Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XXX/17 z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 26.05.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm.) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

Protokół Nr XXX/17

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 26.05.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm.) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy –  Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności……………………………15 radnych

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1. Wójt Gminy………………………………………………..Pan Lech Zduńczyk

2. Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani Małgorzata Kosińska

3. Skarbnik Gminy……………………………………………Pani Anna Daszczyńska

4. Przedstawiciel Kancelarii Prawnej………………………....Pan Jan Tadrzak

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady otworzył obrady XXX Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika, radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję. Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy  15 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad i poprosił o zgłaszanie uwag             i wniosków.
Pan Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin i  zagospodarowania  tych  odpadów, w   zamian  za uiszczoną przez  właściciela              nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzaniem w/w punktu do porządku obrad:    za przyjęciem wniosku  głosowało - 15  radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętym wnioskiem. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało                        15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXX sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                   

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

            1) zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2017 r.,

            2) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu,

            3) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin,

4) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin i  zagospodarowania  tych  odpadów, w   zamian  za uiszczoną przez  właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad 6

 

Pkt 2
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXIX Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy i został przekazany radnym aby mogli się z nim zapoznać.
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję. Do protokołu z XXIX sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie – 15 głosów za.

 

Pkt 3

Wójt Pan Lech Zduńczyk informując o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach:

1)      Podobnie jak na poprzedniej sesji także i w dniu dzisiejszym mogę poinformować o sukcesie, jaki odniosła drużyna chłopców w piłce ręcznej, reprezentująca szkoły w Regiminie na XIX Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Chłopcy z regimińskiego Gimnazjum okazali się najlepszą drużyną na Mazowszu w finale Igrzysk  pokonując zespół z Płocka. Tym samym Regimin został zwycięzcą finałów MIMS i wywalczył awans do rozgrywek Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w których będzie reprezentował województwo mazowieckie.

2)      Do Urzędu Gminy wpłynął wzór umowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie dotyczącej pomocy rzeczowej (wykonanie map i projektu wraz z kosztorysem) w celu realizacji modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 615  przebiegającej przez miejscowość Pawłowo. Umożliwia to podjęcie stosownej uchwały Rady Gminy w tej sprawie.

3)      Zakończone zostało zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego polegające na modernizacji pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej  w m.  Szulmierz. Całkowity koszt tej inwestycji zamknął się w kwocie  14 998 zł.

4)      Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano także remont instalacji elektrycznej w obiekcie świetlicy wiejskiej w m. Pniewo CZERUCHY. Koszt remontu wyniósł blisko 4,5 tys. zł.

5)      Do świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Wielkie zakupiono i dostarczano 40 szt. Nowych krzeseł. Zakup sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego.

6)      W dniu 24 maja br.  dokonano otwarcia ofert, jakie złożono do Urzędu Gminy w w odpowiedzi na ogłoszony przetarg  na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi transportu wiejskiego  Kątki-Klice, na którego dofinansowanie został złożony wniosek do dawnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wpłynęło na ten przetarg 5 ofert, z których najkorzystniejszą okazała się przedstawiona przez firmę ZUH Marbud z Ciechanowa. Zaoferowała ona wykonanie zadania na kwotę 252 863 zł. brutto.

7)      W tym samym dniu dokonano także otwarcia ofert na realizacje kolejnego zadania inwestycyjnego  z zakresu budowy i modernizacji  dróg pn. Przebudowa drogi w m. Pniewo Wielkie 1400 m. W tym przypadku do przetargu zgłosiło się 5 firm, z których najlepiej ocenioną ofertę złożyło  także przedsiębiorstwo ZUH Marbud  z Ciechanowa, które planowane zadanie wyceniło na kwotę 220 092 zł. brutto. W obu przypadkach okres gwarancji robót wynosi aż 5 lat.

8)      W dniu 24 maja ogłoszony został przetarg na realizację zadania inwestycyjnego  dotyczącego zagospodarowania terenów gminnych w m. Lipa  na cele rekreacyjno – sportowe. Jako ostateczny termin składania ofert przez zainteresowanych wykonawców ustalono nadzień 9 czerwca br.

9)      W tym samym dniu ogłoszono także przetarg na wykonanie podobnego  zadania, ale na terenach gminnych zlokalizowanych w m. Koziczyn. Podobnie jak w poprzednim przypadku termin składania ofert kończy się w  dniu 9 czerwca br.

10)  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w warszawie pozytywnie rozpatrzył  wniosek przygotowany i złożony  prze Urząd Gminy  w Regiminie a dotyczący dofinansowania projektu pod nazwą „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Regimin poprzez modernizacje kotłowni”. Uchwałą Zarządu Funduszu  udzielono Gminie promesy na dofinansowanie tego zadania w postaci dotacji na kwotę 55 000 zł Pozostałą część kosztów poniosą osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie pieców na gazowe lub inne ekologiczne.

11)  Dobiegają końca prace związane z urządzaniem terenu położonego przed budynkiem starego Urzędu Gminy. Wszystkie roboty budowlane wykonane zostały siłami pracowników interwencyjnych. Główną część kosztów stanowiły wydatki na zakup materiałów oraz roślin i akcesoriów ogrodniczych.

12)  W dniu 22 maja br. odbyło się otwarcie  oferty złożonej przez PUK (na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta) w związku z ogłoszeniem przetargu na świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. PUK zaoferował świadczenie tych usług, ale za cenę wyższą od dotychczasowej o kwotę ponad 5 tys. zł. miesięcznie wyższą od dotychczasowej. W związku z powyższym przetarg został unieważniony i przygotowana została dokumentacja na ogłoszenie kolejnego. Zaistniała sytuacja zmusza nas do zmian niektórych zapisów w specyfikacji przetargowej, w tym sposobu dystrybucji worków na odpady czy odbioru odpadów wielkogabarytowych. Powinno to wpłynąć na obniżenie kosztów usług, ale nie nikniemy podwyżki opłat za odbiór odpadów minimum o 1 zł od osoby  za odpady segregowane i zmieszane.

13)  W związku z uchwała Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulicom w m. Regimin na ukończeniu są prace związane z przygotowaniem  nowej ewidencji budynków w tej miejscowości. Nieruchomości położone przy każdej z nazwanych ulic otrzymają nowe, kolejne numery, co spowoduje konieczność wprowadzenia mian w ewidencji ludności, wykazie wyborców oraz innych bazach ewidencyjnych (numery PESEL, NIP itp.)

 

Głos zabrała Radna Pani Hanna Ładzińska: chciałam zapytać o taką rzecz Pan Wójt mówił o ogłoszeniu przetargu na budowę placu rekreacyjno -  sportowego w Lipie i mam pytanie dlaczego  z tego zadania  zostało wyłączone to co było w projekcie  budowlanym: „altana oraz ognisko z ławkami do siedzenia, nie będą one realizowane przy tym zadaniu inwestycyjnym”. Dlaczego tak się stało? To zadanie już 3 lata jest w budżecie.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt: było ustalane, że to zadania ma być sfinansowane z funduszu sołeckiego.

Pani Hanna Ładzińska: z kim to było ustalane?

Pan Wójt: z tego co wiem to było ustalane z Panią sołtys.

Pani Hanna Ładzińska: nie sama Pani sołtys decyduje o takich rzeczach. Był projekt budowlany, były pieniądze w budżecie i jest zadanie.  Pani sołtys nie  będzie zmieniała zadania inwestycyjnego.

Pan Wójt odpowiedział, że jak tylko Pan Zwierzchowski wróci z urlopu zajmie się tą sprawa i wyjaśni to nieporozumienie.

Głos zabrała Radna Pani Wanda Kupniewska : chciałam zapytać o plac zabaw u nas,  w jednej wiosce na całej gminie  u nas nie ma placu zabaw, w każdej wiosce jest a u nas nie ma. A dzieci jest 55, takich do bawienia.

Pan Wójt odpowiedział, że to są skutki ubiegłorocznej decyzji o organizacji święta strażackiego. Strażacy zwrócili się do Pana Wójta o możliwość zdemontowania urządzeń z placu zabaw na czas organizacji jubileuszu strażackiego.

Pani Wanda Kupniewska stwierdziła,  że plac zabaw został zniszczony przez strażaków i zwróciła się z pytaniem co w tej sytuacji ma zrobić.

Pan Wójt wyjaśnił zaistniałą sytuację i zobowiązał się do wezwania Zarządu OSP Pawłowo i zobligowanie ich do doprowadzenia placu zabaw do stanu pierwotnego.

Pan Wójt wracając do kwestii poruszonej przez  Radną Panią Hannę Ładzińską poinformował, że jeśli ona zgłasza taki wniosek to jak tylko wróci Pan Zwierzchowski to przetarg zostanie wycofany albo zostanie dołożone to zadania i termin zostanie wydłużony o kilka dni.

Pani Hanna Ładzińska: to nie może tak być jak ja zwracam się do pani sołtys a ona nie wie jakie drogi są gminne, nic nie wie a podejmuje takie decyzje sama'. Jeżeli ją proszę aby zorganizowała zebranie  i się dowiedziała jakie te drogi są, to ona mówi  „ a kto przyjdzie na to zebranie”, nie można przecież w ten sposób podchodzić, niech przyjdzie 5 czy 10 osób, zawsze ktoś przyjdzie. I jeżeli by to mieszkańcy tak zdecydowali to  ja nie miałabym nic przeciwko ale jeżeli 3 lata czekamy na jakieś zadanie żeby było w tej wsi bo nic do tej pory nie było  i Pani sołtys sobie taką decyzję podejmuje i mówi  że to będzie w ramach funduszu sołeckiego, jak wiem że mieszkańcy mają inne zdanie.

Pkt 4

Przewodniczący Rady pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie informacji o pracy miedzy sesjami.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani Wiesława Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła 1 posiedzenie. Dotyczyły one:

- zaopiniowanie zmian do budżetu gminy na sesje w dniu 26.05.2017 r.

Wszystkie tematy zostały zaopiniowane pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Dziąba poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła jedno posiedzenie. Tematem posiedzenia była  analiza zadań i wydatków na OSP

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pani Hanna Ładzińska poinformowała, że komisja w omawianym okresie nie odbyła  żadnego posiedzenia.

Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

 

Pkt 5/1

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Regimina na 2017 rok.

Wójt Pan Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 120.122,00zł, w tym:

 

1.         w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.470,00zł, wprowadzono

w rozdziale 80101 zwiększenia dokonuje się z tytuły wpływów z wynajmu sal lekcyjnych w szkołach na wniosek Dyrektora SP w Szulmierzu i Zeńboku oraz Dyrektora GZS w Regiminie.

 

2.         w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.652,00zł., w rozdziale 90005. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma z WFOŚiGW w Warszawie dotyczącego dofinansowania zadania pn: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Regimin poprzez modernizację kotłowni”.

 

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2017 rok  o kwotę 23.257,00zł, w tym:

 

1.         w dziale 600 – Transport i łączność - o kwotę 465,00zł. Zwiększenia dokonuje się w rozdziale 60095 w związku z zwiększeniem kwoty naliczenia odpisu na ZFŚS na 2017rok dla pracowników.

 

2.         w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 10.000,00zł. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na opłaty dotyczące użytkowania wieczystego gruntów w 2017r.

 

 

3.         w dziale 750 – Administracja publiczna – o kwotę 2.018,00zł. Zwiększenia dokonuje w związku z zwiększeniem kwoty naliczenia odpisu na ZFŚS na 2017rok dla pracowników.

 

4.         w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 6.987,00zł. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na remonty bieżące w strażnicach OSP na terenie Gminy.

 

 

5.         w dziale 801 –Oświata i wychowanie o kwotę 1.787,00zł – zwiększenia dokonuje się w rozdziałach 80101,80110 i 80148 zgodnie ze złożonymi wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych. Wnioski dotyczyły przesunięcia środków na odpis ZFŚS w 2017r.

 

6.         w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.000,00zł. Na wniosek sołectwa  dokonano zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego.

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 3.787,00zł, w tym:

 

1.         w dziale 801 –Oświata i wychowanie o kwotę 1.787,00zł – zmniejszenia dokonuje się w rozdziałach 80101,80110 i 80148 zgodnie ze złożonymi wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych. Wnioski dotyczyły przesunięcia środków na odpis ZFŚS w 2017r.

 

2.         w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.000,00zł. Na wniosek sołectwa  dokonano zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego.

 

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 141.652,00zł, w tym:

 

1.         w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60095 o kwotę 41.000,00zł, - dokonuje się przesunięcia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego nie objętego WPF pn. „Wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km 22+606 do km 24+050 w m. Pawłowo” z zadania pn: „ Budowa drogi gminnej w m. Szulmierz”.

 

2.         w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.652,00zł., w rozdziale 90005. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma z WFOŚiGW w Warszawie dotyczącego dofinansowania zadania pn: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Regimin poprzez modernizację kotłowni”.

 

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 41.000,00zł, w tym:

 

1.         w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziałach 60016 o kwotę 41.000,00zł, - dokonuje się przesunięcia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego nie objętego WPF pn. „Wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km 22+606 do km 24+050 w m. Pawłowo” z zadania pn: „ Budowa drogi gminnej w m. Szulmierz”.

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki nr 3 i 3a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” oraz nr 5 „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

 

Głos zabrała Pani Radna Alicja Olszewska: chciałam zapytać bo tutaj w §  4 wydatki budżetu na zadania inwestycyjne to są na 2016 czy 2017  rok.

Pani Skarbnik Anna Daszczyńska wyjaśniła, że zmiany dotyczą 2017 rok i wystąpił po prostu błąd w druku.

Pani radna i zwróciła także uwagę, że na odwrotnej stronie tej uchwały , która w tej chwili nas obowiązuje do  głosowania  nie ma paragrafu 6 i 7.

Ponownie wyjaśnień udzieliła Pani Skarbnik, zostały wydrukowane tylko te strony, które uległy zmianie.

Głos zabrała Pani Hanna Ładzińska; mam tylko jedno takie krótkie pytanie  bo tu jest na ochronę przeciwpożarową taka kwota , nie wiem czy to jest wydana  i dlatego taka  na remonty bieżące w strażnicach OSP  6987 tak dokładnie wyliczone. I mam pytanie  w związku z tym  czy już cała kwotą, która przeznaczyliśmy w budżecie  na 2017 rok została wydatkowana , że musimy  już w tej chwili zwiększać  o tą kwotę wydatki.

Pan Wójt udzielił odpowiedzi, że na chwilę bieżącą jeszcze nie wydatkowaliśmy jeszcze wszystkich pieniędzy ale na chwile bieżącą jest potrzeba remontu samochodu strażackiego w Jarlutach a my usługi remontowe mamy zarówno dotyczące sprzętu jak i budynków. W związku z faktem, że ten samochód  wymaga tam poprawek dość istotnych, dlatego musimy dołożyć żeby nam nie zabrakło na jakieś późniejsze naprawy awarii bądź innego typu rzeczy.

Głos zabrała Pani Hanna Ładzińska; takie tłumaczenie też, że są potrzebne na remont samochodu ,rozumiem , ale mam Pan prawo zgodnie z upoważnieniem w uchwale budżetowej i zgodnie z ustawą o finansach publicznych do  przesuwania środków w danym dziale. Jeśli środki są niewykorzystane to nie róbmy czegoś takiego że budzi to jakieś wątpliwości  zupełnie niepotrzebne.

Odnosząc się do tej wypowiedzi Pani Radnej Pan Wójt powiedział,: kiedy będę czekał do ostatniej chwili żeby zwiększą o 6 tys w danej chwili potrzebę w danym rozdziale , bo są sytuacje których nie da się przewidzieć tj. awarie w świetlicach czy awarie samochodów. Jeśli te pieniądze nie zostaną wydane to  wrócą do budżetu jako nadwyżka budżetowa lub zostaną przeznaczone na inny cel w ramach tego paragrafu.

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok za głosowało 15 radnych, przeciw - 0,            wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXX/157/17

 

Pkt 5/2

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.

Wójt Pan Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że Rada Gminy Uchwałą Nr XXX/…/17 z dnia 26 maja 2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017  rok przeznaczyła środki finansowe w kwocie 41 000 zł dla Województwa Mazowieckiego. Środki te przeznaczone zostaną w całości na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej przez Gminę Regimin na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km 22+606 do km 24+050 w m. Pawłowo.

 

Obecna sytuacja na planowanym odcinku drogi stwarza zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych. Wykonanie planowanych prac (budowę i przebudowę chodników, wzmocnienie konstrukcji drogi, poprawę odwodnienia pasa drogowego, przebudowę zjazdów) wpłynie zdecydowanie na poprawę warunków życia mieszkańców gminy korzystających z dróg na jej terenie.

W związku z tym, że udzielenie pomocy rzeczowej musi być poparte odpowiednią umową zawartą między gminą a województwem określającą udział finansowy obu stron, zasady przekazania oraz sposób rozliczenia środków finansowych, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Głos zabrała Pani Radna Alicja Olszewska: zastanawiamy się czy ta kwota nie powinna zostać wpisana w tej uchwale, bo ona chyba powinna być wpisana.

Pan Wójt odpowiedział, że przed chwilą Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie i tam w tych zmianach w budżecie  ta kwota jest określona na poziomie 41 tys zł . I dlatego w tym momencie proszę wpisanie tej kwoty w tej uchwale bo to jest konsekwencja wcześniej podjętej decyzji.

 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu. za głosowało 15 radnych, przeciw - 0,            wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXX/158/17

 

Pkt 5/3

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin.

Wójt Pan Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin, w tym wymagania dotyczące: uprzątania błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycia i napraw pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz utrzymania zwierząt gospodarskich. Reguluje również system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. W Regulaminie odniesiono się do poszczególnych strumieni wytwarzanych odpadów komunalnych, zgodnie z Krajowym Programem Gospodarki Odpadami. Uchwalając niniejszy regulamin Gmina Regimin, tworzy ramy prawne dla systemu zbierania i odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, m.in. przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i porozbiórkowych oraz zużytych opon i odpadów zielonych.

W ten sposób Gmina Regimin zapewnia objęcie zorganizowanym systemem odbierania wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Realizuje w ten sposób swoje obowiązki ustawowe, w szczególności takie jak zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

- ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

- osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu.

Projekt Regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Następnie Przewodniczący  Rady Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin za głosowało 15 radnych,       przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXX/159/17

Pkt 5/4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin i  zagospodarowania  tych  odpadów, w   zamian  za uiszczoną przez  właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Pan Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że w wyniku nowelizacji z dnia 28 listopada 2014 r.  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., gminy mają obowiązek  podjęcia nowych uchwał.  W celu  wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy w Regiminie powinna przyjąć uchwałę  w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za  uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty  selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uchwała szczegółowo określa usługi , które będą  świadczone przez Gminę Regimin  w ramach opłaty za odbieranie odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  zgodnie z określoną częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  Zakres świadczonych usług został tak zaplanowany , aby środki uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w sposób jak najbardziej efektywny przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi  dogodnego dla mieszkańców. Uchwała w sprawie szczegółowego  sposobu i zakresu świadczeń usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie  tych  odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  oraz ustalenia stawki w. w opłaty wzoru deklaracji oraz terminu ,  częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty. Wszystkie te uchwały tworzą podstawę do wdrożenia nowego systemu  gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Regimin.

Następnie Przewodniczący  Rady Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Regimin i  zagospodarowania  tych  odpadów, w   zamian  za uiszczoną przez  właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. za głosowało 15 radnych,  przeciw - 0,wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXX/160/17

 

 

Pkt 6

Głosu nie zabierano

 

Pkt 7

Wolne wnioski

Głos zabrała Radna Pani Hanna Ładzińska: Panie Wójcie mam prośbę, prosiłam Panią Małgosię  o to żeby przygotowała  na posiedzenie komisji wnioski  dotyczące bieżącego utrzymania dróg  w 2016 roku jakie były złożone. Dziś uzyskałam taką odpowiedź od Pani Małgosi, że Pan Jaskólski powiedział, że się kiedyś tam przygotuje  te wnioski. Prosiłabym aby Pan Wójt po prostu  spowodował, żeby te wnioski były  przygotowane jak najszybciej.

Głos zabrała radna Pani Alicja Olszewska: chciałam się także przypomnieć w kwestii spotkania z Panem Borkowskim bo przypominamy się dość często, radni przynajmniej członkowie Komisji budżetowej chcieli by się spotkać i porozmawiać  bo wielokrotnie o to prosiliśmy. Pytałam już również Pana Jaskólskiego czy coś w tej kwestii zostało zrobione, czy zostały wysłane jakieś e-maile, Pan Jaskólski odpowiedział, że nie bo to oni powinni robić. Na terenie gminy jest wiele niezałatwionych spraw jeśli chodzi o drogi powiatowe. Dlatego chcielibyśmy na  komisji porozmawiać z panem Borkowskim. Na przykład pismo, które mam w sprawie przejścia dla pieszych w Regiminie jest z 16 stycznia 2016 roku. Wielokrotnie pytałam Pana Jaskólskiego jakie są dalsze etapy załatwienia tej sprawy ale nie uzyskałam odpowiedzi. Dlatego zwracam się o wykonanie tej prośby bo była ona nawet uwzględniona na komisji wyjazdowej w ubiegłym roku.

Pan Wójt odpowiedział. Ze z rozmowy jaka była przeprowadzona na komisji wynikało, że to radni wystąpią z pismem do Pana Borkowskiego o możliwość spotkania. Pan Wójt poinformował, że on sam wielokrotnie występował do Pana Borkowskiego o spotkania jednak pozostało to bez odzewu. Więc z ustaleń jakie były wynikało, ze to Rada Gminy wystąpi z oficjalnym pismem do Pana Borkowskiego.

Głos zabrała Pani radna Alicja Olszewska : rzeczywiście taka rozmowa była i ustaliliśmy , że to Pan Przewodniczący wystąpi z takim pismem do Pana Borkowskiego. Czy takie pismo zostało już wysłane?

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że jeszcze nie ale jeśli jest takie stanowisko całej Rady to zostanie ono wysłane.

Pan Wójt odnosząc się do poruszonego tematu wytłumaczył zaistniałą sytuację i że kwestia inwestycji na drogach powiatowych nie zależy od dobrej woli Pana Borkowskiego ale od budżetu powiatu , który uchwala Rada powiatu i sam żadnych decyzji nie może podejmować.

 

Głos zabrał mecenas Pan Jan Tadrzak; problem usytuowany jest w kompetencjach ponieważ instytucje powiatowe nie maja takiego obowiązku bezpośredniego korespondowanie i spotykania się  z komisjami rady. Rada działa jako całość  to jest pierwsza sprawa  więc pozostaje problem czy przyjedzie na sesje Rady Gminy.  A przyjedzie wtedy kiedy jakiś temat wyjątkowo będzie dotyczył  materii, którą reprezentuje w powiecie. Jeśli chcecie Państwo tę sytuacje zaakcentować na forum powiatowym to najprostszym rozwiązaniem jest wydelegowanie swojego przedstawiciele na posiedzenie Rady Powiatu i tam przedstawienie swojego stanowiska jako gmina i ten stan rzeczy będzie obciążał tamtą radę koniecznością zajęcia stanowiska w danej sprawie.

Ponownie głos zabrała Radna Pani Alicja Olszewska podziękowała Panu mecanasowi za wyjaśnienie  tej sytuacji i wskazanie kroków jakie można poczynić w tej kwestii.

 

Porządek obrad został wyczerpany  Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie.

 

 

 

Protokołowała

 

Małgorzata Abramczyk

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2017 10:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 315
21 czerwca 2017 10:16 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl