Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XXV/17 z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 30.01.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2016 r. poz. 446 ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.
Protokół Nr XXV/17

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 30.01.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym  ( Dz. U z 2016 r. poz. 446 ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………...15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności…………………………….15 radnych (Radny K. Sowiński      obecny  do pkt 5/1)

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1. Wójt Gminy………………………………………………..Pan Lech Zduńczyk

2. Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani Małgorzata Kosińska

3. Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………….Pani Agnieszka Wolińska

4. Dyrektor SP w Zeńboku …………………………………...Pani Joanna Grzybowska

5. Poseł na Sejm RP…………………………………………...Pani Anna Cicholska

6. Sołtysi wsi wg. zał listy obecności………………………....22 osoby

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady  Pan Tomasz Zabiegałowski otwierając obrady powitał radnych oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Stwierdzone zostało quorum radnych władne do podejmowania prawomocnych uchwał.  Pan Wójt Lech Zduńczyk zgłosił wniosek o zdjęcie   porządku obrad pkt 5/3 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Zeńboku a dodano pkt 5/3 dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku ze zgłoszonym prze Wójta Pana Lecha Zduńczyka wniosku o zdjęcie pkt 5/3 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Zeńboku głos zabrała Radna Pani Alicja Olszewska i wyraziła swoje zadowolenie z faktu zgłoszonego wniosku o zdjęcie w/w uchwały z porządku obrad. Mimo, że zrozumiałe jest stanowisko Pana Wójta w kwestii zamiaru przekształcenia SP w Zeńboku. Prawo oświatowe mówi o tym, że szkoła ma być blisko ucznia i rzeczywiście tak powinno być, ale niestety wiąże się to z dużymi kosztami. Pan Wójt na posiedzeniu komisji bardzo dokładnie motywował zamiar przekształcenia szkoły m.in. dbałością o koszty utrzymania i wynagrodzenia. Radna Pani Alicja Olszewska  wyraziła swoje zaniepokojenia skutkami finansowymi jakie dla samorządów niesie reforma oświaty. Zwróciła się z prośbą do obecnej na sali Pani Anny Cicholskiej  - posłanki na Sejm RP – o przedstawienie stanowiska naszej gminy Pani Minister Edukacji, ponieważ wprowadzanie tej reformy generuje ogromne koszty po stronie gminy. Czy w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania szkół gmina mogła będzie wystąpić do ministerstwa o jakieś środki na dofinansowanie tych zmian.

Głos zabrał Wójt Pan Lech Zduńczyk, w kwestii wyjaśnienia zdjęcia uchwały z porządku obrad, decyzja ta została negatywnie oceniona przez część radnych, dlatego została podjęta decyzja o złożeniu wniosku o zdjęcie w/w uchwały z porządku obrad. Informacja o wprowadzeniu reformy oświatowej dotarła  do nas dopiero na początku stycznia, stąd wynika także tempo podjęcia takich decyzji, aby możliwe było uruchomienie całej procedury przekształcenia to do 31 stycznia br. musiała by zostać podjęta stosowna uchwała o zamiarze podjęcia takich działań. Była to niezwykle trudna decyzja, stawiane naprzeciw sobie argumenty społeczne a argumenty ekonomiczne. Na dzień dzisiejszy subwencja oświatowa, która wynosi ok 4.2 miliona zł została zmniejszona o  210 tysięcy zł, są to duże pieniądze, które trzeba znaleźć w budżecie gminy. Z założeń reformy oświatowej wynika, że odchodzą2 klasy gimnazjum a na ich miejsce musimy utworzyć , aż cztery klasy siódme ( 2 klasy SP Regimin, 1 klasa SP Zeńbok, 1 klasa SP Szulmierz), co znacznie podnosi koszty utrzymania szkól . Będą to dodatkowe 64 godziny czyli 4 nowe etaty, które trzeba sfinansować. Decyzja o podjęciu zamiaru przekształcenia nie jest wyrazem złośliwości tylko kierowanie się względami ekonomicznymi i zdrowym rozsądkiem. Demografia jest niestety nieubłagana, z danych jakie pozyskaliśmy z USC wynika, że na terenie gminy z biegiem lat ro0dzi się coraz mniej dzieci, są lata gdzie na terenie całej gminy rodzi się zaledwie 34 dzieci. Wójta Pan Lech Zduńczyk skierował prośbę do wszystkich zebranych aby wspólnie się zastanowić  nad rozwiązaniem tej sytuacji. Na chwile obecna się dzieje tak, żeby utrzymać szkołę w Zeńboku trzeba zrezygnować z innych inwestycji w pozostałych miejscowościach. Pan Wójt poinformował, że ma świadomość, że ta decyzja nie jest ani popularna ani mile widziana, ale czasami i tak trudna decyzję trzeba podjąć i się z nią zmierzyć. W tegorocznym budżecie do funkcjonowania szkół  gmina Regimin dokłada 1,8 miliona zł  a trzeba będzie dołożyć kolejne 200 tys, skąd mamy brać te pieniądze? Gdyby taka uchwała została podjęta odbyły by się spotkania, dyskusje na temat jak problem rozwiązać. To jest problem nie tylko szkoły w Zeńboku  to jest problem całej gminy i trzeba go wspólnie rozwiązać.

Głos w dyskusji zabrała także Radna Pani Hanna Ładzińska zgłosiła swoje uwagi co do wypowiedzi Pana Wójta, w której mówi , że to radni podjęli decyzję o zdjęciu projektu uchwały z porządku obrad. Pani Radna zwróciła także uwagę, że komisja do , której ona sama należy i która nawet w swojej nazwie ma oświatę  i która tym tematem powinna się zająć nic o takim zamiarze nie wiedziała. Zdaniem radnej Pani Hanny Ładzińskiej takie rozmowy powinny przeprowadzane być wcześniej bez tego pośpiechu, może i wtedy i rozwiązanie znalazło by się inne. Podkreśliła także, że nie jest to dobry czas na likwidacje tej szkoły.

Ponownie głos zabrał Pan Wójt Lech Zduńczyk wyjaśniając przyczyny takiego szybkiego przebiegu tej sprawy wyjaśnił, że ustawa oświatowa została podpisana w połowie grudnia a przepisy wprowadzające ustawę zostały ogłoszone w pierwszej dekadzie stycznia i stąd takie szybkie tempo bo wcześniej nie było wiadomo co się będzie działo. Uchwała, której projekt zostaje zdjęty z porządku dzisiejszych obrad była tylko zamiarem przekształcenia szkoły ale nie jej likwidacji. Podjęcie takiej uchwały otwierało by cała procedurę. Uchwała ta nie przesądzała o dalszych losach szkoły. Dopiero po podjęciu tej uchwały byłby czas na rozmowy i spotkania z Radnymi, dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i rodzicami. Wcześniej nie było czasu na takie spotkania. Gdyby  nawet ta uchwała została dziś podjęta  nie oznaczało by, że ona do końca marca stała by się decyzją wykonawczą.

Głos zabrała Pani Anna Cicholska – przedstawiła stanowisko swoje a zarazem rządu ws. reformy oświaty. Poinformowała także, że w MEN  są przeznaczone środki na restrukturyzację szkół po reformie. Poinformowała także ośrodkach na zajęcia sportowe w szkołach o które można występować do Ministra Sportu, informacji na ten temat należy szukać na stronie internetowej. Poinformowała także, że z cała pewnością kuratorium nie wyrazi zgody na zamkniecie szkoły , w której jest ponad 60 dzieci. Przekazała także informację:

- o zwiększonej subwencji dla 6 latków,

- o dołożeniu subwencji dla małych szkół wiejskich a obcięciu ich dla liceów,

- o konieczności utworzenia do 31 marca sieci szkól przez gminy.

Pan Wójt Lech Zduńczyk zwrócił się z do Pani Anny Cicholskiej z pytaniami i prośbą o ustosunkowanie się do wypowiedzi Minister Edukacji Narodowej takich jak m.in. te że:

-jeśli zabraknie pieniędzy na podręczniki to samorządy dołożą środków na ich sfinansowanie.

- samorządy pobierają podatki i mogą dokładać do utrzymania szkół. Poprosił także o dokładniejsze wyjaśnienie kwestii zwiększenia subwencji na małe szkoły. Pan Wójt zwrócił także uwagę, że nie było mowy o likwidacji szkoły a jedynie o zamiarze jej przekształcenia. W związku z tym nie było by potrzeby zgłaszania do kuratora i oczekiwanie na zgodę bowiem był to tylko zamiar przekształcenia szkoły.

            Pani Anna Cicholska odpowiedziała, że jest jedynie posłem i nie reprezentuje Ministerstwa Edukacji. I może jedynie wszystkie uwagi przedstawić na stosownej komisji bądź bezpośrednio do Pani Minister.

Z pytaniem do Pani Poseł zwróciła się także Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Kosińska : czy gmina będzie mogła składać wnioski o dofinansowania na wynagrodzenia dla nauczycieli?

Pani Anna Cicholska odpowiedziała, że i zarówno Pani Sekretarz jak i Pan Wójt wiedzą, że wnioski można składać takie jakie są dozwolone w poszczególnych ministerstwach i należy spoglądać na strony poszczególnych ministerstw i wtedy będziemy rozmawiać na konkretne tematy.

Głos zabrała także Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zeńboku Pani Joanna Grzybowska, przedstawiła stanowisko zarówno swoje jak i rodziców na temat zamiaru przekształcenia szkoły. Wykazała zrozumienie dla argumentów Pana Wójta mimo odmiennych zdań i stanowisk w tej kwestii. Podziękowała Panu Wójtowi i Radnym za zdjęcie pkt dotyczącego zamiaru przekształcenia szkoły z porządku obrad i zrozumienie sytuacji w jakiej znajduje się obecnie

 

 

 

Porządek obrad ze zgłoszonym wnioskiem został przyjęty jednomyślnie – 15 głosów za.

 

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                     5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin

  2) zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2017

  3) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki                                      Wodnej w Warszawie.

  4) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

     Regimin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

6.Interpelacje i zapytania radnych.

7.Wolne wnioski i zapytania.

8.Zamknięcie obrad.

 

 

Pkt 2

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad poinformował, że protokół z poprzedniej sesji został przekazany radnym oraz był wyłożony na sali obrad i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem czy mają uwagi dotyczące protokołu.

Do protokołu z XXIV sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie – 15 głosów za.

 

Pkt 3

Wójt Pan Lech Zduńczyk informując o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach:

  1. Zakończono urządzanie i oddano do użytku salę gimnastyczno-korekcyjną dla dzieci, która wykonano w pomieszczeniu hali sportowej przy szkole w Regiminie. Całość kosztów zakupu wyposażenia – ok. 30 000 zł. – pokryto z funduszy unijnych pozyskanych w ramach programu edukacyjnego.
  2. Zgodnie z przyjęta prze Radę Gminy uchwałą z dniem 1 stycznia 2017 r. rozpoczął swoja działalność Zakład Usług Komunalnych w Regiminie. Przejął on obsługę sieci i instalacji wodociągowych a co za tym idzie zadanie zaopatrzenia mieszkańców w wodę, nadzór nad funkcjonowaniem  gminnej oczyszczalni ścieków oraz zadania z zakresu odbioru i oczyszczania ścieków. Funkcję Kierownika GZK powierzono Panu Markowi Dąbrowskiemu
  3. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła wstępna listę rankingową wniosków złożonych przez samorządy o dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno – kanalizacyjnej. Złożonych zostało ogółem ponad 220 takich wniosków opiewających na kwotę ponad 300 mln zł. Na dofinansowanie przeznaczona była kwota nieco ponad 60 milionów. Realne wsparcie otrzymać więc może najwyżej 70 samorządów. Z analizy listy wynika, ze możliwość otrzymania prze naszą gminę wsparcia jest wiec nikła, podobnie jak w przypadku naszych sąsiednich gmin – Gruduska i Opinogóry.
  4. W związku z powyższą sytuacja przygotowany jest w trybie pilnym wniosek do WFOŚiGW w Warszawie o przyznanie Gminie Regimin pożyczki preferencyjnej pozwalającej na realizację w 2017 r. inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lekowo i Targonie. Według przygotowanej dokumentacji kosztorysowej zadanie to wyceniono na kwotę ponad 5 milionów 700 tysięcy złotych. Pozyskana pożyczka pozwoli na pokrycie100% kosztów kwalifikowalnych zadania, ale nie podatku VAT w wysokości  23%. Należy zakładać, że realnie wysokość zadania będzie po przetargu zdecydowanie niższa a więc i wysokość pożyczki ulegnie zmniejszeniu.
  5. Przygotowana została niezbędna dokumentacja, w tym wniosek, która została złożona do Sejmiku Mazowieckiego, dotycząca  pozyskania dofinansowania na przebudowę drogi gminnej Kątki – Klice. Dofinansowanie to można pozyskać ze środków dawnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
  6. Ustalono lokalizację i przystąpiono do przygotowania niezbędnej dokumentacji w celu zakupu i montażu kolejnych lamp solarnych. Środki na powyższe zadania pochodzą z tegorocznego Funduszu Sołeckiego sołectw Kliczki, Lekowo, Lekówiec i Grzybowo.
  7. Wyłoniono firmę geodezyjną , która w bieżącym roku będzie świadczyła usługi na rzecz Gminy Regimin. Ceny poszczególnych rodzajów usług pozostały na poziomie z poprzedniego roku.
  8. Rozpoczęty został nabór chętnych do udziału w realizacji projektu pod nazwą „Nowe umiejętności – nowe perspektywy”, którego partnerem jest Gmina Regimin. W jego ramach powstaną 2 grupy nauki języka angielskiego składające się każda z 15 osób dorosłych posiadających maksymalnie średnie wykształcenie i tych, które do tej pory nie korzystały z tego typu form pomocy.
  9. 7 stycznia br. rozpoczął się cykl zebrań sprawozdawczych w 8 funkcjonujących na terenie naszej gminy jednostkach OSP . Do dnia dzisiejszego spotkania takie odbyły się w OSP Szulmierz, Lekowo, Klice i Koziczyn.
  10. Po raz kolejny został wydany kalendarz gminny na rok 2017, którego tematem jest Gmina Regimin w starej fotografii. Łącznie wydrukowano 500 egzemplarzy tego wydawnictwa, które cieszy się wielką popularnością nie tylko na terenie gminy, ale także w Ciechanowie a nawet w wielu krajach Europy.

 

Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

 

Pkt 4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie informacji o pracy między sesjami.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani Wiesława Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia. Dotyczyły one:

- ocena celowości umarzanych podatków za 2016 r.

- zaopiniowanie zmian do budżetu na sesje w dniu 30.01.2017 r.

Omawiane tematy zostały zaopiniowane pozytywnie nie wniesiono żadnych uwag.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Dziąba poinformował, że komisja w omawianym okresie nie odbyła żadnego posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pan Krzysztof Sowiński poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła jedno posiedzenie. Tematem posiedzenia była analiza działalności Klubu sportowego MUKS Czarni Regimin

 

 

Pkt 5/1

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.  Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że w zakresie załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian budżetu w miesiącu styczniu.

Zwiększenie dochodów i wydatków dotyczy głównie zmian planu finansowego w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Regiminie.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany, które dotyczą zadania pn.„ Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin na dł. około 550m”,

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 15 głosów za – podjęli uchwałę Nr XXV/133/17

 

Pkt 5/2

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok. Poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia. Wójt Pan Lech Zduńczyk poinformował;

 

 Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 432.000,00 zł, w tym:

1. w dziale 900 – Zakłady gospodarki komunalnej , w rozdziale 90017 o kwotę 432.000,00zł na podstawie wniosku Kierownika GZK w Regiminie. Zwiększenie dochodów dotyczy planowanych wpłat z tytułu odbioru wody przez mieszkańców gminy oraz wpływu odsetek na rachunek bankowy zakładu.

Zwiększa i zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę (+,-) 534.125,00zł, w tym:

1. w dziale 600– Transport i łączność, w rozdziale 60095- Pozostała działalność o kwotę (+,-) 118.498,00zł, - zwiększenia wydatków dokonuje się na podstawie umów zawartych z PUP w Ciechanowie w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w Urzędzie Gminy i skierowanych do prac interwencyjnych na terenie gminy.

2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę (+) 2.000,00zł, - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z tytułu opłat sądowych dotyczących wpisów w księgach wieczystych i opłat z tytułu zakupu dokumentów do sprostowania wpisów w księgach wieczystych.

3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę (+,-) 5.515,00zł, - zwiększenia dokonuje się

w związku ze złożonymi wnioskami dyrektorów szkół w Szulmierzu, Zeńboku i GZS w Regiminie dotyczących zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok dla pracowników szkół.

4. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, o kwotę (+,-) 859,00zł. Zmian dokonuje się na wniosek dyrektora GZS w Regiminie dotyczących środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok dla pracowników szkół.

5. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę (+,-) 416.112,00 zł. Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika GZK w Regiminie, które dotyczą zabezpieczenia środków własnych na pokrycie kosztów funkcjonowania zakładu.

6. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o kwotę – 8.000,00zł. Zmiany dokonuje się na podstawie złożonej korekty planu finansowego GBP w Regiminie, która wynika z rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem Filii w Bibliotecznej w Szulmierzu z dniem 1 stycznia 2017r.

2 Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 635.000,00zł, w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę 635.000,00zł. Dokonuje się zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin” Inwestycja objęta Wieloletnią Prognozą Finansową. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację w/w zadania.

 

Powyższe zwiększenia i zmniejszenia zarówno dochodów jak i wydatków budżetu gminy spowodowały zmianę kwoty deficytu na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki oraz wolnymi środkami.

Pani radna Hanna Ładzińska zgłosiła swoje uwagi co do załącznika Nr 3 do uchwały, w którym brakuje jednej kolumny, w której powinny być wpisane kwoty. Pan Wójt  odpowiedział, że w dokumentach, które  otrzymał od Pani Skarbnik wszystko było w porządku i nie jest w stanie w chwili obecnej wyjaśnić skąd brak tej jednej kolumny, w materiałach jakie otrzymali radni.  Z uwagi na zaistaniałą sytuacje poprosił o ogłoszenie przerwy i wyjaśnienie sprawy pracownika Biura Rady. Brak jednej kolumny okazał się błędem w druku, gdzie komputer nie odczytał całej tabeli. Zostały także doręczone radnym kompletne materiały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 13 głosów za (Radny K. Sowiński i Radny A. Prymusiewicz nieobecni podczas głosowania) – podjęli uchwałę Nr XXV/135/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok

5/3

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i następnie poprosił Pan Wójta Lecha Zduńczyka o uzasadnienie.

Przechodząc do uzasadnienia Wójt Pan Lech Zduńczyk poinformował, że celem podjęcia Uchwały Rady Gminy w Regiminie jest wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie – Lekowo”- Budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków. Przyjęcie niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu pozwoli na realizację przedmiotowego zadania, przy jednoczesnym utrzymaniu realizacji pozostałych planowanych inwestycji w 2017 roku i latach następnych. Powyższe zadanie inwestycyjne występuje w WPF dla gminy na lata 2016-2018. Środki na rok 2017 występują w Uchwale budżetowej na 2017 rok.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 14 głosów za (Radny K. Sowiński nieobecny podczas głosowania) – podjęli uchwałę Nr XXI/135/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Pkt 5/4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Regimin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a następnie poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia Obszar Gminy Regimin posiada pełne pokrycie opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Regimin (zmiana) - Uchwała Nr XVII/88/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 marca 2012 r.; sporządzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz niewielkie pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Plan dla miejscowości Regimin uchwalono na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, natomiast plan dla miejscowości gminy Regimin uchwalono na podstawie Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Celem uchwały jest realizacja wymogu art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zmianami z 2016 r. poz. 904, 961, 1250 i 1579), który brzmi:

„Art. 32. 1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27.

3. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.”

 

W okresie od listopada 2016 r. do grudnia 2016 r. Wójt Gminy Regimin przeprowadził wymagane ustawą analizy i czynności dotyczące oceny aktualności studium i planów miejscowych, jak też wykonał stosowne opracowanie.

Z dokonanych analiz wynika niepełna aktualność przedmiotowego studium oraz częściowa aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ocenione zostały postępy w opracowywaniu planów miejscowych i wskazane zostały zalecenia dotyczące ich opracowania, a także sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Regimin.

Opracowanie oceny aktualności studium i planów miejscowych uzyskało wymaganą opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na posiedzeniu w dniu 20.12.2016 r. bieżącego roku, co zawarto w protokole z MKUiA.

Wobec powyższego istnieją podstawy formalno-prawne do przyjęcia przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 14 głosów za (Radny K. Sowiński nieobecny podczas głosowania) – podjęli uchwałę Nr XXI/136/17 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Regimin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Pkt 6

W pkt 6 głosu nie zabierano

 

Pkt 7

Głos zabrał Pan Wójt Lech Zduńczyk, odnosząc się do napływających pytań mieszkańców gminy o zakaz wypuszczania drobiu. Sołtysom zostały przekazane ulotki informacyjne z prośba o przekazanie mieszkańcom.

Radny Pan Kazimierz Pawłowski zwrócił się z pytaniem do Pana Wójta czy zostały już podjęte jakieś kroki co do sprzedaży budynku po szkole w Trzciance?

Pan Wójt udzielając odpowiedzi poinformował, że w najbliższym czasie planowane jest kompleksowego zestawienia wszystkich nieruchomości na terenie gminy do sprzedaży m.in. też budynku po szkole w Trzciance. Zgłosił się już do urzędu jeden inwestor , który zainteresowany jest kupnem w/w nieruchomości. Jak tylko nastąpi poprawa pogody udamy się wraz z tym inwestorem na obejrzenie tej nieruchomości. Konieczne może okazać się także wydzielenie mniejszej działki  a część pozostawić dla potrzeb mieszkańców wsi. Do sprzedaży będą przygotowane do sprzedaży są to dwie działki z przeznaczeniem pod działalność.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski zamknął obrady XXV sesji Rady Gminy.

 

 

Protokołowała

 

Małgorzata Abramczyk

 

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2017 12:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 362
01 marca 2017 12:30 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2017 12:29 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl