Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr V/15 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 05.03.2015 r. zwołanej na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

                                              Protokół Nr V/15

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 05.03.2015 r. zwołanej na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym  ( Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności………………………….15  radnych

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy………………………………………………..Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy……………………………………………Pani J Gęsicka

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………   .Pan Jan Tadrzak

 

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Pan T  Zabiegałowski otwierając obrady powitał radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytał n/w porządek obrad, który został przyjęty jednomyślne /15głosów za/.

 

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                    

5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

   1/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego i radnych

       gminy Regimin

   2/ regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Regimin

6.Interpelacje i zapytania radnych

7.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

   8.Wolne wnioski i informacje

9.Zamknięcie obrad

 

Pkt. 2

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do punktu 2 porządku obrad powiedział, że z uwagi na to, że sesja ta jest sesją zwołaną w trybie pilnym to tylko radni będący na posiedzeniach komisji otrzymali protokół, ale został on wyłożony na sali obrad i pozostali radni mieli również możliwość zapoznania się z jego treścią.

Do protokołu z IV sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty

jednomyślnie / 15 głosów za/.

 

Pkt.3

   Wójt Pan L Zduńczyk przedstawiając informację o pracy między sesjami poinformował, o   

   następujących sprawach:

   1.Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej (mapa do celów projektowych) zadania   

       inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zeńbok o długości ok. 380 m”

2.Zlecono przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapa do celów projektowych)

    niezbędnej do wykonania projektu zagospodarowania działki gminnej w m. Kozdroje.

3.Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej (mapa do celów) projektowych) zadania

   inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Koziczyn - Lipa”

   Dokumentacja ta została już wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.

4.Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej (mapa do celów projektowych) zadania   

   inwestycyjnego pn. „ Budowa boiska sportowego przy SP Szulmierz”. Dokumentacja ta

   została już wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.

5.Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej (mapa do celów projektowych) zadania

   inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w m. Pawłowo”.

   Dokumentacja ta została już wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.

6.Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej ( mapa do celów projektowych) zadania

   inwestycyjnego pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice” Dokumentacja ta została już

   wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.

7.Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej (mapa do celów projektowych) zadania

   inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłówko”. Dokumentacja ta została 

   już wykonana i przekazana do Urzędu Gminy.

8.Przygotowano, rozpisano oraz rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne

   dotyczące wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Opracowanie projektu zmiany miejscowego

   planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Regimin z podziałem na zadania „. Po

   końcowym rozstrzygnięciu przetargu wykonawca rozpocznie realizację projektu w zakresie

   zmian w planie obowiązującym na terenie m. Regimin ( 1 zadanie) oraz pozostałych  

   miejscowości  objętych  planem ( 2 zadanie).

9.W dniu 14 lutego zakończony został cykl zebrań wiejskich poświęconych wyborom

   Sołtysów i Rad Sołeckich. Odbyło się łącznie 25 zebrań w trakcie, których przeprowadzono

   wybory.

10.Zakończona została kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP funkcjonujących na

    terenie Gminy Regimin. Łącznie odbyło się 8 zebrań sprawozdawczych - w Koziczynie,

   Szulmierzu, Lekowie, Targoniach, Klicach, Jarlutach Dużych, Pawłowie i Zeńboku.

11.W m-cu lutym dokonana została ostateczna kontrola budowy obiektu oczyszczalni

   ścieków przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Nie

   stwierdzono żadnych usterek i niezgodności z zatwierdzonym projektem budowlanym.

12.Od początku marca rozpoczęły się rozruchy technologiczne gminnej oczyszczalni

   ścieków, które pozwolą na kontrolę sprawności urządzeń i systemu oczyszczania .

   Umożliwi to także rozpoczęcie procesu podłączenia poszczególnych nieruchomości do się

   kanalizacji sanitarnej.

13.Gmina Regimin uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę kolejnego etapu sieci

   kanalizacji sanitarnej w Regiminie, który obejmuje obszar tzw. Kołakowa. Decyzja ta stanie

   się ostateczna w dniu 11 marca, co skutkuje możliwością rozpoczęcia procedury

   bezpośredniej realizacji tego zadania.

14.Ogłoszony został oraz rozstrzygnięty konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w

    zakresie kultury fizycznej i sportu masowego w 2015 r. Konkurs wygrał MUKS „Czarni”

    Regimin, któremu to klubowi przekazana została dotacja na realizację zadania w wysokości 

    ok. 68 tyś zł.

W omawianym okresie wydano następujące zarządzenia:

- w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2015 rok     

 - w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie

    gmny Regimin

 - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia

     Stanowiących własność gminy Regimin

  -w spr. zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015 r.

  -w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w

   zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększanie uczestnictwa dzieci i

   młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego

   pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz

   atutów krajobrazowych gminy i okolic w 2015 roku.

 - w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w

    trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na

    podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Opracowanie

    projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Regimin

    z podziałem na zadania

-w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert realizacji zadania publicznego w

  zakresie kultury fizycznej i sportu masowego przez zwiększanie uczestnictwa dzieci i

  młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego

  pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechniania czynnego wypoczynku oraz

   atutów krajobrazowych gminy i okolic w 2015 roku.

 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji droga spisu z natury

     Po przedstawieniu sprawozdania głos w dyskusji zabrała Radna Pani H Ładzińska, która zwróciła się z pytaniem, jaka jest kwota nadwyżki budżetowej.

    Skarbnik Pani J Gęsicka odnosząc się do pytania poinformowała, że w tej chwili dokładnie nie powie, ale nadwyżki nie ma, dlatego że jest deficyt, ponieważ była brana pożyczka na budowę oczyszczalni. Jest to deficyt pokryty wolnymi środkami z lat poprzednich. To jest ponad dwa miliony zł.

  Wójt Pan L Zduńczyk zabierając głos w dyskusji wyjaśnił że rok 2014 był rokiem deficytowym  i 2013 również  ze względu na budowę oczyszczalni i kanalizacji  W związku z tym możemy mówić o wolnych środkach / deficycie/  ale z lat poprzednich – rok 2012 i 2011 i te wolne środki częściowo były zaangażowane w deficyt budżetowy roku 2013 i 14 i chodzi o rozliczenie jakie środki zostały wykorzystane przez ten rok 2013 i 14 po to żeby można było zobaczyć jakie wolne środki jeszcze nam z poprzednich lat pozostały . Do końca kwietnia ten bilans będzie sporządzony.

Pkt 4.

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

- Przewodnicząca Komisja Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani W Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 3 posiedzenia, których tematem była:

-Analiza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok,

- Ocena celowości umarzanych podatków za 2014 rok

-Analiza wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

     Pierwsze dwa tematy komisja zaopiniowała pozytywnie. Opinia dot. trzeciego tematu zostanie przedstawiona na kolejnej sesji. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Ppoż. Pan K Sowiński poinformował, ż komisja obyła 2 posiedzenia, których tematem była:

-Analiza działalności klubu sportowego MUKS Czarni Regimin

- Kontrola działalności OSP na terenie gminy z udziałem prezesów i komendanta gminnego.

        Temat pierwszy komisja zaopiniowała pozytywnie. Natomiast opinia dot. działalności OSP zostanie przedstawiona na następnej sesji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani E Zakrzewska poinformowała, że komisja w omawianym okresie nie obradowała.

   Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

Pkt.5/1

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego i radnych gminy Regimin poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

      Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że Wojewoda Mazowiecki w toku przeprowadzonego postępowania nadzorczego stwierdził, że przyjęta w § 2 uchwały konstrukcja naliczania diet dla radnych może w istocie powodować przekroczenie granic zakreślonych w ustawie o samorządzie gminnym i rozporządzeniu Rady Ministrów. Dieta jest, bowiem wypłacana za każdy dzień uczestniczenia przez radnego w pracach rady lub jej organów. Oznacza to, że przy dużej ilości dni pracy istnieje  ryzyko przekroczenia wskazanych w przepisach limitów.                                                        

       Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ podjęli uchwałę nr V/19/15 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego i radnych gminy Regimin.

Pkt.5/2

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Regimin poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

       Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że rozpoczęła się procedura odbioru oczyszczalni ścieków a na naszym terenie gminy obowiązuje do tej pory regulamin, który był dostosowany w większości zapisów do regulaminu dostarczania wody, który przekazaliśmy do Zakładu Usług Wodnych w Mławie. Regulamin do tej pory obowiązujący był uchwalony o ile dobrze pamięta w 2007 r. Ponieważ zmieniły się podstawy prawne, zmieniła się sytuacja, jeśli chodzi o ustawę w związku z tym żeby nie nawarstwiać na następną sesję licznych uchwał i dokumentów i żeby jednocześnie skorzystać z dzisiejszego posiedzenia rady postanowił państwu zaproponować przyjęcie tego dokumentu na dzisiejszej sesji. Prosi również o wprowadzenie do podstawy prawnej poprawki, ponieważ pani prawnik poprosiła, aby w tekście Dz. U. z 2013 r. poz. 594 dodać z późniejszymi zmianami, ponieważ takie zmiany już w tej pozycji zostały dokonane. Mówiąc skrótowo regulamin jest to dokument, który ogólnie określa zasady funkcjonowania tych dwóch elementów, czyli doprowadzania wody i odprowadzania ścieków. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków on zawiera pewne stałe punkty, które w każdym regulaminie być muszą.  I takich punktów w tym regulaminie jest trzynaście zgodnie z tym, co musimy w tym regulaminie określić. Jest minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbierania ścieków. Jest sposób zawierania umów z odbiorcami, sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach. Warunki przyłączenia do sieci, warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych. Szczegóły będą określone w poszczególnych umowach z odbiorcami i z tymi którzy będą te  ścieki dostarczać . To jest ogólny zarys dotyczący ogólnych zasad funkcjonowania systemu doprowadzania wody i odbierania ścieków. Oczywiście są tu obowiązki usługodawcy, czyli tego, który te ścieki odbiera i obowiązki tego, który te ścieki dostarcza.  Regulamin również zawiera sposób załatwiania reklamacji oraz wymianę informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków i warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. W rozdziale XIII mamy przepisy karne i kary pieniężne dot.  np. nielegalnego pobierania wody.  Pani prawnik doszła do wniosku, że nie ma sensu żebyśmy my to określał, ponieważ o tym mówi kodeks wykroczeń albo kodeks karny. W związku z tym prosi o wykreślenie tego rozdziału, ponieważ on jest niepotrzebny. Ten regulamin będzie opublikowany, w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

          Radny A Prymusiewicz zabierając głos zwrócił się z zapytaniem czy rolnicy, którzy mają własne szambiarki będą mogli dowozić ścieki do punktu zlewnego, czy musi być samochód atestowany.

          Wójt Pan L Zduńczyk odpowiadając na pytanie poinformował, że oczyszczalnia posiada punkt zlewny. Punkt zlewny jest stałym elementem tej oczyszczali i po to został tam zaprojektowany, ponieważ nie od razy wszyscy są objęci siecią kanalizacyjną. Ale on musi spełniać określone wymogi sanitarne a także ten, który dostarcza musi również te wymogi spełniać. Przede wszystkim taki przedsiębiorca, który dostarcza ścieki musi uzyskać zgodę samorządu na odbiór ścieków z terenu gminy. My określamy, jaki samochód, jaki warunki techniczne samochód musi spełniać czy się nadaje czy się nie nadaje. U nas w tej chwili są trzy takie zezwolenia na odbiór ścieków z naszego terenu. Każdy właściciel pojazdu musi przedstawić, że jego pojazd jest sprawny technicznie. Mało tego my oczywiście musimy mieć również pełną informację o tym ile tych ścieków z gminy ci przedsiębiorcy odebrali, ponieważ z tych ścieków się rozliczamy. Zasada działania tutaj będzie taka sama żeby można było zrzucać ścieki na naszą oczyszczalnię również musi ten przedsiębiorca spełnić warunki tak jak do tej pory. Oczywiście będzie miał określoną stawkę za m3 zrzucanych ścieków i on również będzie musiał przedstawić informację ile ścieków zebrał. Nie ma możliwości żeby ktoś miał jakiś swój wóz wybrał u siebie i dowiózł na oczyszczalnię.  Nie ma takiej możliwości również z tego powodu, że to jest działalność gospodarcza on musi mieć u nas zezwolenie na zrzut ścieków i pozwolenie, że ma prawo te ścieki odbierać. Nie ma takiej możliwości również, dlatego, że odprowadzane ścieki muszą posiadać określone normatywy a ścieki są różne. Nie ma możliwości sprawdzenia np. czy rolnik dowożąc ścieki nie ma w nich np. gnojówki. A to już w grę nie wchodzi. Musimy pilnować jednej rzeczy a mianowicie składu tych ścieków ponieważ tam jest technologia ich oczyszczania i przekroczeni pewnych norm  czy dostarczenie ścieków o nie takim składzie  albo tz stężonych powoduje że natychmiast bakterie znikają. A więc przedsiębiorstwa dostarczając takie ścieki ma pełną świadomość faktu, że jeżeli on przywiezie skład ścieków nie taki jak należy to poniesie konsekwencje i będzie miał poważne nieprzyjemności. A my wiemy, kto te ścieki dostarcza.  Więc nie ma takiej możliwości żeby każdy mógł dostarczać ścieki do punktu zlewnego.

       Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Rady Pan Z Zabiegałowski przystąpił do głosowania.

       Radni jednomyślnie / 15 głosów za/ podjęli uchwałę Nr V/20/15 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy

Pkt. 6

W Pkt.6 głosu nie zabierano

Pkt.7

W Pkt.7 głosu nie zabierano

Pkt.8

W wolnych wnioskach głos zabrali:

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że na spotkaniu z sołtysami została przekazana dokumentacja z wyborów sołtysów, pieczątki oraz regulamin korzystania ze świetlic wiejskich. Jeżeli okaże się, że są jakiekolwiek uwagi oczywiście zarządzeniem możemy wprowadzić pewne zmiany do regulaminu. Ale musi powiedzieć w ten sposób że był zobligowany a wręcz  szczerze powiedzieć, że w pewnych momentach doszedł do wniosku że zmuszony do uporządkowania spraw związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Zaczął się kłopot z tymi obiektami z tego powodu, iż do momentu, kiedy były to obiekty powiedzmy mało zagospodarowane to i chętnych do korzystania i organizacji imprez czy uroczystości wielu nie było. W momencie, kiedy część tych obiektów jest już w stanie bardzo przyzwoitym zaczął się problem kto ma tym zarządzać, kto ma udostępniać jak to się ma odbywać i w jaki sposób  mogą z tego mieszkańcy korzystać.  Ten regulamin został przygotowany przed zakończeniem wyborów sołeckich żeby już na zebranie sołtysów był gotowy. Ponieważ my musieliśmy podjąć decyzję, kto osobiście służbowo odpowiada za zagospodarowanie tych obiektów to wyjaśnia, iż gospodarzem danego obiektu jest sołtys, jeżeli zaś istnieje jednostka OSP to współgospodarzem jest prezes OSP. Każdy, kto chce zorganizować imprezę prywatną czy jest to mieszkaniec danej miejscowości czy nie to nie ma możliwości żeby otrzymał dostęp bez żadnych konsekwencji finansowych. Należy pamiętać o tym, że organizując taką imprezę on korzysta nie ze swoich prywatnych rzeczy takich jak prąd woda czy ścieki tylko korzysta z urządzeń publicznych. A za tego typu media płaci gmina Regimin. Jest to, więc pośredni sposób dofinansowania czyjejś prywatnej imprezy.  To w grę już nie wchodzi. Następna rzecz tam są również określone zasady bezpłatnego korzystania z tych obiektów. Wszystkie imprezy organizowane przez samorząd lokalny, samorząd sołecki, OSP, grono mieszkańców, radę sołecka są bezpłatne. Ale jeżeli przychodzi firma i ona chce przeszkolić mieszkańców i ma na to pieniądze zewnętrzne, więc jeżeli ona bierze pieniądze i na tym zarabia, więc niech zapłaci za wynajem sali.  Ma świadomość faktu, że tam jest wiele niedoskonałości i że są to jeszcze niektóre elementy z pewnością do poprawy, ale powtarza regulamin został wprowadzony po to żeby można było nad nim podyskutować. Natomiast nie chciałby przedłużać tego momentu, kiedy regulamin wchodzi w życie z jednego powodu. To był początek roku a więc karnawał i zaraz po wielkim poście jest następny okres, kiedy są komunie. W momencie, kiedy będą jakieś uwagi czy pytania dotyczące tych zapisów bardzo prosi jesteśmy w stanie albo wyjaśnić albo wziąć pod uwagę uwagi, które okażą się, że są niezbędne do wprowadzenia.  W większości przypadków z tych informacji, jakie posiada od sołtysów czy od OSP oni odetchnęli z ulgą, bo mają określone dokumenty, na jakich zasadach te świetlice mają funkcjonować.  Jest otwarty na propozycje, na wnioski bardzo prosi zawsze można wprowadzić zmiany w dotychczasowym regulaminie. 

- Radna A Olszewska zabierając głos odniosła się do posiedzenia Komisji Budżetu w dniu wczorajszym gdzie był poruszany temat między innymi różnych kontrowersji, które dochodzą do radnych na temat prac wykonywanych przez osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych. I tu chciałby powiedzieć i uważa, że radni, którzy byli również na tej komisji jej zdanie popierają, bo wczoraj był taki odzew tego. Żeśmy wspólnie na ten temat rozmawiali i

bardzo dużo kontrowersji i zastrzeżeń budzą prace, które są wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, czy interwencyjnych wręcz czasami nie wykonywane. Dlatego bardzo prosi o to żebyście państwo z ramienia gminy przedstawili nam jak może wyglądać troszeczkę inaczej nadzór nad tymi pracownikami. Te osoby są czasami bardzo widoczne na terenie naszej gminy niekoniecznie z najlepszej strony. Nie chce się wypowiadać, ale rzeczywiście bardzo dużo osób takie informacje zgłasza. Miała nawet w pewnym momencie taką informacje nie szczególnie miłą od byłej Przewodniczącej Rady, która również wskazała a chodziło dokładnie o odśnieżenie chodników . Ulica została odśnieżona natomiast śnieg został zrzucony na chodniki. Taki przypadek był, że było trochę mrozu, wszystko zostało przymrożone i te bryły lodu, które były na chodniku nie pozwoliły na przejście i trzeba było iść ulicą. Uważa, że te chodniki, które później sprawdziła to były odśnieżone za dwa dni, ale dopiero jak przyszła maszyna.  Myśli, że te osoby które tutaj są mają tak dużo czasu że mogły wziąć łopatę i te chodniki odśnieżyć i pozamiatać. Trochę porządku zrobić na terenie naszej gminy. Bo czasami wygląda to nieprzyzwoicie jeżeli jeden pracownik stoi  a drugi nad nim troszeczkę się kiwa  i to niekoniecznie ładnie wygląda. Dlatego bardzo prosi żeby tym ludziom po prostu dać zadanie i je sprawdzić to jest podstawowa zasada. Jeżeli coś dajemy do wykonania to później sprawdzamy czy jest to wykonane.

     Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi radnej powiedział, że dwie osoby, które się tak zachowały straciły pracę. Jednak mając do wyboru osoby, które są w danym programie, bo to chodzi o program, jaki realizuje Urząd Pracy to są przypadki związane z faktem, że my typujemy kogoś a niestety ta osoba się nie kwalifikuje w danym programie do zatrudnienia. Mamy bardzo poważne problemy wtedy kiedy mamy obowiązek zatrudnić tz . osoby długotrwale bezrobotne.  Dlaczego to robimy, dlatego że jeżeli odmówimy przyjęcia z jednego programu to możemy liczyć się z faktem, że z drugiego programu również nie otrzymamy wsparcia. Oczywiście radna ma racje bo z tymi pracownikami mamy poważne problemy. Zakupiliśmy do Urzędu alkomat, który skutkuje chociażby tym, że dwie osoby zostały zwolnione. Tak na marginesie tych komentarzy to w Regiminie, kiedy mieliśmy taką jedną osobę z Regimina, która przychodziła i prosiła o zatrudnienie i to taka dosyć znana w Regiminie i kiedy ta osoba została zatrudniona to po dwóch tygodniach kamfora.

A propo kwestii odśnieżania czy ktoś z państwa widział na terenie Regimina właściciela posesji, który odśnieża. Od sprzątania chodników to nie są „bezrobotni„ Rozumie, że ten pracownik powinien iść i pracować i będzie się starał żeby tego dopilnować. Natomiast w kwestii odśnieżania to po pierwsze myśmy prowadzili wojnę ze Starostwem Powiatowym,  bo zwraca uwagę, że drogi przechodzące przez Regimin to w większości są to drogi powiatowe.  Był już taki przypadek interwencji gdzie jeden z mieszkańców miejscowości położonej przy drodze powiatowej Regimin – Klice, który pisał do nas i skarżył się na brud przy drodze powiatowej. Co gmina robi itp. komentarze były bardzo przykre. Zwróciliśmy się do Powiatu i pomogliśmy , zostali wysłani ludzie i posprzątali. Kiedy zostało posprzątane nie ukrywa były komentarze dosyć dosadne, że jakim prawem Wójt sprząta powiatowe drogi. Zgodnie z literą prawa nie mamy prawa robić nic przy tej drodze,  bo to nie jest nasz obiekt tylko powiatu.

Wracając do osób”‘ bezrobotnych” ma pełną świadomość faktu co to są za osoby, Są 2 – 3 osoby które faktycznie w czasie zatrudnienia wykonywały prace dobrze. Cieszył się kiedy powstawało ogrodzenie przy Ośrodku Zdrowia,  było widać efekty może wolniej bo to nie była firma to nie byli specjaliści ale całe ogrodzenie zrobili właśnie „bezrobotni”. To ciszy wszystkich.  I takich przypadków było więcej. Natomiast boleje nad tym że kiedy my takich ludzi zatrudniamy czy przedłużamy umowę wiedząc co są warci to mamy komentarze   znów zatrudnił tych samych ludzi  na roboty interwencyjne. Bo jak ma dobrych ludzi do pracy i wie że są warci i ma zaufanie do tego że będą robić to są również uwagi że po znajomości itp. Więc kogo ma zatrudniać. Bardzo chętnie by z tego zrezygnował, ale jest to forma pomocy dla niektórych bo nie wszyscy tacy są i z takiego zatrudnienia się ciszą. Jednak są tacy, którzy tej pracy nie szanują a przy okazji wszyscy ich widzą. Wie o tym i ma pełną świadomość faktu. Tylko jeżeli nie pójdziemy na taki układ z Urzędem Pracy że bierzemy te wskazane osoby to  przy następnym naborze  nie dostaniemy 3 pracowników tylko jednego. Bo Urząd Pracy ściąga z list bezrobotnych te osoby, które przez ostanie 3 -4 lata nie pracowały.

Na pytanie jaki jest koszt zatrudnienia tych pracowników Pan Wójt odpowiedział, że to jest  różnie w zależności od charakteru zatrudnienia. Są staże, są pracownicy interwencyjni i pracownicy publiczni.  W zależności od tego, jaki to jest program i jaki charakter pracownika to w tym momencie różna forma dopłaty. Do publicznych do których zaliczamy te wyjątkowe postacie dopłacają więcej ok. 60 – 70 % .Do prac interwencyjnych gdzie się przyjmuje tych których chce się zatrudnić dopłata jest 50 %.  Tylko jak nie weźmiemy z publicznych to nie dołożą z interwencyjnych.

Radna A Olszewska zabierając głos w dyskusji powiedziała, ze takim pracownikom należy dać zadanie i ich zmobilizować. Dać im zadanie i wykonanie tych zadań sprawdzić. To jest zupełnie normalne i uważa, że są takie osoby, których nie trzeba pilnować ale są takie, których pilnować trzeba. I wracając do momentu gdzie Pan Wójt mówił, że mieszkańcy przy swojej posesji nie sprzątają to chce powiedzieć, że widzi że sąsiedzi wszyscy sprzątają i odśnieżają. I nie jest tak że nikt nie bierze łopaty i nie odśnieża, bo sama robi to osobiście. Ale są takie odcinki chodnika , gdzie nie ma zabudowań , gdzie nikt nie odśnieża i takim odcinkiem jest odcinek od sklepu do mostu, drugi odcinek jest za Państwem Wiercińskim do Ośrodka Zdrowia. I uważa, że taki pracownik może iść i te odcinki odśnieżyć. I o to nam chodzi, bo nikt nie mówi żeby ci pracowni odśnieżali poszczególne posesje. Każdy niech o swoją posesję dba.

Wójt odnosząc się do wypowiedzi radnych, że można zatrudnić jedną osobę na etat i niech to robi powiedział, że oczywiście można i tak zrobić i zatrudnić jedną osobę. Tylko jak ta jedna zacznie odśnieżać to odśnieży tylko jakiś mały odcinek. Ta osoba musi mieć również zakres czynności, który będzie wykonywany przez cały rok. Jeżeli mamy wziąć tylko osobę do sprzątania i do odśnieżania to jest to bez sensu, ponieważ może wziąć w tym okresie osoby bezrobotne gdzie pracują dwie za te same pieniądze. Natomiast, jeżeli mówimy o sprawach związanych z odśnieżaniem czy utrzymaniem różnego typu instalacji to wszędzie gdzieś jest właściciel posesji. Nie musi być dom, ale jest działka i ktoś jest właścicielem działki. Nie ma ziemi niczyjej. Macie państwo racje i ma świadomość faktu, że osoby brane do tych prac najlepiej widać tych, którzy dają najgorsze świadectwo tego, co robią. Ale trudno znaleźć pracownika, który za 1700 zł będzie wydajny. Z tego co słyszy np.  od rolników to trudno znaleźć pracownika do pomocy w polu czy w obejściu. Słyszy opinie tych ludzi o ludziach, których oni biorą do siebie do pracy. To są tego typu ludzie, którzy czy u nas czy gdziekolwiek indziej tak samo pracują. I dlatego oni są długotrwale bezrobotni, bo gdyby to był pracownik naprawdę w miarę przyzwoity to on by bezrobotny nie był. Są takie przypadki i chcemy człowieka wziąć i teraz był nabór i jest na liście bezrobotnych i wie, że jest dobry. To się pyta Panie Wójcie na jak długo to jest 4 miesiące to wie Pan to ja nie, bo ja na luty, marzec może bym przyszedł, ale od kwietnia to ja mam robotę i ja idę do roboty. I tego typu ludzi bardzo chętnie weźmiemy tylko oni będą pracować wtedy, kiedy nie idą inne roboty budowlane. Taki pracownik nie przyjdzie na roboty publiczne, bo traci.  Taki człowiek pracuje na czarno nie ma składek, ale on myśli tylko o chwili bieżącej nie myśli o emeryturze, bo z drugie strony biorąc pod uwagę to, co się mówi o przyszłych emeryturach trudno się dziwić.  Może powiedzieć tylko tyle, że dołożymy wszelkich starań żeby ten nadzór był większy, żeby można było tych ludzi zmobilizować. Zresztą robimy to naprawdę na okrągło. Tylko to nie jest tak, że do każdego człowieka w ten sam sposób się przemówi w życiu tego nie osiągniemy. To jest taka mentalność ludzi i to nie tak łatwo zmienić. Jednak jak taka osoba pracuje na tego typu pracach to nie bierze zasiłku z Pomocy Społecznej, który przeważnie zgodnie z prawem jej się należy i to są również nasze pieniądze. Więc przynajmniej część tych pieniędzy lepiej czy gorzej odpracuje. 

- Radny K Pawłowski podziękował w imieniu mieszkańców Trzcianki tz kolonii  za wykonanie odcinka drogi oraz poprosił o wykończenie.

     Wójt odnosząc się do wypowiedzi radnego powiedział, że bardzo często jest jakiś problem z drogą i mieszkańcy proszą o nawiezienie żwiru . To jest bezsensowne. W tym przypadku na  drogę poszedł grubszy materiał, bo był to teren grząski i można było tam tonami sypać żwir i nic by to nie dało. Mieliśmy okazję zagospodarować gruz i zrobiło to dobrą podbudowę. Cieszy się bo to obsiadło i można to teraz wyrównać. W tej kwestii również wyjaśnia sołtysom, że materiał tego typu ‘grys” już jest , bo żwiru nie będziemy wozić, ponieważ to nic nie daje. Czeka na taką pogodę, która pozwoli na te odcinki, które są pozgłaszane wywieźć ten grubszy materiał, bo wtedy jest efekt.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski dziękując wszystkim za przybycie zamknął obrady V sesji Rady Gminy.

 

Protokołowała:

……………..

M. Lachowicz                       

               

                

            

 

 

          

                 

             

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2015 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 763
20 marca 2015 14:35 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl