Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr X/15 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 30.07.2015 r. zwołanej na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego

                                             

 

 

Protokół Nr X/15

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 30.07.2015 r. zwołanej na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności………………………….14 radnych

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy………………………………………………..Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy……………………………………………Pani J Gęsicka

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………   .Pan Kamil Prus

 

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Pan T  Zabiegałowski otwierając obrady powitał radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytał n/w porządek obrad, który został przyjęty jednomyślne /14 głosów za/.

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                    

5.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w sprawie:

  1/Współpracy z Fundacją Partnerską Grupa Lokalnego Działania „ Ciuchcia

   Krasińskich” przy realizacji poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego

   Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  2/zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Haracleum Sosnowski) z terenu

     gminy Regimin

  3/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin

  4/w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015

6.Interpelacje i zapytania radnych

7.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

8.Wolne wnioski i informacje

9.Zamknięcie obrad

Pkt.2

       Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad powiedział, że protokół z poprzedniej sesji został przekazany radnym oraz wyłożony na sali obrad i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem czy mają uwagi dot. protokołu

      Do protokołu z IX sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie /14 głosów za/

PKt.3

Wójt Pan L Zduńczyk informując o pracy miedzy sesjami poinformował o następujących sprawach:

 

1.Rozstrzygnięto przetarg na budowę boiska sportowego przy SP w Szulmierzu

Najkorzystniejszą ofertę opiewającą na kwotę 89472 zł. przedłożyła firma PPH Marchliński z Przasnysza, z którą podpisana została umowa na realizację zadania. Termin zakończenia prac ustalono w umowie na dzień 10 sierpień br.

2.Przygotowany został i rozpisany przetarg nieograniczony na wykonanie dwóch inwestycji drogowych zaplanowanych w tegorocznym budżecie gminy: "Przebudowa drogi gminnej w rn. Regimin na długości ok. 320 m." oraz "Modernizacja drogi gminnej Regimin-Kątki­ Jarluty Duże". Zgodnie z określonymi w ogłoszeniu warunkami termin składania upłynął w dniu 27 lipca br.

 1. W dniu 27 lipca dokonano otwarcia ofert złożonych przez wykonawców zainteresowanych wykonaniem w/w inwestycji drogowych. Do Urzędu Gminy wpłynęły po 4 oferty na każde z obu zadań. Wszystkie oferty były ważne. Z analizy cen wynika, że najtańszą ofertę na modernizację drogi Regimin -Jarluty przedstawiła firma. Wapnopol" z Glinojecka, która zaoferowała wykonanie robót za kwotę 236 396 zł. Najniższą cenę za drogę w Regiminie przedstawiła natomiast firma PRDI Mława, która wyceniła zadanie na kwotę 45334 zł. Po rozstrzygnięciu postępowania z wyłonionymi oferentami podpisane zostaną stosowne umowy.
 2. Zakończone zostało zadanie inwestycyjne związane z modernizacją ciągu pieszo-jezdnego łączącego Regimin z Lekowem. Głównym elementem zadania był remont kładki nad rzeką Łydynią. W ramach zadania zdemontowano stare, zniszczone przejście, zaś na jego miejsce posadowiono stabilną i trwałą konstrukcję wykonaną w całości z ocynkowanych metalowych elementów. Całość kosztów zamknęła się w kwocie 60 265 zł.

5     Podpisano stosowną umowę na wykonanie prac związanych z przebudową nawierzchni placu komunalnego położonego wokół budynku Urzędu Gminy. Przed budynkiem ułożona zostanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej, zaś z tyłu budynku utwardzono kostką całą nawierzchnię z wykorzystaniem odzyskanego z rozbiórek materiału.

 1. Zlecono wykonanie prac budowlano-remontowych w pomieszczeniach znajdujących się w starej części Urzędu Gminy, zajmowanych dotychczas przez Posterunek Policji. Wyremontowane lokale przekazane zostaną na potrzeby GOPS w Regiminie.
 2. Zlecone zostało wykonanie pełnej dokumentacji geodezyjnej (mapy do celów projektowych), a po jej przygotowaniu zlecenie przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczących inwestycji budowy ok. 200-metrowego odcinka sieci wodociągowej w m. Regimin.
 3. Rozpisany został przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Zeńbok. który wpisany jest do rejestru zabytków. Termin składania ofert przez wykonawców ustalono na dzień 12 sierpień br.
 4. Rozpisany został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ITI. Regimin II etap". Termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców ustalono na dzień 6 sierpnia br.

10. Po przygotowaniu kompletu dokumentacji projektowej i dokonaniu niezbędnych uzgodnień do Starostwa Powiatowego zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją drogi gminnej Koziczyn - Lipa. W związku z powyższym trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na to zadanie.

11. Nawiązano rozmowy z firmą oferującą wykonanie ujętych w budżecie gminy elementów oświetlenia ulicznego w m Jarluty Małe i Kliczki" W związku z powyższym przygotowywana jest dokumentacja zgłoszeniowa do Starostwa Powiatowego dotycząca zamontowania 7 punktów oświetleniowych - lamp solarnych. Tego typu rozwiązanie jest dla gminy korzystne ze względu na brak kosztów energii i konserwacji oraz skutkujące oszczędnościami w korzystaniu z typowej energii elektrycznej.

 

 

 

  

12. Wykonano prace ziemne (wyrównanie terenu, wywóz nadmiaru darniny, nawiezienie humusu) na terenie placu do zabaw w m. Pniewo Czeruchy. W dalszym etapie planowane jest zasianie trawy oraz montaż nowych elementów i urządzeń do zabaw.

13. W trybie zapytania o cenę wyłoniony został wykonawca usług związanych z dowożeniem dzieci z terenu gminy do szkół od dnia 1 września br. Najkorzystniejszą wśród trzech ofert, jakie wpłynęły do Urzędu Gminy, przedstawiła firma PP. Czaplickich z Przasnysza, dotychczasowy przewoźnik. Zaproponowała ona świadczenie w/w usług po cenach obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015.

14. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie złożony został wniosek o przyznanie Gminie Regimin pożyczki preferencyjnej na sfinansowanie II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 111. Regimin. Wniosek opiewa na kwotę 1 959686 zł., która to stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych tej inwestycji wg kosztorysów inwestorskich.

15. Po uzyskaniu akceptacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wykorzystana została dodatkowa kwota 28000 zł. pochodząca z projektu unijnego "Radosne przedszkolaki w Gminie Regimin. Za powyższe środki uzupełniono plac zabaw przy SP w Regiminie oraz zakupiono dodatkowe pomoce dydaktyczne i zabawki. Tym samym zakończono wdrażanie w/w projektu oraz dokonano jego ostatecznego rozliczenia.

16. W ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego:

- wykonano zabudowę pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej w Grzybowie,

- zakupiono komplet wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kozdrojach,

- zakupiono wyposażenie kuchenne do świetlicy w Koziczynie,

- zakupiono wyposażenie kuchenne do świetlicy wiejskiej w Lekowie,

- zakupiono kosiarkę spalinową oraz wyposażenie (stoły, dmuchawy, elementy kuchenne)

do świetlicy wiejskiej w Lipie,

      -  zakupiono wyposażenie (stoły, krzesła, szatki) do świetlicy wiejskiej w Pniewie Wielkim,

- wykonano zabudowę pomieszczenia socjalnego w świetlicy w Pniewie Czeruchach,

- zakupiono elementy wyposażenia (krzesła, stoły, wyposażenie kuchenne) do świetlicy

wiejskiej w Zeńboku z funduszu wsi Przybyszewo,

- zakupiono wyposażenie świetlicy \'1 Radomce ( krzesła, stoły, szafki),

- zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Trzciance,

- wykonano zabudowę pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej w Zeńboku,

- zakupiono elementy sprzętu sportowego oraz materiały do ogrodzenia działki gminnej

przy świetlicy w Targoniach,

- zakupiono materiały do ogrodzenia placu zabaw w Klicach,

- zakupiono materiały do ogrodzenia działki pod świetlicę w Pawłówku.

17. Zlecono i wykonano wyceny sześciu działek komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Targoniach, Grzybowie, Regiminie i Pniewie Czeruchach.

 1. Dokonano wyceny działki komunalnej położonej w Lipie w celu zamiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Prawo użytkowania posiada osoba fizyczna, zaś działka posiada charakter budowlany.

19. Zlecono przygotowanie aktualnego Programu

 1. Na terenie Gminy Regimin, w wyniku wystąpienia burz połączonych z intensywnym opadem deszczu, gardu i silnymi wichurami, odnotowano kilkanaście przypadków uszkodzeń i zniszczeń budynków mieszkalnych i gospodarczych. Powołana przez Wójta Gminy komisja dokonała oszacowania powstałych szkód i na tej podstawie Urząd Gminy wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o przyznanie odszkodowań dla osób poszkodowanych. Łącznie zanotowano 14 przypadków zniszczeń w miejscowościach Koziczyn, Lipa, Karniewo, Klice.
 2. Na wniosek Wójta Gminy Wojewoda Mazowiecki powołał komisje składająca się z przedstawicieli Mazowieckiej Izby Rolniczej ODR Poświętne i Urzędu Gminy, która dokona oszacowana szkód w rolnictwie spowodowanych suszą i innymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Komisja rozpoczęła swoją działalność w dniu 29.07.br.
 3. Do sołtysów zostały wysłane informacje o wysokości Funduszu Sołeckiego przypadającej poszczególnym sołectwom w 2016 roku.

W omawianym okresie wydano następujące zarządzenia:

 - w spr. sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego.

 -w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015 rok

 -w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2015 rok

 -w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury

 - sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w

    trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na

    podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

    Nazwa zadania: przebudowa dróg gminnych z podziałem na zadania w m. Regimin –

    Kątki – Jarluty Duże i Regimin (wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego):

    Zadanie 1: Modernizacja drogi gminnej Regimin – Kątki – Jarluty Duże

    Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin o dł. około 320 m

- w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w

   trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na

   podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.

   Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Regimin II etap.

 -w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

   Regiminie do przekazywania informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej    

   zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

 -w sprawie powołania stałej komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych

   wskutek klęski żywiołowej

  -w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.

    Stefana Żeromskiego w Szulmierzu.

  -w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans

     na stopień nauczyciela mianowanego.

  W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w

     trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na

     podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.

  Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachu wraz z wymiana więźby na budynku komunalnym  

  w Zeńboku.

           Dyskusji nad przedstawioną informacją nie było.

Pkt.4

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

- Przewodnicząca Komisja Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani W Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia, które dotyczyły: 1.Oceny wydatków przeznaczonych na utrzymanie Urzędu Gminy. 2.Analiza stanu świetlic wraz z otoczeniem i dróg oraz zaopiniowanie zmian do budżetu na obecną sesję Rady Gminy.                                                      

          Omawiane tematy Komisja zaopiniowała pozytywnie.

-Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż  oraz Komisja Rewizyjna w omawianym okresie nie obradowały

                                                                                                                                                  

         Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

 

Pkt. 5/1

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie Współpracy z Fundacją Partnerska Grupa Lokalnego Działania „ Ciuchcia Krasińskich” przy realizacji poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

         Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że w dniu 21.07.2015 r. odbyło się posiedzenie na którym Lokalna Grupa Działania Ciuchcia Krasińskich podjęła czynności czy podjęła też decyzje dot. dalszego jej funkcjonowania. Konsekwencją jest również uchwała dzisiejsza związana z tym, że jest to lokalna grupa działania, która do tej pory funkcjonowała w zakresie pozyskiwania środków z naboru z Unii Europejskiej do roku 2014. Żeby można było dalej funkcjonować w nowym okresie naboru, czyli od 2015 – 20 należy jakby odtworzyć czy potwierdzić kontynuację działań lokalnych grup działania. Oczywiście należy pamiętać o tym że podstawy przydziału środków zmieniły się także jeżeli chodzi o ten nabór środków z unii europejskiej, który będzie do roku 2020. Nie wie jak wygląda sytuacja prawna lokalnych grup działania, ale z pewnością nie jest to ta sama sytuacja, jaka była rok temu. Czy te lokalne grupy działania muszą się w jakiś sposób przekształcić czy też zmienić formę prawną. Ale żeby można było przystąpić do jakichkolwiek działań muszą być samorządy, które wyrażą chęć i wolę współpracy przy tworzeniu tej grupy. Ponieważ my przez te ostatnie lata funkcjonowania w tej Lokalnej Grupie działania mieliśmy możliwość pozyskiwania dosyć sporych środków na nasze działania i zadania inwestycyjne w związku z tym szkoda by było żebyśmy nie kontynuowali tej współpracy. Skrót LSR tz. Lokalna Strategia Rozwoju, czyli strategia nie obejmująca jedną gminę tylko obszar objęty działaniem Ciuchci Krasińskich.  A w związku z tym żeby przygotować te dokumenty, przygotować się do naboru wniosków pierwszym etapem jest informacja, które gminy będą dalej uczestniczyły w pracach tej Lokalnej Grupy Działania. Decyzja dzisiejsza nie rzutuje na to, co będziemy robić dalej. Możemy za miesiąc podjąć decyzję o wyjściu z tej Grupy, ale póki co można spróbować i dalej korzystać z tego że Lokalna Grupa Działania będzie mogła składać wnioski na różnego typu działania.

        Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za/ podjęli uchwałę Nr X/46/15 w sprawie Współpracy z Fundacją Partnerską Grupa Lokalnego Działania „ Ciuchcia Krasińskich” przy realizacji poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Pkt. 5/2

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Haracleum Sosnowski) z terenu gminy Regimin poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

          Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że sprawa ta stała się głośna po wypadku śmiertelnym, kiedy jedna z kobiet bodajże na Śląsku nawet nie dotykając tego barszczu doznała wstrząsu i zmarła. Roślina ta, która miała być podstawą gospodarki paszowej w Polsce okazała się rośliną po prostu ogromnie niebezpieczną. Niebezpieczne jest nie to, że ona funkcjonuje, niebezpieczne jest to, że ona produkuje olejki eteryczne które powodują bardzo poważne konsekwencje w postaci oparzeń. My byliśmy przeświadczeni czy mieliśmy taką wiedzę na ten temat, że u nas na terenie naszej gminy nie ma przypadku występowania tej rośliny. Okazuje się że byliśmy w błędzie bo mamy dwa takie miejsca w których pojawił się barszcz Sosnowskiego. W związku z tym, że nie są to duże ilości, ale z tego, co już wiemy jest to roślina bardzo szybko się rozprzestrzeniająca w związku z tym im szybciej podejmiemy działania tym łatwiej będzie to można zlikwidować. W związku z tym musimy podjąć uchwałę, która jest prawem lokalnym określającym sposób likwidacji tego barszczu na naszym terenie. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami mamy obowiązek sprawdzić, ponieważ barszcz likwidują tak jak instytucja, osoby, czy też firma, na której terenie ten barszcz występuje. My nie możemy, jako Gmina wejść do kogoś na posesję i to zlikwidować. Będziemy wspierać tego typu działania, bo to jest w naszym wspólnym interesie, ale to co należy wykonać należy do właściciela posesji. Oczywiście my nie będziemy się uchylać od pomocy i wsparcia tych działań, ale najpierw musimy mieć prawo, które będziemy mogli egzekwować i reagować w momencie, kiedy okaże się, że ten barszcz u nas występuje a tak niestety już jest.

      W dyskusji głos zabrała Radna A Olszewska, która zwróciła się z pytaniem, jakie działania już zostały podjęli w celu poinformowania społeczeństwa, bo naprawdę ludzie nie wiedzą, co to jest barszcz Sosnowskiego a on rośnie. Rośnie np. po dawnej kolejce jest bardzo duży i jest go bardzo dużo. Rośnie w Zeńboku wie, w których miejscach i jest już tego sporo. Zastanówmy się jak szybko powiadomić społeczeństwo i w jaki sposób, bo to jest rzecz najważniejsza. Nie ważne jest, że on jest i my podejmiemy uchwałę. My podejmiemy tą uchwałę tylko, co ta uchwała tym ludziom da w tym momencie. Musimy jak najszybciej zrobić jakąś akcję. Nie wie może chodzić po domach żeby tych ludzi po prostu powiadomić żeby ktoś nie został pokrzywdzony, bo taka sytuacja może zaistnieć.

     Wójt Pan L Zduńczyk powiedział, że podejmując tą uchwałę otwieramy jakby cały proces związany z barszczem Sosnowskiego. To nie jest kwestia tego typu, że my będziemy tu siedzieć i czekać aż ktoś przyjdzie i nam powie tylko ta uchwała daje nam możliwość kontroli, sprawdzania, zwrócenia się do ludzi z taką informacją być może graficzną. Bo przecież wiadomo, że najlepiej się rozpozna, kiedy na własne oczy się to zobaczy, bo opisywać tego nie ma sensu. Jest podobny do wielu innych roślin baldachowatych i w związku z tym nie ma sensu komuś opisywać. Trzeba to pokazać. Dlatego będzie ta możliwość żeby zwrócić się również do sołtysów do państwa do mieszkańców z informacją jak ten barszcz wygląda. On lubi miejsca bardziej wilgotne, bardziej takie dzikie i tam się najchętniej rozprzestrzenia. Natomiast również będziemy mogli w tej chwili przygotować czy opisać metody zwalczania tego barszczu. Bo chodzi o to żeby ludzie również nie poszli z kosą i nie zaczęli go ciąć, bo to się skończy tym, że ktoś się poparzy a korzeń zostanie. W związku z tym, że ponieważ ten problem zaistniał to my w pierwszym rzędzie, jako gmina musimy podjąć uchwałę, która prawnie mówi o tym jakie działania i w jaki sposób mamy to wykonywać.

       Po wyczerpaniu dyskusji radni na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie  / 14 głosów za/ podjęli uchwałę Nr X/47/15   w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Haracleum Sosnowski) z terenu gminy Regimin.

Pkt.5/3

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

          Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że w zakresie załącznika nr 1

wprowadzono zmiany wynikające ze zmian budżetu gminy wprowadzone w miesiącach czerwiec - lipiec 2015 roku. Dochody zostały zwiększone o 187.307,66 zł, dla roku 2015 i 0 130.000,00 zł, dla roku 2016. Główną pozycję stanowią zwiększenia udziału gminy we wpływach z tytułu podatku od osób prawnych. Ponadto zwiększono dochody z tytułu dotacji głównie w dziale 852 - Pomoc społeczna oraz subwencji ogólnej. Zwiększenie dochodów spowodowało zwiększenie wydatków, głównie na świadczenia wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z przyznanych dotacji. Zwiększenie wydatków majątkowych było wynikiem przesunięcia środków wewnątrz budżetu gminy. Zmiany nie spowodowały zmiany deficytu w budżecie gminy jak również nie miały wpływu na poziom zadłużenia.

W zakresie załącznika nr 2 wprowadzono zwiększenie wydatków w projekcie pn. "Radosne przedszkolaki w gminie Regimin" w tym: wydatki bieżące + 14.874 zł, i wydatki majątkowe + 4.642 zł. Pozycje wprowadzone do budżetu na sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca br uchwałą Nr IX/39/15. Ponadto w związku z trudnościami nie leżącymi po stronie gminy zrezygnowano z realizacji inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej transportu rolnego Karniewo - Targonie o długości około 3.000 m" oraz "Budowa drogi gminnej w m. Przybyszewo". Urealniono wydatki w pozycjach 1.3.2.3, 1.2.3.5 i 1.2.3.6. niniejszego załącznika. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Lipa na cele rekreacyjno-sportowe".

        Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie  /14 głosów za/ podjęli uchwałę Nr X/48/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.

Pkt.5/4

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015 zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

    Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 114.473,49 zł, w tym:

 

 1. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa oraz sądownictwa
  o kwotę 4.869 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3/002304/2015 z dnia 15 lipca 2015r. Kwota obejmuje dotację na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem

  i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku,
 2. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 45.032 zł. Zwiększenie dotyczy podatków i opłat lokalnych, po analizie wpłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe za I półrocze 2015r, oraz udziału we wpływach z tytułu podatku od osób prawnych po 6 miesiącach 2015r,
 3. w dziale 758 – Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.000 zł, ze środków z rezerwy MF części oświatowej subwencji ogólnej – pismo ST5.4750.216.15.5g z dnia 09 lipca 2015 roku.
 4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.897 zł, wprowadzono
  w rozdziałach:

1)     80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.974 zł, i 80110 – Gimnazja o kwotę 1.923 zł, - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Nr 109 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2015r,

2)     80104 – Przedszkola o kwotę 1.000 zł, - środki gmina uzyskuje na podstawie not obciążeniowych wystawianych innym gminom tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci poza terenu gminy,

 1. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 51.705 zł. –  w rozdziałach:

1)      85206 – o kwotę 33.000 zł, na podstawie pisma FRC-I.3111.17.55.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 06 lipca 2015r,
z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. Środki pochodzą z rezerwy celowej,

2)      85213 – o kwotę 1.100 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zwiększenia dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2015 z dnia 07 lipca 2015r,

3)      85214 – o kwotę 5.538 zł, tytułem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

4)      85216 – o kwotę 12.067 zł, - tytułem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

5)      w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 970,49 zł, zwiększenia dokonuje się z tytułu naliczenia odsetki karnych z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odprowadzanie ścieków.

 

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 457,66 zł, w tym:

 

 1. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa oraz sądownictwa
  o kwotę 332 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rozliczeniem wydatków związanych z przygotowaniem

  i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w związku
  z pismem DCI-0301-29-/15 z dnia 22 lipca 2015r,
 2. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 125,66 zł.- jest to korekta wprowadzonych środków na podstawie pisma WPS-I.946.7.328.2015.AK z dnia 9 czerwca 2015r.

 

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 422 zł, w związku
z wyższym wykonaniem dochodów w dziale 700, w rozdziale 70005.

 

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 96.395,49 zł, w tym:

 

 1. w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 1.924,49 zł,
  w związku z koniecznością pokrycia kosztów sądowych i kosztów wyceny działek  komunalnych w związku z regulacją ich stanów prawnych,
 2. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa oraz sądownictwa
  o kwotę 4.869 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3/002304/2015 z dnia 15 lipca 2015r. Kwota obejmuje wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku,
 3. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75478 o kwotę 3.000 zł, w paragrafie 4210 na zakupy plandek i innych materiałów dla celów ratownictwa związanego z zabezpieczeniem budynków uszkodzonych wichurami i ulewami występującymi na terenie gminy,
 4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10.897 zł, wprowadzono w związku
  z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zakup wyposażenia do stołówki szkolnej ze środków z rezerwy budżetowej,
 5. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 51.705 zł. – zmian dokonuje się
  w rozdziałach 85206, 85213, 85214 i 85216. Wydatki są finansowane ze środków dotacji wprowadzonych po stronie dochodów,
 6. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 24.000 zł, w rozdziale 90002 – na pokrycie wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy.

 

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę  5.857,66 zł, w tym:

 1. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa oraz sądownictwa
  o kwotę 332 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rozliczeniem wydatków związanych z przygotowaniem

  i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z pismem DCI-0301-29-/15 z dnia 22 lipca 2015r, oraz sprawozdaniem Rb-50 za
  I półrocze br,
 2. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 125,66 zł.- jest to korekta wprowadzonych wydatków na podstawie pisma WPS-I.946.7.328.2015.AK z dnia 9 czerwca 2015r
 3. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 5.400 zł,
  w rozdziale 90095 – jest to korekta klasyfikacji budżetowej zakupu urządzenia chłodniczego w ramach funduszu sołeckiego do wydatków bieżących,

 

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 260.400 zł, w tym:

 

 1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę 255.000 zł, - wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Karniewo – Targonie
  o długości około 200 m” – poz. 10 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
 2. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 5.400 zł,  zakup urządzenia chłodniczego w ramach funduszu sołeckiego (poz. 31 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały oraz poz. 15 załącznika nr 6 do niniejszej uchwały),

 

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 236.500 zł, w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z rezygnacją z realizacji inwestycjiobjętej WPF pn. „Budowa drogi gminnej Karniewo – Targonie o długości 3.000 m”. Plan na rok 2015 ogranicza się do wysokości poniesionych wydatków na zakup map i wykonanie części dokumentacji. Dokumentacja zostanie zachowana do ewentualnego wykorzystania
w latach przyszłych.

     Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki nr 3 i 3a, nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”, nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2015r.” oraz nr 6 „ Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

      Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą nie zmieniają kwoty deficytu oraz przychodów
i rozchodów budżety gminy.

       Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie /14 głosów za/ podjęli uchwałę Nr X/49/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015.

Pkt.6

W Pkt. 6 głosu nie zabierano

Pkt.7

W Pkt. 7 głosu nie zabierano

PKt.8

W wolnych wnioskach głos zabrali:

- radny  K Pawłowski zgłaszając propozycje w sprawie barszczu Sosnowskiego powiedział, że dobrze by było żeby były jakieś foldery ze zdjęciem tego barszczu i na tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości była informacja, że właściciel posesji jest zobowiązany do jego likwidacji.

  -  Wójt Pan L Zduńczyk wraził opinię, że kwestia dotarcia do mieszkańców jest kwestią otwartą i tego typu informacje przekażemy do sołtysów bo to jest kwestia świadomości  zagrożenia życia tą rośliną. Natomiast należy też mieć świadomość faktu, że reakcja ludzi na tego typu sprawy może być różna. Niektórzy mają bardziej otwartą świadomość i wiedzą czym to grozi ale przypuszcza, że ok. 50% machnie ręką i powie że to go właściwie nie dotyczy.

Następnie Pan Wójt nawiązując do Planu Rozwoju Lokalnego zwrócił do radnych, którzy jeszcze nie złożyli propozycji o ich składanie, co u Państwa na terenie należy przewidzieć, jako inwestycje na ten okres najbliższego planowania do 2021 roku.

To są już szczegółowe informacje o planach rozwojowych gminy i inwestycyjnych na najbliższe 6 – 7 lat. Poprzedni plan był do roku 2015. Poleca lekturę tego planu, ponieważ 90 % zakładanych celów inwestycji w tym planie zostało zrobionych.  Te inwestycje nie wynikały z tego, że ktoś sobie coś wymyślił. Jeżeli uchwaliła Rada Gminy ten plan rozwoju lokalnego to wierzcie mi Państwo to była lektura, którą miał na co dzień. Bral pod uwagę te wnioski zgłoszone kiedyś tam i 90 % tych wniosków radnych jest wykonanych. Bo to są pomysły, które kiedyś ktoś zgłosił a one okazały się logiczne. Prośba, więc żebyście Państwo również z tej okazji skorzystali i te propozycje zgłosili. To jest realne do wykonania.

Następnie Pan Wójt poinformował o prowadzonym przez „Wspólnotę” rankingu, w którym  ujmowanych jest  prawie 1580 gmin wiejskich w Polsce . W rankingu, który pokazuje, jakie nakłady inwestycyjne są w poszczególnych gminach jeszcze niedawno byliśmy gminą, która była na pozycji w granicach 700 – 800 miejsca. Natomiast na podstawie danych z lat 2011 -13 gmina Regimin awansowała o 300 pozycji i jest na pozycji 347. Natomiast, jeśli chodzi o środki jakie gmina kieruje swoje na inwestycje to w tym rankingu jesteśmy na 47 miejscu w Polsce. Jedynie dwie gminy z naszego najbliższego terenu tj. Grudusk i Czernice Borowe są w rankingu wyżej niż my. Oczywiście liczyła to „Wspólnota” i można różne wskaźniki czynić i brać pod uwagę, ale jeżeli gmina awansuje o 300 pozycji w ciągu 3 lat to chyba jakieś osiągnięcie jest. Przypomina, że nie brane są pod uwagę dane z 14 roku a my znów mieliśmy nakłady w wysokości 30% wydatków budżetu na zadania inwestycyjne. Dlatego tłumaczy bo bardzo często się mówi a mówimy o wykonanych inwestycjach czy zapłaceniu za nie to uświadamia że jeżeli się przez 3 czy 4 lata przygotowuje plan inwestycyjny i przez rok dokumentacje to się jest w rankingu na dole. Ale w momencie, kiedy się przystępuje do realizacji tego planu to się wtedy jedzie w górę. Tylko zwraca uwagę, że u nas nie ma, że mamy rok inwestycyjny. My średnio na poziomie 26  - 30 %  mamy dwa lata   i przypuszcza że w tym roku wskaźnik również będzie na tym poziomie.  Bo inwestycje zostały zaplanowane, przygotowane a w tej chwili się je realizuje.  W związku z tym jest te planowanie, o co bardzo prosi o składanie propozycji do planu rozwoju lokalnego.    

       Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski zamknął obrady X sesji Rady Gminy.

Protokołowała

…………………….

 

M. Lachowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. informatyki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2015 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 890
09 grudnia 2015 13:38 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2015 13:35 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl