Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr VII/15 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 31.03.2015r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego

                                                           Protokół Nr VII/15

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 31.03.2015r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Zabiegałowskiego

 

Stan osobowy Rady…………………………………………15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności………………………….14  radnych

 

Spoza rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy………………………………………………..Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy……………………………………………Pani J Gęsicka

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………   .Pani M Wrzesińska

5.Sołtysi wg. zał. listy obecności……………………………25osób

 

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Pan T  Zabiegałowski otwierając obrady powitał radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytał n/w porządek obrad, który został przyjęty jednomyślne /14głosów za/.

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.

5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

   1/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin

    2/w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015

    3/zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

6.Interpelacje i zapytania radnych.

7.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

8.Wolne wnioski i informacje.

9.Zamknięcie obrad.

 

Pkt.2

    Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad powiedział, że protokół z poprzedniej sesji został przekazany radnym oraz wyłożony na sali obrad i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem czy mają uwagi dot. protokołu

      Do protokołu z VI sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie /14 głosów za/

PKt.3

Wójt Pan L Zduńczyk informując o pracy miedzy sesjami poinformował o następujących sprawach:

1.Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.

  „Przebudowa drogi gminnej w m. Zeńbok o dług. ok. 380 m”

2.Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji

   zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie działki gminnej w m. Kozdroje”.

3.Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.

    „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Koziczyn – Lipa”.

4.Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.

  „Budowa boiska sportowego przy SP Szulmierz”.

5.Zlecono przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektu komunalnego w Regiminie

   niezbędnej do realizacji zadania wymiany instalacji centralnego ogrzewania ( dotyczy

   budynku dawnego ośrodka zdrowia).

6.Zleconowykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. „

   Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice”.

7.Przygotowana została dokumentacja związana z wyłonieniem wykonawcy zadania

   inwestycyjnego dotyczącego wymiany starej sieci wodociągowej na terenie Regimina,

   wykonanej z rur azbestowo – cementowych. Zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach

   publicznych wykonawca wyłoniony zostanie w drodze zapytania o cenę

8.W rezultacie rozpoczęcia rozruchu technologicznego gminnej oczyszczalni ścieków, które

   pozwolą na kontrolę sprawności urządzeń i systemu oczyszczania oraz ustalenia taryf opłat za

   odprowadzanie ścieków, do dnia dzisiejszego podpisano 105 umów na odbiór ścieków z

   mieszkańcami, instytucjami i firmami z terenu Regimina. W chwili bieżącej do gminnej sieci

   kanalizacyjnej wykonanych zostało 81 przyłączy i w efekcie ścieki z tych posesji płyną

   kanalizacją do oczyszczalni ścieków.

9.Wykonane zostały przyłącza kanalizacyjne odprowadzające ścieki ze wszystkich budynków

   komunalnych na terenie Regimina. Prace wykonano przy Urzędzie Gminy, Gminnym

   Zespole Szkół wraz z obiektem hali sportowej, budynku mieszkalnym przy GZS oraz

   obiekcie dawnego ośrodka zdrowia.

10.Z satysfakcją informuje, iż drużyna seniorów piłki ręcznej MUKS „Czarni” Regimin,

    biorąca udział w rozgrywkach III ligi, na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu uzyskała

    awans do wyższej klasy rozgrywek i od września br., będzie reprezentowała nasza gminę i

    klub w II lidze piłki ręcznej mężczyzn. W chwili bieżącej jest to, obok drużyny ciężarowców

    z Ciechanowa, jedyny zespół klubowy z terenu powiatu ciechanowskiego grający w tak

    wysokiej klasie rozgrywek.

W omawianym okresie wydano następujące zarządzenia:

 - w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

 - w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Regimin

 - w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania  

    wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

                Dyskusji nad przedstawioną informacją nie było

Pkt.4

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

- Przewodnicząca Komisja Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani W Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenia, które dotyczyło: Analizy wykorzystania dotacji przez GBP w Regiminie oraz zaopiniowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy i zaopiniowania zmian do budżetu gminy na 2015 r. na dzisiejszą sesję.

Komisja omawiając temat dot. biblioteki wypracowała następujące wnioski:

-Powiększenie powierzchni biblioteki o jedno pomieszczenie zajmowane przez Posterunek  

 Policji, poprzez wybicie przejścia i połączenie pomieszczeń bibliotecznych, co pozwoli na

 rozszerzenie działalności,

-Przeznaczenie środków koniecznych na remont i wyposażenie tego pomieszczenia .

-Pozostawienie Policji pierwszego zajmowanego pomieszczenia, a wypowiedzenie drugiego, ze

   względu na znikome przebywanie tam funkcjonariuszy/ raz w tygodniu -2 godziny/ 

- zwiększenie wydatków na potrzeby biblioteki o kwotę5.000 zł.

         Komisja pozytywnie zaopiniowała wykorzystanie dotacji przez GBP oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmiany do budżetu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani E Zakrzewska poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenia, które dotyczyło analizy wydatkowania środków na działalność sportową. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami nie wniosła żadnych zastrzeżeń do wydatkowania środków na działalność sportową.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż Pan K Sowiński poinformował, że komisja w omawianym okresie nie obradowała.

      Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

Pkt.5/1

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad

po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

          Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że propozycja zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika tak jak już informował na poprzednich sesjach z rozpisanego przetargu na wykonanie bardzo oczekiwanego zadania tz. zmian w planach zagospodarowania przestrzennego na terenie Regimina i miejscowości na terenie gminy Regimin. W związku z tym mieliśmy po tym przetargu orientację jakie kwoty potrzebne są do zapewnienia sfinansowania tego zadania. Zadanie to niestety ze względów proceduralnych nie będzie trwało krótko i w związku z tym wydatki będą ponoszone zarówno w 2015 jak i 16 roku. W związku z tym w Wieloletniej Prognozie Finansowej musieliśmy wstawić również wydatki na 2016 r. Ta zmiana polega na tym, że w roku 2015 kieruje na te oba zadania kwotę 89 tyś zł. natomiast w roku 2016 koszty określiliśmy na poziomie 11 tyś zł. Ta kwota będzie zapłacona po zatwierdzeniu uchwał w sprawie zamian przez radę gminy. Na pewno to nie będzie krótko, ponieważ procedura jest dość skomplikowana i trwa dosyć długo. Kwota 89 tyś zł. musi skądś pochodzić więc doszliśmy do wniosku, że może pochodzić w części ze środków skierowanych w roku 2015 na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin tj. miejscowości Targonie, Grzybowo i Lekowo. Na chwilę bieżącą wykonaliśmy dokumentację geodezyjną czyli wszystkie aktualne mapy zaktualizowaliśmy mapy na te trzy miejscowości. Również mamy możliwość pokrycia projektu budowlanego i kosztorysów i praktycznie biorąc pod uwagę fakt, że wnioski na dofinansowanie z Unii Europejskiej składać będziemy w III i w IV kwartale to z pewnością całej kwoty na kanalizację po prostu nie wydamy. W związku z tym z tego źródła bierzemy kwotę 54 tyś zł. Na obecnym etapie trudno jest ocenić wartość zadania i środki zostaną ustalone w kwotach wynikających z dokumentacji po jej opracowaniu. Informuje z przykrością, że również zdecydował się przedstawić propozycje zmniejszenia środków dot. inwestycji „budowa drogi gminnej w m. Przybyszewo o kwotę 120 tyś zł. Decyzja ta wynika z faktu wycofania zgody na przekazanie gruntu na potrzeby tej inwestycji przez dwóch właścicieli działek. W związku z taką sytuacją zastanawia się czy nie zrobić wniosku o zdjęcie tej inwestycji z planu inwestycyjnego naszej gminy, ponieważ ta inwestycja staje się bez sensu. Uważa, że część tych pieniędzy jak tak się stanie skierujemy na bardziej potrzebne elementy remontowe na tym terenie a nie na budowę drogi, której jak widać z tego mieszkańcy nie chcą.  To są te trzy główne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej .Oczywiście po aktualizacji tych zapisów zmienia się również kwestia projektowania czy planowania na lata następne. Nie zmieniają się kwoty spłat, zadłużeń.

         Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za/ podjęli uchwałę Nr VII/25/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.         

Pkt.5/2  

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2014 r. poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że proponowanymi zmianami zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 651.158,00 zł, w tym:

 1. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 o kwotę 3.000 zł, wprowadzono po analizie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych i  prognozie naliczenia odsetek za I kwartał 2015r,
 2. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 o kwotę 8.646 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ciechanowie nr DCI-0301/6-/15 z dnia 16 marca 2015r zgodnego z decyzją Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZW/000496/2015 z dnia 15 marca 2015r,
 3. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 84.000 zł. Zwiększenie dotyczy wpłat PDOP w m-cu luty 2015r przez Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie,
 4. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 99.512 zł, – dochody ustalone na podstawie pisma nr FRC-I.3111.23.5.2015 z dnia 6 lutego 2015r przesłanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie określającego ostateczne kwoty dotacji na 2015 rok dla gminy oraz pisma nr FRC-I.3111.17.5.2015 z dnia 23 lutego 2015r zwiększającego dotację w rozdziale 85295 o kwotę 412 zł decyzją Wojewody mazowieckiego nr 9/2015.
 5. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 456.000 zł, zwiększenia dokonuje się w ramach dostosowania klasyfikacji budżetowej od wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014, poz. 1952) W rozdziale tym w roku bieżącym ujmowane będą wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

      Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 568.251 zł, w    

      tym:

 

 1. w dziale 600– Transport i łączność, w rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 20.440 zł, - korekty dochodów dokonuje się na podstawie umów zawartych z PUP w Ciechanowie w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w Urzędzie Gminy,
 2. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 o kwotę 486 zł, w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty dotacji na rok 2015 na zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej,
 3. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 456.000 zł, Zmniejszenia dokonuje się w rozdziale 75615, w § 0490 oraz w rozdziale 75616 w § 0490 – zmiana klasyfikacji dochodów w związku z dostosowaniem planu do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014, poz. 1952),
 4. w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 91.325 zł, - zmniejszenia dokonuje się na podstawie pisma z dnia 06 lutego 2015r nr ST3.4750.5.2015 Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznej kwoty subwencji dla gminy. Kwotę zmniejszenia subwencji dla szkół gmina pokryje ze środków własnych,

            Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 436.439,03 zł, w tym:

 

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010, w § 4170 o kwotę
  2.300 zł, zabezpieczono środki na zlecenie nadzoru na oczyszczalni ścieków dla gminy, - środki przesunięto z innej pozycji tego działu,
 2. w dziale 600– Transport i łączność, w rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 13.012 zł, - zwiększenia wydatków dokonuje się na podstawie umów zawartych z PUP w Ciechanowie w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w Urzędzie Gminy,
 3. w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 6.027 zł, - z przeznaczeniem na wykonanie wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku,
 4. w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 39.000 zł, -z przeznaczeniem na opracowanie zmian do planów zagospodarowania przestrzennego. Jest to zadanie realizowane w latach 2015 – 2016.
 5. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 o kwotę 5.041 zł,
  z przeznaczeniem zakup oprogramowania do odczytywania nagrań z dyktafonu – kwota 1.600 zł, oraz zlecenie opracowania w zakresie wizualizacji strony BIP dla gminy – kwota 3.321 zł. Ponadto dokonano przesunięcia środków w ramach rozdziału 75011 o kwotę 120 zł,
 6. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 o kwotę 8.646 zł, zaplanowano wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ciechanowie nr DCI-0301/6-/15 z dnia 16 marca 2015r zgodnego z decyzją Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZW/000496/2015 z dnia 15 marca 2015r,
 7. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 216.841 zł, - zwiększenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014, poz. 1952). Środki zabezpieczono w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.
 8. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, o kwotę 7.300 zł. Zwiększenia dokonuje się na wniosek GKRPA po analizie potrzeb na 2015 rok i planowanych wydatków w budżecie. Środki pochodzą z oszczędności w innych pozycjach tego działu,

 

 1. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 99.712,03 zł. – wydatki są spójne z wysokością kwot wynikających z pisma nr FRC-I.3111.23.5.2015 z dnia 6 lutego 2015r przesłanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie określającego ostateczne kwoty dotacji na 2015 rok dla gminy oraz pisma nr FRC-I.3111.17.5.2015 z dnia 23 lutego 2015r zwiększającego dotację w rozdziale 85295 o kwotę 412 zł decyzją Wojewody mazowieckiego nr 9/2015. Ponadto dokonano przesunięcia środków w ramach rozdziału o kwotę 200,03 zł na wniosek Kierownika GOPS w Regiminie,
 2. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 37.060 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki przesunięto z rozdziału 75023. Ponadto zabezpieczono środki na budowę gniazda  - platformy dla bocianów w kwocie 1.500 zł.

      Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę  264.307,03 zł, w tym:

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010, w § 4010 o kwotę
  2.300 zł, środki przesunięto z wynagrodzeń osobowych na zabezpieczenie zlecenia nadzoru na oczyszczalni ścieków dla gminy,
 2. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 o kwotę 37.666,00 zł,
  - przesunięcie środków w ramach rozdziału 75011 – kwota 120 zł, oraz przesunięto z rozdziału wynagrodzenia wraz z pochodnymi do działu 900 w kwocie 37.060 zł dostosowując budżet gminy do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014, poz. 1952), Ponadto zmniejszono wydatki w rozdziale 75011 w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone o kwotę 486 zł.
 3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 216.841 zł, - zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014, poz. 1952). Środki z rozdziałów 80101, 80110 przesunięto do rozdziału 80150.
 4. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, o kwotę 7.300 zł. Zmniejszenia dokonuje się na wniosek GKRPA w celu uzupełnienia budżetu w innych pozycjach tego działu,
 5. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 200,03 zł na wniosek Kierownika GOPS w Regiminie, - przesunięcie środków w ramach rozdziału 85215 i 85219,

 

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 84.775 zł, w tym:

 

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 o kwotę 30.000 zł, - uzupełnia się środki na realizację zadania pn. „Wymiana sieci wodociągowej w m. Regimin (III etap)”  - poz. 1 załącznika nr 4 do uchwały,
 2. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę 50.00 zł, - wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin około 320 m.” – poz. 4 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 o kwotę 4.775 zł, - wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup pompy szlamowej dla potrzeb ratowniczo-pożarniczych”, - poz. 7 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 174.000 zł, w tym:

 

 1. 1.      w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 o kwotę 54.000 zł,- zmniejszono plan wydatków na budowę III etapu kanalizacji (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.
 2. 2.      w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę 120.000 zł, -
  zmniejszono do realizacji w roku 2015 środki na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Przybyszewo” w związku z wycofaniem zgody na przekazanie działek pod budowę dwóch właścicieli,

Powyżej przedstawione nie powodują zmiany deficytu na rok 2015 rok.

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki nr 3 i nr 3a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” oraz załącznik nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.                       

              Po wypowiedzi Wójta głos w dyskusji zabrała radna E Zakrzewska zwracając się z pytaniem dot. zlecenia nadzoru na oczyszczalnię ścieków czy jest już jakaś osoba czy to będzie zlecenie stałe czy umowa o pracę.

              Wójt Pan L Zduńczyk odpowiadając na pytanie radnej poinformował, że gdyby to była umowa o pracę to nie byłaby to kwota 2300 zł tylko kwota ok. 70 tyś zł. W tym przypadku chodzi o to żeby ktoś po prostu podjechał od czasu do czasu i żeby firma sprawdziła czy wszystko jest w porządku. My tak mamy w Urzędzie z firmą, która tutaj ma nadzór i to jest bodajże 110 zł czy 130 zł miesięcznie i oni mają w ramach tych obowiązków podjechać i sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Gdyby to był etat to te 2300 zł starczyłoby maksymalnie na półtora miesiąca. Na poprzedniej sesji informował, że nie będziemy na razie wyodrębniać oczyszczalni i obsługi oczyszczalni, jako odrębnej jednostki. Póki, co obsługa będzie pochodziła tu z Gminy, ponieważ chodzi o to, że na bazie samego Regimina czy tej ilości, o której mówił przed chwilą tych 120 nawet umów dochody z tytułu dostarczania ścieków na pewno nie pokryją wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni.  Dlatego też staramy się minimalizować te koszty utrzymania tego obiektu po to żeby nie powiększać różnicy między kosztami utrzymania a dochodami z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków.     

         Po wyczerpaniu dyskusji Radni na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za/ zaakceptowali przedstawione zmiany do budżetu podejmując uchwałę Nr VII/26/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015 rok.

Pkt.5/3

Przewodniczący Rady Gminy przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej  poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że przedmiotowa działka położona jest w m. Grzybowo i w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Działka ta przylega do działki 358 i będzie zbyta na rzecz jej właściciela. Ze względu na kształt działki i jej powierzchnię, nie może być zbyta, jako samodzielna działka budowlana. Zbycie działki wpłynie na poprawę stanu użytkowania na gruncie, zagospodarowania terenu, co jest gospodarczo, społecznie i ekonomicznie uzasadnione.

          Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za/ podjęli uchwałę Nr VII/27/15 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Pkt.6

W Pkt. 6 głosu nie zabierano.

Pkt.7

Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do spraw poruszonych na poprzedniej sesji dot. bezpieczeństwa i autobusów, które są przy szkole poinformował, że jedynym rozwiązaniem logicznym jest rozmowa z właścicielem firmy którą sugerował wcześniej ale to nie bardzo  dotarło a chodzi o zmianę sposobu parkowania tych autobusów. Będziemy postulować, aby te autobusy można było ustawić na placu po dawnym GS „SCH”. Tam są miejsca gdzie właściciele tych posesji wykupili posesję po dawnym „Geesie”. To jest ok. 300 metrów od szkoły, więc tam można podjechać i poczekać. Ma nadzieję, że będzie to na bieżąco rozwiązane żeby te autobusy na drodze przy szkole nie stały i nie przeszkadzały w ruchu. Jeżeli chodzi o samą kwestię zagospodarowania tego terenu to jeszcze raz wyjaśnia, że po to jest wstawiona w tegorocznym budżecie inwestycja dot. wymiany starej sieci wodnej w Regiminie, żeby można było wreszcie rozwiązać problem przebudowy drogi Regimin – Klice. To jest droga powiatowa ale chcemy ten temat skończyć ponieważ jest to droga dosyć istotna z punktu widzenia i samego Regimina i gminy Jaki jest stan tej drogi to można zobaczyć  szczególnie na tym odcinku od szkoły w kierunku Klic. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia jakichkolwiek działań jest wymiana sieci wodociągowej starej, która biegnie po tej drodze. Więc trudno oczekiwać żeby ją się przebudowywało i budowało zatoczki autobusowe i chodnik czy szukano innych rozwiązań zabezpieczających bezpieczeństwo bez w pierwszej kolejności wymiany sieci wodociągowej.  Dlatego też informował, że śpieszymy się z tą wymianą sieci wodociągowej w Regiminie żeby skończyć problem zrobienia infrastruktury podziemnej na terenie Regimina. Jest to ostatni element, który w tym rejonie Regimina centrum i całości tej głównej części Regimina został do wymiany. I dlatego musimy to wymienić, ponieważ to blokuje nam jakiekolwiek dalsze działania związane z uporządkowaniem tego, co jest na wierzchu. Ma nadzieję, że na bieżąco uda nam się załatwić sprawę związaną ze zmianą postoju. Natomiast kwestia zapewnienia zwiększenia bezpieczeństwa będzie wynikała już z planów, jakie będzie przygotowywał powiat związanych z przebudową tej drogi. Tam jest kwestia zatoczki, parkingów również zagospodarowania obrzeży i położenia chodnika. Już z Panem Borkowskim rozmawiał o tym w roku 2014 i jeszcze raz wyjaśnia, bo o tym już informował, że na przeszkodzie stanął brak wymiany sieci wodociągowej, która okazało się, że również idzie tym rejonem Regimina dochodząc aż do samej hydroforni. Więc czynienie jakichkolwiek prac związanych z modernizacją tych odcinków jest bez sensu dopóki nie wymienimy tego starego azbestu.

PKt.8

Wójt Pan L Zduńczyk poruszając sprawy związane z funduszem sołeckim powiedział, że  rozumie, że cały proces funduszu sołeckiego i problemy, jakie w tej chwili się pojawiają wynikają z faktu iż po pierwsze jest to pierwszy rok funkcjonowania tego funduszu, gdzie nie mamy doświadczenia ani Państwo ani my jako Gmina w prowadzeniu tych procedur. Po drugie wynika to z faktu, że tak to się stało, iż decyzje w kwestii przeznaczenia tego funduszu leżały w tym okresie, kiedy były podejmowane prze sołtysów poprzedniej kadencji. Na czym problem polega. Otóż fundusz sołecki, który jest u nas w wysokości ponad 330 tyś zł może być gminie zwrócony w części przez Skarb Państwa i jest to w granicach 20 % więc jest to 60 tyś zł. Oczywiście ten zwrot nie nastąpi w tym roku tylko w roku 2016. Warunek jeden, jeżeli w tej dokumentacji we wnioskach, rozliczeniach i w jakichkolwiek innych dokumentach związanych z realizacją funduszu będą występowały jakiekolwiek błędy oczywiście zwrotu nie dostaniemy. W związku z tym my będziemy bardzo ostro tego tematu pilnować i w związku z tym przeprasza wszystkich Państwa, którzy dziś przychodzą, bo uważają, że w tym funduszu powinno być coś innego. Tego już nie da rady zmienić, bo jest już decyzja i koniec. Druga rzecz możecie się Państwo przygotowywać i ma nadzieję, że wszystko to dobrze pójdzie dobrym trybem żeby te pomysły, które przyszły do głowy móc zrealizować z następnego funduszu. Jeżeli wszystko nam dobrze pójdzie, o co chcemy zadbać to na przyszły rok ten fundusz także powstanie.  Na pytanie czy jeżeli fundusz nie będzie wykorzystany w bieżącym roku czy można go wykorzystać w następnym roku Pan Wójt udzielił odpowiedzi, że nie. Bardzo prosi o cierpliwość, dlaczego bo jeszcze raz powtarza, jeżeli popełnimy błąd my, jako Gmina lub wy, jako sołtysi będzie to skutkowało utratą pieniędzy. Natomiast prośba do tych Państwa sołtysów gdzie podjęto decyzję o zakupie materiałów do remontu dróg dojazdowych o konsultacje z radą sołecką ewentualnie z mieszkańcami gdzie ten materiał ma być wywożony. Bo chciałby już ponieważ pogoda sprzyja żeby można było już zacząć  realizować tą część funduszu, która wydaje się najprostsza w realizacji  czyli zakup materiału, dowiezienie ale żeby go dowieźć trzeba wiedzieć gdzie. Dlatego rola dla państwa jest przed świętami i zaraz po świętach żebyśmy mogli już na początku kwietnia ruszyć z tym dowożeniem materiału żeby te drogi można było już reperować. Jeżeli taką informację Państwo będziecie mieli to prosi o przekazanie do Urzędu i wtedy będziemy kierować tych dostawców tam gdzie te drogi będą już wytypowane. Prośba do sołtysów chciałby żebyście Państwo mieli świadomość faktu, że w przypadku realizacji waszego funduszu sołeckiego to wy musicie przypilnować realizacje tego zadania. Pamiętacie Państwo jesteście w tym przypadku organem wykonawczym, czyli tym który pilnuje realizacji wydatków z funduszu sołeckiego. To wy będziecie potwierdzać wykonanie tego zadania, również będziecie tą osobą, która będzie potwierdzać na fakturze. Będzie sporządzony protokół a więc musi być pełna wasza informacja jak to zostało wykonane.   

     W przypadku funduszy gdzie podjęto inne decyzje to z Panią Skarbnik powolutku dochodzi do pewnych szczegółów i prosi o wyrozumiałość. Były decyzje o tym, żeby dokonać uzupełnienia czy też zagospodarowania pomieszczeń w świetlicach wiejskich. W dniu dzisiejszym taka rozmowa była i dotyczyła zakupu wykaszarki. To nie jest zakup wyposażenia do świetlicy. Tam gdzie mamy tego typu decyzje o tym, że zagospodarujemy pomieszczenia świetlicy wiejskiej już prosił i dzisiaj to ponawia żeby ustalić, co ma być w tych pomieszczeniach zrobione. Bo pamiętajcie Państwo macie określoną pulę pieniędzy i tak trzeba zaplanować te wydatki żeby trafić w te pieniądze. Nie może być tego więcej może być mniej ale po co mniej. Będzie się starał żeby te potrzeby tak zbilansować żeby maksymalnie te środki wykorzystać i maksymalnie kupić wszystko to żeby te środki nie zostały zmarnowane. Jeszcze jedna prośba, ponieważ pamiętacie Państwo i chciałby to zaznaczyć, bo o to dopytywał jest to fundusz sołecki a więc musicie państwo mieć świadomość faktu, że my z tego funduszu realizujemy zadania na miarę potrzeb miejscowości – sołectwa. Dlatego prosi o to żebyście zrozumieli również, że to nie mogą być rzeczy, które są ponad normalne potrzeby danego sołectwa. Bo również dobrze można jak mamy 10 tyś zł kupić do sołectwa używany samochód. Państwa wnioski czy sołectwa muszą być adekwatne do potrzeb i możliwości czy też warunków sołectwa. To nie mogą być rzeczy, które nie są współmierne do potrzeb mieszkańców. Fundusz sołecki zapewnia realizację podstawowych problemów danego sołectwa danej wsi. I stąd prośba o wyrozumiałość, bo nie chce mieć takiej sytuacji, że ktoś nam zakwestionuje celowość danej operacji. Pamiętajcie państwo w każdym wniosku jest określony cel. Jest poprawa warunków życia mieszkańców, udostępnienie oferty kulturalnej, jakiejś tam rekreacyjnej, poprawa w przypadku dróg warunków do prowadzenia aktywności zawodowej rolniczej. Dlatego każdy wniosek jest umotywowany i ma określony cel. Państwo wybaczcie dużo mówi ale 60 tyś zł  na drodze nie leży. Jeżeli coś źle zrobimy w trakcie realizacji funduszu to te pieniądze po prostu przeciekną nam przez palce. Więc w moim interesie jest pilnować realizacji tych wniosków a w Państwa żeby je wykonać dla chwały własnej i potrzeb mieszkańców. Musi pilnować pewnych zasad bo po prostu  ma świadomość faktu że  błąd kosztuje 60 tyś zł.

Następna sprawa to, jeżeli jest już przy głosie to z przykrością niestety wszystkich informuje, że w ostatnim tygodniu wszczęliśmy postępowanie administracyjne w stosunku do osób, które nie realizują swoich własnych decyzji związanych z gromadzeniem i odbiorem śmieci. Przypomina że każdy z Państwa przychodząc do urzędu składał deklarację że będzie prowadził selektywną zbiórkę śmieci lub będę prowadził zbiórkę śmieci zmieszanych. Oczywiście ma to swoje konsekwencje. Przy zmieszanych 10 zł od osoby przy selektywnej 6 zł. Nie mówi, że w przypadku pojedynczej osoby jest dużo ale w przypadku 3 – 4 osób jest to jakaś kwota. Ci co prowadzą selektywną zbiórkę otrzymują komplety worków i na tych workach są kody. PUK odbierając w określonych terminach worki z selektywnej zbiórki ma listę kto ma oddawać tego typu śmieci , oczywiście jedzie i jak są wystawione worki to je zbiera.  Pracownik ma czytnik i z tego worka odczytuje od kogo odbiera śmieci. Ten czytnik powoduje, że w systemie komputerowym w PUK-u wyświetla się, kto jaki worek oddał i kiedy. Dostaliśmy na początku roku z PUK-u  zestawienie wszystkich osób oddających śmieci selektywne. Proszę państwa każdy miesiąc, kiedy oni odbierali jest opisane liczbowo ile worków dany mieszkaniec oddal w ciągu roku. Myśmy z przerażeniem stwierdziliśmy, że są u nas osoby które nie wie dlaczego bo powody mogą być różne  nie wchodzi tu w szczegóły ale są przypadki ale nie odosobnione bo już poszło ok. 50 takich postanowień kiedy się patrzy i przy nazwisku od stycznia do grudnia  jest zero. Nie oddał człowiek nawet jednego worka ze szkłem z makulaturą czy z plastykiem. Nie neguje że każdy w życiu oszczędza ale jeżeli ktoś deklaruje , że będzie selektywnie zbierał no to po co on te worki dostaje , żeby na co je miał i płaci 6 zł od osoby ale śmieci nie segreguje. Dlaczego o tym mówi ponieważ na tej podstawie PUK przysyła do nas sprawozdanie  ile z terenu gminy odebrał makulatury , szkła, odpadów biodegradowanych i plastiku. Informuje, że każda gmina musi osiągnąć poziom recyklingu wyznaczony przez ustawę. Nie pamięta tego poziomu ale załóżmy 30 %  ogólnej puli śmieci to muszą być śmieci odebrane selektywnie. PUK na podstawie tych sprawozdań określa ile tych śmieci od nas odebrał. I teraz informacja najważniejsza, jeżeli gmina nie osiągnie poziomu 30 % to płaci karę umowną nawet do 30 tyś zł. Więc nie dlatego dziś wysyła postanowienia żeby ktoś zapłacił za te śmieci chociaż tak to będzie jeżeli ktoś nie oddał żadnego worka to tak jakby nie segregował, to proszę uregulować należność z tego tytułu nie w wysokości 6 zł tylko dopłacić do 10 zł. Ale z drugiej strony nie po to się wprowadza selektywną zbiórkę żeby dzisiaj karał tych, co płacili po 6 zł a powinni płacić po 10 bo sam jako gmina będzie musiał zapłacić 30 tyś zł kary za brak osiągnięcia poziomu recyklingu. Więc jaki to interes chyba żaden. Powie, że w tamtym roku nas uratowała sytuacja, że była prowadzona akcja zbiórki makulatury w szkołach i szkoły oddały na kartę odpadu 15 ton makulatury i dzięki temu ten wskaźnik natychmiast poszedł w górę.  To dzieci ciągają makulaturę zbierają chodzą a co niektórym się nie chce do worka szkła wrzucić to wybaczcie państwo ale coś jest nie tak. Dlatego idą postanowienia, była pewna pani i mówi, że ma świadków, że oddawała. Nas świadkowie nie obchodzą, PUK przysłał zgodnie z umową rozliczenie i Pani ma obowiązek z Puk-em wyjaśnić skoro te śmieci od Pani odebrali, ale nie zapisali to proszę to z Pukiem wyjaśnić. My mamy z PUK-u pełną dokumentację i w tamtym roku wydalili jak dobrze pamięta 6 tyś worków na gminę z czego wróciło do nich w postaci odebranych śmieci  38 %. Czyli 62 % worków w ogóle nie było użytych. Przyjdzie płacić karę to zapłacimy tylko dlaczego, czy coś tu źle funkcjonuje, to niektórzy ludzie mają to gdzieś tylko dlaczego wszyscy mamy za to płacić. W każdym razie doszliśmy do wniosku, że to już nie ma sensu i przygotowane są postanowienia do tych którzy nie oddali żadnego worka trudno niech płacą więc albo zbierają selektywnie albo płacą po 10 zł.

Kolejna sprawa to dzisiaj przekażemy radnym sprawozdanie z realizacji budżetu za 2014 rok. Rozpocznie to już procedurę rozliczenia budżetu , uchwały państwa pod absolutorium  ale również pozwoli to na wdrożenia tej procedury orientacji ile mamy środków i na co możemy jeszcze dołożyć, bo jak wcześniej mówił te środki które ewentualnie nam zostają będziemy mogli uruchomić na następne zadania inwestycyjne i ma nadzieje że wiele tych zadań o których Państwo mówicie uda nam się jeszcze wprowadzić i zrealizować po rozliczeniu środków z roku 2014 .

    Następnie Pan Wójt złożył zebranym życzenia słonecznych, wspaniałych wesołych świąt wszystkiego tego, co jest najpiękniejsze i żebyśmy odpoczęli od codziennych trosk.

     Do życzeń dołączył Przewodniczący Rady życząc zebranym i za ich pośrednictwem rodzinom i mieszkańcom  gminy  zdrowych, pogodnych świąt , pełnych wiary, nadziei i radości, radosnego wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

        Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Rady zamykając obrady VII sesji rady gminy zaprosił wraz z Wójtem zebranych na tradycyjne jajeczko.

Protokołowała:

…………….

M. Lachowicz         

                                      

          

 

 

 

 

 

 

 

             

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. informatyki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2015 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 1154
20 kwietnia 2015 13:56 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2015 13:55 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl