Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XXXI/17 z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 20.06.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

Protokół Nr XXXI/17

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 20.06.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym  ( Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności……………………15 radnych

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1. Wójt Gminy………………………………………………..Pan Lech Zduńczyk

2. Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani Małgorzata Kosińska

3. Skarbnik Gminy……………………………………………Pani Anna Daszczyńska

4. Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………….Pani Agnieszka Wolińska

5. Sołtysi wsi wg. zał listy obecności………………………....21 osób

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXI Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy, przedstawiciela Kancelarii Prawnej, radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję. Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy  15 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                   

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

            1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin,

            2) zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2017 r.,

3) zatwierdzenia projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin”,

4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Pkt 2

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw - 0, - wstrzymało się – 0. Protokół z XXV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.

 

Pkt 3

Wójt Pan Lech Zduńczyk informując o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach:

 1. Mazowiecka Jednostka wdrażanie Programów Unijnych w Warszawie ogłosiła listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna. Wśród pozytywnie zaopiniowanych i dofinansowanych wniosków znalazł się także złożony prze Gminę Regimin. W związku z tym mogę poinformować, że na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin” otrzymaliśmy  kwotę ponad  706 300 zł. W ramach tych środków planowany jest także zakup i urządzenie dwóch nowych pracowni informatycznych. Wdrażanie projektu rozpocznie się z dniem 1 września  br.
 2. Do Urzędu Gminy w Regiminie wpłynęła umowa podpisana przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Warszawie dotycząca pomocy rzeczowej  (wykonanie map i projektu wraz z kosztorysem)  w celu realizacji modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 przebiegającej przez miejscowość Pawłowo. Pozwala to na realizację zadania, które określone zostało w podjętej przez Radę Gminy uchwale – wykonanie dokumentacji geodezyjnej a następnie projektowej i kosztorysowej planowanej przebudowy drogi nr 615. W związku z powyższym zlecono przygotowanie map do celów projektowych.
 3. W dniu dzisiejszym zrealizowany jest końcowy etap prac związanych z wykonaniem drogi gminnej w Regiminie – położenie górnej warstwy nawierzchni bitumicznej ( warstwa ścieralna). Pierwotny termin zakończenia zadania został przedłużony ze względu na konieczność wykonania kilku prac dodatkowych ( w tym m.in. regulacja studzienek  kanalizacyjnych, ułożenie dodatkowego fragmentu chodnika i wjazdów na działkę inwestycyjną). Wykonawca złoży dzisiaj zawiadomienie o zakończeniu prac i wyznaczenie terminu odbioru.
 4. 31 maja br. do Urzędu Gminy wpłynęło oficjalne zawiadomienie z sejmiku Województwa Mazowieckiego o przyznaniu Gminie Regimin środków  w wysokości 80 000 zł. pochodzących z dawnego FOGR z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej relacji Kątki – Klice. Fakt ten  umożliwia sporządzenie  bilansu finansowego przedsięwzięcia , uzupełnienie środków i podpisanie stosownej umowy na realizację powyższego przedsięwzięcia.
 5. 9 czerwca minął termin składania ofert na realizację dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania  terenów gminnych w miejscowości Kozi8czyn i Lipa na cele rekreacyjno – sportowe. Niestety w określonym w ogłoszeniu o przetargu terminie  do Urzędu Gminy nie złożono  żadnej oferty . W związku z tym przetarg został unieważniony i przygotowana  jest dokumentacja do ogłoszenia drugiego postępowania przetargowego . Planowane jest jego ogłoszenie  na początek lipca br.
 6. W związku z realizacją projektu pod nazwą  „ Poprawa jakości powietrza  na terenie Gminy Regimin poprzez modernizacje kotłowni” na który Gmina Regimin pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 55 000 zł., wyłoniono firmy , które  dostarcza wyposażenie do modernizowanych kotłowni. Programem w bieżącym roku objętych  jest 11 posesji, których właściciele złożyli wnioski o dofinansowanie prac. W tej liczbie 3 kotłownie zostaną wyposażone w piece gazowe, zaś 8 -  w piece na biomasę ( tzw. pelet). Wszyscy uczestnicy programu wpłacili już należną część kosztów inwestycji.
 7. W związku z unieważnieniem I przetargu na świadczenie usług z zakresu gospodarki odpadami – odbiór i utylizacja śmieci -  w dniu 8 czerwca ogłoszony został kolejny przetarg na wykonywanie tego typu usług. Otwarcie  ofert nastąpiło  w dniu wczorajszym. Wpłynęła oferta od PUK Ciechanów, który wykonanie usług wycenił  na kwotę 505 440 zł. brutto w stosunku rocznym czyli 41 120 zł . miesięcznie. W chwili obecnej kwota ta wynosiła 38 800 zł. (wzrost 0 3 320 zł) Ze względu na wzrost kosztów usługi oraz fakt, że od początku funkcjonowania programu gospodarki odpadami na terenie Gminy Regimin obowiązywała pierwotna stawka za odbiór odpadów zmuszeni jesteśmy do określenia nowych wyższych stawek  za odbiór śmieci. Dotyczy to zarówno osób  indywidulanych, jak również osób prawnych – firm instytucji itp.. Pozwoli to na pokrycie wydatków i uwzględnienie skali zaległości ciążących na mieszkańcach gminy.
 8. 8 czerwca podpisana została umowa na wykonanie prac związanych z oczyszczaniem podworskiego stawu w m. Zeńbok. Prace te sfinansowane są ze środków Funduszu Sołeckiego.
 9. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie wydało decyzję o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami planowana do realizacji w m Grzybowo. W Ciągu 14 dni decyzja ta stanie się ostateczna.
 10. Do WFOŚiGW w Warszawie przesłany został komplet dokumentacji z wnioskiem o zmianę sposobu wykorzystania przyznanej Gminie Regimin pożyczki na budowę sieci kanalizacji  sanitarnej  w m. Lekowo i Targonie . Wniosek dotyczy możliwości częściowego rozliczania zadania, co pozwoli na zapłacenie wykonawcy należności po wykonaniu  i odbiorze części inwestycji.
 11. Do Urzędu Gminy przekazane zostały  wyceny nieruchomości komunalnych , które uchwałą Rady Gminy przeznaczone zostały do sprzedaży. Umożliwia to ogłoszenie przetargu lub tez bezprzetargowego zbycie tych nieruchomości.
 12. W związku z dokonanym przez AWR SP podziałem nieruchomości po dawnym PGR Klice i wydzieleniu terenu  dawnego dworu założenia parkowego w tej miejscowości Urząd Gminy przygotował wstępny wniosek o przekazanie tej nieruchomości  ( ok. 4 ha) na własność Gminy Regimin w celu wykorzystania jej na cele społeczno – kulturalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Wielkim świętem społeczności Targoni ale i całego środowiska  strażaków, były obchody  50 – lecia powstania OSP Targonie połączone z wręczeniem tej jednostce sztandaru. Duża grupa Państwa Radnych i sołtysów uczestniczyła w tej uroczystości. Byli także inni zaproszeni goście. W tym Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  OSP w Ciechanowie, Komendant Powiatowy PSP w Ciechanowie , Naczelnik Wydziału Prewencji KP Policji, sponsorzy i fundatorzy sztandaru. 27 maja  uczestnicy  obchodów spotkali się najpierw w Lekowie  na uroczystej Mszy Św. Oraz oficjalnej części obchodów. Następnie udali się do strażnicy OSP w Targoniach, gdzie wzięli udział w poczęstunku przygotowanym dla gości. Uroczystość zakończył piknik, na który zaproszenie zostali wszyscy mieszkańcy Targoni.
 14. 10 czerwca w Regiminie na terenie boiska szkolnego zorganizowany został pierwszy Gminny Dzień Dziecka, na który zaproszone zostały dzieci ze wszystkich szkół  i miejscowości. Nie zabrakło oczywiście atrakcji – zjeżdżalni, kul wodnych, tzw. „dmuchańców” . Zorganizowanych zostało mnóstwo konkursów i pokazów w tym strażackich i grup tanecznych. Zabawa trwała od godz. 13 do godz. 19. Przed festynem zorganizowany został na hali sportowej mecz drużyn piłki ręcznej. Głównym organizatorem święta była Gmina Regimin wspierana przez Dyrekcję, nauczycieli i Radę Rodziców Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie.
 15. W trakcie wspomnianego Dnia dziecka odbyło się także uroczyste podsumowanie X już edycji dwóch konkursów ekologicznych organizowanych prze Wójta Gminy Regimin dla uczniów szkół z terenu Gminy Regimin – „Chroń środowisko – zbieraj baterie” oraz „Ratuj drzewa – zbieraj makulaturę”. Zbiórka tych surowców wtórnych po raz kolejny  przyniosła rekordowe wyniki, gdyż dzieci zebrały  15 875 kg  makulatury oraz 415.14 kg zużytych baterii. Grupa 22 wyróżniających się w zbiórkach uczniów otrzymali także nauczyciele – opiekunowie zbiórek ze wszystkich szkół.
 16. Ponad 130 strażaków-ochotników wzięło udział w tegorocznych Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które tym razem zorganizowane zostały w Koziczynie w dniu 4  czerwca br. Miały one charakter ćwiczeń szkoleniowo-bojowych, gdyż składały się z dwóch zadań: sztafety oraz ćwiczeń określanych jako „bojówka”. Strażacy ćwiczyli w czterech kategoriach – drużyny męskie OSP (8 zespołów), kobiece drużyny pożarnicze (2 drużyny), MDP chłopców (3 zespoły) i MDP dziewcząt (2 zespoły). Najlepsze wyniki osiągnęły drużyny OSP Pawłowo ( mężczyźni), OSP Szulmierz (kobiety), OSP Klice (dziewczęta)i OSP Koziczyn (chłopcy).

 

Pkt 4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie informacji o pracy między sesjami.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego                       i Rolnictwa Pani Wiesława Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia. Tematami posiedzeń było:

- analiza kwot uzyskanych z najmu lokali mieszkalnych z ocena realizacji Uchwały Rady Gminy  dot. remontu tych budynków – komisja nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

- zaopiniowanie uchwała na sesje w dniu 20.06.2017 r. – opinia pozytywna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Dziąba poinformował, że komisja                           w omawianym okresie nie odbyła żadnego posiedzenia.

Członek Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pani Hanna Ładzińska poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była analiza wniosków złożonych na bieżące utrzymanie dróg.  Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w związku z tym, że komisja nie otrzymała żadnej informacji o otrzymanych wnioskach. W trakcie dyskusji komisja stwierdziła, że w bieżącym roku są wykonywane sprawnie te prace. Nie jest także prawdą co pisał pracownik Urzędu Gminy, że wszystkie wnioski są składane ustnie bądź telefonicznie i są realizowane na bieżąco ponieważ są wnioski, które zostały złożone roku poprzednim i nie doczekały się realizacji. Wniosek z posiedzenia komisji jest następujący”: w związku z tym , że Urząd Gminy ma problem z przedstawieniem w/w wniosków  komisja wnioskuje o przedstawienie wykazu załatwionych wniosków wraz z poniesionymi na nie nakładami na te cele.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję,

Głos zabrała Radna Pani Alicja Olszewska: my jako radni i również nasza komisja chcielibyśmy mieć taką informacje  dotycząca jakie drogi w jakim okręgu zostały zrobione i ile zostało wydanych na nie funduszy.

 

Pkt 5/1

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że w zakresie załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z zaktualizowaniu kwot dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku oraz planowane zmiany Uchwałą Nr XXXI/162/17 z dnia 20 czerwca 2017r. 

 

W zakresie załącznika Nr 2 dokonano zmian w zadaniach pn.:

1.         „Przebudowa drogi gminnej Kątki – Klice” (+)110.000,00zł,  w tym środki własne – 30.000,00zł i kwota dotacji w wysokości 80.000,00zł.

2.         „Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1400m” (+) 13.000,00 – środki własne.

3.         „ Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin na dł. około 550m” (-) 108.000,00zł.

Ponadto wprowadzono zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych na lata 2017-2018 - kwoty dofinansowania dot. wniosku nr RPMA.10.01.01-14-7193/16 pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gminy Regimin”.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości na własność Gminy Regimin głosowało 15 radnych, przeciw - 0,            wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXI/161/17                      w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.

 

Pkt 5/2

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok, poprosiła Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że:

 Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 457.084,70zł, w tym:

 

 1. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 21.120,00zł. Zwiększenie dotyczy głównie podatków w rozdziałach 76516, 75618 i 75621 po dokonaniu analizy wpływu dochodów za miesiące I –V 2017r.
 2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 410.204,70zł, wprowadzono
  w rozdziale 80195 w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków EFS na lata 2017 – 2018 na podstawie pisma z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – pismo z dnia 2 czerwca 2017r., MJWPU.WOM-S.420-7193/16.
 3. w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25.760,00zł., w rozdziałach 90002 i 90095 – zwiększenia dokonuje się z tytułu naliczenia odsetek karnych z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz po dokonaniu analizy wpłat dot. ochrony środowiska za okres I –V 2017r.

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 104.200,00zł, w tym:

 

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 80.000,00zł, w związku z otrzymanym pismem z UMWM w Warszawie RW-RM-II.7153.1.322.2017.MS dotyczącym przyznania dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Kątki-Klice”.
 2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 24.200,00zł, wprowadzono
  w rozdziale 80195 w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków EFS na lata 2017 – 2018 na podstawie pisma z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – pismo z dnia 2 czerwca 2017r., MJWPU.WOM-S.420-7193/16.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2017 rok  o kwotę 486.084,70zł, w tym:

 

 1. w dziale 600 – Transport i łączność - o kwotę 8.921,20zł. Zwiększenia dokonuje się w rozdziale 60016 z przeznaczeniem kwoty na bieżące remonty dróg gminnych (+6.821,20).

Na wniosek sołectwa Koziczyn dokonano zmiany z zadania inwestycyjnego nie objętego WPF pn.”Zakup garażu blaszanego (dwustanowiskowego) (-5.000,00zł) na „Zakup wykaszarki do utrzymania terenów zielonych (+2.100,00zł).

 

 1. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 10.000,00zł. Przesuniecie środków finansowych dotyczy zabezpieczenia kwoty na remonty bieżące, która zostanie przeznaczona na ocieplenie pomieszczenia garażu w obiekcie strażnicy OSP w m. Szulmierz.
 2. w dziale 801 –Oświata i wychowanie o kwotę 430.263,50zł – zwiększenia dokonuje się w rozdziale 80110 zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora GZS w Regiminie (+5.000,00zł). Wniosek dotyczył zabezpieczenia wydatków w związku z awansem drużyny piłki ręcznej chłopców do finału Ogólnopolskiej Gimnazjady.

W rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia o kwotę 425.263,50zł  w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków EFS na lata 2017 – 2018 na podstawie pisma z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – pismo z dnia 2 czerwca 2017r., MJWPU.WOM-S.420-7193/16.

 1. w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 36.900,00zł. Na wniosek kierownika GZK w Regiminie dotyczącego przesunięcia środków finansowych w związku z koniecznością zapewnienia kwot na zakup materiałów i usług do usuwania bieżących awarii wodociągowych (+14.000,00zł).

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – kwota +20.000,00zł – zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie zwierząt w schronisku.

Sołectwo Koziczyn dokonało zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego (+2.900,00zł) z zadania inwestycyjnego nie objętego WPF pn.”Zakup garażu blaszanego (dwustanowiskowego) (-5.000,00zł) na „Zakup garażu blaszanego (jednostanowiskowego)  do przechowywania wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 24.000,00zł, w tym:

 

 1. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 10.000,00zł. Przesuniecie środków finansowych z przeznaczeniem na ocieplenie pomieszczenia garażu w obiekcie strażnicy OSP w m. Szulmierz.
 2. w dziale 900 Na wniosek kierownika GZK w Regiminie dotyczącego przesunięcia środków finansowych w związku z koniecznością zapewnienia kwot na zakup materiałów i usług do usuwania bieżących awarii wodociągowych 14.000,00zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 99.200,00zł, w tym:

 

 1. w dziale 600 – Transport i łączność, o kwotę 15.000,00zł, - dokonuje się  zwiększenia oraz przesunięcia środków finansowych na wykonanie zadań inwestycyjnych objętych WPF pn.:
 • „Przebudowa drogi gminnej Kątki-Klice”, kwota 80.000,00zł, dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz kwota 30.000,00zł – środki własne.
 •  „Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1400m” kwota 13.000,00zł.
 • „Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin na dł. około 550m”, (-108.000,00zł). Są to środki, które pozostały po ostatecznym rozliczeniu kosztów inwestycji. Kwota została przesunięta na w/w zadania i zadania pod poz. 7 i 21 w załączniku  nr 4 – wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte WPF.
 1. w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50.000,00zł, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.”Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym w m. Karniewo”- zabezpieczenie kwoty wynika z faktu uszkodzeń dachu przez wichury.
 2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 24.200,00zł, wprowadzono
  w rozdziale 80195 w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków EFS na lata 2017 – 2018 na podstawie pisma z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – pismo z dnia 2 czerwca 2017r., MJWPU.WOM-S.420-7193/16.
 3. w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (per saldo)- kwota 10.000,00zł., w rozdziale 90095. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.”Wykonanie systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Kozdroje”(+15.000,00zł). Zwiększenia dokonuje się ze względu na funkcjonowanie w tej miejscowości stowarzyszenia wiejskiego i konieczności zabezpieczenia warunków socjalnych  dla społeczności lokalnej. Zmiana  zadania inwestycyjnego nie objętego WPF pn.”Zakup garażu blaszanego (dwustanowiskowego) (-5.000,00zł) fundusz sołecki m. Koziczyn.

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki nr 3 i 3a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” oraz nr 5 „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok głosowało 15 radnych, przeciw - 0,                 wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXI/162/17 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok.

 

Pkt 5/3

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin”, poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że  wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin”  złożony w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM, w dniu 15-12-2015r.,  został pozytywnie  oceniony  przez  niezależnych  członków  Komisji  Oceny Projektów i uzyskał wynik 108,5 punktu, co stanowi więcej niż wymagane minimum punktów. Wniosek został umieszczony na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania zaakceptowanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 23.05.2017r. W związku z powyższym otrzymał dofinansowanie w  kwocie 706 374,25zł.

Gmina Regimin w dniu 6 czerwca 2017r. otrzymała informację o potrzebie dostarczenia do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, (m.in. Uchwały zatwierdzającej projekt) w terminie 14 dni kalendarzowych – od daty otrzymania pisma. Niezłożenie w wyznaczonym terminie Uchwały oznaczałoby rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok głosowało 15 radnych, przeciw - 0,                 wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXI/163/17 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin”.

Pkt 5/4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustaleni opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności, poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że Proponowana uchwała wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z treści której konieczne jest podjęcie nowej uchwały dostosowującej rozwiązania prawne do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 4 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej jako „u.c.p.g.”), rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jednocześnie zgodnie z art. 6k ust. 3, Rada Gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane                  i odbierane w sposób selektywny, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Mając powyższe na względzie należy wskazać, iż wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podana w niniejszej uchwale, zarówno w przypadku selektywnego jak i nieselektywnego zbierania odpadów pozostała na dotychczasowym poziomie, przy czym spełnia kryteria wynikające z w/w ustawy.

Ustawa u.c.p.g, w art. 1 pkt 13) lit. b wprowadziła dodatkową kategorię nieruchomości – na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe dla, których należy określić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Proponowane stawki za pojemnik 120 l wynikają bezpośrednio z poniesionych kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach poprzednich oraz w związku z zawartymi umowami w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Regimin.

Wysokość ryczałtu została ustalona zgodnie z warunkami ustawy jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, znajdujących się na terenie Gminy Regimin wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma charakter ryczałtowy – za rok.

Wyliczeń dokonano na podstawie średniej ilości wytworzonych odpadów w roku 2016 na terenach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Na podstawie dokonanych wyliczeń przyjmuje się, że średnia liczba odpadów wyrażona w liczbie pojemników 120 litrowych wynosi 3.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  wyboru metody ustaleni opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności głosowało 14 radnych, przeciw - 0,                              wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXI/164/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Pkt 6

Głos zabrała Radna Pani Hanna Ładzińska: zwróciła się z zapytaniem do Pana Wójta dotyczącym remontu dróg i współpracy z Panem Jaskólskim. Otrzymałam takie pismo skierowane do Pana Wójta wprawdzie nie wiem kto to podpisał ale rozumiem , że Pan Jaskólski a pytanie do Pana Wójta: mieszkańcy jednej z dróg gminnych w mojej miejscowości 18 kwietnia  ubiegłego roku pisali pismo o  remont drogi i chce się dowiedzieć czy to pismo trafiło do pracownika odpowiedzialnego za te remonty dróg czy to trafiło nie wiem gdzie bo z informacji jakie otrzymałam na posiedzeniu komisji były tylko wnioski od sołtysów i radnych w formie ustnej i telefonicznej . W związku z tym pytam co się dzieje  z tym pismem  złożonym w sekretariacie i co z tym remontem. Data w pływu tego pisma to 25 kwiecień 2016.

Głos zabrał Pan Wójt: sprawa tego pisma zostanie wyjaśniona. Pan Wójt przy okazji tego tematu poruszył także kwestie bieżącego utrzymania dróg w tym roku i systemu w jakim to funkcjonuje. Poinformował\, że w miarę możliwości realizowane są wszystkie wnioski zgłaszane przez sołtysów i radnych. W tym roku przyjęliśmy taką zasadę, że wszelkie wnioski zgłaszane są do Pana Jaskólskiego osoba, która zgłasza zostawia swój numer telefonu i z racji tego, że osoba taka najlepiej zna teren i potrzeby jakie tam występuje pomaga w nadzorowaniu prowadzonych prac. W pewnych przypadkach udzielenie pomocy tj, jak remont drogi jest wręcz niemożliwe ponieważ tak jak w przypadku Przybyszewa trzeba uregulować granice drogi. Na wniosek gminy starostwo zajęło się tą sprawą i przysłało ekipę geodetów, którzy wskażą na gruncie gdzie faktycznie ta doga przebiega i wtedy można będzie wykonać remont tej drogi.

Pkt 7

Głos zabrała Pani Agnieszka Majewska – sołtys wsi Lipa – w kwestii remontów dróg i zapisów, zapisałam się na taki remont  i była wielka kartka  z moim imieniem i nazwiskiem zresztą nie tylko moim  i za jakiś czas była kolejna sesja i ja podchodzę i  jestem już odznaczona na tej kartce  a u mnie nikogo nie było  i dopiero wtedy te prace zostały wykonane. Nie wiem czy te prace zostały wykonane dobrze bo nie jestem budowlańcem i się na tym nie znam, ale ludzie którzy tam mieszkają po raz kolejny mnie zaczepili i prosili aby ta droga została utwardzona a nie wyrównana.

Pan Wójt poinformował, że od zgłoszenia do wykonania prac może upłynąć trochę czasu ponieważ jeśli zamawiana jest równiarka to w taki sposób aby prace mogła wykonać w kilku miejscach. Pan Wójt zwrócił się także do radnych, że jeśli ma realizować wszystkie zgłoszenia w kwestii utwardzenia dróg to prosi o zabezpieczenie środków w wysokości co najmniej pół miliona.

Głos zabrała także Pani Izabela Skoneczna – sołtys wsi Kątki – mam takie pytanie apropo Pana Waldka, który ma nas wspierać pomagać nam  w wykonywaniu różnych zadań  z funduszu sołeckiego  czy z wniosków, które  zostają złożone przez Państwa radnych  i sołtysów ale  współpraca z tą osobą naprawdę jest bardzo  ciężka. Możemy przyjść do niego raz , drugi raz a jeżeli  podchodzimy z jakimś problem i zgłaszamy jakąś sprawę, która jest dla nas ważna oczekujemy, że otrzymamy pomóc. Zgłaszana była potrzeba wyrwania karpy aby możliwe było zbudowanie ogrodzenia placu zabaw. Pan Jaskólski kilkakrotnie obiecywał, że wyśle koparkę i do tej pory nikt się nie pojawił.

Pan Wójt zwrócił się z pytaniem czy jest już uregulowany stan prawny tej działki i czy została ona już przejęta?

Pani Izabela Skoneczna poinformowała, że stosowne dokumenty już zostały złożone do starostwa i ona otrzymała informację, że prace przygotowawcze mogę już być wykonywane.

Pan Wójt odpowiedział, że dopóki to nie jest nasza nieruchomość nie możemy tam wykonywać żadnych prac. Dokumentem, który stwierdza przejęcie tej nieruchomości jest akt notarialny. Dopóki Ci ludzie nie załatwią spraw formalnych my tym gruntem nie dysponujemy.

Głos zabrała Radna Pani Alicja Olszewska: Pan Wójt mi zarzucił, że nie powinnam zabierać głosu bo mój wniosek został bardzo szybko. Otóż nie zgadzam się  z tym ponieważ ta droga zgłaszana była 3 lata, bo takie wnioski są zgłaszane co roku. Z koleżanką radną wystawiamy takie punkty, które wymagają realizacji. Uważam, że to nie jest żadna szybka interwencja bo ta droga była w tak złym stanie, że wymagała tego remontu. Jeśli chodzi o Pana Jaskólskiego to wiele razy już mówiłam i potwierdzam, że to jest trudna współpraca. Chciałabym z tego miejsca podziękować Panu Wójtowi jako mieszkanka Regimina za udzielone wsparcie przy remoncie figurki

Głos zabrała także Radna Pani Hanna Ładzińska : chciałam krótko podsumować to o czym mówi i nie oczekuję żadnej odpowiedzi, bo to wszystko o czym tu mówimy  w sprawie remontu  skupia się wokół osoby Pana Jaskólskiego . My rozumiemy to, że  wszystkich dróg się nie zrobi  od razu i jeśli składam wniosek o remont dróg to nie oczekuje, że one wszystkie w jednym roku. Niemniej jednak współpraca z Panem Jaskólskim to jest żadna współpraca. Zatem prośba do Pana Wójta żeby spowodował aby Pan Jaskólski stał się urzędnikiem Urzędu Gminy pracującym dla tej społeczności a nie  urzędnikiem pracującym dla siebie.

Głos zabrał Pan Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski: w związku z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie, w którym poinformował odesłaniu oświadczenia majątkowego do US w Mławie jako właściwego do rozpatrzenia tego oświadczenia zgodnie z miejscem zamieszkania. W związku z tym pismem jak i informacjami co do miejsca zamieszkania zawartymi w oświadczeniu majątkowym poprosiłem na piśmie Radna Panią Ewę Zakrzewską o złożenie wyjaśnień. Pani Radna złożyła wyjaśnienia na piśmie, które zostaną za chwile odczytane ( wyjaśnienia stanowią załącznik do protokołu).

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu prze panią mecenas Agnieszkę Wolińska: gmina otrzymała informację, że Pani Radna nie zamieszkuje na terenie Gminy zgodnie ze złożonym oświadczeniem majątkowym. Zgodnie z Kodeksem Wyborczym  Rada powinna stwierdzić wygaśnięcie mandatu  kiedy radny traci te bierne lub czynne prawo wyborcze  ona zgodnie z kodeksem wyborczym uzależnione jest od miejsca zamieszkania danej osoby na danym terenie. Przy czym zamieszkanie nie można utożsamiać zameldowaniem. Rada ma obowiązek zbadać faktycznie czy  dany radny ma to faktyczne miejsce zamieszkania i w jakiej miejscowości przebywa z zamiarem stałego pobytu. Proponuje aby to komisja czy to rewizyjna czy może odbyć się posiedzenie wspólne komisji i żeby zbadać Pani Radnej kilka pytań i zbadać jak ta sytuacja wygląda. Pismo nie do końca wyjaśnia wszystkie okoliczności także zasadne jest aby czy to komisja czy rada zajęła się wyjaśnieniem tej sytuacji. Kancelaria jeszcze sporządzi taką opinię aby pomoc zdefiniować na czym to miejsce zamieszkania polega bo nie jest to proste do stwierdzenia.

Głos w dyskusji zabrał także Pan Wójt, który stwierdził, że jeżeli utrzymujemy oficjalne pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego to nie możemy tego lekceważyć i zostawić bez wyjaśnienia.

Głos zabrała Radna Pani Wanda Kupniewska: zwróciła się do Pana Przewodniczącego o odczytanie pisma, które otrzymał od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie.

Pismo to zostało odczytane prze Pana Wójta.

Pan Wójt podsumowując stwierdziła, że to nie była jakąś własna inicjatywą Pana Przewodniczącego ale wynika to z faktu otrzymania w/w pisma jak i z oświadczenia majątkowego, które Pani Radna złożyła i zadeklarowała w nim, że zamieszkuje w Mławie.

Radna Pani Hanna Ładzińska zgłosiła wniosek formalny aby było wspólne posiedzenie komisji Rady  i po przygotowaniu opinii prawnej podejmiemy jakąś decyzję i wyjaśnimy zaistniałą sytuację bez emocji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny, który złożyła Radna Pani Hanna Ładzińska.

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych: za przedstawionym wnioskiem zagłosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Wniosek został przyjęty.

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXI sesji Rady Gminy.

 

 

Protokołowała:

Małgorzata Abramczyk

 

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2017 12:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 311
06 września 2017 12:48 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 12:45 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl