Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr VIII/15 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 20.05.2015 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

                                                  Protokół Nr VIII/15

 

Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 20.05.2015 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności………………………….15 radnych / radny  P Betliński

                                                                                                obecny do Pkt. 5/6 porządku

                                                                                                obrad/

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy………………………………………………..Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy……………………………………………Pani J Gęsicka

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………   .Pani A Wolińska

5.Sołtysi wg. zał. listy obecności……………………………osoby 24 osoby

 

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski otwierając obrady powitał radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytał porządek obrad, z którego na wniosek Wójta jednomyślnie / 15 głosów za/zdjęto Pk. Dot. :                                                                                                                              

-  Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie za rok 2014

- Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014

- Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 r.

Po przyjęciu wniosku Wójta porządek obrad został przyjęty jednomyślnie / 15 głosów za/ w n/w brzmieniu:

 1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

      1/zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy  

           na 2014 r.

       2/udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na 2014 r

             3/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin

       4/zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015 r.

       5/udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego na realizacje zadania

           publicznego

       6/zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ŚRODOWISKA I Gospodarki

           Wodnej w Warszawie

       7/uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie

          gminy Regimin

      8/zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń zbiorowego    

          zaopatrzenia wsi w wodę na terenie gminy Regimin znajdujących się w eksploatacji Zakład

         Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

            9/rozwiązania Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego

           10/rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

           11/ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

Pkt.2

    Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad powiedział, że protokół z poprzedniej sesji został przekazany radnym oraz wyłożony na sali obrad i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem czy mają uwagi dot. protokołu

      Do protokołu z VII sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie /15 głosów za/

 

PKt.3

Wójt Pan L Zduńczyk informując o pracy miedzy sesjami poinformował o następujących sprawach:

1.Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.  

   „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłówko”.

2.W drodze ustawowego postępowania w formie zapytania o cenę wyłoniony został

   wykonawca zadania inwestycyjnego dotyczącego wymiany starej sieci wodociągowej na

   terenie Regimina , wykonanej z rur azbestowo – cementowych. Prace te realizuje firma              

   P. Kuczalskiego z Mławy, która zaoferowała realizację inwestycji za kwotę nieco poniżej

  1000 zł . Po podpisaniu  stosownej umowy prace zostały rozpoczęte i w chwili obecnej

   znajdują się na etapie końcowym.

3.Wykonana została pełna dokumentacja projektowo – kosztorysowa inwestycji pn. „Budowa

   boiska sportowego przy SP w m. Szulmierz”. Na tej podstawie przygotowana została

  dokumentacja zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych dotyczących tego projektu,

  która została złożona w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

4.Zakupione zostały mapy oraz wykonana została pełna dokumentacja projektowo –

   kosztorysowa zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi gminnej w m. Regimin

   o dług. ok. 320 m.

5.W drodze zapytania o cenę wyłoniony został ostatecznie wykonawca kompletu dokumentacji

   projektowo – kosztorysowej ważnego zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy sieci

   kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targonie, Grzybowo i Lekowo. Jest to bardzo

   skomplikowana i wymagająca  poważnego zaangażowania praca ze względu na konieczność

   zaprojektowania sieci na obszarach o gęstej zabudowie oraz koniecznością pozyskania dużej

   liczby uzgodnień i decyzji od firm, urzędów i instytucji. Całkowita wartość zadania wyniesie

  ok. 110 tyś zł. brutto.

6.Po dokonaniu licznych uzgodnień i ustaleń z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

   wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na

   wymianie pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Zeńbok, który wpisany jest do

   rejestru zabytków.

7.Minął pierwszy miesiąc funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji

   sanitarnej w Regiminie. Według stanu na dzień dzisiejszy z możliwości odprowadzania

   ścieków do kanalizacji korzysta 107 dostawców, zaś umowy podpisało 126 osób. Pozostała

   nieliczna grupa instytucji i osób (14 nazwisk), które nie dopełniły jeszcze wszystkich

  formalności.

8.Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z modernizacją placu zabaw dla dzieci w m.

  Pniewo Czerechy. Przystąpiono do demontażu zniszczonych urządzeń zabawowych i ustalono

  sposób realizacji niezbędnych prac ziemnych.

9.W maju br. gmina Regimin otrzymała pisemną informację z Urzędu Marszałkowskiego w

   Warszawie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność związaną z dofinansowaniem

    budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Regiminie. W związku z tym do Banku Gospodarstwa

    Krajowego przekazana została kwota ponad 1.7 miliona zł, którą nasza gmina otrzymała z

    tego banku, jako przejściowy kredyt umożliwiający sfinansowanie tego zadania. Niewielki

    procent zwrotu – ok. 38 tyś zł jako nadwyżka nad kwotą pożyczki, trafiła na konto Gminy

   Regimin.

10.Gmina Regimin złożyła w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie w okresie styczeń –

   kwiecień 2015 r. wnioski o wydanie pozwolenia na budowę drugiego etapu budowy sieci

   kanalizacji sanitarnej w Regiminie. W projektach ujęto wszystkie do tej pory nie

   skanalizowane obszary miejscowości. W efekcie podjętych starań otrzymaliśmy cztery

   pozwolenia na budowę, które w chwili obecnej stały się już prawomocne. Pozwala to na

   przygotowanie i złożenie do WFOŚ i GW w Warszawie wniosku o udzielenie Gminie

   pożyczki na realizację planowanego zadania inwestycyjnego.

11.W miesiącu kwietniu rozpoczęła się realizacja zadań wynikających z podziału tegorocznego

   Funduszu Sołeckiego. Ze względu na różnorodność zadań, jakie będą finansowane z tego

   funduszu każde z nich musi być rozpatrywane indywidualnie. Trwają prace związane z

   wnioskami złożonymi przez sołectwa Lekowo, Koziczyn, Mościce, Czeruchy, Zeńbok,

  Grzybowo, Lekówiec, Targonie, Klice, Pawłówek, Lipa i Przybyszewo.

12.Gmina Regimin wystąpiła z wnioskiem o przekazanie na własność trzech działek

  położonych w m. Grzybowo pozostających dotychczas własnością Skarbu Państwa. Są to

  nieruchomości zlokalizowane w obrębie dawnego założenia dworsko – parkowego.

13.Zakończyło się postępowanie, jakie na wniosek Gminy Regimin przeprowadziło Starostwo

  Powiatowe w Ciechanowie, dotyczące zmiany statusu właścicielskiego działki położonej w m.

  Grzybowo, na której zlokalizowany jest obiekt świetlicy wiejskiej. Dotychczas uznawano ją

  jako własność wspólnoty wiejskiej, co niweczyło wszelkie możliwości przejęcia tej

  nieruchomości na własność przez Gminę Regimin. W wyniku postępowania Starosta

  Ciechanowski wydał decyzję zmieniającą ten status na własność gromadzką. Taki stan

  pozwala na ubieganie się przez Gminę o skomunalizowanie tej działki.

14.Prowadzone są postępowania przygotowawcze do zbycia na rzecz osób fizycznych 5 działek

   stanowiących mienie komunalne położonych w miejscowościach Grzybowo, Targonie,

   Czeruchy i Regimin.

15.Miło jest poinformować zebranych, że 5-cio osobowa grupa uczniów regimińskiego

   gimnazjum w dniach 22 – 28 kwiecień przebywała na międzynarodowym seminarium

   młodzieży zorganizowanych w  m. Flossenburg  w Niemczech. Warto zaznaczyć, że

   uczniowie nasi reprezentowali na tym spotkaniu Polskę, zaś wyróżnienie to jest efektem

   pobytu w Regiminie Pani Konsul Generalnego Polski w Niemczech na imprezie

   „Ciechanowska Jesień Poezji”. W pięciodniowym seminarium brała udział także młodzież

   m.in. z Niemiec, Ukrainy, Włoch , Izraela.

16.Urząd Gminy realizował zadania i obowiązki związane z organizacją i przeprowadzeniem

    wyborów  prezydenckich w dniu 10.05.2015 r.

W omawianym okresie wydano następujące zarządzenia:

-  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury

-  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015 rok

-  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta

 Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

-sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu

     terytorialnego za 2014 rok

-  sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015 rok

- w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2015 rok

            W dyskusji głos zabrał Radny R Dudziński, który powiedział, że w sprawozdaniu nic nie usłyszał na temat drogi Karniewo – Targonie. Zdaniem Radnego pieniądze są, inwestycja jest wprowadzona do budżetu a przetarg dalej nie został ogłoszony. Jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy.

               Wójt Pan L Zduńczyk odpowiadając na pytanie powiedział, że gdybyśmy wzięli budżet gminy i znaleźli te pozycje inwestycyjne to postępowanie toczy się w każdej z tych spraw czy w mniejszym czy w większym stopniu. Natomiast, jeśli w międzyczasie nie ma jakiejś konkretnej decyzji w danym momencie, jeżeli coś zlecono, wykonano to po prostu o tym nie mówi, bo musielibyśmy wziąć budżet i po kolei te wszystkie punkty omawiać.  W tym przypadku mamy tylko jeden ma nadzieję jeden problem do rozwiązania chodzi o zgody osób na oddanie fragmentu ziemi na poszerzenie pasa drogowego. Jest to trudny przypadek, ale ma nadzieję, że i ten przypadek uda nam się załatwić, bo tego tematu nie odpuści, bo za daleko to wszystko poszło. Dlatego też brakuje nam tylko tej jednej zgody, ale jeszcze raz powtarza, że ma nadzieję, że uda się ten temat załatwić. Gdyby miał informować o tego typu szczegółach, zadaniach, czy realizacji poszczególnych zadań to jeszcze raz powtarza, że przy każdych z tych zadań coś się następnego dzieje i jakieś czynności są wykonywane. Stara się przedstawić te najważniejsze punkty a nie rozdrabniać na poszczególne elementy. Dlatego nie o wszystkich tutaj inwestycjach mówi. Tak jak w tym przypadku, jeśli będzie już załatwione to o tym poinformuje.

        Radny R Dudziński ponownie zabierając głos powiedział, że z wypowiedzi wynika, że ktoś się nie zgada na przekazanie gruntu.

   Wójt Pan L Zduńczyk odpowiedział, że czym innym jest brak zgody tz. nie i koniec a czym innym jest zastanawianie się nad tym czy wyrazić zgodę na przekazanie.  Tu nie ma takiej sytuacji, że nie bo nie. Widzi sens działania uważa, ze uda się to załatwić, dlatego nie ma tu takiej sytuacji, że zostawmy tą inwestycję, ponieważ nie ma o czym dyskutować. Uważa, że polubownie, delikatnie sprawę załatwimy.

       Na uwagę radnego R Dudzińskiego żeby wykonać drogę takiej szerokości jaka jest i tylko do Pana Sidwińskiego i na tym zakończyć Pan Wójt odpowiedział, że jeżeli przygotowujemy , mapy dokumentację i następuje zmiana to zaczynamy od początku i to są dodatkowe koszty  i  dlatego droga w Przybyszewie nie wynikała z faktu że proponował zdjąć z budżetu no bo po co będzie się z tym „woził” tylko że przy następnej zmianie trzeba wykonać aktualizacje map i rysować następny projekt. Dlatego chce sprawę załatwić polubownie żeby następnych kosztów nie ponosić. Również jest to czas to są następne uzgodnienia, następne pozwolenia czy następne zgłoszenia i jesteśmy ok. 2 miesiące do tyłu. Więc chce tego uniknąć. Trzeba pokojowo podejść do tematu, bo naszym celem jest zbudować drogę. Szuka rozwiązań, bo to nie jest 20  czy 200 m2 jest to jakiś kawałek gruntu i to trzeba wziąć pod uwagę, gdyby był to ar ziemi nie było by problemu ale jest tego więcej więc to są straty które ten człowiek ponosi jednak postara się tą sprawę załatwić.           

Pkt.4

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

- Przewodnicząca Komisja Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani W Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenia, które dotyczyło: zaopiniowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i zaopiniowania zmian do budżetu gminy na 2015 r. na dzisiejszą sesję.

          Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmiany do budżetu gminy na 2015 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani E Zakrzewska poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia, które dotyczył analizy wykonania budżetu gminy za 2014 rok i podjęcia uchwały w sprawie absolutorium oraz analizy stanu realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.

           Omawiane tematy komisja zaopiniowała pozytywnie.  

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż Pan K Sowiński poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia, które dotyczyły analizy problemów i efektów działalności służby zdrowia na terenie gminy oraz analizy wykonania budżetu gminy za 2014 r. Omawiane tematy komisja zaopiniowała pozytywnie.

     Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

Pkt. 5/1                                                                                                                         Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2014 i poinformowaniu zebranych że sprawozdanie z wykonania budżetu było tematem obrad stałych komisji Rady i komisje zaopiniowały sprawozdanie pozytywnie zwrócił się do Wójta o zabranie głosu.

         Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zgodnie z obowiązującą procedurą sprawozdanie zostało przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz na ręce Państwa Radnych za pośrednictwem Pana Przewodniczącego. Jest to dokument bardzo obwity i myśli, że będzie coraz bardziej obfity z jednego powodu, że realizacja tego budżetu z roku na rok staje się coraz bardziej skomplikowana, ponieważ nie ukrywa, że wchodzimy w okres, kiedy już mamy zadłużenie, kiedy realizujemy poważne zadania i te zadania rzutują także na sposób wykonania budżetu. Ma satysfakcję z tego, że wreszcie może powiedzieć o realizacji czy rozpoczęciu, zakończeniu czy też kontynuacji zadań, o których mówiliśmy przez ostatnich kilka lat i budżet roku 2014 jest budżetem, który pokazuje w jaki sposób się to odbyło. Na komisjach podkreślał jedną zasadniczą rzecz, że jeżeli chodzi o gminę Regimin to osiągnęliśmy w 2014 roku  tz. wskaźnik wydatków inwestycyjnych. W naszym przypadku sięgnął on prawie 30% wszystkich wydatków.  Co to znaczy. Jeżeli wydajemy w naszym przypadku ok. 18 mln to 30 %  tej kwoty skierowane jest na inwestycje. Znaczy to, że gmina nie przejada pieniędzy tylko inwestuje w to, co jest dla gminy najważniejsze. W naszym przypadku tą najpoważniejszą inwestycją, która oczywiście rzutowała na ten wskaźnik była realizacja zadań związana z budową sieci kanalizacji sanitarnej a w szczególności budowy oczyszczalni ścieków. Chciałby zwrócić uwagę na fakt, że z tej sumy, jaką wydaliśmy na inwestycje czyli prawie 5 mln. 600 tyś zł tego typu zadania kosztowały niecałe 3 mln. Dlaczego o tym mówi  –  2.661.914 budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja II etap 107.546,- zł i III etap 66.000 zł. Przy wydatkach kwoty 5.600.000 tu mówimy o kwocie niecałe 2.800.000 zł, bo reszta pieniędzy poszła na inne inwestycje i są to inwestycje przede wszystkim z zakresu budowy i modernizacji dróg. W roku 2014 była to kwota ok. 1.823.476 zł . Na kulturę fizyczną i sport czy zadania związane z różnego typu działaniami czy też inwestycjami ok. 240.000 zł. Do szkół na inwestycje nie na ich utrzymanie  166.000 zł A więc łącznie uczyniło to prawie 5.600.000 zł. Dlaczego o tym mówi, ponieważ zarówno w poprzedniej kadencji jak i w tej stara się przekazać i cieszy się ze zrozumienia radnych, że gdybyśmy chcieli z tych środków budżetowych realizować taką budowę oczyszczalni ścieków to odbyło by się to kosztem pozostałych miejscowości. Nie starczyło by pieniędzy na drogi, na szkoły, świetlice itp. na to, co potrzeba w innych miejscowościach. Dlatego cały czas mówi o tym, że pożyczki, kredyty załatwiamy tam gdzie przychodzą duże milionowe  inwestycje. Bo to kierujemy wtedy na te duże inwestycje a to, co mamy w budżecie idzie na te zadania, o których państwo mówicie. Gdyby tak rozłożył na mapie te inwestycje z 14, 13 i 12 roku to okazałoby się, że wszędzie gdzieś coś się działo. Jakaś inwestycja drogowa, świetlica czy coś innego w każdej miejscowości praktycznie coś można znaleźć. Mimo tego że przez ostanie dwa lata wydaliśmy w granicach 8 mln  na oczyszczalnię i kanalizację a budżet mamy 18 mln.  teraz, ale wcześniej był to budżet 16 mln zł. Więc można powiedzieć, że budowaliśmy duże rzeczy kosztowne ale nie odbiło się to na  pozostałych inwestycjach. Stać nas było na to żeby znów dofinansować czy wesprzeć powiat ciechanowski w kwestii modernizacji dróg powiatowych. Ich stan zdecydowanie był gorszy niż dróg gminnych, ale teraz różnicę widać zasadniczą. Ma nadzieję, że w tym roku uda nam się skończyć drogę Grzybowo – Regimin – Szulmierz ten ostatni odcinek. Mówi o tym dlatego bo naszym nieszczęściem  tak naprawdę jest to  ,że w rejonie tz za lasem czyli Koziczyn, Lipa, Kalisz  , Radomka, Szulmierz praktycznie wszystkie główne drogi są drogami powiatowymi. Tam jest tylko jedna duża droga gminna, pozostałe noszą status dróg powiatowych. W związku z tym, jeżeli powiat nie ma pieniędzy to ich nie będzie robił. A ludzie nie patrzą na to czyja jest droga tylko na to jak się po niej jeździ. I dlatego staramy się z powiatem tak współpracować żeby efekt tej współpracy był widoczny w postaci poprawy dróg. Charakterystyczną cechą tego budżetu, jeżeli chodzi o dochody to osiągnęliśmy prawie 100 %. To, co zostało zaplanowane zostało wykonane. Natomiast ci, co są w Urzędzie mają świadomość faktu, że ma taką cechę i nieraz słyszał, że wyrwać od Wójta 1000 zł to jest wielka sztuka. Tak, a dlaczego tak się to dzieje, ponieważ te 1000 zł to jest niedużo, ale jeżeli powtórzy się razy 10 to jest już 10.000  zł. Drugą częścią wydatków są wydatki bieżące. Wydatki bieżące to jest wszystko to, co jest wydawane na utrzymanie. To są pensje, pochodne od pensji, energia, woda, gaz, materiały biurowe itp. Wydajemy duże pieniądze, których nie widać. Wydajemy pieniądze a efektów takich wizualnych nie ma. Wydatki bieżące to, to co jak się potocznie mówi gmina przejada. Chce powiedzieć, że te wydatki bieżące przez to że oszczędzamy wszędzie gdzie się da osiągnęły poziom 95 % . Czyli maksymalnie tam gdzie nie było konieczności wydatkowania pieniądze zostawały w budżecie. Te 5 % można powiedzieć, że jest niewiele, ale jeżeli wydaje się w wydatkach bieżących 7 mln. to 5% to jest 350 tyś zł . To są duże pieniądze.  W związku z tym może powiedzieć, że ten budżet był głęboko przemyślany i co jest dla nas najważniejsze my dalej jesteśmy w sytuacji, w której mamy fantastyczną zdolność kredytową. Zbliża się okres naboru następnych wniosków. I teraz jeżeli gmina ma 40 % - 45 % zadłużenia to jej możliwości zaciągnięcia następnych kredytów są bardzo niewielkie. Natomiast my na chwilę bieżącą mamy poziom z kolejną zaplanowaną pożyczką 19 % zadłużenia. My możemy jeszcze 40 % zaciągnąć długu Wielu nam zazdrości takiej sytuacji, bo po prostu mamy luz finansowy. My jesteśmy wiarygodni, bo ktoś kto ma duże długi to jest niebezpieczny ale my mamy sytuacje komfortową. Gdy pytaliśmy w Wojewódzkim Funduszu czy dostaniemy pożyczkę na kanalizację to była oczywiście odpowiedź pozytywna. I jeszcze jedna rzecz ci z państwa, którzy byli w poprzedniej kadencji pamiętają dyskusję w sprawie tz nadwyżki budżetowej dziś tej nazwy się nie stosuje są to tz. wolne środki. Informuje, że dzięki tej polityce z roku 14 wolne środki jakie oszczędziliśmy tj. 800 tyś zł. Ale teraz po, co my te pieniądze mamy.  Wytłumaczy na podstawie pożyczki. Fundusz da nam pożyczkę na wartość inwestycji netto bez podatku. Jeżeli inwestycja jest warta 2 mln. zł. to 23 % podatku jest prawie pół mln. zł. Chcemy wziąć pożyczkę i rozpocząć inwestycje. Ale te pół mln. zł musimy mieć swoje, więc z czego mamy te pół mln wziąć.  Ale przecież mamy wolne środki i te wolne środki są tymi pieniędzmi, które idą na VAT. Na marginesie zgodnie z procedurą Urząd Skarbowy nam ten VAT zwróci w przyszłym roku, czyli te wolne środki do nas z powrotem wrócą i my znów możemy je dołożyć do VAT-u. Powie tak, że nie zawsze trzeba być ekonomistą z wykształcenia żeby umieć wydawać pieniądze, ale jeżeli spotyka się w tamtej kadencji i w tej również z czego się bardzo cieszy z pełnym zrozumieniem ludzi którzy też umieją wydawać pieniądze i liczyć to cieszy się bo efekty ma nadzieją będą takie jak w roku 14. Wiele osób naprawdę nam zazdrości takiego poziomu wydatków inwestycyjnych bo tam gdzie jest 20% - 25%  to już jest radość. My w 14 roku mamy 29, 8 % wydatków na zadania inwestycyjne. Dlaczego o tym mówi, ponieważ oczekiwania państwa, mieszkańców naprawdę są olbrzymie. A więc to, co się planuje na już trzeba myśleć z perspektywą na rok następny czy za 2- 4 lata. Nie ma takiej siły sprawczej która pozwoliłaby w ciągu jednego roku czy w ciągu jednej kadencji  załatwić wszystkie problemy, zbudować wszystkie drogi, wyremontować wszystkie świetlice , wybudować sieć kanalizacji sanitarnej i jeszcze następne rzeczy  o które państwo składacie wnioski. Chyba nigdzie tak nie ma. Cieszy się z tego, że może zaprezentować takie rozwiązanie, jakie skutkują taką realizacją budżetu. Teraz analizując poszczególne punkty dochodów to zawsze można mieć pretensję, że gdzieś jest za mało wydane a gdzie indziej za dużo. My zaczęliśmy od kilku lat naprawdę szybki poziom, jeżeli chodzi o inwestycje.  I wierzcie mi państwo to nie dzieje się przypadkiem, bo każde nowe zadanie wprowadzane do budżetu skutkuje pracą ludzi, którzy tutaj pracuj i obciążenie jest duże i mobilizacja ludzi tu pracujących jest olbrzymia. Jest zadowolony z tego, co może zaprezentować myśli, że wiele osób jest również zadowolonych z tego, że u nich coś się zmienia, że idziemy do przodu. Najlepszym dowodem na to jak ten budżet jest realizowany jest fakt, że kiedy przyjeżdżają tu obcy ludzie to bardzo często się spotyka z wypowiedziami jak tu się bardzo zmieniło. Bo jeżeli ktoś, kto patrzy co dzień to tego nie zauważa ale jeśli ktoś przyjeżdża po jakimś czasie to wszystko widzi. Może powiedzieć, że komentując niektóre elementy dot. realizacji budżetu w latach poprzednich to dla tych którzy znają się trochę na budżecie to wiedzą o tym że dzisiaj nie ma żadnych możliwości żeby gdzieś ukryć np. 4 mln. zł nadwyżki, że gdzieś są pieniądze pochowane i że Wójt je trzyma i że ich wyrwać nie można. Wójt by musiał być głupi albo leniwy. Myśli, że te przypadki w grę nie wchodzą. Dlatego cieszy się, że te pieniądze są i państwo odczuwacie realizacje tego budżetu nie tylko, że słupecki się zgadzają, ale dlatego że efekty widać na każdym kroku. Czeka nas w tym roku jeszcze bardzo poważne zadanie, które będziemy robić, tą strategię opracować na najbliższe 7 lat.  Będzie również prosił żebyście państwo brali w tym udział, bo chciałby mieć satysfakcję że kiedy ostatnio wyjął tą starą strategię do roku 2014   / 2006 – 2014/   to w 2006 roku planowaliśmy cały zestaw inwestycji i gdyby dzisiaj porównał to co było tam wtedy zaplanowane to 95 % tych zaplanowanych rzeczy jest zrobiona. Co ciekawe zrobione są również te zadania, których w tym planie nie ma. Jeżeli były pewne zadania a nie zostały wstawione i zrealizowane to oczywiście nie może zagwarantować, że zrobi wszystko, z czym państwo przychodzicie, bo nie ma naprawdę takich możliwości. Ale każdą złotówkę, jaką wydajemy oglądamy z każdej strony. I czasami są sytuacje gdzie nie wstawiamy do budżetu czy coś nie kupujemy, bo widzimy, że ktoś zaczyna przesadzać w tym, jakie ma oczekiwania. Wymiernym efektem tych działań nie tylko 2014 r. jeżeli ktoś z państwa przeglądał tygodnik tam było takie zestawienie które pokazywało jak się zmienia liczba ludności w poszczególnych gminach. Mamy niż demograficzny, mamy kryzys ubywa ludności praktycznie wszędzie. W całym powiecie ciechanowskim są tylko dwie gminy gdzie liczba ludności się nie zmniejszyła a wręcz odwrotnie ludności przybyło. I my  jesteśmy wśród tej dwójki. Ale nie dlatego że mamy jakiś cud demograficzny, ale dlatego że dzisiaj z tego co wie w biurze obrotów nieruchomościami w Ciechanowie to Regimin jest na topie. Dlaczego, bo w samym np. Regiminie praktycznie to, co ma być pod ziemią już jest.

Dbamy o to żeby były dochody ale dbamy również o to żeby wydatki były rozsądne  i realizowane zgodnie z państwa oczekiwaniami..

      Po wypowiedzi Wójta zebrani zostali zapoznani z:                                                                           -Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015  r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Regimin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. /Opinia pozytywna i stanowi zał. nr 3 do Prot. R.G./                                                                                                                                                              -uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Regiminie z dnia 07.05.2014 r. o opinii wykonania budżetu gminy Regimin za 2014 r. i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Regimin. / Opinia pozytywna i stanowi zał. nr 4 do Prot. R.G/                                                    - uchwałą Składu Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 05.2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Regiminie z dnia -7.05.2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Regimin /Opinia pozytywna i stanowi zał. Nr 5 do Prot. R.G/.

     Po przedstawieniu w/w dokumentów Przewodniczący Rady Gminy Pan T Zabiegałowski otworzyły dyskusję:

      Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady                          Pana T Zabiegałowskiego jednomyślnie / 15 głosów za/ przyjęli przedstawione sprawozdanie podejmując uchwałę nr VIII/28/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2014 r.

 

Pkt.5/2

       Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. otworzył dyskusję.

         Radni głosu w dyskusji nie zabierali.

         Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. została podjęta jednomyślnie /15 głosów za / – uchwała Nr VIII/29/15

          Po podjęciu uchwały Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski złożył Panu Wójtowi w swoim imieniu i radnych gratulacje z tytułu otrzymanego absolutorium.

          W imieniu sołtysów gratulacje Panu Wójtowi złożyła sołtys m. Trzcianka Pani                        H Witkowska.

        Wójt Pan L Zduńczyk dziękując za gratulacje powiedział, że chciałby podziękować za zaufanie i za takie jednomyślnie głosowanie, co go bardzo cieszy, bo oczywiście gdy są pytania jest w stanie odpowiedzieć. Najgorzej jest wtedy, kiedy nie wiadomo, na czym polegają zarzuty, jakich argumentów użyć żeby je odeprzeć. Może powiedzieć, że po tylu latach ma świadomość faktu, że od iluś lat zaczynają się spełniać te oczekiwania mieszkańców, które przez ileś lat narastały i gdzie wreszcie mogliśmy sobie pozwolić na uruchomienie pewnych procedur i efekty tego widać.  Ale chciałby powiedzieć, że to nie jest tak, że Wójt dostaje absolutorium. Wójt jest tylko jeden natomiast bez tej otoczki bez ludzi wokół bez osób, którzy codziennie wykonują tą „ szarą” robotę trudno powiedzieć, że ktoś ma satysfakcję bo dziś dostał absolutorium. Praktycznie dostaliśmy to absolutorium wszyscy. Dlaczego , dlatego że państwo ci którzy dzisiaj są powiedzmy tymi nowymi radnymi bez doświadczeń z lat poprzednich,  no właściwie to co oni mają oceniać skoro tak naprawdę tylko te liczby jakieś sformułowania czy wypowiedzi i to co sami widzą. Ci, którzy są z poprzedniej kadencji to praktycznie oceniają sami siebie. Istotne jest to że, jeżeli podejmuje się decyzje to ocenia  się nie tylko wg tych tabelek ale według tego co się widzi. Może podziękować za taką współpracę, za to dzisiejsze głosowanie. I jeszcze raz powtarza to nie jest absolutorium tylko dla Wójta, dla pracowników wszystkich wydziałów odpowiedzialnych za tą robotę, którzy nie zawsze odpowiadają za inwestycje, ale za różnego typu zadnia i też pracują na to konto. Dziękuje radnym i sołtysom, bo sami państwo wiecie jak ciężko jest spełnić oczekiwania ludzi. Dziękuje za życzenia i zapewnia, że bez względu na to, tak jak w tamtej kadencji może zagwarantować radnym i sołtysom, że jeżeli będą możliwości, bo nie zależy od chęci, ale także od możliwości jeżeli takie możliwości będą to naprawdę nikt nie będzie odmawiał tylko dlatego że chce odmówić. Jeżeli było coś nie tak lub jeżeli były sytuacje, w których tamten budżet nie spełnił państwa oczekiwań to może tylko przeprosić, ale wie jakie są oczekiwania i ile ich jest. Tylko nie wszystko można spełnić.  Nie chciałby być takim, który rzuca tyle obietnic.  A potem najgorsze jest to, że ludzie oczekują realizacji tego, co się powiedziało. I chciałby żeby tak było, że to co my sobie tu ustalimy to będzie zrealizowane. Wtedy, kiedy nie można zrealizować inwestycji tak jak w przypadku Przybyszewa pyta, co zrobić, pyta ludzi, jaka jest opinia. Dlatego chce zapewnić, że będzie dążył wszystkimi siłami do tego żeby za rok na tej sali również jednomyślnie i z satysfakcją już wtedy cały skład rady po roku realizacji swojego budżetu z pełną świadomością i odpowiedzialnością podniesie rękę za kolejnym absolutorium czego sobie i  państwu życzy.

PKt.5/3

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Regimin zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia

        Wójt Pan Zduńczyk poinformował, że wprowadzono zmiany wynikają ze zmian budżetu w zakresie dochodów i wydatków według stanu na dzień podjęcia uchwały

Wprowadzono nową pozycję w zakresie pożyczek, bowiem gmina będzie się ubiegać o pożyczkę z W F O Ś i G W w Warszawie w kwocie (według kosztorysu) 2.165.132 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy II etatu kanalizacji sanitarnej w m. Regimin.

W związku z powyższym dokonano zmian po stronie przychodów w roku 2015 i rozchodów w 2016 i kolejnych latach do roku 2025. Zwiększono w związku z tym kwotę zadłużenia oraz spłat rat kapitału i odsetek.

Wprowadzono dwa nowe zadania na łączną kwotę 65.000 zł w roku bieżącym i 530.000 zł. w roku 2016. Ponadto zwiększono budżet na wykonanie II etapu kanalizacji w m. Regimin zgodnie z opracowaną dokumentacją. Gmina złoży wniosek do WFOŚiGW o pożyczkę na to zadanie.

Zdjęto z budżetu zadanie pozycja 1.3.2.1./ budowa drogi gminnej transportu rolnego Karniewo  - Targonie o długości 3000m/ w związku wycofaniem zgody przez właścicieli 2 działek zgody na przekazanie ich na realizację inwestycji. Zmniejszono budżet na zadaniach w zakresie budowy świetlic wiejskich w Klicach i Pawłówku. Uzupełniono środki na pokrycie dachu w budynku komunalnym w Zeńboku.

Po wyżej wprowadzonych zmianach dopuszczalne wskaźniki zadłużenia pozwalają na zaciągnięcie planowanej pożyczki.

       W dyskusji głos zabrała radna H Ładzińska, która zwróciła się z pytaniem odnośnie wypowiedzi Wójta, że jest do zagospodarowania plac w m. Lipa a to wiąże się z uzyskaniem pozwoleń od  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  czy tak to ma rozumieć.

       Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi radnej poinformował, że pozwolenie tak naprawdę można uzyskać w momencie kiedy już się coś zaprojektowało więc w tym momencie nie. My możemy sobie coś założyć i natrafimy na sprzeciw konserwatora. Krótko mówiąc – najpierw trzeba z nim coś uzgodnić i wiedząc jakie są ich zastrzeżenia czy obostrzenia co wolno a co nie. Wtedy można spokojnie przystąpić do realizacji. Tak mieliśmy z Zeńbokiem. Bo tak naprawdę projektowanie na Zeńbok trwa już rok, ponieważ  konserwator ma swoje przepisy dot. możliwości wykonania danej inwestycji. Także jeśli się uda wyjaśnić z konserwatorem  jak on to widzi , co możemy tam zrobić   a czego nie wolno ruszyć  no to mamy wtedy jasną sytuację.  Nie popełnimy błędów bo posiadamy informację  jakie są ich warunki i możliwości zagospodarowania tego terenu.

      Radna H Ładzińska ponownie zabierając głos powiedziała, że w 2012 roku był opracowany taki plan odnowy między innymi miejscowości Lipa i tutaj są pewne zadania w tym planie. Więc czy opracowując ten plan były jakieś rozmowy z konserwatorem czy to tak plan sobie i konserwator sobie i każdy sobie. A dlaczego pyta, bo jak jest coś w budżecie to łatwiej też rozmawiać, że mamy zamiar to robić. A tak to odnosi takie wrażenie, że no może kiedyś to zrobimy.

      Wójt Pan L Zduńczyk wyjaśnił, że cały problem z planami rozwoju miejscowości  wynikał z faktu, że według  zasad programu rozwoju obszarów wiejskich jednym z dokumentów jakie muszą być załączone do wniosku był właśnie plan rozwoju miejscowości.  Kłopot na czym polega. Można było to zrobić zlecając przygotowanie tego planu, co trwa określony czas. Ale problem polega na jednej zasadniczej rzeczy otóż,  kiedy ogłasza się nabór wniosków to się daje miesiąc półtora na  złożenie wniosku i określonego dnia kończy się nabór. I była taka sytuacja jeśli chodzi o świetlice to mieliśmy trzy zadania. Były uchwalane 3 plany rozwoju miejscowości. Konia z rzędem temu, kto będzie w stanie w ciągu miesiąca przygotować, przyjąć, uchwalić trzy takie plany. Gdyby nie było takiego planu nie ma możliwości przygotowania wniosku. Dlatego tak naprawdę priorytetem, który kierował nami przy uchwalaniu tych planów było to żeby w planie rozwoju znalazła się ta inwestycja  o którą wnioskujemy. Oczywiście nie mogło to być 3 strony, bo to byłoby śmieszne. Ten plan ma tam ok. 10– 17 stron.. Tak naprawdę zwracało się przede wszystkim uwagę żeby uzasadnić w tym planie celowość składania wniosku.  Natomiast podobnie jak przy strategii , podobnie jak w planie rozwoju lokalnego całej gminy te plany muszą być aktualizowane. I tak naprawdę to mamy tych planów rozwoju miejscowości ok. 9. Dlaczego ponieważ był to wymóg przy składaniu wniosków. Ma nadzieję, że przy następnych tego typu  wnioskach tych planów nie będzie, ponieważ nie tak łatwo to wszystko napisać żeby ten  plan  miał ręce i nogi. A on musiał mieć swoją tak powie konstrukcje zgodną z rozporządzeniem Ministra  Rozwoju Wsi . W kwestii tego o czym przed chwilą mówił związaną ze stawianiem kolejnych zadań, to nie wynika z tego że coś odkładamy na zaś.  My tak odkładaliśmy Pawłowo. Sztuka polega na tym, że wtedy kiedy nie wiemy co z tym robić wtedy kiedy nie mamy pełnego rozeznania co do inwestycji to my tego nie wstawiamy bo problem polega na tym, że leżą pieniądze na coś skierowane.  Jak te pieniądze uruchomić, zlecić jakąś robotę, mapę, dokumentację itd.  Typowym przykładem jak to się odbywa i na co można się nadziać jest Szulmierz. Chcieliśmy zrobić i było to mądre posunięcie uporządkować teren dworu i teren podworski  ten park tak jak to kiedyś było wspaniale urządzone.  I już w budżecie to zadanie było nawet mapy zostały zlecone do momentu, kiedy spadkobiercy właściciela Szulmierza nie wystąpili do Wojewody o zwrot. Trudno nam było przewidzieć, że coś takiego nastąpi i czym się skończyło. Tym, że gruntu nie mamy, bo jest zastrzeżenie prawne że nie możemy nim dysponować, zleciliśmy mapy i co z tego. Leży mapa i czeka aż zostanie to wszystko  rozstrzygnięte. Podobnie mamy z Koziczynem ta sama sytuacja. A więc najpierw zbadajmy jak to wygląda, jakie są realia i możliwości prawne i wiemy na czym stoimy. To nie chodzi o to, że ktoś pewnych rzeczy nie chce czy nie wykonuje.Jeśli mamy projektanta, bo nie chciałby żeby 4 czy 5 wykonywało tego typu czynności to w ramach tego co mamy w budżecie on już cały czas przywozi nam następne projekty. On może wziąć kilka projektów na raz, ale i tak  musi je wykonać w pewnej kolejności. Nie zrobi wszystkich na raz tylko robi po kolei. Tak jak zrobił projekt w Klicach na świetlicę teraz się wziął za Pawłówko. Więc może zapewnić, że biorąc pod uwagę to, jakie są potrzeby i oczekiwania ludzi to z pewnością będzie się starał tereny które są po parkach przy dworskich doprowadzić do porządku ponieważ są to przepiękne miejsca, które można wykorzystać. Warunek jeden musi być logika w działaniu. Dziś mimo tego że poszedł wniosek o komunalizację parku w Grzybowie i przypuszcza, że bardzo szybko zostanie oddany to tego jeszcze nie wstawił, bo nie wie co będzie dalej , bo też to jest pod opieką konserwatora. Więc poczekamy ustalimy z konserwatorem co i jak żeby jak z Szulmierzem  nie wpakować  się w taką sytuację, że wydamy pieniądze a okaże się że dalej robić nic nie można. Może zagwarantować że tego typu zadania i pojawiają się coraz częściej w budżecie i one na pewno będą się pojawiać.                      

      Po wyczerpaniu dyskusji Radni na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ podjęli uchwałę Nr VIII/30/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin

PKt.5/4

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projekty uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015 r poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

              Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że proponowanymi zmianami zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 224.328,77 zł, w tym:

 

 1. w dziale 010 -  Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5.500 zł.zmian dokonuje się po podpisaniu umowy z PUP na zatrudnienie 1 pracownika przy obsłudze oczyszczalni ścieków, kwota obejmuje refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 300 zł.zmian dokonuje się po analizie I kwartału br.
 3. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 o kwotę 18.521,89 zł, wprowadzono po analizie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych i  prognozie naliczenia odsetek za I kwartał 2015r, oraz innych dochodów w tym dziale,
 4. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 177.000 zł. Zwiększenie dotyczy podatków i opłat lokalnych, po analizie wpłat I raty podatku łącznego (w tym od nieruchomości, rolnego i leśnego) oraz  innych opłat po 4 miesiącach 2015r.
 5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 i 80104 o kwotę 9.700 zł, wprowadzono na wniosek Dyrektora GZS w Regiminie,
 6. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 13.306,88zł, zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW za I kwartał 2015r = 10.506,88 zł, oraz opłat za wynajem świetlic wiejskich. Ponadto zaplanowano odsetki karne z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 534.995,85 zł, w tym:

 

 1. w dziale 010 -  Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 534.995,85 zł.zmian dokonuje w związku z niższym zwrotem podatku VAT niż planowano w Uchwale budżetowe. Część środków podlegających zwrotowi Urząd Skarbowy rozliczył w miesiącu grudniu 2014 roku.
 2. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.473,08 zł, - zmniejszenia dokonuje się po rozliczeniu wniosku o płatność zadania realizowanego ze środków własnych w roku 2014 – podlegającego rozliczeniu ze środków unijnych za pośrednictwem MJWPU w Warszawie. Projekt dotyczył obchodów 10-lecia szkolnego klubu sportowego Czarni Regimin.

 

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 618.075,04 zł, w tym:

 

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 o kwotę
  462.980 zł, w tym; 1). na wniosek nadzorującego oczyszczalnię ścieków gminy Regimin na zakup wyposażenia i materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 15.000 zł. Środki pochodzą z oszczędności w innych pozycjach budżetu. 2) Zabezpiecza się środki na pokrycie podatku VAT za IV kwartał 2015r od wydatków na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w kwocie 447.980 zł,
 2. w dziale 600– Transport i łączność, o kwotę 105.033,04 zł, - zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 100.000 zł, oraz na wypłatę odszkodowania za przejętą działkę nr 82/3 o pow. 0,0208 ha we wsi Regimin pod drogę gminną w kwocie 5.000 zł, oraz w rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 33,04 zł, w związku ze wzrostem składki na ubezpieczenie wypadkowe od m-ca IV.br,
 3. w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 3.000 zł, w związku z koniecznością ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości komunalnych gminy,
 4. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 o kwotę 25.345 zł,
  z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej do uzupełnienia i wymiany przed budynkiem Urzędu Gminy, oraz kwotę 345 zł, na wykonanie przyłączenia budynku Urzędu Gminy do sieci kanalizacyjnej,
 5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 o kwotę 2.787 zł, w paragrafach 4170 i 4110 w związku z naliczeniem należności za obsługę pojazdów pożarniczo-ratowniczych,
 6. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 12,460 zł, w zawiązku z naliczeniem odsetek od pożyczki planowanej do zaciągnięcia z WFOŚiGW w Warszawie dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Regimin – II etap),
 7. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 470 zł. – zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS w Regiminie w ramach przesunięcia środków własnych,
 8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 6.000 zł, na pokrycie kosztów opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Regimin,

 

      Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę  338.951,00 zł, w tym:

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010, o kwotę
  15.000 zł, środki przesunięto na zabezpieczenie innych niezbędnych wydatków oczyszczalni ścieków dla gminy,
 2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 123.481 zł, - zmniejszenia dokonuje się w związku z wycofaniem środków własnych przejściowo zaangażowanych w finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Gmina na ten cel uzyskała dotację, która pokrywa w tej części koszty.
 3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 470 zł. – zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS w Regiminie w ramach przesunięcia środków własnych,
 4. w dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 200.000 zł, środki są niezbędne na pokrycie wydatków w innych pozycjach budżetu.

 

       Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 2.790.062,96 zł, w tym:

 

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 o kwotę 1.982.082 zł, w tym:

1) uzupełnia się środki zgodnie z opracowaną dokumentacją na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Regimin (II etap) „ – kwota 1.865.132,00 zł,

2) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Regimin” - kwota 110.000 zł,

3) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej do przepompowni w m. Regimin”, - kwota 6.950 zł,

 1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę 628.000 zł, - w tym:

1)      wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej Regimin – Kątki – Jarluty Duże – etap II.” – poz. 8 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały w kwocie 400.000 zł,

2)      uzupełnia się środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Koniczyn – Lipa o długości około 800m” o kwotę 100.000 zł,

3)      wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz – Kozdroje – Włosty”  objęte wykazem przedsięwzięć do WPF na kwotę 40.000 zł w roku 2015 i 500.000 zł w roku 2016,

4)      uzupełnia się środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zeńbok o dł. około 380m” w kwocie 30.000 zł,

5)      uzupełnia się środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin o dł. około 320m” w kwocie 10.000 zł,

6)      wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w m. Lekowo” w kwocie 48.000 zł,

 1. w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 85.000 zł,  z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wykonanie zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą więźby na budynku komunalnym w m. Zeńbok” o kwotę 55.000 zł. Zadanie występuje w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz uzupełniono środki na realizację zadanie pn. „Przebudowa instalacji co w budynku komunalnym w m. Regimin” o kwotę 30.000 zł. (poz. 9 zał. Nr 4 do niniejszej uchwały,
 2.  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 o kwotę 26.000zł, - wprowadzono się nowe zadanie pn. „Zakup zestawu hydraulicznego dla potrzeb pożarniczo - ratowniczych” w kwocie 13.000 zł. – zestaw zostanie przekazany do OSP Szulmierz - poz. 13 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały oraz zadanie pn. „Zakup zestawu przeszkód na zawody pożarniczo – sportowe”  w kwocie 13.000 zł, poz. 12 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. Zestaw zostanie przekazany pod nadzór OSP Lekowo.
 3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 13.980,96 zł, - w związku z koniecznością dokonania przyłączenie budynku GZS w Regiminie do sieci kanalizacji sanitarnej,
 4. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 55.000,0 zł, - na realizację zadań:

1)      uzupełnia się środki na zadanie pn. ”Budowa boiska sportowego przy SP w m. Szulmierz” o kwotę 30.000 zł, (poz. 27 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

2)       wprowadza się nowe zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Koniczyn na cele rekreacyjno-sportowe” w kwocie 25.000 zł w roku 2015
i 30.000 zł, w roku następnym. Zadanie występuje w wykazie przedsięwzięć do WPF.

             Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 295.000 zł, w tym:

 

 1. 1.      w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 o kwotę 245.000 zł,- zmniejszono plan wydatków na budowę III etapu kanalizacji (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF o kwotę 230.000 zł, oraz na wymianę sieci wodociągowej w m. Regimin (III etap) o kwotę 15.000 zł.
 2. 2.      w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę 15.000 zł, -
  zmniejszono do realizacji w roku 2015 środki na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Przybyszewo” w związku z wycofaniem zgody na przekazanie działek pod budowę dwóch właścicieli, - zadanie ostatecznie zdjęto z wykazu inwestycji do realizacji.
 3. 3.      w dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 35.000 zł, środki wycofano z zadań objętych WPF – Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłówko (-15.000 zł) i budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice (-20.000 zł) w związku z nadwyżką środków na rok 2015. Skorygowano również środki na rok 2016 w łącznej kwocie 450.000 zł.

           

            Powyżej przedstawione zmiany zwiększają znacząco deficyt gminy 2015 rok do kwoty 1.560.634,88 zł. Praktycznie środki, jakie gmina uzyska w budżecie do dyspozycji z tytułu dochodów będą mniejsze o kwotę 1.772.262,81 zł, ponieważ są to środki przeznaczone na rozchody tj. spłatę pożyczki z BGK w Warszawie, jaką gmina otrzymała na wyprzedzające finansowanie I etapu budowy kanalizacji w m. Regimin. Gmina w dniu 8 maja br. dokonała spłaty powyżej wymienionej pożyczki. Planowany deficyt budżetu bez uwzględnienia dochodów ze środków UE wyniesie na 2015 rok wyniesie 3.332.897,69 zł. Zostanie on pokryty pożyczką z W F O Ś i G W w Warszawie w kwocie 2.165.132 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 1.495.152,84 zł. Gmina wystąpi o opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Gminy w tej sprawie. Gmina zamierza ze środków pożyczki sfinansować zadanie objęte WPF pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Regimin – II etap”. Planowane przychody i rozchody wykazano w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

             Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ podjęli uchwałę Nr VIII/31/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015 rok.

            Pkt.5/5

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego na realizacje zadania publicznego poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

             Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, środki finansowe w kwocie 370.000 zł na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego przeznaczone zostaną w całości na realizację zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1215W Grzybowo – Regimin – Szulmierz, na odcinku Włosty – Szulmierz w kwocie 350.000 zł, oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz w kwocie 20.000 zł.

Obecna sytuacja na planowanym do odnowy odcinku drogi stwarza zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych. Wykonanie planowanych prac wpłynie zdecydowanie na poprawę warunków życia mieszkańców gminy korzystających z dróg na jej terenie.

W związku z tym, że udzielenie pomocy finansowej musi być poparte odpowiednią umową zawartą między gminą a powiatem, określającą udział finansowy obu stron, zasady przekazania oraz sposób rozliczenia pomocy, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie  /15 głosów za/ podjęli uchwałę Nr VIII/32/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego na realizację zadania publicznego

Pkt.5/6

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

            Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zaciągniecie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest potrzebne na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Regimin – II etap).

Przyjęcie niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu pozwoli na realizację przedmiotowego zadania, przy jednoczesnym utrzymaniu realizacji pozostałych planowanych inwestycji w roku 2015 i latach następnych

Powyższe zadanie występuje w WPF dla gminy na lata 2015-2025. Środki na rok 2015 występują w Uchwale budżetowej na 2015r.

 Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za/ podjęli uchwałę Nr VIII/33/15.

 

Pkt.5/7

Przewodniczący Rady Gminy Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Regimin poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

          Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że w uchwale podjętej przez Radę w dniu 05.03.br w spr. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Regimin Organ Nadzoru Wojewody Mazowieckiego stwierdził że zapisy w § 1 pkt.2 p.pkt 3 i p.pkt 4 powinny brzmieć zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zapis ten zgodnie z uwagami został poprawiony.

Kolejna uwaga dotyczyła wykreślenia z § 10 pkt. 3 i 5 oraz usunięcia z § 37 pkt.3. Zgodnie z powyższymi uwagami zapisy te zostały usunięte. Aby uchwała była czytelna propozycja jest uchylenia tej poprzedniej i podjecie nowej po przyjęciu w/w uwag.

        Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za / podjęli uchwałę Nr VIII/34/15 w uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Regimin

Pkt.5/8

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę na terenie gminy Regimin znajdujących się w eksploatacji Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

   .     Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że propozycja ceny wody jest taka sama jak w roku 2014 .

            Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za podjęli uchwałę Nr VIII/35/15 w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę na terenie gminy Regimin znajdujących się w eksploatacji Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

Pkt.5/9

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

            Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że jest to czysta formalność. Celem Związku było pozyskanie środków na modernizację wysypiska w Woli Pawłowskiej dot. segregacji śmieci. Po 6 latach działalności samorządy wchodzące w ten związek doszły do wniosku, że dalsza praca w tym związku nie ma najmniejszego sensu gdyż jego działalność tak naprawdę skutkowała tym, że ponosiliśmy koszty jego utrzymania. Likwidator związku w ubiegłym roku dokonał zwrotu naszego wkładu. Podjęcie uchwały jest tylko formalnością, że gmina Regimin występuje i popiera likwidacje Związku.

        Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za , na Sali obrad obecnych 14 radnych/ podjęli uchwałę nr VIII/36/15 w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.  

     

Pkt.5/10

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

poprosił Wójta o zabranie głosu.

         Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że w przed samym końcem poprzedniej kadencji  wpłynęła skarga. Było to na przełomie działalności poprzednie rady i tej rady, komisji rewizyjnej poprzedniej i obecnej. W związku z tym że był to również okres zimy komisja chciała sprawdzić na miejscu jak to wygląda ponieważ skarga dotyczyła  braku wykonania wnioskowanej przez tych Państwa  drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego  w m. Grzybowo. Jeżeli jedzie się do Ciechanowa to przed skrętem w drogę wojewódzką to jest budynek nowy po lewej. Może stwierdzić, że w momencie rozpoczęcia przez tych Państwa budowy domu gmina wykonała do nich i na sąsiednie działki sieć wodociągową żeby mogli zaopatrzyć się w wodę. Potem w momencie rozpoczęcia budowy wpłynął wniosek o budowę przejazdu z drogi powiatowej na tą działkę. Kosztem prawie 9 tyś zł zjazd został wykonany. Następnie wpłynął wniosek o to żeby utwardzić i wykonać drogę asfaltową do tego domu jest to odcinek ok. 120 m. W takich sytuacjach może reagować pozytywnie, ale uważa, że stan zarówno tej drogi jak i prawny tej posesji powoduje iż nie ma powodów rozpatrywać wniosku pozytywnie. Po pierwsze ta droga, co Komisja Rewizyjna stwierdziła przeprowadzając wizję lokalną naprawdę nie znajduje się w złym stanie. Po drugie informuje, że do dnia dzisiejszego  ci Państwo nie wykazali tego domu do  opodatkowania. I nie zgłoszono tego domu do odbioru  przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z formalnego punktu widzenia dom powinien być nie zasiedlony, bo nie ma zgłoszenia w ogóle. PIN w ogóle tego domu nie odebrał. Z przykrością może stwierdzić to, że rozumie że są różnego typu potrzeby o czym Państwo doskonale wiecie. Natomiast w momencie kiedy ktoś się do nas sprowadza i od ręki  wnosi o wodociąg , o przejazd i o drogę asfaltową to nie będzie chyba tylko wyrazicielem swoich myśli tylko poleca inną lokalizację. W Chruszczewie stoi w tej chwili kilkadziesiąt nowych domów i nie rok odebranych i zasiedlonych to jeszcze na Chruszczewie asfaltu nie widział. Stoją te domy 5 – 7 lat .My na swoim terenie mamy mieszkańców, którzy mają problemy z dojazdem do swoich posesji więc jeśli mamy iść w ten sposób że powstaje nowy dom a my natychmiast spełniamy życzenia nowych mieszkańców to nas na taki luksus jeszcze nie stać.  Natomiast jeszcze jedna rzecz tym razem już bardziej zasadna, ale my w 2012 r po przygotowaniu projektu budowy oczyszczalni i kanalizacji w Regiminie założyliśmy wówczas, że kolejnym etapem będą miejscowości gdzie mieszka 1000 osób – Grzybowo, Lekowo, Targonie. I byłby głupcem i Wójtem z obłoków gdyby  w tej sytuacji kładł tam asfalt wiedząc o tym że w tamtym roku chodził człowiek i proponował gdzie ma przebiegać kanalizacja sanitarna. Tak się składa i nie złośliwie że właśnie tą drogą która ma być utwardzona  musi iść sieć kanalizacji sanitarnej. Bo ci Państwo też będą się do niej chcieli podłączyć. Wystosował pismo z przeprosinami tłumacząc jednocześnie, że jest perspektywa budowy  tej drogi ale po sieci kanalizacji sanitarnej  a nie przed. Uważa, że tu czyjeś potrzeby nie mogą narzucać nam rozwiązań za które potem nie oni ale my jesteśmy rozliczani. Z przykrością może stwierdzić, że nie rozumie pretensji o to. Nie rozumie żądań ludzi którzy bardzo  się cieszy że się sprowadzają, ale myśli że nie ma takiej gminy  która w ciągu jednego roku załatwia wszystkie wnioski i potrzeby nowych mieszkańców, bo póki co starzy nie mają jeszcze tego co ci Państwo już otrzymali. Bo były takie miejsca gdzie ludzie w Pniewie Wielkim czekali na wodociąg 40 lat.

         Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie  / 14 głosów za / podjęli uchwałę nr VII/37/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta uznając skargę za bezzasadną.

         

Pkt.5/11

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

           Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że może bo nie mówi że ma tak być zaistnieje potrzeba ewentualnego zatrudnienia pedagoga. Zgodnie z zapisami karty nauczyciela nauczyciel danego przedmiotu ma pensum czyli etat w wysokości 18 godz. pracownik świetlicy szkolnej 26 godzin, pracownik biblioteki szkolnej 30 godzin. To określa karta nauczyciela. Natomiast w przypadku i gdyby zaistniała potrzeba zatrudnienia pedagoga szkolnego to pensum ustala nie karta nauczyciela tylko Rada Gminy. I podjęcie tej uchwały powoduje, że gdyby zaszła sytuacja za jakiś czas może wcale nie będzie potrzeba ale w ten sposób uzupełniamy jakby ten brak wynikający z tego, że karta nauczyciela określa pensum dla innych a dla pedagoga zostało to scedowane na Radę Gminy. Następnie Pan Wójt poinformował radnych, że w projekcie uchwały nastąpiła pomyłka ponieważ  jest 20 godzin a powinno być 26 godzin tygodniowo.

         Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za / podjęli uchwałę Nr VIII.38/15 w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego 

Pkt.6

Radna A Olszewska zabierając głos nawiązała do wniosków, które zgłosiła w dniu 13.03 br , które,  Pan Wójt obiecał że będą w jakiś sposób zrealizowane. Chodzi między innymi o zatrzymywaniu się autobusów szkolnych przy szkole, chodzi o przejścia dla pieszych, tam było kilka tych wniosków. Odpowiedź miała na ostatniej sesji, że autobusy będą się zatrzymywały na dawnym placu przy GS. Jak do tej pory tego nie zauważył nikt. Autobusy się zatrzymują tam gdzie się zatrzymywały. Uważa, że ta sprawa powinna być w jakikolwiek sposób rozwiązana i że rozwiązanie w ogóle nie jest trudne. Rozwiązanie może być bardzo łatwe, wystarczy tylko porozmawiać z dyrektorem szkoły żeby poprosił nauczycieli żeby przestawili, jeżeli jest tam tak ciasno, tam przy ośrodku zdrowia na zawracanie się autobusu to przecież można tam przestawić samochody nauczycieli. To nie jest daleko, to jest dosłownie parę metrów. A tutaj na tym placu przed halą jest dużo miejsca i tam przyjeżdżają różne autobusy i to bardzo duże, które przyjeżdżają na mecze i tam mają miejsce żeby się zatrzymywać, żeby był tam postój, żeby dzieci miały bezpiecznie. Mieszkańcy zwracają się do niej, jeden pan się zwrócił, że jeździ 5 km na godzinę i jeszcze za dużo, bo bardzo często jest tak, że dzieci wpadają mu pod samochód.  Sama miała taką sytuację z ostatniego tygodnia gdzie jechała rowerem, gdzie dwa autobusy stały na ulicy trzeci na placu nieutwardzonym a czwarty jechał za nią. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że to jest autobus, ale praktycznie zjechała pod płot Państwa Olszewskich a autobus na nią trąbił. Nie wie, dlaczego ponieważ dalej już nie mogła wjechać, bo by musiała wjechać za parkan. Więc uważa, że dalej ten problem jest nierozwiązany. Problem jest naprawdę bezpieczeństwa dzieci, bo te dzieci się przepychają na ulicy. Zrobiła również wywiad i kierowcy nie wiedzą w ogóle, że mają gdzie indziej się zatrzymywać. Kierowcy o takich rzeczach nie słyszeli. W innych gminach, jeżeli takie autobusy kursują to nauczyciele wychodzą z dziećmi. Tutaj tego nie ma te dzieci stoją same. One co chcą to mogą robić to są małe dzieci i one nie mają tego instynktu  bezpieczeństwa niestety. To samo, jeśli chodzi o pasy. Pan Wójt mówił, że te pasy będziemy robić jak się skończy zima.  Wydaje się, że ona się już zakończyła i mamy już ładną pogodę i można to już zrobić. Ponadto przejścia dla pieszych są bardzo ważne, ale mówiliśmy również żeby tu samochody nie zatrzymywały się. Kiedyś zwróciła się do niej mama z dzieckiem i powiedziała, że ona nie może przejść z wózkiem, bo nie ma tu miejsca. Naprawdę moglibyśmy coś zrobić żeby te samochody tutaj nie stały przecież kilka metrów dalej jest parking czy to jest tak daleko żeby dojść nawet do Urzędu Gminy. To jest blisko.  Jeszcze jeden wniosek który chciała zgłosić w tej chwili, bo jest to wniosek zgłoszony przez mieszkańców naszego Regimina i to kilka osób to zasugerowało, że jest bardzo niebezpieczna droga  jak się wyjeżdża od Klic i zakręca do Karniewa, że tam nie ma lustra . I to kilka osób zgłosiło, że to lustro rozwiązałoby w jakiś sposób niewidoczność na tym zakręcie. Powie szczerze, że nie widziała o tym problemie dopiero dowiedziała się jak przyszli mieszkańcy to zgłosić. Już nie będzie mówić o ulicach, bo jeżeli będzie coś tam w nazwach ulic, jeżeli będzie coś robione to na pewno Pan Wójt na sesji przekaże. Ma nadzieję, że takie prace są wykonywane.

      Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi radnej powiedział, że przy okazji mówieniu o drogach powiatowych informował również tak jakby na zapas, ale była już o tym mowa, że odbędzie się wizyta Pana Starosty i Pana Borkowskiego kierownika Powiatowego Zarządu Dróg. Zwraca uwagę, że zarówno droga  Grzybowo – Regimin – Szulmierz  jaki i droga Klice i cały teren wokół gminy i przy sklepie jest w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg. Dlatego też nie ma prawa sam podejmować decyzji, bo nie jest zarządcą tej drogi. Podobny wniosek o pasy i o uregulowanie stanu bezpieczeństwa wpłynął od mieszkańców m. Grzybowo. Również temu problemowi będzie poświęcona wizyta szczególnie kierownika PZD dlatego, że ta decyzja leży w ich kompetencji. Następna rzecz, bo już się o to dopytywał oczywiście będzie to wymagało od nich działań, ponieważ może zgłosić ten problem, natomiast oznakowanie poziome i pionowe ulic tj. zmiana organizacji ruchu i to się nie odbywa na zasadzie takiej, że przychodzą ludzie i malują pasy. Dokumentację musi wykonać Starostwo i Powiatowy Zarząd Dróg zatwierdzić to na Komendzie Policji, zgłosić taką zmianę organizacji ruchu i dopiero wtedy mają prawo to wykonywać. W kwestii bezpieczeństwa ruchu Państwo wybaczcie w tym przypadku 90 % jakichkolwiek zdarzeń i niebezpieczeństw nie zależy od nas tylko od użytkowników dróg. Jak sami Państwo wiecie metody są różne zmuszania ludzi do rozsądku. Okazuje się, że od poniedziałku mamy następną metodę zabieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości. Wszystkie znaki, wszystkie mowy czy zgłaszanie tematów jest wtedy logiczne, kiedy to się mówi do logicznych i rozsądnych ludzi. Jeszcze raz powtórzy, że siedząc w gabinecie mając otwarte okno mówimy o tym skrzyżowaniu i żebyście Państwo posłuchali ile razy dziennie odbywa się hamowanie nieodpowiedzialnych kierowców na tym skrzyżowaniu. Bo jeśli ktoś na to skrzyżowanie wjedzie z prędkością 60 km/godz.  to chociaż byłyby trzy lustra  i ileś pasów i znaków to on tak hamuje przed urzędem że słychać pisk opon. I proszę Państwa porozmawia o tym lustrze i ono już było w Grzybowie na skrzyżowaniu przy Państwu Zakrzewskich i skutek był taki jak w Zakrzewskich dom wjeżdżali tak wjeżdżają. W kwestii parkowania przed Urzędem, to można postawić zakaz postoju  tylko on będzie obowiązywał w takim razie również przed urzędem. Bo on obowiązuje na całym tym pasie. Ile juz razy było proszone do ludzi żeby przejeżdżali na parking.  Wójt odnosząc się do uwagi Radnej A Olszewskiej, że parking zostanie przeniesiony to ten zakaz można byłoby postawić, powiedział że nie ponieważ jak petenci mają przyjeżdżać do urzędu. Jest parking i miejsce do zaparkowania dla ludzi i można na tych miejscach parkować. Sztuka polega na tym, że jest świadkiem jak samochód podjeżdża pod Urząd są wolne 3 miejsca a petent stawia samochód naprzeciwko wejścia do urzędu. Wynika nie z tego, że są zakazy tylko z rozsądku ludzi. Bo panie Wójcie ja za 2 min odjeżdżam. Ale tam dalej jest wolne miejsce, ale nie oby 2 metry bliżej. Tego już nie jesteśmy w stanie zmienić żadnymi przepisami żadnymi zakazami i żadnymi nakazami. Nie będzie kosztem paru idiotów, bo tak to nazwie utrudniał ludziom dojście do Urzędu. Skoro jest miejsce to niech się zatrzymają. Natomiast będziemy starać się zwracać uwagę, jeśli ktoś stanie to niech odjedzie dalej na parking skoro tu nie ma miejsca ewentualnie niech stanie na miejscu przy urzędzie jeśli jest., bo tu jest te 5 – czy 6 miejsc. W kwestii autobusów to rozmawiał w tej sprawie i jest tam trochę administracyjnie trudno, ponieważ był tam problem zwolnienia i pobytu w szpitalu. Teraz już wie, że to się już rozwiązało więc ma nadzieję że uda się ten temat załatwić. W kwestii pasów tak jak informował podjął działania i starania. Będzie to wymagało zmiany organizacji ruchu, bo jeżeli ktoś nielegalnie namaluje pasy a na tych pasach niech coś się stanie to on za to odpowiada. Natomiast wizyta pana Starosty będzie również poświęcona jeszcze jednej sprawie. Dlatego też śpieszyliśmy się z wymianą przyłączy wodociągowych na Regiminie na odcinku przy szkole  z jednego powodu. Żeby wreszcie zdecydować się bo propozycja była już rok temu na  wykonanie przynajmniej dokumentacji technicznej jeśli już nie decyzji w kwestii przebudowy odcinka drogi Regimin do końca zabudowy regimińskiej łącznie z zatokami, łącznie z przystankiem autobusowym i z chodnikami. Wstrzymaliśmy te prace z jednego powodu, bo najpierw przełączenie ludzi z rur azbestowych. Ale ten temat wie, że był poruszany była decyzja nawet o tym żeby przystąpić już do prac tylko, po co brać dokumenty skoro leżą stare rury, które trzeba najpierw wymienić i dopiero wtedy zacząć robić nawierzchnię. Ma nadzieję, że będzie to temat poruszony z Panem Borkowskim. Jak sami państwo widzicie skutecznie problem azbestu żeśmy rozwiązali i można myśleć, co dalej. Bardzo mu zależy, ponieważ nie ukrywa wiele dyskusji było na temat tej ulicy, ale chodnik między gminą a szkołą położyła gmina, nie powiat bo nie tak prosto wyrwać od nich pieniądze. Jaki był jego stan sami Państwo ocenialiście. Już nie mówi o chodniku od gminy na dół do przystanku i słynny słup na rogu, który został wyrwany i reszta wystawała i ileś tam lat siedział i nikomu to nie przeszkadzało. Jeśli się da i będzie możliwość dogadania się z powiatem to może zagwarantować, że udzielimy wszelkiej pomocy tak jak dogadaliśmy się w kwestii Szulmierza i szkoły. Skoro oni nie chcą na razie to my pomożemy i damy na dokumentację. I w ten sposób jakby się wymusza na nich podjęcie decyzji.

     Radna A Olszewska zwróciła się z zapytaniem czy jest taka możliwość żeby zamiast tego placyku zieleni było rondo.

     Wójt Pan L Zduńczyk wyraził opinię że nie, ponieważ jest to teren o tyle niedobry że jest to górka. Rondo powinno być usytuowane na równym terenie. Są tu znaki zachować szczególną ostrożność przecież tu obcy nie jeżdżą, jeżdżą ci, co tu mieszkają i wiedzą jak jest. Jest jednak zasada, aby szybciej. Jak by jeździli tak jak należy to wszyscy byśmy byli bezpieczniejsi i większość ludzi tak jeździ ale ileś tam %  jest takich co gdzie by nie był to jeździ jak głupi.

    Następnie Pan Wójt powiedział, że chciał wyjaśnić jeszcze jedną sprawę i na następnej sesji pewnie ten problem stanie a chodzi o kwestię naliczenia należności podatkowych po zmianach kwalifikacji gruntowych. Naprawdę przeżywa tu horror i  też rozmawiał na ten temat ze Starostwem ponieważ z ramienia Starostwa Powiatowego na terenie naszej gminy przeprowadzono zmianę klasyfikacji i przeznaczenia gruntów. Wyjaśnia, że gdyby były takie pytania to się odbyło bez udziału Urzędu Gminy, bo Urząd Gminy nie ma u siebie ani geodezji ani zmian gruntowych. Wydział geodezji tj. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Myśmy nie wiedzieli nawet, kiedy ci ludzie przychodzą do kogo i jakie decyzje podejmują. To byli geodeci z zewnątrz, którzy otrzymali zlecenie ze Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Teraz odbywa się to w taki sposób, że zgodnie z prawem Starostwo po dokonaniu tych czynności  do Urzędu Gminy przysyła wykaz  zmian gruntowych. Jeżeli następuje jakakolwiek zmiana klasyfikacji gruntów czy ich przeznaczenia to informacje o tym dostajemy z wydz. Geodezji z Ciechanowa. Na tej podstawie insp. ds. naliczania należności podatkowych wprowadza te dane do swojej bazy komputerowej i pracownik robi to, co do niego należy. Nie mamy wpływa czy u Pana „Kowalskiego” jest 300m gruntów pozostałych  czy mniej bo to jest napisane w decyzji ze Starostwa. To co mamy kłamać i łamać prawo nie wpisując tego do komputera. Zwraca uwagę, że różnica polega na tym że jak ktoś ma grunty rolne płacił podatek z hektara a jak ma grunty pozostałe to płaci z metra kwadratowego . Dostał już niejedno pismo z pretensjami co to za Rada Gminy co to za Wójt  że on tak podatki podniósł, nic nie podniósł to wynika z decyzji podjętych przez Starostwo. Teraz pretensja, że jakim to prawem myśmy tak wysoko ustalili podatek za 1 metr od gruntów pozostałych. Sprawdził w różnego typu samorządach górna stawka ustalona przez Ministra Finansów 48 gr u nas jest 32 gr  w innych gminach jest w granicy 30- 40 , rozpiętość jest różna ale w tych przedziałach. No więc ci których to dotknęło teraz żądają żeby im zrobić 10 gr .

Po dokonaniu pomiaru gruntów było ogłoszenie, że tego i tego dnia np. w świetlicy wiejskiej odbywa się konsultacja z mieszkańcami. Na spotkanie przyszło 1/3  -    1/5 mieszkańców. Mieszkańcy odzywają się wtedy, kiedy Urząd Gminy wysyła nakaz podatkowy. I wtedy krzyk jakie to pieniądze. To jeżeli przyszedł geodeta i coś zrobił i wyłożył na świetlicy i zaprosił na spotkanie żeby każdy sprawdził czy ta zmiana go dotyczy to wtedy mało kto się tym interesował. Nie przyszli nie zainteresowali się , nie sprawdzili, nie wnieśli uwag do tych zmian tylko mają pretensje że te zmiany zaklepane a Wójt naliczył podatek. Dopiero ludzie zaczęli się tym interesować kiedy został podniesiony podatek ale wtedy kiedy można było przyjść i upomnieć się że to się nie zgadza, że tak nie jest to gdzie byli. Z sali padła wypowiedź, że w starostwie jeszcze tydzień dokumenty były wyłożone i można było to sprawdzić. I nikt nie pojechał i nie sprawdził. Dziś pretensja jak podatki są podniesione. Jak odpisał człowiekowi że zmiany stawek podatkowych w ciągu roku być nie może to tego nie rozumie bo jak to. Bo jeżeli uchwałę podjęła Rada Gminy to też uchwałą może zmienić stawki podatkowe. Ale to jest nieprawda, bo jeżeli stawki są uchwalone w październiku obowiązują na następny rok i ustalamy w październiku stawki na rok kolejny. Wtedy tak można te parę groszy zniżyć . To zaraz jak ktoś do tej pory płacił przykładowo te 100 zł a teraz płaci 300 to krzyczy zmniejszyć podatek to znaczy wszystkim, bo ktoś ma więcej. A to, że jedna działka obok jest taka to wynika z faktu, że albo ktoś przyszedł i się o to upomniał albo geodeci zrobili nie wie wg jakich zasad że tu jest tak a tu jest inaczej. Tylko niech nikt o to mnie nie pyta, bo ja o tym nie wiem. Ja nie jestem geodetą, kierownikiem wydz. Geodezji ani tym, który tą decyzję podejmował. Więc po co do mnie ludzie przychodzą i Panie Wójcie u mnie są pozostałe grunty a sąsiad ma taką samą działkę i ma grunty rolne. To Wójt to ma wyjaśniać. To jest przesada sami ludzie nie dopilnowali a jest pretensja, że podatek jest podniesiony.

Pkt.9

W Pkt.9 głosu nie zabierano

Pkt.10

W wolnych wnioskach głos zabrali:

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski poinformował zebranych o złożonej  przez radną  E Zakrzewską rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

      Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski zamknął obrady VIII sesji Rady Gminy.

Protokołowała:

……………..

M. Lachowicz

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. informatyki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2015 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 1023
13 lipca 2015 14:54 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl