Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr VI/15 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 13..03.2015 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

                                                   Protokół Nr VI/15

 

Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 13..03.2015 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności………………………….14  radnych / radny K Sowiński

                                                                                                obecny do Pkt 5/3 porządku obrad

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy………………………………………………..Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy……………………………………………Pani J Gęsicka

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………   .Pani A Wolińska

5.Sołtysi wg. zał. listy obecności……………………………24osoby

 

     Przed przystąpieniem do obrad Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski zwrócił się do zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego sołtysa m. Pawłowo Tadeusza Stawiskiego.

  

 

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Pan T  Zabiegałowski otwierając obrady powitał radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytał n/w porządek obrad, który został przyjęty jednomyślne /14głosów za/.

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.

5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

   1/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

        bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2015r.

   2/ określania kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych       

        dla których organem prowadzącym jest gmina Regimin,

  3/ określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo

       świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych

       wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc

       państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

 4/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

6.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

    awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu   

     terytorialnego.

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad.

Pkt.2

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do punktu 2 porządku obrad  wyjaśnił, iż  z uwagi na krótki okres między sesjami protokół w miarę możliwości został przekazany poszczególnym radnym oraz został wyłożony na sali obrad i Radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Następnie zwrócił się z zapytaniem czy Radni mają uwagi do treści protokołu.                                                                                                                                    
         Do protokołu z V sesji nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie / 14 głosów za/.

Pkt.3                                                                                                                                            Wójt Pan L Zduńczyk przedstawiając informację o pracy między sesjami poinformował, o następujących sprawach:                                                                                                                                                                                 

- w trakcie poprzednich tygodni zostało zlecone sporo zadań dotyczących zdań geodezyjnych.  Na podstawie tych zadań, jakie zostały już wykonane, czyli mapy do celów projektowych zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej drogi Koziczyn – Lipa. W tej chwili mammy do podpisania umowę na wykonanie projektu boiska przy szkole podstawowej w Szulmierzu. Szukamy również wykonawcy na zaprojektowanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w m. Pawłowo. Biorąc pod uwagę fakt skali tego przedsięwzięcia musi być to osoba, która będzie odpowiadała pewnym wymogom po to żeby nie zrobić to byle jak.

Przez ostanie 10 dni zajmowaliśmy się praktycznie sprawą najbardziej istotną, czyli rozruchem i uruchomieniem instalacji związanej z oczyszczaniem ścieków. Może poinformować, że na dzień dzisiejszy mamy podpisanych już ok. 25 umów na dostawę ścieków. Rozruch został dokonany i sprawdzenie instalacji na wodzie żeby sprawdzić czy wszystko jest jak trzeba. W tej chwili odbywa się podłączanie poszczególnych posesji na podstawie umów do sieci kanalizacji sanitarnej, co pozwoli nam technologicznie uruchomić sam proces oczyszczania  na oczyszczalni.

W okresie między sesyjnym wydano dwa zarządzenia:

- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury.

-w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Regiminie

        Pan Wójt odnosząc się do regulaminu organizacyjnego poinformował, że w regulaminie należało przypisać czynności związane z rozliczaniem i podpisywaniem umów na ścieki. Jest to nowe zadanie w związku, z czym trzeba było te zadania przypisać w regulaminie organizacyjnym, bo do tej pory tego w regulaminie po prostu nie było.  Nie zajmowaliśmy się ani rozlicznie wody ani ścieków. W związku z tym ktoś musi te faktury i rozliczenia prowadzić. Dlatego też regulamin organizacyjny został poprawiony w tym zakresie. Jeżeli chodzi o samo rozliczanie oczyszczania ścieków oczywiście wynika to z faktu, że my nie będziemy na chwilę bieżąca przekazywać ani tej instalacji ani oczyszczalni w zarząd obcej firmie. Informuje, że jest rozważana taka opcja, ponieważ z biegiem czasu będzie tych umów ok. 140 natomiast w perspektywie mamy tak jak wcześniej informował następne projekty budowlane dot. rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Planujemy, więc żeby obsługę tych urządzeń oczyszczalni i kanalizacji prowadziła Gmina Regimin. W perspektywie czasu może już poinformować, że jest rozważana ewentualność wystąpienia o rozwiązanie umowy, jeżeli chodzi o obsługę gospodarki wodnej, czyli krótko mówiąc obsługę hydroforni i sieci wodociągowej. I wtedy gmina, jako taka sama czy poprzez jednostkę organizacyjną czy poprzez zakład gospodarki komunalnej zajęłaby się prowadzeniem obu tych usług: dostawy wody i odprowadzenia ścieków. Myśli, że będzie to lepsze zarówno z punktu widzenia zarówno sprawności zarządzania jak również kosztów utrzymania tych obu instalacji. Na chwilę bieżącą mamy świadomość faktu, że koszty utrzymania tej instalacji będą z pewnością wyższe niż wpływy. Ale trudno się spodziewać żeby 140 dostawców zapewniło nam finansowanie całości wydatków związanych z oczyszczalnią ścieków.  Oczywiście w perspektywie czasu każda następna osoba, która będzie przyłączana będzie zmniejszała koszty, które będziemy ponosić na funkcjonowanie oczyszczalni.   

      Po wypowiedzi Wójta głos w dyskusji zabrała radna H Ładzińska, która po wyrażeniu opinii, jeżeli chodzi o zmianę regulaminu organizacyjnego w związku z tym, że trzeba było dopisać te czynności myśli, że został powołany jakiś kierownik, który pełni nadzór nad pracą tej oczyszczalni. Następnie zwróciła się z pytaniem czy zostało to rozłożone na wielu pracowników czy jest wyznaczona jedna osoba do tego żeby kierowała tymi pracami.

         Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do pytania radnej poinformował, że jeżeli chodzi o sam nadzór nad tymi urządzeniami to jest jedna osoba w tej chwil. Natomiast, jeśli chodzi o funkcjonowanie całości związanej z księgowością, prowadzeniem umów to w zależności od tego, który pracownik czym się zajmuje np. rozliczaniem i wypisywaniem faktur będziecie zajmować się pracownik z wydziału księgowości. Jeżeli chodzi o umowy i sprawy formalne związane z podpisywaniem umów przygotowaniem, prowadzeniem systematyki, kto jest na liście, kto ile odprowadza ścieków będzie to osoba zajmująca się sprawami organizacyjnymi, bo tak być musi. Inna osoba będzie naliczała z księgowości należności, ale inna będzie prowadziła windykację  czyli ściąganie należności. Ponieważ ta sama osoba nie może naliczać i nie może egzekwować. Także, jeżeli chodzi o sprawy związane z formalnymi sprawami finansowymi, organizacyjnymi czynności będą poprzypasywane do różnych osób ze względu na to, jakie mają kompetencje i czym się zajmują na chwilę bieżącą. Natomiast nadzór nad funkcjonowaniem musi prowadzić osoba mająca odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje. Na chwilę bieżącą na terenie oczyszczalni funkcjonują osoby z firmy „Gutkowski” odpowiadające za rozruch technologiczny urządzeń. Zgodnie z umową rozruch leży w  zakresie kompetencji i czynności wykonywanych przez firmę  która ten obiekt budowała. Także tam nie ma jeszcze od nas żadnych osób, które będą się zajmowały sprawami nadzoru. Natomiast w perspektywie z pewnością musi to być osoba, która ma odpowiednie przygotowanie a praktycznie praktykę.  Mieliśmy bardzo dużo wizyt dotyczących zatrudnienia na oczyszczalni itp. i wszyscy byli bardzo chętni, ale każdy myślał, że to praca biurowa. Tam sam urządzenia komputerowe, są programy, które sterują procesem oczyszczania, tam są określone godziny zrzutów, którymi steruje komputer tam nie ma tak, że ktoś otwiera zawór. To są systemy komputerowe. W związku z tym to nie może być osoba przypadkowa. W perspektywie czasu, po rozwiązaniu umowy dot. tz. zbiorowego zaopatrzenia w wodę będziemy mogli utworzyć albo jednostkę organizacyjną gminy która będzie obsługiwała dostawy wody i odbiór ścieków albo powołać zakład komunalny który będzie się zajmował tymi zadaniami ewentualnie jeszcze np. utrzymaniem zieleni, czystości i porządku. Na chwilę bieżąca chcąc ograniczyć koszty funkcjonowania osobowe a są to koszty najwyższe jeżeli chodzi o funkcjonowanie instytucji czy w ogóle zakładu żeby ograniczyć obciążenie wynikające z faktu że na chwilę bieżącą nie mamy dużej liczby dostawców żeby zmniejszyć koszty funkcjonowania oczyszczalni przypisujemy czynności związane z funkcjonowaniem pracownikom  Urzędu Gminy. W ten sposób póki, co do chwili podjęcia decyzji w kwestii wodociągu taka struktura będzie się utrzymywała. Bardzo nam zależy na tym żeby ludzie przyłączali się do kanalizacji sanitarnej. Jeżeli ustalimy taryfy bardzo wysokie to w tym momencie trzeba się liczyć z faktem, że ludzie albo nie będą się przyłączać albo nie będą płacić. Lepiej żeby były stawki na chwilę bieżącą niższe gdzie wszyscy będą w stanie za nie zapłacić i ściągalność  jest 100 % . bo nam to gwarantuje stały dopływ pieniędzy. Natomiast w momencie, kiedy będą się następne osoby czy firmy przyłączały koszty oczywiście funkcjonowania nie zmniejszą się ale wpływy będą wyższe a wiec ta różnica między wpływami a kosztami będzie systematycznie malała.

   

Pkt.4

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

- Przewodnicząca Komisja Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani W Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie nie obradowała. Następnie zgodnie z wypowiedzią na poprzedniej sesji zapoznała zebranych z tematem dot. analizy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisja pozytywnie zaopiniowała wydatki GOPS.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Ppoż. Pan K Sowiński poinformował, ż komisja w omawianym okresie nie obradowała. Następnie zgodnie z informacją udzielona na poprzedniej sesji przedstawił temat dot. analizy działalności klubu sportowego MUKS Czarni Regimin. Analiza dot. klubu pozytywna.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani E Zakrzewska poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenie dotyczące oceny dochodów gminy za 2014 r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała dochody gminy.

   Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

Pkt.5/1

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2015r zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

    Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt Rada Gminy corocznie do dnia 31 marca w drodze uchwały określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Niniejszy program został wcześniej poddany konsultacji i został zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Weterynarii w Ciechanowie.                                                                                                                                            

        Radny R Dudziński zabierając głos w dyskusji zwrócił się z zapytaniem odnośnie  § 10  / Gmina zapewni miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym Pana Pawła Betlińskiego położonym w miejscowości Klice 22, 06-461 Regimin. Jak to ma rozumieć jak to będzie finansowane itp.

   Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do pytania poinformował, że jednym z obowiązków wynikających z ustawy jest wskazanie miejsca, w którym ewentualnie kieruje się zwierzęta, które ktoś znalazł albo zaniedbuje, ale są to zwierzęta hodowlane. Nieraz w programie telewizyjnym zdarza się to rzadko ale gdzie w gospodarstwie są jakieś zaniedbane zwierzęta .Wtedy podejmuje interwencje lekarz weterynarii, policja i my, jako gmina mamy obowiązek wskazać w którym miejscu czasowo te zwierzęta mają przebywać. W takich przypadkach dopiero stosuje się takie zapisy. Ten zapis jest już 6- 7 rok i nikt do tej pory z tego nie korzystał ale musimy wskazać w którym miejscu ewentualnie  zwierzę możemy umieścić. Z tego tytułu nie ma żadnych opłat, ale takie miejsce ewentualnego przekazania zwierząt na dzień czy dwa musi w tym regulaminie również być. Nie wiążą się z tym absolutnie żadne koszty.

    Radna H Ładzińska po wyrażeniu opinii, że gmina może zlecać jakieś zadania radnemu tylko musi mieć zgodę rady mówiąc, że Radny teraz nie ma płacone, ale w przyszłości żeby, ktoś nie zarzucił, że miał z tego jakieś korzyści zwróciła się z pytaniem czy radny musi mieć zgodę rady i czy może taki zapis funkcjonować bez zgody rady.

           Radca Prawny Pani A Wolińska poinformowała, że jej zdaniem taka sytuacja może zaistnieć bez naruszenia przepisów. Zgoda Rady w tym przypadku nie jest wymagana. żeby wskazać ewentualnie to gospodarstwo, które jest jakby gotowe do przyjęcia tych zwierząt. Tu umowy Pan radny z gminą nie ma. Wiec tutaj przepisy są zachowane.

          Wójt Pan L Zduńczyk zaznaczył, że w przypadku kiedy jest nawiązywany stosunek pracy czy umowa cywilno prawna czy jakakolwiek inna umowa,  to jest to wpisane w regulaminie . W przypadku psów gmina ma podpisaną umowę z PUK Ciechanów i taki jest zapis. W przypadku Pana Betlińskiego gmina wskazuje miejsce przechowywania zwierząt. Tu nie ma  żadnego stosunku prawnego  związanego z faktem, że ktoś pełni taką funkcje czy nie. Nie ma tu żadnej umowy cywilno – prawnej czy umowy jakiejkolwiek związanej z przetrzymywaniem zwierząt. My wskazujemy tylko miejsce natomiast zobowiązań z tego tytułu ani Pan radny ani gmina nie ma .

      Po wyczerpaniu dyskusji radni na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie /14 głosów za/ podjęli uchwałę nr VI/21/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2015r

Pkt.5/2

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie określania kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Regimin, poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

     Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20 c ust. 1 ww. ustawy do przedszkoli przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łączne następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie. Rada gminy określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.

 

Należy zaznaczyć, że dzieci 5 letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają zapewnione miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z mocy prawa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a gmina ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa. Od 1 września 2017 r. prawo to dotyczy również dzieci 3 letnich.

         Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za/ podjęli uchwałę nr VI/22/15 w sprawie określania kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Regimin,

Pkt.5/3

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zwrócił się do Wójta o prze4dstawienie uzasadnienia.

     Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że             prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2012 r. stanowią kwoty: 542 zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 465 zł. na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.07.2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej(Dz.U. z 2012., poz. 823)).

            Na podstawie art. 96 ust.2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe. Zgodnie z ust. 4 powołanego artykułu ustawy rada gminy określa zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

            Zgodnie ze wskazówkami MPIPS w zakresie realizacji Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz.1024), warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

       Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie/13 głosów za/ podjęli uchwałę Nr VI/23/15 w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Pkt.5/4

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że taryfy ustalamy dla wszystkich tych, którzy zrzucają ścieki do sieci i tych, którzy będą te ścieki dowozić.  W naszym przypadku jest to problem związany z faktem, że nie mamy bazy dla określenia taryf, ponieważ wcześniej tych taryf nie było i nie mamy odniesienia do roku poprzedniego.  Przyjęliśmy zasadę, iż taryfa za zrzut ścieków będzie kształtowała się w wysokości 200%  ceny wody. W związku z czym ta kalkulacja wyniosła 3,80 zł/ m3  plus VAT 8% .Łącznie będzie to 4,10 zł. Druga grupa dostawców to są dostawcy, którzy dowożą ścieki do punktu zlewnego. Nie ma takiej możliwości i nie będzie, że każdy kto ma u siebie szambo na podwórku i ma beczkowóz to sobie przywiezie ścieki do oczyszczalni.  Zgodnie z ustawą, która reguluje tego typu realizację zadań mogą to wykonywać tylko i wyłącznie firmy, które mają uprawnienia do odbioru ścieków płynnych. Firma taka składa do Urzędu Gminy wniosek o przyznanie pozwolenia na wywóz ścieków na terenie danej gminy. Na chwilę bieżącą ścieki były wywożone do oczyszczalni w Ciechanowie. Rozmawialiśmy z tymi dostawcami i uważa , że będzie to dla nich korzystne ponieważ stawka którą określamy za m3 dowiezionych ścieków jest 4,90 netto czyli łącznie 5,20 natomiast  stawka w Ciechanowie jest wyższa. Kolejna rzecz to  odległość miedzy Karniewem, Klicami , Szulmierzem a Regiminem  jest zdecydowanie mniejsza  niż do Ciechanowa. A więc koszty transportu i przewozu również będą mniejsze.  Dlatego liczy na to, że ci dostawcy, odbiorcy ścieków wozami asenizacyjnymi będą obniżać koszty w stosunku do Państwa, tak przynajmniej powinno być.  Z każdym z tych dostawców  musi być podpisana umowa między nim a gminą. Mało tego mogą odbierać tylko ci, którzy posiadają uprawnienie czy pozwolenie do odbiór ścieków na terenie naszej gminy. Myśli, że będzie to z pożytkiem dla mieszkańców całej gminy  ponieważ koszty przewozu ścieków czy odbioru ścieków od Państwa z tych zbiorników bezodpływowych  powinny być niższe  niż są do tej pory. Bardzo dużym kosztem jest paliwo. Natomiast mamy obowiązek, jako usługodawca, co reguluje ustawa wprowadzić również opłatę abonamentową i jest ona w wysokości 2 zł na miesiąc dla tych którzy odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej natomiast dla dostawców ścieków ze zbiorników bezodpływowych 4 zł. Takie, więc na chwilę bieżącą stawki proponuje, ale nie może zagwarantować, że za rok one będą większe.  Natomiast myśli, że rozwiąże nam to sporo problemów związanych na chwilę bieżącą z tym co się ze ściekami dzieje.  Będzie to również szansa na to żebyście Państwo mniej płacili za wywóz ścieków, jeżeli chodzi o zbiorniki bezodpływowe. Uruchomienie oczyszczalni i kanalizacji powoduje rozwiązanie pewnego problemu, ale w zakresie Regimina na razie.  Natomiast nie łudźmy się, ale gospodarka ściekami na terenie pozostałych miejscowości gminy pozostawia bardzo dużo do życzenia. Rolnicy już o tym wiedzą, że muszą mieć podpisane umowy na odbiór ścieków płynnych, bo nie dostaną dopłat. W związku z tym my również, jako gmina będziemy mieli obowiązek nie tylko egzekwować przyłączenie się mieszkańców Regimina do sieci, bo dzisiaj ktoś, kto będzie chciał pozwolenie na budowę budynku w Regiminie nie otrzyma zezwolenia na budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki on będzie musiał zaprojektować odpływ do sieci kanalizacji sanitarnej. Natomiast my jako gmina będziemy mieli obowiązek kontrolować czy państwo jako mieszkańcy gminy  posiadając zbiorniki bezodpływowe  posiadacie umowy na wywóz nieczystości płynnych. Taki będzie wymóg i niestety tego nam nikt nie odpuści. Będzie więc musiała być ewidencja wszystkich zbiorników bezodpływowych i do tego egzekucja jeżeli chodzi o umowy związane z odbiorem ścieków płynnych. Ma nadzieję, że uda nam się w miarę szybko to sprawę załatwić, że mieszkańcy Regimina masowo, że tak powie są zainteresowani z czego cieszy się ogromnie dlatego że chcielibyśmy żeby jak najszybciej te ścieki dopływały ponieważ bez ścieków oczyszczalnia funkcjonowała nie będzie.  W związku z czym te stawki są na tym poziomie , które mają zachęcić mieszkańców do korzystania z tej sieci jaka jest zbudowana.

         Radny P Betliński zwrócił się z zapytaniem czy z gospodarstw tam gdzie jest produkcja mleka gdzie są płyny dezynfekujące jest możliwość dostarczania ścieków

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że jest to oczyszczalnia biologiczna funkcjonująca  na bakteriach. W każdej z umów, która jest podpisywana z dostawcami jest określone czego nie wolno zrzucać czy też wpuszczać do kanalizacji sanitarnej. Chodzi przede wszystkim o substancje, które są substancjami zabójczymi dla bakterii, ponieważ oczyszczalnia i siec kanalizacji dostosowana jest do tz. ścieków bytowych i komunalnych. Czyli wszystkie chemikalia, które się znajdują np. te zabójcze do tej kanalizacji wpuszczane być nie mogą. Oczywiście zależy to również od ich stężenia gdzie jest małe stężenie to problemu nie ma. Natomiast w każdej z umów , zresztą sposób co będzie dostarczane do oczyszczalni przez wozy asenizacyjne jest również określone we wzorze umowy jaką ci dostawcy będą  podpisywać z Urzędem Gminy. Tam jest określone, jakie stężenie czego, co wolno dowozić a czego nie wolno. W związku z tym oni biorą odpowiedzialność na siebie,ponieważ umowa przewiduje że jeżeli wpuszczą do punktu zlewnego czy do sieci substancje niedozwolone umową a to łatwo sprawdzić bo jak się wpuści takie stężenie skutek jest widoczny natychmiast i trudno nie określić kto przywiózł jakie ścieki. W związku z tym dostawca ponosi koszty odbudowy całości masy biologicznej w tej oczyszczalni.  Więc odbierając ścieki od kogoś muszą wiedzieć, co odbierają. Natomiast nie odpowie w tej chwili dokładnie jakie to są specyfiki natomiast na pewno nie ukrywa że było robione rozeznanie i jednym z najniebezpieczniejszych zakładów przetwórczych który może dostarczyć ścieki do sieci  kanalizacyjnej są mleczarnie.  One naprawdę działają zabójczo na oczyszczalnię ścieków. Wtedy ścieki muszą być podczyszczane i dopiero wprowadzane do sieci kanalizacji  sanitarnej. Oczyszczanie przemysłowe to są oczyszczalnie zupełnie innego typu gdzie się wpuszcza ścieki przemysłowe z metalami ciężki z odczynnikami chemicznymi nawet z materiałami niebezpiecznymi. Natomiast w tym przypadku jest to oczyszczalnia dla ścieków bytowych i komunalnych. Oczywiście zakłady usługowe małe mogą spokojnie odprowadzać ścieki do sieci kanalizacji.  Natomiast w tym przypadku zbada, ponieważ ci, co dowożą do Ciechanowa doskonale znają skład tych ścieków i wiedzą, co wożą. W związku z tym dowiemy się czy ta możliwość u nas również jest, ponieważ nie ukrywa, że tam są określone czynniki, ale nie będzie tego komentował, bo się na tym nie zna. Ale od tego mamy firmę żeby nam wyjaśniła, co może być na oczyszczalnie wprowadzone.

         Radny K Pawłowski zwrócił się z zapytaniem czy abonament ma być płacony od członka rodziny czy od gospodarstwa.

         Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do pytania radnego poinformował, że umowę podpisuje prawny użytkownik czy właściciel danej nieruchomości. Do rozliczenia świadczonych usług przyjmuje się miesięczny okres obrachunkowy i opłatę abonamentową płaci się od podpisanej umowy, nie od członka rodziny. Natomiast padło również pytanie, co z rolnikami. W umowie przewidziano takie rozwiązanie i pierwsza możliwość jest taka, jeżeli ktoś posiada gospodarstwo rolne to całorocznie może korzystać z rozwiązania za pomocą tz. podlicznika. Za licznikiem głównym Państwo, jeśli chcecie to montujecie podlicznik. Różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a podlicznikiem to jest ilość wody tz bezpowrotnie zużyta, czyli ta, która poszła w kanalizację. Padło pytanie co z ogródkami  i sporo osób o to pytało jak to będzie rozwiązane. Woda użyta do podlania ogródka nie idzie do kanalizacji ścieków, więc podobne rozwiązanie i w tym przypadku. Jeżeli ktoś sobie życzy i nie chce płacić za wodę zużytą do podlewania może również zamontować podlicznik. W Tm przypadku metoda ta stosowana jest od 1 maja do 30 września danego roku.

            Po wyczerpaniu dyskusji radni na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 13 głosów za / podjęli uchwałę nr VI/24/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Pkt.6

W Wójt Pan L Zduńczyk omawiając sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego poinformował, że samorząd realizuje zadania oświatowe otrzymując tz subwencję oświatową.  Nie ma chyba Polsce takiego samorządu, który by otrzymywał subwe4ncje oświatową w takiej wysokości żeby pokryć wszystkie koszty funkcjonowania placówek oświatowych. Wie że od wielu lat toczy się dyskusja na ten temat, żeby to ukrócić ale loby związane z oświatą jest bardzo silne . Tutaj toczy się wojna o kartę nauczyciela i o te wszystkie uprawnienia wynikające z tej karty Osobiście uważa również mimo, że z wykształcenia jest nauczycielem że tego typu zapisy obowiązujące od 30 – 40 czasami lat są idiotyczne na dzień dzisiejszy. Nie będzie tego komentował, ponieważ nie on o tym decyduje. Obowiązek wynikający z karty nauczyciela to taki iż nauczyciel w zależności od stopnia awansu zawodowego a ponieważ jest pięć takich stopni a u nas 4  / stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany/to my zatrudniamy tych nauczycieli tyle tylko że wynagrodzenie  które oni otrzymują nie jest przez nas ustalane . Wygląda to w ten sposób, że jest określona kwota bazowa i to odbyło się na zasadzie porozumienia Rządu, strony związkowej i komisji trójstronnej. I teraz tak nauczyciel z najmniejszym stażem, czyli stażysta otrzymuje 100 % tej kwoty, kontraktowy 111%, mianowany 144 % i dyplomowany 184 %. Z czym to się wiąże. Otóż obliczamy całość wydatków na poszczególne grupy tych nauczycieli dzielimy to przez ilość etatów i powinna nam wyjść średnia ile ten nauczyciel ma zarobić. Kłopot jest wtedy, kiedy nie wszyscy nauczyciele chcą lub mogą wziąć tyle godzin żeby tą kwotę zarobić. Jeżeli ktoś ma 18 godzin etat i nie chce więcej godzin i teraz on na pewno nie zarobi tej kwoty bazowej a my w marcu musimy mu to wyrównać. Jest to coś niezrozumiałe, jest związany z tym zawodem przez lata ale są niektóre zapisy tak niewyobrażalne że się w głowie nie mieści.   Dla nas rozwiązaniem była sytuacja, w której to jest zapis chyba sprzed 50 lat gdzie nauczyciele pracujący na terenach wiejskich otrzymywali i otrzymują dodatek wiejski za  trudne warunki pracy na terenach wiejskich. Było to logiczne 50 lat temu, ale nie teraz gdzie te warunki są zupełnie inne ale dodatek dalej funkcjonuje. Jeżeli ten dodatek byłby doliczany do pensji to nam to rozwiązuje kłopot na naszą dzisiejszą sytuacje. Ale kilka lat temu wprowadzono zapis  na podstawie odpowiednich negocjacji  że to się nie wlicza w pensję tylko zalicza jako dodatek socjalny. Drugi dodatek, który również mamy obowiązek wypłacić to jest dodatek mieszkaniowy. To jest problem Ne tylko gminy Regimin tylko ogólny, i nie widomo co z tym robić. I jak na to się nałoży malejąca liczbę dzieci to już jest obraz cały. My jako gmina mamy jeden obowiązek wdrożyć przepisy w życie.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli stanowi zał. nr .. do protokołu.

                Dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem nie było.

Pkt.7

W Pkt. 7 głosu nie zabierano

 

Pkt.8

W Pkt. 8 głosu nie zabierano

9. W wolnych wnioskach głos zabrali:

 - Radny P Betliński zwracając się do zebranych poinformował, że z tytułu zabezpieczenia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich to chciał wyjaśnić sołtysom i radnym że z  tego tytułu nie pobrał żadnej opłaty od 7 lat .Druga sprawa jest to  że chce żeby  rada to prawnie zatwierdziła.

    Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi radnego poinformował, że ten zapis został jednomyślnie przegłosowane w uchwale dot. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.  To głosowanie wystarcza w zupełności, bo rada zajęła stanowisko głosując za całością dokumentu. To jest czysta formalność, bo przez 7 lat nie było u nas sytuacji ,w której jakiemuś rolnikowi z terenu naszej gminy zabierano zwierzęta i kazano Wójtowi zabezpieczyć do chwili przekazania w konkretne miejsce. Tego u nas nie było i ma nadzieję, że nie będzie.

- radna  H Ładzińska zabierając głos w dyskusji powiedziała, że chce zgłosić formalny wniosek po to żeby radny P Betliński czul się bezpiecznie i spokojnie. Żeby rada przegłosowała żeby Pan Betliński mógł mieć zleconą taką pracę jeżeli będzie taka konieczność umieszczenia w jego gospodarstwie zwierząt gospodarskich.

     Wójt odnosząc się do wniosku poinformował, że oczywiście można to przegłosować ale prośba żeby nie używać słowa zlecenie, bo to nie jest zlecenie. Pan Betliński nie otrzyma żadnego zlecenia. Pan Betliński może być wymieniony w tym regulaminie, jako miejsce przechowywania tych zwierząt. Tutaj nie ma żadnej umowy ani zlecenia lub jakiegoś innego stosunku prawnego między gminą a Panem Betlińskim.

      Wniosek radnej H Ładzińskiej otrzymał zwykłą większość głosów / 11 za , 1 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu/.

-- Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi poinformował, iż jest to potężny problem z którym boryka się nie tylko nasza gmina czego przykładem jest chociażby problem Pana Wójta M Kiwita z Ciechanowa, który w pewnym momencie wyraził opinię że należałoby się niektórych psów się pozbywać. Chciał przypomnieć mieszkańcom o jednym z zapisów tego regulaminu, ponieważ cały czas mamy zgłoszenia dotyczące biegających psów. I przykład z Regimina mieliśmy zgłoszenie, że jest pies bezpański, że biega itp. Był to ładny piesek zrobiliśmy zdjęcie żeby ktoś go adoptował, bo szkoda było tego psa oddać do schroniska.  I co się okazało to nie był bezpański pies. Myśmy już zamówili żeby go zabrać, ale okazało się, kiedy zdjęcie powiesiliśmy to właściciel się znalazł. Powiedźmy, że się zgubił. Przypomina i to będziemy musieli przypomnieć, ponieważ mamy sygnały z kilku miejscowości, że to nie jest tylko problem psów bezpańskich to jest problem psów, które mają właścicieli i biegają bez żadnego zabezpieczenia. W kwestii psa z Regimina zlecenie tego psa żeśmy w odpowiednim momencie odmówili, bo za samo zlecenie złapania psa zapłacilibyśmy 170 zł. A okazało się, że pies ma właściciela. W związku z tym szykujemy już dokumenty i pisma  - okólniki, które przypomną właścicielom psów , że mają obowiązek trzymać psy albo zamknięte albo na uwięzi. I teraz są  takie sytuacje że pies sobie biega i w momencie kiedy on jest łagodny to jest dobrze . Problem pojawia się wtedy kiedy pies wybiega z podwórka, biegnie za ludźmi, za rowerami za samochodami. Ludzie zgłaszają, że biega bezpański pies a on wcale nie jest bezpański. I teraz jak odróżnić czy pies jest bezpański czy ma właściciela.  Więc nie chce płacić za łapanie psa bezpańskiego, który okazuje się, że ma właściciela. W związku z tym musimy uczulić mieszkańców na to, że mają obowiązek psów pilnować żeby one nie biegały po ulicach i goniły ludzi. Bo któż wie czy ten pies, który mnie goni jest bezpański czy ma właściciela. Z tym problemem musimy dosyć szybko sobie poradzić.

Na uwagę radnych czy można psy chipować Pan Wójt wyjaśnił, że nikogo nie można zmusić aby zachipował psa. Jeżeli ma się psa i chce się go mieć to się za niego odpowiada. A jedyną formą, która pozwala żeby rozpoznać czyj to jest pies to jest zachipowanie psa. I to byłoby rozwiązanie problemu. Ale obrońcy zwierząt na to nie pozwalają.

        Ponieważ jest to pierwsza, w której biorą udział nowo wybrani sołtysi to chce więc sołtysom podziękować i ma nadzieję, że wspólnymi siłami postaramy się ten wózek ciągnąć zaprzężony w psy przeważnie. Ale ten wózek jedzie do przodu i ma nadzieję, że wszyscy z państwa dołożą swoją cegiełkę do tego żeby coś następnego konkretnego powstało.

       I jeszcze jedna rzecz, ponieważ bardzo często mam  uwagi czy prośby o  remonty dróg to w związku z tym chciał poinformować, że  po wielu doświadczeniach i wielu już praktycznych latach remontu czy wywożenia dróg informuje , że nie będziemy ryzykować ani wykonywać tego typu zadań  ani w okresie kiedy jest jeszcze mokro i kiedy te drogi nie są jeszcze do remontu. To byłoby autentycznie wyrzucanie pieniędzy w błoto. Musi trochę obeschnąć, musimy to przerównać i dopiero tego materiału przywieźć. Szczególnie że nie będzie to materiał typu żwir o czym już mówił wcześniej ponieważ u nas na terenie bliskim nie ma  żwiru tego typu a ten który jest  nie nadaje się do tego żeby go wozić na drogi. Będzie to materiał grubszy. Ale wybaczcie państwo naprawdę nie będzie woził tego materiału w błoto, bo to się mija z celem, to błoto przemiele się z grysem i zostanie to, co było wcześniej. W związku z czym prosi o chwile cierpliwości szczególnie że również chcemy przy tej okazji  ruszyć z tym co państwo jako  sołtysi może nie wszyscy wiecie , bo jest sporo młodych włodarz wsi ale z funduszu sołeckiego  kilka sołectw jeżeli pamięta to 9 przeznaczyło środki właśnie na bieżące remonty dróg właśnie na zakup materiału. Prosi o chwilę cierpliwości żeby ten materiał poszedł na ten grunt trochę wyrównany i żeby efekt był w postaci tej nawierzchni w miarę przyzwoitej.

-Pan Wójt podziękował sołtysom , radnym, jednostkom OSP za organizacje  przy pożegnaniu śp. Sołtysa m. Pawłowo T Stawiskiego. Powiedział, że działalność tego człowieka i jego praca na rzecz OSP i miejscowości była duża. On zawsze był bardzo sumienny, bardzo konkretny, stanowczy i szkoda, że go nie ma, ale takie są koleje losu. Złożył podziękowanie dla tych którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej żeby w ten sposób uczcić jego pamięć i podziękować za jego działalność i w ten sposób pożegnać człowieka któremu po prostu się to należało. Szczególnie dziękuje sołtysom, bo to był sołtys wieloletni, strażakom bo zachowali się wspaniale, poczty sztandarowe, ludzie którzy zjechali się z całej gminy myśli że był to wyraz szacunku dla niego i dlatego co dla gminy i mieszkańców zrobił. Serdecznie za to chciał Państwu podziękować.

-Radna A Olszewska zwracając się do zebranych – powiedział że ponieważ bardzo dużo mówi się na temat bezpieczeństwa naszej gminy w związku z tym chciałaby zgłosić kilka wniosków , które bezpośrednio dotyczą  bezpieczeństwa i funkcjonowania mieszkańców  naszej gminy. Po pierwsze to chodzi o zrobienie przejść dla pieszych . W Regiminie nie ma przejść dla pieszych. Owszem są jedno jest od Posterunku Policji do sklepu ,i jedno jest przy parkingu. Ale to jest za mało dlatego, że przechodząc tutaj przez skrzyżowanie,  ludzie przechodzą w bardzo różnych miejscach  i bardzo dużo osób zgłasza, że oni nie wiedzą którędy mają oni przejść. Nie ma przejścia na drugą stronę, nie ma przejścia do przystanku autobusowego. Myśli, że to nie leży w gestii Pana Wójta niemniej jednak gdyby nawet mieszkańcy mogli pomóc to Ona bardzo chętnie. Uważa , że pewnie jest to sprawa  Zarządu Dróg Powiatowych. Ale ona bardzo chętnie  zgłasza się na ochotnika i pojedzie i będzie ten problem zgłaszać i o niego walczyć. Chyba, że Urząd Gminy może formalnie wystąpić, jako Urząd żeby takie przejścia zrobić.

Drugim takim bardzo ważnym punktem bezpieczeństwa to jest postawienie zwykłego znaku  tu przy Urzędzie Gminy na ulicy  zakaz parkowania , postoju i zatrzymywania  się. Samochody parkują  przy Urzędzie Gminy to wszyscy wiedzą i widzą . Bardzo dużo kierowców zgłasza taką  niedogodność, że parkujące samochody przeszkadzają w tym ,że nie mogą się wyminąć samochody . Mało tego tu jest również przystanek autobusowy, on jest nieoznaczony uważa, że powinien być oznaczony, ale autobusy się zatrzymują. Taki zatrzymujący się autobus i powie to z ostatniej chwili gdy jechała do Ciechanowa autobusem z tego przystanku o 8,30 to ten autobus absolutnie nie miał gdzie się zatrzymać dlatego że na poboczu drogi były ustawione samochody a ostatni samochód był z przyczepką. Ta przyczepka dochodziła aż na ulicę. W związku z czym autobus nie miał możliwości gdziekolwiek się zatrzymać. Zatrzymał się na ulicy, która idzie w kierunku Ośrodka Zdrowia za Urzędem Gminy. I tam pasażerowie wsiadali na środku ulicy. Nie było takiej możliwości żeby ten autobus zatrzymał się bezpiecznie. Bardzo często słyszała uwagi kierowców na temat stojących samochodów. Bo naprawdę wyminąć dwa samochody, to jest na tej drodze w takiej sytuacji za ciężko

Trzeci problem dotyczący bezpieczeństwa to jest problem, który myśli, że powinien być w jakikolwiek sposób rozwiązany i myśli, że to Urząd Gminy i szkoła powinna brać w tym udział. Jest problem autobusów dowożących dzieci i młodzież szkolną do szkoły podstawowej i gimnazjum w Regiminie. Te autobusy zatrzymują się na ulicy. Zatrzymywanie się na ulicy autobusu jest bardzo niebezpieczne, ponieważ ta droga naprzeciwko szkoły - droga do Klic jest bardzo wąska. Mało tego po lewej stronie nie ma chodnika,  jest tylko pobocze . Tam jest również sklep do którego chodzą  osoby kupujące. Te autobusy zatrzymują się , tam biegają dzieci, bo te dzieci muszą przyjść do autobusu one się przepychają,, popychają. Takie obrazki widzi bardzo często. I co się dzieje, te autobusy zakręcają albo w bramie u Państwa Surażyńskich, albo w bramie u Państwa Dobrzenieckich ewentualnie na placu nieutwardzonym przy szkole . Ten plac jest rozjeżdżony, koleiny są maksymalne a przecież tam mieszkają ludzie, którym to się nie podoba i którzy to również zgłaszają. A przecież jest taki prosty przykład gdzie można by było drogą utwardzoną przy Urzędzie Gminy wjechać na zaplecze szkoły i hali gimnastycznej  i tam jest bardzo duży plac na którym  można zawrócić, bezpiecznie wsadzić dzieci do autobusu i  wyjechać dalej. Przeprowadziła małe śledztwo w tej sprawie i co się okazuje, że Panowie kierowcy nie chcą takiego rozwiązania. A dlaczego nie chcą dlatego, że uważają że oni za dużo czasu tracą żeby tam zawracać . Bardzo przeprasza, ale ci panowie siedzą tam po kilka godzin w tych autobusach i mają czas na to żeby zawrócić. I nie widzi takiej możliwości żeby te dzieci wsiadały na ulicy i żeby te dzieci wpadły któregoś dnia po prostu pod samochód. I to jest w ramach bezpieczeństwa.

Natomiast ma jeszcze prośbę i jednocześnie pytanie do Pana Wójta , do Radnych a chodzi konkretnie o nasz Klub „Czarni” Regimin  II ligę.  Trzecia liga jest nie finansowana przez Urząd Gminy i przez Radę Gminy bo nie może być finansowana i to rozumie. Natomiast pozwoliła sobie poczytać i popytać w różnych miastach i okazuje się ,ż praktyk są różne. Dlaczego a dlatego, że taki klub on jest promotorem naszej gminy  i naszej społeczności. I w ramach promocji i sponsoringu niektóre rzeczy można dla tego klubu zrobić. My mamy pasjonatę  trenera, który wyprowadził mnóstwo  ludzi , którzy są reprezentantami Polski i za granicą nas reprezentują i  ten człowiek jest wart tego żeby się nad nim pochylić . Mało tego mamy nową Panią Prezes, której również bardzo serdecznie dziękuje za to że ona się tymi młodymi ludźmi zajmuje. Ona naprawdę dla tych młodych ludzi bardzo wiele znaczy.  Ci młodzi chłopcy są bardzo zachwyceni, bo Pani Prezes z nimi jeździ na mecze, bo Pani Prezes jest na każdym meczu, które tu się odbywają i to jest jej zasługa. Ale ona nic nie może zrobić bez pieniędzy.  Więc może byśmy w jakiś sposób spróbowali znaleźć jakieś środki na sponsoring. Nasi młodzi ludzie są w trzeciej lidze i już awansem weszli do ligi II. Czyli reprezentują naprawdę godnie naszą społeczność, która jako sportowa jest znana w całej Polsce, o czym nie musimy mówić, ponieważ mamy i mistrzów Polski. Więc bardzo prosi i serdeczny ukłon w tą stronę żeby tym młodym ludziom w jakiś sposób pomóc.

I jeszcze pytanie, ponieważ jako nowa radna nie miała jeszcze z tym do czynienia możliwe, że w poprzednich kadencjach takie wnioski padały a chodzi konkretnie o nadanie nazwy ulic. Nie wie czy to jest tak olbrzymi problem. Wie, że jest związany z kosztami, wie że trzeba pewne rzeczy przeorganizować. Ale jesteśmy jedną z dwóch gmin w Polsce, która nie ma nazwy ulic.  I czy jest to aż taki problem żeby tego nie można było rozwiązać, czy jest to po prostu jakieś opór jakieś strony, do której moglibyśmy się odnieść jako radni.  Możliwe, że to koszty ponosi Urząd Gminy, możliwe że koszty ponosi obywatel ale chcielibyśmy wiedzieć jakiego rodzaju to są koszty i czy można to w jakiś sposób zorganizować.

      Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wniosków radnej poinformował, że jeśli chodzi o nazwy ulic to informuje że od marca  weszła nowa ustawa, która obniży te koszty i dlatego czekaliśmy a chodzi o dowody osobiste.  Nie ma już obowiązku meldunku i wpisywania adresu. I to powoduje, że mieszkańcy nie muszą wymieniać dowodów osobistych z powodu nadania nazwy ulic.  To oczywiście kosztuje ok. 50 zł, więc po co skoro już od marca teraz wprowadzono ustawę która już znosi obowiązek wpisywania adresu zameldowania. To zdecydowanie obniżyło koszty w dół. Następna sprawa to informuje, że już na następnej sesji będzie prosił o skierowanie na to środków chodzi już o to żeby wszystko co będziemy robić na terenie Regimina i nie tylko Regimina, bo w większości miejscowości opierać się będzie również na zamówieniu tabliczek informacyjnych itp.  Otóż mamy swoje logo ponieważ to co jest dzisiaj nie jest herbem tylko logiem gminy . Natomiast również chcielibyśmy rozwiązać tą sprawę oprócz nazwy ulic nadanie gminie herbu. I na tabliczkach informacyjnych z nazwami ulic był również herb gminy. I myśli, że jest to kwestia pół roku. Natomiast jeśli chodzi o nazwy ulic to są już przygotowane propozycje jak która ulica będzie miała nazwę. Następna rzecz to chcemy również rozwiązać problem związany z ciągami ulic. Ponieważ niektóre ulice chociażby w Regiminie one się kiedyś kończyły ślepo. W tej chwili ten problem też już jest w dużej części rozwiązany i nie będzie kłopotu żeby te ulice potraktować, jako ciągi drogowe a nie jak się mówi kawałek drogi za stodołami. Także myśli, że w tym roku nie będzie z tym kłopotu i nawet rozmawiał osobiście z Ciechanowem, ponieważ oni nadawali nazwy ulicom i pytaliśmy się i o procedurę i o koszty. Okazało się, że bardzo poważnym kosztem były dowody osobiste.  Bo to każdy z Państwa musiałby ten koszt ponieść. Także w tej kwestii jesteśmy do przodu i myśli, że jak ten herb komisja Heraldyczna nam zatwierdzili to niedługo Państwu przekaże taką propozycję jak to ma wyglądać. Niestety są to uwarunkowania historyczne i nie jest to takie proste.  Propozycja jest, projekt jest i myśli, że będzie to projekt który trzeba będzie wytłumaczyć co tam się znajduje, bo wiadomo herb to jest symbolika.    

     Następna sprawa klubu.  Ma tę możliwość i okoliczność, że styka się z bardzo dużym gronem osób działających w sporcie, bo jest jednym z założycieli tego klubu 16 lat temu prawie. To było w Grzybowie wtedy zakładane. Więc zna ten problem od podszewki i to tak dosadnie. Może powiedzieć tyle, jeśli chodzi o sytuację tego klubu szczególnie, jeśli chodzi o środki to musi przyznać, że bardzo wiele klubów zazdrości wręcz Czarnym komfortowej sytuacji, w jakiej oni działają.  Na uwagę radnej, że młodszym Pan Wójt powiedział, że przy okazji młodszych oczywiście ta dotacja na dzieci i młodzież obejmuje także koszty administracyjne, szkoleniowe i inne, które również pośrednio pomagają funkcjonować tej starszej lidze. Musi poinformować, że dzięki różnym staraniom, jakie podjęliśmy również z Panią Prezes na chwilę bieżącą udało nam się zabezpieczyć na spokojnie start tych chłopców już II ligi. Oni już na wrzesień na ten sezon mają już pieniądze. Na koszulkach można zobaczyć, kto pomógł, kto wsparł i jak to wygląda. Na chwile dzisiejszą naprawdę nie ma problemu z tym żeby sfinansować wyjazdy, stroje i cokolwiek jest potrzebne jest w pełni zabezpieczone.  Często z Panią Prezes się spotyka i o tym rozmawia i proszę się nie martwić damy sobie spokojnie radę. Natomiast myśli, że tak dobrej sytuacji jak w chwili bieżącej, jeżeli chodzi o finanse to dawno nie było. Już nie wspominając o tym jak się kiedyś jeździło prywatnymi samochodami na treningi i mecze. Zarówno Pan Jacek jest zadowolony z tego faktu, ponieważ on jednego kłopotu nie ma, on się nie martwi o pieniądze. Nie ma czegoś takiego, że dzieci wyjeżdżają czy ktoś wyjeżdża i nie ma na obiad, nie ma na podróż. Rodzice nie składają się, bo ktoś chce jechać na turniej. I wtedy rodzice wyjmują pieniądze i płacą za to, że dzieci jadą na turniej. W tej chwili o tym nawet mowy nie ma. 

          Kwestia samego ciągu drogowego i to, o czym radna mówiła o tych autobusach to jest kwestia rozmowy uważa z właścicielem firmy. Natomiast chce poinformować , że już w ubiegłym roku o czym wspominał przy poprzedniej radzie rozmawiał z przedstawicielem Powiatowego Zarządu Dróg na temat przebudowy drogi powiatowej w Regiminie od skrzyżowania aż po końcówkę Regimina w kierunku Klic. Na przeszkodzie stanęły dwie rzeczy . Po pierwsze konieczność przebudowy starego wodociągu z masy azbestowo - betonowej. Bo ta cała ulica łącznie z tą, która idzie za ośrodkiem zdrowia do hydroforni okazuje się, że bazuje na starych rurach azbestowych. Więc byłoby trochę nie tak żebyśmy najpierw kładli chodnik a potem wymieniali rury. Ma nadzieję, że w tym roku uda nam się załatwić kwestie przepięcia ludzi.  Zresztą wspominał dzisiaj o wodzie, więc to nie ma tak, że Wójt się dowiaduje i ma konkretną Informację gdzie są jeszcze rury azbestowe. Co dwa tygodnie była następna informacja gdzie jeszcze azbest jest, bo oni sami nie wiedzieli gdzie ten azbest jeszcze został. W ramach przebudowy tej proponowanej drogi jest również uwzględniony pomysł zrobienia zatoki autobusowej i zrobienia tam bezpiecznego dojścia. Na chwilę bieżącą, ponieważ to z wokandy zeszło w tamtym roku została postawiona barierka zabezpieczająca.

Jeżeli chcielibyśmy wyjaśnić tak do końca jak to wygląda to przystanek autobusowy w Regiminie jest na dole.  I powiat przebudowując tę drogę tutaj kierował się tym co ma w dokumentacji , jak to wygląda i jakie są możliwości techniczne ustawienia czy posadowienia przystanku.  W miejscu o którym radna mówiła nie ma żadnego przystanku.  Bo tu nie można przystanku pobudować, gdzie, w którym miejscu ten przystanek ma być. Jeżeli przebudowują drogę muszą zrobić zatokę a tu nie ma gdzie zbudować zatoki. Więc z formalnego punktu widzenia, jeżeli kierowca się tu zatrzymuje to bardzo proszę, ale na swoje ryzyko. Bo przystanek autobusowy został wybudowany na dole, tam jest zbudowana nowa zatoka, oznaczona wymienione podjazdy, pasy i tam powinien się autobus zatrzymywać. W związku z tym to że tu autobus staje to proszę państwa, tu stał kiedyś słupek tak tylko w momencie kiedy ruchu nie było. W jakim obrębie od skrzyżowania może być zrobiona zatoka przystankowa, tu na górce nie absolutnie nie.  W miejscu gdzie są skrzyżowania 4 dróg w życiu nie wolno.

W dyskusje włączyła się radna A Olszewska mówiąc, ze niech będzie zrobione tak, że na dole zatrzymują się wszystkie autobusy i objeżdżają i wracają, ale trzeba ludzi poinformować o tym.

Pan Wójt kontynuując wypowiedź poinformował, że momencie przebudowy drogi Powiatowy Zarząd Dróg robiąc dokumentacje bierze pod uwagę wszystkie uwarunkowania prawne związane z lokalizacją przystanków. Stąd też przystanek przy szkole myśmy nawet tam próbowali wcześniej to zrobić, bo przecież przystanek jest odsunięty od jezdni on jest na górce, potem jest pas zieleni i chodnik i dopiero ulica. I z panem Borkowskim rozmawiał żeby ten chodnik po prosu cofnąć do przystanku a tu zrobić zatokę. Ale Pan Borkowski powiedział, że skoro mamy przebudowywać całość to zrobimy to zgodnie z prawem tak jak to powinno wyglądać. Przypuszcza, że w tym roku bęziemy się martwic o to żeby zrobić dokumentację projektową na przebudowę całości tego odcinka. Bo wie że radny powiatowy też w tej sprawie interweniował i ta sprawa była poruszana, żeby ten problem dojazdu do szkoły i tego postoju i tego zachowania bezpieczeństwa rozwiązać. Stąd właśnie ten projekt przebudowy całości drogi. Mamy w tym roku w budżecie pieniądze na przebudowę instalacji wodnej w Regiminie a to umożliwi nam zaprojektowanie i przebudowę drogi i zabezpieczenie przejazdu do szkoły. Przewoźnik doskonale wie gdzie ma przystanki, od nas dostaje zgodę na przewóz na terenie gminy i teraz to są firmy które otrzymują pewne uwarunkowania , zgodę pod pewnymi warunkami i ma się do tego dostosować . Jeżeli tego nie robi to wybaczcie Państwo, ale od tego są odpowiednie organa, która mają to wyegzekwować. Może tą koncesje cofnąć, bo się zatrzymują tam gdzie nie trzeba. Tylko czy jest to rozwiązanie. Jeżeli jeździ jeden kierowca to można się dogadać, ale jeżeli co kilka dni jest następny to pytanie, z którym kierowcą ma rozmawiać.. Kierowcy tak kombinują żeby było im wygodniej.  Natomiast odnośnie sprawy dot. zawracania będzie rozwiązywać już właścicielem firmy żeby tego typu rozwiązań nie stosowali, jeżeli im się nie chce czasowo zawracać na placu.  Natomiast kwestia przejść dla pieszych było to już przez nas poruszane w momencie kiedy był projekt przebudowy drogi. Interweniował do pana Borkowskiego jesienią nie tylko w sprawie Regimina ale również jeszcze w kontekście drogi w Lekowie za zakrętem za kościołem do Ciechanów. Tam po 5 m urywają się pasy za samym  zakrętem. Poprosił o przedłużenie tego poziomego oznakowania po to żeby ten pas wyszedł poza ten zakręt. Zwrócił się również z prośbą o oznaczenie przejść dla pieszych w Lekowie i w Grzybowie na całym odcinku ciągu tej drogi. Ma powiedziane, że nie zimą, ale na wiosnę ma być spotkanie i mamy porozmawiać jak rozwiązać ten problem. A pro po bezpieczeństwa to już ma tego serdecznie dosyć kupowanie i stawianie znaków drogowych. Nie wie, z czego te słupki wreszcie zrobić żeby te znaki drogowe zostały tam gdzie zostały postawione. Kupiliśmy ok. 30 znaków i zostały postawione.  Po ostatniej kontroli Powiatowego Zarządu Dróg, bo oni są organem kontrolnym w tym przypadku mamy dokupić następnych 40 znaków. Prosi o zwrócenie również na to uwagi, bo naprawdę są to ludzie bez wyobraźni albo to są ludzie, którym potrzeba rurek. Znaki są w brakach, w kukurydzy i wszędzie tam gdzie nie potrzeba. Bywa i tak jak np. w Targoniach jeden znak odkręcono i wyrzucono w krzaki a drugi zamalowano. Jeżeli już mamy wymagać to powinniśmy wymagać rozsądku od ludzi, bo poleca wszystkim obserwację w sobotę a teraz już się zaczęło w sobotę i w niedzielę trasy Regimin – Lekowo – Grzybowo. A przypuszcza, że i niedługo również Regimin – Targonie – Grzybowo.  Poleca tych fantastycznych motocyklistów na ścigaczach, na motocyklach, poleca tych wszystkich , którzy mimo wszystko że jest teren zabudowany jadą 130 km/ godz.  I żaden znak ani przejście dla pieszych nie pomoże. Będąc w Urzędzie kiedy jest ślisko ma uchylone okno i w ciągu dnia słyszy idiotów którzy jadą pędem od Karniewa i tu na tej górce wciskają hamulce i ten pisk opon i pytanie czy się komuś nic nie stało. Bo hamowanie odbywa się 10 metrów przed skrzyżowaniem przy prędkości minimum 60 km/ godz.  Są prośby mieszkańców o ograniczenie prędkości  a czym jest tablica teren zabudowany, jest ograniczeniem prędkości do 50 km.  Tylko czy ktoś zwraca na to uwagę. Także w tych zgłoszonych kwestiach postaramy się oczywiści te sytuacje rozwiązać. Natomiast w kwestii ulic zobaczymy czy jest sens czy jest możliwość i czy jest potrzeba we wszystkich miejscowościach ale nie sądzi. Na pewno w Regiminie , Szulmierzu, Zeńboku , Grzybowo  Lekowo. To te największe miejscowości, bo jak w małej miejscowości są 3 drogi to po, co nadawać te nazwy. Na następną sesję z pewnością zwróci się do Państwa z prośbą o to żebyśmy mogli już uruchomić kwestie herbu, flagi gminy, symboli. Jak to będziemy mieli to zamawiamy tabliczki. Tylko jeszcze jedna uwaga przejdźmy się po wsiach i zobaczmy na ilu budynkach mamy numery domów.

Radna W Kupniewska zabierając głos w dyskusji powiedziała, ze proponuje żeby radni i sołtysi zwrócili uwagę na porządki przy posesjach. Jadą przez jedną miejscowość w naszej gminie to obraz nędzy rozpaczy. Brud okropny

- Radny K Pawłowski poruszył sprawę usuwania zakrzaczeń przy drogach gminnych. Z tym jest problem, ponieważ krzaki są na zakrętach. Jak ta sprawa wygląda i kto to ma robić, ponieważ uważa, że ta sprawa dotyczy wszystkich dróg gminnych a to jest związane z bezpieczeństwem.

     Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że w kwestii rowów i w kwestii usuwania krzaków ma poważny problem, ponieważ jak wysłał ludzi z piłą na wycinkę krzewów oczywiście nie robią to tylko siekierką, bo nie da rady człowiek ten miał szczęście, bo wycinając krzewy trafił na kamień i mógł stracić życie. Jaka jest metoda a taka wywalania kamieni z pól do rowów.  I tak jak wyśle ludzi tylko z siekierkami to będą to robić i robić i będzie się to ślimaczyć . Kiedy wysłał ludzi z piłą to dosyć szybko to szło.  Wycofał  tych ludzi ponieważ nie chce iść siedzieć za to że wysłał człowieka i człowiek stracił życie. Jest metoda i moglibyśmy przystąpić do czegoś takiego, że ze środków,  jakie w tym roku będziemy prawdopodobnie posiadać można zacząć typować drogi gdzie się po prostu czyści i udrażnia rowy przydrożne. Tylko powstaje następny problem, bo teraz trzeba by było zacząć od tego żeby zewidencjonować wszystkie przejazdy z dróg na pola. Życzy Państwu żebyście ten problem ruszyli, ¾  tych przejazdów albo są nielegalne albo polegają na tym że ktoś wkłada małą rurkę albo wcale i zasypuje rów. I teraz tak doświadczył tego nie przy jednym remoncie drogi. Panie Wójcie jak budowali drogę to u mnie przejazdu na pole nie zrobili. Dobrze tylko podstawowe pytanie, ponieważ projektant bierz mapę na której są również zaznaczone przejazdy. Jak on to projektuje to projektuje tam do reperacji gdzie one na mapie są .  Ile  przejazdów różnego typu na naszej gminie jest bez żadnych uzgodnień. I tych przejazdów formalnie nie ma. Więc teraz pytanie kto je ma budować.  Ja czyszcząc rowy a na jakiej podstawie skoro tego przejazdu na mapie nie ma.  Zastanawia się na jedną jeszcze rzeczą  i nie wie co się będzie działo .Także jest dyskusja w zakresie melioracji i przekazania zadań z zakresu utrzymania szczegółowych urządzeń melioracyjnych, czyli rowów melioracyjnych i zbieraczy – sączków na barki samorządów gminnych. Ten temat już się wałkuje od 6 lat. I jeżeli byłaby taka sytuacja, że mamy Zakład Komunalny, bo to się bierze pod uwagę co planować na przyszłość i jeżeli faktycznie gminy mają zajmować  się  również utrzymaniem rowów melioracyjnych, urządzeń to jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest  kupić koparkę dla zakładu , która będzie odśnieżała, która będzie równała drogi, która będzie również służyła do utrzymania urządzeń melioracyjnych czyli kopania rowów. Wtedy jest sens jeżeli puszcza taką koparkę z łyżką na rów przydrożny to jak wytnie te krzaki to one za pól roku są praktycznie na tej samej wysokości. Nie wolno spryskać, bo jest ochrona środowiska. Więc rozsądne byłoby tą koparka przegłębić te rowy i wtedy jest sens bo się wyrywa nie tylko darń ale korzenie krzewów. Teraz na tych zakrętach będzie wycinane bo to musi być.

Sołtys m. Lekówiec Pan J Czarzasty zwrócił się z zapytaniem odnośnie wywozu ścieków o adresy odbiorców ścieków, którzy mają pozwolenie na odbiór ścieków na terenie naszej gminy. Następnie odnosząc się do problemu bezpańskich psów zwrócił uwagę, że gro sprawy zaczyna się  przeważnie w sylwestra kiedy  za płotem sąsiad urządza strzelaninę. Wtedy te psy szaleją, zrywają się ze smyczy , uciekają i nie wracają na podwórko.  I to jest problem.  Następny problem to dzień 23 czerwca, gdzie jest ochrona środowiska, kiedy czasami nie można wyjść na podwórko to jest tragedia, krzaków nie można spalić bo ochrona środowiska a opony palić można.

        Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi sołtysa poinformował, że w kwestii ścieków zaprasza do Pani J Olszewskiej ona się zajmuje kwestią udzielania zezwoleń , tam są adresy i numery firm które u nas mogą wywozić.

Kwestia palenia opon to są tutaj przedstawiciele wsi, które już się dowiedziały, że się opon nie pali. Nie wie skąd ta tradycja się bierze, bo przy świętym Janie Chrzcicielu to na oponach raczej nie jeździli wiec nie wie skąd ta tradycja.  Widocznie jak ktoś ma za dużo opon to się pozbywa kłopotu. Były przypadki, że policja dobrze ukarała.

- Sołtys m. Kliczki Pani T Maliszewska zwróciła się z prośbą o naprawę kładki między Kliczkami a Lekówcem informując, że tam tylko pozostał ślad po kładce. Oraz o naprawę drogi przez Kliczki w miejscu jak jest wyjazd na drogę powiatową, ponieważ został popsuta przez samochody ciężarowe, które wywoziły buraki. Następna sprawa czy oddziały przedszkolne jakieś nowe od września będą organizowane czy nie.

       Wójt Pan L Zduńczyk odpowiadając na pytania poinformował, że w kwestii oddziałów przedszkolnych będzie wiadomo w maju, bo wtedy są zatwierdzane arkusze organizacyjne.

Natomiast, jeżeli chodzi o drogę to firmy, które wywożą buraki mają obowiązek uzyskać od gminy zgodę na przejazd drogami o mniejszym tonażu. Na chwilę obecną żadna firma nie złożyła takiego wniosku. W tej chwili jeżdżą mleczarki po kilkanaście ton , sezon na buraki po 40 – 50 ton  więc po każdym takim sezonie trzeba naprawiać drogi. Nie mówi, że robić tego nie będzie, ale taka firma ma obowiązek złożyć wniosek o poruszanie się po drogach, które są poniżej nośności, jaką ma samochód. A czy ktoś widział, żeby któryś naładował mniej, nie tego nie ma. To są prywatne firmy transportowe, które chcą maksymalnie zarobić i ma nośność 30 t a załaduje 40, bo ma mniej kursów i więcej zarobi. Ale jakim kosztem, więc jeżeli nie dojdziemy wspólnie do wniosku, że trzeba tych ludzi w jakiś sposób nauczyć rozsądku i przyzwoitości to Wójt tego nie zrobi za nas wszystkich. Wszyscy musimy egzekwować od tych ludzi i nie może być tak żeby ktoś patrzył z boku i dzwoni Panie Wójcie zrobiliśmy ładną drogę a ten taki jeden tym ciągnikiem po tej drodze zawraca i ją niszczy, Panie Wójcie samochody ciężarowe jeżdżą. Najlepiej zadzwonić do Urzędu i niech ktoś przyjedzie i chłopu powie, żeby nie rozorywał dróg lub nie jeździł, bo to nie są drogi, po których się jeździ 40 - 50 ton. Kilka sezonów i będzie po drogach i będziemy od początku je kłaść. Jeżeli nie zaczniemy reagować wszyscy na tego typu sytuacje to nie reaguje nikt. Jeżeli mamy świadomość faktu że człowiek korzysta z tych dróg i on musi te buraki wywieźć czy odebrać mleko ale niech to będzie robione w granicach przyzwoitości , prawa  i poszanowania majątku ludzi którzy tu mieszkają. Ponieważ ten który te drogi zniszczył tutaj nie mieszka. On przyjeżdża i najmniejszym kosztem jakim się da ładuje ile się da  i ciągnie ile się da. Trzeba reagować na to. Każdy chce zarobić ale on zarobi 200 zł więcej  a my stracimy 50 tyś zł . Wiec nie możemy na to pozwolić. Buraki trzeba wywieźć ale niech załaduje mnie niech zrobi więcej kursów .                                                                                                  

      Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski podsumowując dyskusję zwrócił uwagę, że jeżeli drogi będą w ten sposób użytkowane to będą to drogi jednego sezonu, jeżeli takie ciężary będą wożone.  I za kilka sesji będzie takie pytanie Panie Wójcie zrobił byś tam coś w mojej miejscowości  itp. tylko że na te remonty tych dróg nie będzie już pieniędzy.

10.Zamknięcie obrad.

   Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski dziękując wszystkim za przybycie zamknął obrady VI sesji Rady Gminy.

 

 

         

 

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. informatyki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2015 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 1319
23 marca 2015 09:30 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl