Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XXVIII/17 z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 13.04.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm.) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

Protokół Nr XXVIII/17

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 13.04.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm.) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy –     Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………...15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności…………………………….13 radnych

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1. Wójt Gminy………………………………………………..Pan Lech Zduńczyk

2. Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani Małgorzata Kosińska

3. Kierownik GOPS…………………………………………..Pan Tadeusz Lewandowski

3. Sołtysi wsi wg. zał listy obecności………………………....25 osób

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady otworzył obrady XXVIII Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję. Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy  13 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad i poprosił o zgłaszanie uwag             i wniosków.
Pan Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Regimin na lata 2016-2023.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzaniem w/w punktu do porządku obrad:    za przyjęciem wniosku  głosowało - 13  radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętym wnioskiem. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało                        13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                   

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

            1) nabycia nieruchomości na własność Gminy Regimin,

            2) w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Regimin na lata 2016-2023”.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie za 2016 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad.

Pkt 2
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXVII Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy i został przekazany radnym aby mogli się z nim zapoznać.
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję. Do protokołu z XXVII sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie – 13 głosów za.

 

Pkt 3

Wójt Pan Lech Zduńczyk informując o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach:

 1. 7 kwietnia  br. podpisane zostały umowy na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Regimin na długości ok. 550 mb  oraz budowę odcinka kanalizacji deszczowej odwadniającej w/w drogę. Umowny termin zakończenia prac określono  na dzień 19 maja br., ale data ta jest uzależniona od warunków umożliwiających budowę kanalizacji deszczowej. W chwili bieżącej obie firmy przystąpiły do prac  przygotowawczych.
 2. Po przygotowaniu wymaganej dokumentacji 11 kwietnia ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie  sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Lekowo i Targonie. W ramach tego projektu do odrębnego postępowania  wydzielono zadania związane z naprawą uszkodzonych w trakcie budowy dróg i chodników. W opublikowanym ogłoszeniu jako końcowy termin składania ofert  ustalono dzień 26 kwietnia br.  Rozstrzygniecie przetargów pozwoli na ostateczne  ustalenie kosztów zadania, podpisanie umowy z WFOŚiGW w Warszawie o przyznaniu pożyczki i podpisanie umów z wyłonionymi wykonawcami.
 3. Podpisana została umowa zlecenie na realizację kolejnego zadania finansowego ze środków tegorocznego Funduszu Sołeckiego . Rozpoczęto prace przy modernizacji pomieszczeń socjalnych w obiekcie świetlicy wiejskiej w Radomce.
 4. Podobna umowa podpisana została na wykonanie kolejnego zadania  z Funduszu Sołeckiego , jakim jest modernizacja pomieszczeń  świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz.
 5. W trybie zapytania o cenę wyłoniony został wykonawca zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, obejmujących tak zakup materiałów , jak i wykonanie zleconych usług. Zadania powyższe wykonywała  firma PHU Kwarcyt z siedzibą w Warszawie, która złożyła najkorzystniejszą spośród trzech złożonych do Urzędu Gminy ofert. W bieżącym tygodniu rozpoczęte zostały już prace przy remontach dróg , na które do Urzędu złożone zostały wnioski.
 6. Zlecono wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka wodociągu w m. Grzybowo.
 7. Zlecono wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka wodociągu w m. Kalisz.
 8. Zlecono wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do przygotowania dokumentacji związanej z przebudową drogi  gminnej w m. Szulmierz.
 9. Przygotowano dokumentację pozwalającą na realizację zadania ujętego w planach Funduszu Sołeckiego, a dotyczącego nabycia działki w Kątkach przeznaczonej na urządzenie placu zabaw w taj miejscowości.
 10. Rozpoczęły się prace przy zagospodarowaniu terenu wokół starej części Urzędu Gminy wykonywane siłami pracowników interwencyjnych.
 11. Ustalony został harmonogram organizacji imprez i uroczystości organizowanych i współorganizowanych prze Gminę Regimin w I półroczu bieżącego roku. Przedstawia się następująco:

- 27 maj – uroczystość obchodów 50-lecia powstania OSP Targonie połączona z wręczeniem jednostce sztandaru.

- 3 czerwiec – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze,

- 10 czerwiec – Gminny Dzień Dziecka,

- 24 czerwiec – impreza biegowa „Leśna Zadyszka 2017” w Szulmierzu.

W miesiącu kwietniu rozpoczyna się też II edycja Wakacyjnej Ligi Amatorskiej w Piłce Nożnej, współorganizowana prze Gminę Regimin.

 

Pkt 4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie informacji o pracy między sesjami.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego                       i Rolnictwa Pani Wiesława Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie nie odbyła żadnego posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Dziąba poinformował, że komisja                           w omawianym okresie nie odbyła żadnego posiedzenia.

Członek Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pani Hanna Ładzińska poinformowała, że komisja w omawianym okresie nie odbyła żadnego posiedzenia.

 

Pkt 5/1

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Regimin

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że działka nr 48/2 o powierzchni 0,0312 ha  będzie przeznaczona  na plac zabaw  w miejscowości Kątki. Jej  nabycie stworzy warunki do urządzenia placu co  jest społecznie  uzasadnione.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości na własność Gminy Regimin głosowało 13 radnych, przeciw - 0,            wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXVIII/150/17                      w sprawie  nabycia nieruchomości na własność Gminy Regimin.

 

Pkt 5/2

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Regimin na lata 2016-2023 poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Wójt Pan Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że pierwsza uchwała jaka w tej sprawie została podjęta była przesłana do sejmiku Województwa Mazowieckiego w celu sprawdzenia zgodności z ich założeniami i zatwierdzenia. Kilka dni temu otrzymaliśmy informację jakie poprawki należy nanieść aby ten program mógł zostać zaakceptowany prze wojewodę. Firma, która ten program pisała naniosła te poprawki zgodnie z zaleceniami i dziś przedkładamy ten już poprawiony projekt. Pan Wójt wnioskował o przyjęcie tej poprawionej już uchwały tym samym uchylając poprzednią.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Regimin na lata 2016-2023 głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXVIII/151/17 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Regimin na lata 2016-2023.

Pkt 6

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Tadeuszowi Lewandowskiemu - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie. Pan Kierownik przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie za 2016 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej, które stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Tadeuszowi Lewandowskiemu - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie. Pan Kierownik przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 r., która stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 8

Głosu nie zabierano.

Pkt 9

Głosu nie zabierano.

Porządek obrad  został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie  i zamknął obrady XXVIII sesji Rady Gminy.

 

Protokołowała:

 

Małgorzata Abramczyk

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 maja 2017 15:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 310
19 maja 2017 15:59 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl