Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XXVI/17 z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 28.02.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2016 r. poz. 446 ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

Protokół Nr XXVI/17

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 28.02.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym  ( Dz. U z 2016 r. poz. 446 ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………...15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności…………………………….15 radnych

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1. Wójt Gminy………………………………………………..Pan Lech Zduńczyk

2. Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani Małgorzata Kosińska

3. Skarbnik Gminy……………………………………………Pani Anna Daszczyńska

4. Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………….Pani Agnieszka Wolińska

5. Sołtysi wsi wg. zał listy obecności………………………....25 osób

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady otworzył obrady XXVI Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy, przedstawiciela Kancelarii Prawnej, radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję. Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy  15 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy:

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                     5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

    1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju  szkolnego.

    2) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 

    wyższe  i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które

     dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r.   

6.Interpelacje i zapytania radnych.

7.Wolne wnioski i zapytania.

8.Zamknięcie obrad.

 

Pkt 2

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw - 0, - wstrzymało się – 0. Protokół z XXV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.

 

Pkt 3

Wójt Pan Lech Zduńczyk informując o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach:

  1. W dniu 24 lutego br. rozpisany został i ogłoszony przetarg na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Regimin na długości ok 550 mb. W ramach powyższego zadania planowane jest także wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej o długości  ok. 220 m i zgodnie z nowymi przepisami na prace te w ramach ogłoszonego przetargu ogłoszone zostało oddzielne zamówienie publiczne. Termin składania ofert  na wykonanie tak prac drogowych, jak i budowy kanalizacji, ustalono na dzień 10 marca br.
  2. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  złożony został wniosek o przyznanie Gminie  Regimin preferencyjnej pożyczki w wysokości 3 586 158 zł. pozwalającej na realizację w 2017 r. inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lekowo i Targonie. Kwota pożyczki dotyczy kosztu netto – Gmina musi zapewnić  minimum pokrycie podatku VAT, czyli ok. 824 tys. zł  oraz wartość kosztów niekwalifikowanych. W budżecie należy zabezpieczyć ok 1 miliona środków własnych.
  3. W dniu 30 stycznia br. do Sejmiku Mazowieckiego złożony został wniosek o przyznanie Gminie Regimin dofinansowania do przebudowy drogi gminnej Kątki – Klice. Dofinansowanie to można pozyskać ze środków dawnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
  4. W dniu dzisiejszym kończy się proces naboru wniosków od osób prowadzących gospodarstwa rolne, które uprawnione są do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego od paliw. Na chwilę obecną do Urzędu Gminy złożonych zostało ponad 210 wniosków, na których podstawie przygotowane zostanie zapotrzebowanie na środki finansowe i następnie przesłane do Warszawy.
  5. Zamówiona została dokumentacja geodezyjna – mapy, niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i montażem kolejnych lamp solarnych. Środki na powyższe zadania pochodzą z tegorocznego Funduszu Sołeckiego sołectwa Kliczki, Lekowo, Lekówiec i Grzybowo.
  6. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie poinformowała Urząd Gminy, że złożony przez nasza Gminę wniosek o dofinansowanie projektu unijnego „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin” został pozytywnie rozpatrzony pod względem formalnym i skierowany do oceny merytorycznej. W ramach wniosku opiewającego na kwotę ponad 706 tys. zł planowane jest m.in.  urządzenie dwóch nowoczesnych pracowni informatycznych o wartości ponad 100 tys zł.
  7. Na dzień 15 marca zorganizowane zostało w Urzędzie Gminy w Regiminie szkolenie w ramach działalności Lokalnej Grupy Działania „ Północne Mazowsze”, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych rozwoju przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i usług lokalnych

 

W omawianym okresie wydano  następujące zarządzenia:
- w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolic w 2017 r.
- w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2017 r.
- w sprawie powołania członka Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Regimin na 2017 rok
- w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy w Regiminie na 2017 rok.
- w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

Pkt 4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie informacji o pracy między sesjami.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani Wiesława Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenie.  Tematem posiedzenia była analiza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok – brak zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Dziąba poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła  2 posiedzenia. Dotyczyły one:

- analizy wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.

- kontrolo wniosków i zasad udzielanych umorzeń podatków i opłat lokalnych za 2016 r.

Sprawozdania przyjęte bez żadnych uwag.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pan Krzysztof Sowiński poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenie. Dotyczyło one  analizy problemów i efektów działalności służby zdrowia na trenie gminy oraz oceny projektu uchwał na dzisiejsza sesję.

Będąc przy głosie Pan Radny Krzysztof Sowiński poinformował, że 26.02.2017 r tj. niedziela w  Szkole Podstawowej w Zeńboku odbyło się spotkanie Pana Wójta z rodzicami uczniów SP w Zeńboku. Przedstawił także stanowisko rodziców w tej sprawie, że są przeciwni tej uchwale i chcą aby ich dzieci zostały w siódmej klasie w Zeńboku

Radna Pani Hanna Ładzińska zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącego Komisji Pana Krzysztofa Sowińskiego dlaczego komisja nie była poinformowana o takim spotkaniu, tym bardziej, że w czwartek pytała Panów radnych z tamtego okręgu jakie są odczucia rodziców tych dzieci. Wówczas Pani Radna  otrzymała taką informację, że rodzice tych dzieci są za tym, żeby te dzieci przeszły do szkoły w Regiminie. Miało być spotkanie nieformalne jakby tylko potwierdzające tą wersję, dziś dowiaduje się, że to co było mówione w czwartek zupełnie odwróciło się i jest zupełnie inaczej.

Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Sowiński odpowiedział, że to nie on był organizatorem tego spotkania.

Pani Radna Hanna Ładzińska podziękowała za wyjaśnienie.

 

Pkt 5/1

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia. 

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że ta uchwała jest efektem tzw. reformy oświatowej, która została przyjęta 14 grudnia roku 2016a opublikowana do realizacji 11 stycznia br.. Obowiązkiem samorządu zgodnie z tą ustawą jest podjęcie decyzji w sprawie ustalenia nowego ustroju szkolnego, podstawowym zapisem jest likwidacja gimnazjum bo zgodnie z ustawą klasy gimnazjum będą funkcjonowały przy szkole podstawowej.  Zgodnie z zapisami nowej ustawy powracamy do systemu oświatowego, który w każdej szkole podstawowej wprowadza ośmioklasowy system nauczania. Oczywiście od 1 września 2017  dzieci, które uczęszczają do klas 6 szkół podstawowych przejdą do klas siódmych szkół podstawowych. Pierwszą podstawową kwestią jest ustalenie obwodów szkolnych i tworzenia klas siódmych i ósmych. Jeśli przyjmujemy zasadę , która jest zapisana w ustawie prawo oświatowe to nie powstaną tak jak do tej pory dwie klasy pierwsze w gimnazjum , które obecnie funkcjonuje tylko powstają klasy siódme we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy. Z wyliczeń jakie zostały podjęte wynika, iż powstanie obowiązek utworzyć 4 klasy siódme a nie 2 pierwsze. Utworzenie dwóch dodatkowych klas wiąże się z dodatkowymi kosztami, które gmina będzie musiała sfinansować. Dlatego też odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów SP w Zeńboku aby wyjaśnić powody podejmowanych decyzji. Pan Wójt Lech Zduńczyk wykazał zrozumienia dla stanowiska rodziców ale poinformował także, że ostateczną decyzję podejmie Rada Gminy. Konsekwencje finansowe tych decyzji są bardzo poważne i nie rzutują tylko na budżet tegoroczny ale na kilka kolejnych lat a sytuacja się będzie bardzo pogłębiała. W przypadku wprowadzenia w całości zasad reformy od  1 września starują dodatkowo dwie klasy. Została wyliczona średnia i przybędzie  w szkołach 64 godz. co jest równe prawie 4 nowym etatom. Koszt jednego etatu nauczyciela mianowanego to jest około 5 tys zł miesięcznie co za tym idzie w budżecie gminy trzeba przygotować kolejne 80 tys na uruchomienie dwóch dodatkowych klas. Należy także wziąć pod uwagę, że w roku 2018 te koszty będą jeszcze większe. Do chwili obecnej mimo zmniejszającej się co oku liczby dzieci staraliśmy się spinać budżet w miarę możliwości i w miarę posiadanych środków. Do początku tego roku nie było mowy o żadnych zmianach dotyczących organizacji szkół.  Liczba dzieci zmniejsza się systematycznie i zmniejsza się w sposób bardzo znaczący. A to niestety na podstawie liczby dzieci gminy otrzymują subwencję oświatową wraz ze zmniejszającą się liczbą uczniów zmniejsza się subwencja przyznawana z budżetu państwa. W 2016 roku Gmina Regimin na utrzymanie szkół otrzymała subwencję w kwocie ponad 4,4 mln zł, po otrzymaniu ostatecznej decyzji o wysokości subwencji na rok 2017 kwota ta wynosi 4 mln 28 tys zł czyli subwencja została zmniejszona o 360 tys złotych jest to kwota bardzo poważna, to są te pieniądze, które już brakują na utrzymanie szkół. Wydatki związane z utrzymaniem szkół pozostają takie same. To nie są drobne kwoty i naprawdę będzie ciężko znaleźć je w budżecie. Sytuacja będzie jeszcze trudniejsza w momencie kiedy odejdą klasy trzecie gimnazjów i ze szkól na terenie gminy ubędzie ok 40 dzieci subwencja  zostanie zmniejszona o kolejne 400  tys. Skutki takich decyzji będą dotyczyły wszystkich mieszkańców gminy w związku z faktem , że brakujące środki trzeba będzie znaleźć w budżecie gminy. Pan Wójt poinformował wszystkich zebranych , że decyzja dziś podjęta będzie skutkowała poważnymi konsekwencjami w następnych latach. Prowadzone są rozmowy z dyrektorami o szukaniu oszczędności w pozostałych w placówkach nie tylko w SP w Zeńboku. Proponowane wprowadzanie zmian w SP w Zeńboku nie jest jedynym elementem zminimalizowania koszty zmniejszyć kwotę, która trzeba będzie dołożyć do utrzymania szkół. Na dzień dzisiejszy do szkól dokładamy 1 milion 28 tys a od pierwszego września dołożymy kolejne 80 tys. Największy udział w kosztach utrzymania szkół bo aż 85 % to mają wynagrodzenia i ich pochodne i są to koszty, których nie można zminimalizować. Skutki demografii dotkną wszystkie szkoły z ciągle zmniejszająca się liczbą dzieci. Bez względu na to jaka jest ilość uczniów w klasie czy 5 czy też 25 koszty utrzymania takiej klasy są takie same. Tworząc nowe klasy zwiększamy tak koszty, że nie będziemy w stanie tego udźwignąć chyba że zrezygnujemy  z wielu rzeczy tj. drogi i inne inwestycje. Konsekwencje finansowe nie dotyczą tylko roku 2017 ale także lat następnych. Skierowana zostanie prośba do dyrektorów szkół aby szukali oszczędności w ramach wynagrodzeń bo to one stanowią największe koszty. Potrzebna byłby reforma dotycząca wynagradzania nauczycieli np. zmiana w ramach wypłacania 10 % dodatku wiejskiego z tytułu trudnych warunków pracy. Nie ma mowy o likwidacji żadnej placówki ani
o zwalnianiu nauczycieli tylko o zminimalizowaniu skutków wprowadzanej reformy.
Głos w dyskusji zabrała Radna Pani Alicja Olszewska, poinformowała, że zgadza się z analizą przedstawioną prze Pana Wójta, uważa że sytuacja naszej gminy została postawiona w niewygodnej sytuacji finansowej, lecz w każdej sytuacji jakoś musimy się znaleźć. Jako Radna czuje się odpowiedzialna zarówno za mieszkańców, którzy ją wybierali jak i za mieszkańców z terenu całej gminy. Radna Pani Alicja Olszewska chciała uzasadnić swoje stanowisko wstrzymujące się od głosu. Prosiła aby informacje zawarte w uzasadnieniach były bardziej szczegółowe a mianowicie chodzi o fakt, iż zostało napisane, że w SP w Zeńboku są zatrudnione 3 osoby w administracji, wywoła to oburzenie ale po wnikliwej analizie okazało się, że owszem są zatrudnione 3 osoby ale tylko jedna w pełnym wymiarze a pozostałe dwie w niepełnym ( dwie osoby na ¼ etatu)  Zdaję sobie sprawę z sytuacji rodziców i solidaryzuje się z nimi ponieważ rozumie że oni chcą mieć tą młodzież blisko siebie, młodzież ta poprawia sytuację kulturalną w tej miejscowości i na pewno jest wygodniej rodzicom gdy dziecko przyjdzie prosto ze szkoły do domu. Rozumie także sytuację tej młodzieży , którzy chcą przyjść do szkoły w Regiminie, to młodzież poczuje się bardziej doroślej poczuje się bardziej doceniona, ale póki co o młodzież decydują rodzice. Sytuacja ekonomiczna mówi nam, że powinniśmy przemyśleć czy rzeczywiście te dzieci nie powinny dojeżdżać do Regimina, ale jak jest tak trudna sytuacja to zróbmy tak niech dojeżdżają dzieci ze wszystkich szkół. Zróbmy dwie klasy oszczędzimy nauczycieli oszczędzimy wszystkiego Pani Radna na takie rozwiązania się zgadza i za takim rozwiązaniem głosowałaby na tak. Jeżeli możemy robić ogromne oszczędności to róbmy je globalnie jeżeli nie możemy to nie idźmy na taki układ dlatego, że wszystkie dzieci są równe, nie ma dzieci lepszych i dzieci gorszych. Na poprzedniej sesji nasz Pani Poseł powiedziała, że będą jakieś  tam subwencje dodatkowe na szkoły wiejskie itd. Poinformowała wszystkich , że ma powstać nowy system przygotowania subwencji oświatowej według, których szkoły wiejskie  będą miały większe środki, może spróbujmy powalczyć o te środki, może spróbujmy je w jakiś sposób zdobyć jak będą. Jeśli coś likwidujemy to bardzo do tego wrócić, gdy się coś kończy zazwyczaj się tego już nie zaczyna. Pani Radna przeprosiła tych którzy nie zgadzają się z jej opinią ale robi to przez szacunek dla swoich wyborców i przez rodziców , którzy są obecni na sesji i walczą o szkołę dla swoich dzieci.

Ponownie głos zabrał Pan Wójt Lech Zduńczyk odpowiedział, że on nie jest stroną w tym konflikcie to nie jest konflikt nie jest między radą, rodzicami a szkołą. Ten konflikt został sztucznie stworzony. Mówi się, że może w perspektywie czasu coś się zmieni ale dzisiaj dyskusja toczy się o konkretach, zaś to co się mówi jest bardzo mgliste ze coś ma być. W roku 2016 podjęto decyzje przesunięto dzieci z klas pierwszych do zerówek niestety to też się wiązało ze zmniejszeniem subwencji ponieważ na sześciolatki w pierwszej klasie dostawaliśmy subwencje na ucznia zaś na sześciolatki w zerówce otrzymujemy subwencję na przedszkolaka, różnica w subwencji wynosi aż 6,5 tys zł. Pan Wójt poinformował, że jeśli ta sytuacja się zmieni i gminy dostaną pieniądze sam zgłosi wniosek o przywrócenie statusu jaki był do tej pory. Na chwilę obecną mamy tylko siatkę godzin, która ma przydzielić do poszczególnych klas, nie jest znane jeszcze wiele szczegółów. Ważną kwestią przy proponowanej zmianie jest fakt, że żaden nauczyciel nie zostanie zwolniony , nikt nie straci pracy.

Głos w dyskusji zabrał Radna Pani Hanna Ładzińska: nie do końca wiemy jak ten system oświaty będzie funkcjonowało, mówi się że to wszystko ma być jakoś uporządkowane. Pani Radna zgłosiła taki wniosek a by do tego czasu kiedy będzie jakaś jasność w tym wszystkim, żebyśmy nie podejmowali decyzji tak jak w Sejmie kto ma większość ten ma rację bez względu na to co mówią inni, gdyby ta szkoła została jako ośmioletnia w takiej formie jakiej istnieje teraz prze ten rok żebyśmy mogli dokładnie policzyć koszty ile dokładamy do tej szkoły w tym roku szkolnym.  Mielibyśmy czas na wyliczenie tego, może w  tym czasie ukazałyby się przepisy wykonawcze czy te szkoły małe, wiejskie będą miały jakieś dofinansowania czy nie. Uważam , że na ten jeden rok pozostawienie tej szkoły jako ośmioklasowej i tych ośmiu uczniów tam w tej szkole , na pewno z budżetem gmina sobie jakoś poradzi, myślę że to nie będą koszty z jakimi w tym jednym roku nie będziemy sobie mogli poradzić. Składam wniosek formalny aby całą tą uchwałę przełożyć na przyszły rok, Podejmijmy taką uchwałę, że dzieci z klasy szóstej przechodzą do klasy siódmej w tej samej szkole. Jeżeli środki nam nie pozwolą i policzymy, że nie mamy środków na to żeby utrzymywać szkołę w Zeńboku i te dzieci mają przejść do Regimina to te dzieci przejdą za rok. Porozmawiajmy spokojnie nie podejmujmy żadnych decyzji pochopnie.

Ponownie głos w dyskusji zabrał Pan Wójt Lech Zduńczyk poinformował, że uchwała o ustaleniu obwodów szkolnych ustala się na okres przejściowy do  2020 roku i dzisiaj określamy obwody na ten czas. W przyszłym roku nie będzie można podjąć takiej uchwały bo jest to okres przejściowy. Jeżeli chodzi o koszty to średnio 10 tys miesięcznie na utworzenie jednej klasy w każdej placówce, ponieważ średnia pensja nauczyciel dyplomowanego to ok 5 tys brutto. Odkładanie tych decyzji nic nam nie da. Każda minimalizacja kosztów powoduje, że nawet przy zmniejszającej się liczbie uczniów można bronić jej jako małej szkoły i stać się jak najdłużej aby mogła ona funkcjonować.

Głos zabrała przedstawicielka rodziców uczniów SP w Zeńboku przedstawiła swoje stanowisko w sprawie projektu zmian jakie mają być wprowadzone w/w szkole.

Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi przedmówczyni odpowiadając, że ma świadomość ile kosztuje wykształcenie dziecka i rozumie, że każdy rodzic dba o swoje dziecko i ono jest dla niego najważniejsze. Mimo, że każdy ma inną  sytuację i inne możliwości to każdy w miarę nich stara się zadbać o przyszłość swojego dziecka.  Tylko jest różnica między odpowiedzialnością za swoje dzieci a odpowiedzialnością za szkoły i uczniów, która ponosi cała gmina.  Pan Wójt powiedział, że jego obowiązkiem jest  poinformować  jakie będą skutki finansowe, owszem można rezygnować z różnych rzeczy i dokładać do utrzymania szkół ale wszystko ma swoje granice.  Jeśli zostanie podjęta decyzja o utworzeniu klasy siódmej w Zeńboku trzeba będzie zapytać radnych z czego i kto ma zrezygnować, jakie inwestycje nie zostaną wykonane. W obecnym budżecie na wszystkie inwestycje łącznie z funduszem sołeckim mamy 800 tys zł a na budowę kanalizacji bierzemy pożyczkę.  Z budżetu Gminy w tym roku dołożyliśmy już milion złoty do oświaty. Szkoła w Zeńboku będzie funkcjonowała tak jak do tej pory, dzieci do szóstej klasy będą uczęszczały do Zeńboka a tak jak do tej pory do gimnazjum tka teraz do 7 klasy będą dojeżdżały do Regimina i nic tak naprawdę się nie zmieni, nikt niczego im nie zabiera.  W szkole podstawowej w Zeńboku jest 41 uczniów wykazanych do subwencji. Szkoła o strukturze klas 1-6 ma z taka ilością dzieci ma większą szansę na przetrwanie niż szkoła 1-8  z nie wiele większą liczbą uczniów. Pan Wójt poinformował, że od 6 lat Gmina Regimin otrzymuje pieniądze w wysokości miliona, 700 tys czy 800 tys na  programy edukacyjne. Znów został złożony wniosek , który już przeszedł ocenę formalną  na ponad 700 tys.  Z tych środków unijnych kupowane były materiały i wyposażenie szkól oraz pomoce dydaktyczne, aby zaoszczędzić te środki z budżetu gminy. 

W tym momencie Pan Wójt Lech Zduńczyk przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych szczeblach stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  prze jednostkę samorządy terytorialnego, które stanowi załącznik do protokołu.

Głos zabrał Radny Pan Kazimierz Pawłowski, zwrócił się z pytaniem czy te dzieci z Zeńboka będą rozdzielone do różnych klas?

Odpowiedzi udzieli Pan Wójt: to są kwestie wewnętrzne organizacyjne szkoły, które da się wcześniej ustalić. I nie ma żadnego problemu aby to wcześniej ustalić żeby te dzieci mogły chodzić do jednej klasy. Jest to na pewno wygodniejsze rozwiązanie logistyczne.

Głos zabrał przedstawiciel rodziców uczniów SP w Zeńboku zwrócił się z pytaniem dlaczego os potkaniu poinformowani byli tylko rodzice uczniów klas szóstych a czwartych i piątych?

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt Lech Zduńczyk, że póki co rozmawiamy o tym jednym roczniku bo jeśli w przyszłym roku faktycznie coś się zmieni to możliwa będzie zmiana tej uchwały. Gdyby w tym momencie była możliwość pełnego rozeznania w kwestii kosztów, w kwestii zwiększonej subwencji i w kwestii funkcjonowania tego systemu to planowanie byłoby o wiele łatwiejsze. Na tym spotkaniu byli wszyscy rodzice z klas szóstych,  na dzień  dzisiejszy dotyczy to tak naprawdę tylko klas szóstych.

Głos zabrał Radny Pan Krzysztof Sowiński, zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kto był organizatorem tego spotkania?

Pan Wójt poinformował, że spotkanie zostało zorganizowane przez Panią Dyrektor Szkoły na prośbę Pan Wójta.

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego głosowało 7 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się – 6. W wyniku głosowania został podjęta uchwała Nr XXVI/136/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Pkt 5/2

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły   wyższe  i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r., poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

 Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że gmina jako organ prowadzący jest zobowiązany do podjęcia niniejszej uchwały.  Polega to na tym, że od całej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia odlicza się jeden procent  w przypadku naszej gminy jest to 25 tys zł  i jest to skierowany na cel podstawowy a mianowicie na dokształcanie nauczycieli.  Gmina ma obowiązek uwzględnić takie zapotrzebowanie jakie zgłaszają dyrektorzy szkół bo to oni wiedzą jakie przedmioty lub jakie kursu pozwolą na uzupełnienie wykształcenia. Dyrektor SP w Szulmierzu zgłosiła zapotrzebowanie na ukończenie przez jednego z nauczycieli przygotowania do nauczania geografii i faktycznie jest taka potrzeba bo w tej chwili mamy jedną osobę na całej gminie mającą kwalifikacje do nauczania geografii. W GZS w Regiminie zgłoszono zapotrzebowanie na ukończenie kwalifikacji do nauczania matematyki oraz jedna z nauczycielek chce ukończyć terapie pedagogiczną ze wczesnym wspomaganiem rozwoju. SP w Zeńboku zgłosiło zapotrzebowanie na ukończenie przez z jednego z nauczycieli kwalifikacji w zakresie nauczania plastyki.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły   wyższe  i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r. głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała Nr XXVI/137/17 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły   wyższe  i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r.

Pkt 6

Głosu nie zabierano.

Pkt 7

Głos zabrała Radna Pani Alicja Olszewska, zgłosiła w imieniu mieszkańca Regimina, że materiał, który jest dany przy szkole się rozjechał i nie można przyjechać i czy można byłoby coś z tym zrobić i poprawić?

Głos zabrał także Wójt Pan Lech Zduńczyk na wstępie podziękował za podjęcie tej uchwały w sprawie ustalenia obwodów szkolnych.  Po raz kolejny jeszcze przedstawił swoje argumenty, które przemawiają za podjęciem tej uchwały.

Głos zabrał Radny Pan Paweł Betliński, zwrócił się z prośbą, że jeśli rodzice wyrażą taką wolę aby te dzieci z Zeńboka mogły być przydzielone do jednej klasy aby było to możliwe do zrealizowania?

Pan Wójt odpowiedział, że jeśli jest taka potrzeba aby te dzieci były w jednej klasie to będzie to możliwe do realizacji.

Głos zabrał Radny Pan Jacek Dziąba, zgłosił kwestię świecenia lamp i potrzebę jej wyregulowania,

Pan Wójt odpowiedział, że problem nie polega na braku organizacji tylko na faktycznym już sporze z firmą.  Rozmowy z przedstawicielem firmy Energa Oświetlenia prowadziła Pani Sekretarz i Pan Jaskólski, były to bardzo trudne rozmowy. Firma bez żadnego zlecenia z Urzędu Gminy na okres Świąt Bożego Narodzenia włączyła oświetlenie na całą noc i chodzi to o samowolne zmiany na które gmina nie wyraża zgody. Planujemy formalnie wystąpić do zarządu tej firmy o spowodowanie egzekwowania umowy, która jest podpisana, bo problem jest w tym , że to są monopoliści na tym rynku. Wszystko do tego dąży aby sprawa znalazła się w sądzie. Pan Wójt zwrócił się z prośbą do sołtysów i radnych o zgłaszanie do urzędu gminy w jakich godzinach działa oświetlenie uliczne aby na podstawie tych danych wystąpić do firmy o ostateczne ustalenia godzin świecenia.

Głos zabrał Sołtys Pan Jan Czarzasty, zwrócił się z pytaniem czy jesteśmy skazani na tylko tego jednego operatora? Ponieważ rozmawiał z elektrykami obsługującymi kolejową linię energetyczną i oni nie widzą problemu aby ktoś się podłączył pod ich instalacje.

Pan Wójt odpowiedział, że kwestia oświetlenia to kwestia bardzo złożona i zmiana operatora nie jest możliwa.

Ponownie głos zabrał sołtys Pan Jan Czarzasty przypominając, że w tym roku przypada 150 rocznica utworzenia Gminy Regimin i zapytał czy planowane są jakieś obchody tej rocznicy?

Pan Wójt poinformował, że jednym z pomysłów na upamiętnienie tej rocznicy jest wydanie książki o historii Gminy Regimin, której autorka jest Pani Barbara Bielasta. Na chwilę obecną książka jest już gotowa i czeka na wydanie, które jest wstrzymane bo trzeba się zastanowić z jakich środków ma być sfinansowana. Być może uda się także pozyskać środki ze Stowarzyszenie Północe Mazowsze na zorganizowanie obchodów tej rocznicy.

Pan Wójt zaprosił także wszystkich zainteresowanych na szkolenie zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Północne Mazowsze, które odbędzie się 15 marca w Urzędzie Gminy.

Głos zabrała ponownie Radna Pani Alicja Olszewska poruszyła kwestię nazw ulic w Regiminie i zgłosiła potrzebę zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w tej kwestii.

Pan Przewodniczący zwrócił się do Państwa radnych , że przygotowane już są druki oświadczeń majątkowych i można je już odebrać.

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXVI sesji Rady Gminy.

 

 

 

Protokołowała

Małgorzata Abramczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2017 15:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 396
25 kwietnia 2017 15:46 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2017 15:40 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl