Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XVII/16 z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 04.05.2016 r. zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2016 r. poz. 446 ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

                                                                 


Protokół Nr XVII/16

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie odbytej w dniu 04.05.2016 r. zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym  ( Dz. U z 2016 r. poz. 446 ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności………………………….14 radnych

                                                                                              / Radni: I Walczak i K Sowiński  

                                                                                                obecni do pkt.5/3  porządku obrad

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy………………………………………………..Pan L Zduńczyk

2.Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani M Kosińska

3.Skarbnik Gminy…………………………………………...Pani A. Daszczyńska

4.Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku……………Pan J Tadrzak

5.Sołtysi wsi wg. zał. listy obecności………………………..24 osoby

 

Pkt. 1

Przewodniczący Rady Pan T  Zabiegałowski otwierając obrady powitał radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał odczytał n/w porządek obrad, który został przyjęty jednomyślne /14 głosów za/.

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                     5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

   1/zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy

      za 2015 r.

   2/udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

   3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin

   4/zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2016

   5/uchylenia uchwały nr XXIV/141/12 z dn. 26.11.2012 r. w sprawie przystąpienia do

      sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

      Regimin

   6/przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

      wsi Regimin

   7/uchylenia uchwały Nr XXVII/163/13 Rady Gminy w Regiminie z  dnia 12.02.2013 r. w

      sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania

      przestrzennego miejscowości gminy Regimin

   8/przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

      miejscowości gminy Regimin

   9/przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

      zwierząt na terenie gminy Regimin 2016 r.

  10/w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin

  11/w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  

      odbierania  odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy

     Regimin  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela

     nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 12/przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony

      ofiar przemocy dla gminy Regimin na lata 2016 – 2020

13/przyjęcie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Regimin na lata 2016 - 2018

6.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

7.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z

   realizacją zadań.

8.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie za rok

  2015 .

9.Interpelacje i zapytania radnych

10.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

  11.Wolne wnioski i informacje

  12.Zamknięcie obrad

 

Pkt.2

       Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad powiedział, że protokół z poprzedniej sesji został przekazany radnym oraz wyłożony na sali obrad i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem czy mają uwagi dot. protokołu

      Do protokołu z XVI sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie /14 głosów za/

PKt.3

Wójt Pan L Zduńczyk informując o pracy miedzy sesjami poinformował o następujących sprawach:

 1. Po przygotowaniu stosownej dokumentacji w dniu 11 kwietnia rozpisany został przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kliczki". Na przetarg złożonych zostało 6 ofert, z których najkorzystniejszą przedstawiła firma PRDI Mława. Koszt zadania wyceniła ona na kwotę 77 129 zł.
 2. Tego samego dnia i w ramach jednego postępowania ogłoszony został przetarg na wykonanie inwestycji dotyczącej modernizacji drogi gminnej Kątki-Jarluty Duże - III etapu modernizacji. Podobnie jak w przypadku Kliczek do Urzędu Gminy wpłynęło 6 ofert. Także w tym przypadku najkorzystniejszą przedstawiła firma PRDI Mława, która wartość inwestycji wyceniła na kwotę 82 276 zł.
 3. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji w dniu 13 kwietnia rozpisany został przetarg na wykonanie zadania pn. . „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w m. Szulmierz". W dacie wyznaczonej jako ostateczny termin na składanie ofert, czyli do dnia 26 kwietnia złożono 3 zgłoszenia. Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 128 238 zł. przedstawiła firma PRDI Mława.
 4. Po przygotowaniu kompletu niezbędnej dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obiektu wiaty w m. Pawłowo zlokalizowanej przy budynku świetlicy. Termin wydania decyzji mija w pierwszej dekadzie bieżącego miesiąca.
 5. Po wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania działki w Koziczynie na cele rekreacyjno-sportowe do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie złożony został wniosek o pozwolenie na budowę dotyczące powyższego zadania.
 6. Wykonana została i przedłożona do Urzędu Gminy dokumentacja geodezyjno- inwentaryzacyjna dotycząca realizacji zadania odnowy parku podworskiego w m. Grzybowo. W związku z powyższym zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej tego zadania, która jednak musi być skonsultowana z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie.
 7. Z powyższym urzędem konsultowana jest także sprawa zagospodarowania terenów gminnych w m. Lipa, położonych w rejonie obiektów dworskich i objętych nadzorem konserwatora zabytków.
 8. W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego dokonano zakupu 11 szt. sprzętu (kosiarki, wykaszarki) wykazanych w złożonych wnioskach. Sprzęt ten, po przeszkoleniu w jego obsłudze, przekazany został do odpowiednich sołectw.
 9. *Ze środków Funduszu Sołeckiego dokonano kompleksowych zakupów wnioskowanych przez sołectwa kompletów zastawy stołowej. Łącznie do 5 Sołectw przekazano prawie 400 kompletów zastawy, a ponadto także 244 szt. innych elementów zastawy oraz 3 taborety gazowe. Łączny koszt tych zakupów wyniósł ponad 15,5 tyś. zł.
 10. W F O Ś i G W w Warszawie poinformował UG o przyznaniu dofinansowania VI etapu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Na podstawie złożonych przez mieszkańców wniosków sporządzony i złożony został do Funduszu wniosek i dzięki jego pozytywnemu rozpatrzeniu otrzymaliśmy kwotę 21 727 zł. stanowiącą 85% kosztów planowanego na ten rok zadania.
 11. Oddanie do użytku nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w Regiminie spowodowało możliwość korzystania z niego kolejnej grupie posesji. Na dzień dzisiejszy umowy o odbiór ścieków podpisało 34 nowych dostawców, z których 18 jest już podłączonych do sieci, zaś w najbliższych dniach nastąpi podłączenie kolejnych 11 posesji.
 12. Urząd Gminy otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Ciechanowie w którym oddalony został wniosek GS „SCh" w Regiminie o zasiedzenie działki w Grzybowie na której posadowiony jest sklep. Gmina Regimin nie uznawała tych roszczeń i występowała do sądu o odrzucenie wniosku GS „SCh". Jest to niewątpliwie sukces, ale jego osiągnięcie wymagało wielu działań, starań, przygotowania dokumentacji. Wcześniej decyzję identyczną jak w przypadku Grzybowa podjął sąd w stosunku do działek w Karniewie i Jarlutach Dużych.

13. Na podstawie decyzji MUW w Warszawie do budżetu gminy na 2016 r. wprowadzona została określona w przesłanym do nas piśmie kwota 2 686 665 zł., zaplanowana na wypłatę w 2016 r. świadczeń z programu „500+" dla osób zamieszkujących na terenie naszej gminy. Jest to kwota szacunkowa, która może ulec zmianom w rezultacie dokonania zbilansowania wypłat w pierwszym okresie wdrażania programu.

14. W dniu 1 kwietnia br. GOPS w Regiminie rozpoczął przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty środków z Programu „500+".Do dnia dzisiejszego złożonych zostało 346 takich wniosków. Wydano dotychczas 254 decyzje o przyznaniu w/w świadczenia. W związku z tym rozpoczęto także wypłatę pierwszej tury przyznanych świadczeń, w efekcie czego do świadczeniobiorców trafiły środki w wysokości 205 883 zł.

15. Po zebraniu odpowiednich wniosków, sporządzeniu zestawienia i złożeniu wniosku o przyznanie środków w dniu 28 kwietnia br. dokonano wypłaty I tury zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Ogółem należności wypłacono 269 gospodarstwom na łączną kwotę 300 660 zł.

16. W związku z rezygnacją dotychczasowej Sołtysa Sołectwa Kliczki, zgodnie z obowiązującym Statutem w dniu 23 marca br. zwołane zostało zebranie wiejskie mieszkańców Kliczek. Dokonano na nim wyborów nowego Sołtysa oraz składu Rady Sołeckiej. Funkcję tę objął pan Adam Czarnewicz.

17. Z powodu objęcia stanowiska Skarbnika Gminy rezygnację z funkcji Sołtysa Sołectwa Pniewo Czeruchy złożyła także pani Anna Daszczyńska. W związku z tym także w Pniewie Czeruchach odbyło się w dniu 31 marca zebranie wiejskie, na którym w głosowaniu tajnym dokonano wyboru nowego sołtysa. Został nim pan Andrzej Daszczyński.

 1. W dniu 16 kwietnia 2016 r. Odbył się w Koziczynie XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP w Regiminie. Podsumowano na nim działalność OSP w okresie minionej kadencji władz (2010-2015) oraz dokonano wyboru nowego składu Zarządu Oddziału Gminnego OSP, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku oraz przedstawicieli do zarządu Oddziału powiatowego zosp rp.
 2. W związku z powołaniem przez wojewodę mazowieckiego, na wniosek wójta gminy, komisji szacującej szkody w rolnictwie wynikające z wymarznięć, do urzędu gminy wpłynęło do dnia dzisiejszego 77 wniosków o szacowanie szkód. Komisja dokonała wizji lokalnych i sporządziła do dzisiaj 30 protokołów z tych oględzin

       W omawianym okresie wydano następujące zarządzenia:

       - w sprawie utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w   

          miejscowości Targonie  oraz ustalenia regulaminu jego funkcjonowania.

- przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz    sprawozdania o którym mowa w art. 265 pkt 2.

- w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Regimin

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2016 rok

- w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie za 2016 ro

- w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postepowania prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Przebudowa dróg gminnych z podziałem na zadania w m. Kątki – Jarluty Duże i Kliczki (wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego):

Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej Regimin – Kątki – Jarluty Duże na dł. Około 800 m – III etap. Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej w m. Kliczki 

-w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych. Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz.

- w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za

  2015

 -w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2016 r.

-w sprawie planu finansowego budżetu urzędu Gminy w Regiminie na 2016 r.

    Dyskusji nad przedstawioną informacją nie było.

Pkt.4

Przewodniczący Komisji informując o pracy Komisji między sesjami poinformowali o następujących sprawach:

- Członek komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani A Olszewska poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 3 posiedzenia, które dotyczyły: analizy wydatków GOPS, zaopiniowania wykonania budżetu gminy za 2015 r i zaopiniowania zmian do budżetu na obecną sesję Rady Gminy.

     Omawiane tematy komisja zaopiniowała pozytywnie.                                                     

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan J Dziąba poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia, które dotyczyły: analizy wykorzystania środków funduszu sołeckiego za 2015 r i  zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

    Omawiane tematy komisja zaopiniowała pozytywnie.

-Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż Pan K Sowiński poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia, które dotyczyły : działalności  OSP na terenie gminy z udziałem prezesów i komendanta gminnego,  analiza wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz zaopiniowania materiałów na obecną sesję Rady Gminy – sprawy dot,. GOPS.

    Omawiane tematy komisja zaopiniowała pozytywnie.

  Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było

Pkt. 5/1                                                                                                                         Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2015 i poinformowaniu zebranych, że sprawozdanie z wykonania budżetu było tematem obrad stałych komisji Rady i komisje zaopiniowały sprawozdanie pozytywnie zwrócił się do Wójta o zabranie głosu.

         Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że zgodnie z obowiązującą procedurą sprawozdanie zostało przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz na ręce Państwa Radnych za pośrednictwem Pana Przewodniczącego. Sprawozdanie to tak jak powiedział Przewodniczący Rady było tematem posiedzeń komisji gdzie było bardzo szczegółowo omawiane. Następnie poinformował, że jeśli chodzi o wykonanie budżetu to za 2015 r zamknął się on nadwyżką budżetową w wysokości ponad milion sto tysięcy zł. Dochody zrealizowaliśmy praktycznie w 100 procentach, wydatki zostały zrealizowane prawie w 90 %. Nie będzie szczegółowo określał w jakich pozycjach te wydatki były mniej wykonane niż plan,  ale główna zasada przy realizacji budżetu jest taka, że tam gdzie nie musimy jako gmina pieniędzy wydawać to staramy się po prostu ich nie wydawać. Nadwyżka którą uzyskaliśmy za rok poprzedni to gro środków to są środki z wydatków bieżących. Pamiętacie Państwo, że wydatki budżetu dzielimy na dwie grupy –wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne czyli majątkowe. Wydatki bieżące to jest to wszystko co nas kosztuje utrzymanie, pensje różnego typu remonty, chociaż wiele z nich można by było zaliczyć właściwie do inwestycji. Jest to najpoważniejsza pozycja w budżecie. Na wykonanie wydatków bieżących rzutuje przede wszystkim funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w ciągu roku wydaje kwotę blisko 3 milionów zł oraz utrzymanie szkół, które kosztują  budżet gminy ponad 6 mln zł. Jeśli mamy zrealizowany budżet w  wysokości 18 milionów to szkoły i GOPS tylko te dwie pozycje stanowią ponad 50 %  naszego budżetu, co jest istotne, że wszystkie te wydatki praktycznie  są wydatkami bieżącymi. W związku z tym % na inwestycje  jaki przeznaczamy  nie jest duży w porównaniu z całością budżetu chociaż i tak w ostatnich latach sięgaliśmy powyżej 23- 24 % . Jak będzie w tym roku trudno powiedzieć.  W roku poprzednim osiągnęliśmy prawie 20 % ale co będzie dalej nie wie. Jeżeli mamy budżet 18 milionów i z tego mamy 3 mln na inwestycje to % mamy przyzwoity. Ale doszły nam już wydatki na program 500 + ponad dwa i pół miliona a to są wydatki bieżące.  Więc ogólne wydatki się zwiększają a inwestycyjne zostają na starym poziomie. Tam gdzie nie musimy i tam gdzie są możliwe oszczędności staramy się tych środków nie wydawać, chociaż jeśli chodzi o wynagrodzenia w jaki sposób ta nadwyżka powstaje . Jeżeli np. w szkołach pracuje 100 osób i 3 – 4 z nich pójdzie na długotrwałe zwolnienie to należność wypłaca ZUS a nam pieniądze zostają i w ten sposób z różnych tego typu źródeł uzyskaliśmy tę nadwyżkę, która  będzie wprowadzona do budżetu.  Jest nam coraz trudniej ten budżet realizować, ponieważ jak sami państwo wiecie w dużej części tak jak w roku poprzednim opieraliśmy się na pieniądzach zewnętrznych . W roku 2015 uzyskaliśmy zwrot kosztów budowy kanalizacji kwotę ponad 1.800.000 zł . Pozyskaliśmy również z innych źródeł środki zewnętrzne  czyli łącznie do budżetu wpłynęło prawie 2 miliony zł z zewnątrz. W tym roku nie wie jak będzie dalej ponieważ przygotowywaliśmy różne wnioski, jednak na chwilę bieżącą naborów nie ma .  Jeżeli chodzi o nasze dochody to w roku poprzednim oscylowały w granicach 100 % z różnych źródeł. Czyli naszych własnych dochodów, z dotacji z subwencji wszystko to było wykonane prawie w 100 %.  Istotą jest to, że jeżeli realizujemy dochody to mamy zagwarantowane wydatki. Bo my możemy wydatków zaplanować więcej, ale jeżeli dochody nie będą zrealizowane to wydatków realizować nie możemy chyba że weźmiemy kredyt lub pożyczkę. Problem jednak polega na tym, że te pożyczki trzeba oddać. Łatwo się je bierze gorzej się je spłaca. My w 2015 roku wzięliśmy pożyczkę ale zwraca uwagę, że ta pożyczka jest na  inwestycje bardzo istotne dla gminy czyli oczyszczalnia i kanalizacja. A mimo to nasze zadłużenie i tak jest stosunkowo niskie, ponieważ jak nam wyliczono mamy około 20%  zadłużenia. Istotą jest to żeby zaciągać zobowiązania ale na cele konkretne. Ten budżet udało nam się zrealizować mimo bardzo niebezpiecznych sytuacji .  Z czym zaczęły być kłopoty  z płatnościami np. za śmieci. Na początku szło to w miarę przyzwoicie. Natomiast potem zaczęły robić się zadłużenia. Naraża to nas na koszty bo oczywiście upomnienia, potem pisma do komornika  A pieniądze musimy ściągnąć, bo płacimy PUK-owi za odbiór śmieci z tych pieniędzy które wpłacają mieszkańcy. Jeżeli ludzie zalegają z płatnościami no my musimy te pieniądze skądś wziąć lub podnieść opłaty za śmieci. Udało nam się tą sprawę trochę załatwić , poprzez prośby, telefony i sporo tych zaległości zostało ściągniętych. Następnym zagrożeniem były podatki. Tu udaje nam się robić w taki sposób, że jeśli gdzieś nam brakuje jakiejś kwoty to z innego źródła podatkowego mamy troszkę więcej i nam się to bilansuje na zero czyli dochody są zrealizowane. Rozumie, że ambicje nasze- moje państwa radnych , mieszkańców są daleko idące natomiast prosi abyśmy realnie patrzyli na budżet gminy tak jak na budżet własny. Jeżeli nie mamy środków tyle ile byśmy chcieli, to wydajemy tyle na ile nas stać. Więc Wójt państwo jako radni , sołtysi musimy rozumieć jedno, że potrzeby ludzi są olbrzymie i zgłaszane systematycznie ale  nie chciałby tak inwestować, że na końcu przychodzi komornik i licytuje. Oczywiście gminy nie zlicytuje ale po cóż doprowadzać do sytuacji takiej, że bierze się pożyczkę po to żeby spłacić poprzednią. Ta gospodarka finansowa pozwala nam na to żebyśmy byli wiarygodnym partnerem do rozmów. My nie mieliśmy kłopotów z zaciągnięciem pożyczek w Funduszu Wojewódzkim żadnych, ponieważ zarówno u firm ,wykonawców jak i takich instytucjach jak fundusz jesteśmy gminą bardzo wiarygodną. Przestrzegamy terminów płatności , realizujemy tak zadania żeby nikt nie był stratny i to wynika z faktu że gospodarka finansowa musi być taka, że nie musimy niepotrzebnych kredytów brać. Pamiętajcie Państwo jeżeli z dniem 1 stycznia wchodzimy w nowy roku budżetowy to my 1 stycznia musimy zapłacić już pensje chociażby nauczycielom za styczeń bo oni mają płatne z góry. A więc my wchodząc ze starego budżetu w nowy już musimy mieć pieniądze na wypłatę. A więc nie możemy na koncie mieć zero.

Wszystko to trzeba pilnować i na wszystko zwracać uwagę. Chce tylko stwierdzić, że kiedyś bardzo chodliwe było hasło , że my jesteśmy z tyłu jeśli chodzi o środki unijne, że u nas nic się nie dzieje i tak dalej. Przychodzi taki moment że takie rozliczenie się robi, publikuje się różnego typu zestawienia. Musi powiedzieć że nasza gmina źle nie wypada, jeśli chodzi o ogólną sytuacje związaną z pozyskiwaniem środków z zewnątrz. Bo ranking polega na tym, że przelicza się pozyskane kwoty na mieszkańców . Są gminy gdzie jest 10 tyś ludzi i pozyskano 5 milionów u na jest 5 tysięcy ludzi i pozyskaliśmy 4 miliony. Więc nie chodzi o kwotę ale ile gmina pozyskała na 1 mieszkańca.

W tym budżecie są również pozycje niestety które musimy realizować a o których być może państwo czy mieszkańcy nie mają pełnej świadomości że takie wydatki są. One po zbilansowaniu wcale nie dotyczą 50 czy 10 tysięcy zł . W ubiegłym roku wydaliśmy ok. 100 tyś zł na utrzymanie psów w schronisku w Pawłowie. Około 110 tysięcy na utrzymanie osób starszych w domach pomocy społecznej i nie na grono 20 – 30 osób tylko na kilka. Blisko 100 tysięcy zł zapłaciliśmy do miasta Ciechanowa i gminy Ciechanów za to że dzieci objęte nauczaniem przedszkolnym uczęszczają nie do naszych oddziałów tylko do przedszkoli prywatnych w Ciechanowie. Więc jest to już 300 tyś zł. I o tym przeważnie mieszkańcy nie wiedzą nie mają świadomości. Dziś mówił w sprawozdaniu o dwóch drogach łącznie 160 tyś zł czyli moglibyśmy w taki sposób zbudować z tych 300 tyś jeszcze następne odcinki dróg. Niestety na gminy zrzuca się kolejne obowiązki które powodują, że my w tym budżecie musimy ponosić kolejne koszty. Przykładem jest azbest i to nie jest duża kwota. Do tej pory Fundusz finansował utylizację azbestu w wysokości 100%  ale już w ubiegłym roku nie 100% tylko 85 % , 15 %  musiała dołożyć gmina. I co ma nie dołożyć, dokłada  tylko z jakiegoś innego źródła trzeba to pokryć. W związku z tym to nie jest tak prosto, że się usiądzie i podliczy i zobaczy w czym można się wykazać. Niestety  trzeba z jednego paragrafu przenieść na inny z jednego działu na drugi ponieważ musimy wykonać to co do nas należy. Mało tego musimy wykonać to czego państwo i mieszkańcy od nas oczekują a przynajmniej w części a jednocześnie robić to w taki sposób żeby nie zostać z długiem w kieszeni. Jeżeli bierzemy pożyczki to bierzemy na cele istotne i nie 100 tysięcy tylko milion . Udaje nam się to bilansować dzięki temu że przygotowujemy pewne inwestycje troszeczkę wcześniej tak jak dzisiaj mówił im szybciej puszczamy przetargi tym te ceny są niższe. Jest to kij który ma dwa końce, bo firma która tanio wygrywa przetarg potem szuka oszczędności. To też jest tak jak mówią szyte na przebite. Ale takie są fakty, bo były takie sytuacje w których na przetargach mieliśmy jedną firmę a wtedy ta jedna firma daje takie pieniądze jak chce . Przykładem droga ubiegłoroczna Karniewo  - Targonie. Informował Radę i dziękuje za przychylność w tym zakresie bo z tych przetargów jakie żeśmy zrobili / dwóch / wyszło, że kilometr drogi asfaltowej kosztować  by musiał 800 tyś zł, bo firma takie ceny na koniec roku wystawiała. W związku z tym w tej nadwyżce mamy również środki które dajemy teraz na realizację zadania które było bardzo kosztowne, bo nie wyobraża sobie sytuacji w której za 1 km asfaltu płacimy 800 tyś zł. Oczywiście nie wszystko udaje nam się zrealizować tak jak byśmy chcieli, nie wszystko robimy tak jak ludzie tego oczekują, bo każdy uważa, że jest najważniejszy. Tylko przypomina, że środki jakie mamy na inwestycje i nie tylko musimy dzielić na 25 sołectw. Jak wszyscy państwo tu siedzicie każdy oczekuje że już, że natychmiast, że mamy pieniądze i że to zrealizujemy. Tak się po prostu nie da i takich możliwości nie mamy. Natomiast musimy się zderzyć z taką barierą niestety, która coraz częściej jest widoczna i na tym bardzo boleje i uważa, że jest to podstawowy błąd, który się popełnia w tej chwili i wcześniej w kraju rozwija się ambicje ludzi i tz. ich potrzeby. Sami ludzie którzy, nie mają w domu na tego typu wydatki, które by chcieli ponieść od nas żądają realizacji rzeczy które uważają za słuszne. Innymi słowy jakby traktują gminę jak zupełnie inny kraj, gdzie na wszystko są pieniądze. Sami nie mają na wiele rzeczy a przecież te pieniądze nie pochodzą skądś tam tylko pochodzą także z podatków. I kończąc to wystąpienie bo nie będzie tutaj rozpatrywał poszczególnych tabelek i cyfr, bo to jest bez sensu moglibyśmy bardzo długo o tym rozmawiać. Natomiast powie w ten sposób że chciałby żeby następne budżety nam się tak ładnie spinały i dawały takie efekty. Ci którzy mieli kilka lat temu możliwość wysłuchania informacji, że my gdzieś mamy ukryte 6 milionów zł, bo coś takiego było to dzisiaj się przekonują że w budżecie nie da się nic ukryć. Budżet to nie jest worek do którego Wójt sobie wrzuca pieniądze  i wyjmuje ile chce i kiedy chce. Budżet to jest księgowość prowadzona na poziomie dzisiaj komputerowym, są to programy komputerowe. Jeżeli jakieś pieniądze są to my naprawdę ich nie ukrywamy, spożytkujemy je na poważne cele. Dziś powie w ten sposób większość środków jakie mamy z nadwyżki budżetowej z roku 2015 nie idzie na wydatki bieżące, bo je mamy w miarę zagwarantowane w tym roku.  Staramy się te kwoty uruchomić na inwestycje,  żeby z tych środków zbudować następne elementy infrastruktury, które będą służyły ludziom przez następne lata. Oczywiście najlepiej byłoby żeby od ludzi nie brać nic a dawać im wszystko a tak się nie da . Ciekawe jest sformułowanie, że należy od gminy żądać bo przecież ludzie do gminy płacą podatki. Gdybyśmy tylko bazowali na samych podatkach  jakie od mieszkańców do nas wpływają to ten nasz budżet byłby taki, że praktycznie rzecz ujmując mogliśmy sobie siedzieć zapalić światło, wypłacić pensje i iść do domu. Jest czasami śmieszne jeżeli przychodzi osoba płacąca 100 zł rocznie i krzyczy że ona chce mieć zbudowaną drogę bo ona płaci podatki. To na usta ciśnie się odpowiedź to ja pani te 100 zł umorzę a Pani za te 100 zł  niech sobie zbuduje drogę. Takie jest poczucie, że te podatki są wystarczające na wszystko. Następna sprawa to fundusz sołecki i tu prosi pamiętać o tym , że większość środków jest to ponad 300 tyś zł rocznie zostało wyasygnowane z budżetu .  To nie są pieniądze skądś tam, to są pieniądze wzięte z budżetu i oddane do dyspozycji funduszu sołeckiego. Potem to dzielimy na poszczególne sołectwa  zgodnie z liczbą mieszkańców i innymi przelicznikami ale pamiętajcie państwo, że to państwa wnioski do nas wpływają i te pieniądze tak naprawdę w większości pochodziły z funduszy, które szły na inwestycje. A przecież 80 % tych środków z tych 300 tyś zł to są wydatki bieżące. Bo nie jest inwestycją kupienie 400 zestawów zastawy dla ludzi. To jest wydatek bieżący. Nie jest wydatkiem inwestycyjnym kupienie materiałów na drogi czy nawet kupienie wykaszarki. Natomiast ma nadzieje , że w tym roku uda się zrealizować ten fundusz sołecki trochę spokojniej . Będziemy pisać o zwrot części środków, ale też nie wiadomo jak to będzie wyglądać bo mieliśmy otrzymywać 20 %  zwrotu całości tych wydatków, ale okazuje się że pieniędzy jest mało więc gminy mogą otrzymać 15 % zwrotu jak dobrze pójdzie. Tu można liczyć na to, że nam dadzą albo nie. Jeżeli starczy pieniędzy zwrócą jeżeli nie staczy  no to dadzą 10 % i też będziemy się z tego cieszyć. Realizacja budżetu jest możliwa dzięki współpracy z Państwem. Dzięki temu że Rada podchodzi do tego w sposób wyrozumiały i spokojny. Tu podziękowania chociażby od młodych sportowców  za to, że nigdy nie było problemów chociażby na ten cel. Jest to fakt, że były to pieniądze dobrze zainwestowane, bo sami państwo dobrze wiecie że, masa dzieci i młodzieży zajmuje się sportem a nie czymś innym. A pokus na dziś jest sporo. Każda złotówka jest wydawana w miarę ma nadzieję rozsądnie wg mojej oceny tak . Za realizację budżetu dziękuje Państwu Radnym, ale również pracownikom Urzędu, bo nie ukrywa, że tych zadań jest multum a ludzi nie przybywa bo trudno oczekiwać żebyśmy zatrudnili następnych parę osób. Jak przybywa zadań przekonać można się przy programie 500 + gdzie te same osoby pracujące w GOPS-e obsługują również ten projekt. Jeszcze raz dziękuje za współpracę, za zrozumienie jeśli popełnione były jakieś błędy bo tego nikt się nie ustrzeże . Prosi o wyrozumiałość i cierpliwość w kwestii realizacji tych zadań jakie przed nami stoją, bo wierzcie mi Państwo wszyscy chcieliby szybko, tylko czasami można popełnić drobny błąd, który może skutkować naprawdę wielkimi nieprzyjemnościami. Dlatego wszyscy pilnujemy drobiazgów , pilnujemy przepisów pilnujemy ustaw aczkolwiek ciężko jest na chwilę bieżącą realizować to co kiedyś było proste, łatwe i przyjemne. Dziękuje za zrozumienie i prosi jeszcze raz o cierpliwość i wyrozumiałość w różnych tematach, bo wierzcie mi państwo żeby tak naprawdę funkcjonowało szybko i treściwie to na każdym stanowisku funkcjonującym dzisiaj powinny być dwie osoby nie jedna. Prosta sprawa Pani inspektor od ochrony środowiska jest na zwolnieniu lekarskim i ktoś powinien ją zastąpić bo czekają wnioski dot.  wymarznięć. Bierze to następna osoba, ale ona przy okazji musi robić swoje i podobnie z innymi sprawami. To są sprawy ludzkie i należy to załatwić. Jeżeli były utrudnienia to przeprasza uważa, że realizacja budżetu wyszła dobrze jeśli ktoś ma uwagi to oczywiście ma takie prawo  i może to powiedzieć i to zarzucić. Natomiast życzyłby sobie i Państwu  i tej gminie żeby na spokojnie można było realizować ten budżet w roku 16 tak jak w latach poprzednich. Obyśmy mieli takie zadłużenie jakie mamy, spokój w dochodach i rozsądek w wydatkach. I myśli, że te opinie mają również ci którzy oceniali z zewnątrz ten budżet chociażby Regionalna Izba Obrachunkowa. Bardzo wiele osób  z zewnątrz i nie tylko, bo chociażby inni samorządowcy  czasami tak z zazdrością na nas patrzy, kiedy spojrzą na nasz poziom zadłużenia, na ilość inwestycji i na to jak stabilne mamy finanse. Bardzo wiele gmin chciało by mieć taką sytuacje jak my  szczególnie w zakresie stabilności finansowej, bo to jest bardzo istotne.

Po wypowiedzi Wójta zebrani zostali zapoznani z:                                                                           -Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2016  r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Regimin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. /Opinia pozytywna i stanowi zał. nr 3 do Prot. R.G./                                                                                                                                                              -uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Regiminie z dnia 22.04.2016 r. o opinii wykonania budżetu gminy Regimin za 2015 r. i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Regimin. / Opinia pozytywna i stanowi zał. nr 4 do Prot. R.G/                                                    - uchwałą Składu Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 04.2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Regiminie z dnia -22.04.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Regimin /Opinia pozytywna i stanowi zał. Nr 5 do Prot. R.G/.

     Po przedstawieniu w/w dokumentów Przewodniczący Rady Gminy Pan T Zabiegałowski otworzyły dyskusję:

      Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady                          Pana T Zabiegałowskiego jednomyślnie / 14 głosów za/ przyjęli przedstawione sprawozdanie podejmując uchwałę nr XVII/86/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2015 r.

Pkt.5/2

       Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. otworzył dyskusję.

         Radni głosu w dyskusji nie zabierali.

         Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. została podjęta jednomyślnie /14 głosów za / – uchwała Nr XVII/87/16

          Po podjęciu uchwały Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski złożył Panu Wójtowi w swoim imieniu i radnych gratulacje z tytułu otrzymanego absolutorium.

          W imieniu sołtysów gratulacje Panu Wójtowi złożyła sołtys m. Trzcianka Pani                        H Witkowska.

        Wójt Pan L Zduńczyk dziękując za  udzielone absolutorium powiedział, że zawsze takie głosowanie budzi emocje i zawsze człowiek liczy na to że będzie to pozytywnie ocenione. Po iluś latach ma w sobie taką nadzieję, że wszystko to co robi jest dobre. Natomiast jeszcze raz chciałby podziękować dlatego, że nie ma z naszej strony mojej, urzędu gminy, pracowników nawet krzty zniechęcenia czy odrobiny żalu, że tak się pracuje a nie inaczej. Wie że oczekiwania są olbrzymie mamy w sobie to że chcielibyśmy jak najwięcej , jak najlepiej . Ale wierzcie mi Państwo praktyka powoduje, że kiedy się bierze budżet do ręki to się patrzy na tabelki i liczy się pieniądze. Ma zawsze takie wrażenie do dzisiaj, że wiele osób myśli że tak przychodzi się do gminy do Wójta, Wójt ma pieniądze i sztuka polega na tym jak z tego worka te pieniądze, te parę złotych wyrwać. To nie ma tak. Wielu z was wie doskonale o tym, że czasami mi łatwiej jest wydać i podjąć decyzję o wydaniu 5 czy 10 tyś zł niż wyrazić zgodę na 200 zł  bo  w § tych dwustu złotych po prostu nie ma. I nikomu nie żałuje pieniędzy tylko chciałby żeby w zamian za to zostały wydane tak jak należy. A druga rzecz żebyście państwo zrozumieli, że tak jak przede mną tak jak i przed panią skarbnik i przed pozostałymi  urzędnikami stoi odpowiedzialność za wydawanie pieniędzy. To my podpisujemy faktury, my ponosimy konsekwencje a sami państwo doskonale wiecie jak to wygląda gdy sołtysi przychodzą i podpisują protokoły realizacji funduszu sołeckiego. Macie państwo teraz żywy przykład jak to się odbywa. Podpisuje się protokół, że zostało to wykonane. To jest odpowiedzialność za to, że potwierdzacie prawdę lub nie. I dlatego ja przez tyle lat podpisując dokumenty muszę wiedzieć o tym ,że podpisuję dokument zgodnie z prawem i realny do bieżącej sytuacji. Być może dlatego absolutorium kolejne za które bardzo dziękuje i ma nadzieję, że w roku 2017 znów się spotkamy  zdrowi, cali z satysfakcją, że znów udało nam się coś zrobić, iść do przodu i mieć satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku. Jeszcze raz serdecznie dziękuje i może obiecać tylko tyle, że na pewno dołoży wszelkich starań żeby Państwa wnioski zostały zrealizowane, bo dla niego jest to ogromna satysfakcja  jeżeli uda się coś zrobić . Państwo cieszycie jako radni, sołtysi , mieszkańcy zazwyczaj się cieszą, bo mają coś nowego a za tydzień chcą czegoś innego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Pkt.5/3

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia

          Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że propozycja zmian w zakresie przedsięwzięć (załącznik nr 2 do WPF) jest zarówno w pozycji wydatków bieżących jak i majątkowych. Zwiększeniu  uległy nakłady na wydatki bieżące dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego – aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę  90.000,00zł. W zakresie wydatków majątkowych do realizacji wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1400m" – planowana kwota 20.000 zł w 2016 roku oraz kwota 100.000,00 zł w roku następnym. Zwiększono również dla roku 2016 nakłady na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – III etap –Targonie, Lekowo, Grzybowo” o kwotę 540.000,00 zł.

Wprowadzono dochody i wydatki dla roku 2015 zgodne z faktycznym wykonaniem wynikającym ze sprawozdań Rb 27s i Rb28s oraz bilansu za rok 2015. Budżet gminy w roku 2015  zamknął się nadwyżką w kwocie 1.129.312,40 zł.

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżet gminy jest zgodny z Uchwałą Budżetową na 2016 rok. Planowany  deficyt na rok 2016 wynosi 707.795,51zł. i zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.124.319,78zł. Planowane przychody budżetu w wysokości w kwocie 1.124.319,78zł stanowią  wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy i przeznacza się je na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę planowanych pożyczek w kwocie 416.523,27zł .

Po wypowiedzi Wójta w dyskusji głos zabrała radna Pani H Ładzińska, która zwróciła uwagę, że w załączniku – wykaz przedsięwzięć powinny być ujęte wszystkie zadania a nie tylko te które są zmieniane/

Więcej uwag do przedstawionych zmian nie wniesiono.

           Radni na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie / 12 głosów za/ przyjęli zaproponowane zmiany podejmując uchwałę Nr XVII/88/16 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.

Pkt.5/4

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2016 poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

         Wójt Pan L Zduńczyk poinformował zebranych, że proponowanymi zmianami zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 19.884,00 zł, w tym:

w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3.300,00 zł, w rozdziale 75023, w § 0970. kwotę odsetek ustalono na podstawie szacunku stanu środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy na koniec I kwartału 2016r.,

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 13.704,00 zł. Zwiększenie dotyczy głównie podatków w rozdziale 76516 w § 0910, ponadto w rozdziale 75621 w § 0010 i § 0020 zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – pismo Ministra Finansów  z dnia 16 marca 2016r., ST3.4750.4.2016r. dotyczącego zmian kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.150,00zł, wprowadzono
w rozdziale 80104 zwiększeń dokonuje się z tytuły wpływów z różnych dochodów po dokonaniu analizy  za miesiące I – III 2016r.,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 730,00 zł, zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 43.408,00 zł, w tym:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 43.408,00 zł, wprowadzono
w rozdziale 80101 w związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2016r., DWST-WSST.356.2811.2016.CKW dotyczącym zmian kwoty subwencji oświatowej na 2016 rok.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 134.000,00 zł, w tym:

w dziale 600 – Transport i łączność - o kwotę 20.000 zł. zwiększenia w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia w § 4300 o kwotę 20.000 zł,

w dziale 710 Działalność usługowa - o kwotę 90.000 zł, w dziale 71004 w § 4300
w  związku z koniecznością uzupełnienia środków na realizację uchwał dotyczących sporządzenia planów miejscowego zagospodarowania miejscowości Regimin i wsi Regimin (zadanie objęte WPF).

w dziale 754-  Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona przeciwpożarowao kwotę 5.300,00zł- zwiększenia dokonuje się w rozdziale 75412  o kwotę 5.000,00zł oraz w rozdziale 75414 w § 2910 dotyczącą zwrotu nienależnie pobranej kwoty dotacji.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 13.800,00zł zwiększenia dokonuje się w rozdziałach 90004, 90013 i 90095 zgodnie ze złożonymi wnioskami na zabezpieczenie niezbędnych wydatków dotyczących usług i zakupu materiałów.

W dziale 921 – Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego,
o kwotę 4.900 zł, w rozdziale 92116  – zwiększenie dotacji dla samorządowej instytucji kultury zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika GBP w Regiminie.

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 951.807,00 zł, w tym:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 zwiększa się wydatki o kwotę 576.000,00zł – nowe zadania inwestycyjne nie objęte WPF pn. „ Budowa sieci wodociągowej w m. Karniewo”, „Zakup wózka paletowego z wagą na oczyszczalnię ścieków w Targoniach” oraz zwiększenie nakładów finansowych na zadanie objęte WPF pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – III etap – Targonie, Lekowo, Grzybowo – Budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków”- zagwarantowanie części środków własnych na realizację zadania. 

dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 160.000,00 zł, - nowe zadanie inwestycyjne objęte WPF pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie na odcinku ok. 1400 m.”, nowe zadanie inwestycyjne nie objęte WPF pn. „ Przebudowa drogi gminnej Karniewo-Targonie na odcinku ok. 200m”.

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki inwestycyjne

o kwotę -50.000,00zł nie objęte WPF pn:”Zakup działki pod park wiejski w m. Regimin” – są to wydatki konieczne ze względu na powiększenie terenu pod planowany park z uwagi  na zapewnienie dostępu na obszar planowanego parku z drogi powiatowej Grzybowo-Szulmierz.

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł, w związku z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

w dziale 754 Komendy powiatowe Policji zwiększa się o kwotę 89.500,00zł -zabezpieczenie środków na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Policji oraz w rozdziale 75412 w § 6060 – zakup lekkiego używanego samochodu strażackiego – dotyczy zezłomowania dotychczas pozostającego na wyposażeniu samochodu OSP, którego utrzymanie i koszty remontów są nieadekwatne do możliwości wykorzystania tego pojazdu.

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 29.307,00zł w związku z wydatkami dotyczącymi modernizacji posadzki w obiekcie szkoły.

w dziale  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę  12.000,00zł – wydatek nie objęty WPF, który dotyczy modernizacji placu zabaw w m. Kozdroje.

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki nr 3 - „ Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.”, nr 6 - „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” oraz nr 7 „ Wydatki na 2016 rok związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zwiększają i zmniejszają dochody oraz zwiększają wydatki. W związku z powyższym zwiększeniu uległ deficyt budżetu gminy. Zostanie on pokryty z kwoty wolnych środków.

      Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Jednomyślnie / 12 głosów za/ zaakceptowali przedstawione zmiany podejmując uchwałę nr  XVII/89/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2016 rok.

Pkt. 5/5

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/141/12 z dn. 26.11.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Regimin poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

       Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że ze względu na obserwowane zapotrzebowanie społeczeństwa oraz konieczność uporządkowania sfery planowania przestrzennego, uzasadnione jest podjęcie uchwały o określeniu aktualnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na konieczność uwzględnienia z aktualnym brzmieniem przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zachodzi konieczność uchylenia poprzedniej uchwały.

       Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Jednomyślnie / 12 głosów za/ podjęli uchwałę nr XVII/90/16 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/141/12 z dn. 26.11.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Regimin.

Pkt.5/6

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Regimin poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

         Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że niniejszą uchwałą objęty jest obszar miejscowości Regimin posiadający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały Rady Gminy w Regiminie z 2004 r. Ze względu na obserwowane zapotrzebowanie społeczeństwa oraz konieczność uporządkowania sfery planowania przestrzennego, uzasadnione jest podjęcie uchwały o określeniu aktualnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

      Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Jednomyślnie / 12 głosów za/podjęli uchwałę Nr XVII91/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Regimin.

Pkt. 5/7

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/163/13 Rady Gminy w Regiminie z  dnia 12.02.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminy Regimin poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że tak jak w poprzednich uchwałach ze względu na obserwowane zapotrzebowanie społeczeństwa oraz konieczność uporządkowania sfery planowania przestrzennego, uzasadnione jest podjęcie uchwały o określeniu aktualnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

      Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Jednomyślnie / 12 głosów za/ podjęli uchwałę Nr  XVII/92/16 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/163/13 Rady Gminy w Regiminie z  dnia 12.02.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminy Regimin

Pkt. 5/8

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminy Regimin poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

         Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że również w tej uchwale tak jak w poprzednich z uwagi na obserwowane zapotrzebowanie społeczeństwa oraz konieczność uporządkowania sfery planowania przestrzennego, uzasadnione jest podjęcie uchwały o określeniu aktualnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

         Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Jednomyślnie /12 głosów za/ podjęli uchwałę nr XVII/93/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminy Regimin.

Pkt. 5/9

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Regimin w 2016 r poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że uchwała w tej kwestii została podjęta na poprzedniej sesji czyli 10.03. Pan Wojewoda w  drodze nadzoru prawnego zwrócił uwagę na bezzasadność zapisu § 6 pkt. 2 oraz zwrócił uwagę na inne drobne nieścisłości. Przedstawiony projekt uchwały uwzględnia uwagi nadzoru prawnego.

         Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Jednomyślnie / 12 głosów za/ podjęli uchwałę nr XVII/94/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Regimin 2016 r.

Pkt.5/10

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Regimin, poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Regimin, w tym wymagania dotyczące: uprzątania błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycia i napraw pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz utrzymania zwierząt gospodarskich. Reguluje również system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. W Regulaminie odniesiono się do poszczególnych strumieni wytwarzanych odpadów komunalnych, zgodnie z Krajowym Programem Gospodarki Odpadami. Uchwalając niniejszy regulamin Gmina Regimin tworzy ramy prawne dla systemu zbierania i odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, m.in. przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i porozbiórkowych oraz zużytych opon i odpadów zielonych.

W ten sposób Gmina Regimin zapewnia objęcie zorganizowanym systemem odbierania wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Realizuje w ten sposób swoje obowiązki ustawowe, w szczególności takie jak zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

- ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

- osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu.

Projekt Regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

       Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Jednomyślnie / 12 głosów za/ podjęli uchwałę nr XVII/95/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Regimin.

Pkt. 5/11

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

        Wójt Pan L Zduńczyk poinformował, że w wyniku nowelizacji z dnia 28 listopada 2014r  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., gminy mają obowiązek  podjęcia nowych uchwał.  W celu  wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy w Regiminie powinna przyjąć uchwałę  w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za  uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty  selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uchwała szczegółowo określa usługi , które będą  świadczone przez Gminę Regimin  w ramach opłaty za odbieranie odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  zgodnie z określoną częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  Zakres świadczonych usług został tak zaplanowany , aby środki uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w sposób jak najbardziej efektywny przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi  dogodnego dla mieszkańców. Uchwała w sprawie szczegółowego  sposobu i zakresu świadczeń usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie  tych  odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  oraz ustalenia stawki w.w. opłaty wzoru deklaracji oraz terminu ,  częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty. Wszystkie te uchwały tworzą podstawę do wdrożenia nowego systemu  gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Regimin.

            Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Jednomyślnie / 12 głosów za/ podjęli uchwałę nr XVII/96/16 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pkt.5/12

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy dla gminy Regimin na lata 2016 – 2020

poprosił Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan T Lewandowskiego przedstawienie uzasadnienia.

    Kierownik GOPS poinformował, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Uchwałą Nr XL/218/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 5 października 2010 r. przyjęto Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015. W związku z utratą ważności obowiązywania ww. aktu zaistniała konieczność przyjęcia nowego Programu. Określenie okresu obowiązywania nowego Programu jest ściśle związane z okresem obowiązywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Regimin na lata 2016-2020, gdyż niniejszy Program Przeciwdziałania Przemocy w sposób całościowy i ścisły wpisuje się w ten strategiczny dla naszej Gminy dokument.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Regimin na lata 2016-2020 ma charakter długofalowy i jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji Programu na lata 2010-2015. W miarę potrzeb i sytuacji społecznej zadania programu mogą ulec zmianom i udoskonaleniom.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

       Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Jednomyślnie /12 głosów za/ podjęli uchwałę Nr XVII/97/16 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy dla gminy Regimin na lata 2016 – 2020.

Pkt. 5/13

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Regimin na lata 2016 – 2018 poprosił kierownika GOPS pan T Lewandowskiego o przedstawienie uzasadnienia.

        Kierownik GOPS Pan T Lewandowski poinformował, że obowiązek przyjęcia niniejszej uchwały wynika wprost z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na gminy obowiązek uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny.

Celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Regimin jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, a związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak i również profilaktyką środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny przy ścisłej współpracy samorządu, organizacji samorządowych i innych instytucji zajmujących się rodziną.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

       Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Jednomyślnie / 12 głosów za/podjęli uchwałę nr XVII/98/16 w sprawie przyjęcie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Regimin na lata 2016 – 2018.

Pkt.6

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad powiedział, że ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Radni otrzymali wraz z innymi materiałami na sesję. Ponadto ocena ta była tematem obrad komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, bezpieczeństwa Publicznego i Ochronny P. Poż. Następnie poprosił Kierownika GOPS o  przedstawienie w/w zagadnienia.

        Kierownik GOPS Pan Lewandowski poinformował, że zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Regimin zawiera dane o sytuacji demograficznej i społecznej, dane o osobach korzystających z pomocy społecznej, wybrane

usługi pomocy społecznej, instytucje pomocy społecznej, zwiększenie zasobu pomocy społecznej, kadrę ośrodka pomocy społecznej, koszty prowadzenia i utrzymania zasobu

pomocy społecznej, środki na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz wskaźniki oceny zasobów pomocy

społecznej.

Rozwój lokalnego systemu pomocy społecznej zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami wyznacza Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Regimin na lata

2016-2020.

Stworzenie sprawnego i skutecznego systemu wsparcia na terenie Gminy w celu poprawy sytuacji życiowej mieszkańców i stworzenie odpowiednich warunków prawidłowego

funkcjonowania rodzin, warunków do rozwoju osobistego i zawodowego oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu to misja określona w ww. dokumencie.

Jednostką organizacyjną Gminy Regimin, utworzoną do realizacji celów określonych w Strategii oraz do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,

funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, wspierania dziecka i rodziny, zadań zleconych przez organy władzy samorządowej i

administrację rządową jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie.

Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi zał. nr 21 do protokołu/. Dyskusji nad przedstawioną oceną nie było.

Pkt. 7

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad powiedział. że sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015  każdy z Radnych otrzymał i miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Również ten materiał był tematem posiedzenia Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochronny. Następnie poprosił Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pana Tadeusza Lewandowskiego o wprowadzenie do w/w zagadnienia.

        Kierownik GOPS Pan T Lewandowski poinformował, że obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych spoczywa na samorządzie terytorialnym. W Gminie Regimin realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powierzona została Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Regiminie. Od 2012 roku jest to instytucja odpowiedzialna za realizację zadań wynikających z wyżej cytowanej ustawy.

Do podstawowych zadań nałożonych na gminy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej należy :

Tworzenie i rozwój systemu wsparcia dla rodziny:\

- praca asystenta rodziny

- pomoc w opiece i wychowywaniu dziecka w placówkach wsparcia dziennego

- tworzenie warunków do działania dla rodzin wspierających

Współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w systemie pieczy zastępczej

Opracowanie i realizacja 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie wspiera rodziny niewydolne wychowawczo poprzez działania zmierzające do przywrócenia ich prawidłowych funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Po analizie sytuacji rodziny oraz jej środowiska rodzinnego dokonuje się diagnozy przyczyn kryzysu. Kolejnym krokiem jest opracowanie skutecznego plany pomocy, którego celem jest rozwój umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i podniesienie świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny. Przy realizacji celów ważną rolę pełni poradnictwo specjalistyczne, konsultacje, mediacje, wsparcie asystenta rodziny. Asystent podczas pracy z rodziną używa całego wachlarza metod zmierzających do osiągnięcia wyznaczonych celów. Podczas wizyty w środowisku motywował poszczególnych członków rodziny, podnosił poczucie ich własnej wartości, wzmacniał, towarzyszył przy podejmowaniu własnych decyzji przydzielał działania do realizacji. Ważnym elementem pracy asystenta była współpraca z pozostałymi pracownikami związanymi ze wsparciem rodziny ( np. pracownikiem socjalnym, kuratorem, pedagogiem szkolnym, wychowawcą, dzielnicowym, koordynatorem pieczy zastępczej, itp.) i wytyczanie wspólnego kierunku działania. Głównym działaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwienie jak najszybszego powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

Decyzje o przydziale asystenta rodziny do rodziny niewydolnej wychowawczo podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie na podstawie wywiadu środowiskowego opisującego obszary dysfunkcji występujące w rodzinie i wniosku pracownika socjalnego w sprawie przyznania asystenta.

Zadania asystentów rodziny skupiały się wokół podniesienia kompetencji rodzin. Kluczową rolę odgrywało poradnictwo i pomoc w załatwianiu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem rodziny. Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego poprzez planowanie czasu na realizację zadań ( sprzątanie, zakupy, racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi, ustalenie pór posiłków, sprawy urzędowe itp.) .Kolejnym obszarem działania asystenta było pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku i nauka aktywnego uczestnictwa w różnych sferach jego życia. Asystenci motywowali również członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomagali w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia.

W 2015 roku działaniami wspierającymi motywującymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             i pomocowymi asystentów rodziny objętych zostało 21 rodziny ( 90 osób w tym 57 dzieci) w wymiarze średnio 11 h godzin miesięcznie w na rodzinę. Wspieranie rodziny jest procesem powolnym i długotrwałym, dającym bardzo trudno osiągalne wymierne efekty działania. Sprawozdanie stanowi zał. nr 22 do protokołu/. Dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem nie było.

Pkt.8

Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku powiedział, że sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie za rok 2015  oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej również zostało przesłane radnym i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Sprawozdanie to było tematem obrad komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, bezpieczeństwa Publicznego i Ochronny P. Poż. Następnie poprosił Kierownika GOPS o  przedstawienie w/w zagadnienia.

        Kierownik GOPS Pan T Lewandowski poinformował, że pomoc społeczna udzielana jest mieszkańcom gminy, którzy nie radzą sobie z zaspokajaniem potrzeb bytowych i rozwiązywaniem codziennych problemów we własnym zakresie wymagając tym samym zewnętrznego wsparcia.

W 2015 r. – 371 osobom przyznano decyzją świadczenia z pomocy społecznej. Tut. Ośrodek swoim wsparciem objął 201 rodzin, w których było 650 osób ( jest to 12, 95 % mieszkańców gminy). Wydano 822 decyzje przyznające świadczenia z pomocy społecznej.

Podstawowe zasady ubiegania się o pomoc społeczną określają art. 7 i art.  8 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie, z którymi prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, jeśli jej dochód nie przekracza 634,00 zł.

- rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 514,00 zł.

Poza spełnieniem kryterium dochodowego konieczne jest wystąpienie, co najmniej jednej okoliczności powodującej istnienie problemu społecznego: ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa, wielodzietności, itp.

Najczęściej występujące przyczyny w roku 2015 powodujące konieczność korzystania ze wsparcia to: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.   Z analizy sprawozdawczej wynika, iż dominującym problemem w gminie Regimin jest wysokie bezrobocie. Stopa bezrobocia w powiecie ciechanowskim na koniec  2015 r. wynosiła 15,3 % (według danych PUP wynika, iż na dzień 31.12.2015 r. z terenu gminy Regimin zarejestrowanych bezrobotnych było 354 osoby, w tym 155 kobiet).

Z analizy potrzeb w zakresie pomocy społecznej wynika, iż w gminie Regimin niedobory w szczególności dotyczą takich zagadnień jak:starość -  W związku z rosnącą liczbą osób w wieku poprodukcyjnym oraz starszym,  rosną potrzeby dotyczące tej grupy mieszkańców. Dla osób, które wymagają zapewnienia odpowiednich warunków w domu należy zadbać o  środki finansowe na zwiększenie liczby świadczonych usług opiekuńczych, a dla osób całkowicie zależnych od innych i nie mających odpowiednich warunków domowych trzeba przewidzieć środki na pokrycie ewentualnych kosztów umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Sprawozdanie stanowi zał. nr 23 do protokołu/  Dyskusji na w/w sprawozdaniem niebyło.

W Pkt. 9 głosu nie zabierano.

W Pkt. 10 głosu nie zabierano.

Pkt.11.Wolne wnioski i informacje

W wolnych wnioskach głos zabrali:

 Radny K Pawłowski zwrócił się z prośbą o postawienie znaku ograniczającego prędkość na drodze Kozdroje – Trzcianka

Wójt Pan L Zduńczyk odnosząc się do wypowiedzi radnego poinformował, że jest tablica informująca, że jest to teren zabudowany, która obliguje kierowców do zmniejszenia prędkości do 50 km/ godz.

-Wójt Pan L Zduńczyk zaprosił zebranych na uroczystość 90- lecia OSP Pawłowo

  która odbędzie się 21 maja br.

-zawody sportowe Leśna zaDyszka w Szulmierzu 11 czerwca br. na które, zaprasza serdecznie całe rodziny. Każdy znajdzie dystans odpowiadający jego możliwościom. Organizatorzy: Urząd Gminy w Regiminie, Fundacja Lilium, MUKS Czarni Regimin i Grupa biegowa "zaDyszka"

-gminny dzień dziecka połączony z początkiem wakacji, który odbędzie  się w Regiminie na boisku.

Następnie Pan Wójt nawiązując do różnego typu imprez organizowanych w ubiegłym roku powiedział, że było z nimi trochę kłopotów jeśli chodzi o jakieś małe dofinansowanie o jakie Państwo prosiliście, ponieważ tego tupu imprezy nie mogą być w budżecie. Jeżeli robi to sołectwo, jeżeli robi to ktoś tam na miejscu jest kłopot zawsze nie z pieniędzmi tylko z tym w jakiej formie prawnej  państwu te pieniądze przekazać. Dlatego w tym roku został stworzony kalendarz imprez gminnych .W związku z tym zostały zwiększone wydatki na działalność kulturalną gminy w tym celu, żeby być współorganizatorem lub organizatorem takich imprez i wtedy formalnie dofinansować jej organizację. W tym roku mamy chociażby tą leśna zadyszkę, dzień dziecka w Regiminie, mamy rajd rowerowy w Szulmierzu , turniej piłki nożnej w Klicach, święto ziemniaka w Zeńboku. My spokojnie możemy takie imprezy dofinansować. Jeśli Państwo macie pomysł u siebie w sołectwie we współpracy z sąsiadami na zorganizowanie takiej imprezy naprawdę zachęca żebyście się zwrócili z propozycją wpisania takiej imprezy do kalendarza imprez gminnych. Dlatego uważa, że jeśli będą takie pomysły i będą takie propozycje naprawdę nie będziemy odmawiać środków na ten cel ponieważ jest to państwa zabawa państwa inicjatywa . Jeżeli już macie tego typu rzeczy to bardzo prosi . Bo naprawdę były kłopoty z tymi 200 – 300 zł  na jakiś festyn wiejski dla dzieci. Bo nie było gdzie tego wpisać ponieważ gmina tego nie organizuje więc formalnie nie powinna dawać na to środków a my chcieliśmy pomóc więc było to trochę z funduszu lub z czegoś innego i było to bez sensu . Zaprasza więc na te imprezy bo  one nie są robione dla gminy dla urzędu one są robione dla państwa.

    Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Pan T Zabiegałowski podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XVII sesji Rady Gminy.

 

Protokołowała:

………………

M. Lachowicz    

 


 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2016 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 949
27 lipca 2016 14:37 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2016 14:36 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2016 14:35 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl