Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XXXIII/17 z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 18.10.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r. poz. 1875) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.


Protokół Nr XXXIII/17

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 18.10.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r. poz. 1875) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………...15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności…………………………….13 radnych

Od pkt 5/3 nieobecny był radny Pan Krzysztof Sowiński)

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1. Wójt Gminy………………………………………………..Pan Lech Zduńczyk

2. Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani Małgorzata Kosińska

3. Skarbnik Gminy……………………………………………Pani Anna Daszczyńska

4. Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………….Pan Jan Tadrzak

5. Sołtysi wsi wg. zał listy obecności………………………....24 osoby

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXIII Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy, przedstawiciela Kancelarii Prawnej, radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję. Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy  15 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                   

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

            1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin,

            2) zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2017 r.,

3) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

4) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu,

            5) zbycia nieruchomości.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad.

 

Pkt 2

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXII Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw - 0, - wstrzymało się – 0. Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.

 

Pkt 3

Wójt Pan Lech Zduńczyk informując o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach:

 1. W związku z przyznaniem Gminie Regimin kwoty ponad 706 tys. zł. na realizację projektu edukacyjnego Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin”,  w ramach której znalazły się także pieniądze na zakup i rządzenie dwóch pracowni komputerowych. W dniu 11 września rozpisany został przetarg nieograniczony na to zadanie. Przetarg został unieważniony, gdyż do Urzędu nie wpłynęła ani jedna oferta od dostawców. Rozpisano więc kolejny przetarg, ogłoszony w dniu 21 września. Ponownie jednak nie został rozstrzygnięty, gdyż ponownie żaden dostawca nie złożył oferty. Trzeci przetarg ogłoszony został w dniu 10 października, zaś w dniu dzisiejszym upływa termin składania ofert.
 2. 2 października br. w Szkole Podstawowej w Regiminie przez Wicedyrektor MJWPU w Warszawie Panią Elżbietę Szymanik i Wójta Gminy Regimin podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków unijnych projektu edukacyjnego „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych Gminy Regimin”.  Gmina Regimin Otrzymała kwotę 323 150 zł, która będzie wydatkowana w okresie roku szkolnego 2017/18 na dodatkowe zajęcia, zakup wyposażenia oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb przedszkolaków. To są kolejne znaczące środki unijne, jakie nasza gmina pozyskała na realizację zadań oświatowych i edukacyjne.
 3. Po otrzymaniu decyzji Zarządu WFOŚiGW w Warszawie o zgodzie tej instytucji na zmianę harmonogramu wykorzystania pożyczki przyznanej gminie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Lekowie i Targoniach, przygotowany został i ogłoszony  przetarg  na realizacje tego zadania. W wyznaczonym terminie, tzn. w dniu 28.09.2017 r.  dokonano otwarcia 2 ofert, jakie wpłynęły do Urzędu Gminy. Korzystniejszą z nich złożyła  firma Państwa Młyńskich  z Ciechanowa, która zakres prac wyceniła na kwotę  5 061 956 zł. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Wykonawcą w roku 2017 firma wykona prace o wartości ponad 1,1 mln zł. brutto. Pozostała część zadania będzie realizowana w I półroczu 2018 r.. Druga  z ofert opiewała na kwotę 6,8 mln zł.
 4. Zakończona została oraz rozliczona inwestycja pod nazwa  „ Przebudowa drogi transportu rolnego Kątki-Klice”. Nowa nawierzchnię z mieszanki asfaltowo-bitumicznej o szerokości 4 m. ułożono o długości ok. 1000 mb. Koszt zadania zamknął się w kwocie blisko 206 tys zł.
 5. W związku z zakończeniem w/w inwestycji  jej wykonanie zostało rozliczone w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Gmina Regimin na realizację inwestycji otrzymała dofinasowanie z tego samorządu pochodzące ze środków dawnego FOGR. Ostatecznie do budżetu Gminy wpłynęła kwota 114 tys. zł pochodząca z tego dofinansowania.
 6. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych zakończona została przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej w m. Pniewo Wielkie. Na miejsce starej nawierzchni mineralnej a częściowo tez na drodze gruntowej, ułożona została nowa, wykonana z mieszanki asfaltowo-bitumicznej. Łączna długość przebudowanego odcinka wynosi 1050 mb. W chwili obecnej trwa procedura rozliczenia powyższej inwestycji.
 7. Przygotowany i rozpisany został przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji fragmentu drogi  gminnej relacji Włosty,_Kozdroje,_Kalisz związany z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku ponad 910 metrów bieżących. W dniu 10 października dokonano otwarcia ofert jakie wpłynęły na powyższy przetarg. Spośród 4 kompletów dokumentacji najkorzystniejszą propozycję złożyła firma KopTrans, która zaoferowała wykonanie prac za kwotę 162 260 zł. Dla informacji pragnę dodać, że pozostałe oferty wahały się do wartości aż 279 tys. zł.
 8. Wykonana została i  przekazana do Urzędu Gminy dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca przebudowy drogi gminnej w m. Szulmierz i w związku z tym wystąpiono do starostwa Powiatowego o wydanie zgody na realizacje zadania. Decyzja ta stała się obowiązująca. Ze względu na niską wartość zamówienia nie stosowano formy przetargu, zaś firma, która zaoferowała realizację zadania wyceniła jego wartość na kwotę 60 tys. brutto . W związku z tym podjęte zostaną negocjacje dotyczące wysokości tej kwoty.
 9. Po unieważnieniu dwóch przetargów na zagospodarowanie terenów gminnych w m. Lipa Koziczyn I Lekowo przygotowana została koncepcja realizacji trzech w/w inwestycji z podziałem na poszczególne zadania. W związku z tym podpisane zostały stosowne umowy z dostawcami sprzętu oraz wykonawcami robót ziemnych i budowlanych oraz rozpoczęto realizację zadań. Niestety niesprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały, że teren w Lipie i Lekowie, na których prowadzone są prace, ze względu na  poziom wód w ogromnym stopniu utrudniają postęp rozpoczętych prac . Planowany termin zakończenia w/w  trzech zadań określono umownie na dzień 15 listopada.
 10. WFOŚiGW w Warszawie zatwierdził sprawozdanie z realizacji projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Regimin poprzez modernizacje kotłowni”, na który Gmina Regimin pozyskał dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 55 tys. zł. W najbliższym czasie podpisana zostanie ostateczna umowa na dofinansowanie, co pozwoli na przelanie środków pochodzących z dotacji na konto budżetu gminy.
 11. Zakończony został montaż i uruchomienie ^ sztuk nowych lamp solarnych zlokalizowanych w miejscowościach Lekowo, Grzybowo, Lekówiec, Kliczki i Pawłówko. Realizacja tych zadań sfinansowana została z tegorocznego Funduszu Sołeckiego. Łączny koszt inwestycji zamknął się w kwocie prawie 36 000 zł.
 12. Zakończono także montaż i uruchomienie 2 szt. Tego typu lamp w m. Lekówiec, których koszt zakupu i montażu pokryty został ze środków budżetu gminy. Wartość zadania zamknęła się w kwocie 12 tys. zł.
 13. Wykonano komplet dokumentacji technicznej i kosztorysowej niezbędnej do wykonania zadania modernizacji odcinka drogi gminnej w m. Trzcianka oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na budowę.
 14. Po zakończeniu prac przygotowawczych (mapy, projekt, pozwolenia) niezbędnych do realizacji zadań związanych z zakupem i montażem elementów siłowni zewnętrznych w m. Regimin, Grzybowo, Karniewo i Klice, podpisane zostały stosowne dokumenty pozwalające na rozpoczęcie realizacji tych inwestycji. Końcowy montaż zamówionych urządzeń zakończony zostanie w terminie do końca bieżącego miesiąca.
 15. Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Warszawie wykonano i przedłożono w tej instytucji opinie techniczną dotyczącą stanu budynku komunalnego w m. Karniewo, na którym planowana jest wymiana więźby i pokrycia dachu. Pozwala to na zlecenie i wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej tego zadania. Na realizację tej dokumentacji podpisana została już stosowna umowa. Konieczność wykonania opinii spowodowała jednak przesunięcie terminu realizacji wymiany konstrukcji i pokrycia dachu na następny rok budżetowy.
 16. W dniu 30 sierpnia dokonano otwarcia oferty(wpłynęła tylko jedna) na wykonanie pierwszego zadania z zakresu budowy obiektów sportowych w m. Pawłowo. Przetarg ogłoszono na budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni. Łączny koszt realizacji w/w przedsięwzięcia oferent wycenił na kwotę blisko 400 tys. zł. Z oczywistych więc powodów(bardzo wysoka wycena) przetarg ten został unieważniony.
 17. W Koziczynie odbyły się pierwsze w historii gminy Dożynki Gminne, zorganizowane przez Urząd Gminy w Regiminie we współpracy z parafia w Koziczynie oraz sołtysami i radnymi z tego terenu. Uroczystości rozpoczęła msza św. Odprawiona w kościele parafialnym, po której uczestnicy Dożynek spotkali się na pikniku wiejskim zorganizowanym na boisku sportowym w Koziczynie. Imprezę uświetnił udział orkiestry dętej OSP Ciechanów oraz grona zaproszonych gości. Pan Wójt złożył serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie uroczystości.
 18. W dniu 15 października zakończyły się w Klicach rozgrywki Gminnej Ligi Amatorów w piłce nożnej, w których uczestniczyło 7 drużyn reprezentujących Klice, Pawłowo, Szulmierz, Targonie, Lekowo, Grzybowo i Koziczyn. Pierwsza edycja rozgrywek odbyła się 30 kwietnia br., zaś mecze rozgrywano na boiskach w Klicach, Lekowie i Koziczynie. W imprezie tej triumfował zespół z Targoni, wyprzedzając drużyny z Klic i Koziczyna. Liga jest doskonałym przykładem na oddolną inicjatywę grupy społeczników, których pomysł na organizację tego rodzaju imprezy wsparł organizacyjnie i finansowo Urząd i Wójt Gminy. Kolejna edycja Ligi Amatorów jest już zaplanowana na przyszły rok.
 19. Po kilu latach badań i pracy wydana została książka pani Barbary Bielastej „ Historia Gminy Regimin”, które ukazanie się wsparł finansowo Urząd Gminy w Regiminie. Do naszej dyspozycji dostarczono 270 egzemplarzy tego wydawnictwa zaś 230 sztuk otrzymała autorka w ramach umowy licencyjnej i praw autorskich. Książka ta w ilości 26 sztuk wysłana została już do największych bibliotek w kraju, a także przekazana do naszych księgozbiorów gminnych.

Pkt 4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie informacji o pracy między sesjami.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego                       i Rolnictwa Pani Wiesława Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła cztery posiedzenia. Tematami posiedzeń było:

-  zaopiniowanie wykonani budżetu za I półrocze 2017 r. – odczytano protokół z posiedzenia.

- ocena wykonania budżetu szkół za I półrocze 2017 r.- odczytano protokół z posiedzenia.

- komisja wyjazdowa do szkół – odczytano  protokół z posiedzenia.

- zaopiniowanie uchwała na sesje w dniu 18.10.2017 r. – opinia pozytywna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Dziąba poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. – odczytano protokół z posiedzenia, komisja nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pani Hanna Ładzińska poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia, które dotyczyły:

- informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy – odczytano protokół z posiedzenia.

- analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.- odczytano protokół z posiedzenia.

Pani Hanna Ładzińska odniosła się także do pisma, które otrzymała na posiedzeniu komisji sporządzonego przez Pana Jaskólskiego dotyczącego bieżącego utrzymania dróg. Pani radna odczytała w/w pismo i zwróciła się do sołtysów o przekazanie informacji czy zadnia wymienione w tym piśmie faktycznie zostały wykonane.

Głos zabrała również Radna Pani Alicja Olszewska, poinformowała, że otrzymała kopie tego pisma od Pani Ładzińskiej i zwróciła się z pytaniem jaka droga była równana w Regiminie i kolejne pytanie co to jest zakup materiału na drogi gminne?

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt: nie zawsze trzeba dokonywać remontu drogi tylko mieszkańcy zgłaszają potrzebę zakupu materiału do remontu tzw. pospółki, kamienia lub tłucznia.  Zakup tego typu materiałów nie jest ujmowany jako remont drogi także równanie drogi ujmowane jest jako usługa remontowa a nie remont.

Głos zabrała Radna Pani Wanda Kupniewska, zgłosiła problem z remontem drogi w miejscowości Pawłowo.

Pan Wójt zobowiązał się do wyjaśnienia tej sprawy.

Pkt 5/1

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin, poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, w zakresie załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku oraz planowane zmiany uchwałą z dnia 18 października 2017 r. 

W zakresie załącznika Nr 2 dokonano zmian w zadaniach pn.:

 1. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice”.
 2. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłówko”.
 3. „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w m. Pawłowo”.
 4. „Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym w m. Karniewo”- inwestycja przeniesiona z zadań nie objętych WPF.
 5. „Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybowo”- inwestycja przeniesiona z zadań nie objętych WPF.

 „Zagospodarowanie działki gminnej w m. Regimin na tereny zieleni”.

 1. „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Koziczyn na cele rekreacyjno sportowe”.
 2.  „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Lipa na cele rekreacyjno sportowe”.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin głosowało 15 radnych, przeciw - 0,  wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXIII/177/17 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.

 

Pkt 5/2

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok, poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 112.797,80zł, w tym:

 

 1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 850,00zł, zwiększenia dokonuje się po analizie wpływów dochodów za 9 miesięcy 2017r.
 2. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 o kwotę 5.000,00zł, wprowadzono po analizie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych

i prognozie naliczenia odsetek za III kwartały 2017r.

 1. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 66.093,00zł., w rozdziałach 75616, 75618 i 75621. Zwiększenie dotyczy podatków i opłat lokalnych, po analizie wpłat po 9 miesięcy 2017 oraz innych opłat (wpływy z tytułu opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych).
 2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 zwiększenia – kwota 15.058,80zł (przesunięcie) dokonuje się na wniosek koordynatora projektu  pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin”.
 3. w dziale 852 –Pomoc społeczna o kwotę 11.896,00zł. Zmiany dokonywane są na wniosek Kierownika GOPS w ramach przesunięcia środków w obrębie jednostki oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 29 września 2017roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
 4. w dziale 855 – Rodzina o kwotę 13.150,00zł –zwiększenie na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 września 2017r., z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.
 5. w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 750,00zł. Zwiększenia dokonuje się w rozdziałach 90002 i 90095. Zmian dokonuje się po analizie planowanych wpływów z tytułu wpływu odsetek karnych za nieterminowe wpłaty, wpływu wpłat z tytułu  wynajmu świetlic wiejskich.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 21.468,80zł, w tym:

 

 1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 kwota 15.058,80zł (przesunięcie) dokonuje się na wniosek koordynatora projektu  pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin”.
 2. w dziale 852 –Pomoc społeczna o kwotę 800,00zł. Zmiany dokonywane są na wniosek Kierownika GOPS w ramach przesunięcia środków w obrębie jednostki i dotyczą dostosowania planu finansowego do przewidywanej realizacji w 2017r.
 3. w dziale 855 Rodzina o kwotę 5.610,00zł zmniejszenie dokonane na wniosek Kierownika GOPS w Regiminie.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2017 rok  o kwotę 402.187,05zł, w tym:

 

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 207.000,00zł – jest to kwota podatku VAT, który zostanie naliczony od faktur za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin-IV etap-Targonie-Lekowo”.
 2. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 7.200,00zł. Zwiększenie środków wynika z planowanego złożenia wniosku

o dofinansowanie do zakupu ubrań ochronnych typu NOMEX dla  jednostki OSP Targonie.

 1. w dziale 801 –Oświata i wychowanie o kwotę 90.730,05zł – zwiększenia środków finansowych dokonuje się w rozdziale 80101 w SP w Zeńboku (37.000,00zł, przeniesienie oszczędności z SP w Regiminie). Zmian dokonano zgodnie ze złożonymi wnioskami Dyrektorów Szkół Podstawowych w Zeńboku oraz SP w Regiminie. Wnioski dotyczyły zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek zus. 

Zwiększono również kwotę na dowożenie niepełnosprawnych  uczniów do szkół średnich oraz kosztów dotyczących dzieci uczęszczających do przedszkoli poza gminą Regimin kwota 20.000,00zł.

W rozdziale 80195 – zwiększenie (przesunięcie) dotyczy kwoty 25.698,80zł na podstawie wniosku koordynatora projektu  pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin” oraz uzupełnia się środki o kwotę 8.031,25zł

 1. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 5.493,00zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie wniosku Przewodniczącego GKRPA w Regiminie.
 2. w dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 30.614,00zł, zmiany dokonane na podstawie wniosku Kierownika GOPS w Regiminie, który dotyczył przesunięcia środków na wynagrodzenia opiekunek i wynagrodzenia bezosobowe oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 29 września 2017roku.
 3. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.900,00zł. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Dyrektora SP w Regiminie (przesunięcie środków) w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli.
 4. w dziale 855 – Rodzina o kwotę 13.150,00zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 września 2017r.
 5. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 38.100,00zł. Środki w wysokości 24.100,00zł zostaną przeznaczone na uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się odpadami i ochroną środowiska. Kwoty 9.000,00zł  i 5.000,00zł zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szulmierzu i Pniewie Czeruchach w związku przystąpieniem gminy do projektu organizowanego i prowadzonego przez PCK dla dzieci z terenu Gminy Regimin.
 6. w dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 3.000,00zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników biorących udział w Gminnej Lidze Piłki Nożnej.

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 360.557,80, w tym:

 

 1. w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 25.900,00zł, która jest z oszczędności na wynagrodzeniach dla pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych i przeznacza się środki na uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników w dziale 900 zajmujących się odpadami i ochroną środowiska.
 2. w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 56.100,00zł – oszczędności na wynagrodzeniach oraz składkach na ubezpieczenie społeczne i przeznacza się środki na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin-IV etap-Targonie-Lekowo”.
 3. w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 120.000,00zł – środki pochodzą z rezerwy ogólnej i przeznacza się środki na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin-IV etap-Targonie-Lekowo”.
 4. w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 o kwotę 110.748,80zł-przesunięcia środków finansowych na podstawie złożonych wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych. W rozdziale 80195 – (przesunięcie) zmniejszenie na podstawie wniosku koordynatora projektu  pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin”.
 5.  w dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 44.614,00zł, zmiany dokonane na podstawie wniosku Kierownika GOPS w Regiminie, który dotyczą zmniejszenia środków własnych w świadczeniach społecznych w zakresie dożywiania, zasiłków okresowych i stałych.
 6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 195,00zł – przesuniecie na wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w UG.
 7. w dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 3.000,00zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników biorących udział w Gminnej Lidze Piłki Nożnej.

Zwiększa i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 rok o per saldo
(-)5.791.730,00zł, w tym:

 

 1. 1.      w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę (-) 5.395.630,00zł - dokonuje się  zwiększenia i zmniejszenia środków finansowych na wykonanie zadań inwestycyjnych objętych WPF i nieobjętych WPF pn.:
 2. 2.      w dziale 600 – Transport i łączność, o kwotę (+) 107.900,00zł, - dokonuje się  zwiększenia i zmniejszenia środków finansowych na wykonanie zadań inwestycyjnych objętych WPF i nieobjętych WPF pn.:
 • „Zakup agregatu prądotwórczego dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie” (-2.300,00zł) – rozliczono i została zakończona inwestycja.
 • „Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybowo” (-18.080,00zł w 2017r, 2018r +20.000,00zł), w/w inwestycja została przeniesiona na WPF ze względu na przedłużające się procedury administracyjne dotyczące otrzymania pozwolenia na budowę.
 • „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap-Targonie-Lekowo” o kwotę – 5.448.600,00zł w 2017r., został rozstrzygnięty przetarg i zostały określone rzeczywiste koszty i czas  realizacji inwestycji w 2017 roku oraz dokonano korekty wniosku dotyczącego kwoty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie
 •  „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Trzcianka” (+) 6.000,00zł, zadanie inwestycyjne nieobjęte WPF.
 • „Budowa drogi gminnej w m. Szulmierz” (+) 9.000,00zł, zadanie inwestycyjne nieobjęte WPF, zadanie inwestycyjne nieobjęte WPF.
 • „Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz-Kozdroje-Włosty na odcinku około 4.500m” (+) 13.000,00zł, zadanie inwestycyjne objęte WPF,
 • „Przebudowa drogi gminnej w m. Jarluty Duże” 2017r. kwota 15.000,00zł,
  2018r kwota 80.000,00zł, nowe zadanie objęte WPF,
 • „Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszewo” 2017r. kwota 20.000,00zł,

2018 r kwota 100.000,00zł, nowe zadanie objęte WPF

 • „Przebudowa drogi gminnej w m. Lekówiec” 2017r. kwota 10.000,00zł,
  2018r kwota 80.000,00zł, nowe zadanie objęte WPF
 • „Przebudowa drogi gminnej w m. Koziczyn” 2017r. kwota 10.000,00zł,
  2018r kwota 50.000,00zł, nowe zadanie objęte WPF,
 • „Wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km22+606 do km 24+050 w m. Pawłowo” (+) 25.000,00zł – wzrost kosztów wynika z wykonania dokumentacji projektowej oraz dodatkowych uzgodnień i opracowań w tym operatów wodnoprawnych.

Powyższe zmiany wynikają z faktu określenia rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, złego stanu dróg co wiąże się z remontami w/w dróg oraz uzupełnienia nakładów finansowych wynikają z wykonania dodatkowych prac nawierzchni drogowych.

 

 1. w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę (-) 35.000,00zł, dokonuje się  zmniejszenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:
 • ”Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym w m. Karniewo” (-) 35.000,00zł w 2017r., (+)20.000,00zł w 2018r.,  w związku z decyzją konserwatora zabytków, która dotyczyła wykonania dodatkowo ekspertyzy stanu technicznego budynku. Inwestycja została przeniesiona z wykazu nieobjętych wieloletnią prognozą finansową na WPF.
 1. w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę (-)  341.000,00zł.,  (+) 32.000,00zł dokonuje się  zwiększenia i zmniejszenia środków finansowych na wykonanie zadań inwestycyjnych pn.:
 • „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice” (-) 125.000,00zł, w 2017r., (+) 350.000,00zł w 2018r., zadanie objęte WPF,
 • „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłówko” (-) 214.000,00zł w 2017r., (+) 100.000,00zł na 2018r., zadanie objęte WPF,
 • „Zakup i montaż 2szt. lamp solarnych w m. Lekówiec” (-) 2.000,00zł, zmniejszenie dotyczy rzeczywistych kosztów wykonania w/w inwestycji, zadanie nieobjęte WPF,
 • „Zakup pomp głębinowych na stacjach uzdatniania (2szt)” – zadanie realizowane przez Gminny zakład Komunalny w Regiminie (+) 32.000,00zł. Zakup urządzeń zapewni ciągłość dostawy wody dla mieszkańców gminy. Inwestycja została wprowadzona na wniosek Kierownika zakładu i jest nieobjęta WPF.
 1. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę (-) 160.000,00zł, dokonuje się  zmniejszenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:
 • „Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego w m. Pawłowo” (-)150.000,00zł w 2017r., (+) 150.000,00zł w 2018r., zadanie objęte WPF.

Ponadto z wykazu zadań nieobjętych wieloletnią prognozą finansowo poprawiono zadanie inwestycyjne, które zostało wykazane w WPF pn. ”Zagospodarowanie terenu boiska w m. Regimin na cele sportowo-rekreacyjne” (-) 10.000,00zł.

Powyższe zmiany dotyczące budowy świetlic wynikają z braku przyjmowania naboru wniosków przez Sejmik Województwa Mazowieckiego i będą realizowane w kolejnych latach.

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki nr 4 i 4a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” oraz załącznik nr 6 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok głosowało 15 radnych, przeciw - 0,                 wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXIII/178/17 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok.

 

Pkt 5/3

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Przechodząc do uzasadnienia Wójt Pan Lech Zduńczyk poinformował, Celem podjęcia Uchwała Rady Gminy w Regiminie jest wyrażenie zgody
na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie – Lekowo”- Budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków.

Przyjęcie niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu pozwoli na realizację przedmiotowego zadania, przy jednoczesnym utrzymaniu realizacji pozostałych planowanych inwestycji w 2017 roku i latach następnych. Wypłata pożyczki będzie następowała w transzach: pierwsza transza w 2017 roku w kwocie 500.000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), druga transza w 2018 roku w kwotach: do 30.06.2017r., w kwocie 1.800.000,zł (słownie jeden milion osiemset tysięcy złotych), do 30.09.2017r., w kwocie 1.286.158,00zł (słownie jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych).

Powyższe zadanie inwestycyjne występuje w WPF dla gminy na lata 2016-2018.  Środki na rok 2017 występują w Uchwale budżetowej na 2017 rok.

Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania planowane wydatki zostały znacząco zmniejszone. Dlatego niezbędnym jest podjęcie uchwały zmieniającej kwotę pożyczki niezbędnej do realizacji zadania pn. „„ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie – Lekowo”- Budowa infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 14 głosów za (Radny K. Sowiński nieobecny podczas głosowania) – podjęli uchwałę Nr XXXIII/179/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pkt 5/4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr XXX/158/2017 w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że Rada Gminy Uchwałą Nr XXX/157/17 z dnia 26 maja 2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017  rok przeznaczyła środki finansowe w kwocie 41.000,00zł dla Województwa Mazowieckiego. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej przez Gminę Regimin na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km 22+606 do km 24+050 w m. Pawłowo.

Zwiększenie nakładów finansowych spowodowane jest wzrostem kosztów dotyczących dokumentacji projektowej i dodatkowych uzgodnień oraz opracowaniem operatów wodnoprawnych.

W związku z tym, niezbędnym jest podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych (Radny K. Sowiński nieobecny podczas głosowania). Za przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/158/2017 w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXIII/180/17 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/158/2017 w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu

Pkt 5/5

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że zgodnie z Miejscowym  Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Regimin zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/169/05 Rady Gminy w Regiminie z dnia 16 listopada 2005 roku / opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 274,poz.9509 z dnia 14 grudnia 2005 roku / działka nr 22 przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - 3 RM,MN. Zbycie przedmiotowej nieruchomości zabudowanej wpłynie na poprawę stanu zagospodarowania terenu i zapobiegnie dalszej dewastacji obiektu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych (Radny K. Sowiński nieobecny podczas głosowania) . Za przyjęciem uchwały w sprawie  w sprawie zbycia nieruchomości 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXII/181/17 w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości.

Pkt 6

W punkcie tym głos zabrał Wójt Pan Lech Zduńczyk i przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych, które stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7

Pan Wójt przekazał radnym i sołtysom książkę o Gminie Regimin autorstwa Pani Barbary Bielastej, którą wydał Urząd Gminy w Regiminie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXIII sesji Rady Gminy.

 

Protokołowała:                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Abramczyk                                                                          Tomasz ZabiegałowskiDokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2017 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 243
23 listopada 2017 11:47 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl