Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XIII/15 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 01.12.2015 r. zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminym ( Dz. U z 2015 r. poz. 1515 ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

                                            

 

Protokół Nr XIII/15

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 01.12.2015 r. zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminym  ( Dz. U z 2015 r. poz. 1515 ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności………………………….15 radnych

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy………………………………………………..Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy……………………………………………Pani J Gęsicka

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………….Pan J Nieścior

5.Sołtysi wsi wg. zał listy obecności………………………...23 osoby

 

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Pan T  Zabiegałowski otwierając obrady powitał radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytał n/w porządek obrad, który został przyjęty jednomyślne /15 głosów za/.

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                     

5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

  1/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin

  2/zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015

  3/określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

6.Interpelacje i zapytania radnych

7.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

8.Wolne wnioski i informacje

9.Zamknięcie obrad

 

Pkt.2

       Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad powiedział, że protokół z poprzedniej sesji został przekazany radnym oraz wyłożony na sali obrad i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem czy mają uwagi dot. protokołu

      Do protokołu z XII sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie /15 głosów za/

PKt.3

Wójt Pan L Zduńczyk informując o pracy miedzy sesjami poinformował o następujących sprawach:

1.Zakończona została realizacja zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją ok. 300 – metrowego odcinka drogi gminnej w Regiminie, polegającego na ułożeniu nowej nawierzchni z mieszanki asfaltowo – bitumicznej. Wykonawca – PRDI Mława, dokonała także wyniesienia studzienek kanalizacyjnych. Końcowy odbiór zadania oraz jego rozliczenie nastąpi w bieżącym tygodniu.

2.Główny wykonawca II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Regiminie – firma „Insmont” z Mławy, złożyła zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych związanych z tą inwestycją. Trwać jednak będą prace dodatkowe, nie ujęte w wykazie inwestycji głównej, które dotyczą budowy siedmiu dodatkowych przyłączy do nieruchomości, które sfinansowane są wyłącznie ze środków budżetu gminy.

3.W dniu 23 listopada br. dokonano protokolarnego odbioru prac wykonanych w ramach wymiany pokrycia dachu na budynku komunalnym w Zeńboku. W odbiorze wziął udział także przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Główny wykonawca zadania, już na swój koszt, wykonuje obecnie drobne prace remontowe – w tym naprawy tynków, schodów na strych itp. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w bieżącym tygodniu.

4.Firma „Rol-Spaw” zakończyła realizację zadania związanego z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Kozdroje. Wykonano wyrównanie terenu, montaż ogrodzenia całości działki, ułożenie utwardzenia terenu z kostki chodnikowej. Ze względu na warunki pogodowe obsianie terenu trawą oraz ustawienie urządzeń zabawowych na placu zabaw nastąpi w sezonie wiosennym 2016 r.

5.W trybie zapytania o cenę wyłoniony został wykonawca budowy sieci wodociągowej w Regiminie o dług. Ok. 210 mb. Zadanie to realizowała będzie firma „Insmont” realizująca także budowę sieci kanalizacyjnej. Koszt zadania określono na poziomie 32.000 zł.

6.Po przygotowaniu pełnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie zadania budowy odcinka drogi gminnej o dług. ok. 190 m w miejscowości Karniewo przeprowadzono postepowanie w drodze zapytania o cenę mające wyłonić wykonawcę. Złożono do Urzędu 2 oferty, których wartość okazała się znacznie zawyżona od realnych cen rynkowych (poziom ok. 120 tyś zł) W związku z powyższym zadanie to zostanie prawdopodobnie wykonane w podziale na etapy.

7.Protokolarnie odebrane zostały prace budowlano – montażowe związane z modernizacją sieci centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Regiminie, zajmowanym przez NZOZ „Medica”. Inwestycję tę realizowała firma „EUROSERWIS” z Ciechanowa. Ostatecznie rozliczenie finansowe zadania nastąpi po przedłożeniu faktury przez wykonawcę.

8.Dokonano końcowego odbioru oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi gminnej Lipa – Koziczyn o dług. ok. 800 m. W ramach zadania powstała droga o nawierzchni żwirowej o 4 – metrowej szerokości pasa jezdnego. Ze względu na fakt, iż pas drogowy będący własnością komunalną jest na większości długości drogi zbyt wąski system odwodnienia drogi będzie mógł być wykonany dopiero w 2016 roku. Koszt robót budowlanych zamknął się w kwocie 110 tyś zł.

9.Wykonano i dostarczono do Urzędu Gminy pełną dokumentację geodezyjną dotyczącą realizacji zadania pod nazwą  „Zagospodarowania terenów gminnych w m. Koziczyn na cele rekreacyjno  – wypoczynkowe” Kolejnym etapem zadania jest przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

10.Praktycznie zakończono realizację wszystkich zadań ujętych w planie wydatków tzw. Funduszu Sołeckiego. Jako ostatnie wykonano zadanie związane z remontami dróg  gminnych w Regiminie oraz Karniewie.

11.W dniu 27 listopada br. W siedzibie WFOŚ i GW  w Warszawie podpisana została końcowa umowa  o przyznaniu Gminie Regimin pożyczki w wysokości 891 361 zł. przeznaczonej na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych budowy II etapu sieci kanalizacji sanitarnej  w Regiminie. Środki te rozliczone zostaną z Funduszem po ostatecznym zakończeniu, rozliczeniu i odebraniu tej inwestycji.

12.W tym samym dniu podpisana została także umowa o przyznaniu gminie Regimin dotacji bezzwrotnej w wysokości 21 518 zł. Przeznaczonej na wdrożenie kolejnego już etapu programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Regimin.

13.W związku z wnioskiem Pani Anny Cicholskiej , dyrektor GZS w Regiminie o udzielenie jej bezpłatnego urlopu na czas sprawowania mandatu Posła VIII kadencji, zadania realizowane przez dyrektora wykonywała będzie wicedyrektor GZS, Pani Jolanta Drozd.

14.Zlecone zostało opracowanie i wykonanie cieszącego się od lat dużą popularnością kalendarza gminnego na 2016 rok. Wydawnictwo to będzie najprawdopodobniej dostarczone do Urzędu w dniu 18 grudnia br.

W omawianym okresie wydano 1 zarządzenie dot. zmian do budżetu gminy.

            Dyskusji nad przedstawioną informacją nie było.

 

Pkt.4

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

- Członek Komisja Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani A Olszewska poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła  1 posiedzenie, które dotyczyło i zaopiniowania projektu budżetu na 2016 rok i zaopiniowanie zmian do budżetu na obecną sesję Rady Gminy.                                                     

          Omawiane tematy Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan J Dziąba poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenie, które dotyczyło zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2016r.

Przedstawiony projekt budżetu komisja zaopiniowała pozytywnie.

-Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenie, które dotyczyło zaopiniowania projektu budżetu na 2016 r. Przedstawiony przez Wójta projekt budżetu komisja zaopiniowała pozytywnie.

            Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

 

Pkt.5/1

          Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego pkt. porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że  wprowadzono zmiany wynikające ze zmian budżetu w miesiącach październik, listopad 2015 roku oraz planowane zmiany uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2015 rok. Zwiększenia dochodów i jednocześnie wydatków jest skutkiem zwiększenia dotacji w działach 010 i 852. Do budżetu gminy wprowadzono również korekty dochodów w zakresie podatków, po analizie wykonania 10 miesięcy 2015 roku. Uwzględniono także wpływy IV raty podatku rolnego. Po stronie wydatków bieżących zostały wprowadzone zmiany mające na celu uzupełnienie środków - głównie w szkołach w działach 801 i 854, z oszczędności w innych pozycjach budżetu gminy. Zmniejszenia dotyczą głównie działu 010  - Rolnictwo i łowiectwo, gdzie planowano wstępnie koszty oczyszczalni na poziomie znacznie wyższym. Koszty te będą wzrastać wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Zmian dokonano w pozycji wydatków majątkowych. Zmniejszeniu uległy nakłady na zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w m. Jarluty Małe" o kwotę 12.350 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania. Zakończono i rozliczono zadanie  "Wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą więźby na budynku komunalnym w m. Zeńbok" - oszczędności wyniosły 6.000 zł. Do realizacji wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz na odcinku ok. 2000m" - kwota 12.000 zł w 2015 roku oraz 75.000 zł w roku następnym. Gmina wystąpi o dofinansowanie ze środków PROW na początku 2016 roku w związku z tym dokumentacja musi być sporządzona jeszcze w roku bieżącym.

Po wprowadzeniu zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 55.021,12 zł. Z dochodów gminy została spłacona pożyczka z tytułu zrealizowanej inwestycji w 2013 roku  (środki UE). Spłacona została również I rata pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 327.387,15 zł. Wynik budżetu bez uwzględnienia dochodów ze środków UE wyniósł -1.717.241,69 zł. Na jego pokrycie gmina zaciągnie pożyczkę w kwocie 891.361,27 zł, oraz zaangażuje wolne środki.

         Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie /15 głosów za/  zaakceptowali przedstawione zmiany podejmując uchwałę Nr XIII/61/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.

Pkt.5/2

          Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin  na 2015 rok poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

         Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zwiększa się dochody bieżące na 2015 rok o kwotę 85.577,00 zł, w tym:

w dziale 600 – Transport i łączność - o kwotę 650 zł. Zwiększenia dokonuje po analizie dochodów za 10 m-cy 2015 roku,

 1. w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 1.000 zł,
  Zwiększenia dokonuje się na po analizie dochodów z najmu i dzierżaw po 10 miesiącach 2015 roku,
 2. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 8.150 zł, w rozdziale 75023, w § 0920 i 0970. Kwotę odsetek ustalono na podstawie szacunku stanu środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy,
 3. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 62.957 zł. Zwiększenie dotyczy głownie podatków w rozdziale 76516 w § 0340, 0360, 0500 i 0910,
 4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.800 zł, wprowadzono
  w rozdziałach 80101, 80104 i 80148. Zwiększeń dokonuje się na wniosek Dyrektorów szkół gminnych,
 5. dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 1.020 zł, zwiększenia dokonuje się z tytułu naliczenia odsetki karnych z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za odprowadzanie ścieków oraz dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 17.975 zł, w tym:

 

 1. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 15.016 zł Zmniejszenia dokonuje głównie w rozdziale 75615 w § 0310 i 0330. Zmian dokonuje się po analizie dochodów za 10 m-cy 2015 roku,
 2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.140 zł, wprowadzono
  w rozdziale 80101 na wniosek Dyrektora GZS w Regiminie i SP w Szulmierzu,
 3. dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 1.819 zł, w rozdziale 90095, w § 2460.

 

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 243.188 zł, w tym:

 

 1. w dziale 600 – Transport i łączność - o kwotę 100.000 zł. Zwiększenia w rozdziale 60016 dokonuje się w § 4210 o kwotę 20.000 zł, oraz w§ 4300 o kwotę 80.000 zł.
 2. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3.000 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na szkolenia pracowników. Środki pochodzą z oszczędności w innej pozycji tego rozdziału,
 3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 87.277 zł, wprowadzono w związku
  z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych gminy Regimin. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Dyrektora GZS w Regiminie, Szkoły Podstawowej w Zeńboku i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szulmierzu,
 4. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, o kwotę 14.411 zł, zwiększenia dokonuje się na wniosek Dyrektora GZS w Regiminie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z kosztami ubezpieczeń społecznych nauczycieli w świetlicy szkolnej,
 5. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 38.500 zł, w rozdziale 90001 – na pokrycie zobowiązań wobec PUK za wywóz odpadów komunalnych. Faktury wystawione za m-ce XI i XII.2015r. podlegają zapłacie w I i II 2016r.

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę  218.128 zł, w tym:

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 136.050 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem wydatków związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni w § 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270 i 4300,
 2. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3.000 zł, w § 4360, związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki w § 4700,
 3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 18.088 zł, wprowadzono na wniosek Dyrektorów szkół w związku z koniecznością zabezpieczenia budżetu na inne wydatki nie mające pokrycia w planie finansowym,
 4. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 60.790 zł.- zmian dokonywane są na wniosek Kierownika GOPS  wskazującego nadwyżki środków do zagospodarowania w pozycjach gdzie występuje ich niedobór,
 5. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, o kwotę 200 zł, w rozdziale 85401, w § 4120 – zmniejszenia dokonuje się na wniosek Dyrektora GZS w Regiminie,

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 14.633 zł, w tym:

 

 1. dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 12.000 zł, - nowe zadanie inwestycyjne objęte WPF pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz na odcinku ok. 2000 m.” W związku z możliwością ubiegania się w pierwszych miesiącach 2016 roku o dofinansowanie ze środków PROW tego zadania koniecznym staje się opracowanie dokumentacji jeszcze w roku 2015. Na wykonanie zadania zabezpieczono środki w projekcie Uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.
 2. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 2.633 zł, w związku korektą klasyfikacji budżetowej w jakiej rozliczono zadanie pn. „Przebudowa placu wokół budynku Urzędu Gminy w Regiminie”,

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 142.583 zł, w tym:

 

 1. 1.        w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwoo kwotę 15.000 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rozliczeniem zadania pn. „Wymiana sieci wodociągowej w m. Regimin (IV etap”,
 2. 2.        dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 zmniejsza się wydatki o kwotę 105.400 zł,  w związku z rozliczeniem zadań:

1)      „Przebudowa drogi gminnej Koziczyn – Lipa o długości 800m” o kwotę 5.400 zł,

2)      „Budowa drogi gminnej Karniewo – Targonie o długości około 200m” o kwotę 100.000 zł,

oraz w rozdziale 60095 o kwotę 3.833 zł, w związku z rozliczeniem zadania pn. „Budowa wiaty przystankowej w m. Lekowo” – 1.200 zł, oraz korekta klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Przebudowa placu wokół budynku Urzędu Gminy w Regiminie” – kwota 2.633 zł,

 

 1. 3.        w dziale 700Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 6.000 zł,
  w związku z rozliczeniem wymiany dachu na budynku komunalnym w m. Zeńbok,
 2. 4.        w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę 12.350 zł, w związku z rozliczeniem zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Jarluty Małe”,

   Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa Kliczki.

   Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki nr 3 i 3a, nr 4 - „ Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.”, nr 5 - „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” oraz nr 6 „ Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

    Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zwiększają dochody oraz zmniejszają wydatki. W związku z powyższym zmniejszeniu uległ deficyt budżetu gminy. Po wyłączeniu dochodów z tytułu zwrotu nakładów zrealizowanej inwestycji w 2013 roku ze środków UE wyniósł 1.887.713,69 zł. Zostanie on pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 891.361,27 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 825.880,42 zł. Ponadto z wolnych środków została w 2015 roku spłacona I rata pożyczki z WFO i GW w Warszawie zaciągniętej w 2013 roku.

       Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie ./ 15 głosów za / zaakceptowali przedstawione zmiany podejmując uchwałę Nr XIII/61/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015 rok.

Pkt. 5/3

           Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy zwrócił się do Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

           Wójt Pan l Zduńczyk poinformował, że wzory deklaracji podatkowych musimy dopasować do aktualnej sytuacji związanej ze zmianami zapisu wzorów.  Chodzi o to żeby  wzory druków deklaracji były aktualne.

Następnie Pan Wójt poinformował, że mamy obowiązek wymagać od  swoich mieszkańców i nie tylko, od wszystkich osób  które podlegają obowiązkowi podatkom i opłatom lokalnym o aktualizację i uzupełnienie danych dot. podatków. Zawsze podchodzi z wyrozumiałością do wszystkich osób mieszkających na tej gminie i nie tylko, bo tam gdzie człowiek może coś dostać,  jest pierwszy w kolejce ale tam gdzie jest pewien obowiązek jest zawsze w kolejce ostatni. Chce uświadomić, że złożenie takich deklaracji  lub zmiana tej deklaracji to nie jest obowiązek Urzędu Gminy  to jest obowiązek właściciela  i tego który płacić ma podatek. Następnie Pan Wójt zwrócił uwagę, że w tych deklaracjach jest zapis  dot. kiedy i w jakich okolicznościach należy składać informacje i deklaracje podatkowe. Jeżeli tego podatnik nie zrobi to podlega postępowaniu podatkowemu i karnemu. My żeby nie robić przysłowiowej jakiejś rewolucji nie chodzimy po ludziach i nie „gnieciemy” ich podatkami . Ale nie możemy pozwolić sobie na to żeby te informacje podatkowe leżały przez długi okres czasu w starej formie a osoba która rozbudowała dom, kupiła nową działkę, otworzyła działalność gospodarczą nie złożyła do Gminy takiej informacji. Mamy obowiązek kontroli. I co roku staramy się kilka osób skontrolować. Tylko czy my musimy to robić w taki sposób, żeby kogoś złapać na czymś, nie bo nie na tym rzecz polega. Ale będziemy zmuszeni do pewnych posunięć bo sytuacje czasami są żenujące. I będziemy zmuszeni myśli od 2016 roku do sprawdzenia rzetelności składanych deklaracji bo są to rzeczy przykre ale takie są fakty. Jeden podatnik składa deklaracje rzetelnie  co do centymetra po przecinku  a  drugi korzystając z okazji a jakoś się uda i tak przez dłuższy czas. W związku z tym należy pamiętać, że nie jest to obowiązek Urzędu tylko podatnika. To nie gmina ma szukać  ,że coś się zmieniło u podatnika tylko podatnik ma obowiązek złożyć stosowna deklarację do Urzędu. W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

           Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ zaakceptowali wzory deklaracji podatkowych podejmując uchwałę Nr XIII/63/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

W Pkt. 6 głosu nie zabierano.

W Pkt. 7 głosu nie zabierano.

Pkt.8 Wolne wnioski i informacje

W wolnych wnioskach głos zabrali:

- Wójt Pan L Zduńczyk poinformował zebranych o kolejnej sesji , która jest planowana na 21.12. br. Chciałby na tej sesji w dniu 21.12.br  rozpatrzeć również projekt budżetu gminy na 2016 rok. Na Komisjach już informował, że ten budżet z Panią Skarbnik tworzył na zasadzie przypuszczeń . Wiele decyzji jakich się spodziewamy , jakie są planowane  po prostu może totalnie nam ten budżet przewrócić. Na pewno każdy słyszał o decyzji dot. kwoty wolnej od podatku To jest dobra sprawa bo i nawet w tym temacie Trybunał się wypowiedział, ta kwota ma być zwiększona do 8 tyś zł. Tylko to jest dla samorządów praktycznie sznur na szyję, dlaczego skrótowo to wyjaśni. W projekcie budżetu na rok 2016 Pan Minister Finansów  poinformował nas, że  dostaniemy jako gmina  kwotę 1.900.000 jako odpis od podatku PIT. Jak to się dzieje. Ci z Państwa którzy pracują płacą podatek w Urzędzie Skarbowym, on jest odprowadzany do budżetu państwa. Budżet państwa z kwoty jaką z całego kraju planuje do pozyskania, to 29% przekazuje samorządom jako wkład samorządów do podatku PIT. Oczywiście im więcej osób płaci podatek i wyższy tym dochody są wyższe to i nasz udział jest wyższy. Ale teraz zwróćcie Państwo uwagę ta kwota wolna od podatku dziś to jest 3100 zł ale ma wzrosnąć do 8000 zł. Więc wpływy do Urzędu będą niższe od tego podatku. Wyliczyli ekonomiści, że w skali kraju samorządy nie otrzymają w takim przypadku kwoty 9 miliardów zł. Teraz państwo sobie wyobraźcie, że zamiast 1.900.000 zł do budżetu gminy wpłynie kwota ok 1.300.000  tj. 600 tyś mniej. Więc o jakim budżecie możemy teraz mówić jeśli z tego budżetu piętnaście i pół miliona  ktoś nam wyjmie 600 tyś zł.  O te 600 tyś zł musimy zmniejszyć wydatki . Pytanie na co. Dlatego ten budżet został przygotowany z pełną świadomością według założeń jakie dostaliśmy według wytycznych jakie są i wszystko jest dobrze ale  konia z rzędem temu kto powie co się stanie za pół roku. Jak będzie, nie wiadomo. Dlatego od stycznia wejdziemy w realizację budżetu w te główne założenia, uruchomimy fundusz sołecki i zadania inwestycyjne, które mamy wpisane z pełną świadomością faktu, że możemy mieć sytuację gdzie będziemy musieli jakąś kwotę z tego budżetu zdjąć. Jest to przykra informacja ale trzeba być realistą i spodziewać się rzeczy mało przyjemnych , bo w kwestii budżetu przyjemnych spodziewać się  nie można.

- Następnie Pan Wójt poinformował o Targach Regionalnych organizowanych przez Fundację Lilium we współpracy z Urządem Gminy, które mają odbyć się w świetlicy wiejskiej w m. Lekowo w dniu 13 grudnia br.

Następnie zwracając się do zebranych powiedział, że chciałby zachęcić, ponieważ bardzo cieszy się z jednej sprawy mianowicie dzięki Fundacji Lilium udało się uruchomić akcję ocalić o zapomnienia. Wstępnie chce podziękować jednej z osób która się zaangażowała w to i  w ramach swoich umiejętności z tego co słyszy już wykonała pewne roboty remontowe jednego z pomników. Świadczy to o tym, że ktoś chce pomóc. Zachęca do udziału w tej akcji.

          Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski zamknął obrady XIII sesji Rady Gminy.

 

Protokołowała:

………………

M. Lachowicz

        

   

     

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. informatyki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2015 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 736
09 grudnia 2015 13:40 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl