Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XVI/16 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 10.03.2016 r. zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2015 r. poz. 1515 ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

                                                                  Protokół Nr XVI/16

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 10.03.2016 r. zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym  ( Dz. U z 2015 r. poz. 1515 ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności………………………….15 radnych

                                                                                              / Radna E Zakrzewska obecna od      

                                                                                                pkt. 4 porządku obrad /

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy………………………………………………..Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy……………………………………………Pani A. Daszczyńska

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………….Pan A Tadrzak

5.Sołtysi wsi wg. zał. listy obecności………………………...22 osoby

 

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Pan T  Zabiegałowski otwierając obrady powitał radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytał n/w porządek obrad, który został przyjęty jednomyślne /14 głosów za/.

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                     5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

  1/zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2016

   2/udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego na realizację zadania

      publicznego

   3/przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla  zbiorowego

      odprowadzania ścieków

   4/w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat,

       motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania:

      szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i

      godziny doraźnych zastępstw: wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz  

      szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

  5/ustalenia  maksymalnej  kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe

      i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które  dofinansowanie

      jest przyznawane w 2016 roku.

  6/zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie

  7/przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Regimin na lata 2016 – 2020.  

  8/przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

      na terenie Gminy Regimin w 2016 r.

  9/uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Regimin na lata 2015 -2018 z uwzględnieniem

      perspektywy do roku 2022.  

  6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

       Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015.

7.Interpelacje i zapytania radnych

8.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

  9.Wolne wnioski i informacje

10.Zamknięcie obrad

 

Pkt.2

       Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad powiedział, że protokół z poprzedniej sesji został przekazany radnym oraz wyłożony na sali obrad i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem czy mają uwagi dot. protokołu

      Do protokołu z XV sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie /14 głosów za/

PKt.3

Wójt Pan L Zduńczyk informując o pracy miedzy sesjami poinformował o następujących sprawach:

 1. Przygotowana została dokumentacja techniczno-kosztorysowa niezbędna do zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie prac budo walnych związanych z modernizacją drogi gminnej w m. Kliczki na dług. ok. 1200 m. Planowane jest ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz wyrównanie i uzupełnienie poboczy przy tej drodze.
 2. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji w dniu 29 stycznia złożony został wniosek do Sejmiku Mazowieckiego o dofinansowanie budowy drogi w Szulmierzu (ok. 1400 m.) ze środków pochodzących z dawnego funduszu ochrony gruntów rolnych.
 3. W dniu 2 lutego 2016 r. ze Starostwa Powiatowego w Ciechanowie otrzymaliśmy decyzję o pozwoleniu na budowę świetlicy wiejskiej w m. Pawłówek. Po dwóch tygodniach decyzja ta stała się ostateczna.
 4. Przygotowano dokumentację techniczną i kosztorysową dotyczącą modernizacji ostatniego odcinka drogi gminnej Kątki - Jarluty Duże o długości ok. 700 mb. Zamiar wykonania robót zostanie teraz zgłoszony do Starostwa Powiatowego.
 5. Po przygotowaniu kompletu niezbędnej dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obiektu świetlicy wiejskiej w m. Klice. Wydanie tej decyzji hamowane jest przez wyjaśnienie sprawy odrolnienia gruntu, na którym planowana jest budowa obiektu.
 6. Po wykonaniu dokumentacji geodezyjnej działki w Lekowie, na której planowano wykonanie boiska wiejskiego wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na tego rodzaju zagospodarowanie terenu. W uzyskanej opinii Konserwator wyraził zgodę ale jedynie na posadowienie placu zabaw i zagospodarowanie działki na tereny zielone. W związku z powyższym musi nastąpić zmiana planowanego wcześniej zadania na określone przez WKZ w Warszawie.
 7. Po wykonaniu dokumentacji geodezyjnej zlecono i wykonano dokumentacje projektową dotyczącą zagospodarowania działki w Koziczynie na cele rekreacyjno-sportowe.
 8. Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjno-inwentaryzacyjnej dotyczącej realizacji zadania odnowy parku podworskiego w m. Grzybowo.
 9. Po przygotowaniu kompletu dokumentacji do W. F. O. Ś i G.W w Warszawie złożono rozliczenie końcowe pożyczki, jaką gmina Regimin otrzymała na budowę etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Regiminie. Zakończenie prac umożliwi nam podłączenie do sieci kolejnych 31 posesji, co przekłada się na 39 gospodarstw domowych i instytucji. Na dzień sesji z 23 z nich podpisano umowy, zaś 13 ostało podłączonych do kanalizacji.

10. Do kilku firm wystosowane zostało zapytanie o cenę dotyczące zakupu 11 szt. sprzętu (kosiarki, wykaszarki) wykazanych we wnioskach złożonych w ramach wykorzystania środków z Funduszu Sołeckiego.

11. Wykonano dokumentacje geodezyjną i zlecono wykonanie projektu na budowę wiaty w Pawłowie, przewidzianą w wydatkach z Funduszu Sołeckiego.

12. Przygotowany został komplet dokumentacji dotyczący dofinansowania VI etapu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Wniosek ten zostanie w dniu dzisiejszym złożony w WFOŚ i GW. Dofinansowanie wynieść może do *%5 kosztów. Do Gminy wpłynęło łącznie 18 wniosków o dofinansowanie zdjęcia i utylizacji azbestu.

13. Przygotowana została dokumentacja oraz dokonano ostatecznych uzgodnień z właścicielami dwóch niewielkich działek w Regiminie, które Gmina musi przejąć na poszerzenie pasa drogowego niezbędnego do budowy drogi „przy parkingu".

14. Zebraniem w OSP Lekowo odbytym w dniu 5 marca zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w 7 jednostkach OSP na terenie gminy. W jej trakcie dokonane zostały wybory nowych władz w każdej z OSP, zaś jej zakończeniem będzie Zjazd Oddziału Gminnego OSP zaplanowany na 16 kwietnia br.

15. Urząd Gminy otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Ciechanowie w którym oddalony został wniosek GS „SCh" w Regiminie o zasiedzenie działki w Karniewie na której posadowiony jest sklep. Gmina Regimin nie uznawała tych roszczeń i występowała do sądu o odrzucenie wniosku GS „SCh" Jest to niewątpliwie sukces, ale jego osiągnięcie wymagało wielu działań, starań, przygotowania dokumentacji. Należy przypomnieć, że GS „SCh" wystąpiła jeszcze o zasiedzenie działki pod pomieszczeniem sklepu w Grzybowie. W tej sprawie postępowanie nadal się toczy. Wcześniej decyzję identyczną jak w przypadku Karniewa podjął sąd w stosunku do działki w Jarlutach Dużych.

16. GOPS w Regiminie rozpoczął przygotowania do realizacji zadań związanych z wypłatą środków z Programu „500+". Przyjmowanie wniosków powinno rozpocząć się zgodnie z ustalonymi terminami, czyli od 1 kwietnia br.

17. W związku z rezygnacją dotychczasowego Sołtysa Sołectwa Grzybowo, zgodnie z obowiązującym Statutem w dniu 18 lutego br. zwołane zostało zebranie wiejskie w Grzybowie. Dokonano na nim wyborów nowego Sołtysa oraz składu Rady Sołeckiej. Funkcję tę mieszkańcy Grzybowa powierzyli panu Michałowi Miechowskiemu.

18. Z powodu objęcia stanowiska Skarbnika Gminy rezygnację z funkcji Sołtysa Sołectwa Pniewo Czeruchy złożyła także pani Anna Daszczyńska. W najbliższym czasie także w tym Sołectwie przeprowadzone zostaną nowe wybory.

19. W dniu 20 marca, w świetlicy wiejskiej w Lekowie, odbędzie się kolejny Kiermasz Świąteczny, tym razem Wielkanocny organizowany przez Fundację „Lilium" we współpracy z Gminą Regimin i Stowarzyszeniem mieszkańców Kozdrój. Poprzedni taki projekt, zrealizowany w grudniu ub. roku, spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców i wielu osób spoza gminy.

20. Rozstrzygnięto postępowanie konkursowe dotyczące wyboru ofert w zakresie realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury fizycznej i sportu masowego. Dotację na realizację tego zadania w 2016 r. otrzymał MUKS „Czarni” Regimin.

W omawianym okresie wydano następujące zarządzenia:

- W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym, na rok szkolny 2016/2017 dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Regimin.

- W sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolic w 2016 roku.

-W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2016 rok

Dyskusji nad przedstawioną informacją nie było.

 

 

Pkt.4

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani W Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 4 posiedzenia, które dotyczyły:  Oceny celowości umarzanych podatków za 2015 rok, analizy wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, analizy wykorzystania dotacji przez Gminna Biblioteką Publiczną i zaopiniowania zmian do budżetu na obecną sesję Rady Gminy.

     Omawiane tematy komisja zaopiniowała pozytywnie.                                                     

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan J Dziąba poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia, które dotyczyły: analizy mienia komunalnego gminy oraz kontroli wydatków i zasad udzielanych umorzeń podatków i opłat lokalnych za 2015 rok.

    Omawiane tematy komisja zaopiniowała pozytywnie.

-Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż Pan K Sowiński poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła 3 posiedzenia, które dotyczyły : Analizy działalności Klubu Sportowego MUKS Czarni Regimin, analizy problemów i efektów działalności służby zdrowia na terenie gminy oraz zaopiniowanie materiałów na obecną sesję Rady Gminy.

    Omawiane tematy komisja zaopiniowała pozytywnie.

  Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

 

Pkt.5/1 

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2016 poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

         Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że proponowanymi zmianami zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2016 r o kwotę 2.710.915,00 zł w tym:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 7.500,00zł. Zwiększenia dokonuje się w rozdziale 01010 z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków,

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 16.750,00 zł, w rozdziale 75621 - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

 

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.686.665,00 zł. –  w rozdziale 85295 – zwiększenia dokonuje się  na podstawie pisma FRC-I.3111.17.3.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2016r. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 2.715.593,00 zł, w tym:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 3.200,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w rozdziale 01010 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia  pracowników zatrudnionych w obiekcie oczyszczalni ścieków,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 1.478,00 zł, zwiększenia dokonuje się w rozdziale 80101 na wniosek Dyrektora szkoły,

w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.750,00zł. – zwiększenia dokonuje się w rozdziale 85154 w związku wpłatami za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.686.665,00 zł. – zwiększenia dokonuje się w rozdziale 85295. w zakresie rozdziału 85295 wydatki są finansowane ze środków dotacji wprowadzonych po stronie dochodów na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7.500,00  zwiększenia dokonuje się w rozdziale 90019 w związku z składaniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwianie Azbestu na terenie Gminy – etap VI”,

w dziale 926 – Kultura fizyczna, o kwotę 15.000,00 zł, w rozdziale 92605 – na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i usług,

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2016 rok o kwotę  4.678,00 zł, w tym:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 3.200,00 zł. zmian dokonywane są w rozdziale 01010 w ramach przesunięcia środków w obrębie jednostki,

 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.478,00 zł, zmiany dokonane w rozdziale 85401 na wniosek Dyrektora szkoły w ramach przesunięcia środków w obrębie jednostki.

         Przedstawione zmiany Radni przyjęli bezdyskusyjnie podejmując jednomyślnie /15 głosów za/ uchwałę Nr XVI/17/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2016 rok.

Pkt.5/2

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego na realizację zadania publicznego poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

       Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że Rada Gminy Uchwałą Nr XIV/67/15 z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016  rok przeznaczyła środki finansowe w kwocie 100.000 zł na pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego. Środki te przeznaczone zostaną w całości na realizację zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1203W Przywilcz – Nieborzyn - Dzbonie, na odcinku Lipa – Dzbonie w kwocie 100.000 zł.

Obecna sytuacja na planowanym do odnowy odcinku drogi stwarza zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych. Wykonanie planowanych prac wpłynie zdecydowanie na poprawę warunków życia mieszkańców gminy korzystających z dróg na jej terenie.

W związku z tym, że udzielenie pomocy finansowej musi być poparte odpowiednią umową zawartą między gminą a powiatem, określającą udział finansowy obu stron, zasady przekazania oraz sposób rozliczenia pomocy, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

     Po wypowiedzi Wójta głos zabrała sołtys m. Lipa Pani A Majewska, która zwróciła się z pytaniem co jest robione w sprawie drogi od skrzyżowania w kierunku szkoły.

     Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do pytania Pani sołtys poinformował, że tak jak informował na poprzedniej sesji już przedstawiono gotowy projekt przebudowy tej drogi. Ale należy pamiętać , że odcinek 5 km drogi Lipa – Dzbonie to jest inwestycja bardzo kosztowna i na to powiat pozyskuje środki z zewnątrz. Tutaj przebudowa ma charakter lokalny i to jest ok. 900 metrów a więc w związku z tym nikt powiatowi  na to dofinansowania nie da. My jesteśmy na tym etapie, że w tamtym roku z naszej pomocy również przygotowano dokumentację projektową na ten cały odcinek. W związku z tym ten dokument jest już u nas .Natomiast powiat tak samo jak i my musi wystąpić o pozwolenie na budowę, uzgodnienia itp. W związku z tym ten projekt  jest praktycznie na etapie pozwolenia na budowę. Następnie kwestia dogadania się kiedy oni ostatecznie z tą inwestycją ruszą. Jeszcze raz powtarza dokumentacja pełna projektowa już jest wykonana na ten odcinek.  

 

  Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego na realizację zadania publicznego.

Pkt.5/3

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

       Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że z dniem 1 października br przejmujemy z Zakładu Usług Wodnych w Mławie  zadania związane z dostarczaniem  wody i konserwacją urządzeń sieci wodociągowej. Krótko mówiąc  całą obsługę sieci wodociągowej i instalacji tego typu  sprawować będzie już nie Mława a Gmina Regimin. Na chwilę bieżącą to zadanie wypełnia Mława natomiast odbiór i oczyszczanie ścieków wykonuje Gminna Oczyszczalnia Ścieków. Nie będzie ukrywał, że biorąc pod uwagę uwarunkowania kapitalizmu proces dostarczania wody odbywa się na zasadzie kapitalistycznym czyli na tym się po prostu zarabia i firma się z tego utrzymuje. W naszym przypadku sieć kanalizacji jeszcze nie jest na tyle rozbudowana żeby pokrywała całość kosztów utrzymania Gminnej Oczyszczalni Ścieków. Nie ma więc sensu żeby  z jednego praktycznie zakresu czyli dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków  prowadziły dwie firmy przy czym my dokładamy a Mława zarabia. W związku z tym przygotowujemy statut gminnego zakładu komunalnego który będzie się jako jednostka organizacyjna zajmował oboma tymi zadaniami.  Na chwilę dzisiejszą nie będziemy zmieniać ceny ścieków bo to jest bez sensu mamy możliwość przedłużenia stawek które w tej chwili funkcjonują o jeden rok. Oczywiście można by było te stawki podnieść tylko należy pamiętać o tym że nie zawsze podnoszenie cen i podatków skutkuje zwiększeniem wpływów. Obawia się że w takim przypadku kiedy ceny poszły by w górę to odbiło by się na tym że ludzie przestali by albo płacić  i trzeba by było ściągać przez komornika ewentualnie nie chcieliby się przyłączać do kanalizacji. Czyli było by bez sensu budować kanalizacje i oczyszczalnie ścieków. Na chwilę bieżącą w Regiminie jeżeli uda się tych wszystkich podłączyć którzy mają taką możliwość będziemy  dysponowali ok. 180 przyłączami i miesięczna dostawa ścieków na oczyszczalnię tych spływających kanalizacją  sięgnie ok 1500 metrów na miesiąc. Do tego jeszcze mamy ścieki dowożone więc jest to ok. 2000 m3 ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków. Więc koszty będą się zmniejszały. Przypomina jeszcze, iż oczyszczalnia ma koszty stałe i im więcej osób dostarcza ścieki to mamy większe wpływy bez podnoszenia ceny. Ma nadzieję że uda nam się na chwilę bieżącą załatwić sprawę w taki sposób że przy tych cenach mieszkańcy na razie może powiedzieć z pełną odpowiedzialnością w terminie i zgodnie z umowami płacą za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Nie musimy tu stosować żadnych kar ani ponagleń. W miesiącu styczniu zaczęliśmy odbierać ścieki dowożone także wielu z państwa skorzysta z tej formy odprowadzania ścieków. Także na dzień dzisiejszy wnosi o ustalenie tych cen jakie były do tej pory.

             Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ podjęli uchwałę Nr XVI/79/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Pkt.5/4

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania: szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw: wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

      Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że konieczność modyfikacji tego regulaminu wynika z  faktu iż zmieniły się u nas role pełnione przez poszczególne osoby .Na marginesie od razu informuje iż ten regulamin zgodnie z prawem został zaakceptowany przez  Związek Nauczycielstwa Polskiego i nie zgłoszono do niego żadnych zastrzeżeń.. Na czym polegał problem w naszym przypadku. Otóż dyr. Gminnego Zespołu Szkół Pani Anna Cicholska została z racji wyboru posłem i złożyła wniosek o urlop bezpłatny. Oczywiście w tym momencie nie ma żadnych u nas należności które jej wypłacamy bo ma urlop bezpłatny. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że mimo urlopu bezpłatnego dalej zostaje dyrektorem Gminnego Zespołu Szkół. W związku z tym nie mogliśmy  bo nie mamy takiego prawa powołać kogoś na to stanowisko ponieważ ono jest obsadzone. Różnica polega na tym, że Pani Jolanta Drozd obecny W-ce dyrektor dalej będąc W-ce dyrektorem  wypełnia obowiązki dyrektora zespołu tz. przejęła zadania Pani Cicholskiej. Ale zgodnie z tym regulaminem Pani Cicholska brała dodatek  jako dyr. Gminnego Zespołu Szkół ale Pani Drozd dalej pobiera dodatek jako W-ce dyrektor a  wypełnia obowiązki dyrektora. Gdybyśmy tej zmiany nie wprowadzili dalej musiałoby zostać tak jak jest. W związku z tym jedyna różnica jaką żeśmy wprowadzili to to że można W-ce dyrektorowi w przypadku dłuższej nieobecności dyrektora przyznać dodatek tak jak dyrektorowi.

   Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ zaakceptowali przedstawione zmiany  podejmując uchwałę Nr XVI/80/16 w sprawie           

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania: szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw: wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Pkt.5/5

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia  maksymalnej  kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które  dofinansowanie jest przyznawane w 2016 roku

poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

       Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zobowiązuje organy prowadzące szkoły do corocznego ustalania w porozumieniu z dyrektorami szkół, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia.

   W porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych i Gminnego Zespołu Szkół ustalono że, maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% ich wysokości.

Specjalności i formy kształcenia zgłosiły n/w szkoły:

Gminny Zespół Szkół w Regiminie – fizyka z astronomią – studia podyplomowe

Szkoła Podstawowa w Zeńboku – wychowanie do życia w rodzinie  - kurs kwalifikacyjny

     Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 14 głosów za – na sali obrad obecnych 14 radnych , nieobecna radna E Zakrzewska/ zaakceptowali przedstawione opłaty i formy kształcenia podejmując uchwałę Nr  XVI/81/16 w sprawie ustalenia  maksymalnej  kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które  dofinansowanie jest przyznawane w 2016 roku.

Pkt.5/6

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie zwrócił się do kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie uzasadnienia.

           Kier. GOPS Pan T Lewandowski poinformował, że ta uchwała jest uchwałą tz porządkującą ponieważ 11 lutego br. została podpisana ustawa o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci i wchodzi ona w życie z 1.04. br czyli za niecały miesiąc. Zgodnie z postanowieniem Wójta realizatorem tych zadań będzie Gminny Ośrodek Pomocy i dlatego niezbędne było wprowadzenie tych zadań do Statutu i regulaminu pracy GOPS. To jest taka uchwała porządkująca. Ponadto w Karcie Dużej Rodziny zmieniły się również przepisy dlatego też te zmiany muszą być wprowadzone do Statutu.

        Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za / zaakceptowali przedstawione zmiany podejmując uchwałę nr XVI/82/16 w sprawie  zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pkt.5/7

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Regimin na lata 2016 – 2020 poprosił Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie uzasadnienia.

        Kierownik GOPS Pan T Lewandowski poinformował, że dotychczasowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Regimin uchwalona była na lata 2009-2015. W związku z tym, że jej okres realizacji zakończył się w 2015 roku zaistniała potrzeba opracowania i przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Regimin na kolejne lata.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej. Obowiązek jej opracowania wynika z art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z którym: „do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup

szczególnego ryzyka. 
Zgodnie z art. 16b, ust. 2 strategia rozwiązywania problemów społecznych zawiera
w szczególności:

 1. diagnozę sytuacji społecznej;
 2. prognozę zmian w zakresie objętym strategią;
 3. określenie:

a) celów strategicznych projektowanych zmian,

b) kierunków niezbędnych działań,

c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,

d) wskaźników realizacji działań.

     Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Z uwagi na bardzo obszerny materiał Strategia była dostępna na stronie internetowej www.gopsregimin.com/

   W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Regimin na lata 2016-2020 jest uzasadnione.

     Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ podjęli uchwałę Nr XVI/83/16 podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Regimin na lata 2016 – 2020

Pkt.5/8

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2016 r. poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

     Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że  ustawa o ochronie zwierząt mówi ,że Rada Gminy corocznie  do dnia 31 marca  w  drodze uchwały  określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  Niniejszy program  został wcześniej poddany konsultacji  i  został zaopiniowany przez  Powiatowego Inspektora Weterynarii w Ciechanowie . Następnie Pan Wójt zwracając  uwagę na zapis § 10 programu powiedział, że gmina zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym Pana Pawła Betlińskiego położonym w miejscowości Klice 22.  Z tego tytułu Pan Betliński nie pobiera żadnych świadczeń.

    Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 15 głosów za/ podjęli uchwałę nr XVI/84/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2016 r.

Pkt.5/9

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Regimin na lata 2015 -2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022 poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

       Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że projekt Programu „Ochrony Środowiska Gminy Regimin na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”  został  sporządzony w  celu  realizacji  polityki  ekologicznej państwa, zgodnie  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Program ochrony środowiska jest  aktualizacją  dokumentu, przyjętego  uchwałą  Nr XXIX/146/09 Rady Gminy Regimin z dn. 20 marca 2009 r. w  sprawie uchwalenia: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Regimin”.

       Projekt Programu uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Ponadto projekt Programu został zaopiniowany pozytywnie uchwałą nr 10/2016 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 stycznia 2016 r.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy Regimin zapewnił mieszkańcom udział w tworzeniu tego opracowania poprzez poddanie go konsultacjom społecznym. Zapewniono  możliwość  udziału  społeczeństwa,  na  zasadach  i  w  trybie  określonym  w   ustawach, w postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie niniejszego „Programu Ochrony Środowiska Gminy Regimin na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”.

Wójt Gminy Regimin Obwieszczeniem z dnia 27 listopada 2015 r. zawiadomił społeczeństwo o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu. Obwieszczenie zostało zamieszczone:

1)  na stronie internetowej www.regimin.pl

2)  na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

     Uwagi i wnioski do projektu Programu można było składać do 21 grudnia 2015 r., tj. w ciągu 21 dni. W związku z brakiem uwag od społeczeństwa oraz pozytywnymi opiniami organów uzgadniających przyjęto tekst projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Regimin na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022” w wersji pierwotnej.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

    Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie  / 15 głosów za/ podjęli uchwałę nr XVI/85/16 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Regimin na lata 2015 -2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022

PKt.6

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do punktu dotyczącego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015 powiedział, że sprawozdanie to Radni otrzymali wraz z innymi materiałami na sesję i była możliwość zapoznania się z jego treścią. Następnie otworzył dyskusję.

        Wójt Pan L Zduńczyk zabierając głos powiedział między innymi, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przebiegała zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy w Regiminie Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2015, który został ustanowiony Uchwałą nr III/11/14 z dnia 19 grudnia 2014 r. Zadania ujęte w tym Programie stanowiły ważny i trwały element profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia, realizowany na terenie naszej gminy. Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym należy też zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie oraz pomoc rodzinom w radzeniu sobie z alkoholizmem jej członka (współuzależnienie).

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w roku 2015 wyniosły 60.814,00 zł.

W realizacji zadań Programu Komisja współpracowała ze szkołami z terenu gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i Sądem, Punktem Konsultacyjnym.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania, które ujęto w następujące bloki tematyczne:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Punkt Konsultacyjny prowadzony przez Pana Józefa Pawikowskiego był czynny raz w tygodniu (3 godziny) w godzinach od 11 30 do 14 30  w tym czasie  ogółem udzielono 146 porad, w tym po raz pierwszy zgłosiło się 15 osób, część z tych osób skierowanych było przez GKRPA. Punk udzielał pomocy i wsparcia w różnych kategoriach problemów. Dlatego też pomoc znaleźć mogły osoby uzależnione, współuzależnione oraz osoby będące w kryzysie. Podczas tych spotkań zainteresowani uzyskali podstawową wiedzę o chorobie alkoholowej, sposobie radzenia sobie z problemem alkoholowym jak i postępowaniach w trudnych sytuacjach.

W 2015 roku  w Komisji pracowało  6 osób powołanych Zarządzeniem  Wójta Gminy Regimin.

Odbyły się 24 posiedzenia Komisji, podczas których omawiano sprawy:

- uzależnień oraz przeprowadzano rozmowy interwencyjo-motywujące z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym;

- wniosków skierowanych do Komisji o przymusowe leczenie odwykowe od alkoholu;

-zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

- ofert programowych, które dotyczyły profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży;

- ofert szkoleniowych;

- ofert wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży;

- harmonogramu kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

- zaplanowania budżetu Komisji;

- zaprojektowania Gminnego Programu na rok 2016;

- innych spraw bieżących.

Zadaniem Komisji zgodnie z wymogami ustawowymi było również inicjowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Dodatkowo Komisja podczas posiedzeń każdorazowo podejmowała czynności mające na celu zmotywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego oraz do uświadomienia im specyfiki choroby alkoholowej

W 2015 roku do GKRPA wpłynęło 19 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktyczno-motywujących i podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od pracy lub systematycznie zakłócają porządek publiczny. We wszystkich przypadkach zgromadzono pełną dokumentację wraz z wywiadami środowiskowymi i policyjnymi.

Statystyka dotycząca wniosków złożonych o wszczęcie postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w 2015 roku przedstawia się następująco:

- najbliższa rodzina - 2

- Policja  - 6

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie – 4

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 3

- Sąd Rejonowy - 4

W wyniku podjętych czynności:

- 8 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Ciechanowie w celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego;

- w każdym przypadku zastosowano czynny udział w konsultacjach terapeutycznych w punkcie konsultacyjnym.

W 2015 roku kontynuowano profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie wspomagania młodzieży w utrzymaniu abstynencji, wdrażano programy profilaktyczne preferujące postawy i umiejętności służące zdrowemu i trzeźwemu życiu, organizowano zajęcia w czasie wolnym dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki. W związku z powyższym w ramach tego działania, zostały dofinansowane następujące projekty i warsztaty:

„ Twoje życie to twoje decyzje”

„Nie żyj złudzeniami”

„Bezpieczeństwo w sieci”

„Czym jest alkohol”

Poradzę sobie sam, nie musze się dopalać”

„Bezpiecznie chce się żyć”

„Szanuję Siebie, szanuję Ciebie”

Uczniowie wszystkich szkół wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

W celu realizacji w/w projektów zakupiono sprzęt sportowy do szkół za kwotę 1.100 zł

Głównym celem programów była:

- edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia;

- wskazanie niebezpieczeństwa związanego ze środkami uzależniającymi (alkohol, nikotyna, narkotyki, napoje energetyzujące) i zachęcanie dzieci do unikania kontaktów z nimi i powiedzenia stanowczego „nie”;

- ukazanie uczniom zdrowia jako wartości najwyższej jaką dysponują.

Projekty zapewniały różne formy spędzania czasu tj. wycieczki, zawody sportowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi tzw. pogadanki z pedagogiem.

W ramach organizacji czasu wolnego młodzieży w szkołach odbywały się pozalekcyjne zajęcia sportowe, prowadzone przez p. Jacka Wardę i p. Pawła Mazurkiewicza.

Realizacja – 3 godz./tyg.

Stawka godzinowa – 35 zł/brutto

Na terenie Gminy Regimin na dzień 31 grudnia 2015r. funkcjonowało 21  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2015 roku odbyły się  2 posiedzenia wyjazdowe (kontrola placówek handlujących alkoholem). Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez sprzedawców przepisów wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Sprawdzano zgodność posiadanych zezwoleń z rodzajami dostępnego alkoholu w punkcie sprzedaży oraz aktualność tych zezwoleń. W trakcie kontroli nie stwierdzono rażącego naruszenia prawa, pouczano osoby sprzedające w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych.

Realizacja planu wydatków za rok 2015:

Plan –             61.000,00 zł      Wykonanie –  60,814,00 zł

W 2015r. prowadzono również działania profilaktyczne w zakresie narkomanii. Realizowane były programy i warsztaty profilaktyczne w szkołach. Zakupiono ulotki i broszury zawierające najważniejsze informacje dotyczące ryzyka używania substancji psychoaktywnych,  z uwzględnieniem  skutków dla kierowania pojazdami oraz informacje dotyczące konsekwencji prawnych.  

Realizacja planu wydatków za rok 2015:

Plan –             4.000,00 zł     Wykonanie –  3.985,00 zł

   Dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem nie było.

W Pkt. 6 głosu nie zabierano.

W Pkt. 7 głosu nie zabierano.

Pkt.8 Wolne wnioski i informacje

W wolnych wnioskach głos zabrali:

Wójt Pan L Zduńczyk nawiązując do tematu związanego ze szkołami i z przedszkolami powiedział, że chciałby jedną rzecz zaznaczyć żebyście państwo mieli pełną świadomość faktu, ponieważ nie wszyscy niestety się orientują jak wygląda sprawa opieki przedszkolnej. Zgodnie z nową ustawą która weszła w życie i będzie obowiązywała od 1.09 br. cofnięto ustawę dotyczącą obowiązku szkolnego dla dzieci 6 – letnich. Dzieci 6- letnie zostają objęte opieką przedszkolną czyli powrót do zerówek. Możemy sobie dywagować co do sensowności tej decyzji oczywiście każdy ma swoje poglądy ale chce tylko poinformować, że dla nas najbardziej istotne są skutki finansowe tych decyzji. Nie mamy jeszcze ostatecznej informacji o subwencji oświatowej bo na czym polega różnica. Dziecko objęte obowiązkiem szkolnym np. 6 – latek traktowany jest jak uczeń. Natomiast jeśli on jest w „0” jest traktowany jako przedszkolak. Informuje, że z budżetu państwa na utrzymanie ucznia gmina dostaje subwencję oświatową a na utrzymanie przedszkolaka dostaje subwencję przedszkolną. Różnica polega na tym, że między subwencją na ucznia a subwencją dla przedszkolaka jest o 4200 zł  na rok mniej.                                                                                                                      Jest jeszcze jedna sprawa i chce o tym poinformować żeby była świadomość faktu ,że na chwilę bieżącą zgodnie z przepisami  na terenie Ciechanowa funkcjonują przedszkola prywatne. W tej chwili tych przedszkoli w Ciechanowie jest 6. Pracownicy w przedszkolu prywatnym są zatrudnieni na podstawie kodeksu pracy. Czyli pracują 42 godziny tygodniowo. A nie 26 tak jak u nas. Bo tu jest karta nauczyciela. Druga rzecz takie prywatne przedszkola same liczą koszty swojego utrzymania i te koszty utrzymania dzielone są na kilka elementów. Chce poinformować , że w tej chwili z terenu gminy Regimin  do prywatnych przedszkoli na terenie miasta Ciechanowa uczęszcza 14 dzieci , mimo tego, że w naszych szkołach a szczególnie w Regiminie uruchomione są od kilku lat oddziały przedszkolne 4, 5 i 6 latków a miał być uruchomiony również 3 latków. Wyposażenie jest bardzo dobre. Wydłużamy również czas funkcjonowania przedszkola. Dlaczego o tym mówi. Proszę pamiętać że jeżeli my dostajemy na przedszkolaka 1580 zł to gdyby było to prywatne przedszkole to my tą subwencje oddajemy do tego przedszkola. Rodzic który posyła dziecko do tego przedszkola ponosi opłaty z tytułu  wyżywienia, dodatkowych godzin itp. Jest to kwota w granicach 400 – 500 zł.  Ale to jest mało . Dlatego też przedszkola wystawiają rachunki nie rodzicom tylko  także gminie z terenu której dziecko idzie do przedszkola. W naszym przypadku jest to 14 dzieci. Informuje, że od 1 stycznia 2016 r. gmina miesięcznie do 1 dziecka w prywatnym przedszkolu dopłaca 640 zł miesięcznie. Informuje, że w tym roku przyjemność wożenia dziecka do przedszkola w Ciechanowie gminę Regimin będzie kosztowało 110 tyś zł.

       Kolejna sprawa to dochodzi do sytuacji gdzie się dowiaduje, że coś się na gminie dzieje i takim typowym przykładem była kwestia Trzcianki. Nic Wójt nie wie ale się dowiaduje, że u nas mają mieszkać Syryjczycy. Dlatego też jeśli brakuje państwu informacji i coś słyszycie że coś się gdzieś planuje to ma serdeczna prośbę nie trzeba słuchać plotek i domyślać się nie wiadomo czego tylko wystarczy po prostu przyjść i zapytać. Jest Wójt jest Pani Sekretarz są kierownicy .Więc  jeżeli chcecie się Państwo czegoś dowiedzieć to zapraszamy serdecznie, bo tu naprawdę nikt niczego nie ukrywa a na pewno faktu, że mamy gdzieś tam sprowadzać Syryjczyków. Jeżeli macie państwo potrzebę zapytania o cokolwiek to prosi przyjść i po prostu o pewne rzeczy się zapytać. A nie dywagować i domyślać się , że coś ktoś kombinuje.

       Jeszcze ostania rzecz o której chce poinformować, to to że na najbliższą sesję będziemy przygotowywać pewne zmiany dotyczące zasad korzystania z mienia komunalnego – ze świetlic i z strażnic wiejskich. Jest przykro, że w momencie kiedy świetlice przypominały stodoły to był święty spokój bo nikt tym się nie interesował. Gdy zaczęły przypominać obiekty z prawdziwego zdarzenia nagle okazało się że sporo ludzi się tym interesuje i chce wynająć i coś zorganizować. Dlatego chciałby wyjaśnić dzisiaj, że jeśli w kwietniu będzie sesja przedstawi regulamin korzystania z tego typu obiektów – hali sportowej, świetlic i strażnic. Dlaczego potrzebna jest zmiana, ponieważ to wynika również z Państwa informacji o sposobie naliczania chociażby mediów. Nie może to być ryczałtem, będzie to spisywane z licznika szczególnie w tych miejscach gdzie tego zużycia jest sporo. Dlaczego chociażby ostatni przykład z ostatniego roku, z funduszu sołeckiego ile sprzętu zostało do świetlic kupionych, bardzo dużo. Dlatego to zużycie energii jest zupełnie nieadekwatne do dzisiejszych opłat. Ale będzie również prosił tych sołtysów i państwa radnych, którzy  na swoim terenie mają tego typu obiekty o spotkanie w gminie na takim specjalnym zebraniu . Wyjaśni wtedy szczegółowo w jaki sposób ma się odbywać przepływ informacji między gminą która jest właścicielem tych obiektów, sołtysami , radnymi i prezesami OSP. Bo dochodzi do sytuacji przykrych z którymi spotyka się w niektórych miejscach z taką sytuacją, że się wpuszcza młodzież, dzieci itp. to nie może być tak że się wpuszcza bo to jest świetlica wiejska dla wszystkich. Musi być tu podana informacja od sołtysa, że w tych dniach od tej  do tej godziny młodzież będzie korzystała na zajęciach sportowych czy innego typu spotkaniu. Dobrze ale ta informacja musi być tu przekazana. A nie na zasadzie kiedy chcą to wchodzą bo mają jakieś spotkanie no i ich ktoś wpuścił i niech sobie posiedzą. A jak by coś się w tym czasie stało, kto ich wpuścił. Jest dobrze póki jest dobrze ale jak by było nieszczęście to wszyscy nagle nic nie wiedzą. Są pewne zasady, przepisy i nie będzie takiej sytuacji  gdzie pójdzie sobie grupa chłopców  bo mają ochotę piwa się napić. To nie jest bar i tak nie będzie. To jest miejsce , które powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Dlatego będzie prosił radnych i sołtysów o spotkanie żebyśmy sobie wyjaśnili kiedy i co należy składać, informacje, wniosek o wynajem. Jaki ma być przepływ informacji w tym temacie między sołtysami, radnymi a Urzędem. A szczególnie, że znów następne wyposażenie do świetlic trafi z funduszu sołeckiego i dlatego chciałby żebyście Państwo wiedzieli jak z tego korzystać.

-Radna A Olszewska zabierając głos powiedziała, że chciałaby wrócić do tematu , który był kilkakrotnie na tej sali poruszany i uważała, że ten temat całkowicie jest już załatwiony i nie ma problemu. Otóż okazuje się że nie,  problemy są  a dotyczy to dojazdu dzieci autobusami szkolnymi do szkoły. Na czym polega problem, on był kilka razy zgłaszany nawet na jednej z komisji czy przed sesją mówiła Panu Wójtowi, że te autobusy dalej stoją przy drogach. Pan Wójt to wyjaśniał i powiedział, że jest to kwestia ok. dwóch dni ze względu na to że trwają jakieś prace między ośrodkiem zdrowia a szkołą i że ten problem już nie będzie istniał. Otóż ten problem istnieje i on się nasilił dlatego że mieszkańcy skarżą się , osoby które jeżdżą samochodami skarżą się. Na czym polega problem Uważaliśmy, że jeśli dzięki Panu Wójtowi został zrobiony wjazd, został obniżony chodnik, obcięte drzewa więc już nie ma problemu z wjazdami autobusów. Tak problemu nie ma z wjazdem tylko nie rozumie jednego czy kierowcy robią to z bezmyślności, głupoty czy ze złośliwości bo oni nie wjeżdżają z dziećmi na ten plac. Oni wjeżdżają na plac tylko wysadzają dzieci na drodze do Klic albo jest to po stronie szkoły albo jest to po stronie przeciwnej. Nie dawno jak wczoraj miała zgłoszenie jednego z mieszkańców że byłby czołowo zderzył się z innym samochodem, ponieważ samochód ten wyjechał mu za autobusu i on go nie widział. Następnym razem przyszedł Pan który mówił żeby dziecko przejechał bo dziecko wyleciało mu za autobusu. Walczyliśmy o to żeby te dzieci miały bezpiecznie a  one nadal wysiadają na ulicy i jeżeli jest to jeszcze po stronie szkoły to jeszcze jest pół biedy ale to jest po drugiej stronie a więc one przebiegają przez ulicę jeżdżą samochody i stanie się kiedyś nieszczęście. Następnym takim problemem ważnym, które niestety utrudnia  mieszkańcom , którzy tam mieszkają  dojazd do ich posesji. Te autobusy zawracają na tym placu nieutwardzonym robiąc koleiny. Mieszkańcy nie maja jak przejechać ,są wyrżnięte koleiny, jest błoto i  jest niemożliwy dojazd do posesji. Po to walczyliśmy żeby było lepiej . Walka się zaczęła 13 marca czyli trwa dokładnie rok. To że te autobusy zaczęły wjeżdżać na plac przed szkołą wszyscy żeśmy się bardzo ucieszyli. Ale okazuje się że była to radość przedwczesna bo nie wie czy panowie kierowcy robią sobie samowolę czy firma w której jeżdżą o tym wie , czy to jest zawarte u nich w umowach czy powinniśmy tą umowę w jakiś sposób renegocjować. Nie zna tych warunków ale jest jeszcze jedna prośba chciała by żeby Państwo radni wypowiedzieli się w temacie naprawienia tej drogi dojazdowej i w jakiś sposób spowodowania  żeby ci kierowcy niestety zachowywali się tak jak powinni . Bo nie rozumie dlaczego dzieci nie mogą wysiąść na placu i dwa metry dojść do szkoły . Dlatego bardzo prosi i wnioskuje o to żeby zrobić ten kawałek drogi i w jakiś sposób tym ludziom tą drogę utwardzić, czy nawet wysypać czymś żeby oni mogli dojechać. I żeby zrobić coś w kierunku tym żeby ci kierowcy się podporządkowali temu co było uzgodnione. Mieli wjeżdżać na plac przed szkołą i dzieci miały tam wsiadać. Bardzo prosi o rozwiązanie tego problemu raz na zawsze. Bo uważaliśmy że temat jest załatwiony a on załatwiony nie jest.

     Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi radnej poinformował, że w momencie kiedy otrzymał informacje , że autobusy stoją tam gdzie stawały poprzednio to była kwestia naprawy placu i po naprawie temat miał wrócić do poprzedniego stanu  czyli wjazdy na plac tak jak to było już ustalone wcześniej,. Spodziewał się że to będzie kilka dni może trochę dłużej. Ale po tym czasie powinno to wrócić do sytuacji jaka była ustalona. Jeśli nie wróciło to będzie wystosowane pismo do firmy, że w przypadku stwierdzenia tego stanu poprosimy policje o interwencję i temat się skończy. Uważa że tego typu rzeczy są niedopuszczalne, bo jeśli się ustaliło pewne zasady postępowania to trzeba je przestrzegać. Była możliwość tolerowania tego wtedy kiedy warunki nie sprzyjały. Skoro jednak nie wróciło do normy oczywiście będziemy interweniować do firmy żeby kierowcy zachowywali się tak jak było ustalone.

Natomiast co do sposobu zachowania się na jezdni  to tam z oczywistych powodów wymagać to będzie interwencji ale nie w postaci naszego wysypania  ale po prostu przebudowy tej drogi. Czyli krótko mówiąc jest to następny element czy fragment rozmów z powiatem ponieważ jest to droga powiatowa.

   Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski dziękując  wszystkim za przybycie zamknął obrady XVI sesji Rady Gminy.

Po zamknięciu obrad Przewodniczący Rady wraz z Panem Wójtem złożyli zebranym życzenia z okazji świąt Wielkanocnych i zaprosili na tradycyjne jajeczko. 

Protokołowała:

…………….

M. Lachowicz                           

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2016 09:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 519
30 marca 2016 09:55 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl