Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XXXIV/17 z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 13.11.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r. poz. 1875) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

Protokół Nr XXXIV/17

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 13.11.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r. poz. 1875) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………...15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności…………………………….15 radnych

Od pkt 3 obecni byli radni Pan Kazimierz Pawłowski, Pani Ewa Zakrzewska

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1. Wójt Gminy………………………………………………..Pan Lech Zduńczyk

2. Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani Małgorzata Kosińska

3. Skarbnik Gminy……………………………………………Pani Anna Daszczyńska

4. Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………….Pan Agnieszka Wolińska

5. Sołtysi wsi wg. zał listy obecności………………………....24 osoby

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXIV Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy, przedstawiciela Kancelarii Prawnej, radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję. Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy  3 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                   

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

            1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin,

            2) zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2017 r.,

3) obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną do celów wymiarowych podatku rolnego na rok 2018,

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Regimin.,

5) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Regimin na rok 2018.

6) nabycia nieruchomości na własność Gminy Regimin.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.

 

Pkt 2

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, przeciw - 0, - wstrzymało się – 0. Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.

 

Pkt 3

Wójt Pan Lech Zduńczyk informując o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach:

 1. Po zakończeniu czterech procedur przetargowych dotyczących dostawy i montażu elementów dwóch pracowni informatycznych w szkole podstawowej w Regiminie przeprowadzone zostały negocjacje z ewentualnym dostawcą tego sprzętu. W ich wyniku wyłoniono dostawcę – firmę Moje Bambino z Łodzi, która zaoferował realizację zamówienia na kwotę 132 976 zł, oraz niezbędnych oprogramowań za cenę 22 520 zł.
 2. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Targonie i Lekowo z wyłonionym wykonawcą podpisana została umowa na realizację tego zadania. Firma PP. Młyńskich z Ciechanowa zobowiązała się wykonać inwestycję za kwotę 5 061 956 zł. Po podpisaniu umowy wykonawcy przekazano plac budowy i rozpoczął on prace budowlane na terenie Targoni. W bieżącym tygodniu prace te rozpoczęte zostaną także na terenie miejscowości Lekowo.
 3. W związku z rozpoczęciem prac przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej podpisano taką umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z Panem inż. Markiem Pietrzakiem oraz nadzoru archeologicznego z Panem Markiem Piotrowskim. Oba nadzory wymagane są w pozwoleniu na budowę.
 4. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji fragmentu drogi gminnej relacji Włosty-Kozdroje-Kalisz, związanej z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku ponad 910 metrów bieżących, z wyłonionym wykonawcą podpisana została umowa. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prace rozpoczną się w bieżącym tygodniu. Ze względu na wystąpienie zjawiska podtopienia fragmentu tej drogi spowodowanego spływem  wód opadowych niezbędne jest jednak wykonanie prac dodatkowych związanych z odwodnieniem korpusu tej drogi.
 5. Podpisana została także umowa na realizację zadania związanego z przebudową drogi gminnej w m. Szulmierz. Zdanie to realizowała będzie firma Mar-bud z Ciechanowa. W tym przypadku także zostanie poszerzony zakres prac związanych z koniecznością przebudowy elementów sieci wodociągowej biegnącej pod drogą.
 6. Do WFOŚiGW w Warszawie złożony został komplet dokumentów, w tym uchwała Rady Gminy oraz opinia RIO w Warszawie, dotyczącej podpisania aneksu do umowy o udzieleniu Gminie Regimin pożyczki na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Targonie i Lekowo.
 7. Podpisane zostały umowy na wykonanie elementów instalacji grzewczej w postaci kominków w świetlicach wiejskich w m. Zeńbok  i Kozdroje. Oba zadania są obecnie w toku realizacji i powinny być zakończone w ciągu ok. 2 tygodni.
 8. Zakończono także montaż elementów siłowni zewnętrznej w m. Regimin, finansowanej ze środków tegorocznego funduszu sołeckiego.
 9. Zakończono także realizacje podobnych zadań, także finansowanych  z Funduszu Sołeckiego, w miejscowościach Karniewo, Grzybowo oraz Klice.
 10. Zakończono także inne zadanie finansowane ze środków FS czyli modernizację placu zabaw w m. Pniewo Czeruchy.
 11. Ze względu na stale utrzymujące się niesprzyjające warunki atmosferyczne podjęta została decyzja o przesunięciu na rok 2018 realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem terenów gminnych w m. Lipa i Pawłowo. Zalegająca woda i grząski teren uniemożliwiają kontynuacje rozpoczętych prac ziemnych i wykonanie prac budowlanych i montażowych.
 12. Zakończono proces wyłaniania wykonawcy odcinka sieci wodociągowej w m. Kalisz. Do Urzędu Gminy wpłynęły dwie oferty na wykonanie tego zadania, z których tańsza opiewa na kwotę ponad 44 tys. zł. W związku z tym niezbędne jest zwiększenie środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na powyższą inwestycję. Pozwoli to na podpisanie umowy i wykonanie zadania.
 13. W drodze zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającego prze Pawłowo. Najtańszą ofertę  przedstawił projektant Andrzej Dusiński, który przedłoży dokumenty w I kwartale przyszłego roku.
 14. Zakupiono komplet dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania dokumentacji technicznej związanej z przebudowa drogi gminnej w m. Lekówiec. W związku  z tym zlecono także przygotowanie powyższej dokumentacji.
 15. Zlecono  przygotowanie wstępnej dokumentacji geodezyjnej – mapy  do celów projektowych, niezbędnej do przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowe zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej w m. Przybyszewo.
 16. Zlecono przygotowanie wstępnej dokumentacji geodezyjnej, pozwalającej  na zakończenie procesu podziałów  gruntu koniecznych do przejęcia w celu realizacji zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej w m. Jarluty Duże.
 17. Zlecono przygotowanie dokumentacji geodezyjnej koniecznej do realizacji zadania przebudowy drogi gminnej w m. Koziczyn. Po dokonaniu pomiarów szerokości pasa drogowego będzie  wykonana mapa do celów projektowych lub zakupiona mapa do celów opiniodawczych.
 18. Zakupione zostały 2 pompy głębinowe przeznaczone do wymiany starych urządzeń starych urządzeń znajdujących się w hydroforniach zaopatrujących teren gminy w wodę bieżącą. Jedna z pomp zamontowana została w hydroforni w Regiminie, gdzie zastąpiła urządzenie, które uległo awarii.
 19. Podpisany został akt notarialny na sprzedaż niewielkiej powierzchniowo działki gminnej położonej w m. Regimin. Sprzedaż nastąpiła po uzyskaniu niezbędnej zgody Rady Gminy zawartej w podjętej prze nią uchwale.
 20. Po zakończeniu procesu nadawania numerów porządkowych nieruchomościom na terenie Regimin łożono zamówienie na tabliczki informacyjne z nazwami ulic oraz elementy niezbędne do ich montażu. Wykonanie montażu planowane jest na koniec listopada br.
 21. W dniu 5 listopada zainaugurowane zostały rozgrywki Halowego Turnieju Piłki Nożnej Amatorów, będącego kontynuacją podobnych rozgrywek prowadzonych wiosna i latem br. Do zawodów zgłosiło się 10 zespołów reprezentujących 8 miejscowości oraz drużyna Tłoczni Gazu i Oldbojów. Turniej rozgrywany jest pod patronatem Wójta Gminy Regimin.

Nad przedstawionym sprawozdaniem nie było dyskusji.

 

Pkt 4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie informacji o pracy między sesjami.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego                       i Rolnictwa Pani Wiesława Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia. Tematami posiedzeń było:

-  zaopiniowanie zmian w uchwale budżetowej i WPF na sesję w dn. 13.11.2017 r. – komisja zaopiniowała zmiany pozytywnie

-zaopiniowanie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2018 rok..- odczytano protokół z posiedzenia, komisja nie wniosła żadnych uwag co do proponowanych stawek.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Dziąba poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia, których tematami  było:

 - ocena wydatków przeznaczonych na utrzymanie Urzędu Gminy – komisja wydała pozytywną opinię.

- zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok – opinia pozytywna.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pani Hanna Ładzińska poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia, które dotyczyły:

- analiza funkcjonowania  GBP w Regiminie – odczytano protokół z posiedzenia.

- zaopiniowanie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2018 rok.- odczytano protokół z posiedzenia – opinia pozytywna.

Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

 

Pkt 5/1

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin, poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że w zakresie załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku oraz planowane zmiany Uchwałą budżetową  dnia 13 listopada 2017 r. 

 

W zakresie załącznika Nr 2 dokonano zmian w zadaniach pn.:

 1. „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w m. Pawłowo” (-) 85.000,00zł w 2017r..
 2. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz-Kozdroje-Włosty na odcinku około 4.500m”, (+) 40.000,00zł w 2017r.
 3. „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Lipa na cele rekreacyjno-sportowe” (-) 106.900,00zł w 2017r., (+) 106.900,00zł w 2018r.
 4.  „Wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km 22+606 do km 24+050 w m. Pawłowo” 8.000,00zł w 2017r., 58.000,00zł w 2018r. Zadanie zostało przeniesione z załącznika zadań inwestycyjnych jednorocznych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin głosowało 15 radnych, przeciw - 0,  wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXIV/189/17 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.

Pkt 5/2

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok, poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 56.750,00zł, w tym:

 

1.         w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 9.560,00zł. w rozdziałach 75616 i 75618. Zwiększenie dotyczy podatków i opłat lokalnych, po analizie wpłat po 10 miesięcy 2017 (wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, wpływy z tytułu podatku czynności cywilno- prawnych oraz wpływu z tytuły odsetek od nieterminowych wpłat).

2.         w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101. Zwiększa się o kwotę 46.340,00zł – zmiana dokonana na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych. które dotyczyły wpłat za wynajem sal lekcyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin”.

3.         w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 850,00zł. Zwiększenia dokonuje się w rozdziałach 90002 i 90095. Zmian dokonuje się po analizie wpływów z tytułu odsetek karnych za nieterminowe wpłaty, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień oraz wpływu wpłat z tytułu  wynajmu świetlic wiejskich.

 

 

 

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 18.830,00zł, w tym:

 

1.         w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101 i 80148 kwota 18.830,00zł – zmniejszenie dotyczy wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpłat  za żywienie dzieci w szkole.

 

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 11.782,00zł, w tym:

 

1.         w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 o kwotę 11.782,00zł. Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z faktu zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Kątki – Klice”. Dotacja była otrzymana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

 

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2017 rok  o kwotę 44.400,00zł, w tym:

 

1. w dziale 750 – Administracja publiczna – o kwotę 15.200,00zł. – w związku

z koniecznością uzupełnienia środków na energię i obsługę prawną.

2. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 13.200,00zł. Zwiększenie środków dotyczy zabezpieczenia kwot na energię, zakup paliwa do samochodów należących do jednostek OSP, opłat za przeglądy samochodowe i przeglądy aparatów powietrznych oraz badań lekarskich.

3. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 11.000,00zł. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie psów w schronisku (+) 6.000,00zł oraz wydatków związanych z oświetleniem ulic przy drogach gminnych (+) 5.000,00zł.

4. w dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się uzupełnienia środków o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników biorących udział w Gminnej Lidze Piłki Halowej.

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 65.235,00, w tym:

1. w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 65.235,00zł, która jest z oszczędności w rozdziale 71004-plany zagospodarowania przestrzennego i przenosi się kwotę

w wysokości 65.235,00zł i uzupełnia o 1.765,00zł. Kwota wydatków na 2018r wynosi 67.000,00zł.

Zwiększa i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 rok o kwoty

(+) 60.000,00zł i (-) 249.900,00zł w tym:

 1. w dziale 600 – Transport i łączność, o kwotę (+) 50.000,00zł, i (-) 58.000,00zł- dokonuje się  zwiększenia  i zmniejszenia środków finansowych na wykonanie zadań inwestycyjnych objętych WPF i nieobjętych WPF pn.:

• „Budowa drogi gminnej w m. Szulmierz” (+) 10.000,00zł, zadanie inwestycyjne nieobjęte WPF. Zwiększenie nakładów wynika z konieczności przebudowy

i wymiany elementów infrastruktury wodociągowej znajdujących się pod nawierzchnią drogi.

• „Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz-Kozdroje-Włosty na odcinku około 4.500m” (+) 40.000,00zł, zadanie inwestycyjne objęte WPF. Zwiększenie nakładów finansowych związane jest z koniecznością udrożnienia i wyczyszczenia rowów odwadniających drogę.

• „Wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km22+606 do km 24+050 w m. Pawłowo”. Inwestycja została przeniesiona na WPF na lata 2017-2018. Kwota nakładów finansowych w 2017r. (-) 58.000,00zł i wynosi 8.000,00zł natomiast w  2018 kwota 58.000,00zł. Przeniesienie nakładów finansowych na 2018rok wynika z przedłużającego się wyłonienia wykonawcy wykonania tej dokumentacji.

 

2. w dziale 750- Administracja publiczna o kwotę (+) 10.000,00zł, dokonuje się  zwiększenia środków finansowych na wykonanie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.:

• ” Zakup wiaty jako miejsca rekreacji mieszkańców Gminy”. Namioty będą służyły mieszkańcom Gminy podczas okolicznościowych uroczystości.

3. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę

(-) 106.900,00zł - dokonuje się  zmniejszenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego objętych WPF pn.:

• „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Lipa na cele rekreacyjno-sportowe”, (-) 106.900,00zł w 2017r. w 2018r., (+) 106.900,00zł. Powyższe zmiany wynikają z dostosowania poziomu planowanych wydatków do wysokości dotychczas poniesionych kosztów i dalszą realizację w/w zadania inwestycyjnego.

4. w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę (-) 85.000,00zł dokonuje się  zmniejszenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego objętych WPF pn.:

• „Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Pawłowo”. W związku

z opinią społeczności lokalnej należy zmodyfikować i zaprojektować część obiektu, który do tej pory nie był przewidziany do realizacji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok głosowało 15 radnych, przeciw - 0,                 wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXIV/183/17 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok

Pkt 5/3

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną do celów wymiarowych podatku rolnego na rok 2018 , poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Przechodząc do uzasadnienia Wójt Pan Lech Zduńczyk poinformował, że stawka zostaje na takim samym poziomie jak w roku i szczegółowo było to analizowane na posiedzeniach komisji.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 15 głosów za  – podjęli uchwałę Nr XXXIV/184/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną do celów wymiarowych podatku rolnego na rok 2018.

Pkt 5/4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Regimin. poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że stawki pozostają na takim samym poziomie jak w roku bieżącym

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 15 głosów za  – podjęli uchwałę Nr XXXIV/185/17 w sprawie s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Regimin..

Pkt 5/5

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Regimin na rok 2018. poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że stawki pozostają na tym samym poziomie jak w roku bieżącym.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 15 głosów za  – podjęli uchwałę Nr XXXIV/186/17 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Regimin na rok 2018.

Pkt 5/6

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Regimin       poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że działki  nr  404 i 406  będące przedmiotem nabycia  są przeznaczone dla potrzeb realizacji inwestycji „Zakup działki przeznaczonej na boisko w m. Jarluty Małe (dofinansowanie inwestycji) FS. Nabycie  działek  jest  gospodarczo i społecznie uzasadnione.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 15 głosów za  – podjęli uchwałę Nr XXXIV/187/17 w sprawie: nabycia nieruchomości na własność Gminy Regimin.    

Przed przejściem do kolejnego punktu  porządku obrad Przewodniczący rady Gminy przekazał informację dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych. Oświadczenia majątkowe złożyli wszyscy radni i wszystkie zostały złożone w terminie. W sześciu oświadczeniach stwierdzono nieprawidłowości. Dotyczy to radnych : Paweł Betliński, Jacek Dziąba, Kazimierz Pawłowski, Janusz Perkowski, Krzysztof Sowiński, Tomasz Zabiegałowski. W pięciu przypadkach nieprawidłowość  dotyczyła tego, że w pozycji przychód  i dochód z tytułu gospodarstwa rolnego wpisano jedną kwotę nie określając czy jest to przychód czy dochód z powyższego źródła a w jednym przypadku nie określono położenia domu jednorodzinnego i gospodarstwa rolnego. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie takiej informacji Pana Wójta. Pan Wójt poinformował, że wszyscy złożyli oświadczenia w terminie i w oświadczeniach następujących osób: Pani Jolanta Drozd, Pani Joanna Grzybowska, Pani Jolanta Sarnecka , Pani Monika Gwoździk, Pani Małgorzata Kosińska stwierdzono podobnie jak w przypadku Państwa Radnych następujące nieprawidłowości  które dotyczyły tego, że w pozycji przychód  i dochód z tytułu gospodarstwa rolnego wpisano jedną kwotę nie określając czy jest to przychód czy dochód z powyższego źródła

Pkt 6

Głos zabrał Radny Pan Kazimierz Pawłowski: zwrócił się z pytaniem ja wygląda sytuacja drogi w Trzciance.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt: prowadzone są rozmowy z potencjalnym wykonawcą i być może jeszcze w tym roku uda się to wykonać jeśli tylko pogoda na to pozwoli.

Pkt 7

Głos zabrał Pan Wójt Lech Zduńczyk poruszył następujące kwestie:

- zmniejszenia subwencji oświatowej. W przyszłym roku subwencja będzie mniejsza o 280 tys. złoty od roku 2017,  po raz pierwszy zeszliśmy do kwoty mniejszej niż 4 miliony złotych i w tej kwocie maja się zmieścić podwyżki dla nauczycieli, które mają obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r.

- sytuacji związanej z systemem zbiórki śmieci, Rada Ministrów podjęła decyzję, że od dnia 1 stycznia 2018 r. wzrastają opłaty z tytułu wwożenia odpadów na wysypiska śmieci. Opłaty te wzrosną drastycznie. Prezes PUK skierował do nas pismo w tej kwestii ponieważ oni nie są w stanie sami tych kosztów sfinansować i muszą nas obciążyć miesięcznie kwotą 5600 zł. z Tej sytuacji są dwa wyjścia albo wypowiadamy umowę albo  musimy taka kwotę zapłacić. Zerwanie umowy spowodowałoby, że nie miałby kto odbierać od nas śmieci i trzeba byłoby ogłosić nowy przetarg. Wiąże się to z podwyżką opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

 

Protokołowała:

Małgorzata Abramczyk

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2018 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 161
14 lutego 2018 15:02 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl