Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr IV/14 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 29.12.2014 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

                                                   Protokół Nr IV/14

 

Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 29.12.2014 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności………………………….15  radnych / radny J Dziąba

                                                                                                obecny od Pkt 2 porządku obrad

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy………………………………………………..Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy……………………………………………Pani J Gęsicka

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………   .Pani A Wolińska

5.Sołtysi wg. zał. listy obecności……………………………22osób

6.Mieszkancy gminy ………………………………………..3 osoby

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Pan T  Zabiegałowski otwierając obrady powitał radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytał n/w porządek obrad, który został przyjęty jednomyślne /14głosów za/.

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                    

6.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

   1/ zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2014

   2/ wieloletniej prognozy finansowej gminy Regimin

   3/ Uchwała budżetowa gminy Regimin na rok 2015

   4/ planu pracy Komisja Budżetu, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

   5/ planu pracy Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty,

       Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż.

   6/planu pracy Komisji Rewizyjnej

6.Interpelacje i zapytania radnych

7.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

   8.Wolne wnioski i informacje

 9.Zamknięcie obrad

Pkt.2

    Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad powiedział, że z uwagi na bardzo krótki okres między sesjami protokół z poprzedniej sesji nie został przesłany radnym. Został wyłożony na sali obrad i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem czy mają uwagi dot. protokołu

      Do protokołu z III sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie /15głosów za/.

Pkt.3

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował zebranych, że z uwagi na bardzo krótki okres między sesjami i dodatkowo w tym czasie wolnymi dniami świątecznymi i niedzielą nie było nic  takiego poza pracą biurową żeby można było to podsumować

 

Pkt.4.

W okresie między sesyjnym obradowała tylko Komisji Budżetu, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Posiedzenie odbyła w dniu dzisiejszym przed sesją. Tematem obrad było zaopiniowanie zmian do budżetu gminy na obecną sesję. Przedstawione zmiany komisja zaopiniowała pozytywnie.

       Dyskusji nad przedstawioną informacją nie było.

Pkt.5

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował zebranych, że zmiany w tegorocznym budżecie nie są zmianami poważnymi. Wynikają one z faktu, iż na koniec roku budżetowego gmina otrzymuje różnego typu decyzje związane ze zmianami dotacji czy subwencji. Dokonuje również analizy dochodów i wydatków za 11 miesięcy danego roku i stara się urealnić te pozycje, które wspólnie z Panią Skarbnik uznaje za konieczne do takich zmian. Proponowanymi zmianami zwiększa się dochody w bieżącym gminy na 2014 r. o kwotę 55.259 zł w tym:

 1. w dziale 020 – Leśnictwo, w rozdziale 02095, w § 0750 o kwotę 990 zł, - są to wpłaty obwodów łowieckich za użytkowanie terenów leśnych,
 2. w dziale 600– Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 575 zł, - zmian dokonuje się po analizie wykonania 11 miesięcy 2014r,
 3. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75011 i 75023 o kwotę 2.002,00 zł, wprowadzono po analizie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych i ich prognozie na IV kwartał 2014r,
 4. w dziale 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 20.050 zł. Zwiększenia dotyczą głównie należności podatkowych – podatku od środków transportowych, podatku leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych, jak również kwoty odsetek od tych należności,
 5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 650 zł, - zwiększenia dokonuje się na wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie,
 6. w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 15.392,00 zł, w tym:

1)      w rozdziale 85212 – dokonuje się zmiany klasyfikacji wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w kwocie 15.000 zł, (było w § 0980, po zmianach w § 2360),

2)      w rozdziale 85212 – dokonuje się zwiększenia o kwotę 136 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 377/2014 z dnia 14 listopada 2014r,

3)      w rozdziale 85295 - dokonuje się zwiększenia o kwotę 256 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 429/2014 z dnia 14 listopada 2014r,

7. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 15.600 zł – środki, jakie gmina otrzymała, jako refundację kosztów związanych z usuwaniem azbestu,

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 32.997,00 zł, w tym:

 

 1. w dziale 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 17.997 zł, Zmniejszenia dokonuje się w rozdziale 75615, w § 0330 oraz w rozdziale 75616 w § 0310, - zmiany wynikają z analizy wpływów 11 miesięcy 2014 roku,
 2. w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 15.000,00 zł, w rozdziale 85212 – dokonuje się zmiany klasyfikacji wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w kwocie 15.000 zł, (było w § 0980, po zmianach w § 2360),

 

 

      Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 56.757 zł, w związku z brakiem nabywców zainteresowanych zakupem działek budowlanych z gminnych zasobów.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 11.125,50 zł, w tym:

 

 1. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 o kwotę 500 zł,
  z przeznaczeniem na opłacenie życzeń świątecznych w prasie regionalnej w celu promocji gminy,
 2. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa , o kwotę 10 zł, -  przesunięcie środków w ramach rozdziału,

 

 1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 90 zł, - zwiększenia dokonuje się po rozliczeniu wydatków programu współfinansowanego ze środków unijnych, (przesunięcie w ramach rozdziału 80104 – przedszkola),

 

 1. w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 10.525,50 zł, w rozdziale 85212
  2.000 zł, w rozdziale 85213 – 136 zł, w rozdziale 85219 – 1.733 zł, w rozdziale 85228 – 273,50 zł, w rozdziale 85295 – 6.383 zł, - zmian dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS w Regiminie,

       Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę  92.870,67 zł, w tym:

 1. w dziale 750 – Administracja publiczna,  o kwotę 8.000 zł, są to oszczędności wydatków w rozdziale 75023, w § 3020 i w § 4270,
 2. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa, o kwotę 10 zł, - przesunięcie środków w ramach rozdziału,
 3. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6.480,67 zł przenosi się niewykorzystane środki w § 4280 i 4210 w celu zmniejszenia deficytu za 2014 rok,
 4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 28.265 zł, - Zmian dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami rozdziale 80104 i przeznacza się na pokrycie wydatków w innych pozycjach budżetu gminy,
 5. w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 19.127,00 zł, głównie w rozdziale 85201- 9.000 zł. Oszczędności związane z wydatkami rzeczowymi zostaną zagospodarowane w innych pozycjach planu finansowego zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS, natomiast oszczędności związane z kwotami świadczeń wrócą do budżetu gminy i zmniejszą deficyt na 2014rok,
 6. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 22.188 zł, Zmniejszenia dokonuje się po analizie wydatków 11 miesięcy 2014 roku,
 7. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.800 zł, - zmniejszenia dokonuje się po analizie wydatków 11 miesięcy 2014 roku,
 8. w dziale 926 – Kultura fizyczna – kwota 3.000 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

      Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 12.000 zł, w tym:

 

 1. 1.      w dziale 750 – Administracja publiczna,  o kwotę 5.000 zł, - w roku 2014 nie zostanie zrealizowane przyłączenie budynku Urzędu Gminy do kanalizacji gminnej,

2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 7.000 zł, - dotyczy przyłączenia GZS w Regiminie do kanalizacji sanitarnej.

Powyższe zadania zostaną zrealizowane wiosną 2015 roku.

Następnie Pan Wójt poinformował, że zgodnie z uchwałą budżetową nasz deficyt budżetowy wynosi w tym roku ponad 3 miliony zł. Natomiast, jeżeli chodzi o zmiany te, które proponuje do wprowadzenia deficyt ten ulega zmniejszeniu o ponad 50 tyś zł.

Oczywiście te zmiany, jakie proponuje często są zmianami kosmetycznymi, ale wynikają z konieczności dostosowania pozycji budżetowych do decyzji zewnętrznych lub realiów, jakie w tej chwili funkcjonują. Często są to zmiany bardzo drobne, ale te zmiany muszą być wprowadzone z tego powodu, że są to dotacje zewnętrzne. Koniec roku ma to do siebie, że gmina otrzymuje bardzo dużo różnego typu decyzji dot. budżetu. Uważa, że do 31 grudnia jeszcze jakieś decyzje od Pana Wojewody otrzymamy i będziemy również zmuszeni wprowadzić je do budżetu, ponieważ decyzje Pana Wojewody dotyczą dotacji i one w budżecie uwzględnione być muszą. Także w proponowanych zmianach praktycznie jest to co wprowadzone być musi a z drugiej strony urealnienie dochodów i również zmniejszenie deficytu poprzez wykazanie pewnych oszczędności, które pozwalają nam o te 50 parę tyś zł zmniejszyć  deficyt budżetowy  na rok 2014.

       Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ zaakceptowali przedstawione zmiany podejmując uchwałę nr IV/13/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2014 r.      

Pkt.5/2

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Regimin zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

       Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi – ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa dot. planowania finansowego budżetu gminy jest na lata 2015 – 2024 a więc na najbliższe 10 lat. Oczywiście wcześniej te dane dot. typu planowania zawierane były w uchwale budżetowej. Natomiast ta Wieloletnia Prognoza Finansowa została wprowadzona po to żeby jasno określić, jakie są plany i stan finansów gminy na najbliższe 10 lat. Zgodnie z obowiązującym prawem Wieloletnia Prognoza Finansowa przesłana została przez nas do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, która podejmuje uchwałę wyrażając opinię na temat przedstawionego projektu uchwały. Następnie Pan Wójt odczytał opinię RIO. – Opinia pozytywna i stanowi zał nr 3 do protokołu.  Po odczytaniu opinii Pan Wójt powiedział, że biorąc pod uwagę fakt, że planujemy przyszłość na 10 lat, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, zmienność tej sytuacji i niepewność na różnego typu rynkach to planowanie wydaje się planowaniem dosyć ryzykownym. Ale takie są przepisy i wymogi i tak do tych wymogów dostosować się musimy uchwalając wieloletnią prognozę finansową. Dla nas najbardziej realne są zapisy dot. lat 2015- 2017 gdzie są to lata najbliższe i ujęte realnie w wydatkach finansowych i w planowaniu inwestycyjnym. I na te lata praktycznie można stwierdzić, że to planowanie jest realne. Na dalsze lata raczej trudno przewidywać, co będzie się działo, jaki będzie rozwój sytuacji, ale ma nadzieje, że te planowanie, które jest tu przyjęte na te najbliższe 10 lat nie będzie zagrożone jakimiś załamaniami czy brakiem dochodów czy możliwości sfinansowania planów, jakie tutaj są przyjęte. Nie będzie szczegółowo analizował zapisów w tabelach, jakie są tu ujęte, ponieważ są to bardzo skomplikowane wyliczenia i trudno oczekiwać żebyśmy analizowali szczegółowo wszystkie zapisy. Dla nas najistotniejszy jest fakt, że znajduje się tutaj wykaz inwestycji wieloletnich, ponieważ w budżecie gminy na 2015 rok ujmujemy zadania określone mianem zadań jednorocznych. Jeżeli dane zadanie wykracza poza okres jednego roku musi być wstawione w wykazie zadań wieloletnich, które są zawarte w tej wieloletniej prognozie finansowej.  A Więc są to zadania, które rozpoczynamy w roku 2015 i są planowane w dalszym ciągu na lata następne lub te, które w uchwale w Wieloletniej Prognozie Finansowej były ujęte w roku 2013 – 14 i muszą być przeniesione do tej uchwały, jaka ma nadzieję zostanie dzisiaj podjęta. Stąd też te zapisy z roku 2014 są przepisane do tej Wieloletniej Prognozy Finansowej ze względu na fakt tak jak Pan Przewodniczący czytał uchyla się uchwałę rady gminy z roku 2013 roku i ta uchwała przestaje obowiązywać i w zamian za tą wprowadzamy tą Wieloletnią Prognozę Finansową, która dzisiaj do akceptacji została Państwu przedstawiona. W założeniach tej Wieloletniej Prognozie Finansowej można szczegółowo określić spłatę kredytu, raty odsetki ewentualnie zobowiązania na lata następne, bo to można wyliczyć. Natomiast bądźmy szczerzy poziom wydatków i dochodów budżetu na lata 2017 – 20 to są dane przypuszczalne. One nigdy nie będą danymi ostatecznymi, ponieważ nigdy nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza, finansowa budżetu państwa a również stan gospodarki na terenie chociażby gminy. I myśli, że od tego bardzo dużo zależy.

      Po wypowiedzi Wójta Przewodniczący stałych Komisji Rady przedstawili opinie Komisji dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budżetu gminy na 2015 r. Opinie Komisji pozytywne.

       W dyskusji głos zabrała Radna H Ładzińska, która po poinformowaniu, że również pozytywnie zaopiniowała Wieloletnią Prognozę oraz projekt budżetu gminy na 2015 r. to chciała zwrócić uwagę na takie rzeczy, które rzuciły się w oczy.  Pan Wójt mówił o tym na posiedzeniu komisji, że będzie dążył do zwiększenia tych wydatków a mówi o wydatkach inwestycyjnych majątkowych. Z analizy przedstawionej tej Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że wydatki majątkowe są w granicach 16 % i tak jak powiedziała, Pan Wójt mówi o tym, że one będą rosły w miarę pozyskiwanych środków. Niemniej jednak tak to jest zapisane, że to wynosi tylko ok. 16 %. Żeby nie powtarzać się to samo mamy w projekcie budżetu. I na to zwraca uwagę, że należy dążyć do tego żeby te wydatki majątkowe rosły , żeby było to w granicach tak jak to kształtowało się do tej pory jak to jest w innych gminach ok. 30 %. W takiej wersji ten budżet to mówiąc kolokwialnie,  po prostu przejadamy te środki, które mamy. I jeszcze jedna uwaga są zapisane wydatki na kanalizację chciałaby się dowiedzieć, co się dzieje z oczyszczalnią ścieków. Z informacji, jaka krąży to budowa oczyszczalni została zakończona. Czy zostało to zadanie odebrane, są przewidziane w budżecie również środki na funkcjonowanie oczyszczalni. Chciałaby się dowiedzieć, na jakim etapie jest budowa oczyszczalni. Następna uwaga dotyczy pozyskiwania środków z unii europejskiej. Bardzo dużo tych środków wykorzystujemy, ale są to środki przede wszystkim pozyskiwane przez szkoły są to programy realizowane w szkołach i bardzo dobrze. Ale uważa, że również należy dołożyć starań żeby również więcej środków pozyskiwała gmina na zadania gminne poza szkolne.

 Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi radnej powiedział, że wykaz przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy to jest tylko i wyłącznie projekt dotyczący naszych własnych środków. Na chwilę bieżącą o czym również informował w poprzedniej kadencji na lata 2015 – 20 rozpoczęty zostanie nabór wniosków na różnego rodzaju przedsięwzięcia również z zakresu infrastruktury technicznej, czy też z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej. W związku z tym poziom wydatków, o czym radna wspomniała 16 %, oczywiście ulegnie zwiększeniu, ponieważ my w ramach tych pieniędzy jakie są przewidywane na 2015 i 2016 r musimy przygotować pełną dokumentację, łącznie z wnioskiem o pozyskanie tych środków. Z praktyki już wie, że zakładane kwoty, na jakie są wycenione w tej chwili te inwestycje, nie są kwotami pełnymi. Pozwalają one na to żeby wykonać podstawowe czynności rozpoczynające procedurę inwestycyjną w tym dokumentacje projektowo – kosztorysową. W ramach wniosku, jaki składamy o dofinansowanie podajemy już dane i wszystkie informacje wynikające z dokumentacji.  Czyli musimy mieć najpierw dokumentację żeby można było złożyć wniosek.  Nie przypuszcza aby trzeci etap kanalizacji sanitarnej a są to trzy miejscowości Targonie, Lekowo, Grzybowo, kosztował półtora miliona zł. Jest to przedsięwzięcie o bardzo dużej skali, ale właśnie te środki pozwolą nam na to żeby było można uruchomić procedurę uczestniczenia w naborze wniosków. Oczywiście opóźnia się cały proces i procedura podziału tych środków bodajże w miesiącu październiku czy w listopadzie podpisany został kontrakt dla woj. Mazowieckiego i dopiero w tym momencie ta procedura uruchamiania środków unijnych została rozpoczęta. Jeszcze raz powtarza pozwala nam zarówno to, co mamy wstawione na rok 2015 jak i w Wieloletniej Prognozie na przygotowanie takiej dokumentacji, która umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych. Ma więc nadzieję zauważyła że wskaźnik inwestycyjny, w tej chwili wyliczony na 16 %,  z pewnością wzrośnie. Rozmawialiśmy również na komisjach, że wszystkie środki jakie w ramach budżetu będą dodatkowo wpływały po stronie dochodów będą kierowane na zadania inwestycyjne a nie na wydatki bieżące.  Więc wskaźnik inwestycyjny ulegnie zmianie i ma nadzieje, że będzie to poziom zdecydowanie wyższy. Te środki, jakie w tej chwili do projektu budżetu są wpisane pozwalają na uruchomienie możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

    Więcej głosu w dyskusji nie zabierano.

     Po wypowiedzi Wójta Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Radni jednomyślnie / 15 głosów za/ zaakceptowali przedstawioną Prognozę Finansową podejmując uchwałę nr IV/14/14 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Regimin.

Pkt.5/3

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały budżetowej na 2015 rok poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że przedstawił wspólnie z Panią Skarbnik przygotowany do dnia 15 listopada projekt budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Przekazał ten projekt na ręce Przewodniczącej Rady poprzedniej kadencji oraz do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Z oczywistych powodów, ponieważ zmienił się skład rady i prace nad budżetem może przebiegały w tempie wolniejszym, ale wynikało to nie z faktu opóźnień naszych, ale z faktu wyborów i zmiany składu rady. Tak jak na komisjach tak i dzisiaj informuje, że projekt budżetu na 2015 rok oparty jest w głównej mierze na założeniach dochodów, które są dochodami przypuszczalnymi.  Z czego to wynika. Otóż dochody budżetu gminy składają się z kilku podstawowych elementów, w których bardzo ważną pozycję stanowią subwencje. Są to środki otrzymywane z budżet państwa na realizację zadań, które zleciło samorządom państwo. W naszym przypadku jest to przede wszystkim subwencja oświatowa druga z subwencji to subwencja równoważąca i łącznie one stanowią kwotę 5.577.513 zł. Więc jest to 1/3 całości dochodów budżetu.  Dlaczego mówi, że są to wskaźniki tymczasowe - ponieważ wysokość subwencji oświatowej, która stanowi bardzo istotny element dochodów budżetu jest wskazywana przez ministra finansów w oparciu o dane pochodzące z I półrocza 2014 roku. Ostateczna wersja subwencji oświatowej trafia do gminy praktycznie w lutym – marcu następnego roku. My mając doświadczenie w tej kwestii dmuchamy na zimne, ponieważ zdarzały się lata, kiedy subwencja oświatowa była zmniejszana ze względu na mniejszą liczbę dzieci nawet o 200 tyś zł.  W naszym przypadku są to olbrzymie pieniądze w związku z tym i możliwość manewru jest tu bardzo ograniczona.  Drugim źródłem dochodu, są dotacje określane i wstawiane do projektu budżetu na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego lub ministra finansów. Te dotacje również ulegają zmianom, ponieważ my projekt budżetu przedkładamy przed uchwaleniem budżetu państwa. Dopiero po uchwaleniu budżetu państwa otrzymujemy ostateczne wersje wszystkich dotacji. Więc można zakładać, że ten budżet jest faktycznie projektem budżetu, bo realny budżet ten, który będzie się opierał na ostatecznych danych, powstanie prawdopodobnie w lutym 2015 roku. Można, więc zapytać, po co dzisiaj projekt budżetu uchwalać i tworzyć budżet przed 31 grudnia. Po pierwsze, dlatego że wytyczne jeżeli chodzi o finanse publiczne stanowią iż budżet samorządu powinien być uchwalony do 31 grudnia. W wyjątkowych przypadkach może być uchwalany później. I druga rzecz, która jest dla nas bardzo istotna. Otóż uchwalenie budżetu pozwala nam już wdrażać już i wchodzić w te zadania szczególnie inwestycyjne, które przygotować musimy wcześniej. Wspomniał o przygotowaniu dokumentacji do wniosku o dofinansowanie. W przypadku braku uchwalenia budżetu do 31 grudnia z dniem 1 stycznia nie mamy prawa realizacji tych zadań, bo budżet jest jeszcze nie uchwalony. Oczywiście założenia budżetowe,  które przyjmujemy muszą brać pod uwagę stan finansów roku 2014 . Większość dochodów własnych, a na to składają się przede wszystkim dochody podatkowe, oparta jest na  wskaźnikach roku 2014 gdyż poprzednia rada uchwaliła stawki podatkowe na poziomie roku 2014. Więc można przypuszczać, że również dochody z tytułu podatków będą na poziomie roku 2014 i takie dane i takie wysokości wpływów zostały w tym projekcie budżetu ujęte. Jeżeli chodzi o nasze własne podatki, czy nasze dochody własne podatkowe one oscylują w granicach 4.700.000 zł i są niższe niż otrzymywane od państwa subwencje. Również w budżecie ujęliśmy dochód ze zwrot w podatku VAT i jest to kwota 811.000 zł. Wynika to z faktu iż w roku 2014 złożyliśmy wniosek do Urzędu Skarbowego o uznanie inwestycji  naszych komunalnych czyli budowy sieci kanalizacji i oczyszczalni za zadania, które  podlegają przepisom o zwrocie podatku VAT. Po trwającej 2 tygodnie kontroli  Urząd Skarbowy uznał nasze roszczenia.  Procedura jest następująca płacimy zobowiązania łącznie z podatkiem VAT za tego typu prace, a Urząd Skarbowy zwraca nam VAT do budżetu gminy. Oczywiście nie zwraca następnego dnia tylko po ok. 100 dniach. Oczywiście za zadania, które realizowaliśmy w roku 2014 wnioski zostały złożone, ale wpływ zwrotu podatku na pewno nie nastąpi w roku 2014 więc zaplanowane jest po dochodach w roku 2015. Bardzo dużą pozycję w dochodach budżetu stanowią również dotacje. W większości są to dotacje celowe i jest to kwota niebagatelna, bo sięga 1.800.000 zł. Dotacja celowa jest o tyle dla nas niekorzystna, że ona jest przeznaczana na konkretny cel.  My jako gmina nie możemy tych pieniędzy wydać na inne cele jak tylko określone w danej decyzji. Tu przykładem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który większość swoich działań czy większość pomocy udziela w taki sposób, iż dostaje dotacje celowe z budżetu państwa i wypłaca zobowiązania swoim podopiecznym. Nie można tych pieniędzy przesuwać dowolnie na inne cele, one muszą być wydane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku, jeśli zostają jakieś środki, nawet 1 zł ta kwota musi być zwrócona do tego, kto tej dotacji udzielił.  Poważną pozycję również stanowi udział gmin w  podatkach stanowiących dochód budżetu państwa . Jest to kwota 1. 805.000 zł . Działa to na tej zasadzie że budżet państwa przekazuje do budżetu gminy określoną kwotę wynikająca z wyliczeń, bodajże jest to 28 % od wartości podatku od osób fizycznych jaki wpływa do budżetu państwa. Innymi słowy gmina otrzymuje część podatku, jaki my wszyscy pracujący płacimy do Urzędu Skarbowego. W naszym przypadku jest to duża kwota bo 1.805.000 zł, ale jest też duże niebezpieczeństwo gdyż minister finansów określa tą wysokość do projektu budżetu czyli w październiku zakładając że w roku 2015 wzrost gospodarczy w państwie wyniesie 3,5 % że będzie bezrobocie na poziomie 11 %. My tej kwoty uchwałą rady nie możemy zmienić. Natomiast niebezpieczeństwo jest takie, że jeśli nastąpi w Polsce jakieś załamanie, kryzys gospodarczy i dochody czy podatki będą niższe to my tej kwoty nie otrzymamy w całości. W tym roku na chwilę bieżącą z tego tytułu mamy niedobór ok. 80 tyś zł. Zobaczymy jak będzie w styczniu czy minister finansów nam te pieniądze wpłaci czy też powie, że sytuacja gospodarcza jest zła i 80 tyś zł w budżecie nie będzie. Pozostałe dochody to są drobne kwoty. To jest opłata z tytułu koncesji alkoholowych , opłaty cywilno – prawne, to są odsetki, odsetki karne od nieterminowych opłat.. Może nie są to duże kwoty, ale łącznie stanowią prawie 268 tyś zł. Oczywiście tworzenie budżetu jest o tyle utrudnione, że jeżeli mamy te założenia to wyliczmy sobie dochody. Pierwszym  krokiem jest policzenie tz. dochodów i wydatków sztywnych, wszystko to, co musimy opłacić.  To są wynagrodzenia, pochodne, to jest energia, to są podstawowe usługi, które musimy opłacić telefony, usługi prawne, itp. Pozostałą kwotę mamy do dyspozycji. W tym momencie przeznaczamy część środków na wydatki bieżące, które nie są wydatkami sztywnymi np. utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, sport, kultura. Pani Skarbnik zazwyczaj przynosi na końcu informacje, ile środków zostaje z dochodów z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. W roku 2014 uchwałą Rady Gminy wprowadzony został również fundusz sołecki, który wynosi ponad 303 tyś zł i oczywiście ten fundusz sołecki także został ustalony po wydatkach. Państwo sołtysi mają orientacje, na co te środki zostaną przeznaczone, ale one już też schodzą z dochodów budżetu. Na tej podstawie, mamy określoną kwotę, jaką możemy przeznaczyć na zadania inwestycyjne.  Nie jest to kwota w pierwszej wersji wysoka, ale w przypadku zwiększających się dochodów budżetu środki te kierowane są przede wszystkim na zadania inwestycyjne. Zawsze ten pierwotny wykaz zadań inwestycyjnych w ciągu roku jest bardzo rozszerzany. Skąd są dodatkowe środki. Jako przykład podać można zwiększenie dochodów z tytułu odsetek bankowych. My nigdy nie możemy zaplanować w pierwotnym projekcie budżetu czy z tytułu odsetek bankowych będziemy mieli 40 tyś zł, bo trudno zakładać, że przez cały rok będzie na koncie 2 miliony zł. W związku z tym planujemy symboliczną kwotę 2 – 3 tyś zł i w momencie, kiedy po kwartale otrzymujemy odsetki zwiększamy dochody budżetu gminy, jeżeli takie odsetki wpływają. Następny przykład to karne odsetki, bo oczywiście ci, którzy spóźniają się z wpłatami podatku mają obowiązek uiścić karne odsetki za nieterminowa płatność należności. My też nie możemy zakładać w budżecie, że wpłynie nam 10 tyś zł ponieważ zakładamy, że wszyscy płacą w terminie. Dopiero w momencie, kiedy należności nie są płacone w terminie naliczamy odsetki i wprowadzamy je do budżetu. I tych przykładów jest więcej zwiększają nam się dochody budżetu, które są wprowadzane po stronie dochodów a jednocześnie trafiają na zadania inwestycyjne. Oczywiście mamy też pewne określone działania, które są ustawowo jakby zamknięte w pewnych ramach. Przykładem jest wydatkowanie środków z tz. opłat za udzielanie koncesji na alkoholu. Te środki mogą być wydawane zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zapisy ustawy jasno określają na, co te środki mogą być przeznaczone. Można więc zakładać, że ten budżet, który dzisiaj państwu przedstawiamy jest budżetem, który praktycznie rzecz biorąc jest fundamentem budżetu na rok 2015, ale nie może być przyjmowany dziś jako jego ostateczna wersja. Dane przyjęte do budżetu, szczególnie po stronie dochodów, będą realne dopiero w I kw przyszłego roku.

Następna sprawa to rozliczenie roku 2014. Otóż państwo jako rada będziecie z pewnością analizować wykonanie budżetu za poprzedni rok. Ponieważ staramy się oszczędzać w miarę możliwości wszędzie gdzie się da to z roku 2014 również zostaną środki, które po rozliczeniu budżetu także trafią na zadania inwestycyjne. Ma taką nadzieję, że ten wskaźnik, o którym wszyscy myślimy a Wójtowi w szczególności zależy żeby był jak najwyższy zostanie podniesiony również w ten sposób, że pozyskamy środki zewnętrzne w związku z możliwością przygotowania już w styczniu dokumentacji, ale także z powodu tego, że wprowadzamy dodatkowe dochody i środki z roku 2014. Oczywiście można zastanawiać się nad oszczędnościami z tytułu różnego typu zobowiązań wynikających, chociażby z wynagrodzeń. Są to sytuacje dosyć trudne dla nas jako gminy. Jednak nie tylko my się z tym borykamy, ponieważ z roku na rok przybywa nam zadań, które decyzją parlamentu lub też innymi decyzjami są przypisywane do gmin. Typowym przykładem, który jest na bieżąco to jest system zbiórki śmieci. Realizuje to gmina ściągając należności od mieszkańców. To jest kwota ok. 400 tyś zł rocznie i już macie państwo przykład jak został sztucznie obniżony wskaźnik inwestycyjny. Ponieważ te 400 tyś zł jest po dochodach bieżących i po wydatkach bieżących. Oczywiście naszym obowiązkiem jest stworzenie systemu, zakup oprogramowania, opłacenie licencji do tego oprogramowania z czym wiążą się określone wydatki. Natomiast zgodnie z zasadą, jaka obowiązuje przy tej ustawie śmieciowej gmina nie ma prawa zarabiać na tego typu działalności. Więc wszystkie opłaty z tego tytułu muszą być rozliczona w ramach tej ustawy.

W kwestii wydatków bieżących padło takie pytanie, dlaczego są spore środki na remonty bieżące dróg. One się powiększyły, ponieważ część decyzji sołectw, dotyczy zakupów i wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego. Część sołectw podjęła decyzję np.  o zakupie materiałów do  bieżącego utrzymania dróg, do wyrównania dróg lokalnych,. Te kwoty weszły w wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg. W ten sposób ok. 170 tyś zł trafiło na wydatki bieżące, jeśli chodzi o bieżące utrzymanie dróg. Bardzo poważną pozycję w budżecie jeżeli chodzi o wydatki i tak to się już toczy od paru ładnych lat, są wydatki na oświatę i wychowanie. Łączna kwota wydatków na ten cel określona została w projekcie budżetu na pięć i pół miliona zł ,a więc jest to poważna kwota, czyli 1/3 a nawet więcej budżetu gminy. Zwrócić należy uwagę, że niestety, subwencja otrzymywana przez nas od państwa na utrzymanie szkół od dawna nie pokrywa 100 % kosztów finansowania szkół. A więc nasze własne dochody, które mogłyby iść na inwestycje, na rozbudowę muszą być kierowane do szkół. Żadnego wpływu na to nie mamy szczególnie w zakresie wynagrodzeń, gdzie wynagrodzenia są określane nie przez nas a przez porozumienie czy też dokumenty które zostały podpisane przez ministerstwo edukacji narodowej, rząd, związki zawodowe, czy komisje trójstronną. W tym przypadku bardzo boli nas tylko jedno, że rok za rokiem niż demograficzny robi swoje. Subwencja oświatowa ze względu na malejącą liczbę dzieci systematycznie spada, natomiast koszty utrzymania praktycznie pozostają na niezmienionym poziomie. Nożyce między subwencją a wydatkami niestety cały czas rosną a zadania utrzymania szkół i zadanie oświatowe są jednym z głównych zadań, jakie ma realizować  samorząd gminy. Drugą instytucją, która jest poważną pozycją po stronie wydatków jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tak jak informował przy dochodach większość środków, które wydaje GOPS pochodzi z dotacji celowych otrzymanych z zewnątrz.. Polega to na tym, że budżet państwa przesyła do nas środki, a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca te środki swoim podopiecznym, jeśli do tego takie prawo mają. Pomoc społeczna to kwota blisko 2.600.000 zł rocznie. Jeżeli zbilansujemy wydatki na oświatę i pomoc społeczną to chcąc nie chcąc musimy liczyć się z tym, że kwota 8.100.000 zł z wydatków budżetu gminy idzie na te dwa główne zadania. Więc łatwo policzyć ogólną kwotę wydatków, jaką mamy zaplanowaną w budżecie i jaka część tych wydatków idzie na te dwa zadania. Tutaj nie możemy poczynić żadnych manewrów, ponieważ są to wydatki sztywne, stałe i nie możemy poczynić oszczędności związanych z tym, że zapłacimy mniejsze pensje nauczycielom ewentualnie nie wypłacimy zasiłków podopiecznym Gminnego Ośrodka. Biorąc pod uwagę fakt, że musimy systematycznie myśleć o rozwoju sieci drogowej od kilku ładnych parę lat współpracujemy ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie. Zadanie, które wspólnie realizujemy to poprawa stanu dróg powiatowych. W poprzedniej kadencji również Wójt uzyskał aprobatę rady gminy w tym zakresie. Tak naprawdę, to mieszkańcy gminy nie pytają czyje są drogi, tylko czy się dobrze po nich  jeździ. W związku z tym również w budżecie na 2015 rok zaplanowaliśmy kwotę  370.000 zł na dofinansowanie Starostwa Powiatowego gdzie później podpisujemy porozumienia dotyczące modernizacji dróg powiatowych na naszym terenie. Na chwilę bieżącą planowane są trzy takie zadania na rok 2015. To są oczywiście ustalenia wstępne my tą kwotę możemy powiększyć, zmniejszyć lub całkowicie zdjąć. Ale zasada jest taka, że dzięki naszej pomocy finansowej powiat znajduje swoje środki i to nie pół na pół ale zdecydowanie w większej wysokości. Dzięki temu od kilku ładnych lat stan dróg powiatowych na terenie naszej gminy ulega zdecydowanej poprawie. Oczywiście ten projekt budżetu tak jak wcześniej wspomniał został przekazany Przewodniczącej Rady Gminy tuż przed wyborami 16 listopada. Naszym obowiązkiem jest również przekazanie projektu budżetu do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, która na podstawie tych danych i projektu budżetu ma za zadanie podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia opinii. Następnie Pan Wójt odczytał opinie RIO, która stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Po odczytaniu opinii  Pan Wójt zwrócił uwagę, że skład opiniujący wyraził opinię o potrzebie wyodrębnienia w budżecie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. W związku z tym na komisjach zwrócił się również o zaopiniowanie autopoprawki, która jest przedstawiona w zał nr 10 do projektu budżetu, gdzie wykazaliśmy, jakie środki finansowe są na poszczególne sołectwa przeznaczone na fundusz sołecki.

Również skład orzekający wskazał, że limit zobowiązań określony w § 4 pkt.2 i 3 jest bezprzedmiotowy, gdyż zobowiązania te zostaną pokryte wolnymi środkami oraz nadwyżką budżetu. W związku z tym w tym zakresie dokonano również autopoprawki.

   Po wypowiedzi Wójta Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski otworzył dyskusje.

   Ponieważ Radni głosu w dyskusji nie zabierali Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania autopoprawek Wójta.

Autopoprawki dot. :

1.w § 4 skreślenia ust. 2 i 3

2.w § 10 wprowadza się Pkt.2 o treści: „ Ustala się wydatki budżetu na kwotę 303.433,76 zł w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 303.433,76 zł zgodnie z zał. nr 10. Do uchwały budżetowej na 2015 rok dołącza się załącznik nr 10”.                                                                     

Zostały przyjęte przez Radę jednomyślnie / 15 głosów za/.

     Po przyjęciu autopoprawek Przewodniczący Rady przystąpił do glosowania uchwały budżetowej na 2015 rok.

     Radni jednomyślnie / 15 głosów za/ przyjęli przedstawioną uchwałę budżetową podejmując uchwałę budżetową gminy Regimin na 2015 rok – uchwała nr IV/15/14 

Pkt.5/4

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa poprosił przewodniczącą komisji o przedstawienie planu pracy komisji na 2015 r.

  Przedstawiony plan pracy Rada zaakceptowała jednomyślnie / 15 głosów za/ podejmując uchwałę Nr IV/16/14 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

Pkt.5/5

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie planu pracy komisji.

      Przedstawiony plan pracy Rada zaakceptowała jednomyślne / 15 głosów za / podejmując uchwałę nr IV/17/14 w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż.

Pkt.5/6

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej zwrócił się do Przewodniczącej Komisji o przedstawienie planu pracy komisji.

      Przedstawiony plan pracy Rada zaakceptowała jednomyślnie / 15 głosów za/ podejmując uchwałę nr IV/18/14 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Pkt.6

Radna H Ładzińska przypomniała, że prosiła Pana Wójta o informacje dot. stanu budowy oczyszczalni ścieków i prosi, jeśli jest to możliwe o informacje na dzisiejszej sesji ewentualnie na następnej sesji. I kolejna sprawa to ma uwagę dot. zasad pracy komisji. Zwróciła uwagę na , że Rada działa w oparciu o statut a zgodnie ze statutem gminy  zakres prac komisji określa rada gminy. Plany pracy to, co żeśmy uczynili na dzisiejszej sesji i nie wyobraża sobie innego sposobu działania w tej radzie.

    Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi radnej poinformował, że na to pytanie chciał odpowiedzieć w wolnych wnioskach i informacjach ponieważ nie chciał przedłużać dyskusji w Pkt 5/2. Więc w wolnych wnioskach poprosi o głos.

Pkt.7

W Pkt. 7 głosu nie zabierano.

Pkt.8

Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do kwestii dotyczącej stanu inwestycji pn. budowy oczyszczalni ścieków informuje, że sam proces budowy zarówno obiektów, infrastruktury jak i zagospodarowanie terenu został zakończony. Czyli całość zadania, jaka była przewidziana w projekcie budowlanym została zakończona. Natomiast w ramach poza projektem, niestety to już nie należy do samorządu gminnego, zostało do zrealizowania zadanie polegające na budowie przyłącza energetycznego. Ci z państwa, którzy mają do czynienia z budowami wiedzą, iż wszelakiego typu sieć i przyłącza energetyczne wykonuje zakład energetyczny. Nie mogło być one wprowadzone do naszego zadania budowy oczyszczalni, ponieważ koszty i całą procedurę przeprowadza zakład energetyczny. W tej kwestii w lutym tego roku zwróciliśmy się o wydanie pozwolenia na przyłączenie. Cała procedura trwała już wcześniej i zakład energetyczny tak naprawdę budowę tej sieci rozpoczął w miesiącu październiku. Oczywiście my monitorowaliśmy i prosiliśmy o przyspieszenie prac, ale w między czasie okazało się, że zakład energetyczny zmienił tryb wykonywania zadań budowy takich przyłączy i zamiast sam to wykonywać rozpisał przetarg i zlecił usługę wykonania budowy firmom zewnętrznym. Firma zewnętrzna otrzymuje materiał z zakładu energetycznego, natomiast zakład energetyczny płaci za sama usługę. Na chwilę bieżącą jest już wniosek i cała procedura ma nadzieję będzie szybko zakończona, bo chodzi tylko o zalicznikowanie tego obiektu i podłączenie sieci. Wewnętrzna sieć jest wykonana, cała instalacja energetyczna, wszystkie przyłącza i pozostał jeden jedyny element to jest podłączenie tego przewodu do licznika i podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej. Więc to jest ten problem, który od nas jest niezależny. Ma nadzieję, że w miarę szybko uda na się to załatwić i podpisać umowę na dostawę energii elektrycznej, co zakończy cały proces uruchomienia oczyszczalni. Cała inwestycja dotycząca projektu budowy oczyszczalni została już zakończona i to zakończona zgodnie z terminem przez firmę Pana Gutkowskiego z Leszna. Etap, który do nas należał został praktycznie zakończony już dawno i jedynym tym elementem jest ta sieć. Mieliśmy możliwość podłączenia budynków komunalnych pod sieć kanalizacyjną ale z powodu, że nie mamy umowy na dostawę energii, musieliśmy dzisiaj na sesji te środki – /12 tyś zł / zdjąć. Ma nadzieje, że już w styczniu przy dobrej pogodzie i przy zamknięciu sprawy związanej z podpisaniem umowy na dostawę energii także ten temat zostanie zakończony i możliwość funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej zostanie stworzona już na 100 %.  Cały projekt został zakończony zgodnie z terminem, jaki został ujęty w umowie na wykonanie tego zadania.    

        Jeżeli jest przy głosie to zwraca się do zebranych z prośbą i z wnioskiem. Otóż w latach 2006 – 2014 do dyspozycji mieliśmy jeden z podstawowych dokumentów strategicznych gminy – Strategię rozwoju gminy. Na dzień dzisiejszy, ponieważ strategia ta obejmowała lata 2014, mamy obowiązek a właściwie potrzebę, przygotowania strategii rozwoju gminy na lata 2015 – 2020 czyli na okres naboru nowych wniosków.  Całość takiego dokumentu, ponieważ są to poważne koszty nie zlecamy firmie zewnętrznej, przygotowujemy w ramach własnych zasobów ludzkich i możliwości, ponieważ większość danych statystycznych różnego typu informacji zawartych w tej strategii jesteśmy w stanie sami w gminie znaleźć i wprowadzić do dokumentu. Natomiast strategia to nie tylko sam opis stanu gminy ale także perspektywy gminy na lata 2015- 2020. W związku z tym zwracam się z wnioskiem aby w miarę oczywiście szybko do urzędu wnioski trafiły od państwa radnych i sołtysów dot. tego, jakie potrzeby w zakresie inwestycji widzicie na swoim terenie. Każda z tych inwestycji musi być opracowana, wyliczona, cel, wnioski itp. W związku z tym wymaga to trochę czasu. Będziemy powoływać teraz zespół do opracowania końcowego strategii i w związku z tym państwa wnioski dotyczące zadań inwestycyjnych na te lata do roku 20 są nam niezbędne do prawidłowego przygotowania całości tego dokumentu. Jest to duży wysiłek, bo te dokumenty wynoszą ok 160 str., ale część tych dokumentów jest już zrobiona. Chciałby, aby w zadaniu przygotowania planu inwestycyjnego i wizji rozwoju gminy na lata 2015 – 20 państwo radni i sołtysi w tym uczestniczyli i te pomysły i wnioski żeby do tego dokumentu również trafiły. W związku z tym bardzo prosi żeby w jak najszybszym tempie te wnioski zostały złożone. Mamy 25 sołectw w związku z tym chciałby żeby każde z nich było w jakiś sposób ujęte i uwzględnione w tych planach rozwojowych Gminy na te najbliższe 7 lat.                                                                                               

Chciałbym również poinformować w jednej kwestii, ponieważ były rozmowy na przerwie na ten temat a dotyczy posypywania dróg solanką. Ma nadzieję, że w najbliższym czasie ma przyjść troszeczkę łagodniejsza temperatura, informuje że zlecenie posypania dróg gminnych zostało wydane w sobotę. Jednocześnie informuje, że tak praktycznie rzecz ujmując posypywanie tz. solanką ma sens tylko przy temperaturze -5 i wyższej, poniżej 5 stopni posypywanie solanką mija się z celem, ponieważ ta solanka nie działa na śnieg i lód. W związku z tym ma nadzieję, że w ciągu najbliższych godzin temperatura troszeczkę się podniesie, co umożliwi nam faktycznie likwidację tych nieprzyjemnych miejsc gdzie jest trochę lodu, czy śniegu czy są koleiny, ponieważ faktycznie sypanie na dzień dzisiejszy przy temperaturze – 8 stopni nic nie daje.

Następna sprawa pewnie na najbliższej sesji, bo tak to będzie przewidywane będzie miał prośbę do przewodniczących komisji, ponieważ zgodnie z procedurą również musimy zdać sprawozdanie z pracy komisji za 2014 rok. Następna informacja to są kalendarze, które od 6 lat są wydawane i ma nadzieję że kalendarz na 2015 też się spodoba i efekt będzie przez państwa bardzo mile oceniony. Informuje, że są to egzemplarze bezpłatne. Natomiast, jeśli ktoś ma życzenie to na klub sportowy „Czarni Regimin” może wpłacić dobrowolną kwotę.                              

    Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski wraz z Wójtem Panem L Zduńczyk złożyli zebranym życzenia z okazji Nowego Roku.

    Przewodniczący Rady dziękując za przybycie na sesję zamknął obrady IV sesji Rady Gminy. 

Protokołowała;

……………..

M. Lachowicz

                                                                                 

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. informatyki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2015 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 1280
20 marca 2015 14:33 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl