Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XXXII/17 z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 30.08.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

Protokół Nr XXXII/17

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 30.08.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym  ( Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………...15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności…………………………….13 radnych

Radna E. Zakrzewska obecna od pkt 4 porządku obrad

Od pkt 5/3 nieobecni byli radni: Pani Hanna Ładzińska, Pani Wiesława Mazurkiewicz, Pani Alicja Olszewska i Pan Krzysztof Sowiński)

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1. Wójt Gminy………………………………………………..Pan Lech Zduńczyk

2. Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani Małgorzata Kosińska

3. Skarbnik Gminy……………………………………………Pani Anna Daszczyńska

4. Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………….Pani Agnieszka Wolińska

5. Sołtysi wsi wg. zał listy obecności………………………....21 osób

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXII Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, przedstawiciela Kancelarii Prawnej, radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję. Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy  12 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                   

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

            2) zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2017 r.,

3) zatwierdzenia projektu pn. „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin”

            4) zmian w Statucie Gminy Regimin,

5) stwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza w Regiminie  i Gimnazjum w Regiminie w Szkołę Podstawową im. Teofila Lenartowicza w Regiminie,

6) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 r.,

7) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,

8) przystąpienia jako partner do realizacji projektu pn. „Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

9) ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Regimin na rok 2017,

            10) przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Regimin na lata 2016-2023”,

            11) zamiany nieruchomości gruntowych,

12) zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.

 

Pkt 2

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXI Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, przeciw - 0, - wstrzymało się – 0. Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przystąpił do wręczenia certyfikatów  potwierdzających umiejętności z języka angielskiego absolwentom Gimnazjum w Regiminie. Certyfikaty te uzyskali przystępując od egzaminu pod nazwą TOEIC uznawanego na całym świecie. Pan Wójt pogratulował uczniom i podziękował za przybycie oraz życzył dalszych takich sukcesów w nowych szkołach.

 

Pkt 3

Wójt Pan Lech Zduńczyk informując o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach:

sprawach:

- Gmina Regimin otrzymała 706 tysięcy na realizację następnego programu edukacyjnego w związku z tym 18 lipca br. w Warszawie w siedzibie MJWPU podpisana została umowa na przyznanie tych środków.  W tym projekcie przewidziane jest uruchomienie dwóch nowych pracowni informatycznych z pełnym wyposażeniem. W dniu 1 wrześnie zostanie wyłoniony dostawca tych sprzętów. Na wyposażenie tych pracowni przewidziane jest ponad 100 tysięcy złotych.

- w dniu 29 sierpnia dotarła do Urzędu informacja, że zarząd sejmiku województwa mazowieckiego pozytywnie ocenił wniosek o przyznanie środków na drugi projekt pt. Edukacja przedszkolna. Ten projekt jest projektem jednorocznym, na który dostaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 320 tysięcy złotych.  Pieniądze te zostaną skierowane na  wszystkie oddziały przedszkolne w szkołach na terenie gminy Regimin i będą przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz dostosowanie pomieszczeń dla ich potrzeb.

- w dniu 29 sierpnia otrzymaliśmy informację z WFOŚiGW o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o zmianę zasad i podziału pożyczki, która jest skierowana na budowę kanalizacji sanitarnej w Lekowie i Targoniach.

- wykonana została i przekazana do Urzędu Gminy  dokumentacja geodezyjna w związku z porozumieniem podpisanym Wojewódzkim Zarządem Dróg w Warszawie dotycząca planowanej przebudowy drogi nr 615 w miejscowości Pawłowo.

- wykonana została droga gminna w Regiminie, inwestycja została odebrana, zamknięta, rozliczona i jest już całościowo zrealizowana.

- wykonana została wymiana starej więźby dachowej na budynku stanowiącym własność Gminy Regimin położonym w miejscowości Grzybowo.

- wpłynęła do Urzędu Gminy decyzja Sejmiku Województwa Mazowieckiego o zwiększeniu kwoty dotacji, która wcześniej miała wynosić 80 tysięcy złotych, na budowę drogi transportu rolnego Kątki-Klice. Dotacja została zwiększona o kolejne 46 tysięcy złotych a więc łącznie mamy decyzję o przyznaniu 126 tysięcy złotych,

- po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawca rozpoczęły a także już zakończyły prace związane z budową drogi Kątki-Klice tj. droga o dł. ponad 1000 m. Zadanie to realizowała firma Marbud z Ciechanowa. Wykonana została nowa nawierzchnia z masy bitumicznej  o szerokości 4 m dodatkowo jeszcze firma wykona trzy zjazdy na drogi dojazdowe do pól.

- dokonano wykonawcy kolejnej drogi w m. Pniewo Wielkie o dł. 1400  m.b. również najlepszą ofertę złożyła firma Marbud z Ciechanowa. Prace są w tej chwili prowadzone na w/w drodze, termin zakończenia prac maja do końca września.

- przekazane zostały mapy do celów projektowych dotyczące drogi w m. Szulmierz. Mamy już sporządzoną dokumentację projektową i kosztorysową z związku z tym jeszcze we wrześniu ten odcinek drogi zostanie wykonany.

- W związku z faktem ,że na pierwszy przetarg na zagospodarowanie terenów na cele sportowo-rekreacyjne w m. Lipa, Koziczyn i Lekowo nie zgłosił się żaden wykonawca to w dniu 20 lipca br. ogłoszony został kolejny przetarg.             Na ten drugi przetarg zgłosiły się dwie firmy jedna z Ciechanowa druga ze Szczytna. ze względu na bardzo wysokie oferty przekraczające wysokość środków przeznaczonych na ten cel przetarg został unieważniony. Z uwagi na to, że w tych dwóch przetargach nie udało się wyłonić wykonawcy mogliśmy znaleźć wykonawcę i negocjować ceny. Ogólny koszt tych trzech placów z 500 tyś został wynegocjowany do kwoty 320 tyś złotych po dzisiejszej sesji będzie mogła zostać podpisana umowa z wykonawcą.

- w ramach realizacji projektu Poprawa jakości powietrza poprzez modernizacje kotłowni. Gmina nie partycypowała w kosztach  ponieważ otrzymaliśmy dotację z funduszu w wysokości 55 tys. złotych a druga część wpłacali nieruchomości. Dostawcy zostali wyłonieni oni jeszcze montują te piece.  Natomiast projekt jest już zamknięty i będzie w niedługim czasie rozliczany.

- podpisane zostało zlecenie i umowa z wykonawcą na montaż kolejnych 8 lamp solarnych w m. Lekowo, Grzybowo, Kliczki, Lekówiec, Pawłówko. Firma wchodzi z pracami w dniu 6 września.

- zakończone zostały prace związane w utwardzeniem placu gminnego w m. Zeńbok, zostały tam obsadzone krawężniki, położono około 40 m nawierzchni.

- podpisana została umowa na wykonanie elementów ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kozdrojach.

- zakończone zostały prace  czyli mapy, projekt, pozwolenia dotyczące zakupy i montażu siłowni zewnętrznych.

- zlecono i wykonano dokumentacje geodezyjną niezbędną do przygotowania projektu budowlanego na wymianę pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku w m . Karniewo.

- 14 sierpnia ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie  pierwszego etapu  kompleksu sportowego w Pawłowie, jutro nastąpi rozstrzygnięcie przetargu.

- wykonana została kompletna dokumentacja na wykonanie dwóch odcinków wodociągu w m. Kalisz i Grzybowo.

- wyłoniony został kolejny dostawcę usług w zakresie dowozu dzieci do szkół najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Przewozy Krajowe i Zagraniczne Państwa Czaplickich z Przasnysza.

- zakończono i rozliczono sprawę  związano z oczyszczaniem stawu w m. Zeńbok.\

- w dniu 24 czerwca  br, w Szulmierzu odbyła się impreza biegowa pod nazwą Leśna Zadyszka jest to impreza o charakterze ogólnopolskim. W czterech konkurencjach wzięło udział 480 uczestników z całej Polski.  z organizatorów tej imprezy był Urząd Gminy w Regiminie.

- w Szulmierzu odbył się po raz szesnasty Rajd Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Regimin było 40 uczestników dzieci w  wieku od 6 do 16 lat.

- po raz czwarty odbył się wakacyjny turniej piłki nożnej amatorów którego organizatorem było OSP Klice. Udział wzięło 8 zespołów z terenu Gminy Regimin.

Pkt 4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie informacji o pracy między sesjami.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pani Wiesława Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła trzy posiedzenia. Tematami posiedzeń było:

- analiza stanu świetlic wraz z otoczeniem oraz dróg – komisja wyjazdowa – odczytano protokół z posiedzenia.

- ocena wydatków przeznaczonych na utrzymanie Urzędu Gminy- odczytano protokół z posiedzenia.

- zaopiniowanie uchwała na sesje w dniu 30.08.2017 r. – opinia pozytywna.

Dołączyła Radna Pani Ewa Zakrzewska.

Członek Komisji Rewizyjnej Pani Ewa Zakrzewska poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była analiza stanu świetlic – odczytano protokół z posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pani Hanna Ładzińska poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła trzy posiedzenia, które dotyczyły:

- analizy efektywności wykorzystania  zatrudnionych pracowników interwencyjnych – odczytano protokół z posiedzenia.

- ocena przygotowania szkół do nowego funkcjonowania po reformie oraz informacja dyrektorów  szkół o planie remontów w placówkach oświatowych w okresie wakacji- odczytano protokół z posiedzenia.

- posiedzenie wspólne Komisji Rady w sprawie złożenia wyjaśnień przez Panią Ewę Zakrzewską.

 

Pkt 5/1

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że w zakresie załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku oraz planowane zmiany w uchwale budżetowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

W zakresie załącznika Nr 2 dokonano zmian w zadaniach pn.:

 1. „Przebudowa drogi gminnej Kątki – Klice”.
 2. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice”.
 3. „Budowa boiska sportowego wraz z placem zabaw w m. Lekowo”.
 4. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz-Kozdroje-Włosty na odcinku około 4.500m”.
 5. „Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1400m”.
 6. „ Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin na dł. około 550m”.
 7. „Renowacja i zagospodarowanie parku podworskiego w m. Grzybowo na cele edukacyjno-rekreacyjne”.
 8. „Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym w m. Grzybowo”.
 9. „Zagospodarowanie działki gminnej w m. Regimin na tereny zieleni”.
 10. „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Koziczyn na cele rekreacyjno sportowe”.
 11.  „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Lipa na cele rekreacyjno sportowe”.

 

Zmiany do zadań inwestycyjnych w/w objętych WPF zostały opisane w uzasadnieniu do Uchwały budżetowej z dnia 30 sierpnia 2017.

 

Ponadto wprowadzono zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych na lata 2017-2018 - kwoty dofinansowania dot. wniosku nr RPMA.10.01.04-14-8257/17 pn. „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin”.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych (podczas głosowania na Sali nieobecny Radny Pan Albert Prymusiewicz). Za przyjęciem uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości na własność Gminy Regimin głosowało 12 radnych, przeciw - 0,  wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXII/165/17 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.

 

Pkt 5/2

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok, poprosiła Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 389.427,30zł, w tym:

 1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 200,00zł, zwiększenia dokonuje się po analizie wpływów dochodów za II kwartał br.
 2. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 o kwotę 5.000,00zł, wprowadzono po analizie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych

i prognozie naliczenia odsetek za II kwartały 2017r, oraz innych dochodów w tym dziale.

 1. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 128.200,00zł., w rozdziałach 75615, 75616, 75618 i 75621. Zwiększenie dotyczy podatków i opłat lokalnych, po analizie wpłat po 7 miesiącach 2017 oraz innych opłat.
 2. w dziale 758 – Różne rozliczenia, o kwotę 52.300,51zł, - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 10 sierpnia 2016r, zwiększenie dotyczy środków z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.
 3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101 i 80104 o kwotę 187.841,79zł. Zwiększenia w rozdziale 80101 dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora SP w Szulmierzu dotyczącego wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczenia mienia na skutek strat poniesionych po burzach, które uszkodziły sprzęt elektroniczny.

W rozdziale 80104 zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków EFS w ramach  RPO WM na lata 2014 – 2020 dotyczące projektu pn. „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin”.

 1. w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 15.885,00zł. Zwiększenia dokonuje się w rozdziałach 90002, 90020 i 90095. Zmian dokonuje się po analizie planowanych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

i wpływu odsetek karnych za nieterminowe wpłaty, wpływu wpłat z tytułu  wynajmu świetlic wiejskich oraz wpływów z tytułu opłaty produktowej.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 16.618,00zł, w tym:

 1. w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 16.618,00zł., zmniejszenia dokonuje się na podstawie ostatecznego rozliczenia i złożenia wniosku do WFOŚiGW w Warszawie dotyczącego zadania pn. „Poprawa jakości powietrza

na terenie gminy Regimin poprzez modernizację kotłowni”, (wpłaty mieszkańców).

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 99.957,70zł, w tym:

 1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę 46.000,00zł – na podstawie pisma RW-RM-II.7153.1.322.2017.MS z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego przyznania dodatkowych środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
 2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 o kwotę 17.142,00zł, w związku z planowaną sprzedażą w III kwartale br. gminnych działek.
 3. w dziale 758 – Różne rozliczenia, o kwotę 32.042,10zł, - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 10 sierpnia 2016r, zwiększenie dotyczy środków z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.
 4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 o kwotę 4.773,60zł, 
  w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków EFS w ramach  RPO WM na lata 2014 – 2020 dotyczące projektu pn. „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin”.

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 2.034,00zł, w tym:

 1. w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.034,00zł., zmniejszenia dokonuje się na podstawie ostatecznego rozliczenia i złożenia wniosku do WFOŚiGW w Warszawie dotyczącego zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Regimin poprzez modernizację kotłowni”, (dotacja).

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2017 rok  o kwotę 441.921,27zł, w tym:

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo  o kwotę 1.250,00zł – zwiększenie dotyczy wpłat gmin na rzecz izb rolniczych z tytułu wpływów z podatku rolnego.
 2. w dziale 600 – Transport i łączność - o kwotę 106.273,13zł. Zwiększenia dokonuje się w rozdziale 60016 z przeznaczeniem środków na zakup materiałów do bieżących remontów gminnych dróg dojazdowych (+) 105.000,75zł.

Na wniosek sołectwa Trzcianka dokonano zmiany z zadania pn.”Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Trzcianka”(-)  na „Remont gminnej drogi dojazdowej”(+) 1.272,38zł.

 1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 1.000,00zł, w związku
  z koniecznością pokrycia kosztów biegłego sądowego w celu wyceny działek komunalnych.
 2. w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 1.295,00 na wypłatę wynagrodzenia  za udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno -  Architektonicznej w/s planowania
  i zagospodarowania przestrzennego Gminy Regimin.
 3. w dziale 750 – Administracja publiczna – o kwotę 13.100,00zł – przesunięcie środków dotyczy zabezpieczenia kwot na pomoc prawną UG w Regiminie oraz wydatków związanych ze szkoleniami pracowników Urzędu Gminy.
 4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 13.000,00zł. Zwiększenie środków wynika z planowanego złożenia wniosku

o dofinansowanie do zakupów hełmów i ubrań ochronnych dla  jednostek OSP na terenie Gminy- wkład własny.

 1. w dziale 801 –Oświata i wychowanie o kwotę 272.503,14zł – zwiększenia dokonuje się w rozdziałach 80101, 80104 i 80113 zgodnie ze złożonymi wnioskami Dyrektorów Szkół Podstawowych w Szulmierzu i Zeńboku oraz GZS w Regiminie. Wnioski dotyczyły zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące energii, zakupu oleju opałowego, wykonania drobnych prac remontowych, wywozu nieczystości płynnych oraz dowożenia uczniów do szkół.

W rozdziale 80104 – zwiększenie dotyczy kwoty 202.853,14zł w związku
z przyznaniem dofinansowania ze środków EFS w ramach  RPO WM na lata 2014 – 2020 dotyczące projektu pn. „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin”.

 1. w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22.500,00zł. Zwiększenie dotyczy zabezpieczeniu środków finansowych na odbieranie
  i zagospodarowanie  odpadów komunalnych z terenu Gminy Regimin w związku
  z rozstrzygnięciem przetargu.(+)15.000,00zł. 

Na wniosek kierownika GZK w Regiminie dotyczącego przesunięcia środków finansowych w związku z koniecznością zapewnienia kwot na zakup materiałów

i usług do usuwania bieżących awarii wodociągowych (+) 7.500,00zł.

 1. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 11.000,00zł – przesunięcie środków w związku z planowaną organizacją dożynek gminnych.

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 63.568,63zł, w tym:

 1. w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 1.295,00 – przesunięcie środków na wypłatę wynagrodzenia  za udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno -  Architektonicznej w/s planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy Regimin.
 2. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 13.100,00zł – przesunięcie środków dotyczy zabezpieczenia kwot na pomoc prawną UG w Regiminie oraz wydatków związanych ze szkoleniami pracowników Urzędu Gminy.
 3. w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101 i 80195 o kwotę 29.401,25zł, zmniejszenie dotyczy wydatków niekwalifikowanych w ramach realizowanego projektu pn.„Zdobyte umiejętności – drogą do przyszłości” oraz przesunięcia środków finansowych na podstawie złożonych wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych.
 4.  w dziale 900 – Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska o kwotę 8.772,38zł w rozdziałach 90017 zmiany dokonywane są na wniosek kierownika GZK

w Regiminie dotyczącego przesunięcia środków finansowych w związku

z koniecznością zapewnienia kwot na zakup materiałów do usuwania bieżących awarii wodociągowych kwota 7.500,00zł.

Ponadto w rozdziale 90095 zmian dokonano na wniosek sołectwa Trzcianka (-) 1.272,38zł.

 1. w dziale 926 – Kultura fizyczna – przesunięcie środków dotyczące organizowanych gminnych dożynek o kwotę 11.000,00zł.

Zwiększa i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 rok o per saldo 92.380,36zł, w tym:

 1. 1.      w dziale 600 – Transport i łączność, o kwotę (+) 174.370,00zł, - dokonuje się  zwiększenia i zmniejszenia środków finansowych na wykonanie zadań inwestycyjnych objętych WPF i nieobjętych WPF pn.:
 • „Przebudowa drogi gminnej Kątki-Klice”, kwota (+) 46.000,00zł, dodatkowe środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz kwota (-) 46.000,00zł – środki własne.
 • „Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1400m” kwota (+) 30.000,00zł. Dokonano przesunięcia środków (+) 15.000,00zł na w/w zadanie inwestycyjne Zarządzeniem Wójta Gminy Regimin Nr 40/17 z dnia 30.06.2017r.
  z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin na dł. około 550m” (-) 15.000,00zł.
 • „Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin na dł. około 550m”, (-) 45.630,00zł. Są to środki, które pozostały po ostatecznym rozliczeniu kosztów zakończonej inwestycji.
 • „Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz-Kozdroje-Włosty na odcinku około 4.500m” (+)140.000,00zł.
 • „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Trzcianka” (+) 50.000,00zł, nowe zadanie inwestycyjne nieobjęte WPF.

Powyższe dokonywane zmiany wynikają z wykonania dodatkowych prac (wykonanie mocniejszej podbudowy pod nawierzchnię drogi) oraz złego stanu nawierzchni drogowych.

 1. w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę (-) 35.619,00zł, dokonuje się  zmniejszenia środków finansowych na wykonanie zadań inwestycyjnych objętych WPF pn.:
 • ”Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym w m. Grzybowo” (-) 15.619,00zł, w związku z rozliczeniem i zakończeniem zadania.
 • „Zagospodarowanie działki gminnej w m. Regimin na tereny zieleni”

(-) 20.000,00zł. Przeniesienie nakładów finansowych na inwestycję jednoroczną pn. „Zagospodarowanie boiska w m. Regimin na cele sportowo-rekreacyjne” oraz na inwestycję objętą WPF pn. „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Lipa na cele rekreacyjno-sportowe”.

3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 o kwotę 4.773,60zł, wprowadzono w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków EFS na lata 2014 – 2020 dotyczące projektu pn. „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin”.

4. w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę (-)  142.144,24zł., dokonuje się  zmniejszenia środków finansowych na wykonanie zadań inwestycyjnych objętych WPF i nieobjętych WPF pn.:

 • wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.”Wykonanie systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Zeńbok” (+) 7.500,00zł. Przesunięcia środków  dokonano z zadania pn. ”Wykonanie systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Kozdroje” (-) 7.500,00zł, (ponadto na podanym zadaniu poprawiono klasyfikację budżetową + 10.000,00zł z §6060 na §6050).
 • „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Regimin poprzez modernizację kotłowni” o kwotę (-) 18.652,00zł., zmniejszenia dokonuje się na podstawie ostatecznego rozliczenia i złożenia wniosku do WFOŚiGW.
 • „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice” (-) 215.492,24zł, zmniejszenie spowodowane jest przewidywanym ogłoszeniem naboru wniosków przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w miesiącu grudniu br.
 • „Renowacja i zagospodarowanie parku podworskiego w m. Grzybowo na cele rekreacyjno-sportowe” (-) 25.000,00zł, zadanie będzie realizowane w 2018r i środki zostały przeniesione na 2018r.
 • „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Koziczyn na cele rekreacyjno-sportowe” (+) 70.000,00zł.
 • Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Lipa na cele rekreacyjno-sportowe” (+) 37.000,00zł.
 1. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę (+) 91.000,00zł, dokonuje się  zwiększenia środków finansowych na wykonanie zadań inwestycyjnych objętych WPF  oraz inwestycji jednorocznych pn.:
 • „Zagospodarowanie terenu boiska w m. Regimin na cele sportowo-rekreacyjne” (+10.000,00zł) – nowe zadanie nieobjęte WPF.
 • „Budowa wiejskiego boiska sportowego wraz z placem zabaw w m. Lekowo” (+) 81.000,00zł.

Powyższe zmiany wynikają z wykonania dodatkowych prac w ramach w/w inwestycji.

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki nr 3 i 3a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” oraz nr 5 „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Głos zabrała Radna Pani Alicja Olszewska: tylko chciałam się przypomnieć bo wnioski są dość powolnie rozpatrywane na bieżące utrzymanie dróg. I pan sołtys już to zgłaszał i my z Panią Radną zgłaszałyśmy już taką potrzebę wylania kilku dołków i uważam, że ten temat już dawno powinien był zamknięty. Prośba także o te drogi, które jeszcze w Regiminie, które trzeba jeszcze wyremontować, chodzi o drogę do Państwa Dobrzynieckich oraz droga od Państwa Rykowskich do Karniewa.

Pan Wójt odpowiedział, że mamy wybranego wykonawcę usług w zakresie bieżące utrzymania dróg, w drodze zapytania o cenę. Musimy się zmieścić w pewnych finansowych granicach, które pozwalają nam wykonanie remontu i kupno materiału do wartości 150 tys. złotych i kiedy w tym roku 2 czy 3 odcinki dróg były dosyć kosztowne to z puli tej wyssały duże kwoty. Dlatego jest decyzja żeby te większe zadania realizować jako inwestycje a te mniejsze w bieżącego utrzymania. Stąd prośba o dołożenie środków aby uruchomić jeszcze we wrześniu te remonty dróg.

Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok głosowało 13 radnych, przeciw - 0,                 wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXII/166/17 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok.

 

Pkt 5/3

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin”. poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że  wniosek o dofinansowanie zadania pn. „pn. „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin””  złożony w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-042/17 dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków EFS. został pozytywnie  oceniony  przez  niezależnych  członków  Komisji  Oceny Projektów i uzyskał wystarczająco   wysoką ilość punktów. Wniosek został umieszczony na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania zaakceptowanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zatwierdzenia projektu pn. „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin” głosowało 9 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXII/167/17 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin”

Pkt 5/4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Regimin poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że zmiana ta wynika bezpośrednio z wprowadzonej reformy oświaty gdzie od 1 września 2017 wygaszane są gimnazja a co za tym idzie nie będzie już Gminnego Zespołu Szkól w Regiminie a tylko Szkoła Podstawowa w Regiminie. To tylko jedynie taka zmiana.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmian w Statucie Gminy Regimin głosowało 9 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXIX/168/17 w sprawie zmian w Statucie Gminy Regimin

Pkt 5/5

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza w Regiminie  i Gimnazjum w Regiminie w Szkołę Podstawową im. Teofila Lenartowicza w Regiminie, poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że Zgodnie z założeniami reformy edukacji, z dniem 1 września 2017r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organy stanowiące jst zobowiązane są do stwierdzenia tego przekształcenia w drodze uchwały. W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu uchwały jest zasadne.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza w Regiminie  i Gimnazjum w Regiminie w Szkołę Podstawową im. Teofila Lenartowicza w Regiminie 9 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXII/169/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza w Regiminie  i Gimnazjum w Regiminie w Szkołę Podstawową im. Teofila Lenartowicza w Regiminie

Pkt 5/6

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 r., poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego należy do organu prowadzącego szkoły.) W budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki dofinansowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli, ustala w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli corocznie maksymalną kwotę dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych. Za przyjęciem uchwały w ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 r., głosowało 9 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała  Nr XXXII/170/17 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 r.

Pkt 5/7

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, po odczytaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że zgodnie z założeniami reformy edukacji, z dniem 1 września 2017r. zespół szkół w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. W związku z powyższym w regulaminie wynagradzania nauczycieli należało dokonać zmian związanych z określaniem dodatku funkcyjnego, gdyż przestaje istnieć stanowisko dyrektora zespołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania głosowało 9 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała  Nr XXXII/171/17 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Pkt 5/8

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przystąpienia jako partner do realizacji projektu pn. „Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że PCK Oddział w Ciechanowie zgłosił się do Urzędu Gminy z propozycją stworzenia dwóch świetlic dla dzieci na terenie naszej gminy. PCK otrzymało dofinansowanie w kwocie ok 2 mln złotych z MJWPU na stworzenie takich świetlic we wszystkich gminach powiatu ciechanowskiego. Planowane jest utworzenie dwóch takich świetlic na teranie naszej gminy, z których będą mogły korzystać dzieci z terenu naszej gminy po 16 osób w każdej. Jest to bardzo atrakcyjne propozycja zarówno dla gminy i dla beneficjentów jakimi będą uczniowie z terenu naszej gminy ponieważ projekt ten przewiduje wiele różnych form wsparcia. Wkładem własnym gminy w ten projekt będzie udostepnienie sal.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Pan Radny Kazimierz Pawłowski zapytał czy jest limit uczestników w jednej świetlicy?

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, że jest to 16 osób.

Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  przystąpienia jako partner do realizacji projektu pn. „Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego głosowało 9 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała  Nr XXXII/172/17 w sprawie przystąpienia jako partner do realizacji projektu pn. „Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pkt 5/9

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, po odczytaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Regimin na rok 2017, poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym / Dz. U. z 2017 r. , poz.1073/ zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także sposobu użytkowania  obiektu budowlanego lub jego części – wymaga ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy( art. 61 ust. 1  pkt 1 ), jest możliwe  w przypadku łącznego spełnienia kilku warunków, m. in.:

-  co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania  terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

W myśl art.61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powyższych przepisów nie stosuje się  do zabudowy zagrodowej w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego, związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnią gospodarstwa rolnego w danej gminie.

W związku z powyższym na podstawie zestawienia kart podatników na 1.01.2017 r.  określa się średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w Gminie Regimin  na rok 2017 - 8,16 ha.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Regimin na rok 2017 głosowało 9 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała  Nr XXXII/173/17 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Regimin na rok 2017.

Pkt 5/10

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Regimin na lata 2016-2023”, poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że program ten był już uchwalany  w grudniu ubiegłego roku ale żeby mógł on zacząć obowiązywać musi zostać zarejestrowany w sejmiku województwa mazowieckiego. Dokumenty te zostały złożone  niezwłocznie i sejmik po sprawdzeniu przekazał nam swoje uwagi i poprosił o poprawienie i uzupełnienie dokumentacji. Firma, która napisała dla nas w/w Program poprawiła zgodnie z wytycznymi i po przyjęciu już poprawionego programu ponownie musimy złożyć go do akceptacji przez marszałka i wpisanie go na listę.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych. Za przyjęciem uchwały w przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Regimin na lata 2016-2023”głosowało 9 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała  Nr XXXII/174/17 w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Regimin na lata 2016-2023”.

Pkt 5/11

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że działki nr 182/11 i 3/15  przylegają bezpośrednio  dróg gminnych oznaczonych nr ewidencyjnymi  działek 183 i 211. Ze względu na ukształtowanie terenu niezbędne jest   poszerzenie w/w dróg.  Z wnioskiem   o zamianę wystąpiła Gmina Regimin. Nabycie działek nr  182/11 i 3/15 przez zamianę  jest w pełni gospodarczo, społecznie   i ekonomicznie uzasadnione.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych głosowało 9 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała  Nr XXXII/175/17 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.

Pkt 5/12

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej., poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że dla działki nr  37/1 o powierzchni 0,3179 ha położonej we wsi Koziczyn brak planu zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na ukształtowanie terenu, kształt i  istniejące zainwestowanie działka nie spełnia wymogów   samodzielnej działki budowlanej. Z wnioskiem o jej kupno wystąpił właściciel zabudowanej działki sąsiedniej. Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez wnioskodawcę, poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz wnioskodawcy jest w pełni gospodarczo, społecznie   i ekonomicznie uzasadnione.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 9 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej głosowało 9 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała  Nr XXXII/176/17 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Pkt 6

Głosu nie zabierano.

Pkt 7

7. Wolne wnioski i zapytania.

Głos zabrała sołtys wsi Kalisz Pani Renata Szliter: zwróciła się zapytaniem czy wiadomo coś w sprawie drogi Kalisz-Kozdroje?

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt: sytuacja powinna się wyjaśnić w najbliższych dniach, przypominam, że planowana jest tam inwestycja związana z budowa gazociągu. Jeśli w najbliższym czasie rozpoczną tam pracę to nie będziemy tej drogi naprawiać bo to nie miałoby sensu. Jeśli jednak nie rozpoczną się tam żadne prace to zostanie zaplanowany remont tej drogi.

Głos zabrał Pan Józef Mysiakowski - mieszkaniec wsi Regimin - zwrócił się zapytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy czy aktualnie wszyscy Radni mają prawo wybieralności na terenie Gminy Regimin?

Pan Przewodniczący odpowiedział, że na dzień dzisiejszy z tego co jest mu wiadome to tak wszyscy Radni mają prawo wybieralności.

Ponownie zabrał głos Pan J. Mysiakowski: zadał pytaniem (za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy) Radnej Pani Wiesławie Mazurkiewicz i Radnej Pani Ewie Zakrzewskiej: gdzie jest centrum życiowe, miejsce faktycznego przebywania i zamiar stałego pobytu czyli przesłanki o których mówi kodeks wyborczy? Pan J. Mysiakowski zwrócił się także z pytaniem do Pana Wójta: czy ankieta jest formą konsultacji?

Pan Wójt udzielił odpowiedzi, że oczywiście ale pod warunkiem, że zapadnie taka decyzja że taką formą ma być ankieta.

Pan J. Mysiakowski  ponownie zabrał głos: poruszył kwestię podjęcia uchwały przez Radę gminy w sprawie nazw ulic w Regiminie:

 - Przyjęto nazwy zaproponowane przez Urząd Gminy w ramach akcji "ocalić od zapomnienia", natomiast gro mieszkańców Regimina ze smutkiem przyjęło tą wiadomość, że jedynie nazwy zaproponowane przez Urząd Gminy w Regiminie przeszły. Poinformował, że do Urzędu wpłynęło 58 ankiet, które zawierały około 150 podpisów mieszkańców Regimina a reszta ankiet nie została złożona bo zabrakło czasu ponieważ w niedługim czasie została podjęta uchwała w sprawie nazw ulic. Pan J. Mysiakowski zgodził się z faktem , że nazwanie ulic w taki sposób ma walory edukacyjne, nie zgadza się jednak z tym, że nazwy ulic w danej miejscowości mają być ujednolicone, nie znalazł żadnego zapisu , który by to regulował. Pan J. Mysiakowski poinformował, także o zebraniu  wiejskim, które odbyło się 14 marca br. z którego sporządzono protokół, na którym to zebraniu mieszkańcy podjęli decyzje jak powinny wyglądać konsultacje. Pan J. Mysiakowski stwierdził jednak, że jednak jest już to nieistotne ponieważ uchwała została podjęta a Rada Gminy zignorowała 58 ankiet. Na tym zebraniu poruszane zostały następujące tematy:

- dlaczego protokół z posiedzenie Rady Gminy jest umieszczany w tak późnym terminie? jakie są problemy techniczne?

- prośba o zamieszczanie protokołów z posiedzeń komisji,

- prośba o zamieszczanie informacji o terminie sesji Rady Gminy w Internecie

- prośba o aktualizację oświadczeń majątkowych na stronie BIP

- kwestia montażu radaru w Regiminie na drodze powiatowej w kierunku Karniewa.

- kwestia montażu "leżących policjantów" na drodze gminnej w Regiminie, dla poprawy bezpieczeństwa dzieci się tam bawiących.

Gos ponownie zabrał Pan Wójt Lech Zduńczyk; protokół z tego zebrania na którym było 24 osoby trafił do Pań Radnych.

Pan Kazimierz Pawłowski:  a ilu mieszkańców ma Regimin?

Pan Wójt: 660 mieszkańców. Status sołectwa, który przyjmuje pewną formę organizacyjną, według której formalne zebranie wiejskie ma się odbyć. Jeśli chodzi o nadanie nazw ulic to ogłoszenie o propozycjach zamieszczone było na stronie w listopadzie zeszłego roku a mówimy teraz o zgłoszeniu ankiet w marcu roku następnego. Cały czas w urzędzie trwają pracę związane z nadaniem tych nazw ulic i zmianą adresów i wymianą dokumentów aby mieszkańcy otrzymali już gotowe informacje. Jeżeli chodzi o protokoły staramy się je jak najszybciej zamieszczać, tak długie terminy wynikają z częstotliwości sesji bo zamieszczane są dopiero protokoły zatwierdzone przez Rade gminy na kolejnej sesji. Jeśli chodzi o protokoły komisji to jeśli przewodniczący komisji podejmą decyzję, że chcą aby one były zamieszczane w BIP to tak też zostanie uczynione. Jeśli chodzi o drogę w Regiminie odczytał fragmenty pisma, które złożyli mieszkańcy w sprawie ograniczenia prędkości i montażu progów zwalniających na nowo wybudowanej drodze. Pan Wójt odpowiedział, że ta droga jest drogą publiczną i nie służy ona jako taka do jazdy przez dzieci na rolkach. Były już pytania od mieszkańców czy mogą oni po tej drodze jeździć np. kombajnem? nie można wprowadzić takich ograniczeń, chociażby ze względu na to choćby na to, że Pan Ciemniewski prowadzi działalność i to byłoby ogromnym utrudnieniem nie tylko dla niego ale także innych mieszkańców. Pan Wójt poinformował, że wcześniej już wspomniana droga jest droga publiczną i nie jest odpowiednim miejscem dla dzieci jeżdżących na rolkach, za takie postepowanie grozi kara i to rodzice odpowiadają za swoje dzieci. Pan Wójt powrócił do tematu złożonych ankiet i odpowiedział, że oczywiście jest to forma konsultacji społecznych  ale w przypadku kiedy podaje się dane osobowe  należy umieścić adnotacje, że osoba podająca dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie bo tak mówi ustawa o ochronie danych osobowych. Natomiast w kwestii zebrań po to były przygotowane statuty sołectw aby określić sposób organizacji takich zebrań: przebieg, termin, quorum. Zebranie wiejskie jest najwyższym organem samorządu wiejskiego  i aby jego decyzje były wiążące musza być spełnione odpowiednie warunki. Jeśli chodzi o kwestie zamieszczania informacji na stronie internetowej Pan Wójt osobiście zobowiązał się aby dopilnować tego co i w jakim terminie jest zamieszczane i aby było aktualizowane na bieżąco. Protokół z posiedzenia Rady Gminy może być zamieszczony na stronie internetowej dopiero po zatwierdzeniu go przez Radę na kolejnej sesji Rady Gminy. Natomiast jeśli chodzi o umieszczenie oświadczeń majątkowych w BIP to zostanie sprawdzone czego brakuje ale  z reguły oświadczenia majątkowego są zamieszczane po tym jak już przyjdzie informacja z Urzędu Skarbowego o ich poprawności a takiej informacji na dzień dzisiejszy jeszcze nie otrzymaliśmy.

Pan Wójt poinformował także o rozmowach jakie przeprowadził z Komendantem Powiatowym Policji w sprawie utworzenia na terenie Regimina Posterunku Policji. Niestety z braku lokalu taki posterunek nie będzie mógł zostać utworzony.

Pan Wójt przekazał informację dotyczące zaplanowanych na dzień 17 września br. Dożynek Gminnych i zaprosił zainteresowane osoby na zebranie w Koziczynie w celu ustalenia szczegółów.

Głos zabrała Radna Pani Ewa Zakrzewska; poprosiła Pana J. Mysiakowskiego o powtórzenie pytania.

Pan J. Mysiakowski zapytał Panią Radna jakie jest jej miejsce zamieszkania i centrum życiowe i zamiar stałego pobytu?

Radna pani Ewa Zakrzewska odpowiedział, że obecnie jej centrum życiowe znajduje się w Mławie a kwestia wyjaśniana była na posiedzeniu komisji wspólnej w dniu 02.08.2017 r.. Pani Radna poinformował, że na chwile obecna nie jest w stanie określić kiedy powróci do Grzybowa.

Pan J. Mysiakowski zapytał: czy w takim razie ma Pani prawo wybieralności?

Pani Ewa zakrzewska odpowiedziała, że tak.

Głos zabrała Pani Agnieszka Wolińska – przedstawiciel Kancelarii Prawnej – odnośnie prawa wybieralności i pytań Pana J. Mysiakowskiego. W związku  z tym problem przeprowadzano zostało posiedzenie wspólne komisji gdzie Pani Radna złożyła wyjaśnienia, których nie musi tu składać  na forum publicznym bo sprawy są osobiste i na podstawie tego całokształtu Rada zdecydowała, że nie ma podstawy do podjęcia uchwały w sprawie  wygaszenia mandatu. Przepis o zamieszkiwaniu i prawu wybieralności to nie jest taki prosty przepis i dokonuje się jego interpretacji biorąc pod uwagę sytuację danego radnego  i to nie jest tak prosto powiedzieć  nie znając tych okoliczności. Odpowiedzialność za to czy następuje wygaszanie mandatu czy nie ponosi Rada Gminy

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXII sesji Rady Gminy.

 

Protokołowała:

Małgorzata Abramczyk

 

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 października 2017 16:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 270
26 października 2017 16:45 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl