Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XIV/15 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 21.12.2015 r. zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminym ( Dz. U z 2015 r. poz. 1515 ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

                                              Protokół Nr XIV/15

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 21.12.2015 r. zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminym  ( Dz. U z 2015 r. poz. 1515 ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności………………………….15 radnych

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy………………………………………………..Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy……………………………………………Pani J Gęsicka

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………….Pan J Tadrzak

5.Sołtysi wsi wg. zał listy obecności………………………...23 osoby

6.Przedstawiciel ODR Poświętne……………………………Pan Z Kantorowski

 

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Pan T  Zabiegałowski otwierając obrady powitał radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytał  porządek obrad do którego jednomyślnie / 15 głosów za/ dodano pkt 5/12 dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego i Radnych gminy Regimin. Porządek obrad z przyjętym wnioskiem został przyjęty jednomyślne /15 głosów za/ w n/w brzmieniu.

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                    

5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

   1/zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015

   2/zmieniająca uchwałę nr VIII/33/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 maja

      2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

      Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

  3/ wieloletniej prognozy finansowej gminy Regimin

  4/ Uchwała budżetowa gminy Regimin na rok 2016

  5/uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów

     Alkoholowych na rok 2016

 6/uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

 7/ określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych

     i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Regimin

 8/planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Regimin

 9/ planu pracy Komisji Budżetu, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

 10/ planu pracy Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty,

     Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż.

11/planu pracy Komisji Rewizyjnej

12/ustalenia diet dla Przewodniczącego i Radnych gminy Regimin.

6.Interpelacje i zapytania radnych

7.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

   8.Wolne wnioski i informacje

 9.Zamknięcie obrad

 

Pkt.2

       Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad powiedział, że protokół z poprzedniej sesji został przekazany radnym oraz wyłożony na sali obrad i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem czy mają uwagi dot. protokołu

      Do protokołu z XIII sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie /15 głosów za/

PKt.3

Wójt Pan L Zduńczyk informując o pracy miedzy sesjami poinformował o następujących sprawach:

-Zakończone zostało, dokonano odbioru oraz rozliczono zadanie inwestycyjne związanego z modernizacją ok. 300 – metrowego odcinka drogi gminnej w Regiminie, polegającego na ułożeniu nowej nawierzchni z mieszanki asfaltowo – bitumicznej. Wykonawca – PRDI Mława, dokonała także wyniesienia studzienek kanalizacyjnych. Koszt zadania zamknął się w kwocie 55 tyś zł.

-Zakończono także zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi gminnej w m. Zeńbok na odcinku ok. 380 mb. Ułożenie nawierzchni z masy bitumiczno – asfaltowej, wykonanie podbudowy oraz wszystkie prace przygotowawcze zamknęły się w łącznej kwocie ok. 74 tyś zł. Zadanie realizowała firma „Wapnopol” z Glinojecka.

-Główny wykonawca II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Regiminie – firma „Insmont” z Mławy, złożyła zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych związanych z tą inwestycją. Odbyło się posiedzenie komisji odbiorczej, która dokonała analizy wykonania inwestycji oraz przygotowała dokumentację związaną z odbiorem końcowym zadania. Trwają w dalszym ciągu prace dodatkowe, nie ujęte w wykazie inwestycji głównej, które dotyczą budowy siedmiu dodatkowych przyłączy do nieruchomości, które sfinansowane są wyłącznie ze środków budżetu gminy.

-W związku z zakończeniem prac budowlanych i instalacyjnych, które objęte były wnioskiem o pożyczkę na realizację zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Regiminie, do WFOŚ i GW w Warszawie przekazano rozliczenie końcowe w/w inwestycji.

-Dokonano  odbioru końcowego oraz rozliczenia finansowego zadania związanego z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Regiminie w którym mieści się siedziba NZOZ „Medica”

-Na etapie końcowym znajdują się prace związane z budową odcinka sieci wodociągowej w m. Regimin na długości ok. 200 mb. W dniu dzisiejszym przewidziane jest podłączenie sieci, w związku z czym mieszkańcy Regimina nie będą mogli korzystać z dostępu do bieżącej wody.

-Z powodu zakończenia wytwarzania masy bitumiczno – asfaltowej przez firmy zajmujące się budową dróg w roku 2015 nie zostanie wykonana nawierzchnia drogi gminnej Karniewo – Targonie. Wykonawca, który złożył ofertę na realizację tego zadania za kwotę znacznie niższą od wcześniej przedstawionych przez PRDI Mława i „Wapnopol:” nie zdecydował się z tego powodu na podpisanie umowy na wykonanie zadania. 

-Zgodnie z podpisaną wcześniej umową do Urzędu Gminy złożono wstępny projekt przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lekowo, Grzybowo i Targonie. Przebieg ten został uzgodniony z prywatnymi właścicielami działek, ale obecnie wymaga on uzyskania zgód osób prawnych oraz wydania decyzji związanych z ochroną środowiska. Działania te przeprowadzone zostaną w I kwartale 2016 r.

-W związku z podjęciem przez Zarząd Główny Stowarzyszenia „Monar” uchwały w/s likwidacji ośrodka w Trzciance do końca grudnia br. podpisane zostanie porozumienie Gminy z zarządem o rozwiązanie umowy użyczenia obiektu i działki położonej w Trzciance, która pierwotnie miała obowiązywać do końca 2022 roku. W związku z powyższym nieruchomość ta wróci pod zarząd komunalny.

-Po ogłoszeniu przez samorząd województwa mazowieckiego naboru wniosków w ramach działania 10.1 kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży – Edukacja ogólna przygotowany został oraz złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów unijnych wniosek o przyznanie gminie Regimin środków unijnych w wysokości ponad 623 tyś zł na realizację projektu unijnego ‘zdobyte umiejętności droga do przyszłości”

W omawianym okresie wydano zarządzenie dot. zmian do budżetu gminy na 2015 rok.

 Dyskusji nad przedstawioną informacją nie było.

Pkt.4

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani W Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia, które dotyczyły opracowania planu pracy komisji na 2016 rok i zaopiniowania zmian do budżetu na obecną sesję Rady Gminy.                                                     

     Plan pracy stanowi zał. do projektu uchwały w sprawie planu pracy.  Zmiany do budżetu Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan J Dziąba poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenie, które dotyczyło opracowania planu pracy komisji na 2016 rok.

Plan pracy stanowi zał. do projektu uchwały w sprawie planu pracy komisji.

-Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż Pan K Sowiński poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia, które dotyczyły zaopiniowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 r. oraz opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok

Program rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii komisja zaopiniowała pozytywnie. Natomiast plan pracy stanowi zał. do projektu uchwały w sprawie planu pracy komisji.

            Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

 

Pkt.5/1

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że proponowanymi zmianami zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 76.558 zł, w tym:

 

 1. w dziale 600 – Transport i łączność - o kwotę 39.000 zł. Zwiększenia w rozdziale 60016 dokonuje się w § 4210 o kwotę 4.000 zł, oraz w§ 4270 o kwotę 35.000 zł. Środki pochodzą z oszczędności głównie w działach 921 i 926,
 2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 32.233 zł, wprowadzono w związku
  z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków w Szkole Podstawowej w Regiminie. Środki pochodzą z oszczędności w rozdziale 80110 – Gimnazja. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Dyrektora GZS w Regiminie,
 3. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 430 zł, wprowadzono w związku z korektą klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85154, w § 4700,
 4. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, o kwotę 1.800 zł, zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia środków własnych na wypłatę stypendium dla dzieci szkolnych,
 5. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 3.095 zł, w rozdziale 90095 – w § 4270 i § 4300. Środki są niezbędne na wykonanie remontów i napraw w świetlicy wiejskiej w Pniewie Czeruchach,

 

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę  67.463 zł, w tym:

 1. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095, w § 4100
  o kwotę 6.000 zł,  w związku z oszczędnościami dla zabezpieczenia środków na wydatki w innych pozycjach budżetu gminy,
 2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 32.233 zł, wprowadzono na wniosek Dyrektora GZS w Regiminie w związku z koniecznością zabezpieczenia budżetu na inne wydatki nie mające pokrycia w planie finansowym,
 3. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 430 zł, wprowadzono w związku z korektą klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85154, w § 4170,
 4. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 1.800 zł, w rozdziale 90002, w § 4210 – zmian dokonuje się po analizie wydatków za 11 m-cy br w celu zabezpieczenia środków w innych pozycjach budżetu,
 5. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000 zł, wprowadzono w związku z oszczędnościami w rozdziale 92105, w § 4300 (kwota 2.000 zł) i w rozdziale 92195, w § 4300 (kwota 1.000 zł),
 6. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 24.000 zł, wprowadzono w związku oszczędnościami w tym dziale i koniecznością zabezpieczenia środków w dziale 600.

 

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 9.095 zł, w tym:

 

 1. 1.      w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15011
  o kwotę 9.095 zł. Zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki nr 1, 2 i 3.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą nie powodują zmiany planowanego deficytu.

       Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ przyjęli przedstawione zmiany podejmując uchwałę nr XIV/64/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2015 rok.

Pkt.5/2

   Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały zmieniającą uchwałę nr VIII/33/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

     Wójt Pan L Zduńczyk przypomniał Radnym, że Rada Gminy w Regiminie Uchwałą Nr VIII/33/15 w dniu 20 maja 2015 roku postanowiła zaciągnąć długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Regimin – II etap) w kwocie 2.165.132 zł, (słownie złotych dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści dwa zł.).

Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania planowane wydatki zostały znacząco zmniejszone (do kwoty 891.361,27 zł). Dlatego niezbędnym jest podjęcie uchwały zmieniającej kwotę pożyczki niezbędnej do realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Regimin – II etap”.

Powyższa zmiana została uwzględniona w WPF dla gminy na lata 2016-2025. Środki na rok 2015 występują w Uchwale budżetowej na 2015r.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali . Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ zaakceptowali przedstawioną zmianę podejmując uchwałę Nr XIV/65/15.

Pkt.5/3

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Regimin poprosił Wójta o omówienie prognozy i przedstawienie opinii RIO.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że planowanie dochodów gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2016 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i dzierżawy nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

    W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Przyjęto, zatem bezpiecznie, dla roku 2016 niewielki spadek dochodów własnych, natomiast stały poziom tych dochodów na lata następne. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Planowaną na 2016 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3-4750-132/2015 z dnia 12 października 2015r. W roku 2017 i latach następnych założono stały poziom subwencji w kwocie 5.700.000 zł.

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów w tej grupie była wzrostowa, jednak w roku 2014 odnotowano tendencję zniżkową głównie w opłacie skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych. W roku 2015 nastąpił wzrost w tej grupie dochodów, szczególnie w podatku od środków transportowych. Na rok 2016 obniżeniu uległa podstawa naliczenia podatku rolnego i podatku od nieruchomości. W związku z powyższym dochody przyjęto na poziomie niższym niż w roku 2015. W latach 2016 – 2025 przyjęto niewielki wzrost w roku 2017 i założono utrzymanie tego poziomu do 2025 roku.               Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca poziom dochodów tytułu udziałów we wpływach z podatku CIT prognozować o wielkości makroekonomiczne. Na terenie gminy płatnikiem tego podatku do niedawna była przepompownia gazu firmy Euro Pol Gaz. Od 4 lat firma wykazywała straty i gmina była zobowiązana do zwrotu otrzymanego podatku w latach 2010-2013, W roku 2015 według danych z dnia 30 września 2015r osiągnięto dochód z tego tytułu w kwocie 178.000 zł, co nie znaczy że rozliczenie roku może być zupełnie inne. W związku z powyższym przyjęto dochody w wysokości 50.000 zł dla każdego roku objętego prognozą.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2016 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3-4750-132/2015 z dnia 12 października 2015r,  w kwocie 1.902.213 zł. W latach następnych proponuje się utrzymanie kwoty 1.900.000 zł, w oparciu o plan 2016 roku.

Na 2016 rok kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie - Wydział Finansów nr FCR I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI-3101-31/15
z dnia 22 października 2015r.

Na lata następne planowane kwoty przyjęto na poziomie planu 2016 roku.

Dotacje na zadania własne przyjęto na podstawie ustalenia dokonanego przez Wojewodę Mazowieckiego pismem nr FCR I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r. Jako wielkości bazowe przyjęto dochody prognozowane na 2016 rok.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. nie zostały zaplanowane, ponieważ gmina nie realizuje umów już zawartych, jak również nie złożyła wniosków o uzyskanie takich dotacji. W przypadku złożenia wniosku dane te zostaną rozszerzone. Obecnie nie jest możliwe realne ustalenie kwot do budżetu w tej pozycji.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2015 – 2024 zaplanowane zostały tylko dochody ze sprzedaży majątku, i są one determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. Niemniej po ogłoszeniu przetargów na zbycie tych nieruchomości nie znajdują się chętni na ich zakup. Dlatego kwoty dochodów są założone na niskim, ale na bezpiecznym poziomie.

Prognozowane wydatki

Prognoza wydatków została oparta o przewidywanie wykonanie 2015 roku. Wydatki kalkulowano po uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2016 – 2025 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej niezbędnej na spłatę rat pożyczek długoterminowych w tym:

 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin” – umowa  Nr 0151/13/OW/P zawarta  13 listopada 2013 roku,

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Regimin II etap” – Uchwała Nr 1661/15 z dnia 11.08.2015r Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, (umowa pożyczki zostanie podpisana w miesiącu grudniu 2015r).

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 15.071.723 zł, w tym wydatki bieżące 13.040.634,48 zł, i majątkowe 2.031.088,52 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec września 2015 roku. Uwzględniono wypłatę nagrody jubileuszowej dla 6 pracowników Urzędu Gminy i odprawy emerytalne dla 3 pracowników. Jednocześnie zabezpieczono środki na wzrost dodatku stażowego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy głównie diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady oraz posiedzeniach Komisji Rady, są uzależnione od najniższego wynagrodzenia na rok 2016 tj. 1.850 zł. W latach następnych przyjęto na stałym poziomie.

Wydatki na zakup materiałów i usług (gaz, energia elektryczna, woda, kanalizacja) ustalone zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwoty po zweryfikowanej analizie zapotrzebowania przez komórki organizacyjne gminy. Wydatki dla szkół przyjęto zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół w ramach przydzielonych im kwot. Wydatki GOPS określono z zachowaniem pokrycia z otrzymanych dotacji oraz obligatoryjnego udziału własnego dla zadań własnych. Pozostałe wydatki określono na poziomie prognozy roku 2016.

Zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki w Regiminie z filią w Szulmierzu w kwocie 163.000 zł. Kierownik biblioteki przedstawiła plan finansowy dla jednostki na 2016 rok w ramach planowanych środków.

W budżecie gminy założono również dotację celową na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Regimin oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy w kwocie 70.000 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek. Dla pożyczek z W F O Ś i G W w Warszawie na budowę oczyszczalni ścieków dla gminy  i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Regimin – II etap założono oprocentowanie 3, 5% w skali roku. Dla roku 2016 daje to kwotę 127.000 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.031.088,52 zł, ustalono na podstawie analizy złożonych wniosków. Na realizację nowych zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 781.088,52zł, Ponadto zachowując ciągłość przyjęto do realizacji przedsięwzięcia na łączną kwotę 1.150.000 zł. Jednocześnie zaplanowano wydatki w formie dotacji na utrzymanie dróg powiatowych przeznaczono kwotę 100.000 zł. Zostanie ona przeznaczona na modernizację dróg powiatowych po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy i podpisaniu umowy ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie.

Wydatki majątkowe na realizację projektów z udziałem środków unijnych:

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wykazano wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Gmina śledzi na bieżąco ogłaszane nabory wniosków i po uzyskaniu środków zostaną one uzupełnione zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Planowana nadwyżka na 2016 rok w kwocie 94.861 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin”. Pozostała część raty zostanie pokryta wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 ustawy. Rata tej pożyczki wynosi 327.387,15 zł. Ponadto spłacie w 2016 roku podlega I rata pożyczki z W F O Ś i G W w Warszawie, jaką gmina otrzyma w 2015 roku na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Regimin II etap” w kwocie 89.136,12 zł. Pokrycie tej kwoty stanowić będą również wolne środki. Prognozowane przychody w kwocie 321.662,27 zł, oraz nadwyżka budżetowa 2016 roku w kwocie 89.136,12 zł, pokrywają rozchody – spłaty pożyczek w kwocie 416.523,27 zł.

W latach 2016 – 2024 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty pożyczek w kwocie 416.523,27 zł dla każdego roku.  Dla roku 2017 planowana jest dotacja (po stronie dochodów) w kwocie 500.000 zł, która ma zabezpieczyć brakujące środki na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – III etap – Targonie, Lekowo, Grzybowo”. W przypadku braku dofinansowania czas realizacji przedsięwzięcia zostanie wydłużony o kolejny rok.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego mają zastosowanie przepisy art. 243 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Gmina w latach 2016-2025 nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów inwestycyjnych, tak, więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat pożyczek wynikających z harmonogramu. W związku z powyższym zadłużenie gminy będzie się regularnie zmniejszać.

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1.161.000 zł, w tym na wydatki bieżące 11.000 zł, a na wydatki majątkowe 1.150.000 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Przedstawione przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe są realizowane w oparciu o środki własne. Wykazane w załączniku nr 2 do uchwały przedsięwzięcia są kontynuacją już rozpoczętych w 2015 roku inwestycji.

     Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały na ten rok.

Po odczytaniu projektu uchwały i omówieniu wieloletniej prognozy finansowej Radni zostali zapoznani z:

- uchwałą nr Ci.311.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26.11.2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Regimin projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej – opinia pozytywna

-opiniami komisji rady: Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna  bez uwag,

-Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż – opinia pozytywna bez uwag, 

-komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – opinia pozytywna bez uwag.

       Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusje nad wieloletnią prognoza finansową.

      Radni głosu w  dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/  zaakceptowali przedstawioną wieloletnią prognozę finansowa podejmując uchwałę nr XIV/66/15

Pkt.5/4                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały budżetowej na 2016 rok poprosił Wójta o omówienie projektu budżetu.

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że prace nad projektem budżetu rozpoczął z panią skarbnik dosyć wcześnie i wcześnie ją zakończyli z tego powodu że były wszystkie dane dotyczące zarówno dochodów, subwencji , dotacji zewnętrznych więc można było spokojnie zaplanować wydatki. Jednakże chce wyrazić swoją opinie na temat projektu tego budżetu który można powiedzieć, że jest jedynie planem teoretycznym. Dochodzą do nas sygnały i istnieją podstawy do tego żeby przypuszczać, że w roku 2016 z racji zmian jakie następują w sposobie chociażby naliczania podatków czy wysokości kwoty wolnej od podatku, reform oświatowych, plan budżetu okazać się może zupełnie nierealny. Dlaczego o tym mówi, ponieważ pierwsza decyzja jak nas czeka to bardzo poważna zmiana dotycząca subwencji oświatowej. Na pewno każdy słyszał, że od 1 września 2016 roku planowane jest przyjęcie i wprowadzenie w życie ustawy reformującej system oświaty polegającej na tym iż dzieci 6 letnie nie będą miały obowiązku szkolnego. Ta reforma dla samorządów może spowodować przykre konsekwencje. Jeżeli uczeń objęty jest obowiązkiem szkolnym  to on jako uczeń objęty jest subwencją  oświatową. Wysokość tej subwencji  w przypadku ucznia nie pamięta dokładnie tej kwoty ale jest  w granicach 9 tyś zł. Natomiast w przypadku jeżeli dziecko 6 letnie nie jest objęte obowiązkiem szkolnym czyli formalnie jest przedszkolakiem wysokość subwencji jest niższa o 4.300 zł  na osobę rocznie.  Łatwo więc przeliczyć jeżeli mamy w tej chwili u nas ok. 50 dzieci w wieku 6 lat to według starego systemu powinny iść do klas pierwszych 1 września. Natomiast one nie będą musiały iść bo zostają dalej w zerówkach. Więc na każde dziecko subwencja oświatowa będzie niższa o 4.300 zł. Łatwo więc policzyć że na zmianie tej ustawy możemy stracić ok. 200 tyś zł subwencji. Pytanie z czego te pieniądze oszczędzić, bo one do budżetu nie wpłyną. Koszty zostaną te same. Dziecko będzie w tej samej szkole będzie miało wychowawcę, będzie korzystało z budynku szkoły tylko dostaniemy mniej środków. To jest tylko jeden z tych przykładów gdzie założenia do budżetu mogą się okazać zupełnie nierealne. Nie wie jakie jeszcze zmiany nastąpią natomiast my możemy spodziewać się tylko tyle że skutki dla nas mogą być trudne do przewidzenia pod względem finansowym.  Należy wziąć jeszcze pod uwagę fakt, że nie znamy systemu ani sposobu wypłaty owego 500 zł na dziecko.  Też musimy mieć świadomość faktu, że obowiązek przeprowadzenia procedury i wypłaty tych pieniędzy będzie nałożony na samorządy. Chciałby poinformować ,że będziemy musieli rozwiązać prawdopodobnie problem osobowy ponieważ na naszym terenie mieszka ok. 1200 osób w wieku o 0 do 18 lat. A im przysługiwać będzie ten dodatek. Więc kto ma rozpatrywać te 1200 wniosków i przyznać tym ludziom po te 500 zł. Nie wie kto ma się tym zając, na razie wytycznych żadnych nie ma,  ale tego typu sytuacje powodują, że nasze koszty mogą wzrosnąć natomiast dochody zmaleć.  A więc wszystkie te nasze założenia które są przyjęte mogą okazać się nierealne.  Bardzo ostrożnie podchodził z Panią Skarbnik do projektowania tego budżetu , szczególnie, że tego typu  dochody są bardzo dużą częścią ogólnych dochodów gminy. Na razie odpuszczamy temat ale też nie wiadomo  co będzie z tz. PIT-em. To jest jeszcze gorszy problem dla nas bo nie wiemy kiedy ta reforma dot. tz kwoty wolnej od podatku wzrośnie. Ci którzy pracują to wiedzą, że ta kwota od której nie płaci się podatku jest  w wysokości ok.3100 zł. Natomiast ma wzrosnąć docelowo do kwoty 8 tyś zł. A jak będzie w 2016 roku to nie jest wiadomo. Dlaczego o tym mówi. W tym projekcie budżetu Minister Finansów poinformował, że  z tytułu PIT-u gmina otrzyma w przyszłym roku kwotę 1.900.000 zł dlaczego. Płacąc podatki do Urzędu Skarbowego zbiera je budżet państwa. I zgodnie  z obowiązującym prawem ok. 40 % zwraca się samorządom . Czyli te 1.900.000 to jest jakby zwrot z budżetu państwa do gminy. Czyli im lepsza sytuacja gospodarcza im więcej podatków tym więcej pieniędzy otrzymują gminy. Czym to grozi,  kwota wolna od podatku to jest ta od której nie płaci się PIT-u. Więc teraz proszę sobie wyobrazić jaka jest różnica między kwotą 3100 a 8000 zł . Z tego jakie mamy informacje, to do budżetu państwa wpłynie zdecydowanie mniej podatków z PIT-u a samorządy ogólnie w całej Polsce mogą na tym stracić ok 9 miliardów zł.  To jest prawie 40 % tego co do tej pory dostawaliśmy. Teraz proszę sobie policzyć mamy 1.900.000 a dostaniemy 40 % mniej i  jest pytanie czy nam to ktoś zwróci. To jest fajne bo ktoś dostanie większą kwotę od podatku ale jest stara prawda jeżeli się z jednej kieszenie wypłaca to z drugiej się wyciąga. Jak to będzie wyglądało nie wie ale jak ktoś nam odbierze 900 tyś zł  to można będzie budować tylko za co. Więc jeżeli w roku 2016 wejdzie ta reforma i zostanie zwiększona kwota wolna od podatku to należy mieć świadomość, że będziemy tnąc po wszystkim co się da tylko pytanie po czym. Nie może zwolnić kogoś z pracy trzeba wręcz jeszcze kogoś zatrudnić. Więc pytanie jak ten budżet ma wyglądać skoro my przygotowywaliśmy projekt budżetu praktycznie na październik tego roku. A co będzie od stycznia nie wie tego nikt .  Dlatego zadania inwestycyjne są patykiem na wodzie pisane ponieważ nie wiemy jakie kwoty wpłyną do budżetu w roku 2016  a są to kwoty niebagatelne. Dlatego ten projekt budżetu który mamy na dzień dzisiejszy na pewno ulegnie różnym zmianom w okresie pierwszego kwartału przyszłego roku, bo wtedy dostaniemy te ostateczne kwoty różnych dotacji i subwencji. Jak one będą się kształtowały w stosunku do tego co teraz mamy nie wie i nikt na razie tego nie wie.  Dlatego przygotowaliśmy projekt tego budżetu z zastrzeżeniem, że to jest praktycznie projekt którego ja ani pani skarbnik na 100 % nie możemy powiedzieć, że będzie tak wyglądał jak ten dokument który został państwu przedstawiony. My oczywiście całą procedurę zachowujemy stąd też występowaliśmy do RIO w tej kwestii. Zakładaliśmy takie dochody , które na 15 listopada były realne do osiągnięcia  i zgodnie z tym zaplanowaliśmy oczywiście wydatki. W budżecie mamy również zagwarantowane środki na spłatę rat zadłużenia , odsetki itp. Bo skoro mamy zadłużenie to musimy je spłacać, przy czym spłacamy z tego co mamy tz. wolnych środkach. Z tych inwestycji jakie proponujemy póki co jest niedużo ale są to przede wszystkim te zadania które właśnie planujemy do pozyskania  ze środków zewnętrznych. Ponieważ nie wiadomo kiedy będzie nabór wniosków może np.. w lutym a więc w lutym już będziemy musieli mieć dokumentację do złożenia wniosków. Im szybciej ją zrobimy tym szybciej będziemy mogli ten wniosek składać. Są również w budżecie uwzględnione środki  tz. funduszu sołeckiego i jest to kwota niebagatelna  bo 324 tyś zł .  Następnie Pan Wójt powiedział, że zrobi wszystko aby ściągnąć środki zewnętrzne szczególnie z zakresu środków unijnych  ale to jest w dużej części zależne nie od nas  tylko zależy właśnie od naboru tych wniosków i możliwości dofinansowania. Jedną mamy na pewno rzecz pozytywną otóż możemy być  spokojni bo ten tz. wkład własny możemy finansować z pożyczek ponieważ nasze zadłużenie jest na bardzo niskim poziomie.  Może zapewnić o tym, że w I kw przyszłego roku na pewno będą konieczne zmiany w budżecie. Ten budżet który został przedstawiony pozwala nam od 1 stycznia  realizować te zadania i te zadania inwestycyjne, które  ma nadzieję uda się zrealizować z dofinansowania. Dlaczego, bo jeżeli budżetu nie uchwalimy w roku 2015 na 2016 wtedy jest tz. prowizorium budżetowe, które jest źle postrzegane przez RIO a jednocześnie nie wolno nam realizować zadań inwestycyjnych. A my praktycznie te zadania jakie mamy wpisane, żeby się wyrobić w terminach  już musimy zacząć od stycznia przygotowywać się do realizacji bo trzeba zrobić mapy, projekty, uzgodnienia itp. Nie wie jak będziemy realizować te zadania ale uprzedza, że to co dziś jest przedłożone jest tylko teoretycznym zapisem i praktycznie rzecz biorąc czekamy na decyzje które pozwolą nam realnie ten budżet ocenić. Podobnie jak wieloletnia prognoza finansowa tak i projekt budżetu na rok 2016 został przedłożony do analizy i do zaopiniowania RIO.                     

Po odczytaniu projektu uchwały i omówieniu budżetu gminy na 2016 rok radni zostali zapoznani z:

- uchwałą nr Ci.312.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26.11.2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Regimin projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok – opinia pozytywna

-opiniami komisji rady: Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna  bez uwag,

-Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż – opinia pozytywna bez uwag, 

-komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – opinia pozytywna bez uwag.

     W otworzonej przez Przewodniczącego Rady dyskusji radni głosu nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ przyjęli przedstawiony budżet na 2016 rok podejmując uchwałę nr XIV/67/15.

Pkt. 5/5                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku po odczytaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.                                                                                                                                                                                

           Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje gminy do corocznego uchwalania i realizowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przyjęte w programie działania mają na celu inicjowanie  i wspieranie przedsięwzięć wpływających na zmianę obyczajów w zakresie struktury oraz sposobu spożywania napojów alkoholowych. Program zapewnia podjęcie działań na rzecz trzeźwości  w naszej gminie, przeciwdziała powstawaniu i usuwa następstwa związane z nadużywaniem alkoholu oraz wspiera wszelką działalność w tym zakresie. Celem ogólnym Programu jest zwiększenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu a w konsekwencji promowanie właściwych postaw wobec problemów nadużywania i uzależnienia od alkoholu.

    Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/podjęli uchwałę Nr XIV/68/15  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Pkt.5/6                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

   Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminę obowiązek realizowania zadań w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii. Zadania własne gminy obejmują zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, udzielenie rodzinom w których występują problemy pomocy psychicznej i prawnej, prowadzenie profilaktyki, pomoc społeczna osobom uzależnionym. Następnie Pan Wójt poinformował, że na terenie gminy problem substancji uzależniających niewątpliwie istnieje . W obecnej chwili nie posiadamy pełnych badan diagnozujących problem narkotyków na terenie całej gminy. Z danych uzyskanych z Posterunku Policji oraz Dyrektorów Szkół nie były prowadzone żadne postępowania związane z narkotykami. Jak wynika z wcześniej przeprowadzonej ankiety jedna trzecia badanej młodzieży szkolnej orientuje się, gdzie lub od kogo można w ich okolicy kupić narkotyk. Najczęściej powodem sięgania po narkotyki jest brak umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami osobistymi, szkolnymi i rodzinnymi, szpan oraz nieumiejętność wspomnianych wcześniej asertywnych zachowań. Bardzo ważnym czynnikiem chroniącym młodych ludzi przed zachowaniami ryzykownymi jest praktyczna nauka asertywnego odmawiania. W powyższej sytuacji wskazane jest uwzględnienie problematyki zapobiegania narkomanii w lokalnych programach nauczania i wychowania ze szczególnym położeniem nacisku na młodzież gimnazjalną.                                      

       Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ podjęli uchwałę Nr XIV/69/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

PKt.5/7 Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Regimin poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.                                                                                                  Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkól podstawowych i gimnazjum. Nowelizacja nazywana także „ ustawą rekrutacyjną” nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które znajda zastosowanie wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie. Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych szkół.

      Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/  podjęli uchwałę nr XIV/70/15  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Regimin.

Pkt.5/8                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Regimin poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan L Zduńczyk przypomniał, że w dniu 30 września 2015r.  Rada Gminy w Regiminie przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Regimin. „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Regimin  jest dokumentem strategicznym obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny Gminy Regimin. Istotą Planu jest określenie wizji rozwoju  gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej pozwalającej osiągnąć  długofalowe korzyści środowiskowe , społeczne i ekonomiczne .

Opracowanie planu jest zgodne z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu  Rozwoju Gospodarki niskoemisyjnej , przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r. ,  ponadto pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego  w zakresie efektywności energetycznej , określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej ( Dz.U. z 2011r. Nr 94, poz. 551 z późn.zm.)

Treść i zakres planu wynika z Załącznika Nr 9 Regulaminu Konkursu nr /POIiŚ.9.3/2013,PO Infrastruktura Środowiska 2007 – 2013 – „ Szczegółowe zlecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej” , prowadzonego przez Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokument składa się z inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, która opiera się na danych dotyczących zużycia paliw i energii na terenie Gminy Regimin oraz planu działań  na rzecz gospodarki niskoemisyjnej , w którym wskazano propozycje działań przyczyniających  się do poprawy efektywności energetycznej gminy oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych , a także wskazującej źródła finansowania w ramach unijnej perspektywy budżetowej  2014- 2020.

Zgodnie z art. 46 ustawy z października 2008r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach  oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013r. poz.1235, z późn. zm. ) „ Plan gospodarki  niskoemisyjnej dla Gminy Regimin” , jako dokument o charakterze strategicznym , podlega  co do zasady procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dla projektu   powyższego dokumentu uzyskano od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie  zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Możliwość realizacji  działań ujętych w planie, uzależniona jest od pozyskania  zewnętrznych funduszy w perspektywie budżetowej 2014-2020 , a opracowany  Plan stanowi  niezbędny dokument , umożliwiający ubieganie się o środki pomocowe. Uchwalenie  i przyjęcie do realizacji oraz do Wieloletniego Planu Finansowego inwestycji wynikających  z opracowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Regimin „ przez Radę Gminy w Regiminie  ma bardzo istotne znaczenie, gdyż otwiera drogę do finansowania inwestycji  obejmujących m.in. termomodernizację budynków użyteczności publicznej i mieszkalnej , modernizację źródeł ciepła , instalację OZE , zwiększenie efektywności energetycznej.

       Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/  podjęli uchwałę nr XIV/71/15 w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Regimin.

Pkt.5/9 Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa otworzył  dyskusję.

      Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/zaakceptowali przedstawiony plan pracy podejmując uchwałę nr XIV/72/15.

PKt.5/10                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. otworzył dyskusję.

          Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie  / 15 głosów za/ zaakceptowali przedstawiony plan pracy podejmując uchwałę nr XIV/73/15.

Pkt.5/11 Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej otworzył dyskusję.

          Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie  / 15 głosów za/ zaakceptowali przedstawiony plan pracy podejmując uchwałę nr XIV/74/15.

Pkt.5/12 Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego i Radnych Gminy Regimin otworzył dyskusję.

       Wójt Pan L Zduńczyk zabierając głos powiedział, że projekt tej uchwały dotyczy zmiany sposobu naliczania diety.  W tej uchwale jest mowa o diecie dla Pana Przewodniczącego w kwocie 1300 zł czyli obniżka jest o 5%  i diecie dla radnych w wysokości 240 zł za posiedzenie. O to chodzi, że  po pierwsze żeby zmienić sposób naliczania na kwoto a nie %  z minimalnego wynagrodzenia. I druga rzecz to co wynika z faktów oczywistych przy każdorazowej zwyżce płacy minimalnej następuje podwyższenie diet radnych. Nie ukrywa że również tym powodem zmiany jest to żeby nie odstawać od tych średnich diet jakie obowiązują na terenie powiatu ciechanowskiego i nie tylko, bo automatycznie nie będąc winnymi tej sytuacji przy przeliczeniu minimalnej płacy razy 15 % ta dieta co roku wzrasta i to w tej chwili dosyć wyraźnie. Dlatego jeżeli chodzi o kwestie związaną z naliczeniem diet to proponujemy odejście od takiego sposobu naliczania tj. 15 % minimalnego wynagrodzenia bo w tej chwili ta dieta sięgnęła by już poważnej kwoty prawie 300 zł za posiedzenie. A więc byłoby to już z punktu widzenia i chociażby państwa myśli  niezbyt logiczne i niezbyt uzasadnione.  Zwraca również uwagę na jedną zasadniczą rzecz, że odchodząc od sposobu naliczania diety w sposób %  a ustalając kwotowo to w każdej chwili można tą dietę zmniejszyć lub zwiększyć. A tak jeżeli mamy zapis %  to musimy się odnosić do publikacji kwoty minimalnej i to jakby zamyka temat dyskusji. Dlatego przejście na sposób naliczania kwotowo jest dla państwa myśli że nie tylko wygodny w tym sensie że nie czekamy aż będzie tak kwota minimalna obniżona co nigdy nie następuje a zazwyczaj ta kwota minimalna rośnie. Jeszcze jedna rzecz nikt nie wie czy nie zostanie podjęta jakaś  decyzja np. w ciągu roku że ta kwota minimalna  zostanie podniesiona np. do 2100 zł i wtedy dieta automatycznie również  wzrasta i byłoby to 315 zł no i wtedy radni byliby w niezręcznej sytuacji. Także jest prośba o przyjęcie tej uchwały i uważa, że jest ona zgodna z takim trendem i logiczna.   

             Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie  / 15 głosów za/ zaakceptowali przedstawioną zmianę uchwały w sprawie  w diet podejmując uchwałę nr XIV/75/15.

W Pkt. 6 głosu nie zabierano.

W Pkt. 7 głosu nie zabierano.

Pkt.8 Wolne wnioski i informacje

W wolnych wnioskach głos zabrali:

Wójt Pan L Zduńczyk poinformował zebranych że są do odebrania kalendarze na następny rok . Jeżeli ktoś jest zainteresowany to są do pobrania w sekretariacie i jeżeli ktoś ma wolę może złożyć datek a mamy sporo celów na które ewentualnie państwa datki można przekazać.

Druga rzecz to chciałby podziękować wielu osobom a nie będzie wymieniał z nazwiska ale myśli, że bardzo cenne są takie inicjatywy i o tym należy mówić . Chciałby podziękować przedstawicielom fundacji Lilium i wszystkim tym którzy w jakiś sposób dołożyli czy przyłożyli się do pewnego sukcesu i takim pięknym elementem był kiermasz zorganizowany w Lekowie gdzie naprawdę Panie które uczestniczyły w tym projekcie pokazały swoje talenty. Była masa ludzi i wszyscy byli zachwyceni i chcielibyśmy żeby robione to było częściej. Inicjatywa wspaniała.                                                                                                      Chciałby przeprosić za jedną rzecz, za problemem z oświetleniem ulicznym z którym często państwo przychodzicie. My naprawdę robimy wszystko, żeby to oświetlenie działało. Ci którzy mieli jakieś obiekcje kiedy się zapala i gaśnie mogą się przekonać ile dokumentów ile uwag i zgłoszeń było wysyłanych do operatora .  To były zgłaszane notorycznie. Podjęliśmy decyzje może mało sympatyczną ale wysłaliśmy pismo do głównej siedziby  z groźbą o skierowanie sprawy na drogę sądową. W tej chwili uważa, że sprawa się normuje jeżeli już się nie unormowała to w dużej części zostało to zrobione. To co jest przez państwo zgłaszane to zgodnie z umową jest przesyłane do operatora . Jak on traktował sprawę to sami państwo wiecie dopiero taka interwencja pomogła raz a dobrze sprawę załatwić.

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski zamknął obrady XIV sesji.                                                                                                                                           

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zostały złożone życzenia dla zebranych oraz ich bliskich przez Wójta Pana L Zduńczyka, Przewodniczącego Rady Pana T Zabiegałowskiego. W imieniu sołtysów życzenia złożyła sołtys m. Trzcianka Pani H Witkowska. 

    W imieniu ODR Poświętne życzenia z okazji świąt złożył Pan Z Kantorowski

Protokołowała;

……………..

M. Lachowicz

         

 

   

 

        

 

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. informatyki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2016 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 593
30 marca 2016 09:44 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl