Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr IX/15 Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 29.06.2015 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

                                                  Protokół Nr IX/15

 

Z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 29.06.2015 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności………………………….14 radnych

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy………………………………………………..Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy……………………………………………Pani J Gęsicka

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………   .Pani A Wolińska

5.Sołtysi wg. zał. listy obecności……………………………osoby 22 osoby

 

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski otwierając obrady powitał radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytał porządek obrad, do którego na wniosek Wójta jednomyślnie / 14 głosów za / włączono Pkt 5/7 – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej we wsi Pawłowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa .

Porządek obrad po przyjęciu wniosku został przyjęty jednomyślnie / 14 głosów za/  w n/w brzmieniu:

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                    

5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

   1/ zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015

   2/ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

      komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

   3/wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

      ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

   4/określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie

      odpadami komunalnymi

   5/ zmiany uchwały nr II/3/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 05.12.2014 r. w sprawie

       powołania Komisji Rewizyjnej

   6/powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

   7/wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej

      położonej we wsi Pawłowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

6.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie za rok   

   2014

7.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014

8.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014

9.Interpelacje i zapytania radnych

10.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

11.Wolne wnioski i informacje

12.Zamknięcie obrad

                                                                                                                            

Pkt.2

       Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad powiedział, że protokół z poprzedniej sesji został przekazany radnym oraz wyłożony na sali obrad i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem czy mają uwagi dot. protokołu

      Do protokołu z VIII sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie /14 głosów za/

 

PKt.3

Wójt Pan L Zduńczyk informując o pracy miedzy sesjami poinformował o następujących sprawach:

 1. Zakończona została realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego wymiany starej sieci wodociągowej na terenie Regimina, wykonanej z rur azbestowo-cementowych. Prace te wykonała firma p. Kuczalskiego z Mławy, zaś całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 103 200zł. W ramach inwestycji 23 nieruchomości przepięto do nowej linii wodociągowej. Wymagało to także ułożenia prawie 350 mb. nowych rur wodociągowych o różnych przekrojach.
 2. Po zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie zamiaru wykonania prac budowlanych dotyczących  projektu budowy boiska sportowego przy SP w Szulmierzu, rozpisany i ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizacje tego zadania. Termin składania ofert określony został na dzień 30 czerwca, co pozwoli na wykonanie inwestycji w okresie wakacyjnym.
 3. Zakończone zostało zadanie inwestycyjne polegające na udrożnieniu i dostosowaniu do obowiązujących wymogów sieci kanalizacji deszczowej istniejącej na terenie Regimina. Prace wykonane zostały zgodnie z warunkami zawartymi w Operacie wodno-prawnym wydanym w tej sprawie przez Starostę Ciechanowskiego. Oprócz oczyszczenia studzienek i kanalizacji wykonano odstojnik na wyjściu sieci do rowu, odtworzono rów melioracyjny na odcinku ok. 800 m oraz wyremontowano część studzienek odpływowych. Całość zadania kosztowała 107 tyś. zł.
 4. Po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi gminnej w m. Regimin o dług. ok. 320 m. do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie złożono zgłoszenie o zamiarze wykonania w/w zadania.
 5. Na identycznym etapie znajduje się realizacja zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją drogi gminnej Kątki-Jarluty Duże. Zamiar realizacji prac budowlanych dotyczących tej inwestycji został zgłoszony do Starostwa Powiatowego.
 6. Zakupiony został i przekazany na stan OSP Lekowo zestaw hydrauliczny dla potrzeb ratowniczo gaśniczych. Koszt zakupu tego zestawu zamknął się w kwocie 11 500 zł.
 7. Bardzo przydatny i już wykorzystany do ćwiczeń i zawodów strażackich okazał się zakupiony w maju br. posiadający konieczne atesty bezpieczeństwa zestaw przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Koszt zakupu tego wyposażenia zamknął się w kwocie 11 664 złotych.
 8. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania o cenę wyłoniony został wykonawca prac związanych z modernizacją ciągu pieszo-jezdnego łączącego Regimin z Lekowem. Głównym elementem zadania jest remont kładki nad rzeką Łydynią. Z wykonawca podpisana została stosowna umowa, zaś termin zakończenia prac ustalono na dzień 10 lipca br.
 9. Zlecone zostało wykonanie pełnej dokumentacji geodezyjnej (mapy do celów projektowych)  niezbędnej do wykonania projektu budowlanego i kosztorysów dotyczących inwestycji przebudowy ciągu dróg gminnych Kalisz-Kozdroje-Włosty.
 10. Gmina Regimin uzyskała ostateczne i prawomocne pozwolenie na budowę dotyczące inwestycji   polegającej na wymianie pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Zeńbok, który wpisany jest do rejestru zabytków.
 11. Rozpisany został przetarg i w efekcie w dniu 23 czerwca wyłoniono firmę, która przez najbliższy rok wykonywała będzie usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Regimin. Tak jak dotychczas usługę tę świadczyć będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Ciechanowa. Biorąc pod uwagę zaoferowaną cenę usług można planować, że stawki opłat ponoszonych przez mieszkańców nie ulegną zmianie i będą obowiązywać w wysokości 10 i 6 zł. od osoby.
 12. Pragnę poinformować, że na dzień 29 czerwca br. do sieci kanalizacji sanitarnej, a tym samym gminnej oczyszczalni ścieków, podłączonych zostało już 118 dostawców (osób fizycznych, instytucji i firm). Z wyników kolejnych wizji i kontroli wynika, że cały system oczyszczania działa aktualnie bez zastrzeżeń wypełniając obowiązujące normy i zalecenia.
 13. Po uzyskaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pozytywnej opinii w sprawie możliwości zaciągnięcia pożyczki przygotowany został kompletny wniosek do  WFOŚ i GW w Warszawie  o udzielenie Gminie pożyczki na realizację zadania dotyczącego budowy II etapu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Regimina. Wniosek trafi do Funduszu w przyszłym tygodniu.
 14. Gmina Regimin otrzymała trzy ostateczne decyzje Wojewody Mazowieckiego o przekazaniu na własność Gminy trzech działek położonych w Grzybowie, które do tej pory pozostawały w zasobie Skarbu Państwa.  Są to  pozostałości dawnego ogrodu i parku dworskiego. Łączna powierzchnia tych nieruchomości wynosi 2 hektary 2287 m. kw.
 15. Podpisane zostały dwa akty notarialne w sprawie zbycia przez Gminę Regimin działek komunalnych w m. Grzybowo, w tym jednej budowlanej i jednej na poszerzenie działki sąsiedniej.
 16. Na wniosek Wójta Gminy Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wyraziła zgodę na doposażenie powstałego w ramach projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Regimin” placu zabaw oraz zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych i zabawek za kwotę ok. 28 000 zł. Są to pieniądze pochodzące ze środków unijnych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 17. Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie rozpatrzyło wniosek Wójta Gminy i z funduszy rezerwy oświatowej przyznało Gminie kwotę 7 000 zł. z przeznaczeniem na doposażenie stołówki szkolnej działającej w Gminnym Zespole Szkół w Regiminie. Trafią do niej m.in. nowe talerze, sztućce i inny drobny sprzęt.
 18. Do Urzędu Gminy wpłynął przygotowany projekt herbu, flagi i pieczęci Gminy Regimin, który zostanie poddany konsultacjom społecznym, a następnie przesłany do Komisji Heraldycznej przy MSW i A celem uzyskania wymaganej prawem opinii.
 19. W dniu 24 czerwca na sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się uroczystość podsumowania dwóch konkursów ekologicznych, które już od ośmiu lat organizuje Wójt gminy dla uczniów szkół z terenu naszej gminy. Efektem pierwszego –„Ratuj drzewa-zbieraj makulaturę”, jest zebranie  7 ton zużytego papieru, zaś drugiego „Chroń środowisko-zbieraj baterie” – zebranie 118 kg tego niebezpiecznego odpadu. Najaktywniejsi uczniowie, ich opiekunowie oraz szkoły otrzymały upominki rzeczowe oraz nagrody finansowe.
 20. Miło mi poinformować zebranych, że wbrew wielu opiniom i zarzutom Gimnazjum w Regiminie okazało się szkołą o wysokim poziomie nauczania. Świadczą o tym wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych, które ogłosiła Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Z testów z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych uczniowie regimińskiego Gimnazjum osiągnęli najwyższe wyniki w całym powiecie ciechanowskim. Z języka polskiego nieznacznie lepsi byli tylko uczniowie z Opinogóry i gminy Ciechanów, zaś z języka angielskiego – gimnazja i gminy Grudusk. Najniższą średnią uzyskała nasza szkoła jedynie z historii, ale i w tym przypadku  wypadła lepiej od Gołymina i Sońska. Składam więc gratulacje uczniom i nauczycielom z Gimnazjum w Regiminie.
 21. W dniu 20 czerwca br. odbyły się w Szulmierzu Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze, w których wzięły udział wszystkie jednostki OSP działające na terenie Gminy Regimin. Były to zawody pod wieloma względami wyjątkowe. Uczestniczyło w nich aż 16 drużyn, w tym 8 męskich, 2 kobiece oraz 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (chłopięcych, dziewczęcych i mieszanych). Łącznie w ich składzie wystąpiło 145 osób, w tym 60 strażaków w wieku od 10 do 16 lat. Po raz pierwszy zawody MDP odbyły się wg Regulaminu CT i F, co było możliwe dzięki zakupieniu przez Urząd Gminy profesjonalnego zestawu przeszkód dla MDP. Zwycięzcami zawodów zostały drużyny z OSP Pawłowo (mężczyźni), OSP Lekowo (kobiety), OSP Jarluty Duże (MDP dziewcząt), OSP Pawłowo (MDP chłopców) oraz OSP Szulmierz (MDP mieszana).
 22. Urząd Gminy w Regiminie współpracował z Mazowiecka Izbą Rolniczą w przeprowadzeniu wyborów delegatów z terenu naszej gminy do składu Izby Rolniczej. Tradycyjnie już niestety, frekwencja w tych wyborach była wręcz symboliczna. W efekcie wyborów delegatami z Gminy Regimin wybrani zostali Grzegorz Pniewski i Mariusz Barański

W omawianym okresie wydano następujące zarządzenia:

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015 rok.

- w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2015 rok

- w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

- w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Regiminie

- w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w

     trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na

     podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.

     Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 

     Regimin.

-w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w

     trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

     Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego przy SP Szulmierz.

-w sprawie powołania gminnej komisji ds. rozpatrzenia wniosków nauczycieli o

     przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną.

             Dyskusji nad przedstawioną informacją nie było.

Pkt.4

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

- Przewodnicząca Komisja Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani W Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia, które dotyczyły: analizy kwot uzyskanych z najmu lokali mieszkalnych z oceną realizacji uchwały Rady Gminy dotyczącej remontów tych budynków i zaopiniowania zmian do budżetu gminy na 2015 r. na dzisiejszą sesję.

      Omawiane tematy Komisja zaopiniowała pozytywnie.

 - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż Pan K Sowiński poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia, które dotyczyły: analizy funkcjonowania pomocy społecznej, form i kryteriów przyznawania tej pomocy jej kierunków i potrzeb oraz informacji dyrektorów szkół o planie remontu w placówkach oświatowych w okresie wakacji.                                  

Omawiane tematy komisja zaopiniowała pozytywnie.                                                                                                                                

        Komisja Rewizyjna w omawianym okresie nie obradowała.

         Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

Pkt. 5/1                                                                                                                         Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015 r  poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

    Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zaproponowanymi zmianami w projekcie uchwały zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 28.337,17 zł, w tym:

 

 1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.000 zł.zmian dokonuje się w związku z dobrowolnymi wpłatami na naprawy dróg gminnych,
 2. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 8.120 zł. Zwiększenie dotyczy podatków i opłat lokalnych, po analizie wpłat II raty podatku łącznego (w tym od nieruchomości, rolnego i leśnego) oraz innych opłat po 5 miesiącach 2015r,
 3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 o kwotę 200 zł, wprowadzono na wniosek Dyrektora GZS w Regiminie,
 4. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 18.477,66 zł. – zwiększa się kwotę dotacji w rozdziałach 85215 i 85295, na podstawie pism otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 12 czerwca 2015r,
 5. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 539,51 zł, zwiększenia dokonuje się z tytułu naliczenia odsetki karnych z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 1. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 3.000 zł, w związku z uzyskaniem wyższej wartości ze sprzedaży działki w m. Grzybowo.

 

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 83.583,69 zł, w tym:

 

 1. w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 500 zł, w związku z koniecznością pokrycia kosztów biegłego sądowego w celu wyceny działek komunalnych nr 153/1 i 153/2,
 2. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 o kwotę 25.000 zł, w paragrafie 4210 na zakupy materiałowe dla celów ratownictwa przeciwpożarowego,
 3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 o kwotę 24.106 zł, wprowadzono w związku z aneksem do projektu współfinansowanego ze środków UE na zadanie pn. „Radosne przedszkolaki w gminie Regimin”,
 4. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 23.977,69 zł. – zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS w Regiminie w ramach przesunięcia środków własnych oraz wydatki sfinansowane z dotacji wprowadzonych po stronie dochodów,
 5. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o kwotę 5.000 zł, na pokrycie zwiększonych kosztów bieżących funkcjonowania biblioteki gminnej,
 6. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 5.000,0 zł, - na wykonanie oznakowania tras rowerowych i obiektów turystycznych na terenie gminy.

 

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę  61.732,03 zł, w tym:

 1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 20.232, zł, - zmniejszenia dokonuje się w związku z wycofaniem środków zaplanowanych na remonty i pozostałe usługi w GZS w Regiminie z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń szkolnych w rozdziale 80101 – kwota 11.000 zł, oraz w rozdziale 80104 – kwota 9.232 zł, - przesunięcie środków w ramach rozdziału w związku z aneksem do projektu pn. „Radosne przedszkolaki w gminie Regimin’.
 2. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 41.500,03 zł. – zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS w Regiminie w ramach przesunięcia środków własnych w ramach oszczędności,

 

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 166.755,51 zł, w tym:

 

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 o kwotę 20.000 zł, - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Regimin o dł. około 210mb”,
 2. w dziale 150 – Rozwój przedsiębiorczości w rozdziale 15011 o kwotę 16.113,51 zł,- na realizację projektu EA/189/09/02 na rozwój elektronicznej administracji,
 3. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60095 o kwotę 30.000 zł, - wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa placu wokół budynku Urzędu gminy w Regiminie” – poz. 10 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
 4. w dziale 750 – Administracja publiczna, o kwotę 36.000 zł,  z przeznaczeniem na modernizację starej części obiektu z dostosowaniem do potrzeb biurowych (poz. 13 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały),
 5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 44.642 zł, - w związku z koniecznością modernizacji sal lekcyjnych i korytarzy w budynku GZS w Regiminie – kwota 40.000 zł, (poz. 18 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały) oraz 4.642 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia do placu zabaw w ramach projektu UE – Radosne przedszkolaku w gminie Regimin realizowanego w GZS w Regiminie,
 6. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 20.000,0 zł, - na realizację pn. „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Lipa na potrzeby rekreacyjne” w kwocie 20.000 zł w roku 2015 i 130.000 zł, w roku następnym. Zadanie zostanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF.

 

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 157.270 zł, w tym:

 

 1. 1.      w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 o kwotę 89.700 zł, - zmniejszono plan wydatków na budowę III etapu kanalizacji (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF o kwotę 75.000 zł, oraz na wymianę sieci wodociągowej w m. Regimin (III etap) o kwotę 11.752 zł. Ponadto rozliczono wykonanie kanalizacji deszczowej i zdejmuje się z planu kwotę 2.948 zł,
 2. 2.      w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę 64.734 zł, -
  zmniejszono środki na zadanie pn. „przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Koniczyn - Lipa” o kwotę 57.000 zł, oraz rozliczono zadanie pn. „Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w m. Lekowo zdejmując z budżetu kwotę 7.734 zł,
 3. 3.      w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 o kwotę 2.836 zł, w związku z rozliczeniem pozycji 15 i 16 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,

           

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki nr 3 i 3a, nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” oraz nr 5.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą nie zmieniają kwoty deficytu oraz przychodów i rozchodów budżety gminy.

          Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za/ zaakceptowali przedstawione zmiany podejmując uchwałę Nr IX/39/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015 rok.

 

Pkt.5/2

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

 

            Wójt  Pan L Zduńczyk poinformował, że zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ma na celu dostosowanie jej zapisów do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).Z uwagi na fakt, iż nowelizacja ustawy doprecyzowała zapisy dotyczące pozyskiwania danych właściciela nieruchomości, niezbędnych do wystawienia poprawnego tytułu wykonawczego na zobowiązanego, zaistniała konieczność modyfikacji wzoru deklaracji. Dodatkowo nowelizacja ustawy dodała zapis o obowiązku uchwalenia przez Radę Gminy nowego wzoru deklaracji w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe, jedynie przez część roku. W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

               Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady zaakceptowali przedstawiony wzór deklaracji podejmując jednomyślnie / 14 głosów za/ uchwałę nr IX/40/15 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Pkt.5/3

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

            Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że proponowana uchwała wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z treści której konieczne jest podjęcie nowej uchwały dostosowującej rozwiązania prawne do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 4 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej jako „u.c.p.g.”), rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jednocześnie zgodnie z art. 6k ust. 3, Rada Gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane                  i odbierane w sposób selektywny, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Mając powyższe na względzie należy wskazać, iż wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podana w niniejszej uchwale, zarówno w przypadku selektywnego jak i nieselektywnego zbierania odpadów pozostała na dotychczasowym poziomie, przy czym spełnia kryteria wynikające z w/w ustawy.

Ustawa u.c.p.g, w art. 1 pkt 13) lit. b wprowadziła dodatkową kategorię nieruchomości – na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe dla, których należy określić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Proponowane stawki za pojemnik 120 l wynikają bezpośrednio z poniesionych kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach poprzednich oraz w związku z zawartymi umowami w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Regimin.

Wysokość ryczałtu została ustalona zgodnie z warunkami ustawy jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, znajdujących się na terenie Gminy Regimin wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma charakter ryczałtowy – za rok.

Wyliczeń dokonano na podstawie średniej ilości wytworzonych odpadów w roku 2014 na terenach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Na podstawie dokonanych wyliczeń przyjmuje się, że średnia liczba odpadów wyrażona w liczbie pojemników 120 litrowych wynosi 3.

            Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za/zaakceptowali przedstawioną metodę podejmując uchwałę nr IX/41/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Pkt.5/4

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

           Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zmiany uchwały w  sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi ma na celu dostosowanie jej zapisów do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2013r.poz.1399 ze zm.).Nowelizacja ustawy dodała zapis o obowiązku uchwalenia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ,jedynie przez część roku. W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.                                                                                                                                          Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie /14 głosów za/ zaakceptowali termin, częstotliwość i tryb uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podejmując uchwałę nr IX/42/15.

Pkt.5/5

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/3/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 05.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej poinformował, że przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Ewa Zakrzewska złożyła rezygnację z tej funkcji. W związku z tym należy wybrać nowego Przewodniczącego. Zgodnie z § 79 Statutu naszej gminy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. Następnie na przewodniczącego  zaproponował członka tej komisji radnego Pana  Jacka Dziąbę.

Radny J Dziąba wyraził zgodę. Innych propozycji nie zgłoszono.

        Na wniosek Przewodniczącego Rady Radni jednomyślnie / 14 głosów za/ podjęli uchwałę nr IX/43/15 w sprawie zmiany uchwały nr II/3/14 rady Gminy w Regiminie z dnia 05.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Pkt.5/6

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że w roku bieżącym upływa kadencja dotychczasowych ławników. W świetle art. 163 wybory ławników na kadencję 2016 – 2019 muszą się odbyć najpóźniej w październiku. Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w tym celu powołuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym Zespół opiniujący. Zadaniem tego Zespołu jest przede wszystkim dokonanie oceny kandydatów pod kątem spełniania wymogów określonych ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zapewnienie terminowego przygotowania i przeprowadzenia wyborów to kolejne zadanie Zespołu. Członkami tego Zespołu mogą być radni jak i osoby spoza Rady Gminy, istotne jest by osoby te mogły służyć fachową pomocą w wyborze najodpowiedniejszych kandydatur.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać uprawnione podmioty w terminie do 30 czerwca 2015r. Szersza informacja na ten temat zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie www.regimin.pl.

      Po wypowiedzi Wójta głos zabrał Przewodniczący Rady, który zaproponował zespół 3 osobowy.

      Propozycja Przewodniczącego została przyjęta jednomyślnie / 14 głosów za/.

      Do składu zespołu opiniującego W-ce Przewodniczący Rady J Perkowski zaproponował przewodniczących stałych komisji rady tj. Radną W Mazurkiewicz, Radnego K Sowińskiego i J Dziąbę.

       Innych propozycji nie było.

       Radni zaakceptowali zaproponowany skład zespołu podejmując jednomyślnie  / 14 głosów za/ uchwałę nr IX/43/15  w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

PKt.5/7

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej we wsi Pawłowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

       Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Regimin, obręb Pawłowo działki nr 146/36 i 146/46 przeznaczone są pod teren obiektów i urządzeń sportu. Działka nr 146/36 o powierzchni 2,6717 ha stanowi własność Gminy Regimin, natomiast działka nr 146/46 własność Skarbu Państwa. Nabycie przedmiotowej działki pozwoli na utworzenie normatywnego boiska sportowego, przyczyni się do poprawy zaspokojenia potrzeb miejscowej ludności w dziedzinie sportu i rekreacji oraz wpłynie na poprawę ładu przestrzennego wsi.

       Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za /podjęli uchwałę nr IX/45/15 sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej we wsi Pawłowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Pkt.6

W Pkt.6 głos zabrał Wójt Pan L Zduńczyk, który powiedział, że sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak również tematy dotyczące Pkt. 7 i 8 porządku obrad / Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 i ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 były omawiane na posiedzeniu Komisji Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Ppoż. gdzie Kierownik GOPS Pan T Lewandowski szczegółowo omówił w/w zagadnienia. Materiały te były dostarczone radnym z dużym wyprzedzeniem czasu, bo wraz z materiałami na sesję w dniu 20.05.br i radni mieli czas na zapoznanie się z ich treścią.  Następnie Pan Wójt po poinformowaniu, że Kierownik GOPS Pan T Lewandowski nie może uczestniczyć w dzisiejszej sesji, ponieważ jest na urlopie ale jeśli są pytania dot. w/w tematów to postara się  na nie odpowiedzieć.

                 Radni głosu w dyskusji nie zabierali.

Pkt.9

W Pkt. 9 głosu nie zabierano

Pkt.10

W Pkt. 10 głosu nie zabierano

Pkt 11

W wolnych wnioskach głos zabrali:

- Radna A Olszewska zabierając głos powiedziała, że chciała spytać o to, co pytała na poprzednich sesjach. A dlaczego ponieważ będzie teraz przetarg prawdopodobnie na przewóz dzieci autobusami szkolnymi i chciałby bardzo żeby zwrócić uwagę na to gdzie te autobusy będą dzieci zabierały. Czyli o postój o to, z którego miejsca będą dzieci wsiadały, ponieważ to miejsce, które było w tym roku jest bardzo niebezpieczne. I to wszyscy wiemy i myśli, że do końca roku było to trudno zrobić natomiast trzeba o tym pomyśleć przy najbliższym przetargu żeby tą sprawę pozytywnie załatwić. Rozmawiała razem z radną z panią dyrektor szkoły i z tego, co wie to nie ma żadnego problemu, że jeżeli to nie będzie za halą koło ośrodka, bo może jest tam trochę mało tego miejsca na zawracanie autobusu jeżeli będą duże, to można przestawić samochody i zawracać tu przed hala sportowa i to będzie myśli najlepsze rozwiązanie. Dlatego bardzo prosi żeby podczas przetargu wziąć to pod uwagę. Również chciałaby spytać się czy coś jest wiadomo w sprawie przejść dla pieszych w Regiminie i Lekowie w miejscach, w których te przejścia są potrzebne. Wie, że i w Pawłowie również są potrzebne. Chciałaby się dowiedzieć czy cokolwiek w tej sprawie jest już robione. Pan Wójt informował, że miał przyjechać Pan Borkowski i ta sprawa miała być omawiana. Następnie to mieszkańcy bardzo proszą i zgłaszają problem lustra na skrzyżowaniu w Regiminie. Nie wie czy to lustro jest tak bardzo ważne, ale zgłaszają i pytają czy coś w tej sprawie jest robione.

        Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi radnej powiedział, że w pierwszej kwestii to tak się składa, że na ten temat przy konstruowaniu przetargu dyskutował, dlatego, że sprawa jest do rozwiązania właśnie przy okazji przetargu. Chociażby z tego powodu, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą Zamówień Publicznych gminy mają obowiązek czy ci, którzy ogłaszają przetargi uwzględnić w specyfikacji dodatkowe kryteria oceny oferty. Jednym z naszych kryteriów będzie rozwiązanie problemu parkowania autobusów. Nowelizacja ustawy to wprowadziła w związku z tym jednym z elementów jest ustalenie miejsc parkowania autobusów.

W kwestii wizyty Pana Borkowskiego może powiedzieć tak, że toczy się taka sprawa i ma nadzieję, że niedługo się zakończy. Sprawa ta dotyczy jednej z dróg powiatowych na naszym terenie za tz lasem która miała być robiona a nie jest. W tej chwili w tym temacie coś się ruszyło i myśli, że Pan Borkowski, jeśli przyjedzie to również już z decyzją w kwestii modernizacji tego fragmentu, który zaczął być modernizowany a dokończony nie jest. My pomogliśmy mu przygotować dokumentację, więc przypuszcza, że będzie to kwestia również już decyzji dot. tego, co będzie z tą drogą. I przy okazji będzie rozmowa na temat związany z Regiminem znaczy się z przejściami dla pieszych i z tym oznaczeniem. Nie wie, co z lustrem, ale dla niego jakiekolwiek działania mają sens wtedy, kiedy korzystają z dróg i z różnego typu urządzeń drogowych ludzie rozsądni. Ma stale otwarte okno i powie, że z przerażeniem słucha pisku opon osób hamujących przed skrzyżowaniem. Nie wie, jakie lustra postawić, jakie znaki. Nie sądzi żeby to w jakimś sensie pomogło, dlatego że wariactwo ludzi jest posunięte do granic przyzwoitości. Ludzie nie potrafią zrozumieć, że jest ograniczenie prędkości wynikające z tego, że jest to teren zabudowany i znak stoi tylko jadą jak wariaci hamując w ostatniej chwili przed skrzyżowaniem. Tego nie da się załatwić znakiem tego nie da się załatwić czymkolwiek innym. Przecież tu nie jeżdżą ludzie z Warszawy, Katowic czy innych dalekich miast, jeżdżą najczęściej mieszkańcy tego terenu znający jak własną kieszeń Regimin. Wiedzą, jakie jest skrzyżowanie wiedzą, jaka jest sytuacja na terenie gminy. Następnym tematem są znaki drogowe. Był objazd komisji z powiatu i mamy do uzupełnienia ok.45 znaków drogowych. One nie zniknęły same ktoś je po prostu zutylizował. Na marginesie w Gdańsku zdjęto 4 tyś znaków drogowych, bo dochodzi do paranoi, że kierowcy nie nadążają ich czytać. Więc może i dobrze, bo woli mieć jeden czytelny znak niż 10 gdzie nie wiadomo, o co chodzi. Ale podstawą korzystania ze wszelkich urządzeń, dróg czy czegokolwiek jest kultura ludzi i umiejętność korzystania z tego, co im się daje. Czy Państwo macie metodę na idiotę, bo ja nie. Są znaki, są ograniczenia i co z tego ale na to nie ma  lekarstwa i żadne administracyjne metody tego nie załatwią. Chyba, że jak Policja złapie i te ostre kary nałoży być może to coś pomoże. Ale to nie chodzi o to żeby administracyjnie coś porządkować. Ludzie muszą nauczyć się korzystać z tego, co mają. Jeśli się tego nie nauczą my tego nie zrobimy. Macie Państwo przykład śmieci wszyscy płacą w miarę możliwości a jest grupa  10 – 20 osób gdzie mają to w głębokim poważaniu.                                                       Jeśli chodzi o policję to na terenie gminy będzie punkt konsultacyjny policji, kwestia tylko wyremontowania pomieszczeń. Niedługo pojawi się ten dyżur policji, więc na bieżąco będzie się można z policją kontaktować, bo w tej chwili jest to duży problem. Jeżeli ktoś decyduje się na to żeby policję zabrać z gminy gdzie tych problemów jest sporo uciążliwych dla ludzi i w tej chwili jest tylko Komenda Powiatowa to gratuluje pomysłu, bo to jest oderwanie policji od ludzi. Bo wtedy, kiedy tu byli to internowali przynajmniej wtedy, kiedy się do nich zgłosiło. Do kogo mamy dzwonić na Komendę Powiatową. Bardzo proszę oni przyjadą, ale po fakcie. W związku z tym, kiedy była policja na miejscu wiele spraw można było tu załatwić. Nie wie jak to się odbywa w tej chwili w każdym bądź razie tam gdzie się pojawiają to niespodziewanie staną i zatrzymują samochody do kontroli. Tylko nam nie chodzi o to żeby oni stali, kiedy im się chce, ale żeby interweniowali kiedy my mamy problemy.

Następnie Pan Wójt poinformował, że czeka na decyzję związaną z Powiatowym Zarządem Dróg, bo ruszony został pewien temat związany z drogą powiatowa na terenie naszej gminy. To jest problem podstawowy dla tych ludzi, którzy mają kawałek zrobiony a kawał drogi jeszcze zostało do zrobienia. Ma nadzieję że przy okazji już będziemy również mieli termin związany z wykonaniem drogi między Włotami a  Szulmierzem ten ostatni odcinek przez las. Wie że przetarg jest już rozstrzygnięty i ma to robić firma Strabag  i też czeka na wizytę żeby ustalić termin bo chciałby wcześniej mieszkańców poinformować na 2-3 dni bo będą to  jednak utrudnienia w ruchu. Więc ma nadzieję na spotkanie w tym tygodniu i sprawy porozwiązywać. Może tylko tyle obiecać, że z naszej strony te wnioski będą złożone i są cały czas monitory związane szczególnie z przejściami dla pieszych. Ale raz jeszcze powtarza, że w tak małej miejscowości przy takich rozjazdach przy takiej sieci komunikacji to 90 % tego, co się dziej zależy nie od znaków zależy od kierowców.

Następnie Pan Wójt poinformował, że jesteśmy na etapie przygotowania tych rzeczy o których mówimy już od dawna. Pierwsza rzecz to przygotowujemy kwestie rozwiązania aczkolwiek powoli, bo to nie jest takie proste ani łatwe kwestie nazewnictwa ulic w tych większych miejscowościach. Oczywiście będą to nazwy konsultowane zarówno z Państwem jak i zarządcami dróg, bo tak to ustawowo wygląda a szczególnie w przypadku zarządców dróg. Przypomina, że mamy drogi wojewódzkie i to musi być uzgodnione. Na pewno będzie proponować, aby te główne arterie komunikacyjne nosiły nazwę naszych ludzi z tego terenu, którzy weszli do historii nie Polski, ale tu do naszej i czymś się tutaj odznaczyli. Kolejna sprawa to przygotowaliśmy propozycję herbu gminy Regimin. Nie jest to taka prosta sprawa jakby się to komuś wydawało, bo to wystarczy jakiś znaczek i to będzie po kłopocie.  To jest bardzo skomplikowana procedura, dlatego że propozycje idą do komisji heraldycznej przy ministrze spraw wewnętrznych. Oni badają zgodność pewnych symboli kolorów i odnoszą się do tego i najczęściej dosyć długo to trwa. To są specjaliści od symboli od znaków  od tz heraldyki i mogą zarzucić jakieś nieścisłości. I dlatego każdy herb to nie jest wymyślenie sobie znaku tylko to musi być związane ze specyfiką danej gminy danego terenu. Nie jest to proste ani łatwe szczególnie, że trzeba w tym w jakiś sposób obraz gminy pokazać. Państwo dostaliście taką pierwszą propozycję. Dlaczego taka propozycja a nie inna. Dlaczego kolor zielony to oczywiste, bo jakby nie patrzeć jesteśmy gminą rolniczą więc ten symbol koloru zielonego odnosi się do rolniczego charakteru wsi. Pierwszy element to jest wstęga, która obrazuje rzekę. Łydynia płynąca przez teren gminy kilkanaście razy była rzeką graniczną. Co ciekawe między Mazowszem a Krzyżakami ,Polską Czechami . Dlatego to nie jest taki symbol, że ta rzeka płynie przez gminę, ale to, że w historii z tą rzeką coś się tam łączyło. Był taki moment, że w Regiminie byli Polacy znaczy mazowszanie a w Lekowie było Państwo Krzyżackie. U góry szukaliśmy pewnego elementu charakterystycznego bardzo często stosuje się tz. symbol pochodzący z rodów szlacheckich. Jeżeli jakiś znany ród jest związany z danym terenem to wstawia się element tego herbu rodowego. Ten herb, który jest w projekcie to jest herb rodziny Lekowskich. W wieku XVI to była jedna z trzech rodzin rządzących Mazowszem. Ona wyginęła, wymarła w wieku XVII ale był to ród niezwykle znaczący na Mazowszu. Oni między innymi byli opiekunami i fundatorami kościoła w Lekowie tej najstarszej świątyni na naszym terenie. I to jest ich herb rodowy.  Łatwo poznać, że ten element herbu jest przeniesiony do herbu gminy. Mieliśmy jeszcze ród Bojanowskich tylko Bojanowscy mieli w herbie osiołka czy ciołka i dlatego jest propozycja elementu herbu rodu Lekowskich. Natomiast pod spodem tj jakby pomysł wspólny a chodzi o to, że najbardziej charakterystycznym momentem historycznym dla nas było powstanie styczniowe. I ten orzeł to jest orzeł z tz biżuterii patriotycznej. Ten orzeł to jest żelazna biżuteria, którą nosiły kobiety w Polsce wówczas nosząc żałobę narodową. Umieszczenie tych elementów jest, więc uzasadnione. Należy pamiętać o tym, że pisząc opis tego herbu projektant musi opisać dlaczego są takie a nie inne symbole. Prosi o przyjrzenie się temu i o pewne konsultacje.

          - Radna A Olszewska odnosząc się do wypowiedzi Wójta powiedziała, że miała przyjemność być na takiej ważnej uroczystości, na której był jeden z historyków Pan Jacek Hryniewicz. Mówi bardzo ciekawe rzeczy o naszej gminie i bardzo chętnie by się z nami spotkał i bardzo dużo myśli, że mógłby nam podpowiedzieć i pomóc. I jeżeli byście Państwo chcieli z takiej opcji skorzystać to z przyjemnością może nawiązać kontakt. Następnie wracając do tematu bezpieczeństwa powiedziała, że można by dać Panu Borkowskiemu taki pomysł żeby zrobić próg spowalniający ( leżący policjant). Może by takie coś tu pomogło.  Nawet Panu Wójtowi zgłaszała taką sytuacja gdzie np. młodzi ludzie i nie będzie wymieniać nazwisk dewastują znaki. Mało tego mieszkańcy starsi zgłaszają, że się boją. Pani która mieszka blisko figurki mówiła, że zbiera się tam młodzież która dewastuje, przeklina, bluźni itp. Nie mamy na to żadnego wpływu. Dlatego przychodziła do Pana Wójta mówiąc, że może byśmy z policją zaczęli współpracować w jakiś sposób żeby to można było ukrócić, bo starsi ludzie po prostu się boją, że stanie się im jakaś krzywda. Kolejna sprawa, o której wcześniej już mówiła to sprawa lustra i że jest mnóstwo zwolenników, którzy się o to  upominają. Sprawę ronda Pan Wójt już wyjaśniał, ale mimo wszystko jeszcze raz przypomni, że ogromnym zbawieniem byłoby rondo w Regiminie.

- Radny A Prymusiewicz informując o kradzieży wyposażenia samochodu strażackiego w m. Kraszewo zwrócił się z prośbą o dodatkowe zabezpieczenie przynajmniej dwóch jednostek OSP w Szulmierz i w Lekowie, ponieważ teraz jest to już kosztowne wyposażenie. Następnie podziękował za rozpoczęcie remontu kładki na rzece Łydyni.

- Wójt Pan L Zduńczyk poinformował zebranych o nagłej śmieci żony sołtysa m. Koziczyn  i zwrócił się o pewną formę organizacji i delegację do udział w uroczystościach pogrzebowych w dniu jutrzejszym.  

                Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski zamknął obrady IX sesji Rady Gminy.

Protokołowała:

…………………….

M. Lachowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. informatyki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2015 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 1049
13 lipca 2015 14:57 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl