Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XXIX/17 z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 15.05.2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm.) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

Protokół Nr XXIX/17

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 15.05.2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm.) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy –  Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………...15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności…………………………….12 radnych

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1. Wójt Gminy………………………………………………..Pan Lech Zduńczyk

2. Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani Małgorzata Kosińska

3. Skarbnik Gminy……………………………………………Pani Anna Daszczyńska

4. Przedstawiciel Kancelarii Prawnej…………………………Pani Agnieszka Wolińska

5. Sołtysi wsi wg. zał listy obecności………………………....23 osoby

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady otworzył obrady XXIX Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy,  Skarbnika Gminy, Przedstawiciela  Kancelarii Prawnej, radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję. Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy  12 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad i poprosił o zgłaszanie uwag             i wniosków.
Pan Wójt zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 5/5 czyli projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu  i drugi wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazw drogom publicznym na terenie miejscowości Regimin.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zdjęciem w/w punktu z porządku obrad: za przyjęciem wniosku  głosowało - 12  radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzaniem w/w punktu do porządku obrad:    za przyjęciem wniosku  głosowało - 12  radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętym wnioskiem. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało                        12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                   

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

            2) udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,

            3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin,

            4) zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2017 r.

            5) nadania nazw drogom publicznym na terenie miejscowości Regimin.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.

 

Pkt 2
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy i został przekazany radnym aby mogli się z nim zapoznać.
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję. Do protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy nie wniesiono żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednomyślnie – 12 głosów za.

 

Pkt 3

Wójt Pan Lech Zduńczyk informując o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach:

1)      W siedzibie Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca w Karolinie miała miejsce 4 maja br. Gala podsumowująca wyniki I ogólnopolskiego Konkursu Floriany na Najlepsze Inicjatywy na Rzecz Społeczności Lokalnych skierowanego do jednostek OSP i samorządów z całej Polski. Ogromny sukces odniosła w tym konkursie jednostka OSP Lekowo, która w kategorii Tradycja i kultura okazała się najlepsza w całym kraju. W dowód uznania strażacy z naszej OSP otrzymali piękną statuetkę Floriana, listy i dyplomy gratulacyjne oraz nagrody finansowe na zakup sprzętu w wysokości 6 tysięcy złotych.

2)      26 kwietnia br. dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły do Urzędu Gminy po ogłoszeniu przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z przepompowniami w miejscowościach Lekowo i Targonie. Swoje oferty przedstawiło dwóch wykonawców, jednakże wysokość zaoferowanych kosztów przekroczyła poziom środków finansowych, jakie przeznaczone są na wykonanie  powyższego zadania (ponad 5,1 oraz 6,1 mln zł). W związku z powyższym podjęta została decyzja o unieważnieniu przetargu oraz przygotowaniu  ogłoszenie i rozpisaniu kolejnego postępowania przetargowego. Gmina wystąpi także  do WFOŚiGW w Warszawie o wydłużenie terminu  realizacji inwestycji i możliwości  jej etapowego rozliczania.

3)      14 kwietnia miało miejsce  otwarcie złożonych ofert na realizację budowy świetlicy wiejskiej w m. Klice. Ze względu na wysokość kwot zawartych w ofertach, które przewyższały środki przeznaczone na ten cel w budżecie gminy przetarg ten został unieważniony.

4)      Do starostwa Powiatowego w Ciechanowie złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wraz  z kompletną dokumentacją projektową i uzgodnieniami na realizację zadania inwestycyjnego związanego  z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grzybowo.

5)      Zgodnie z podjęta przez Radę Gminy decyzją  o zakupie dwóch nowych wiat przystankowych przeznaczonych do m. Szulmierz i Mościce zakup ten został już sfinalizowany. Firma z Gliwic, dotychczasowy dostawca , dostarczył oba przystanki do w/w miejscowości w dniu 11 maja. Koszty zakupu zamknęły się w kwocie  9900 zł.

6)      Realizują zapisy uchwały w sprawie regulaminu placu zabaw złożone zostało zamówienie  na wykonanie  16 tablic z zapisami tego regulaminu. Po ich dostarczeniu zostaną one zainstalowane  na terenie funkcjonujących w gminie tego rodzaju placów.

7)      Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dokonano podziału działki w Kątkach , przeznaczonej na plac zabaw. Wydana została stosowna decyzja , po której uprawomocnieniu nastąpi podpisanie aktu notarialnego  i przejęcie nieruchomości do zasobu komunalnego.

8)      Zakończone zostały prace remontowe pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Radomka. W ramach zadania wykonano gładzie na ścianach , które zostały także pomalowane w  pomieszczeniu głównym , łazienkach oraz kuchni.

9)      Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono i przekazano do sołectw 2 wykaszarki (Grzybowo i Jarluty Małe oraz kosiarkę (Pawłowo).

10)  W znacznej  części zakupiono już i przekazano  do sołectw elementy wyposażenia świetlic finansowane  ze środków Funduszu Sołeckiego Jarlut Dużych, Pniewa Czeruch, Koziczyna, Lipy oraz Pniewa Wielkiego.

11)  W dniu 9 maja br. ogłoszony został przetarg na realizację  zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi transportu wiejskiego  Kątki-Klice , na którego dofinansowanie został złożony wniosek do dawnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ostateczny termin składania ofert określono w ogłoszeniu na dzień 24 maja.

12)  W tym samym dniu ogłoszony został przetarg na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego z zakresu budowy  i modernizacji dróg pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie 1400 m. Podobnie jak w przypadku poprzedniego zadania termin składania ofert upływa w dniu 24 maja.

13)  Do Urzędu Gminy przekazane zostały mapy do celów projektowych niezbędnych do realizacji zadania związanego z przebudową drogi gminnej w m. Szulmierz.

14)  W związku z powyższym faktem zlecono przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka  wodociągu w m. Kalisz.

15)  Po wykonaniu map do celów projektowych zlecono przygotowanie wyceny działek w Regiminie , Grzybowie, Czeruchach oraz Zeńboku, których chęć zakupu zgłoszona została przez zainteresowanych do Urzędu Gminy.

16)  W dniu 25 kwietnia br. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin”. Kwota, o którą zawnioskowano do MJWPU, określona została na poziomie 323 150 zł. Projekt obejmuje m.in. organizację zajęć dodatkowych dla dzieci czy też wydłużenie czasu pracy oddziałów w Regiminie, Szulmierzu i Zeńboku.

 

 

 

Pkt 4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie informacji o pracy między sesjami.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego                       i Rolnictwa Pani Wiesława Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia. Tematami posiedzeń były:

- zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2016 rok – opinia pozytywna.

- zaopiniowanie uchwał na sesję w dniu 15.05.2017 r. – opinia pozytywna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Dziąba poinformował, że komisja                           w omawianym okresie odbyła jedno posiedzenie, które dotyczyło zaopiniowania wykonania budżetu gminy za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. Omawiany temat komisja zaopiniowała pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pani Hanna Ładzińska poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była analiza wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Omawiany temat został zaopiniowany pozytywnie. Pani Przewodnicząca poinformowała, także o innych tematach poruszanych na posiedzeniu m.in.:

kwestia funkcjonowania gabinetu stomatologicznego w szkole a także budowa placu rekreacyjnego w Lipie. Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik do protokołu.

 

Pkt. 5/1                                                                                                                        

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2016 i poinformowaniu zebranych, że sprawozdanie z wykonania budżetu było tematem obrad stałych komisji Rady i komisje zaopiniowały sprawozdanie pozytywnie zwrócił się do Wójta o zabranie głosu.

            Wójt Pan Lech Zduńczyk poinformował, że zgodnie z obowiązującą procedurą sprawozdanie zostało przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz na ręce Państwa Radnych za pośrednictwem Pana Przewodniczącego. Sprawozdanie to tak jak powiedział Przewodniczący Rady było tematem posiedzeń komisji gdzie było bardzo szczegółowo omawiane. Pan Wójt poinformował, że dochody zostały zrealizowane w kwocie 20.374.841,58zł co stanowi 100,25% planu, a wydatki wykonane w kwocie 18.310.168,40zł co stanowi 91,97% planu, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowane zostały w 92,05%

- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w  7,94% .

Spłatę pożyczki w roku 2016 zaplanowano z nadwyżki budżetu w kwocie 416.523,27zł.  Na dzień 31.12.2016 r spłacono 416.523,27zł rat kredytów. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3.421.322,35zł. Pan Wójt stwierdził, że realizacja tego budżetu nie sprawiała mu żadnej satysfakcji, chodzi o  fakt, że w 2016 roku poziom wydatków inwestycyjnych można nazwać żenującym.  Cechą charakterystyczną jest ten poziom nie tylko gminy Regimin ale ten problem ten dotyczył gmin  z całej Polski. Większość samorządów  zadania realizowała nie na poziomie  15% czy 20 %  ale na poziomie 7% czy 8% . Przede wszystkim wynikało to z faktu braku uruchomienia środków unijnych. Mam nadzieję, że w tym roku działania, które zostały w roku poprzednim zaowocują zdecydowanie wyższym poziomem wydatków inwestycyjnych. W roku ubiegłym przygotowana została pełna dokumentacja dla kilku inwestycji wraz z pozwoleniami na budowę co pozwala  w tym roku na ogłaszanie przetargów  czy występowanie z wnioskami o dofinansowanie i realizację tych zadań.  Jeżeli chodzi o dochody to można stwierdzić, że wpływy jakie są do budżetu są realizowane na takim poziomie, że pozwalają pokrywać wszystkie wydatki i nie tworzy się tzw. „dziura budżetowa”. Bardzo istotna kwestią jest , że w 2016 roku mieliśmy zaplanowaną tzw. nadwyżkę budżetową w kwocie ponad 400 tysięcy złotych,  te pieniądze przeznaczone były w całości na spłatę  zadłużenia. Przypominam Państwu, że  skończył się czas kiedy gmina Regimin miała zero zadłużenia i wszyscy się pytali dlaczego? Gmina zadłuża się tylko na duże zadania takie jak budowa oczyszczalni czy kanalizacji.  Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2016 rok  i polityka finansowa jaką prowadzimy  a ta polityka polega na tym, że  staramy się oszczędzać  wszystkie wydatki możliwe  spowodowała, że w roku 2016 mamy  nie 460 tysięcy  nadwyżki a ponad 2 miliony. Wzięło się z to z faktu, że dochody mamy na poziomie 100 % a wydatki na poziomie  92 % . Co to są wydatki bieżące to chyba każdy wie, a są to m.in. wynagrodzenia, opłaty stałe, energia itd. i na tym się staramy maksymalnie oszczędzać, wydawać jak najmniej. Pan Wójt szczegółowo omówił wydatki stałe jakie gmina ponosiła w roku ubiegłym, które zawarte zostały w sprawozdaniu z wykonania budżetu, który stanowi załącznik do protokołu. Mimo wszystko oszczędności sięgnęły wysokiej kwoty  i ta kwota 1,6 mln  to były środki przeznaczone na budowę drogi w Regiminie . Wyjaśnialiśmy to w RIO, ponieważ ogłoszony był przetarg w tamtym roku i nikt się do niego nie zgłosił,  w związku z tym pieniądze zostały przesunięte  na ten rok. Mamy oszczędzone pieniądze, którymi płacimy  za budowę tej drogi czyli nie odbywa się to kosztem tegorocznego budżetu  tylko to są pieniądze, które nie zostały w roku poprzednim. Staramy się tak to robić aby tych pieniędzy jak najwięcej oszczędzić oczywiście tam gdzie można. Mamy jeszcze dużą zdolność kredytową, która pozwala nam brać pożyczki z WFOŚ na  chociażby budową kanalizacji. Jeśli chodzi o realizację tego budżetu Pan Wójt przyznał, że  nikt nie byłby zadowolony gdyby  wydatki inwestycyjne sięgnęły 8 % wydatków budżetu. Możemy zrobić jedną inwestycję i za nią przepłacić albo dojść do wniosku, że nas na nią nie stać i wydać mniej. Pan Wójt wyraził nadzieję, że w roku bieżącym będą większe możliwości na pozyskanie dofinansowania a co za tym idzie zrealizowania większej liczby inwestycji.

Po wypowiedzi Wójta zebrani zostali zapoznani z:

- Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  26 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Regimin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. Opinia pozytywna i stanowi zał. nr 3 do protokołu.

- uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Regiminie z dnia 28.04.2017 r. o opinii wykonania budżetu gminy Regimin za 2016 r. i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Regimin. Opinia pozytywna i stanowi zał. nr 4 do protokołu.

- uchwałą Składu Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08.05.2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Regiminie z dnia - 28.04.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Regimin. Opinia pozytywna i stanowi zał. Nr 5 do protokołu.

Po przedstawieniu w/w dokumentów Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję:

Radni głosu w dyskusji nie zabierali.

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. głosowało 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała nr XXIX/152/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

 

Pkt 5/2

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali.

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. została podjęta jednomyślnie – 12  głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się 0 – uchwała Nr XXIX/153/17.

Po podjęciu uchwały Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski złożył Panu Wójtowi w swoim imieniu i radnych gratulacje z tytułu otrzymanego absolutorium.

Głos ponownie zabrał Wójt Pan Lech Zduńczyk podziękował  za udzielone absolutorium.

 

Pkt 5/3

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin, poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że w zakresie załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian budżetu w miesiącach marzec - kwiecień 2017roku oraz planowane zmiany Uchwałą budżetową z dnia 15 maja 2017r. 

W zakresie załącznika Nr 2 wprowadzono zmianę nazwy zadania z „Budowa drogi transportu wiejskiego Kątki – Klice” na „Przebudowa drogi gminnej Kątki – Klice”. 

Powodem zmiany nazwy inwestycji jest złożenie wniosku do Województwa Mazowieckiego

o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali.

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin wraz z przyjętym wnioskiem, głosowało 12 radnych,    przeciw - 0,  wstrzymało się – 0.  W wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXIX/154/17  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.

 

Pkt 5/4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Na wstępie Wójt Pan Lech Zduńczyk zwrócił się do radnych z propozycją, że w związku ze zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy Województwu Mazowieckiemu i w rezultacie nie podjęciu w/w uchwały, o przesunięcie środków finansowych przeznaczonych na ten cel na inne zadanie drogowe a mianowicie drogę w Szulmierzu. A w momencie kiedy do Urzędu Gminy dostarczone zostaną stosowne dokumenty i w/w uchwała będzie mogła zostać poddana pod głosowanie środki te zostaną z powrotem przesunięte. Radni jednomyślnie wyrazili zgodę na taką zmianę.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 132.505,00zł, w tym:

1.         w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 113.800,00zł. Zwiększenie dotyczy głównie podatków w rozdziałach 76516 i 75621 po dokonaniu analizy wpływu dochodów za miesiące I –IV 2017r.

2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 20,00zł, wprowadzono

w rozdziale 80101 zwiększenia dokonuje się z tytuły wpływów naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za wystawione faktury z tyt. najmu pomieszczeń w szkołach na wniosek Dyrektora SP w Szulmierzu i Dyrektora GZS w Regiminie.

3. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.700,00zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 kwietnia 2017r, dotyczącego Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z dnia 20 kwietnia 2017r, dotyczącego zwiększenia dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4. w dziale 855- Rodzina o kwotę 15.000,00zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z dochodami z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami, które dotyczą potrąceń 5-procentowych, pobranych przez JST na rzecz budżetu państwa – zmiana klasyfikacji budżetowej.

5. w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.985,00zł., w rozdziałach 90002 i 90095. Zwiększenie dotyczą wpływów z tyt. kosztów upomnień i egzekucyjnych oraz wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. wynajmu świetlic wiejskich i odpadów.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 15.000,00zł, w tym:

  1. w dziale 855- Rodzina o kwotę 15.000,00zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dochodami z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami, które dotyczą potrąceń 5-procentowych pobranych przez JST na rzecz budżetu państwa – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2017 rok  o kwotę 120.749,22zł, w tym:

1.         w dziale 600 – Transport i łączność - o kwotę 36.273,75zł. Zwiększenia dokonuje się w rozdziale 60016 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na materiały i remonty dróg gminnych.

Ponadto na wniosek sołectwa Pawłówko dokonano zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2017r. Przyjęto do realizacji zadanie pn.”Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej”(1.000,00zł)

2.         w dziale 750 - Administracja publiczna – o kwotę 45.600,00zł - zwiększenia dokonuje się w rozdziale 75022 i 75023. Zwiększenie dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dot. zakupu środków żywności oraz obsługi prawnej Urzędu Gminy oraz zabezpieczenie środków finansowych na przedłużenie umów gwarancyjnych dotyczących serwerów.

3.         w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 32.731,25zł – zwiększenia dokonuje się w rozdziałach 80101 i 80195 zgodnie ze złożonymi wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych. Wnioski dotyczyły zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego i sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków niekwalifikowanych dotyczących zaleceń pokontrolnych nr RPMA.10.01.01-14-3615/15-01 z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

4.         w dziale 851- Ochrona zdrowia o kwotę 1.500,00zł. Zwiększenia dokonuje się na wniosek GKRPA w Regiminie, który dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na szkolenia.

5.         w dziale 852 o kwotę 2.000,00zł. Zwiększenia dokonuje się na   podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 kwietnia 2017r, dotyczącego Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z dnia 20 kwietnia 2017r, dotyczącego zwiększenia dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi i na podstawie wniosku Kierownika GOPS w Regiminie.

6.         w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.644,22zł. Na wniosek sołectwa Pawłówko dokonano zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2017r. Przyjęto do realizacji zadanie pn.”Oczyszczenie rowu odwadniającego przy drodze gminnej”.

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 40.600,00zł, w tym:

1.         w dziale 750 - Administracja publiczna – o kwotę 34.100,00zł- zmniejszenia dokonuje się w rozdziale 75022 i 75023. Zmniejszenie dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dot. zakupu środków żywności oraz obsługi prawnej Urzędu Gminy.

2.         w dziale 801 –  Oświata i wychowanie o kwotę 4.700,00zł – zmniejszenia dokonuje się w rozdziale 80101 zgodnie ze złożonymi wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych. Wnioski dotyczyły zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego i sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego.

3.         w dziale 851- Ochrona zdrowia o kwotę 1.500,00zł. Zmniejszenia dokonuje się na wniosek GKRPA w Regiminie, który dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na szkolenia.

4.         w dziale 852 o kwotę 300,00zł, zmniejszenia dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS w Regiminie.

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 47.000,00zł, w tym:

1.         w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 41.000,00zł, - uzupełnia się środki finansowe na wykonanie dodatkowych prac dotyczących zadania inwestycyjnego nie objętego WPF pn. „budowa drogi gminnej w m. Szulmierz”

2.         w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 o kwotę 6.000,00zł. Wniosek sołectwa Pawłówko - dokonano zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2017r. Przyjęto do realizacji zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.”Zakup oraz montaż lampy solarnej”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 9.644,22zł, w tym:

3.         w dziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92605. Na podstawie wniosku sołectwa Pawłówko dokonano zmiany inwestycji pn. ”Modernizacja placu zabaw w m. Pawłówko”.

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki nr 3 i 3a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 4 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”, załącznik nr 5  „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” oraz nr 6 „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok głosowało 12 radnych, przeciw - 0,                 wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała Nr XXIX/155/17 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok.

Pkt 5/5

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie nadania nazw drogom publicznym na terenie miejscowości  Regimin poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy „podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1440), a także wznoszenia pomników”.

Ustalenie nazw ulic, będących przedmiotem niniejszej uchwały, wiąże się z potrzebą uporządkowania dotychczasowego przebiegu ulic oraz zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125).

Aby zachować jednolity charakter nazw przyjęto nazwy uwzględniającego historię gminy i miejscowości, szczególnie postaci związanych z przeszłością

W okresie od 22 listopada 2016 do 19 kwietnia 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w sprawie propozycji nazw ulic w miejscowości Regimin.

Stosownie do powyższego w pełni uzasadnione jest nadanie nazw ulicom w miejscowościach Regimin.

Pan Wójt odnosząc się do zaproponowanych nazw ulic powiedział, że budziły one spore kontrowersje  i pewne uwagi co do sposobu nazw. Padły różne propozycje nawet  była przeprowadzona ankieta  na temat tych nazw, część tych ankiet spłynęła do Urzędu Gminy chyba około 30  z różnymi nazwami, reszta nie spłynęła. Ta propozycja przedstawiona na dzisiejszej sesji kończy pewien etap zajmowanie się  tym tematem. Większość osób, które są w tej uchwale wymienione są to osoby albo, które się tu urodziły  albo tu działały  albo są związane z historią Regimina. W wielu rozmowach padały pytania a dlaczego właśnie takie osoby a kto to był? Właśnie dlatego takie propozycje padły aby ktoś kto nie wie jakie tu  osoby żyły miał okazję się o tym dowiedzieć. Na tym terenie urodził się i żył jeden z sześciu Prezydentów RP Ignacy Mościcki, jakbyśmy wyglądali gdybyśmy tego faktu nie odzwierciedlili w nazwach ulic. W jaki sposób pominąć człowieka byłego właściciele Klic  Pana Bojanowskiego, który jako pierwszy  zakładał tu straże pożarne,  kółka rolnicze, kasy zapomogowe, który siedział w pruskim więzieniu za to, że na tym terenie zakładał szkółki  dla Polaków, gdzie się uczyło po polsku. Czy senator RP nie godny jest aby tu, którąś z ulic nazwać jego imieniem? Elementem, który zdecydował o tym, żeby już skończyć różnego typu dyskusje był fakt otrzymania przez OSP Lekowo tej statuetki Floriana. Ta nagroda została przyznana  za akcję „Ocalić od zapomnienia”, gdzie się wyciąga z niepamięci, właśnie tych ludzi. Skoro kapituła tego konkursu  składająca się z zupełnie obcych ludzi  doceniła tę akcję i doceniła tych ludzi, którzy ratują nagrobki i przypominają te postacie, to jak byśmy wyglądali gdyśmy tu w Regiminie nie nazwali ulicy im. Mościckiego albo Rzewuskiego tylko nazwali Szkolna albo Parkowa. Tu w tych nazwiskach nie ma polityki. To są naprawdę  wyjątkowe postacie, o których warto pamiętać. Pan Wójt Lech Zduńczyk po krótce przybliżył historię każdej z postaci wymienionej w tej propozycji nazw ulic.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Głos zabrała Radna Pani Alicja Olszewska: bardzo popieram wszystkie Pana Wójta propozycje, jestem za tym, żeby historię jak najbardziej upamiętniać. Niemniej jednak muszę o tym powiedzieć, ponieważ była to inicjatywa mieszkańców Regimina, dlatego chciałam się zapytać, ponieważ na zebraniu mieszkańców, mieszkańcy stwierdzili, że oni chcieliby  uczestniczyć  w tym wyborze i mieć  na to jakiś wpływ i że będą robić ankiety, które będą mówiły czy taka czy taka ulica się ludziom  danym momencie podoba.  Takie ankiety były  rozdawane dlatego, nie wiem czy już wpłynęły  w jakiej ilości? Czy one w ogóle były brane pod uwagę? Druga uwaga jest tak, że wydaje mi się, że Pani Dobrzyniecka  miała na imię Helena  a nie Jadwiga. Jeszcze jedna sprawa ponieważ my jako radni, tutaj są pięknie przedstawione numery działek, jest ok, osobiście na przykład wiem mniej więcej, która ulica jest gdzie i jak jest nazwana ale widzę, że większość radnych nie bardzo się orientuje, niektórzy już nawet mnie się pytają. Jakby była taka mapka gdzie jaka ulica leży to byłoby bardzo dobrze dlatego, żebyśmy przynajmniej wiedzieli na co my głosujemy. Bo w tej chwili głosujemy na działki 102 czy na 132. Jeżeli taki załącznik byłby to radni by mogli przeanalizować. Czy Pan Wójt zakładał taką ewentualność czy mamy głosować tak jest napisane działka i koniec?

Odnosząc się do uwagi zgłoszonej przez Radną Panią Alicję Olszewską w kwestii imienia jednej z postaci Pan Wójt poprosił o poprawienie tego imienia. W kwestii ankiet Pan Wójt odpowiedział, że do Urzędu wpłynęło ponad dwadzieścia ankiet z czego część została wycofana prze osoby, które ostatecznie nie zgadzały się z zapisami zawartymi w tych ankietach.  W oficjalnym piśmie, które do nas wpłynęło jest notatka, że druga część ankiet zostanie złożona do Urzędu Gminy natomiast przez kolejne dwa tygodnie nic do nas nie wpłynęło, Nie mogę się opierać na kilkunastu propozycjach. Pół roku minęło od ogłoszenie tych propozycji na stronie internetowej prze ten czas mogły wpływać wnioski i uwagi co do zaproponowanych nazw. Takie wnioski wpływały i część z nich została uwzględniona.

Pan Wójt przedstawił szczegółowo każdą propozycję i przedstawił załącznik graficzny oraz wyjaśnił, która ulica jaką nazwę będzie nosiła.

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazw drogom publicznym na terenie miejscowości  Regimin głosowało 12 radnych, przeciw - 0,                 wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała Nr XXIX/156/17 w sprawie nadania nazw drogom publicznym na terenie miejscowości  Regimin.

Pkt 6
Głosu nie zabierano.

Pkt 7

Głos zabrał Sołtys wsi Klice Pan Jan Płuciennik: zwrócił się do Pan Wójta o remont drogi, która jest podmywana przez wodę i jej stan ulega pogorszeniu.

Pan Wójt udzielając odpowiedzi, przypomniał, że na poprzedniej sesji zwracał się szczególnie do sołtysów aby takie sprawy dotyczące bieżących remontów dróg zgłaszać do Pana Jaskólskiego. Na dzisiejszej sesji zostały zwiększone środki na wykonywanie tego typu prac, jeśli będzie jeszcze więcej takich potrzeb  to środki będą jeszcze dołożone. Na chwile obecną napływają same pozytywne opinie co do  jakości wykonywanych prac.

Głos zabrała Sołtys wsi Kalisz Pani Renata Szniter: zwróciła się z pytaniem o drogę Kalisz – Kozdroje, ponieważ jej już ona w bardzo złym stanie i czy planowane są jakieś prace?

Pan Wójt udzielił niezwłocznie odpowiedzi: sytuacja jest o tyle wyjaśniona, że Gazownia wystąpiła już o pozwolenie na budowę więc mamy nadzieję, że już to wszystko się zakończy. W momencie kiedy się zrobi ciepło, przy użyciu destruktu droga ta zostanie naprawiona, tylko dlatego czekamy z tego typu remontami, że są zbyt niskie temperatury powietrza na tego typu prace.

Porządek obrad  został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie  i zamknął obrady XXVIII sesji Rady Gminy.

 

 

Protokołowała:

Małgorzata Abramczyk

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2017 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 338
21 czerwca 2017 10:19 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl