Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XXIV/16 z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 20.12.2016 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2016 r. poz. 446 ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.


Protokół Nr XXIV/16

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 20.12.2016 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym  ( Dz. U z 2016 r. poz. 446 ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady                                         15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności                       14 radnych

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:


1. Wójt Gminy                                                Pan Lech Zduńczyk

2. Sekretarz Gminy                                          Pani Małgorzata Kosińska

2. Skarbnik Gminy                                            Pani Anna Daszczyńska

3. Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku     Pani Agnieszka Wolińska

4. Kierownik GOPS                                           Pan Tadeusz Lewandowski

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady  Pan Tomasz Zabiegałowski otwierając obrady powitał radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Po stwierdzeniu quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał  porządek obrad do, którego jednomyślnie – 14 głosów za – na wniosek Pana Wójta Lecha Zduńczyka dodano pkt 5/1 dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Porządek obrad z przyjęty wnioskiem został przyjęty jednomyślnie – 14 głosów za.

 

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                     5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2016  r.

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin

3) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin

4) uchwała budżetowa Gminy Regimin na rok 2017

5) zmian w statucie Gminy Regimin

6) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie

7) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Regimin

8) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

               Alkoholowych

9) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

10) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Regimin na lata 2016 – 2023.

11) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju

            Gospodarczego i Rolnictwa na 2017 rok

12) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty,

            Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. na 2017 rok

13) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

6.Interpelacje i zapytania radnych                                                                                                                  7.Wolne wnioski i informacje                                                                                                              8.Zamknięcie obrad

 

Pkt 2

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad poinformował, że protokół z poprzedniej sesji został przekazany radnym oraz był wyłożony na sali obrad i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem czy mają uwagi dotyczące protokołu.

Do protokołu z XXIII sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie – 14 głosów za.

 

Pkt 3

Wójt Pan Lech Zduńczyk informując o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach:

 1. Zakończono i rozliczono zadanie związane z wymianą posadzek na dwóch korytarzach w obiekcie zajmowanym obecnie przez Gimnazjum w Regiminie. Odbioru prac dokonano na początki ubiegłego tygodnia. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 37 tys zł.
 2. Zakończono prace przy ułożeniu nowej nawierzchni wykonanej ze sportowej wykładziny, w pomieszczeniu znajdującym się w hali sportowej wykładziny, w pomieszczeniu znajdującym się w hali sportowej, w którym urządzona zostanie sala korekcyjno-rehabilitacyjna przeznaczona dla beneficjentów edukacyjnego programu unijnego. Koszt wykonanych prac zamknął się w kwocie  niecałych 12 tys zł.
 3. Po podpisaniu stosownego aneksu z Mazowiecką Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, dotyczącego zmiany przeznaczenia otrzymanego dofinansowania, dokonano zakupu wyposażenia przeznaczonego do urządzenia Sali do zajęć korekcyjno-rehabilitacyjnych. Elementy tego wyposażenia przekazane zostały również do szkól w Szulmierzu i Zeńboku. Montaż i ustawienie urządzeń przewidywane jest zaraz po okresie świątecznym. Koszt zakupionych urządzeń wyniósł prawie 30 tys zł. i został w całości pokryty z dotacji unijnej.
 4. Zakończona została budowa sieci wodociągowej w m. Karniewo. Uruchomienie sieci nastąpi po zakończeniu wymaganych prawem badań wody, co pozwoli na ostateczny odbiór inwestycji.
 5. Zakończono prace związane z utwardzeniem placu gminnego w m. Grzybowo polegające na ułożeniu nawierzchni placu z kostki chodnikowej na powierzchni  ponad 770 m.kw. Koszt zadania zamknął się w kwocie 88 tys. zł. brutto.  W okresie wiosennym dokonane zostaną nieznaczne korekty dotyczące m.in. wyrównania nawierzchni. Wskazane jest wykonanie tych wyrównań  po okresie jesienno-zimowym i ustabilizowaniu się nawierzchni.
 6. W dniu 19 grudnia 2016 firma , która otrzymała zlecenie na wykonanie Planu Rewitalizacji Gminy Regimin na lata 2016-2023, przedstawiła na zebraniu konsultacyjnym przygotowany projekt w/w dokumentu. Program uzyskał akceptację osób obecnych na tym zebraniu w związku z czym na sesji przedstawiony zostanie do zatwierdzenia przez Radę Gminy.
 7. W drodze zapytania ofertowego, wysłanego w miesiącu listopadzie do banków, wyłoniono bank, który będzie w 2017 roku świadczył usługi bankowej  dla Gminy Regimin. Ofertę najkorzystniejszą  przedstawił nam dotychczasowy usługodawca, czyli Bank Spółdzielczy w Ciechanowie. Jednym z kryteriów oceny było zamontowanie na terenie Regimina bankomatu pozwalającego na dokonywanie wypłat przez mieszkańców. Urządzenie to zostanie ustawione już w pierwszej dekadzie stycznia 2017 roku.
 8. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Nowe umiejętności – nowe perspektywy”. Którego partnerem jest Gmina Regimin, w miesiącu styczniu rozpocznie się nabór chętnych do udziału w realizacji tego projektu. W jego ramach powstaną 2 grupy nauki języka angielskiego składające się każda z 15 osób dorosłych, posiadających maksymalnie średnie wykształcenia i tych, którzy do tej pory nie korzystały z tego typu form pomocy.
 9. W dniu 18 grudnia odbył się kolejny kiermasz świąteczny, organizowany prze Fundację Lilium przy wsparciu Urzędu Gminy. Miejscem była świetlica wiejska w Lekowie. Na kiermaszu można było nabyć nie tylko świąteczny wyroby lokalne ale także piękne ozdoby, dekoracje, miody i inne przysmaki.
 10. W dniu 25 listopada br. uroczyście zakończony został projekt przeznaczony dla seniorów z terenu naszej gminy, organizowany prze Fundację Lilium w partnerstwie z Gmina Regimin. W kilkumiesięcznym projekcie , dofinansowanym ze środków rządowych, wzięło udział blisko 80 osób w wieku powyżej 60 lat, które skorzystały z różnych form kształcenia, wycieczek, spotkań z doradcami i instruktorami.

 

W omawiany okresie wydano  następujące zarządzenia:

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2016 rok,

- w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2016 rok,

- w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów  i usług VAT w Gminie Regimin i jej

jednostkach budżetowych,

- w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowych świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, a także  do wydawania w tych sprawach decyzji.

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2016 rok,

- w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2016 rok,

 

Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie informacji o pracy między sesjami.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani Wiesława Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 3 posiedzenia. Dotyczyły one:

- zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.

- zaopiniowanie zmian do budżetu gminy na sesje w dniu 20.12.2017 rok.

Zostały odczytane protokoły z posiedzeń komisji.

Projekt budżetu na 2017 oraz Wieloletnie Prognoza Finansowa otrzymały pozytywna opinię Komisji. Zmiany do chwały budżetowej zostały zaopiniowane pozytywnie. Plan Pracy  Komisji na 2017 rok zostanie przedstawiony Radzie Gminy do akceptacji w pkt 5/11 i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Dziąba poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła  2 posiedzenia. Dotyczyły one:

- zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.

Projekt budżetu na 2017 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymały pozytywna opinię Komisji.. Plan Pracy  Komisji na 2017 rok zostanie przedstawiony Radzie Gminy do akceptacji w pkt 5/13 i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pan Krzysztof Sowiński poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia. Dotyczyły one:

- zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.

Projekt budżetu na 2017 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymały pozytywna opinię Komisji. Zmiany do chwały budżetowej zostały zaopiniowane pozytywnie. Plan Pracy  Komisji na 2017 rok zostanie przedstawiony Radzie Gminy do akceptacji w pkt 5/12 i stanowi załącznik do protokołu.

Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

 

Pkt 5.1

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.  Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował:

W zakresie załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian budżetu w miesiącu listopadzie oraz planowane zmiany
w uchwale budżetowej.  Wprowadzono dochody i wydatki dla roku 2016 zgodne z faktycznym wykonaniem na dzień podjęcia uchwały.

Uwzględniono również zmiany na podstawie Zarządzenia Nr 69/16 Wójta Gminy Regimin

z dnia 30 listopada 2016r.

Zwiększenie dochodów spowodowało zwiększenie wydatków, głównie na świadczenia wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z przyznanych dotacji oraz kwoty, która dotyczyła zwrotu niewykorzystanej dotacji podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w III kwartale br.

 W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany, które dotyczyły zadań:

 • pn. „ Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin na dł. około 550m”,
 • pn. „Renowacja i zagospodarowanie parku podworskiego w m. Grzybowo na cele rekreacyjne”,
 • pn. „Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym

w m. Grzybowo”,

 • pn. „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Lipa na cele rekreacyjno – sportowe”.

 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Po wprowadzeniu zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 416.523,27zł.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 14 głosów za – podjęli uchwałę Nr XXIV/120/16

 

Pkt 5.2

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2016 rok. Poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia. Wójt Pan Lech Zduńczyk poinformował;

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 565.687,00zł, w tym:

 1. w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę 720,00zł, zwiększenia dokonuje się po analizie dochodów za 11 m-cy 2016roku.
 2. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 34.800,00zł. Zwiększeń dokonuje się w rozdziałach 75615, 75616 i 75621, które dotyczą wpływu wpłat z tytułu podatku rolnego,  od czynności cywilnoprawnych, wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływu podatku dochodowego od osób prawnych.
 3. w dziale 758 – Różne rozliczenia, o kwotę 47.946,00zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Rozwoju Finansów ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29 listopada, które dotyczy przyznania Gminie Regimin na 2016 rok kwoty środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
 4.  w dziale 852-Pomoc społeczna, o kwotę 466.771,00zł w rozdziałach 85211 i 85212 –

na podstawie pism:

FIN-I.3111.17.117.2016 z dnia 5 grudnia 2016r – Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Nr 258/2016 z dnia 5 grudnia 2016r. Środki zostaną przeznaczone są sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r.
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

FIN-I.3111.17.115.2016 z dnia 5 grudnia 2016r. - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2016 z dnia 5 grudnia 2016r – zwiększenie środków przeznaczone zostanie na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy
o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy
i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej
z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

 1. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 15.450,00zł, zwiększenia dokonuje się w rozdziałach 90001 i 90002. Zwiększenie dotyczy wpływów
  z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat  za odpady i wpływu opłat z tytułu odprowadzenia ścieków.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 55.404,80 zł, w tym:

 1. w dziale 600 – Transport i łączność, o kwotę 10.240,00zł, zmniejszenia dokonuje się
  po analizie dochodów za 11 m-cy 2016roku.
 2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 4.941,00zł, zmniejszenia dokonuje
  się po analizie dochodów za 11 m-cy 2016roku.
 3. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 700,10zł. Zmniejszenia dokonuje głównie w rozdziale 75615 w § 0500 i 0910. Zmian dokonuje się po analizie dochodów za 11 m-cy 2016 roku,
 4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 33.328,70zł. Zmian dokonuje się
  na podstawie wniosku Koordynatora projektu „Zdobyte umiejętności drogą do przyszłości”.
 5. w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 6.195,00 na podstawie pism:

1)      na podstawie pisma FIN-I.3111.17.119.2016 z dnia 30 listopada 2016r Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016roku. Zmiana w planie finansowym wynika z nadwyżki środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

2)      na podstawie pisma FIN- I.3111.17.120.2016 z dnia 30 listopada 2016r Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku. Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 106,30zł, w rozdziale 80195. Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Koordynatora projektu „Zdobyte umiejętności drogą do przyszłości”.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 475.312,38zł, w tym:

 1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 6.792,38zł. Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Koordynatora projektu „Zdobyte umiejętności drogą do przyszłości”.
 2. w dziale w dziale 852-Pomoc społeczna, o kwotę 468.520,00zł w rozdziałach 85206, 85211, 85212 i 85219 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz wniosku Kierownika GOPS w Regiminie:

1) FIN-I.3111.17.117.2016 z dnia 5 grudnia 2016r – Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Nr 258/2016 z dnia 5 grudnia 2016r. Środki zostaną przeznaczone są sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r.

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

 FIN-I.3111.17.115.2016 z dnia 5 grudnia 2016r. - Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Nr 257/2016 z dnia 5 grudnia 2016r – zwiększenie środków przeznaczone zostanie

na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy
o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy
i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej
z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2016rok o kwotę 130.065,08zł w tym:

 1. w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004, o kwotę (-82.000,00zł,). Zmniejszenia dokonuje się ze względu na kontynuację procesu dotyczącego zmian planu zagospodarowania przestrzennego. (WPF)
 2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę 40.121,08zł, w rozdziale 80195. Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Koordynatora projektu „Zdobyte umiejętności drogą

do przyszłości”.

 1. w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 7.944,00zł w rozdziałach 85212, 85213,85216
  i 85219 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2016, Nr 375/2016 oraz wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 252.375,30zł w tym:

 1. w dziale  600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę (- 148.769,00zł) na zadaniu :

a)       „Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin na dł. około 550m.” (WPF).

Zmniejszenie kosztów realizacji zadania wynika ze względu na brak rozstrzygnięcia przetargu na realizację tego zadania w bieżącym roku.

 1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 o kwotę (-) 90.000,00zł
  na zadaniu inwestycyjnym (WPF):

a)      „Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym
w m. Grzybowo” w 2016r.

 1. w dziale 801- Oświata i wychowanie, o kwotę 106,30zł,. Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Koordynatora projektu „Zdobyte umiejętności drogą do przyszłości”.
 2. w dziale 900- Gospodarka komunalna w rozdziale 90095 o kwotę (-9.000,00zł) na zadaniu (WPF)”

a)      „Renowacja i zagospodarowanie parku podworskiego w m. Grzybowo na cele edukacyjno – rekreacyjne”. Zmiana wynika z dostosowania poziomu planowanych wydatków do wysokości dotychczas poniesionych kosztów.

 1. w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92605 o kwotę (-4.500,00zł) na zadaniu inwestycyjnym (WPF):

a)      „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Lipa na cele rekreacyjno – sportowe”.

Wyżej wymienione inwestycje będą kontynuowane w 2017roku. Powyższe zmniejszenia  wynikają również ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnień projektów
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie.

 

 

            Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki nr 4 i nr 4a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 5 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

 

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 14 głosów za – podjęli uchwałę Nr XXIV/121/16

 

Pkt 5.3

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin poprosił Wójta Pana Lecha Zduńczyka o omówieni prognozy i przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wójt Pan Lech Zduńczyk, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy prognozy na lata następne, jest to jednak bardzo trudne do przewidzenia bo zależy od wielu zmiennych.

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia prognoza została sporządzona zgodnie z art. 226 -232 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i obejmuje ona lata, 2017 – 2026.

 Przy opracowaniu WPF oparto się o założenia przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2026 oraz na wytycznych Ministra Finansów:

            Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2014 – 2016 oraz plan budżetu na rok 2017 według stany na dzień 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok.

            Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

            Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwałach Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywane tendencje rozwoju.

            W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Regimin przyjęto założenia odnośnie inflacji i PKB na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

II. Prognozowane dochody

            Planowanie dochodów gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich latach. Następnie skoncentrowano się źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2017 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowej kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i dzierżawy nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

 

 1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą przyjęto, bezpiecznie, dla roku 2017 niewielki wzrost dochodów własnych, natomiast stały poziom tych dochodów na lata następne. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2017 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku. W roku 2017  założono poziom subwencji w kwocie 5.480.000 zł.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich oraz na koniec III kwartału 2016r. Zmianie nie uległa podstawa naliczenia podatku rolnego na rok 2017, w pozostałych pozycjach przyjęto dochody na poziomie  III kwartału 2016. W latach 2018 – 2026 przyjęto spadek  i założono utrzymanie tego poziomu do 2026 roku.

 

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca poziom dochodów tytułu udziałów we wpływach z podatku CIT prognozować o wielkości makroekonomiczne. Na terenie gminy płatnikiem tego podatku była przepompownia gazu firmy Euro Pol Gaz. Od kilku lat firma wykazuje straty i gmina nie odnotowała wpływów z tego tytułu. W związku z powyższym przyjęto dochody w wysokości 50.000 zł dla każdego roku objętego prognozą.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2017 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku w kwocie 2.160.950,00 zł. W latach następnych proponuje się spadek wcześniej prognozowanej kwoty 1.900.000,00 zł, w oparciu o wykonanie lat wcześniejszych.

 

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na 2017 rok kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 roku pismem Nr FIN-I.3111.23.25.2016. Na lata następne planowane kwoty przyjęto na poziomie planu 2016 roku.

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto na podstawie ustalenia dokonanego przez Wojewodę Mazowieckiego pismem Nr FIN-I.3111.23.25.2016 i na podstawie pisma DCI-3101-19/16 z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2016r. Jako wielkości bazowe przyjęto dochody prognozowane na 2016 rok.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów i zgodne są z harmonogramem realizacji zadań przez Urząd Gminy na rzecz jednostek oświatowych. Gmina realizuje projekt „Zdobyte umiejętności – drogą do przyszłości”. Dochody w latach 2017 - 2026 w tej pozycji  założono w kwocie 260.199,75zł.

 1. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2017 – 2026 zaplanowane zostały:

Dochody majątkowe założono na poziomie 10.000,00zł, na rok 2017 i 20.000 zł na 2018rok. W roku 2017  gmina zaplanowała dochody wynikające ze sprzedaży działek gminnych. Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. Niemniej po ogłoszeniu przetargów na zbycie tych nieruchomości nie znajdują się chętni na ich zakup. Dlatego kwoty dochodów są założone na niskim, ale bezpiecznym poziomie.

 

III. Prognozowane wydatki

            Prognoza wydatków została oparta o przewidywanie wykonanie 2016 roku. Wydatki kalkulowano po uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2017 – 2026 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej niezbędnej na spłatę planowanych rat pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie - Lekowo” oraz realizację innych istotnych zadań inwestycyjnych.

            Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 24.988.824,55zł, w tym wydatki bieżące 17.113.913,06zł, i majątkowe 7.874.911,49zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec września 2016 roku. Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych dla 5 pracowników Urzędu Gminy i odpraw emerytalnych dla 3 pracowników. Jednocześnie zabezpieczono środki na wzrost stażowego dla 4 pracowników.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto stały poziom, za wyjątkiem diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady oraz Komisji Rady. Wydatki na zakup towarów i usług (gaz, energia elektryczna, woda, kanalizacja) ustalone zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwoty po zweryfikowanej analizie zapotrzebowania przez komórki organizacyjne gminy. Wydatki dla szkół przyjęto zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół w ramach przydzielonych im kwot. Wydatki GOPS określono z zachowaniem pokrycia z otrzymanych dotacji oraz obligatoryjnego udziału własnego dla zadań własnych. Pozostałe wydatki określono na poziomie prognozy roku 2016.

Zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki w Regiminie z filią w Szulmierzu w kwocie 163.000 zł. Kierownik biblioteki przedstawiła plan finansowy dla jednostki na 2017 rok w ramach planowanych środków.

W budżecie gminy założono również dotację celową na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Regimin oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy w kwocie 70.000 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki. Gmina planuje zaciągnięcie pożyczki w 2017r., dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie - Lekowo” oraz uzyskania środków z dotacji w kwocie 2.000.000,00zł na w/w zadanie. 

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

 

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w kwocie 7.874.911,49zł, ustalono na podstawie analizy złożonych wniosków. Na realizację nowych zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 194.661.49zł. Ponadto zachowując ciągłość przyjęto do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie zgodne z Uchwałą nr XXII/113/16 z dnia 10 listopada 2016r na łączną kwotę 7.680.250,00zł.

 

Wydatki majątkowe na realizację projektów z udziałem środków unijnych:

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wykazano wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych.

 

IV. Prognozowane przychody i rozchody 

Planowany deficyt budżetu na 2017 rok w kwocie 6.375.860,80zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 5.581.090,89zł oraz wolnymi środkami w kwocie 794.769,91zł .

Przychody  (wolne środki) w wysokości 416.523,27zł przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty pożyczki w wysokości 416.523,27zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie - Lekowo”. Prognozowane przychody budżetu wynoszą 6.792.348,07zł, rozchody budżetu wynoszą 416.523,27zł.

W latach 2017 – 2026 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty pożyczek. Pokrycie spłaty rat będzie stanowić nadwyżka każdego roku bieżącego.

 

V. Prognoza długu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego mają zastosowanie przepisy art. 243 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Sposób limitowania zadłużenia oparty jest na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2017-2026 planuje się zaciągnięcie dodatkowego kredytu, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat planowanej pożyczki wynikających z harmonogramu.

 

V. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

 

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 8.589.948,75zł, w tym na wydatki bieżące 909.698,75 zł, a na wydatki majątkowe 7.680.250,00zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W ramach przedsięwzięć określono odrębnie zadania bieżące i majątkowe w oparciu o źródła finansowania na: finansowane ze środków UE i środków własnych. Wykazane w załączniku nr 2 do uchwały przedsięwzięcia są kontynuacją już rozpoczętych w 2015 roku inwestycji.

 

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały na ten rok.

 

Po odczytaniu projektu uchwały i omówieniu wieloletniej Prognozy Finansowej Radni zostali zapoznani z następującymi dokumentami:

- uchwałą nr Ci.347.2016 z dnia 30 listopada  2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym prze Wójta Gminy Regimin projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej – opinia pozytywna.

- opiniami komisji Rady :

 • Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna , nie wniesiono żadnych uwag. Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik do protokołu.
 • Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. – opinia pozytywna, nie wniesiona żadnych uwag. Protokół z posiedzenia Komisji stanowi załącznik do protokołu.
 • Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – opinia pozytywna, nie wniesiono żadnych uwag. Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję. Radni Głosu w dyskusji nie zabierali.

Na wniosek Przewodniczącego jednomyślnie – 14 głosów za – zaakceptowali przedstawioną wieloletnia prognozę finansową podejmując uchwalę nr XXIV/122/16

 

Pkt 5.4

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały budżetowej na 2017 rok po czym poprosił Wójta Pana Lecha Zduńczyka o omówienie projektu budżetu.

 

Przechodząc do uzasadnienia Wójt Pan Lech Zduńczyk poinformował, że prognozowane wydatki budżetu gminy na 2017 rok wynoszą 24.988.824,55 zł. Prognozę wydatków ustalono po analizie:

a)      wykonania budżetu za 10 miesięcy 2016r i prognozy wydatków i dochodów za 2016 rok,

b)      wniosków członków Rady Gminy, sołtysów oraz mieszkańców gminy,

c)      projektów budżetów przedstawionych przez Dyrektorów Szkół w zakresie potrzeb placówek oświatowych,

d)     zapotrzebowania złożonego przez Kierownika GOPS w Regiminie i Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu,

 1. W Urzędzie Gminy i GOPS w Regiminie przyjęto zatrudnienie według stanu na dzień
  31 października 2016 roku. W jednostkach oświatowych przyjęto zatrudnienie według stanu na dzień 30 września 2016 roku, zgodnie z arkuszami realizowanymi w szkołach. W „Gminnym Zakładzie Komunalnym w Regiminie” utworzonym z dniem 1 stycznia 2017 roku na podstawie Uchwały Nr XXI/112/2016r., Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 października przyjęto wstępnie planowane dochody i wydatki – jednostki organizacyjnej.
 2. Przy opracowania budżetu oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów przyjmując punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2015 – 2016 oraz prognozę budżetu na rok 2017.
 3. Dla wydatków rzeczowych przyjęto średnio wzrost zgodny z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2017 rok. Zakupy nośników energii ustalano indywidualnie z Dyrektorami jednostek oświatowych, po analizie zużycia w roku 2016 i kształtowania się cen na rynku lokalnym. Dodatkowo w niektórych przypadkach zostały uwzględnione indywidualne wnioski w zakresie niezbędnych jednorazowych wydatków w zakresie remontów, zakupów wyposażenia i usług.
 4. Bazą do opracowania budżetu na zadania inwestycyjne wieloletnie była Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne.

Wójt Pan Lech Zduńczyk wyraził także swoja opinię na temat projektu budżetu, określając go jako czyste prowizorium. Prawo wymaga aby na dzień 15 listopada projekt budżetu został przedstawiony Przewodniczący Rady Gmina a za jego pośrednictwem całej Radzie  a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej, taki obowiązek został wypełniony. Jednak w momencie tworzenia budżetu gmina nie posiadała wszystkich danych dotyczących zarówno dochodów, subwencji, dotacji zewnętrznych. Tworząc budżet ujmując w nim inwestycje tj. kanalizacja  gmina musi opierać się na danych zawartych w kosztorysach inwestorskich i planować na te inwestycje takie kwoty jakie te kosztorysy przewidują. Inwestycje tego typu jak kanalizacja przewidywane są do objęcia wnioskiem o dofinansowanie. Nie jest ten projekt zapewne wersją ostateczną, jeśli zaistnieje taka potrzeba wprowadzane będą zmiany w przyszłym roku. Jest on za to na ta chwilę wersja optymalną. Ujęte zostały wszystkie zadania jakie zostały zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego i ujęty zostały także inwestycji związane  z budową kanalizacji. Wszystkie środki jakie zostały zdjęte z tegorocznego budżetu zostaną uruchomione w styczniu i wtedy pojawią się nowe propozycje inwestycji. Budując budżet na przyszły rok najpierw uwzględnione zostały wydatki stałe, które muszą być zapłacone. Najważniejsze pozycje w planie wydatków przedstawiają się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 6.376.004,80 zł, w tym 6.365.250 zł na zadania inwestycyjne tj. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin IV etap Targonie – Lekowo.

- transport i łączność 521.152.,660zł

- gospodarka mieszkaniowa – 66 480,99 zł.

- Działalność usługowa          - 48.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z zakupem usług z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych kwota 40.000 zł, oraz kwota 8.000 zł związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego

- Administracja publiczna - 2.277.187,05 zł,

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Gminy (rozdz. 75022) – 148.000 zł, Urzędu Gminy (rozdział 75023) – 1.886.211,05 zł oraz obsługę zadań zleconych gminie na mocy odrębnych przepisów i wydatki własne na pokrycie kosztów administracji rządowej – 146.976 zł, w rozdziale 75011. Ponadto w rozdziale 75075 zabezpieczono kwotę 20.000 zł, na wydatki związane z promocją gminy oraz w rozdziale 75095 kwotę 76.000zł – wydatki związane z wypłatą należności dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz z tytułu należności za inkaso podatków. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.000 zł, na zakup materiałów na potrzeby sołtysów.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  – 133.419,37zł, -

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie,

- Obsługa długu publicznego - 127.000 zł, - zaplanowano odsetki od pożyczek, ·które gmina zaciągnęła na budowę oczyszczalni ścieków dla gminy w latach wcześniejszych

- Rezerwy – 200.000 zł. w tym: Rezerwa ogólna – 141.618,00zł, i rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 58.382,00zł.

- Oświata i wychowanie - 5.546.022,87 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych jednostek oświatowych, w tym:

a) szkoły podstawowe           - 3.202.111zł,

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych      -  385.793zł,

c) przedszkola -  74.600zł,

d) gimnazja -  1.079.480zł,

e) dowożenie uczniów do szkół        -137.900zł,

f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 25.360zł,

g) stołówki szkolne -  179.538zł,

h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

     organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

     podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących

     liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach

     artystycznych - 164.447zł,

g) pozostała działalność         - 296.793,87zł.

- Ochrona zdrowia - 65.000 zł, w tym:

a) zwalczanie narkomanii -  4.000zł,

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 61.000zł.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wynikają z zakresu prac Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i są finansowane ze środków, jakie gmina uzyskuje z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki na zwalczanie narkomanii gmina wydatkuje z własnych środków.

- 852 Pomoc społeczna - 1.085.328,00 zł, w tym:

a) domy pomocy społecznej - 134.000 zł, - kwota pokrywa wydatki związane z pobytem podopiecznych gminy w DPS,

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -       20.000 zł,

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 22.500 zł,

Powyższe wydatki pochodzą z dotacji celowej i są przeznaczone na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -  146.000zł, wydatki są wypłacane, jako świadczenia społeczne ze środków własnych i ze środków otrzymanych, jako dotacja celowa,

e) dodatki mieszkaniowe - 6.352 zł,

f) zasiłki stałe  -  50.200 zł,

g) ośrodki pomocy społecznej           - 517.042,00 zł,

Kwota została ustalona zgodnie z projektem budżetu dla GOPS i pokrywa koszty utrzymania tej jednostki. Dotacja pokrywa część wydatków i źródłem pozostałych wydatków są dochody własne gminy.

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  -  72.234,00 zł,

i) pomoc w zakresie dożywiania -  117.000 zł,

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki własne na dożywianie dzieci

i młodzieży szkolnej.

- Edukacyjna opieka wychowawcza  -  96.971 zł, w tym:

a) świetlice szkolne -  84.971zł,

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy ustalono w oparciu o zatrudnienie nauczycieli według stanu na 30.09.2016r oraz projektu planu na rok 2017 przedstawionego przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie,     

b) pomoc materialna dla uczniów - 12.200 zł

Planowana kwota zabezpieczy środki własne gminy na wypłatę stypendium dla uczniów.

- 855 Rodzina – 6.037.980zł w tym:

a) świadczenia wychowawcze – 3.821.000,00zł,

b) świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.065.000 zł,

Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

c) wspieranie rodziny - 91.980,00 zł, - kwota zabezpiecza wynagrodzenie asystentów rodziny

d) rodziny zastępcze - 60.000 zł, - kwota stanowi część kosztów związanych z pobytem dzieci skierowanych do rodzin zastępczych,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       – 1.787.335,38zł, w tym: wydatki bieżące – 967.599,97zł, (w tym wydatki związane z gospodarką śmieciową 480.000 zł,) i zaplanowano wydatki jednostki z dniem 1 stycznia 2017r., „Gminnego Zakładu Komunalnego” w wysokości 85.888zł. W dziale tym kwota 819.735,41zł, stanowią środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego oraz  inwestycje wykazane w  zał. Nr 2 do WPF.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           -    168.864,34 zł, w tym planowana jest dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu

w kwocie 163.000 zł. W kwocie tej wydatki bieżące stanowią kwotę 3.000 zł, tj. szerzenie idei samorządowych w ramach funduszu sołeckiego,

-

Kultura fizyczna i sport         -  450.845,09 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dział ten obejmuje wydatki bieżące (85.000 zł), w tym: planowana kwota dotacji  70.000 zł na zadania własne gminy realizowane przez stowarzyszenia Ponadto zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia –

7.500 zł, i zakup usług (głównie przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe) – kwota 7.500 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 365.845,09 stanowią zadania w ramach funduszu sołeckiego

 

W kwotach powyżej opisanych wydatków uwzględnione zostały wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Ogółem wydatki zgodnie ze złożonymi wnioskami wyniosły 322.360,46 zł, w tym wydatki bieżące 127.698,97 zł, i wydatki majątkowe 194.661,49 zł,

Fundusz sołecki (tak jak w roku 2016) będzie prowadzony w układzie zadaniowym dla każdego sołectwa odrębnie.

Podsumowując wszystkie te wydatki i  bilansując z dochodami okaz­uje się że na inwestycje nie pozostaje duża kwota. Jest coraz więcej zadań nakładanych na gminy, które dodatkowo obciążają budżet gminy. Jednym z przykładów , który jest znacznym obciążeniem dla budżetu gminy jest fakt utrzymana dzieci w przedszkolach na ternach innych gmin a głownie na terenie miasta Ciechanów. Mimo, że na terenie Gminy Regimin funkcjonują      przedszkola i są one nieodpłatne to rodzice decydują się na posyłanie dzieci do przedszkoli w Ciechanowie. Koszt miesięcznego utrzymania jednego dziecko w przedszkolu na terenie innej gminy wynosi 640 zł. Biorąc pod uwagę, że takich przypadków jest sporo to gmina co miesiąc jest obciążana kwota ponad 8 tys. zł.

Zaplanowanie inwestycji jest tak trudne bo trzeba obrotować w bardzo niewielkiej kwocie. Nie jest proste w tej kwocie znaleźć środki na budowę dróg, remonty, na świetlice i pozostałe inwestycje. W budżecie pojawił się paragraf Rodzina, gdzie rocznie przeznaczane jest ponad 6 mln zł przy czym na utrzymanie gminy i zadania inwestycyjne zaledwie 5 mln zł. Dzięki temu, że w poprzednich latach nie zaciągane były pożyczki na duże kwoty to gmina na chwilę obecną posiada dużą zdolność kredytową. Dzięki możliwości zaciągniecie kredytu można będzie w przyszłym roku zrealizować inwestycję budowy kanalizacji. Trzy elementy, które będą brane pod uwagę  aby można było zrealizować większą ilość inwestycji to po pierwsze VAT, który gmina musi zapłacić ale potem zostanie on zwrócony. Po drugie dofinansowania ze środków unijnych a trzeci wariant to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska. Zdolność kredytowa gminy sięga jeszcze ponad 6 mln zł. W gminach sąsiednich zadłużenie sięga już 40% budżetu, w Gminie Regimin ten wskaźnik jest jeszcze bardzo niski. Możliwość zaciągania pożyczek daje szansę na realizację większej ilości inwestycji. Budżet jest skonstruowany tak aby dobrze zacząć rok, aby wprowadzić środki, które z tego roku zostaną i rusz­yć z następnymi zadaniami inwestycyjnymi. Do 15 listopada gmina nie miała świadomości czy wejdzie w życie ustawa reformująca oświatę. Na chwilę obecną wiadomo już, że został ten projekt przegłosowany i kiedy tylko zostanie ustawa ta zostanie podpisana przez Prezydenta RP stanie się prawem obowiązującym. Wszystkie organizacje samorządów Polsce tj. Związek Gmin, Związek Miast, Związek Powiatów wydały negatywną opinię o tym projekcie ustawy. Mówi się o projekcie zgodnie, z którym w każdej szkole  pojawić się ma psycholog, pedagog, logopeda i jeszcze kilku innych specjalistów, będą to kolejne dodatkowe etaty, które trzeba będzie utrzymać. A będą musiały utrzymać je samorządy w i tak trudnej dla siebie sytuacji. Pan Wójt wyraził swoje zaniepokojenie o budżet gminy w związku z wprowadzaną reformą. W tym budżecie subwencja oświatowa na 2017 rok została zmniejszona Gminie Regimin o 257 tys zł, a nie została ona zwiększona w związku z wprowadzanymi zmianami. Jeśli subwencja została zmniejszona a dodane zostaną kolejne etaty to istnieje niebezpieczeństwo, że pieniędzy na utrzymanie szkół może zabraknąć w ramach tej otrzymanej subwencji i trzeba będzie dołożyć środków z budżetu gminy niestety kosztem innych zadań. Takie zmiany nie powinny być wprowadzane w tak dużym tempie bez dokładnego wyliczenia ile te wszystkie zmiany będą kosztować i określenia kto te zmiany ma sfinansować.

Po odczytaniu projektu uchwały i omówieniu budżetu gminy na 2017 rok radni zostali zapoznani z następującymi dokumentami:

- uchwałą nr Ci.348..2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Regimin projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

- opiniami Komisji Rady:

 • Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna, nie wniesiono żadnych uwag. Protokół z posiedzenia Komisji stanowi załącznik do protokołu.
 • Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. – opinia pozytywna , nie wniesiono żadnych uwag. Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik do protokołu.
 • Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – opinia pozytywna, nie wniesiona żadnych uwag. Protokół z posiedzenia Komisji stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Głos zabrała Radna Pani Alicja Olszewska – poinformowała, że pomimo tego że Komisja nie wniosła wcześniej żadnych uwag do projektu budżetu to po dokładnej analizie i konsultacjach z radnymi chce wnieść uwagi do § 12 pkt 3 i 4 tj. pkt 3 :dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz pkt 4: dokonywania zmian w planie budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięciach. Radna Pani Alicja Olszewska przedstawiła swoje stanowisko dotyczące chęci udziału Rady przy dokonywaniu zmian w planach wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy tzn dokonywania takich zmian np. w przypadku nauczycieli, które to zmiany były tematami pracy komisji. I podobnie w przypadku dokonywania zmian w planie budżetu polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na bieżące i przesuwania środków między wydatkami Rad chciałaby mieć wpływ na dokonywanie takich zmian. Pani Radna zgłosiła wniosek aby w uchwale znalazł się zapis „w porozumieniu z Radą”.

Głos zabrał Wójt Pan Lech Zduńczyk, odpowiedział, że nie ma żadnych przeciwwskazań jeśli chodzi o wprowadzenie takich zmian. Jeśli chodzi o dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, to nikt nie będzie zmieniał zasad związanych z naliczaniem wynagrodzeń w przypadku jeśli nie wpłynie

żaden wniosek do Wójta. Zmiany takie dokonywane są tylko i wyłącznie na wniosek np. dyrektora szkoły. W rzeczywistości wygląda to tak , że jeśli zostają jakieś środki w ramach jednego paragrafu to na wniosek dyrektora mogą one zostać przesunięte na inny paragraf. Jeśli chodzi zaś o środki przeznaczane na wynagrodzenia to są kwestie niezależne od gminy. Nauczyciele mają w umowach określany sposób wynagradzania. To nie gmina ustala wynagrodzenia dla nauczycieli, wynagrodzenia są ustalane w szkołach i wynikają z odrębnych przepisów. Więc nie ma takiej możliwości aby zmiany takie nie zostały wprowadzone ponieważ wynika to z umów jakie są podpisane z nauczycielami. W roku 2016 w szkołach na terenie gminy (oprócz SP w Szulmierzu) zostaną nadwyżki na wynagrodzeniach, Więc nie może być mowy o nieuzasadnionym dokładaniu bądź zabieraniu środków, Jeśli Rada Gminy zdecyduje, że w takich przypadkach Wójt zwracać się o zgodę na zwiększenie wydatków to Pan Wójt przychyla się do tej propozycji.

Głos w dyskusji zabrała Pani Agnieszka Wolińska – przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku. Poinformowała że, są to typowe upoważnienia, które mają na celu usprawnienie pracę Urzędu i finansów na co dzień. Brak tych upoważnień spowoduje spore utrudnienie i konieczność zwoływania sesji do akceptacji każdej takiej zmiany nawet najmniejszej. Wójt nie może dowolnie zmieniać takiego planu wydatków, wszystko jest uwarunkowane obowiązującym prawem. Radca Prawny Pani Agnieszka Wolińska poprosiła o sprecyzowanie zgłoszonych poprawek. Czy mają one polegać na wykreśleniu tych punktów czy na zmianie ich treści. Jeśli chodzi o zmianę treści to jakie brzmienie miały by te punkty otrzymać.

Ponownie głos w dyskusji zabrała Radna Pani Alicja Olszewska informując, że chce aby te punkty zostały uszczegółowione aby w ważnych kwestiach przesuwania środków Rada Gminy miała głos.

Ponownie głos zabrała Pani Agnieszka Wolińska – radca prawny – poinformowała, że zapisy te wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych, więc nie ma możliwości innych zapisów. Projekt uchwały został zaakceptowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, gdyby był niezgodny z ustawą o finansach publicznych na pewno takiej akceptacji by nie uzyskał.

Głos w dyskusji zabrała także Radna Pani Hanna Ładzińska, zgodziła się z dotychczasowymi wyjaśnieniami Pana Wójta jak i radcy prawnego. Poprosiła jednak o szczegółowe wyjaśnieni w kwestii  dokonywania zmian w planie budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi. Czy jeżeli Rada wprowadzi jakieś zadania inwestycyjne w budżecie to Pan Wójt może zrezygnować z realizacji tego zadania i przenieść środki na nie przeznaczone na wydatki bieżące, ewentualnie z wydatków bieżących przenosi środki na wydatki majątkowe i sam o tym decyduje. Głownie chodzi o to aby Rada Gminy miała na te decyzje wpływ.

Ponownie głos zabrał Wójt Pan Lech Zduńczyk odnosząc się do poprzednich wypowiedzi powiedział, że jeśli chodzi o zadania inwestycyjne nie będą dokonywane żadne zmiany, które nie będą ujęte w zmianach do budżetu. Za każdym razem kiedy konieczne są jakieś zmiany dotyczące inwestycji to decyzje o zmianach podejmuje Rada Gminy. Z tego upoważnienia korzysta się tylko wtedy, kiedy trzeba szybko zmienić klasyfikację danych środków tak jak to bywa w przypadku realizowanych projektów unijnych, nigdy nie korzysta się z tych uprawnień jeśli chodzi o inwestycje. To upoważnienie nie będzie wykorzystywane do zdejmowania inwestycji z budżetu.

Pani Radna Alicja Olszewska zwróciła się do Wójta z prośbą o uszczegółowienie tego punktu.

Pan Wójt Lech Zduńczyk odpowiedział, że kwestia zmian zadań inwestycyjnych nie wchodzi w ogóle w grę.

Radna Pani Alicja Olszewska podziękowała za wyjaśnienie i zwróciła uwagę, że powinien w uchwale znaleźć się zapis z czego wynikają omawiane zapisy.

Pan Wójt odpowiadając poinformował, że zapis świadczący o tym, że uchwała jest zgodna z ustawą o finansach publicznych znajduje się w nagłówku tejże uchwały.

Głos ponownie zabrała Pani Agnieszka Wolińska – radca prawny- gdyby uchwała była niezgodna z ustawą o finansach publicznych nie została by zaakceptowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Nie ma możliwości dowolnego formułowania takich upoważnień.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski zwrócił się z pytaniem jaki zatem jest konkretny wniosek.

Radna Pani Alicja Olszewska podziękowała za wyjaśnienia jakie uzyskała i poinformowała, że nie zgłasza żadnego wniosku,

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 14 głosów za – przyjęła przedstawiony projekt budżetu na 2017 rok podejmując uchwałę Nr XXIV/123/16

 

Pkt 5.5

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały  w sprawie zmian w statucie Gminy Regimin po czym poprosił Wójta Pana Lecha Zduńczyka o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc poinformował jakie zmiany zostają wprowadzone i z czego one wynikają:

W § 2 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie ponieważ dodany zostaje pkt 6. Gminny Zakład Komunalny

§  15 ust.3 otrzymuje brzmienie ;

3. pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy , do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji

Poprzedni zapis brzmi:

3. Pierwszą sesję Rady gminy zwołuje Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji.

Zmiana ta wynika z ustawy o samorządzie gminnym ( dz. U. z 2016 poz 446) – art. 20 ust. 2 o brzmieniu „ pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju”

§ 15 uchyla się ust 4 i 5

Ust 4. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1)      Określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

2)      Przygotowanie porządku obrad,

3)      Dokonanie otwarcia sesji’

4)      Powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

Ust. 5. Projekt porządku obrad , o jakim mowa w ust. 4 pkt. 2, powinien obejmować sprawozdanie Wójta z poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

W § 23 uchyla się ust. 5

Ust 5. Powiadomienie wraz z materiałami  dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.  Zmiana ta wynika z zapisów z ustawy o finansach publicznych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 14 głosów za – podjęli uchwałę Nr XXIV/124/16 w sprawie zmian w Statucie Gminy Regimin.

 

Pkt 5/6

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały  w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie po czym poprosił Wójta Pana Lecha Zduńczyka o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc poinformował jakie zmiany zostają wprowadzone i z czego one wynikają:

Dokonuje się zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez dopisanie:

 1. w § 1 ust. 1 pkt. 17 w brzemieniu: „ustawy z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin :Za życiem” (Dz. U. z 2016r, poz. 1860)
 2. w § 4 ust. 2 pkt. 10 w brzmieniu: ustawy z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin :Za życiem” (Dz. U. z 2016r, poz. 1860)
 3. w § 4 ust. 9 w brzmieniu: „ Realizacja przez Ośrodek zadań, o których mowa w ust. 2 pkt. 10 wymaga:

1)      upoważnienia Kierownika Ośrodka zwanego dalej „Kierownikiem” przez Wójta Gminy Regimin do prowadzenia postępowań w tych sprawach, wraz z prawem do wydawania decyzji administracyjnych,

2)      utworzenia stanowisk pracy lub wyznaczenia osób do realizacji tych zadań.

 

Zapisy w § 1 ust. 1 pkt. 17, w § 4 ust. 2 pkt. 10 oraz w § 4 ust. 9 wynikają z przekazania przez gminę zadań określonych w w/w ustawie do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Regimin nr 72/2016 z dnia 07 grudnia 2016r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

W związku z powyższym wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/174/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie zmienionej Uchwałą Nr XLVI/241/14 z dnia 5 września 2014r oraz Uchwałą Nr XVI/82/16 z dnia 10 marca 2016r  jest uzasadnione.

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 14 głosów za – podjęli uchwałę Nr XXIV/125/16 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie.

 

Pkt 5.7

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały  w sprawie regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków, po czym poprosił Wójta Pana Lecha Zduńczyka o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk poinformował, że do tej pory obowiązywał regulamin podjęty w maju 2015 r. W związku , że z dniem 1 stycznia 2017 roku wchodzi w Życie uchwała dotycząca utworzenia Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie, który będzie zajmował zbiorowym zaopatrzeniem w wodę jak i odbiorem ścieków. Dlatego do tej nowej sytuacji trzeba dostosować przepisy tj. właśnie ten regulamin, który określa kto odpowiedzialny jest za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Dotychczas zaopatrzenie w wodę prowadził ZUW w Mławie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję. Radni głosu w dyskusji nie zabierali.

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 14 głosów za – podjęli uchwałę Nr XXIV/126/16 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Regimin.

 

Pkt 5.8

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały  w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po czym poprosił Wójta Pana Lecha Zduńczyka o przedstawienie uzasadnienia.

 Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z art. 4¹ ust.1  ustawy z dnia 26 października 1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. z 2016r. poz.487./, należy do zadań własnych Gminy.

Zadania są szczegółowo określone w w/w ustawie.

Realizacja zadań, zgodnie z art. 4¹ ust.2 zd.1  ,  prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych., uchwalanego corocznie przez radę Gminy. Program jest kontynuacją zadań  realizowanych w Gminie Regimin w latach poprzednich. Określa on lokalne propozycje działań w zakresie własnym, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację , wynikających z nadużywania alkoholu .

Program jest adresowany do całej społeczności lokalnej zarówno mieszkańców jak i instytucji zaangażowanych w pracę nad rozwiązywaniem bieżących problemów alkoholowych i innych uzależnień. Na realizację zadań  są przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy opracowany na dany rok , zgodny z budżetem Gminy. Środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski Otworzył dyskusję. Radni Głosu w dyskusji nie zabierali.

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 14 głosów za – podjęli uchwałę Nr XXIV/127/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Pkt 5.9

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,  po czym poprosił Wójta Pana Lecha Zduńczyka o przedstawienie uzasadnienia.

 Pan Wójt Lech Zduńczyk poinformował że, Art.10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu  narkomanii   (Dz.U. z 2012r. poz.124  ) nakłada na Gminę  obowiązek opracowania i uchwalenia przez Radę Gminy Programu Przeciwdziałania  Narkomanii. Program ten stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Regimin.

Wobec powyższego podjęcie Uchwały jest uzasadnione i konieczne.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski Otworzył dyskusję. Radni Głosu w dyskusji nie zabierali.

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 14 głosów za – podjęli uchwałę Nr XXIV/128/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

 

Pkt 5.10

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Regimin na lata 2016-2023, po czym poprosił Wójta Pana Lecha Zduńczyka o przedstawienie uzasadnienia.

 

Pan Wójt Lech Zduńczyk poinformował że, rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów w tym także kulturowych. Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenie rewitalizacji, ale rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy. Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez szeroki i otwarty katalog interesariuszy ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).

Działania dotyczące rewitalizacji wpisują się w szeroki kontekst działań Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczących polityki przestrzennej kraju, w szczególności Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, m.in. w zakresie:

 • przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego,
 • przeciwdziałania suburbanizacji,
 • optymalizacji gospodarowania przestrzenią i zasobami środowiskowymi

 

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze strategicznym, którego skutki wdrożenia obejmują praktycznie wszystkie podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizowanym. Powoduje to konieczność zaangażowania do prac w przygotowaniu i wdrażaniu szerokiego spektrum przedstawicieli sektora samorządowego, pozarządowego i biznesowego.

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze strategicznym, którego skutki wdrożenia obejmują praktycznie wszystkie podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizowanym. Powoduje to konieczność zaangażowania do prac w przygotowaniu i wdrażaniu szerokiego spektrum przedstawicieli sektora samorządowego, pozarządowego i biznesowego.

Współpraca pomiędzy Partnerami Gminnego Programu Rewitalizacji ma na celu:

•          wykorzystanie potencjału organizacji i społeczności lokalnej poprzez koordynowanie działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego i wspieranego przez wszystkich uczestników,

•          optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców,

•          wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażającą się zastosowaniem nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym.

Pan Wójt poinformował także, o tym, że Program Rewitalizacji Gminy Regimin szczegółowo został omówiony na spotkaniu w dniu 19 grudnia br. Program przedstawiała i omawiała firma, która pracowała nad jego stworzeniem. W spotkaniu uczestniczyli Radni, sołtysi i mieszkańcy gminy.

Pan Wójt poinformował że program ten będzie potrzebny wtedy, kiedy gmina wyraz chęć lub będzie miała możliwość skorzystania z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dokument ten ujmuje inwestycje, które są bardzo drogie a na które jest szansa pozyskania środków. Jest możliwość pozyskania środków na realizacje takich zadań jak: budowa kanalizacji, budowa kompleksu w Pawłowie, parku w Regiminie czy  też świetlicy w Klicach i Pawłówku – można uzyskać nawet do 80% kosztów inwestycji.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję. Radni głosu w dyskusji nie zabierali.

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 14 głosów za – podjęli uchwałę Nr XXIV/129/16 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Regimin na lata 2016-2023.

 

Pkt 5.11

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2017 rok. Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczącą Komisji Panią Wiesławę Mazurkiewicz o przedstawienie planu. Przewodnicząca Pani Wiesława Mazurkiewicz odczytała Plan pracy komisji, który stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję. Radni głosu w dyskusji nie zabierali.

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 14 głosów za – podjęli uchwałę Nr XXIV/130/16 w sprawie zatwierdzenia  planu pracy  Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2017 rok.

 

Pkt 5.12

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż na 2017 rok. Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczącego Komisji Pana Krzysztofa Sowińskiego o przedstawienie planu. Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Sowiński odczytał Plan Pracy Komisji, który stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Głos zabrał Wójt Pan Lech Zduńczyk, zwracając uwagę radnym , że pewne zapisy w planie pracy pokrywają się, ponieważ OSP jest także organizacja pozarządową

Głos zabrała Radna Pani Hanna Ładzińska informując, że opracowanie takiego szczegółowego planu nie znaczy, że każdy punkt to odrębne posiedzenie komisji, tak jak to miała miejsce w poprzednim roku.

Głos zabrał także Radny Pan Krzysztof Sowiński, że organizacje pozarządowe to nie tylko OSP i komisja nie chce zawężać tego zapisu aby w momencie spotkania z innym organizacjami było to zasadne.

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 14 głosów za – podjęli uchwałę Nr XXIV/131/16 w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż na 2017 rok.

 

Pkt 5.13

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. . Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczącego Komisji Pana Jacka Dziąbę o przedstawienie planu. Przewodniczący Komisji Pan Jacek Dziąba odczytał Plan Pracy Komisji, który stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję. Radni głosu w dyskusji nie zabierali.

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 14 głosów za – podjęli uchwałę Nr XXIV/132/16 w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż na 2017 rok.

 

Pkt 6

W pkt 6 głosu nie zabierano.

 

Pkt 7

Wolne wnioski i zapytania.

Głos zabrała Radna Pani Alicja Olszewska, zwróciła się ponownie z zapytaniem kiedy może dobyć się spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie Panem Józefem Borkowskim, zwróciła także uwagę, że pozostałym radnym także bardzo zależy na takim spotkaniu.

Odpowiedzi udzielił Wójt Pan Lech Zduńczyk, informując, że Kierownik PZD Pan Józef Borkowski był tydzień wcześniej w Urzędzie Gminy i ustalono z nim, że pojawi się na najbliższym posiedzeniu komisji.

Wójt Pan Lech Zduńczyk zwrócił się do sołtysów w sprawie zmian w funduszach sołeckich aby w miarę możliwości wcześnie podejmować takie decyzje by możliwe było spokojne zaplanowanie takich zmian.

Pan Wójt poinformował również, że w grudniu br. na emeryturę odeszła Pani Joanna Olszewska – długoletni pracownik Urzędu Gminy w Regiminie. Przy tej okazji Pan Wójt podziękował za wieloletnia współpracę. W związku z tym nastąpią zmiany organizacyjne w urzędzie, obowiązki, które wykonywała Pani Joanna Olszewska przejdą na innych pracowników urzędu. Czynności, które do tej pory wykonywała Pani J. Olszewska  przejdą  na innych pracowników w częściach. Pan Wójt poprosił o zainteresowanie szczególnie Państwa sołtysów i radnych tym tematem, kto i jakie obowiązki przejął i o przekazanie takich informacji mieszkańcom.

Pan Wójt Lech Zduńczyk odnosząc się do pytań, które padają co do propozycji nazw ulic w miejscowości Regimin poinformował, że wspomniane już propozycję zostały zamieszczone na stronie internetowej w ramach konsultacji społecznych. Dzięki temu mieszkańcy mogą przekazywać swoje uwagi odnośnie zaproponowanych nazw ale to Rada Gminy ostatecznie podejmie decyzję ostateczną. Nazwy ulic nawiązują do postaci historycznych związanych , pochodzących z terenu gminy Regimin. Właśnie w taki sposób można oddać honor i upamiętnić ludzi, którzy zapisali się w historii regionu ale i Polski. Przyjęta jest także zasada, że dla danej miejscowości czy też dzielnicy przyjmuje się jeden styl nazw ulic czy jak w przypadku Regimina nawiązanie do postaci historycznych czy pochodne nazw zwierząt, roślin itp.

Pan Wójt poinformował, że wyjątkowo w tym roku nie zostały zamieszczone życzenia w żadnej z lokalnych gazet mimo licznych telefonów z redakcji. Zostały przygotowane życzenia dla mieszkańców każdej miejscowości i prośba do sołtysów o przekazanie ich mieszkańcom , umieszczenie na tablicy ogłoszeń. Taka forma życzeń wydaje się być bardziej osobista i ma szanse dotrzeć do większej ilości mieszkańców.

Pan Wójt poinformował także, że kalendarz gminny jest już w druku i niebawem będzie dostępny dla mieszkańców.

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXIV sesji Rady Gminy.

 

 

 

Protokołowała

Małgorzata Abramczyk

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2017 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 460
26 stycznia 2017 10:10 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl