Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XI/15 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 30.09.2015 r. zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminym ( Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

Protokół Nr XI/15

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 30.09.2015 r. zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminym ( Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności………………………….14 radnych

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy………………………………………………..Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy……………………………………………Pani J Gęsicka

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………   .Pani A Wolińska

                                                                                                 Pan J Nieścior

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski otwierając obrady powitał radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytał porządek obrad, z którego na wniosek Wójta Pana L Zduńczyka został jednomyślne /14 głosów za/ zdjęty Pkt.5/6 dot. rozpatrzenia projektu uchwały w spr. warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wprowadzono w to miejsce rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Regimin.

     Po przyjęciu wniosku Wójta porządek obrad został przyjęty jednomyślnie / 14 głosów za / w n/w brzmieniu:

 

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                    

5.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w sprawie:

  1/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin

  2/zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015

  3/zmieniająca uchwałę nr XXVIII/139/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 lutego

     2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę

     lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich

     przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za

     godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego

     dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

  4/ utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne 

      Mazowsze   

  5/ przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2015 – 2021

  6/wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki

     niskoemisyjnej dla gminy Regimin.

 6.Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

7.Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady dot. oświadczeń majątkowych

8.Interpelacje i zapytania radnych

9.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

10.Wolne wnioski i informacje

11.Zamknięcie obrad

 

Pkt.2

       Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad powiedział, że protokół z poprzedniej sesji został przekazany radnym oraz wyłożony na sali obrad i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem czy mają uwagi dot. protokołu

      Do protokołu z X sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie /14 głosów za/

PKt.3

       Wójt Pan L Zduńczyk informując o pracy miedzy sesjami poinformował o następujących sprawach:

1.Zakończono i rozliczono zadanie inwestycyjne polegające na budowie boiska sportowego

   przy SP w Szulmierzu. Prace wykonała firma PPH Marchliński z Przasnysza, zaś całkowity

   koszt zadnia zamknął się w kwocie 94216 zł. Niestety, ze względu na panującą suszę zasiana

   na boisku trawa nie zdołała się ukorzenić i z tego powodu korzystanie z obiektu nie będzie

   jeszcze możliwe.

2.Po rozstrzygnięciu przetargu na modernizację odcinka drogi Regimin-Kątki -Jarluty Duże o 

   długości ok. 1400 m. z wyłonionym wykonawcą - firmą "Wapnopol" z Glinojecka podpisana

   została w dniu 11 sierpnia umowa na realizację tego zadania. Umowny termin zakończenia

   prac budowlanych i oddania drogi do użytku określono na koniec września.

3.Po zgłoszeniu zakończenia robót dokonano pierwszego przeglądu stanu wykonania w/w

   inwestycji. Zgłoszone zostały uwagi dotyczące jakości wykonania poboczy drogi oraz

   drobnych niedociągnięć przy przebudowie przepustów drogowych. Wykonawca zobowiązał

   się do wykonania poprawek. Umożliwi to końcowy odbiór zadania i jego ostateczne

   rozliczenie.                                                                                                                          4.Zakończone zostało postępowanie przetargowe dotyczące zadania

   inwestycyjnego związanego z modernizacją ok. 300-metrowego odcinka drogi gminnej w

   Regiminie. Z wyłonionym w efekcie przetargu wykonawcą - firmą PRDI Mława, podpisana

   została w dniu 11 sierpnia stosowna umowa. Podobnie, jak w przypadku poprzedniej drogi,

   termin zakończenia inwestycji określono na koniec września.

5.Zakończone zostały prace związane z usługą przebudowy nawierzchni placu komunalnego

   położonego wokół budynku Urzędu Gminy. Przed budynkiem ułożona została nowa

   nawierzchnia z kostki betonowej, zaś z tyłu budynku utwardzona kostką cała nawierzchnia z 

   wykorzystaniem odzyskanego z rozbiórek materiału. Łącznie ułożono lub przełożono kostkę

   na powierzchni ponad 570 m", Zakupy materiałów oraz wykonanie usługi zamknęło się w

   łącznej kwocie 39,5 tyś. zł. brutto.

6.Zakończone zostały prace remontowo - budowlane związane z modernizacją pomieszczeń w

   starej części budynku Urzędu Gminy, zajmowanych dotychczas przez Posterunek Policji. W

   związku z tym do nowych pomieszczeń przeniesiono siedzibę GOPS w Regiminie. Koszt

   zakupu materiałów oraz wykonania usług remontowych zamknął się w kwocie ok. 33 000 zł. 

   Należy zaznaczyć, że stan pomieszczeń był bardzo zły, począwszy od podłóg, poprzez tynki,

   sufity, stolarkę drzwiową oraz część instalacji wewnętrznych.

7.Zakończona została realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie odcinka

   drogi powiatowej o długości ok. 1000 m. pomiędzy leśniczówką Szulmierz a wjazdem do tej

   miejscowości. Był to ostatni etap przebudowy ciągu drogowego Grzybowo -Regimin –

   Szulmierz realizowanego we współpracy Gminy Regimin i Starostwa Powiatowego w

  Ciechanowie. W bieżącym roku pomoc finansowa udzielona przez Gminę na wykonanie tej

   inwestycji wyniosła 350 tyś zł.

8.12 sierpnia br. upłynął określony w przetargu termin składania ofert na realizację zadania

    inwestycyjnego polegającego na wymianie pokrycia dachowego na budynku komunalnym w

    m. Zeńbok, który wpisany jest do rejestru zabytków. Niestety w w/w terminie do Urzędu

    Gminy nie złożono nawet jednej oferty, w związku z czym przetarg został unieważniony.

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami po upływie 7 dni od daty unieważnienia ogłoszony

    został kolejny przetarg na realizację powyższego zadania. Oferty na drugi przetarg mogą być

    składane w terminie do dnia 14 września br.

9. W dniu 6 sierpnia dokonano otwarcia ofert, jakie wpłynęły do Urzędu Gminy w odpowiedzi

    na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego "Budowa

    sieci kanalizacji sanitarnej w m. Regimin II etap". Do Urzędu złożono aż 8 ofert, z których

    najkorzystniejszą cenowo przedstawiła firma .Jnsmont" z Mławy. Zawarte w kosztorysie

    prace wyceniła ona na kwotę l 194 192 zł. brutto, co oznacza ok 45% spadek w stosunku do

    kosztorysu inwestorskiego. W przypadku wyboru tego oferenta jako wykonawcy zadania

    Gmina Regimin będzie mogła zaciągnąć znacznie niższą od planowanej pożyczkę z W F O Ś

    i GW w Warszawie.

10.Według otrzymanych przez Urząd Gminy informacji Zarząd W F O Ś i G W w Warszawie   

     pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek o przyznanie Gminie preferencyjnej pożyczki na

     realizację zadania dotyczącego budowy II etapu kanalizacji sanitarnej. Decyzję Zarządu

     zatwierdziła Rada Nadzorcza Funduszu i w związku z tym Gmina mogła podpisać

     stosowną umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą. W połowie września rozpoczął

     on roboty budowlane na pierwszym z planowanych do realizacji odcinków sieci

     kanalizacyjnej w Regiminie.

11.Po złożeniu do Starostwa Powiatowego zgłoszenia o zamiarze wykonania robót  

     budowlanych związanych z modernizacją drogi gminnej Koziczyn - Lipa przygotowany

     został, i w dniu 27 sierpnia, ogłoszony przetarg niegraniczony na realizację powyższego

     zadania. W dniu 15 września br. dokonano otwarcia 5 ofert, jakie wpłynęły do Urzędu

     Gminy od zainteresowanych firm. Najkorzystniejszą z nich przedstawiła firma PPR

     Marchliński z Przasnysza, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 110 299 zł. W

     efekcie rozstrzygnięcia przetargu podpisana została z wykonawca stosowna umowa, dzięki

     czemu rozpoczął on realizację prac budowlanych.

12.Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz złożeniu wniosku o pozwolenie na

     budowę do Starostwa Powiatowego rozpisany został przetarg nieograniczony na wykonanie

     zadania związanego z przebudową drogi gminnej w m. Zeńbok o dług. ok. 380 mb.

     Otwarcie ofert od zainteresowanych firm nastąpi w dniu 7 październik br.

13.W dniu 14 września dokonano otwarcia ofert, jakie wpłynęły do Urzędu Gminy w związku

     z rozpisanie II przetargu na wymianę pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku

     komunalnym w m. Zeńbok. Zainteresowanie przetargiem było bardzo małe, stąd do Urzędu

     złożono tylko jedną ofertę (firma "Dach" z Płocka) opiewającą na kwotę prawie 164 tyś zł.

     Wystąpiła więc konieczność zwiększenia nakładów finansowych na wykonanie tej

     inwestycji. W przypadku pozytywnej decyzji Rady Gminy z wykonawcą podpisana

     zostanie umowa, co umożliwi realizację zadania.

14.Zlecone zostało wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie

     prac związanych z zagospodarowaniem placu gminnego wokół świetlicy wiejskiej w m.

     Kozdroje. Dokumentacja ta została już wykonana i przekazana do Urzędu Gminy. W

     związku z tym do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie złożone zostało zawiadomienie

     o zamiarze wykonania w/w prac.

 

15.Wykonana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca zadania

     inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej w m. Regimin o dług. ok. 210 mb.". Do

     Starostwa Powiatowego zgłoszony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

16.Wykonana została dokumentacja inwentaryzacyjna oraz projektowo-kosztorysowa

     dotycząca zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją sieci centralnego

     ogrzewania w budynku komunalnym w Regiminie, zajmowanym przez NZOZ "Medica".

17.Zlecono wykonanie pełnej dokumentacji geodezyjnej dotyczącej realizacji zadania

     zagospodarowania działki komunalnej w m. Lipa na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

18.W dniu 28 lipca podpisana została umowa na świadczenie usług związanych z dowożeniem

     dzieci z terenu gminy do szkół od dnia 1 września br. Zadanie realizowała będzie firma PP. 

     Czaplickich z Przasnysza, dotychczasowy przewoźnik, która zaproponowała

     najkorzystniejszą ofertę cenową, czyli świadczenie w/w usług po cenach obowiązujących w

     roku szkolnym 2014/2015.

19.W rezultacie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, jaki Gmina Regimin złożyła do 

     Ministerstwa Edukacji Narodowej, do budżetu gminy trafi wsparcie finansowe w

      wysokości 4470 zł. pochodzące z rządowego programu "Książka naszych marzeń".

     Zgodnie z założeniami tego programu pozyskana kwota przeznaczona zostanie na zakup 

      książek do szkolnych bibliotek.

20.Do dnia 30 września, zgodnie z przyjętym harmonogramem, powinny odbyć się wszystkie

  zebrania wiejskie dotyczące rozdysponowania środków z Funduszu Sołeckiego, jakie 

  poszczególne sołectwa otrzymały na 2016 rok. Do dnia wczorajszego do Urzędu Gminy

  wpłynęła dokumentacja z 24 zebrań. Wnioski te zostaną poddane analizie pod względem

  ich zgodności z obowiązującymi przepisami

21.W dniu 30 sierpnia odbył się w Szulmierzu kolejny już XIX Rajd Rowerowy ,,0 Puchar Wójta Gminy" organizowany tradycyjnie przez Sołectwo Szulmierz i miejscową jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. W tegorocznym Rajdzie wzięło udział prawie 30 młodych cyklistów w wieku od 8 do 16 lat, którzy startowali w dwóch grupach wiekowych. Jeszcze przed startem wszyscy uczestnicy otrzymali od Urzędu Gminy nowe kamizelki odblaskowe, zaś trzech pierwszych rowerzystów w każdej z grup otrzymało kasji rowerowe wraz z dodatkowym wyposażeniem (światełka, latarki, oprzyrządowanie do rowerów) ufundowane przez WORD w Ciechanowie. Ponadto wśród wszystkich uczestników Rajdu rozlosowano dwie nagrody główne, jakim były nowe piękne rowery, ufundowane przez Urząd Gminy w Regiminie.

22.5 września br. w obiektach hali sportowej w Regiminie rozegrany został kolejny już V  

        Ogólnopolski Turniej PR Juniorów Młodszych "Green Cup". Wzięło w nim udział 5

        zespołów - z Ciechanowa, Płocka, Łodzi, Piaseczna i gospodarz "Czarni" Regimin.

        Honorowy patronat nad imprezą objął Pan Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam

         Struzik. Triumfatorem turnieju została drużyna "Nike" Ciechanów, zaś nasz zespół zajął II

  lokatę.

23.Mieszkańcy Gminy Regimin uczestniczyli w przeprowadzonym w dniu 6 września br. ogólnopolskim referendum. Podobnie jak w całym kraju także i na terenie naszej gminy frekwencja była bardzo niska, gdyż do czterech lokali referendalnych (Regimin, Szulmierz, Zeńbok, Pniewo Czeruchy) udało się jedynie 4,9% uprawnionych do głosowania. Sarn przebieg głosowania przebiegał bez żadnych zakłóceń i problemów.

24.Po przygotowaniu projektu "Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2015-2021" dokument ten został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy w celu poddania go konsultacjom społecznym. Po zakończeniu tego procesu "Strategia" przedstawiona jest w dniu dzisiejszym pod obrady sesji Rady Gminy w celu przyjęcia jej uchwałą Rady do wdrażania

25.Po zakończeniu procedur szacowania szkód powstałych w wyniku wichur i nawałnic Urząd Gminy wystąpił z wnioskiem o wypłatę pomocy finansowej dla poszkodowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku sześciu poszkodowanym rodzinom wypłacono pomoc w łącznej wysokości 36 000 zł. Pojedyncze wypłaty kształtowały się w wysokości od 2 do 15 tyś zł

W omawianym okresie wydano następujące zarządzenia:

          W sprawie  zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015 rok

-w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2015 rok

-w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w

  trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na

  podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: Przebudowa drogi

  gminnej w m. Zeńbok o dł. ok. 380 m.

           W dyskusji głos zabrał radny R Dudziński, który zwrócił się z pytaniem dot. budowy drogi w Karniewie. Kiedy będzie ta droga robiona.

        Wójt Pan L Zduńczyk odpowiadając na pytanie poinformował, że w przedstawionej informacji mówił o zapadłych decyzjach. W tym przypadku nie mówił o drodze w Karniewie dlatego, że jest w tej chwili dostosowywany plan. Znacie państwo już całą historię. Tam chodzi o 200 m asfaltu i przygotowujemy w tej chwili wszystko po to żeby jeszcze w październiku to zrobić. Poza położeniem asfaltu jest dalszy etap prac tj. przygotowanie, wyrównanie i utwardzenie tej drogi. Problem jednak polega na tym, że w ramach inwestycji zrobimy te 200 metrów i infrastrukturę wokół tych 200 metrów. Natomiast równanie i utwardzanie drogi nie może wejść w inwestycje tylko musi iść w bieżącym utrzymaniu dróg. Dlatego nie wspomina tych szczegółów, ponieważ jeszcze sporo tych zadań jest w zakresie budżetu i o nich też nie mówił. Kiedy będą już konkretne decyzje, dokumenty i inne sprawy to wtedy przekazuje informacje. Więc prosi o chwilę cierpliwości i na pewno na najbliższej sesji padną konkrety, co zostało zdecydowane ewentualnie wykonane.

       Więcej pytań nie było.   

Pkt.4

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

- Przewodnicząca Komisja Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani W Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia, które dotyczyły: zaopiniowania budżetu za I półrocze 2015 i zaopiniowania zmian do budżetu gminy na 2015 r. na dzisiejszą sesję.

      Omawiane tematy Komisja zaopiniowała pozytywnie.

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan J Dziąba poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenie, które dotyczyło zaopiniowania informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

      Omawiany temat komisja zaopiniowała pozytywnie.

 - Pani H Ładzińska członek Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia, które dotyczyły: analizy funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej  oraz analizy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

        Omawiane tematy komisja zaopiniowała pozytywnie.                                                                                                                                             

         Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

Pkt. 5/1    

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad

po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że jeżeli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową to zmiany dotyczą dwóch pozycji. Przede wszystkim dochodów, które zwiększamy w roku bieżącym o 215 tyś zł. Są to te dodatkowe dochody z podatku od osób prawnych i dotacje, które wpływają do gminy. Natomiast zasadnicza zmiana to, to co wynika z faktu rozstrzygnięcia przetargu na budowę drugiego etapu kanalizacji w Regiminie. Na inwestycję planowaliśmy i w ogóle w kosztorysie miało to być ok. 2 mln. zł. W rzeczywistości po przetargowej ta kwota zmniejszyła się do miliona dwustu tysięcy zł. W związku z tym wprowadzamy te zmiany do prognozy finansowej, bo wiadomo więcej niż w przetargu nie wydamy. Druga zmiana wynika z faktu, że przy budowie kanalizacji jesteśmy zmuszeni dokonać jeszcze jednej inwestycji, której niestety, ale nie przewidywaliśmy chodzi o azbest. Dotyczy to zarówno jednej jak i drugiej uchwały. Następnie Pan Wójt poinformował, że w rozmowach z przedstawicielem Zakładu Usług Wodnych w Mławie poprosił o kompleksową informacje dot. gdzie jeszcze mamy wodociąg z rur azbestowych. W wyniku uzyskanych informacji wprowadzaliśmy do budżetu te ostatnie końcówki azbestu i temat miał być zakończony. Teraz dowiaduje się przy okazji wizyty pracowników z Mławy, że azbest w Regiminie jeszcze jest. I to jest cały odcinek przy szkole i tą wąską drogą, która przebiega do drogi Karniewskej. Za 2 – 3 dni kolejna informacja i to nie z Zakładu Usług Wodnych w Mławie tylko od Pani, która przygotowywuje plan ochrony środowiska i poprosiła o konsultacje tego planu i do niej trafia informacja, że w Regiminie jest jeszcze asfalt od szkoły do końca wsi i na dokładkę jeszcze w Lekowie, ale tam gdzie jest już droga zbudowana. Gdy w ubiegłym roku czy nawet dwa lata temu prosił o kompleksową informację gdzie mamy jeszcze wodociągi z azbestu wszystko miało być już załatwione. Okazuje się, że jest załatwione, ale w takiej części, że czekają nas kolejne wydatki. W związku z tym są również zmiany dotyczące tego tematu, dlatego że chcielibyśmy przy okazji budowy kanalizacji zrobić porządek z azbestem na odcinku od szkoły do drogi do m. Karniewo. Firma, która już realizuje kanalizację będzie przechodziła niedługo na dniach na ten wspomniany odcinek. Dlatego nie możemy czekać z decyzją czy kopiemy czy nie. Musimy natychmiast pieniądze w jakiś sposób znaleźć i zrobić protokół konieczności, ponieważ musimy prawnie tą sprawę załatwić żeby przy okazji budowy kanalizacji od razu przy jednym wykopie wymienić ten wodociąg.  Bo jeśli nie to firma przyjedzie wykopie kanalizację i zakopie a my po jakimś czasie będziemy kopać drugi raz. Dlatego nie mamy innego wyjścia, bo jeśli kopiemy to załatwimy te dwie sprawy. Jakie są efekty tej współpracy widać na tym przykładzie gdzie firma, która zarządza tym majątkiem nie wie, co ma. My nie zarządzamy wodociągiem i jeżeli jest od nas prośba o pełną informację o azbeście a potem okazuje się, że jeszcze mamy półtora km rur azbestowych to jak to jest. Ta współpraca ogranicza się do tego, że firma praktycznie rzecz biorąc zatrudnia swoich pracowników i bierze pieniądze za wodę. W związku z tym poprosił Radców Prawych żeby przejrzeć umowę dot. współpracy z Mławą. Bo jeśli ma tak to wyglądać, że nic nie jest robione oprócz tego, że obsługuje praktycznie ten wodociąg to nie wie czy nie stworzyć swojego jakby zakładu czy swojej jednostki, która się po prostu tym się zajmie.          

    Dyskusji nad przedstawionymi zmianami nie było. Radni na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za/ podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.

PKt.5/2

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015 r  zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że tak jak wcześniej wspomniał dwa główne punkty tych zmian dotyczą urealnienia czy wpisania do budżetu faktycznych kosztów budowy

kanalizacji  i druga rzecz wprowadzenia do budżetu środków przeznaczonych na wymianę sieci wodociągowej w Regiminie. Zatem w budżecie nie mamy zapisu, że inwestycja budowy kanalizacji II etap będzie kosztowała 2mln 200 tyś zł. Ona będzie kosztowała 1 mln 400 tyś zł A więc zmniejszamy wydatki majątkowe o 1.302.789 zł. Jest to konsekwencja przetargu na kanalizację. Natomiast jeżeli chodzi o drugą zmianę tą najbardziej istotną to ta spowodowała niestety konsekwencje w postaci konieczności poszukania pieniędzy. Na dzień dzisiejszy nie mamy kosztorysu bo nie wiedzieliśmy że będzie potrzebny , natomiast poprosił o oszacowanie na podstawie ubiegłego roku jak to kosztowo będzie wyglądało te ok. 800 m  tego wodociągu. Szacowany koszt jest w granicach 140 tyś zł. Te pieniądze w budżecie należało znaleźć. Dlatego zmuszeni byliśmy przejrzeć inwestycje jakie są  realizowane lub już zakończone i tam gdzie zostawały pieniądze musieliśmy te pieniądze z tych inwestycji zdjąć.  W związku z tym są następujące propozycje zmian do budżetu: zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę154.762,50 zł, w tym:

 

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 2.478 zł. Zwiększenie dotyczy zwrotu przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie podatku VAT,
 2. w dziale 600 – Transport i łączność - o kwotę 15.469 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie umowy z PUP w Ciechanowie określającej zasady zatrudnienia 3 osób bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych oraz częściowego zwrotu poniesionych wydatków.
 3. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa oraz sądownictwa
  o kwotę 5.965 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3/003149/2015 z dnia 10 września 2015r. Kwota obejmuje dotację na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem

  i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonego na dzień 25 października 2015 roku,
 4. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 61.016 zł. Zwiększenie dotyczy głownie udziału we wpływach z tytułu podatku od osób prawnych po 8 miesiącach 2015r, oraz uzupełnienia planu w pozycjach odsetek.
 5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.000 zł, wprowadzono
  w rozdziale 80104 tytułem zwrotu poniesionych kosztów na utrzymanie dzieci w naszych placówkach oświatowych przez dzieci z innej gminy,
 6. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 23.100 zł. –  w rozdziałach:

1)      85219 – o kwotę 23.000 zł, na podstawie pisma FRC-I.3111.17.125.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 22 września 2015r,
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżącą działalność Ośrodka pomocy społecznej,

2)      85295 – o kwotę 100 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zwiększenia dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 235/2015 z dnia 09 września 2015r,

 1. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, o kwotę 5.000 zł, zwiększenia dokonuje się na podstawnie pisma FRC-I.3111.19.24.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 7 września 2015r, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2015r,
 2. dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 37.734,50 zł, zwiększenia dokonuje się z tytułu naliczenia odsetki karnych z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za odprowadzanie ścieków ( 5 zł, 1zł) dochody uzyskane na z W F O Ś i G W w Warszawie na utylizację azbestu (21.522 zł,) oraz środki uzyskane na z W F O Ś i G W w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (15.206,50 zł,). Ponadto zwiększono dochody uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich o kwotę 1.000 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 246.342,11 zł, w tym:

 

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 1.243,14 zł. Zwiększenia dokonuje się po przeliczeniu stanu ZFŚS po 9 miesiącach 2015r, od pracowników zatrudnionych w obiekcie oczyszczalni ścieków (43,14 zł,) oraz zwiększa się naliczenie składki na izby rolnicze o kwotę 1.200 zł,
 2. w dziale 600 – Transport i łączność - o kwotę 63.090,97 zł. Zwiększenia w rozdziale 60016 dokonuje się po zmianie wykorzystania funduszu sołeckiego w sołectwach Regimin i Karniewo, natomiast w rozdziale 60095 uzupełnia się środki w związku z zatrudnieniem pracowników na podstawie umowy z PUP w Ciechanowie,
 3. w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 11.350 zł,
  w związku z koniecznością pokrycia kosztów podziałów i przygotowania do sprzedaży działek komunalnych w miejscowościach Regimin i Grzybowo,
 4. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 8.400 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz szkolenia pracowników,
 5. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa oraz sądownictwa
  o kwotę 5.965 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3/003149/2015 z dnia 10 września 2015r. Kwota obejmuje dotację na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem

  i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonego na dzień 25 października 2015 roku,
 6. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 o kwotę 10.500 zł, w paragrafie 4210 na zakupy wyposażenia i innych materiałów dla celów ratownictwa pożarniczego,
 7. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 33.000 zł, wprowadzono w związku
  z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków w ramach wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Regimin uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,
 8. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 64.583 zł. – zwiększenia dokonuje się
  w rozdziałach 85206, 85212, 85214, 85215, 85219, 85228 i 85295. W zakresie rozdziału 85219 i 85295 wydatki są finansowane ze środków dotacji wprowadzonych po stronie dochodów, W pozostałych przypadkach zmiany dokonywane są na wniosek Kierownika GOPS w ramach przesunięcia środków w obrębie jednostki,
 9. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, o kwotę 5.000 zł, zwiększenia dokonuje się na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2015r, ze środków dotacji,
 10. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 43.210 zł, w rozdziale 90019 – na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy – kwota 25.320 zł oraz w rozdziale 90095 o kwotę 17.890 zł, na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Powyższe wydatki w 85% są sfinansowane z WFOŚiGW w Warszawie a w 15% ze środków własnych gminy,

 

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę  310.974,26 zł, w tym:

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 234.852,17 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z korektą wydatków związanych z budową kanalizacji po rozstrzygnięciu przetargu w zakresie odliczonego podatku VAT. Ponadto po analizie kosztów funkcjonowania oczyszczalni dokonuje się zmniejszenia w § 4010, 4360 i 4410,
 2. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 786,37 zł, w związku z obowiązkiem przeliczeniem odpisu na ZFŚS na podstawie zatrudnienia po m-cu wrześniu 2015r,
 3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 50.715 zł.- zmian dokonywane są na wniosek Kierownika GOPS w ramach przesunięcia środków w obrębie jednostki
 4. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 24.620,72 zł, w rozdziale 90095 – jest to zmiana dokonana w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Regimin na podstawie złożonego wniosku,

 

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy per saldo o kwotę 77.000 zł, i zmniejsza się wydatki majątkowe per saldo o kwotę 1.302.789,35 zł,

 

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się wydatki na zadaniach o kwotę 153.000 zł. Zwiększenia dokonuje się na zadaniach:

a)      „Wymiana sieci wodociągowej w m. Regimin (IV etap)” – nowe zadanie – kwota 140.000 zł,

b)      „Budowa sieci wodociągowej w m. Regimin o długości około 210 mb” – uzupełnia się środki o kwotę 13.000 zł,

Ponadto zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Regimin II etap” o kwotę 1.102.835 zł, Zmniejszenia dokonuje się w związku z bardzo korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania.

 1. dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 zmniejsza się wydatki o kwotę 242.000 zł, - w poz. 6 i poz. 10 załącznika nr 5 do niniejszej uchwały, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 zł, tj wprowadza się nowe zadanie poz. 13 tego załącznika.
 2. w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 70.000 zł, w związku uzupełnieniem środków na zadaniach:

a)      „Przebudowa instalacji c.o. w budynku komunalnym w m. Regimin” o kwotę 15.000 zł,

b)      „Wymiana dachu na budynku komunalnym w m. Zeńbok” o kwotę 55.000 zł, - zadanie objęte WPF dla gminy,

 1. w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę 2.633 zł, w związku rozliczeniem zadania pn. „Przebudowa placu wokół budynku Urzędu Gminy w Regiminie”
 2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 7.500 zł, w związku z rozliczeniem zadania pn. „ Modernizacja pomieszczeń budynku Szkoły podstawowej w Regiminie”,
 3. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę 54.915,35 zł, na zadaniach:

a)      „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice” – kwota 2.346 zł, - (WPF)

b)      „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłówko” – kwota 2.346 zł, - (WPF)

c)      „Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Trzcianka do potrzeb społeczności lokalnej” – kwota 40.000 zł, - zadanie nie będzie realizowane,

d)     „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karniewo” – kwota 10.223,35 zł, - zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.  Na podstawie protokółu z zebrania dokonuje się zmiany wydatkowania tych środków,

 1. w dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 45.906 zł, na zadaniach:

a)      „Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w m. Szulmierz” o kwotę 25.906 zł, - zadanie zakończone i rozliczone,

b)      „ Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w m. Pawłowo” o kwotę 20.000 zł, - zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPR gminy.

 

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki nr 3 i 3a, nr 4 - „ Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.”, nr 5 - „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” oraz nr 6 „ Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

           Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zwiększają dochody oraz zmniejszają wydatki. W związku z powyższym zmniejszeniu uległ deficyt budżetu gminy. Po wyłączeniu dochodów z tytułu zwrotu nakładów zrealizowanej inwestycji w 2013 roku ze środków UE wyniósł 1.887.713,69 zł. Zostanie on pokryty pożyczką z W F O Ś i G W w Warszawie w kocie 891.361,27 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 996.352,42 zł. Ponadto z wolnych środków została w 2015 roku spłacona I rata pożyczki z W F O Ś i G W w Warszawie zaciągnięta w 2013 roku.

       Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za/ zaakceptowali przedstawione zmiany podejmując uchwałę Nr XI/51/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015 rok.

Pkt. 5/3

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały zmieniającą uchwałę nr XXVIII/139/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.                                                                                                         

      Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zgodnie z art. 30 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły i placówki zobowiązany jest do uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. W przedłożonym projekcie uchwały ustalone zostały nowe stawki dodatku mieszkaniowego oraz funkcyjnego nauczycieli. Zostały one określone w taki sposób, by nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Regimin osiągali średnie wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela. Zmiany zostały uzgodnione ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

                  Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za/ podjęli uchwałę nr XI/52/15 zmieniającą uchwałę nr XXVIII/139/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pkt.5/4

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

           Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że Gmina Regimin uczestniczyła w unijnym Programie LEADER od 2008 roku w wyniku przystąpienia do Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” (LGD). W rezultacie, w okresie wdrażania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) przez LGD „Ciuchcia Krasińskich”, Gmina Regimin pozyskiwała środki na realizację projektów wpisujące się w cele LSR i dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

          W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Komisja Europejska (KE) wprowadziła nowy instrument terytorialny, tzw. rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Instrument ten bazuje na stosowanym w latach 2007-2013 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej podejściu LEADER z zachowaniem jego podstawowych założeń. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w art. 4 ust. 1 określiła warunki jakie muszą spełniać LGD, które chcą realizować RLKS w ramach PROW na lata 2014-2020. Wymieniona ustawa dopuszcza tylko jedną formę prawną funkcjonowania LGD – „stowarzyszenia specjalnego” posiadającego osobowość prawną.

Wobec powyższego, nie zamierzając pozbawić się w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 możliwości uczestniczenia w działaniu RLKS (LEADER) i korzystania ze środków unijnych dostępnych za pośrednictwem LGD,  Gmina Regimin podjęła uchwałę o przystąpieniu jako członek założyciel i członek zwyczajny do nowej lokalnej grupy działania – Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”.

Statut Stowarzyszenia, stanowiący załącznik do uchwały opracowała LGD „Ciuchcia Krasińskich”, która zajmie się również procedurą rejestracyjną, w tym organizacją zebrania założycielskiego i przygotowaniem dokumentów rejestracyjnych do KRS. Akces przystąpienia do nowej LGD składają wszystkie gminy, które aktualnie są członkami LGD „Ciuchcia Krasińskich”.

        Mając na względzie wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obronę wspólnych interesów wszystkich gmin z obszaru objętego działalnością LGD „Ciuchcia Krasińskich”, zasadne staje się podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Regimin do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”.

         Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za/ podjęli uchwałę Nr XI/53/15 w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”

Pkt.5/5

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2015 – 2021 zwrócił się do Wójta o zabranie głosu.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że jednym z dokumentów, który ewentualnie, jeśli będzie taka potrzeba będą świadczyły o tym, że możemy wnioskować o przyznanie dotacji czy pomocy ze środków Unii Europejskiej szczególnie w przypadku tej dawnej Grupy Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” jest dokument nazwany Strategią Rozwoju Gminy.  Co to jest Strategia. Ten dokument obowiązywał w naszej gminie poprzednio w latach 2007 – 2013  i myśmy z tego dokumentu korzystali  składając chociażby wnioski do „ Ciuchci Krasińskich”. Dokument, który został dzisiaj przedstawiony do akceptacji to jest dokument, który przede wszystkim ma zawierać jedną zasadniczą rzecz. Ma pokazywać, w jakich kierunkach rozwija się gmina w zależności od jej specyfiki. My takich specyfik za bardzo nie mamy.  Dla nas istotne jest to, jakie czynniki powodują, że czegoś nie możemy zrobić. W tej Strategii np. nie będzie rozwoju przemysłu, dlatego że nasz teren gminy jest objęty obszarem chronionego krajobrazu. I to już nam przeszkadza, bo nikt nam nie zezwoli na pobudowanie jakieś dużej fabryki, bo krajobraz musi być chroniony, bo jest ochrona prawna. Pod terenem gminy Regimin znajduje się zbiornik wód podziemnych. Jest to strategiczny zapas wody dla Ciechanowa i części północnego Mazowsza. I tu nie uzyskamy zgody na coś co groziłoby zanieczyszczeniem  tych wód. Dlatego Strategia opisuje to, co jest możliwe i jakie kierunki rozwoju są u nas możliwe. Więc jest to rolnictwo, turystyka, drobne rzemiosło, funkcja mieszkaniowa w stosunku do Ciechanowa. Nie da się ukryć, że taką rolę coraz bardziej przyjmujemy. W ramach tego, co jest napisane w tej Strategii wyznaczamy, jakie zadania, jakie kierunki rozwoju gmina ma przyjąć. Określamy tz. cele strategiczne np. rozwój lokalnej gospodarki na terenie gminy Regimin. To jest normalne, bo jak to inaczej napisać. To może być tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, różnicowanie działalności gospodarczej, wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego, promowanie potencjału inwestycyjnego i turystycznego gminy. To są piękne hasła i ogólniki, ale inaczej tego w Strategii się nie pisze. To są hasła. Gmina, która jest na Maz

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. informatyki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2015 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 988
09 grudnia 2015 13:37 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl