wójta

      Gminy oraz samych rolników

W omawianym okresie wydano następujące zarządzenia:

-w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/11 Wójta Gminy Regimin z dnia 18 lipca 2011 r. w

  sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom na

  zakup podręczników.

-w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Pniewie Czeruchach dla  

  przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej

  Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

-w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury

       Dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem nie było.

Pkt.4

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

-Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan A Prymusiewicz poinformował, że Komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia, których tematem było zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na obecną sesję rady i ocena efektywności zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych Omawiane tematy komisja zaopiniowała pozytywnie.

-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani E Zakrzewska oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia , Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pan Szmigielski Zdz. poinformowali, że Komisje w omawianym okresie nie obradowały.

     Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

Pkt.5/1

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin na lata 2011 – 2016 zwróciła się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

       Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że w tym przypadku faktycznie się niewiele zmienia. Jest to jednak dokument obligatoryjny do uchwały w spr. zmian w budżecie. Zmiany polegają na tym, że zmieniają się łączne nakłady finansowe związane z poszczególnymi inwestycjami np. na zadaniu zagospodarowanie świetlic jest zdjęte w tym roku10 tyś zł. Natomiast całość inwestycji w tym wykazie się nie zmienia.

        Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącej Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ podjęli uchwałę Nr XIII/60/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin na lata 2011 – 2016 r.

Pkt.5/2

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin poprosiła Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zmiany proponowane w uchwale dotyczą zwiększenia dochodów budżetu o 50 700 zł, co wynika z decyzji MUW w Warszawie o przyznaniu dotacji na działalność GOPS. Natomiast zmniejszenie spowodowane jest brakiem wpływów z tytułu podatku od osób prawnych, które miały pochodzić z firmy EuRoPolGAZ. Planowane 100 tyś zł należy zdjąć z dochodów. W projekcie uchwały zmniejszenie dochodów sięga 60 tyś zł, które pochodzą ze zmniejszenia wydatków na oświatę w związku z likwidacją szkoły w Pniewie Czerechach.

Zmniejszeniu ulegają także wydatki inwestycyjne o kwotę 136 900 zł, ale nie oznacza to „obcięcia” ogólnych wydatków na inwestycje. Kwota ta zostaje skierowana na realizację kolejnego etapu budowy drogi Jarluty – Żmijewo Kuce, co pozwoli na ograniczenie wydatków na ten cel w 2012 r. i odciąży przyszłoroczny budżet. Środki pochodzą ze zmniejszenia nakładów na zadania, które w roku bieżącym nie będą wykorzystane (droga Przybyszewo, droga Kątki – Klice) oraz rezygnacji z wykonania wymiany chodnika przy Gminnym Zespole Szkół w Regiminie. Po analizie tego zadania wyciągnięto wniosek, iż część prac można wykonać siłami pracowników gospodarczych zatrudnionych w szkole. Zmniejszy to zakres i koszty inwestycji, która może być w zmniejszonym zakresie wykonana w 2012 r. Kwota 10 tyś zł pochodzi ze zmniejszenia nakładów na zadanie modernizacji świetlic w Lekowie, Zeńboku i Targoniach. Zadanie to, na którego dofinansowanie został złożony wniosek do PROW, wobec braku rozstrzygnięcia wniosku i umowy na dofinansowanie, nie będzie mogło być realizowane w bieżącym roku.

            Przedstawione zmiany dochodów i wydatków nie powodują zmiany deficytu.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącej Rady jednomyślnie /15 głosów za/ podjęli uchwałę Nr XIII/61/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2011 rok

Pkt.5/3

Przewodnicząca Rady Pani E Pielech przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Regimin poprosiła Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

          Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że na jednej z ostatnich sesji zmienialiśmy statut a właściwie uchwalaliśmy nowy. Spowodowane to było tym, że z wykazu jednostek organizacyjnych, jaki prowadzi Urząd Gminy z powodu jej likwidacji trzeba było wykreślić Szkołę Podstawową w Pniewie Czeruchach.

Natomiast Nadzór Prawny zwrócił się do nas z wnioskiem, że jeżeli już wprowadzamy nowy Statut a nie zmieniamy tego starego żeby w tym nowym statucie zmienić nie tylko zapis, że szkoły nie ma, ale również uaktualnić niektóre drobne zapisy, ponieważ w międzyczasie zmieniły się również niektóre ustawy.  W związku z powyższym został przedstawiony nowy projekt statutu w którym n/w § otrzymują nowe brzmienie :

1/ § 9 ust. 6 „Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji przeprowadza się wyłącznie na wniosek mieszkańców, złożony po upływie 10 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji i nie później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem kadencji, na zasadach określonych w ust.4 i 5.

2/w § 45 skreśla się ust..3

3/§ 64 ust. 1 „Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały, co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

4/w § 88 skreśla się ust. 4, 5 i 6

          Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącej Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ podjęli uchwałę nr XIII/62/11 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Regimin.

 

Pkt.6

W wolnych wnioskach głos zabrali:

-Sołtys m Jarluty Duże Pan A Purzycki zwrócił się z prośbą o naprawę oświetlenia ulicznego   

  oraz wywóz „plastików”.

-sołtys m Kliczki Pani T Maliszewska zwróciła się z prośbą o postawienie lustra na

  krzyżówkach w Regimnie

-sołtys m. Lipa Pan P Lipowski zwrócił się z prośbą o ogrodzenie placu zabaw.

          Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi sołtysów poinformował, że w kwestii oświetlenia ulicznego to prosi zebranych o zgłaszanie na piśmie ile i gdzie konkretnie lampy się nie palą. W sprawie postawienia lustra wystąpi z wnioskiem o rozważenie takiej możliwości.

           Sprawa ogrodzenia placu zabaw przedłużyła się, z uwagi na niesprzyjającą pogodę oraz małą ilość pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

- Przewodnicząca Rady Pani E Pielech zwracając się do zebranych poprosiła, o składanie wniosków do zadań inwestycyjnych na następny rok.

           Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani E Pielech zamknęła obrady XIII sesji Rady Gminy.

 

 

Protokołowała:

……………..

M.Lachowicz

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2011 11:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 1227
17 listopada 2011 11:36 Paweł Tadrzak - Dodanie załącznika [protokol_nr_xiii.pdf] do dokumentu.
17 listopada 2011 11:36 Paweł Tadrzak - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl