Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XXVII/17 z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 31.03.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm.) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

Protokół Nr XXVII/17

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 31.03.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym               (Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm.) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy –     Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………...15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności…………………………….15 radnych

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1. Wójt Gminy………………………………………………..Pan Lech Zduńczyk

2. Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani Małgorzata Kosińska

3. Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………….Pan Jan Tadrzak

4. Sołtysi wsi wg. zał listy obecności………………………....23 osoby

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady otworzył obrady XXVII Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, przedstawiciela Kancelarii Prawnej, radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję. Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy  15 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad i poprosił o zgłaszanie uwag        i wniosków.

Głos zabrała Radna Pani Alicja Olszewska : mam taką uwagę, ponieważ w tym programie, porządku obrad nie ma dwóch sprawozdań, sprawozdania z działalności GOPS-u                               i sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Czy to ma nie być procedowane czy będzie?

O udzielenie głosu w tej sprawie poprosił Wójt Pan Lech Zduńczyk:  w związku z faktem że zakończyła się kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, dotycząca jednego z zagadnień, które są w tych sprawozdaniach opisane w materiałach, które Państwo otrzymali aby się z nimi zapoznać, dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Pan Wójt poprosił o przyjęcie wniosku wprowadzającego do porządku obrad sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. A drugie zaś sprawozdania, które otrzymali Państwo Radni całościowego sprawozdanie z działalności GOPS umieścimy w porządku obrad następnej sesji, ale materiały już Państwo otrzymali aby się z nimi wcześniej zapoznać. To pierwsze zagadnienie zostało opracowane prze kontrole , nie było żadnych zastrzeżeń, protokół został do nas przesłany. Pan Wójt zgłosił jeszcze drugi wniosek  dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Regimin w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. uzasadniając to faktem, że od 1 stycznia 2017 roku Gminny Zakład Komunalny w Regiminie przejął zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków i muszą zostać uporządkowane kwestie ceny za  świadczone usługi.

Głos zabrała Radna Pani Hanna Ładzińska: uważam Panie Wójcie, że jeżeli chodzi o GOPS to nie ma potrzeby aby przyjmować dzisiaj jednego z tych zagadnień, bo to można równie dobrze  nawet na następnej sesji całościowo przyjąć i sprawozdania z działalności GOPS. Mam jeszcze jedną uwagę, ponieważ nie otrzymałam papierowych uchwał dotyczących budżetu, zmian w budżecie Gminy  no i prosiłabym o te materiały. (przyp. red. materiały zostały przekazane na sesji)

Głos zabrał Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie Pan Tadeusz Lewandowski: sprawozdania z działalności ośrodka może zostać przeniesione na następną sesję  a jeśli chodzi o sprawozdanie  z działalności wspierania rodziny  i pieczy zastępczej  to chciałbym żeby to było na dzisiejszej sesji, ponieważ art. 179 ust. 1 tej ustawy mówi jasno, że  Wójt  do 31 marca ma obowiązek przedstawić Radzie Gminy sprawozdania z wykonania tej ustawy.  Wynika to  jasno z przepisów, więc Pan Kierownik bardzo prosił o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzaniem w/w punktów do porządku obrad: za przyjęciem wniosku  głosowało - 15  radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętym wnioskiem. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                   

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

            1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin,

            2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok,

            3) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

         4) wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI w latach 

             2016/2017 – 2019/2020,

            5) regulaminu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

            6) określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez

               Gminę Regimin na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za

               każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

            7) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów

             zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem

             prowadzącym jest Gmina Regimin,

             8) zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

             9) zbycia nieruchomości,

            10) przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Regimin

         11) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin,

         12) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

           odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin i zagospodarowania

          tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie

          odpadami komunalnymi.

             13) w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

                  ścieków na terenie Gminy Regimin w okresie od 1 kwietnia 2017r do 31 marca 2018r.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2016.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie za 2016 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad.

 

Pkt 2
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXVI Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy i został przekazany radnym aby mogli się z nim zapoznać.
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję.
Głos zabrała Radna Pani Alicja Olszewska: mam takich kilka drobnych uwag do protokołu dlatego, że protokół jest bardzo ważnym dokumentem odzwierciedlającym całość tutaj naszych obrad i powinien być  przedstawiony w sposób wiarygodny, przyzwoicie napisany i tutaj mam właśnie kilka uwag. Jest dużo błędów, niektóre zdania mają zupełnie inny sens niż powinny, niektóre wyrazy są poprzekręcane, niektóre zdania, które był wypowiedziane przez Radnych, są niezgodne  z tym co było wypowiedziane, ponieważ sama na swoim przykładzie mogę podać,   mówiłam, że w Zeńboku w administracji znajduje się  jedna osoba na etacie pełnym,         i dwie osoby na ¼  a w protokole jest napisane, że jedna osoba jest na ½  a jedna osoba jest na ¼  i jedna na cały  to są nieprawdziwe dane. Następnie mam pytanie bo jeśli to jest prawda to popełniliśmy jakiś błąd, chce zacytować zdanie, które jest w protokole; „ w budżecie Gminy  trzeba  przygotować kolejne  802 tysiące na uruchomienie dwóch dodatkowych klas”  Nie wiem czy to jest prawda. (przyp. red. błąd literowy, który został sprostowany), ale proszę państwa to idzie do Internetu czy gdzieś czytają to ludzie, nie można takich rzeczy robić. Rozumiem, zrzucam to na karb Pani młodości, Pani może niedoświadczenia, ale prze wiele miesięcy  uczyła się Pani tego  i to nie jest żadne usprawiedliwienie  myślę, że musimy to do czego się zobowiązujemy musimy robić profesjonalnie, zgodnie z   tym do czego  jesteśmy powołani i za co mamy płacone. Dlatego bym prosiła, żeby w przyszłości, już tam takie drobne rzeczy  jak to, że taki protokół nie jest pisany jednym rodzajem czcionki to można przecież poprosić nawet informatyka, żeby obrobił. To czytają po prostu ludzie w Internecie i takiej niefachowości nie możemy jako radni tolerować. Dzisiaj zagłosuje  na tak natomiast w przyszłości  jeśli takie protokoły będą miały miejsce  to za każdym razem będę głosowała na nie przyjęcie takiego protokołu.

Głos zabrała Radna Pani Hanna Ładzińska: w nawiązaniu do tego co mówiła koleżanka, otrzymywałam do tej pory  te protokoły na e-maila i mogłam go przeczytać ten protokół. Z ostatniej sesji nie otrzymałam tego protokołu, także tak naprawdę to nie wiem czy powinnam głosować  za przyjęciem czy przeciwko  bo go nie znam.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, przeciw - 0, - wstrzymało się – 1. Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę Gminy.

Pkt 3

Wójt Pan Lech Zduńczyk informując o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach:

- w dniu 10 marca br. upłynął termin składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie  drogi gminnej w m. Regimin na długości ok 550 mb.  Oraz budowę odcinka kanalizacji deszczowej odwadniającej w/w drogę Do Urzędu Gminy złożone zostały 4 oferty na wykonanie prac drogowych  i 3 oferty  na realizację kanalizacji.  Najkorzystniejsze oferty przedstawiły  firmy Przedsiębiorstwo  Budowy  Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego  odnośnie zadania pierwszego  i Krusz-Bet z Uniszek Zawadzkich na budowę kanalizacji. Zaproponowały one odpowiednio kwoty 345 288 i 108 614 zł brutto. Zgodnie z wymogami prawa umowy na realizację obu przedsięwzięć podpisane po dniu 4 kwietnia br.

- po przygotowaniu wymaganej dokumentacji ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego  na budowie świetlicy wiejskiej w m. Klice. W ogłoszeniu o przetargu ostateczny termin składania  i jednocześnie otwarcia ofert określono na dzień 7 kwietnia br.

- z informacji uzyskanych prze Urząd Gminy  wynika , że Zarząd , a następ0nie Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Warszawie pozytywnie rozpatrzyły wniosek o przyznanie  Gminie preferencyjnej pożyczki w wysokości ponad 3,5 miliona złotych, przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego  na budowie sieci kanalizacji  sanitarnej  w miejscowościach Lekowo i Targonie. W związku z powyższym rozpoczęta została procedura przygotowania  i ogłoszenia przetargu , który pozwoli na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji oraz firmy zajmującej się pracami drogowymi związanymi z odtworzeniem uszkodzonych w trakcie budowy dróg. Po rozstrzygnięciu przetargu  określone zostaną rzeczywiste koszty wykonania planowanego zadania.

- zrealizowano kompletnie pierwsze z zadań finansowanych ze środków tegorocznego Funduszu Sołeckiego. Za kwotę 5 tysięcy zł. zakupione  zostało wyposażanie do siłowni mieszczącej się w budynku świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo.

- w dniu dzisiejszym zakończone zostanie postępowanie w trybie zapytania ocenę, które wyłoni wykonawcę zadań związanych z bieżącym  utrzymaniem dróg gminnych , obejmujących tak zakup materiałów , jak  i wykonanie zleconych usług . W pierwszym tygodniu kwietnia rozpoczną się prace z tego zakresu , szczególnie te zgłoszone prze radnych, sołtysów i mieszkańców.

- Urząd Gminy jest w trakcie przygotowywania kolejnego wniosku dotyczącego pozyskania środków unijnych w ramach działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie : Edukacja przedszkolna. Planowane jest objecie tym projektem oddziałów przedszkolnych  funkcjonujących na terenie naszej gminy w szkołach w Regiminie, Szulmierzu i Zeńboku. Wniosek zostanie złożony po ogłoszeniu naborów czyli po 15 kwietnia br.

- Na wniosek Wójta Gminy złożony do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w dniu 10 marca br. przeprowadzona została wizja lokalna w Pawłowie, dotycząca oceny stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 615 przebiegającej przez tę miejscowość wraz z infrastruktura towarzyszącą ( chodniki, odwodnienie). Wzięli w niej udział przedstawiciele MZDW, Urzędu Gminy oraz radna i sołtys wsi Pawłowo. Efektem  wizji jest notatka z jej przebiegu, przygotowana przez MZDW w Warszawie, w której stwierdzono konieczność wykonania prac modernizacyjnych jezdni , modernizacji i budowy chodników dla pieszych oraz budowy systemu odwodnienia. Notatka ta, przesłana do Urzędu Gminy w dniu 23 marca br. została podpisana i 28 marca oddana do MZDW. Zarząd Dróg zobowiązał się do przygotowania  umowy o współpracy , na podstawie Której Gmina będzie partycypowała w kosztach inwestycji poprzez sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- przygotowana została dokumentacja oraz dwa projekty uchwał w sprawie  zbycia zasobów komunalnych dwóch działek 0 położonej w Zeńboku (pow. 85 arów) oraz Regiminie (pow. 2 ary).

- 15 marca br. zorganizowane zostało w Urzędzie Gminy w Regiminie szkolenie w ramach działalności Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych rozwoju przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i usług lokalnych. LGD ogłosiła także nabory wniosków  związane z dziedzinami omawianymi na szkoleniu.

- Urząd Gminy jest w trakcie postepowania wyjaśniającego stan prawny i własność gruntów pod drogami przebiegającymi przez miejscowość Przybyszewo. Wystosowano stosowne pisma do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie i po otrzymaniu odpowiedzi można będzie rozpocząć roboty geodezyjne  określające granice i stan prawny dróg.

- zakończył się nabór wniosków od rolników o zwrot akcyzy od paliwa rolniczego. Do Urzędu Gminy wpłynęło łącznie zestawienie i zapotrzebowanie na środki finansowe, przesłane następnie do Wojewody.

- zakończyła się kampania sprawozdawcza z funkcjonujących na terenie gminy Regimin w 8 jednostkach OSP. Odbyło się łącznie 9 zebrań – w tym dwa w OSP Jarluty Duże ze względu na zgon Prezesa OSP dh Andrzeja Winkla . Informacje o wynikach zebrań przesłane zostały do systemu OSP, rejestrującego dane z obszaru całego kraju.

- zakończył się nabór wniosków od rolników o zwrot akcyzy od paliwa rolniczego . Do urzędu Gminy wpłynęło łącznie  263 takich wniosków na ogólna kwotę ponad 277,5 tysięcy zł. Przygotowane zostało łączne zestawienie  i zapotrzebowanie na środki finansowe

 

W omawianym okresie wydano następujące zarządzenia:
- w sprawie  wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Regiminie regulaminu okresowej oceny pracowników,
- w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Nazwa zadania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE.
- w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji  związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych prze Gminę Regimin

Pkt 4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie informacji o pracy między sesjami.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani Wiesława Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 3 posiedzenia. Dotyczyły one analizy wykorzystania dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Regiminie i analizy wydatków GOPS, komisja nie miała uwag do przedstawionych analiz. Trzecie posiedzenie dotyczyło zaopiniowanie zmian w budżecie na sesje w dniu 31.03.2017 r., protokół z tego posiedzenie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Dziąba poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła  2 posiedzenia. Dotyczyły one:

- analiza wydatków i kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie,

- analiza wydatków  GOPS.

Sprawozdania przyjęte bez żadnych uwag.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pan Krzysztof Sowiński poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła 2 posiedzenia. Dotyczyły one  informacji o działalności OSP na terenie gminy  oraz  zaopiniowania punktów porządku obrad sesji dotyczących oświaty.

 

Pkt 5/1

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin, poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że w zakresie załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian budżetu w miesiącach styczeń – marzec 2017 roku oraz planowane zmiany w uchwale budżetowej
W zakresie załącznika Nr 2 wprowadzono zmiany, które dotyczą realizacji zadań w 2017 roku:
- Budowa drogi transportu wiejskiego Kątki – Klice +50.000,00zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice +20.000,00zł,
-  Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1400 m” +100.000,00zł,
- Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym w m. Grzybowo” +90.000,00zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłówko” -30.000,00zł.
- Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego” +30.000,00zł.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Głos zabrała Radna Pani Alicja Olszewska: chciałabym tylko zapytać ponieważ na komisji budżetowej żeśmy przegłosowali i Pan Wójt na to wyraził zgodę, że jeden z punktów będzie zdjęty. Teraz Pan Wójt czyta, że ten punkt  jest nie zdjęty. Czy my głosujemy łącznie z tym punktem czy nie?

Głos zabrał Pan Wójt Lech Zduńczyk; nie ma czegoś takiego, że ja w tej chwili zdejmuje ponieważ to jest Państwa wniosek  o zdjęcie i decyzje w tym zakresie może podjąć Rada. Ze pełną świadomością czytam chociaż wiem o tym, że Państwa decyzja taka była to jest decyzja, z którą się zgadzam natomiast jeśli w niosek stawia komisja no to w tym momencie Państwo jako radni podejmujecie decyzje a nie Wójt. Przedstawiłem Państwu projekt. Państwo zgłosiliście poprawkę, przegłosowaliście na komisji w związku z tym to już Rada podejmuje decyzje w tym zakresie.

Głos zabrała Radna Pani Alicja Olszewska: w takim razie jako radna stawiam wniosek o zdjęcie kwoty 20 tysięcy z budowy świetlicy w Klicach, stawiam taki wniosek formalny o zdjęcie tego z budżetu.

Pan przewodniczący zarządził głosowanie nad postawionym wnioskiem. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przeciw – 6, wstrzymało się – 0.

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin wraz z przyjętym wnioskiem, głosowało 15 radnych,    przeciw - 0,  wstrzymało się – 0.  W wyniku głosowania został podjęta uchwała Nr XXVII/138/17  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin,

 

Pkt 5/2

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że:

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 594.185,00zł, w tym:

 1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 300,00zł,- zwiększenia dokonuje się po dokonaniu analizy za miesiące I –III 2017 roku.
 2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.400,00zł – dotyczy zmiany dostosowania klasyfikacji budżetowej do Rozporządzeniem MF,
 3. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 500,00zł, zwiększenia dokonuje się po dokonaniu analizy za miesiące I –III 2017 roku.
 4. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 581.430,00zł. Zwiększeń dokonuje się w rozdziałach 75601, 75615, 75616 i 75621, które dotyczą wpływu wpłat z tytułu podatku rolnego,  od czynności cywilnoprawnych, wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływu podatku dochodowego od osób prawnych.
 5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 o kwotę 600,00zł – zwiększenia dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szulmierzu, które wynika
  ze zwiększenia wpłat za wynajem sal lekcyjnych.
 6.  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 9.945,00zł, zwiększenia dokonuje się w rozdziałach 90001 i 90002. Zwiększenie dotyczy wpływów
  z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat  za odpady i wpływu opłat z tytułu odprowadzenia ścieków za miesiąc XII 2016roku, które wpłynęły w 2017roku.

 

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 167.395,00zł, w tym:

 1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 1.400,00zł, dotyczy zmiany dostosowania klasyfikacji budżetowej do Rozporządzeniem MF,
 2. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 903,00zł. Zmniejszenia dokonuje w rozdziale 75621na podstawie pisma ST.4750.2017 Ministra Rozwoju i Finansów.
 3. w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 165.092,00zł, - zmniejszenia dokonuje się na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ostatecznej kwoty subwencji dla gminy. Kwotę zmniejszenia subwencji dla szkół gmina pokryje ze środków własnych,

 

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 195.351,05zł, w tym:

 1. w dziale 600 – Transport i łączność, o kwotę 30.000,00zł, zmian dokonuje się na podstawie wniosku dotyczącego zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów i z okresowym rocznym przeglądem dróg i obiektów mostowych.
 2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 6.000,00zł, zwiększenia dokonuje się na wniosek dotyczący zabezpieczenia środków finansowych związanych z wyceną nieruchomości komunalnych, zakupem dokumentów niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego oraz zabezpieczeniem kwot dotyczących płatności za korzystanie z gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa.
 3. w dziale 710 – Działalność usługowa, o kwotę 30.000,00zł, zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na realizację planów zagospodarowania przestrzennego w 2017roku.
 4. w dziale 750 – Administracja publiczna, o kwotę 17.218,00zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych dotyczących promocji Gminy (druk książki) oraz w rozdziale75011 § 4010 i 4040 (+,-) przesunięcie kwoty dotacji na zadania zlecone - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r.
 5. w rozdziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, o kwotę 8.000,00zł, zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na wymianę drzwi garażowych w strażnicy OSP w Targoniach.
 6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 22.233,05zł. Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Koordynatora projektu „Zdobyte umiejętności drogą do przyszłości”.
 7. w dziale w dziale 851-Ochrona zdrowi, o kwotę (+,-) 1.000,00zł –przesunięcie środków finansowych na podstawie wniosku GKRPA.
 1. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 60.900,00zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia wydatków na utrzymanie zieleni w gminie, remonty świetlic wiejskich, wykonanie podstawy do gniazda bocianiego oraz na wdrożenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby systemu ochrony danych osobowych oraz bezpiecznego przetwarzania danych w systemach informatycznych w GZK w Regiminie.
 2. w dziale 926 – Kultura fizyczna, o kwotę 20.000,00zł – zabezpieczenie środków finansowych w związku z organizacją gminnych imprez sportowych.

 

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2017rok o kwotę 14.718zł w tym:

 1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 500,00zł, zmniejszenia – przesunięcia środków dokonuje się ze względu na zabezpieczenie wydatków dotyczących opłat na rzecz innych jst, pismo od Marszałka Województwa Mazowieckiego OR-C.3222.14.2017.MP.
 2. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00zł na podstawie wniosku Kierownika GZK w Regiminie.

 

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 rok:

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę 62.200,00zł – nowe zadania inwestycyjne nie objęte WPF”

a)   „Budowa sieci wodociągowej w m. Kalisz” (+25.000,00zł) – nowa inwestycja nie objęta WPF,

b)   „Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybowo”(+25.000,00zł) - nowa inwestycja nie objęta WPF

c)   „Zakup agregatu prądotwórczego” dla potrzeb GZK w Regiminie(+12.200,00zł) nowa inwestycja nie objęta WPF

 1. w dziale  600 – Transport i łączność,  o kwotę 210.000,00zł na zadaniach:

a)   „Budowa drogi transportu wiejskiego Kątki - Klice”  (+50.000,00zł), WPF,

b)    Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1400m” (+100.000,00zł) WPF,

c)   „Budowa drogi gminnej w m. Szulmierz” (+50.000,00zł), - nowa inwestycja nie objęta WPF,

d)  „Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w m. Szulmierz i Mościce” (+10.000,00zł) - nowa inwestycja nie objęta WPF,

 1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę (+) 90.000,00zł
  na zadaniu inwestycyjnym (WPF):

a)      „Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym
w m. Grzybowo” .

Automatycznie zgodnie ze zdjęciem środków WPF zostają zdjęte te środki z uchwały budżetowej.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania poziomu planowanych wydatków do wysokości dotychczas poniesionych kosztów i dalszą realizację w/w zadań inwestycyjnych.
Ponadto  kwota wolnych środków w wysokości 939.812,96 została przeznaczona na zwiększenie kwot na zadania inwestycyjne objęte WPF 778.612,96zł i zadania inwestycyjne jednoroczne 161.200,00zł.

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki nr 4 i nr 4a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 5 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.                      

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Głos zabrała Radna Pani Alicja Olszewska; chciałam zapytać Pana Przewodniczącego  nad jaką częścią uchwały my teraz będziemy głosować? Dlatego, że Pan przeczytał uchwałę do paragrafu 3  istnieje jeszcze paragraf 4,5,6,7 i 8. Oczywiście część radnych nie dostała  tego w materiałach  prawdopodobnie i Pan  Przewodniczący  też nie dostał  a natomiast część ma pełną uchwałę.

Pan Przewodniczący po otrzymaniu pełnego projektu uchwały zwrócił się z pytaniem czy może odczytać  jeszcze raz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głos zabrała Radna Pani Hanna Ładzińska; Panie Przewodniczący nie doczyta Pan  bo nie wiadomo co. Raz że nie miałam w ogóle materiałów  a jak dostałam to z pustą stroną dlatego wnioskuje o przerwę, żeby Pani Skarbnik przejrzała tą uchwałę  czy ona jest właściwa czy  niewłaściwa  i żebyśmy otrzymali materiały  takie nad którymi  będziemy mogli głosować            i wiemy nad czym głosujemy

Pan Przewodniczący przeprosił za błąd, który wystąpił w dostarczonych materiałach i ogłosił przerwę w obradach aby wyjaśnić zaistniałą sytuację.

Po przerwie wznowiono obrady Pan Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Zabiegałowski odczytał brakujące paragrafy. Pozostali Radni także otrzymali  właściwe i pełne materiały.

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok głosowało 15 radnych, przeciw - 0,                 wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała Nr XXVII/139/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok

Pkt 5/3

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Uzasadniając Pan Wójt poinformował, że w związku z faktem, iż na poprzedniej sesji została podjęta uchwała dotycząca  właśnie tego zagadnienia  została ona przesłana do MKO Delegatura w Ciechanowie celem zaopiniowania. Kuratorium w wydanej opinii zaznaczyło iż  Prawo Oświatowe na chwilę  bieżącą  zostało już kompletnie zinterpretowane  i nie przewiduje możliwości nie stworzenia obwodów szkolnych dla szkół mniej niż ośmioklasowych. Zwrócono się do nas o poprawę takich zapisów  w tej uchwale i te uwagi zostały ujęte w tej poprawionej uchwale. Wyjaśniam również, że te obwody  zgodnie z ustawą  wprowadzającą te zapisy dotyczy sytuacji  do dnia 31 sierpnia 2019 roku, ponieważ zapewne jaki sami Państwo widzieliście  nie raz w tym okresie  będzie proces tzw. wygaszania  gimnazjów.  W związku z tym jest to sytuacja mocno  skomplikowana szczerze mówiąc władze oświatowe jeszcze przez długi okres czasu do końca nie wiedziały  jak te prawo oświatowe interpretować i  w jaki sposób je wprowadzać. Tego typu decyzja Kuratorium spowodowała, iż aby ta decyzja  byłą zgodna z ustawą wprowadzającą nowe prawo oświatowe  tego typu uchwała skonsultowana zresztą z  prawnikami nie tylko naszymi mówi o tym, że takie zapisy są w tej chwili niezbędne.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego głosowało 15 radnych,   przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała                                 Nr XXVII/140/17 w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Pkt 5/4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI w latach 2016/2017 – 2019/2020 poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował: uchwała ta jest pokłosiem decyzji, która była podjęta na poprzedniej sesji. Tego typu rozwiązanie zastosowane było w jednej uchwale  w związku ze stanowiskiem władz oświatowych  należało rozbić tą uchwałę  na dwie odrębne uchwały  dotyczące  utworzenia obwodów  i możliwości skierowania dzieci  do innej szkoły.  Wynika to z faktu , iż  kilkanaście samorządów  podejmowało decyzję w tej sprawie i większość  z nich  została potraktowana tak jak my  czyli został postawiony zarzut , że w jednej uchwale mieliśmy dwa różne rozwiązania czego prawo wprowadzające  reformę oświaty  nie przewiduje . W związku z tym  poinformowano samorządy , że tego typu rozwiązania czyli podjęcie odrębnej uchwały może być prze samorządy  stosowane  i te samorządy, które maiły takie  podjęte decyzje  taką drugą uchwałę muszą podjąć.  Dotyczy  to  sporej liczny samorządów  w okręgu kuratorium warszawskim  i dlatego rozbicie tej uchwały  z poprzedniej sesji  uważam za stosowne i  przedstawiam tą treść uchwały , którą kuratorium nam zasugerowało  czyli nakazało wykonać w kwestii obwodów  szkolnych  natomiast druga uchwała ta, która mówi o realizacji  nauczania klasie siódmej  i ósmej w Szkole Podstawowej w Regiminie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI w latach 2016/2017 – 2019/2020 głosowało 15 radnych, za – 7,  przeciw - 8, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania projekt uchwały został odrzucony.

 

 

Pkt 5/5

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  w sprawie regulaminu pomocy materialnej  dla uczniów o charakterze socjalnym poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że bezpośrednim powodem zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Regimin, są zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne, określone w art. 8 ust . 2 ustawy o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015r. poz.163 z późn.zm.).

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały  w sprawie regulaminu pomocy materialnej  dla uczniów o charakterze socjalnym głosowało           15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała Nr XXVII/141/17 w sprawie zmiany uchwały  w sprawie regulaminu pomocy materialnej  dla uczniów o charakterze socjalnym

Pkt 5/6

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów  rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych prze Gminę Regimin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia .poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 poz.60) w art. 15 pkt 26 uchyliła w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zm.) rozdział 2a pn. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.  Tym samym wygasł akt będący podstawą do uchwalonej w 2015 r. uchwały   Nr VI/22/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie  ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Regimin. W związku z powyższym uznaje się za zasadne podjęcie uchwały w sprawie  określenia  kryteriów rekrutacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów  oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Pan Wójt podkreślił także, że w naszym przypadku to czysta formalność ponieważ na terenie naszej gminy nie ma takiej sytuacji aby jakieś dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia kryteriów  rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych prze Gminę Regimin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  głosowało 15 radnych,   przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała                                 Nr XXVII/142/17 w sprawie określenia kryteriów  rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych prze Gminę Regimin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Pkt 5/7

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  dla kandydatów  zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Regimin poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 poz. 60) w art. 15 pkt 26  uchyliła w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zm.) rozdział 2a pn. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.  Tym samym wygasł akt będący podstawą do uchwalonej w 2015 r. uchwały Nr XIV/ 70/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 21 grudnia  2015 r. w sprawie  określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez  Gminę Regimin.

W związku z powyższym uznaje się za zasadne podęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Regimin.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  dla kandydatów  zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej , dla której organem prowadzącym jest Gmina Regimin głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXVII/143/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  dla kandydatów  zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej , dla której organem prowadzącym jest Gmina Regimin

 

Pkt 5/8

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że Gmina Regimin jest właścicielem działki nr 3/13 o powierzchni  0,0238 ha położonej w obrębie Regimin, ujawnionej w księdze wieczystej nr PL1C /00032464/5.  Działka ta z uwagi na małą powierzchnię, nie może być wykorzystana jak samodzielna nieruchomość ale może być zbyta  jako nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości  sąsiedniej . Właściciel nieruchomości sąsiedniej nr  182/7 wystąpił z wnioskiem o umożliwienie nabycia działki nr 3/13,w celu uregulowania istniejącego sposobu zagospodarowania.   Zbycie działki  wpłynie na poprawę  stanu użytkowania na gruncie, zagospodarowania terenu  co  jest  gospodarczo, społecznie i ekonomicznie uzasadnione.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.
Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości  w   drodze    bezprzetargowej    głosowało   15  radnych,   przeciw - 0,  wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXVII/144/17 w sprawie zbycia nieruchomości  w drodze bezprzetargowej.

Pkt 5/9

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargowej poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że Gmina Regimin jest właścicielem działki nr 435/1 o powierzchni 0,8489 ha położonej w obrębie Zeńbok, ujawnionej w księdze wieczystej PL1C/00038106/0. Zgodnie z Miejscowym  Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Regimin zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/169/05 Rady Gminy w Regiminie z dnia 16 listopada 2005 roku / opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 274, poz.9509 z dnia 14 grudnia 2005 roku / działka nr  435/1 przeznaczona jest pod  usługi o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki -7 U. Zbycie przedmiotowej nieruchomości  wpłynie na poprawę stanu zagospodarowania terenu. Pan Wójt dodał Gmina z tej działki w tej chwili nie korzysta Jest dwóch zainteresowanych kupnem tej nieruchomości.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargowej głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXVII/145/17 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargowej.

Pkt 5/10

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabawa zlokalizowanych na terenie Gminy Regimin poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że wprowadzenie regulaminu korzystania z placów zabaw ma na celu ustalenie zasad właściwego korzystania z urządzeń zabawowych, a  co za tym idzie zapewnienie porządku na terenach placów zabaw. Wprowadzenie regulaminu oraz jego podanie do wiadomości użytkowników placów zabaw poprzez umieszczenie jego treści na tablicach informacyjnych umożliwi właściwym służbom egzekwowanie przestrzegania przepisów zawierających reguły zachowania się na placu zabaw. Winno to także wpłynąć na ograniczenie aktów wandalizmu a w konsekwencji na obniżenie kosztów napraw uszkodzonych lub zniszczonych urządzeń. Place zabaw, zlokalizowane na terenach gminy oraz urządzenia tych placów należą do kategorii obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Pozwoli na   zamówienie tablic na wszystkie place zabaw.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Regimin głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała    Nr XXVII/146/17 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Regimin.

Pkt 5/11

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że art. 11a ustawy o ochronie zwierząt mówi, że Rada Gminy corocznie  do dnia 31 marca  w  drodze uchwały  określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  Niniejszy program  został wcześniej poddany konsultacji  i  został zaopiniowany przez  Powiatowego Inspektora Weterynarii w Ciechanowie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXVII/147/17 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian za uiszczona  przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę  za gospodarowania

Pkt 5/12

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian za uiszczona  przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę  za gospodarowania poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że w wyniku nowelizacji z dnia 28 listopada 2014 r  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., gminy mają obowiązek  podjęcia nowych uchwał.  W celu  wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy w Regiminie powinna przyjąć uchwałę  w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za  uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty  selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uchwała szczegółowo określa usługi , które będą  świadczone przez Gminę Regimin  w ramach opłaty za odbieranie odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  zgodnie z określoną częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  Zakres świadczonych usług został tak zaplanowany , aby środki uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w sposób jak najbardziej efektywny przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi  dogodnego dla mieszkańców. Uchwała w sprawie szczegółowego  sposobu i zakresu świadczeń usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie  tych  odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  oraz ustalenia stawki w. w opłaty wzoru deklaracji oraz terminu ,  częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty. Wszystkie te uchwały tworzą podstawę do wdrożenia nowego systemu  gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Regimin. Najnowsze zmian dotyczą tego, że mają być wprowadzone cztery rodzaje pojemników na każdy rodzaj odpadów. Ktoś te pojemniki musi kupić a kupi je firma odbierająca odpady a to będzie duży wydatek i na pewno zostanie on wliczony w koszt odbioru śmieci

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian za uiszczona  przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę  za gospodarowania głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała Nr XXVII/148/17 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian za uiszczona  przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę  za gospodarowania

 

Pkt 5/13

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Regimin w okresie od 1 kwietnia 2017r do 31 marca 2018r.

Następnie poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Uzasadniając Pan Wójt poinformował: jest  to taryfa opłat za dostawę wody na okres od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku. Faktycznie nic się nie zmienia w wysokości opłat  czyli te stawki jakie były  nadal obowiązują. Zmian tylko polega na tym, że do tej pory stawki z tytułu opłat za wodę wniosek składał ZUW w Mławie a teraz ten wniosek złożył  GZK w Regiminie. W związku z tym żeby ujednolicić tego, który  ustala stawki  od 1 kwietnia te stawki zostaną ustalone  na wniosek GZK w Regiminie. Żadna stawka nie rośnie poza jedną za ścieki dowożone do oczyszczalni.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Głos zabrał Radny Pan Kazimierz Pawłowski; zwrócił się z pytaniem czy jest tak możliwość aby zrobić kopie tych uchwały z cenami  i przekazać sołtysom aby wywiesili na tablicach ogłoszeń?

Pan Wójt odpowiedział, że nie widzi problemu i jeśli jest taka potrzeba to zostaną zrobione kopie i przekazane sołtysom.

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Regimin w okresie od 1 kwietnia 2017r do 31 marca 2018r.

głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXVII/149/17 w sprawie w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Regimin w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018r.

 

Pkt 6

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Tadeuszowi Lewandowskiemu - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie. Pan Kierownik przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2016., które stanowi załącznik do protokołu.

 

Pkt 7

Głosu nie zabierano.

 

Pkt 8

W wolnych wnioskach poruszone zostały następujące kwestie:

- Pan Wójt zwrócił się szczególnie do sołtysów aby zgłaszać wnioski w sprawie bieżących remontów dróg gminnych. Poprosił również aby te prace były kontrolowane przez sołtysów czy są dobrze wykonywane i czy są robione w odpowiednich miejscach. Wcześniej zostanie ustalony harmonogram takich prac i sołtysi z wyprzedzeniem będą poinformowani kiedy w danej miejscowości takie prace będą prowadzone.

Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęło do niego  podanie Pana  Krzysztofa Sowińskiego o rezygnacji z pełnienia Przewodniczącego Komisji, została odczytana treść w/w podania.

 

Porządek obrad  został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie  i zamknął obrady XXVII sesji Rady Gminy.

 

 

Protokołowała:

 

Małgorzata Abramczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2017 15:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 383
25 kwietnia 2017 15:51 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2017 15:30 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl