Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr III/14 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 19.12.2014 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego

                                     Protokół Nr III/14

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 19.12.2014 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego

 

Stan osobowy Rady…………………………………………15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności………………………….15  radnych

 

Spoza rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy………………………………………………..Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy……………………………………………Pani J Gęsicka

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………   .Pani A Wolińska

5.Sołtysi wg. zał. listy obecności……………………………21osób

6.Przedstawiciel ODR Poświętne……………………………Pan Zb. Kantorowski

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Pan T  Zabiegałowski otwierając obrady powitał radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytał n/w porządek obrad, który został przyjęty jednomyślne /15głosów za/.

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                    

5.Sprawozdanie Wójta o stanie Gminy

6.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

   1/ zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2014

   2/ uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok

      2015

  3/ uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

       alkoholowych na rok 2015

  4/zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

7.Interpelacje i zapytania radnych

   8.Wolne wnioski i informacje

 9.Zamknięcie obrad

 

Pkt.2

    Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad powiedział, że protokół z poprzedniej sesji został wyłożony na sali obrad i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem czy mają uwagi dot protokołu

Radny R Dudziński zgłosił wniosek, aby protokoły z sesji był przesyłane radnym, ponieważ przed sesją nie każdy ma możliwość zapoznania się z jego treścią.

    Wniosek radnego został przyjęty 12 głosami za przy 1 głosie przeciw i 2 głosami wstrzymującymi

      Do protokołu z II sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie /15głosów za/

PKt.3

Wójt Pan L Zduńczyk informując o pracy miedzy sesjami poinformował o następujących sprawach:

1.Dokonano odbioru końcowego budowy drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie na odcinku ok. 600 m. Na dotychczasowej, bardzo zniszczonej nawierzchni wykonanej techniką potrójnego utwardzenia emulsją i grysem, ułożona została nowa z masy asfaltowo – bitumicznej. Zgodnie z uwagami komisji odbierającej inwestycje wykonawca dokonał poprawy stanu poboczy i w związku z powyższym droga została rozliczona.

2.Zakończona została oraz ostatecznie rozliczona realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie więźby i pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Włoty. Dotychczasowe tak więźba, jak i pokrycie z papy znajdowały się w katastrofalnym stanie. Wymieniono drewniane elementy konstrukcji dachu, zaś całość pokryto blachodachówką. Zachowana została jednak pierwotna konstrukcja dachu.

3.Wykonany został i przekazany do Urzędu Gminy operat wodnoprawny, niezbędny do uzyskania zgody na odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacyjnym zlokalizowanym w Regiminie. Dalszy etap prac polegać będzie na inwentaryzacji sieci oraz wykonaniu zaleceń ujętych w wykonanym operacie.

4.Do odbioru końcowego wykonawca zgłosił roboty dotyczące kilkunastu przyłączy kanalizacyjnych (tzw. przykanalików ) na terenie Regimina. Są one usytuowane na posesjach, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej przygotowanej kilka lat wcześniej. Sytuacja taka wynika ze zmian właścicieli posesji, podziałów gruntów i budowy nowych obiektów mieszkalnych.

5. Rozstrzygnięto przetarg na bieżące utrzymanie dróg ogłoszony w listopadzie br.. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła w Urzędzie Gminy firma „Romil”, z którą podpisana została stosowna umowa. Przekazano jej także pierwsze zlecenie na wykonanie prac remontowych i dowóz materiału do utwardzenia dróg.

6.Gmina Regimin podpisała porozumienie o współpracy i partnerstwie z Fundacją „Liliom”, która w bieżącym roku została zarejestrowana w KRS i która swoją działalność skoncentruje na obszarze gminy Regimin. Pierwsze efekty współpracy widoczne będą w I półroczu 2015 roku.

W omawianym okresie wydano następujące zarządzenia:

-W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2014 rok

-W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury.

-W sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds.

 przemocy w rodzinie w Regiminie.

     Dyskusji nad przedstawioną informacją nie było.

Pkt.4

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

- Przewodnicząca Komisja Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani W Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia, które dotyczyły zaopiniowania projektu budżetu na 2015 r. , opracowania planu pracy komisji na 2015 r. oraz zaopiniowania zmian do budżetu gminy na dzisiejszą sesję. Zmiany do budżetu komisja zaopiniowała pozytywnie. Opinia projektu budżetu oraz plan pracy zostaną przedstawione na sesji dot. tych tematów.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż Pan K Sowiński poinformował, ż komisja obyła 2 posiedzenia, które dotyczyły zaopiniowania projektu budżetu na 2015 r , opracowania planu pracy komisji na 2015 r., zaopiniowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2015. i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Tematy dot. przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych komisja zaopiniowała pozytywnie. Natomiast opinia projektu budżetu oraz plan pracy zostaną przedstawione na sesji dot. w/w tematów.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani E Zakrzewska poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia, których tematem było zaopiniowanie projektu budżetu na 2015 r. oraz opracowanie planu pracy komisji na 2015 r. Opinia projektu budżetu oraz plan pracy zostaną przedstawione na sesji dot. w/w tematów.

      Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

Pkt.5

Przedstawione sprawozdanie Wójta Pana L Zduńczyka o stanie gminy stanowi zał. nr 3 do prot.

      Dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem nie było.

Pkt.6/1

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2014 r. poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

     Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że powyższymi zmianami zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 27.568,00 zł, w dziale 758 – różne rozliczenia, w rozdziale 75801, w § 2920 – zwiększenia dokonuje się w związku z pismem Ministerstwa Finansów nr. ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014r zwiększającego kwotę części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. Wydatki z tego tytułu zostają zwiększone w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, w § 4240.

Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących  (+,-)  na łączną kwotę 13.568,00 zł, w działach 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora GZS w Regiminie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły.

Powyżej przedstawione zmiany nie zwiększają deficytu na rok 2014.

      Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za /zaakceptowali przedstawione zmiany podejmując uchwałę nr III/9/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2014 r.

Pkt.6/2

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że program, który jest przedmiotem dzisiejszych obrad jest ustawowym obowiązkiem każdego samorządu gminnego. Harmonogram finansowy na ten program przewiduje kwotę 4000 zł i jest finansowany ze środków własnych budżetu gminy. Nie z opłat za koncesje alkoholowe tylko z własnych środków. Stąd też w naszym przypadku jest to 4000 zł i są to środki kierowane wyłącznie na działania związane z profilaktyką. Nie ma tu wydatków związanych z funkcjonowaniem komisji, są to tylko i wyłącznie środki finansowe przewidziane na działania profilaktyczne.  

Są pieniądze przewidziane na szkolenia, ponieważ jak komuś się zleca szkolenie to trzeba mu za to zapłacić.  

     Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ zaakceptowali przedstawiony program podejmując uchwałę nr III/10/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

Pkt.5/3           

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

     Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy do zadań własnych Gminy.

Realizacja tych zadań, prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Program jest kontynuacją zadań realizowanych w Gminie Regimin w latach poprzednich. Określa on lokalne propozycje działań w zakresie własnym, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację, wynikających z nadużywania alkoholu.

Program jest adresowany do całej społeczności lokalnej zarówno mieszkańców jak i instytucji zaangażowanych w pracę nad rozwiązywaniem bieżących problemów alkoholowych i innych uzależnień. Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy opracowany na dany rok, zgodny z budżetem Gminy. Środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

       Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za / zaakceptowali przedstawiony program podejmując uchwałę nr III/11/14 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych na rok 2015.

Pkt.5/4

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że w m. Pniewo Czerechy Gmina Regimin jest właścicielem prawnym działki o pow. ponad 6 arów położonej na przeciwko drogi powiatowej. W pierwotnych założeniach miała być to działka przeznaczona pod zmianę wjazdu z drogi powiatowej na drogę wojewódzką. Z tym, że okazało się, że przy planowaniu przebudowy drogi trzeba było zapewnić tzw. rozjazd, jednak ta działka nie spełnia wymogów. Jest za mała, za wąska i na dokładkę po obu stronach są działki prywatne gdzie nie ma możliwości zmieszczenia tego rozjazdu na drogę wojewódzką. W związku z tym bezprzedmiotowe i bezsensowne jest trzymanie tej nieruchomości, która w tej chwili częściowo jest niby pod drogę, częściowo jest pod zabudowę zagrodową i na marginesie działka 6 arów nie spełnia żadnych wymogów działki budowlanej. Ponieważ jest osoba po sąsiedzku chętna żeby poszerzyć swoją posesję o ten fragment, dlatego nie ma sensu tego trzymać. Ze względu na kształt działki i jej powierzchnię, nie może być zbyta, jako samodzielna działka budowlana.       

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady wyrazili jednomyślnie zgodę/ 15 głosów za/ na zbycie nieruchomości podejmując uchwałę Nr III/12/14  sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Pkt.7

W Pkt interpelacje i zapytania radnych głosu nie zabierano.

Pkt.8

W wolnych wnioskach glos zabrali:

Pan Wójt L Zduńczyk poinformował zebranych o kalendarzu, który corocznie promuje gminę. Kalendarz na rok 2015 poświęcony jest historii i teraźniejszości gminnych jednostek strażackich. Następnie poinformował, że prawdopodobnie 22 grudnia uda się tą pierwszą część kalendarzy wydrukować i ma nadzieję, że będzie się również cieszył taką samą popularnością jak te poprzednie.

-sołtys m. Lekówiec J Czarzasty poruszył problem bezpańskich psów

    Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi powiedział, że ten problem dotyczy większości miejscowości. Ale, co jest ciekawe nie dotyczy tylko gminy Regimin, ale również przeważnie wszystkich gmin. Problem ten był również poruszany na ostatniej sesji w gminie Ciechanów i może tylko za Wójtem Panem Kiwitem powtórzyć jedną rzecz, że potężnym błędem jest to, że my na siłę te psy pozbawiamy wolności i tak na prawdę trzymamy je w warunkach urągających przyzwoitości w budach czy w klatkach w schroniskach dla psów. Nie widzi innego rozwiązania problemu podobnie jak Wójt z Ciechanowa, że po jakimś okresie pobytu psy powinny być humanitarnie usypiane. Nie damy sobie z tym rady i nie tylko my. Rozmawiał również z Wójtem z Gołymina i pierwszy temat, jaki był poruszany to problem bezpańskich psów. Będziemy starali się ten problem rozwiązać, szukamy już możliwości znalezienia odbiorcy tych psów poza PUK-em. Dlatego, że koszt utrzymania 1 psa dziennie wynosi 10 zł. Żal mu starszych ludzi, którzy mają emerytury czy renty tak małe, że nie starcza im na leki a my za takiego psa płacimy 300 zł miesięcznie w Pawłowie. I to jest humanitarne traktowanie psa a pieskie traktowanie ludzi. Rozglądamy się za firmą mamy już jeden namiar i ma nadzieję, że uda nam się zmienić tego odbiorcę, bo te koszty, jakie w tej chwili ponosimy są duże.

Wójtowie już mają dosyć tego problemu i z tego, co słyszy nie wie czy nie będzie jakiejś inicjatywy obywatelskiej, do czego chętnie się przyłączy w kwestii zmiany ustawy o ochronie zwierząt.

-Radna E Zakrzewska wraz z radną W Mazurkiewicz w imieniu Rady wręczyły kwiaty Przewodniczącej Rady poprzedniej kadencji Pani Ewie Pielech dziękując jej za pracę na rzecz gminy.  

    Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski zamknął obrady III sesje Rady Gminy

       Po sesji odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, które przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.

        Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zostały złożone życzenia dla zebranych oraz ich bliskich przez Wójta Pana L Zduńczyka, Przewodniczącego Rady Pana T Zabiegałowskiego. W imieniu sołtysów życzenia złożyła sołtys m. Trzcianka Pani H Witkowska.  

Protokołowała;

……………..

M. Lachowicz

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. informatyki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2015 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 880
20 marca 2015 14:31 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl