Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XXXV/17 z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 20.12.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r. poz. 1875) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

Protokół Nr XXXV/17

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 20.12.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r. poz. 1875) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………...15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności…………………………….15 radnych

Od pkt 3 obecni byli radni Pan Paweł Betliński, Pani Ewa Zakrzewska

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1. Wójt Gminy………………………………………………..Pan Lech Zduńczyk

2. Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani Małgorzata Kosińska

3. Skarbnik Gminy……………………………………………Pani Anna Daszczyńska

4. Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………….Pan Jan Tadrzak

5. Sołtysi wsi wg. zał listy obecności………………………....24 osoby

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXV Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy, przedstawiciela Kancelarii Prawnej, radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję. Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy  13 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Do porządku obrad Pan Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie w pkt 5/5 projektu uchwały w sprawie nabycie nieruchomości na własność Gminy Regimin, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty wniosek Pana Wójta..

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętym wnioskiem. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy:

 

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                   

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

            1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin,

            2) zmiany uchwały budżetowej gminy Regimin na 2017 r.,

3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.,

4) zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalenia opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości,

5)

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i zapytania.          

8. Zamknięcie obrad.

 

Pkt 2

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, przeciw - 0, - wstrzymało się – 0. Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.

 

Pkt 3

Wójt Pan Lech Zduńczyk informując o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach:

1.Ze środków unijnych pokryto także koszty zakupu wyposażenia do dwóch pracowni przyrodniczych, urządzanych w szkołach podstawowych w Zeńboku i w Szulmierzu. Koszt tego zadania zamknął się w kwocie ponad 40 tys. złotych.

2. W ramach kolejnego projektu unijnego skierowanego do przedszkolaków  wyremontowane zostało pomieszczenie za zajęć dodatkowych w szkole podstawowej w Szulmierzu. Prace te kosztowały 20 400 zł. Ponadto z tego samego projektu do szkoły tej zakupiono zestaw mebli za kwotę ponad 10 tysięcy złotych.

3. Także ze środków unijnych, z projektu „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin” wydano środki na przeprowadzenie modernizacji Sali do zajęć dodatkowych w oddziale przedszkolnym w Szulmierzu.

4. Do dnia dzisiejszego firma realizująca  zadanie budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie miejscowości Targonie i Lekowo wykonała część tej inwestycji, która została zaplanowana w harmonogramie jako prace do realizacji w bieżącym roku. Trudne warunki pogodowe i gruntowe w znaczący sposób wpływają na tempo prac, ale w 2017 roku będzie można rozliczyć i wypłacić środki zaplanowane w tegorocznym budżecie gminy. Niestety do chwili obecnej WFOŚiGW w Warszawie nie przedstawił nam umowy na pożyczkę, w związku  z czym musimy rozpatrywać ewentualność zapłaty za wykonane prace ze środków własnych i wypłatę pierwszej transzy pożyczki w 2018 roku.

5. Zakończone zostały, odebrane oraz rozliczone prace budowlane związane z realizacją inwestycji modernizacji odcinka drogi gminnej Włosty – Kozdroje na odcinku ok. 920 mb. W ramach prac dodatkowych firma realizująca zadanie wykonała także prace związane z oczyszczaniem i udrożnieniem rowów przydrożnych na długości ok. 800 mb.

6. Na etapie końcowym znajdują się prace przy przebudowie drogi gminnej w m. Szulmierz. Zadanie to realizuje będzie firma Mar-Bud z Ciechanowa.

7. Zadanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Trzcianka realizuje natomiast firma Pana Marchlińskiego z Mirowa koło Przasnysza.

8. Zakończone zostały oraz rozliczone dwa zadania inwestycyjne dotyczące wykonania elementów instalacji grzewczej w postaci kominków w świetlicach wiejskich w miejscowości Zeńbok i Kozdroje.

9. Zakończono i rozliczono zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego czyli modernizację placu zabaw w miejscowości Targonie.

10. . Zakończono i rozliczono zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego polegające na wykonaniu prac remontowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo.

11. Zakończono prace budowlane i przygotowano proces odbioru odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kalisz. Odbiór i rozliczenie zadania nastąpi przed okresem świątecznym. Wykonawca dodatkowo wymienił także niesprawny hydrant ppoż. Zlokalizowany na trasie przebiegu wodociągu w m. Kalisz.

12. Po zakupie mapy do celów opiniodawczych zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej związanej z przebudową drogi gminnej w m. Lekówiec.

13. Wykonano i przekazano do Urzędu  dokumentację geodezyjną, dotyczącą przygotowania realizacji zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej w m. Jarluty Duże.

14. Po otrzymaniu w/w dokumentacji zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na budowę.

15. Zakupiono mapę do celów opiniodawczych oraz zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dotyczącej realizacji zadania przebudowy drogi gminnej w m. Koziczyn.

16. Wykonane zostały tablice informacyjne z nazwami ulic na terenie m. Regimin. Rozpoczęty został proces montażu tablic do słupków oraz ich posadawianie na skrzyżowaniach ulic oraz ogrodzeniach.

17 Podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu do zasobu mienia komunalnego działki położonej w m. Kątki, a przeznaczonej pod urządzanie placu zabaw dla dzieci w tej miejscowości.

18. Ze względu na błąd znajdujący się  w wyroku sądu w/s nabycia spadku Gmina nie może nabyć nieruchomości w m. Jarluty Małe, która miała być przeznaczona na teren pod budowę świetlicy wiejskiej. W związku z tym konieczna jest zmiana nieruchomości, która będzie na ten cel kupiona.

19. We współpracy z PCK Oddział w Ciechanowie uruchomione zostały dwie świetlice dla dzieci zlokalizowane w miejscowości Szulmierz i Pniewo Czeruchy. Działalność tych świetlic finansowana jest ze środków unijnych pozyskanych przez PCK w Ciechanowie, zaś gmina Regimin jest partnerem tego projektu. Łącznie z projektu tego skorzysta grupa ponad 30 dzieci z terenu naszej gminy.

20. 18 listopada w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie odbyła się impreza promująca książkę Pani Barbary Bielastej „Historia Gminy Regimin”. Program artystyczny na tę imprezę przygotowali nauczyciele i uczniowie ze szkoły podstawowej w Regiminie.

21. W dniu 9 grudnia w hali sportowej w Regiminie odbyła się kolejna w tym roku impreza sportowa – Mikołajkowy Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu zawodników – amatorów z terenu całej gminy Regimin.

22. 10 grudnia zorganizowany został tradycyjny już Kiermasz Świąteczny w budynku świetlicy w Lekowie.

 

 

Nad przedstawionym sprawozdaniem nie było dyskusji.

 

Pkt 4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie informacji o pracy między sesjami.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego                       i Rolnictwa Pani Wiesława Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia. Tematami posiedzeń było

- zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 rok – opinia pozytywna

- zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i WPF – opinia pozytywna

- opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Dziąba poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła trzy posiedzenia, których tematami  było:

- zaopiniowanie projektu budżetu gminy – opinia pozytywna.

- ocena wydatków ponoszonych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – komisja nie wniosła zastrzeżeń.

- opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.

 Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pani Hanna Ładzińska poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła trzy posiedzenia, które dotyczyły:

- ocena funkcjonowania Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie – opinia pozytywna.

- zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2018 rok – opinia pozytywna.

- opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.

- zaopiniowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii – opinia pozytywna.

Pani Przewodnicząca poinformowała także o posiedzeniu wspólnym komisji, które się odbyło w związku z pismem jednego z mieszkańców odnośnie prawa wybieralności jednej z radnych. Komisja nie znalazła podstaw do wygaszenia mandatu tej radnej.

Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było.

 

Pkt 5/1

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin, poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że W zakresie załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku oraz planowane zmiany Uchwałą Nr XXXV/189/17 z dnia 20 grudnia 2017r. 

 

W zakresie załącznika Nr 2 dokonano zmian w zadaniach pn.:

 1.  „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie – Lekowo” na okres jesień 2017 – lato 2018r. (-) 410.000,00zł w 2017r. Wykonawca inwestycji zgłosił konieczność ograniczenia prac przewidzianych do wykonania w 2017 roku ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, które uniemożliwiają wykonywanie dalszy prac.
 2. „Zagospodarowanie działki gminnej w m. Regimin na tereny zieleni” (+) 2.000,00zł na 2018r. – kontynuacja realizacja zadania z 2017roku, która wynika z potrzeby zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. „Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym w m. Karniewo” (-) 2.000,00zł w 2018r.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin głosowało 15 radnych, przeciw - 0,  wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXV/188/17 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.

 

Pkt 5/2

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok, poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 359.544,00zł, w tym:

 

 1. w dziale 020 – Leśnictwo,  o kwotę 1.780,00zł – zwiększenie dokonane po analizie wpływów dochodów za 11 m-cy 2017r. – wpływy z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich.
 2. w dziale 600 – Transport i łączność, o kwotę 12.660,00zł w rozdziałach 60016

i 60095. Zwiększenia dokonuje się na podstawie umowy z PUP w Ciechanowie określającej zasady zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót interwencyjnych i  częściowego zwrotu poniesionych wydatków oraz wpłaty zajęcia pasa drogowego.

 1.  w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 2.600,00zł, która dotyczy wpływu dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych.
 2. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 249.650,00zł. w rozdziałach 75615, 75616, 75618 i 75621. Zwiększenie dotyczy podatków i opłat lokalnych, po analizie wpłat po 11 miesiącach 2017(wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, wpływu z tytułu podatku
  od nieruchomości, podatku rolnego, wpływy z tytułu podatku czynności cywilno- prawnych, wpływ podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływu z tytuły odsetek od nieterminowych wpłat).
 3. w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 1.324,00zł – zmiana dokonana na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 461/2017, która dotyczyła zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
 4. w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 91.530,00zł. Zwiększenia dokonuje się w rozdziałach 90002 (+660,00zł) i 90017 (+90.870,00zł). Zmian dokonuje się po analizie wpływów z tytułu odsetek karnych za nieterminowe wpłaty, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień. W rozdziale 90017 zmiany dokonywane są na podstawie złożonego wniosku Kierownika jednostki, który dotyczył zwiększenia dochodów z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków oraz otrzymanej refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z PUP.

 

 

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 62.097,00zł, w tym:

 

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę 59.294,00zł - zmian dokonuje się
  w związku z niższym zwrotem podatku VAT niż planowano w Uchwale budżetowej .
 2. w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 2.303,00zł – zmiana dokonana na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 462 i 463/2017, która dotyczyła zmniejszenia środków finansowych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
 3. w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 500,00zł. Zmniejszenie dokonane na wniosek Kierownika GZK w Regiminie. (mniejszy wpływ planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych).

 

 

 

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2017 rok  o kwotę 111.454,00zł, w tym:

 

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę 5.000,00zł w rozdziale 01030. Zwiększenia dokonuje się z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych przez Gminę wpływów z podatku rolnego.
 2. w dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 10.000,00zł. w rozdziale 60016

 –w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zakup oznakowania dróg i ulic w gminie.

 1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 4.760,00zł w rozdziale 80113– uzupełnienie środków na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy.
 2. w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 1.324,00zł w rozdziale  85214 w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego.
 3. w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 90.370,00zł w rozdziale 90017. Zwiększenie dokonane na wniosek Kierownika GZK w Regiminie, z przeznaczeniem środków na zakup ubrań roboczych dla pracowników, zakup materiałów do usuwania bieżących awarii oraz zakup liczników wody w związku z planowaną ich wymianą.

 

 

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 73.000,00, w tym:

 

 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 73.000,00zł, w rozdziale 01010, która dotyczy kwoty zapłaty podatku VAT w niższej wysokości niż została zaplanowana w 2017r.
 2. w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 2.303,00zł w rozdziałach 85213 ii 85216 w związku z wydanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

 

 

 

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 410.000,00zł w tym:

 

 1. 1.      w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę 410.000,00zł. Zmniejszenia dokonuje się na zadaniu objętym WPF pn:
 • „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie-Lekowo”. Wykonawca inwestycji zgłosił konieczność ograniczenia prac przewidzianych do realizacji w 2017roku ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, które uniemożliwiają wykonywanie prac.
 1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 dokonuje się przesunięcia nakładów finansowych w ramach inwestycji objętych WPF pn:
 • „Zagospodarowanie działki gminnej w m. Regimin na tereny zieleni” (+) 2.000,00zł na 2018r. – kontynuacja realizacja zadania z 2017roku, która wynika z potrzeby zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
 • „Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym w m. Karniewo” (-) 2.000,00zł w 2018r.

 

W załączniku nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte WPF poprawiono zapis nazwy zadania (poz. 9) z „Zakup wiaty jako miejsca rekreacji mieszkańców gminy” na „Zakup wiat jako miejsca rekreacji mieszkańców Gminy. (2szt)” – wartość nie uległa zmianie i wynosi 10.000,00zł.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok głosowało 15 radnych, przeciw - 0,wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXV/189/17 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok

 

Pkt 5/3

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w  sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.,, poprosił Pan Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Przechodząc do uzasadnienia Wójt Pan Lech Zduńczyk poinformował, że proponowana uchwała wynika z tego, że z dniem 1 stycznia 2018 r., wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017r ( D. U. 2017 poz. 723) zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Skutkiem wejścia w życie przedmiotowego Rozporządzenia będzie zmiana przepisów prawa, w konsekwencji, których nastąpi zmiana wysokości jednostkowych stawek opłat za umieszczenie odpadów na składowisku, w zł/Mg w latach 2018,2019,2020 i kolejnych.  Powyższe zmiany sprawią, iż znacznie wzrosną koszty realizacji usług za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę odbierającą odpady. Koszt wykonania usługi jest wyższy od możliwości, jakie dają obecnie wpływy z opłaty od właścicieli nieruchomości, pomniejszone o pozostałe koszty systemu, a których nie można wyeliminować z uwagi na konieczność realizacji zadań wymaganych ustawą. Jednocześnie nie można zrezygnować z usługi korzystania z odbioru i zagospodarowania odpadów, mimo, że powoduje to niedobór w obecnych kosztach systemu. System opiera się na samofinansowaniu. Oznacza to, że samorząd nie ma możliwości dopłacania do zbiórki. Koszty związane z odbiorem śmieci w całości dzielone są na ich wytwórców. W związku ze wzrostem wydatków na ten cel w górę pójść muszą i opłaty. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady jednomyślnie – 15 głosów za  – podjęli uchwałę Nr XXXV/190/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Pkt 5/4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalenia opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości, poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że podjęcie tej uchwały pozwoli na ujednolicenie stawek, które obowiązują na terenie całej gminy za wynajem obiektów.  Jest to tez realizacja jednego z postulatów mieszkańców aby zmienić zasady płatności za media przy wynajmowaniu świetlicy aby to nie był ryczałt.. Uchwała ta określa także kto może bezpłatnie korzystać z tych obiektów.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalenia opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości, głosowało 15 radnych, przeciw - 0,wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXV/191/17 w sprawie  zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalenia opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości,

Pkt 5/5

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Regimin. poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że działki  nr 343/2 i 342/2  będące przedmiotem nabycia  są nabywane dla potrzeb realizacji inwestycji „Zakup działki przeznaczonej na boisko w m. Jarluty Małe (dofinansowanie inwestycji) FS. Nabycie  działek  jest  gospodarczo i społecznie uzasadnione.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie   nabycia nieruchomości na własność Gminy Regimin., głosowało 15 radnych, przeciw - 0,wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXV/192/17 w sprawie   nabycia nieruchomości na własność Gminy Regimin.

Pkt 6

Głosu nie zabierano

Pkt 7

Pan Wójt przekazała podziękowania od Pani Barbary Bielastej za pomoc przy wydaniu książki „Historia Gminy Regimin”

Głos zabrał Pan Jarosław Fednik – właściciel przychodni stomatologicznej FEDMED – poinformował, że w dniu 21.11.2017 r. otrzymał pismo o nie przedłużeniu umowy najmu lokalu pod gabinet stomatologiczny w Regiminie od Dyrektor Szkoły w Regiminie Panin Jolanty Drozd. W treści tego listu było nawiązanie do wielomiesięcznego zamknięcia gabinetu. Pan Jarosław Fednik poinformował, że ten gabinet był zamknięty tylko przez 2,5 miesiąca a wynikało to z rezygnacji lekarza bez zachowania okresu wypowiedzenia.  Był to niewystarczający okres aby znaleźć nowego lekarza. Nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca. Wkrótce po tym jak złożyliśmy pismo wypowiadające umowę najmu otrzymaliśmy informacje z NFZ o otrzymanym kontrakcie na 2018 rok. Na sumę ok 108 tys złotych co gwarantuje 15 godz. działalności gabinetu w tygodniu. Pan Jarosław odczytał także cała korespondencje jaką w tej sprawie prowadził z Dyrektorem Szkoły w Regiminie. Podziękował Panu Wójtowi  i Radzie Gminy za wieloletnią dobrą współpracę i prosił o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy.

Głos zabrał Pan Wójt poinformował, że ten temat planowany był na następną sesje, która odbędzie się 28.12.2018 r.  ponieważ wymaga on konsultacji z dyrektorem szkoły. Pan Wójt zwrócił także uwagę na fakt, że w momencie kiedy gabinet nie działał to żadna ze stron  nie była o tym poinformowana. Jeżeli były trudności powinniśmy o tym wiedzieć, wtedy nie można się dziwić dyrektorowi szkoły , że podejmuje taką decyzję o nie przedłużeniu umowy na kolejny okres. Otrzymaliśmy także od Państwa pismo, że rezygnują Państwo z najmu tego lokalu.

Pan Przewodniczący zobowiązał się do zaproszenia na kolejna sesję Dyrektor Szkoły w Regiminie Panią Jolantę Drozd aby można było ostatecznie wyjaśnić całą tę sprawę.

Głos zabrała Pani Hanna Ładzińska: poinformowała, że nie Rada Gminy nie jest strona w tej sprawie i nie może nakazać Dyrektorowi Szkoły , który jest administratorem tego lokalu komu ma go wynająć. Dyskusja w tej sprawie  niczego nie może wnieść.

Dyskusja została zakończona.

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXV sesji Rady Gminy.

 

Protokołowała:

Małgorzata Abramczyk


Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2018 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 166
14 lutego 2018 15:03 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl