Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XXXVI/17 z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 28.12.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

Protokół Nr XXXVI/17

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 28.12.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………...15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności…………………………….15 radnych

Od pkt 3 obecna Radna Pani Ewa Zakrzewska

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1. Wójt Gminy………………………………………………..Pan Lech Zduńczyk

2. Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani Małgorzata Kosińska

3. Skarbnik Gminy……………………………………………Pani Anna Daszczyńska

4. Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………….Pan Krzysztof Cybulski

5. Sołtysi wsi wg. zał listy obecności………………………....23 osoby

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXVI Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy, przedstawiciela Kancelarii Prawnej, radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję. Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy  14 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Do porządku obrad  Pan Wójt Lech Zduńczyk zgłosił dwa wnioski. Pierwszy a by w pkt 5/1 wprowadzić uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Regimina na 2017 r a drugi  aby w pkt 5/9 wprowadzić projekt uchwały w sprawie   powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów  100-lecia odzyskania Niepodległości. Wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pierwszy wniosek udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.  Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie drugi wniosek udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.  Po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad w raz z przyjętymi wnioskami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.  W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy:

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                     5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

            1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok,

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin

            3) uchwała budżetowa Gminy Regimin na rok 2018 rok.

4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,

5) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,

6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2018 rok

7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. na 2018 rok,

8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

9)  powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów  100-lecia odzyskania Niepodległości

6.Interpelacje i zapytania radnych                                                                                                                  7.Wolne wnioski i informacje                                                                                                              8.Zamknięcie obrad

Pkt 2

Przewodniczący Rady Gminy poinformowała  że, z uwagi na krótki odstęp czasu między sesjami i przypadające w tym czasie święta protokół z poprzedniej sesji nie został jeszcze sporządzony i zostanie przedstawiony na kolejnej sesji.

Pkt 3

Wójt Pan Lech Zduńczyk informując o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach:

 

  1. W dniu wczorajszym  w WFOŚiGW w Warszawie została podpisana umowa przyznania pożyczki na budowę kanalizacji Lekowo i Targonie w rozbiciu na dwie transze. W roku 2017 Gmina powinna otrzymać z tego tytułu kwotę 500 tys. złotych.
  2. Do WFOŚiGW przedstawione zostało sprawozdanie  z realizacji I etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lekowie i Targoniach. Wartość prac wykonanych do tej pory wynosi ponad 500 tys. złotych , co pozwala na rozliczenie I transzy pożyczki uzyskanej z funduszu.
  3. Do Urzędu Gminy wpłynęły dwa komplety dokumentacji technicznej i kosztorysowej dotyczące inwestycji drogowych planowanych na 2018 rok. Dokumentacja ta dotyczy przebudowy drogi w. m. Koziczyn oraz przebudowy drogi w m. Lekówiec.
  4. W związku z otrzymaniem w/w dokumentacji przygotowane zostały oraz w dniu 27 grudnia złożone do sejmiku Województwa Mazowieckiego dwa wnioski o dofinansowanie w 2018 r. inwestycji drogowych z dawnego FOGR. Wnioski dotyczą przebudowy drogi w m. Koziczyn oraz przebudowy drogi w m. Lekówiec.
  5. Zakończono budowę oraz dokonano odbioru i rozliczenia zadania budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Kalisz.
  6. Zakończono  prace budowlane a co za tym idzie odebrano i rozliczono zadanie przebudowy nawierzchni  odcinka drogi gminnej w m. Trzcianka.
  7. Ze względu na zmianę właściciela działki w m. Jarluty Małe i odmowe sprzedaży nieruchomości nie została sfinalizowana.
  8. Zakończone zostały  prace budowlane przy przebudowie liczącej 120 mb. Drogi gminnej w m. Szulmierz. Inwestycja ta została odebrana oraz rozliczona . Koszt zadania zamknął się w kwocie 61 tys. zł.
  9. W drodze zapytania o cenę wyłoniony został wykonawca usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Zadania te realizowała będzie firma, która także w obecnym roku wykonuje te usługi.
  10. Z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązywać także będzie także nowa umowa na prowadzenie bankowej usługi Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych. Na identycznych warunkach jak w roku bieżącym obsługę tę zapewniał będzie Bank Spółdzielczy w Ciechanowie.

 

Pkt 4

Komisje nie obradowały pomiędzy sesjami.

Pkt 5/1

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok, poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXVI/193/17 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2017 rok

Pkt 5/2

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego porządku obrad po odczytaniu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin poprosił Wójta Pana Lecha Zduńczyka o omówieni prognozy i przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wójt Pan Lech Zduńczyk, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy prognozy na lata następne, jest to jednak bardzo trudne do przewidzenia bo zależy od wielu zmiennych.

Wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w poszczególnych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Z przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących WPF można przyjąć tezę, że WPF jest połączeniem już wcześniej funkcjonujących w samorządach dokumentów planistycznych wieloletniego planu finansowego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE oraz prognozy długu, która była załączona do projektu uchwały budżetowej. Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, na jaki przyjmuje się limit wydatków dla każdego przedsięwzięcia. WPF dla Gminy Regimin została opracowana do roku 2033, tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek.

WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku prognozę co najmniej:

1.Dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu j.s.t, w tym wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia.

2.Dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży składników majątku oraz wydatków majątkowych j.s.t.

3.Wyniku budżetu j.s.t.

4.Przeznaczenia nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

5.Przychodów i rozchodów budżetuj.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

6.Kwot długu j.s.t., w tym relacji, o której mowa w art. 243 ufp, oraz sposobu sfinansowania spłaty długu.

7.Objaśnień przyjętych wartości.

 Prognozowane dochody

            Planowanie dochodów gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych  zmian dochodów w ostatnich latach. Następnie skoncentrowano się źródłach, które generują największe wpływy.

Dochody bieżące:

W budżecie na 2018 rok przyjęto planowane dochody w kwocie 20.712.436,30zł, w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych wstępnych kwot subwencji ogólnej, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz stawek podatkowych obowiązujących w 2017 roku i dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki oraz szacunkowej kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i dzierżawy nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody majątkowe

W 2018 roku planowane są dochody majątkowe na poziomie 55.000,00zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych – działek należących do gminy  w miejscowościach Pniewo Czeruchy o nr 82, Koziczyn 37/1, Grzybowo 1006/, 86 i 88, Targonie 151,  natomiast w 2019 roku w wysokości 10.000,00zł.

W latach 2020-2033 dochody majątkowe nie są planowane.

 Wydatki bieżące

            Prognoza wydatków została oparta o przewidywanie wykonanie 2017 roku. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 27.144.703,11,zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec września 2017 roku. Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Gminy i zabezpieczono środki na wzrost stażowego dla pracowników.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto stały poziom. Wydatki na zakup towarów i usług (gaz, energia elektryczna, woda, ścieki) ustalone zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwoty po zweryfikowanej analizie zapotrzebowania przez komórki organizacyjne gminy. Wydatki dla szkół przyjęto zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół w ramach przydzielonych im kwot. Wydatki GOPS określono z zachowaniem pokrycia z otrzymanych dotacji oraz obligatoryjnego udziału własnego dla zadań własnych. Pozostałe wydatki określono na poziomie prognozy roku 2017. W latach 2018 – 2033 wydatki bieżące zostały wykazane na podobnym poziomie.

Zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki w Regiminie z filią w Szulmierzu w kwocie 164.000 zł. Kierownik biblioteki przedstawiła plan finansowy dla jednostki na 2018 rok w ramach planowanych środków.

W budżecie gminy założono również dotację celową na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Regimin oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy w kwocie 70.000 zł.

Spłata i obsługa długu:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz odsetek zaplanowano na podstawie podpisanych umów kredytowych. Spłaty rat pożyczek zaplanowane zostały do 2033 roku.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wydatki inwestycyjne:

Wydatki majątkowe w kwocie 9.743.280,74zl w tym:

1.         W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 8.598.500,00zł na zadania inwestycyjne pn:

•           „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – V etap – Grzybowo”

w 2018 roku kwota 2.600.000,00zł, w 2019 roku 100.000,00zł.

•           „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie - Lekowo” w 2018 roku kwota 4.458.600,00zł. Środki finansowe w 2017 r w wysokości 500.000,00zł i w 2018 roku 

w wysokości 3.086.158,00zł planowane są z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie

z przeznaczeniem na realizację danego przedsięwzięcia.

•           „Budowa sieci wodociągowej w m. Koziczyn” w 2018 roku kwota 20.000,00zł.

•           „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w m. Pawłowo” 250.000,00zł w 2018r.

•           „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice” 350.000,00zł w 2018r.

•           „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pawłówko” 100.000,00zł w 2018r.

•           „Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz – Kozdroje – Włosty na odcinku około 4.500m” w 2018 roku kwota 250.000,00zł.

•           „Przebudowa drogi gminnej w m. Jarluty Duże” 80.000,00zł w 2018r.

•           „Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszewo” 100.000,00zł w 2018r.

•           Przebudowa drogi gminnej w m. Lekówiec” w 2018 roku 80.000,00zł.

•           „Przebudowa drogi gminnej w m. Koziczyn” 50.000,00zł w 2018r.

•           „Renowacja i zagospodarowanie parku podworskiego w m. Grzybowo na cele edukacyjno – rekreacyjne” 25.000,00zł w 2018r.

•           „Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Lipa na cele rekreacyjno – sportowe” 106.900,00zł w 2018r.

•           „Zagospodarowanie terenu boiska w m. Regimin na cele rekreacyjno – sportowe” w 2018 roku kwota 10.000,00zł.

•           „Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu na budynku komunalnym w m. Karniewo” 58.000,00zł w 2018r.

•           „Wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km22+606 do km24+050 w m. Pawłowo” 58.000,00zł w 2018r.

•           „Zagospodarowanie działki gminnej w m. Regimin na tereny zieleni”  kwota 2.000,00zł w 2018roku.

 

2.         Wydatki inwestycyjne jednoroczne zaplanowano w 2018 roku na kwotę 934.780,74zl w tym  wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 215.780,74zł.

3.         Na współpracę z powiatem przeznaczono w budżecie na 2018 rok kwotę 210.000,00zł.

4.         W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wykazano wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych.

Kwota długu:

Na rok 2018 kwota długu została określona w oparciu o stan zadłużenia na koniec 2017 roku, pomniejszona o planowane spłaty rat pożyczek w 2018r. W latach 2018 – 2033 kwota długu została ustalona w oparciu o stan zadłużenia na koniec poprzedniego roku budżetowego po pomniejszeniu o spłaty rat pożyczek. W 2018 roku Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 2.500.000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin –V- etap –Grzybowo”.

Wynik budżetu:

Różnica między dochodami a wydatkami w 2018 roku stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.432.266,81zł.

Planowany deficyt budżetu na 2018 rok w kwocie 6.432.266,81zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 5.586.158,00zł oraz wolnymi środkami w kwocie 846.108,81zł.

Przychody  (wolne środki) w wysokości 416.523,27zł przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty pożyczki w wysokości 416.523,27zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin – IV etap – Targonie - Lekowo”. Prognozowane przychody budżetu wynoszą 6.848.790,08zł, rozchody budżetu wynoszą 416.523,27zł.

Pokrycie spłaty rat pożyczek będzie stanowić nadwyżka każdego roku bieżącego.

Omówione powyżej założenia umożliwiły spełnienie Gminie Regimin wskaźnika spłaty zobowiązań dłużnych wynikających z art. 243 ufp na wymaganym poziomie.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok dla Gminy Regimin na 2018 rok wynosi 2,48%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok dla Gminy Regimin na 2018 rok wynosi 2,48%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) dla Gminy Regimin na 2018 rok wynosi 10,26%.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały na ten rok.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali.  

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXVI/194/17 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.

Pkt 5/3

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały budżetowej na 2018 rok po czym poprosił Wójta Pana Lecha Zduńczyka o omówienie projektu budżetu.

 

Przechodząc do uzasadnienia Wójt Pan Lech Zduńczyk przedstawił szczegółowa analizę projektu budżetu na 2018 rok.

Założenia:

1.         Dochody własne przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów za 10 miesięcy 2017 roku oraz stawek podatkowych prognozowanych na rok 2018.

2.         Dotacje przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie - Wydział Finansów nr FIN I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017r oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI-3112-34/17

z dnia 23 października 2017r.

3.         Subwencje oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według informacji przesłanych z Ministerstwa Finansów – załącznik do pisma MF

nr ST3-4750-37.2017 z dnia 12 października 2017r..

4.         Prognozę wydatków ustalono po analizie:

a)         wykonania budżetu za 10 miesięcy 2017r i prognozy wydatków i dochodów za 2017 rok,

b)         wniosków członków Rady Gminy, sołtysów oraz mieszkańców gminy,

c)         projektów budżetów przedstawionych przez Dyrektorów Szkół w zakresie potrzeb placówek oświatowych,

d)         zapotrzebowania złożonego przez Kierownika GOPS w Regiminie i Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu,

e)         zapotrzebowania złożonego przez Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie w zakresie potrzeb jednostki.

5.         W Urzędzie Gminy i GOPS w Regiminie przyjęto zatrudnienie według stanu na dzień

30 października 2017 roku. W jednostkach oświatowych przyjęto zatrudnienie według stanu na dzień 30 września 2017 roku, zgodnie z arkuszami realizowanymi w szkołach.

6.         Przy opracowania budżetu oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów przyjmując punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2016 – 2017 oraz prognozę budżetu na rok 2018.

7.         Dla wydatków rzeczowych przyjęto średnio wzrost zgodny z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2018 rok. Zakupy nośników energii ustalano indywidualnie z Dyrektorami jednostek oświatowych, po analizie zużycia w roku 2017 i kształtowania się cen na rynku lokalnym. Dodatkowo w niektórych przypadkach zostały uwzględnione indywidualne wnioski w zakresie niezbędnych jednorazowych wydatków w zakresie remontów, zakupów wyposażenia i usług.

8.         Bazą do opracowania budżetu na zadania inwestycyjne wieloletnie była Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy przyjęto w wysokości 20.712.436,30zł;

w tym: dochody majątkowe               -                  55.000,00zł,

            dochody bieżące                    -           20.657.436,30zł.

Dochody majątkowe stanowić będzie środki uzyskane przez gminę ze sprzedaży mienia gminnego – 55.000zł.

Dochody bieżące to: subwencje, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje, podatkowe dochody własne, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, zwrot podatku VAT, pozostałe (dochody GOPS, szkół, itp.).

Dochody własne stanowią głównie podatki ewidencjonowane w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz w rozdziale 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie.

Strukturę wybranych dochodów według nazw paragrafów przedstawia poniższa tabela.    

Źródło dochodów       Kwota (w złotych)

Podatek dochodowy od osób fizycznych - 2 467 871,00

Podatek dochodowy od osób prawnych         - 250 000,00

Podatek od nieruchomości - 3 310 000,00

Podatek rolny -  552 500,00

Podatek leśny -           86 000,00

Podatek od środków transportowych -           131 000,00

Podatek od spadków i darowizn         16 000,00

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 9 000,00

Wpływy z opłaty skarbowej - 13 000,00

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 61 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych - 75 700,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 300,00

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4 011,00

Ogółem: 6 976 382,00

Dochody gminy planowane w budżecie na 2018 rok przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Dochody bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Wpływy z różnych dochodów zaplanowano kwotę  207.000,00zł. Jest to kwota podatku VAT naliczonego od faktur z miesiąca grudnia 2017 za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Regimin IV etap”.

2. Dział 020 Leśnictwo, Rozdział 02095 Pozostała działalność - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze przyjęto dochody w kwocie 100,00zł. Są to wpłaty Starostwa Powiatowego w Ciechanowie i Starostwa Powiatowego w Mławie za użytkowanie obwodów łowieckich na terenie gminy.

3. Dział 600 Transport i łączność - Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej ustalono w kwocie 36.010,00zł. W kwocie tej zaplanowano środki wpłacane głównie przez osoby fizyczne z przeznaczeniem na uzupełnienie środków własnych na utrzymanie dróg gminnych. Główną pozycję stanowią zwroty wynagrodzeń pracowników skierowanych przez PUP w Ciechanowie w ramach prac interwencyjnych.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 61.310,00zł – są to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości i gruntów oraz dochody z najmu

i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze. Są to dochody ustalone w oparciu o umowy zawarte z PTC Centertel, BS C-ów i NZOZ Medica w Regiminie,  oraz czynsze za użytkowanie mieszkań komunalnych.

5. Dział 750 Administracja publiczna – 64.688,00zł – są to głownie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 43.388,00zł, ( rozdz. 75011) i w rozdz. 75023 - Pozostałe odsetki – kwota 21.000,00zł, - ustalona na podstawie prognozy stanu środków na rachunkach bankowych gminy w roku 2017.

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.034,00zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), - środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przyjęto

w kwocie w  6.978.383,00zł, którą stanowią głównie podatki i opłaty lokalne.

8. Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 5.458.148,00zł, i składa się z  części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   - 3.943.036,00zł, i subwencji ogólnej części wyrównawczej – kwota 1.515.112,00zł, – subwencję przyjęto na podstawie załącznika od pisma Ministra Finansów określającego planowane kwoty subwencji na 2018 rok,

9.   Dział 801 Oświata i wychowanie - kwota  529.873,30zł,

W dziale 801, w rozdziale 80101 – 9.020,00zł – kwotę tą stanowią odsetki (2.000,00zł,)

i dochody z najmu sal lekcyjnych w ramach realizowanego projektu „Równanie szans wychowanków przedszkolnych” (45.596,00zł.). W rozdziale 80148 zaplanowano dochody w kwocie  51.000zł, jako odpłatność rodziców za posiłki dla dzieci. W rozdziale 80195 zaplanowano dochody w kwocie 271.969,55zł jako dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach realizowanych projektów przez Gminę Regimin pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gminy Regimin”.

10. Dział 852 Pomoc Społeczna - kwota 244.800,00zł,

Kwotę tą stanowią głównie dotacje (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ponadto w tym dziale uwzględniono dochody własne ustalone na podstawie wniosku Kierownika GOPS. Są to wyegzekwowane wypłaty z funduszu alimentacyjnego, odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS, częściowa odpłatność za opiekę świadczoną przez opiekunki zatrudnione w GOPS w Regiminie.

11. Dział 855 Rodzina- kwota 5.847.000,00zł, kwotę tą stanowią dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci i świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.225.690,00zł, - kwota w wysokości 651.500,00zł stanowi planowane wpłaty mieszkańców gminy w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Regiminie. Planowane dochody w wysokości 573.140,00zł – są to wpłaty mieszkańców gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych, zaległości powstałe z tytułu opłat za ścieki oraz wpłaty z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.  Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami spowodowane jest wejściem z dniem 1 stycznia 2018r Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Powyższe zmiany sprawią, iż znacznie wzrosną koszty realizacji usług za odbieranie i zagospodarowanie odpadów na składowisku przez firmę odbierające odpady.

Dochody majątkowe

W tej pozycji zaplanowano w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa –  kwotę 55.000,00zł – są to wpływy ze sprzedaży mienia gminnego: w m. Pniewo Czeruchy działka nr 82, Koziczyn działka

nr 37/1, Grzybowo działki o nr 100/6,86 i 88, Targonie działka o nr 151.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Prognozowane wydatki budżetu gminy na 2018 rok wynoszą 27.144.703,11zł

a) wydatki bieżące - 17.401.422,37zł

            w szczególności:

            - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane -        6.875.717,00zł,

            - dotacje na zadania własne    -           234.000,00zł,

            - świadczenia na rzecz osób fizycznych           -  6.315.651,31zł,

b) wydatki majątkowe - 9.743.280,74zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków o charakterze majątkowym przedstawiają załączniki

nr 8 i 9  do Uchwały budżetowej na 2018 rok oraz wykaz przedsięwzięć na rok 2018 – załącznik nr 2 do WPF na lata 2018 -2021.

Zestawienie analityczne wydatków z podziałem na działy przedstawiono poniżej.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  -7.209.650,00zł, w tym:

a) Wydatki majątkowe – rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w kwocie 7.198.600,00zł, w pozycji tej zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2016 roku tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin IV etap – Targonie, Lekowo”, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regimin V etap – Grzybowo”,

b) wydatki bieżące –w rozdziale 01030 – Izby rolnicze w kwocie 11.050,00zł, tj. 2% od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz zobowiązania z roku 2017 naliczone od podatku wpłaconego w grudniu 2017r.

2. Dział 020 - Leśnictwo  -  500 zł, z przeznaczeniem na dokarmianie zwierząt leśnych

i ptaków w czasie zimy,

3. Dział 600 Transport i łączność       -  1.606.099,64zł, w tym wydatki majątkowe 1.208.000,00zł

i wydatki bieżące 398.099,64zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawia załącznik Nr 8 i 9 do niniejszej Uchwały i wykaz przedsięwzięć do WPF. W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60016 zaplanowano kwotę niezbędną na zimowe utrzymanie dróg oraz remonty bieżące

i zakupy materiałów niezbędnych do tych napraw. W rozdziale 60095 zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych skierowanych przez PUP w Ciechanowie.

 

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa        - 111.148,72zł,

Zabezpieczono środki na drobne wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów mieszkaniowych gminy oraz wydatki majątkowe w kwocie 88.248,72zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne jednoroczne załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – środki funduszu sołeckiego oraz zadania objęte WPF.

5. Dział 710 Działalność usługowa     - 77.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z zakupem usług z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych kwota 8.000,00zł, oraz kwota 69.000,00zł związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dział 750 Administracja publiczna – 1.852.129,00zł,

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Gminy (rozdz. 75022) – 105.000,00zł, Urzędu Gminy (rozdział 75023) – 1.547.514,00zł oraz obsługę zadań zleconych gminie na mocy odrębnych przepisów i wydatki własne na pokrycie kosztów administracji rządowej – 143.115,00zł, w rozdziale 75011. Ponadto w rozdziale 75075 zabezpieczono kwotę

16.000 zł, na wydatki związane z promocją gminy oraz w rozdziale 75095 kwotę 40.500zł – wydatki związane z wypłatą należności dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz z tytułu należności za inkaso podatków. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000 zł, na zakup materiałów na potrzeby sołtysów.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa         - 1.034,00zł,

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  – 82.500,00zł, -

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – 97.900,00zł, - zaplanowano odsetki od pożyczek, ·które gmina zaciągnęła na budowę oczyszczalni ścieków dla gminy w latach wcześniejszych.

10. Dział 758 Rezerwy – 170.350,00 zł. w tym: Rezerwa ogólna – 84.150,00 i rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 86.200,00zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie - 5.607.849,81zł, z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych jednostek oświatowych, w tym:

a) szkoły podstawowe - 3.458.185,00zł,

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych       -  469.629,00zł,

c) przedszkola -  254.883,75zł, (realizacja projektu „ Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin”.

d) gimnazja -  699.212,00zł,

e) dowożenie uczniów do szkół         -127.500,00zł,

f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.174,00zł,

g) stołówki szkolne -   159.856,00zł,

h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

     organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach  podstawowych, - 84.000,00zł,

i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

     organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

     podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących

     liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach

     artystycznych – 14.000,00zł.

j) pozostała działalność           - 314.410,06zł.

 

12. Dział 851 Ochrona zdrowia - 65.000 zł, w tym:

a) zwalczanie narkomanii -  4.000zł,

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 61.000zł.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wynikają z zakresu prac Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i są finansowane ze środków, jakie gmina uzyskuje z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki na zwalczanie narkomanii gmina wydatkuje z własnych środków.

13. Dział 852 Pomoc społeczna - 1.116908,00zł, w tym:

a) domy pomocy społecznej - 158.000,00zł, - kwota pokrywa wydatki związane z pobytem podopiecznych gminy w DPS,

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -         17.000,00zł,

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 21.500,00zł,

Powyższe wydatki pochodzą z dotacji celowej i są przeznaczone na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -  158.000,00zł, wydatki są wypłacane, jako świadczenia społeczne ze środków własnych i ze środków otrzymanych, jako dotacja celowa,

e) dodatki mieszkaniowe - 6.490,00zł,

f) zasiłki stałe  -  55.000,00zł,

g) ośrodki pomocy społecznej            - 502.134,00zł,

Kwota została ustalona zgodnie z projektem budżetu dla GOPS i pokrywa koszty utrzymania tej jednostki. Dotacja pokrywa część wydatków i źródłem pozostałych wydatków są dochody własne gminy.

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  -  91.784,00zł,

i) pomoc w zakresie dożywiania -  107.000,00zł,

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki własne na dożywianie dzieci

i młodzieży szkolnej.

 

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  -  105.995,00zł, w tym:

a) świetlice szkolne -  93.995,00zł,

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy ustalono w oparciu o zatrudnienie nauczycieli według stanu na 30.09.2017r oraz projektu planu na rok 2018 przedstawionego przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie,      

b) pomoc materialna dla uczniów - 12.000,00zł

Planowana kwota zabezpieczy środki własne gminy na wypłatę stypendium dla uczniów.

15. Dział 855 Rodzina – 5.997.305,00zł w tym:

a) świadczenia wychowawcze – 3.828.000,00zł,

b) świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.008.000,00zł,

Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

c) wspieranie rodziny – 101.305,00zł, - kwota zabezpiecza wynagrodzenie asystentów rodziny

d) rodziny zastępcze – 60.000,00zł, - kwota stanowi część kosztów związanych z pobytem dzieci skierowanych do rodzin zastępczych,

 

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            –2.290.691,57zł, w tym: wydatki bieżące – 1.550.140,00zł, (w tym wydatki związane z gospodarką śmieciową 622.940,00zł,), zaplanowano wydatki jednostki Gminnego Zakładu Komunalnego” w wysokości 651.500,00zł, utrzymanie zwierząt w schronisku 60.000,00zł, oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy 311.000,00zł. W dziale tym kwota 740.551,57zł, - stanowią środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego oraz  inwestycje wykazane w załączniku nr 8 – kwota  i w  zał. Nr 2 do WPF.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     -    387.743,09zł, w tym dziale planowana jest dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu

w kwocie 164.000zł. W kwocie tej wydatki bieżące stanowią kwotę 237.261,92zł, tj. szerzenie idei samorządowych w ramach funduszu sołeckiego, zakup materiałów i wywóz nieczystości z świetlic wiejskich. W dziale tym kwota 60.481,17zł, - stanowią środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego oraz  inwestycje wykazane w  zał. Nr 2 do WPF i inwestycje nieobjęte WPF.

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport           -  364.899,28zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dział ten obejmuje wydatki bieżące (87.500,00zł), w tym: planowana kwota dotacji  70.000 zł na zadania własne gminy realizowane przez stowarzyszenia Ponadto zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia –

8.000,00zł, i zakup usług (głównie przewozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe) – kwota 6.500,00zł i remonty w  kwocie 3.000,00zł.  Wydatki majątkowe w wysokości 277.399,28zł w tym kwota 17.399,28zł są to zadania, które będą realizowane  w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.

 

W kwotach powyżej opisanych wydatków uwzględnione zostały wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Ogółem wydatki zgodnie ze złożonymi wnioskami wyniosły 402.112,30zł, w tym wydatki bieżące 186.311,56zł, i wydatki majątkowe 215.780,74zł,

Fundusz sołecki (tak jak w roku 2017) będzie prowadzony w układzie zadaniowym dla każdego sołectwa odrębnie.

Dane uzupełniające

 

1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawiają załączniki nr 4 i 4a do projektu Uchwały.

2.Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawia załącznik nr 5.

3.Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z Filią w Szulmierzu przyjęto

w kwocie 164.000 zł. Kwota dotacji uwzględniona w załączniku nr 6 oraz dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r – załącznik nr 7.

4.Wydatki inwestycyjne na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 8.

5.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 9.

6.Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku  zgodnie z załącznikiem nr 1

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2018 rok głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała  Nr XXXVI/195/17 w sprawie  uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2018 rok.

Pkt 5/4

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały  w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po czym poprosił Wójta Pana Lecha Zduńczyka o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt poinformował, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z art. 4¹ ust.1  ustawy z dnia 26 października 1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy do zadań własnych Gminy.

Zadania są szczegółowo określone w w/w ustawie.

Realizacja zadań, zgodnie z art. 4¹ ust.2 zd.1  ,  prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych., uchwalanego corocznie przez radę Gminy. Program jest kontynuacją zadań  realizowanych w Gminie Regimin w latach poprzednich. Określa on lokalne propozycje działań w zakresie własnym, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację , wynikających z nadużywania alkoholu .

Program jest adresowany do całej społeczności lokalnej zarówno mieszkańców jak i instytucji zaangażowanych w pracę nad rozwiązywaniem bieżących problemów alkoholowych i innych uzależnień. Na realizację zadań  są przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy opracowany na dany rok , zgodny z budżetem Gminy. Środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski Otworzył dyskusję. Radni Głosu w dyskusji nie zabierali.

 

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała  Nr XXXVI/196/17 w sprawie  Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pkt 5/5

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,  po czym poprosił Wójta Pana Lecha Zduńczyka o przedstawienie uzasadnienia.

 Pan Wójt Lech Zduńczyk poinformował że, Art.10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu  narkomanii   (Dz.U. z 2012r. poz.124  ) nakłada na Gminę  obowiązek opracowania i uchwalenia przez Radę Gminy Programu Przeciwdziałania  Narkomanii. Program ten stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Regimin.

Wobec powyższego podjęcie Uchwały jest uzasadnione i konieczne.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski Otworzył dyskusję. Radni Głosu w dyskusji nie zabierali.

 

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała  Nr XXXVI/197/17 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Pkt 5/6

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2018 rok. Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczącą Komisji Panią Wiesławę Mazurkiewicz o przedstawienie planu. Przewodnicząca Pani Wiesława Mazurkiewicz odczytała Plan pracy komisji, który stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję. Radni głosu w dyskusji nie zabierali.

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zatwierdzenia Planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2018 rok głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała  Nr XXXVI/198/17 w sprawie  zatwierdzenia Planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2018 rok

 

 

 

Pkt 5/7

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż na 2018 rok. Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodnicząca Komisji Panią Hannę Ładzińską o przedstawienie planu. Przewodnicząca Komisji odczytała Plan Pracy Komisji, który stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

. Radni głosu w dyskusji nie zabierali.

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zatwierdzenia Planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż na 2018 rok głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała  Nr XXXVI/199/17 w sprawie  zatwierdzenia Planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż na 2018 rok

 

Pkt 5/8

Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczącego Komisji Pana Jacka Dziąbę o przedstawienie planu. Przewodniczący Komisji Pan Jacek Dziąba odczytał Plan Pracy Komisji, który stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję. Radni głosu w dyskusji nie zabierali.

 

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała  Nr XXXVI/200/17 w sprawie  uchwały budżetowej zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

 

Pkt 5/9

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości. Następnie poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że w roku 2018 przypada piękna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i dla nas zadaniem na rok przyszły by godnie tą rocznicę uczcić. Pan Wójt odczytał listę osób wchodząca w skład tego komitetu i zwrócił się z do wszystkich zebranych czy ma jeszcze ktoś wole być dopisanym do tej listy. Powołanie tego komitetu jest dowodem na poważne potraktowanie tej rocznicy i podejście do tematu.

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję. Radni głosu w dyskusji nie zabierali.

Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania została podjęta uchwała  Nr XXXVI/201/17 w sprawie  powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości.

 

Pkt 6

Głosu nie zabierano.

 

Pkt 7

Głos zabrał Pan Wójt Lech Zduńczyk, podziękował wszystkim radnym za podjęcie uchwały budżetowej na rok 2018.

Głos zabrał sołtys Pan Jan Czarzasty i w imieniu swoim i wszystkich sołtysów podziękował za cały rok 2017 i za wszystkie zrealizowane inwestycje.

Pan Wójt przekazał wszystkim zebranym album o powiecie ciechanowskim.

Pan Wójt z związku z tym, że na sesji  obecny jest Pan Jarosław Fednik, poinformował, że w dalszym ciągu do dnia 31 stycznia 2018 roku obowiązuje umowa najmu lokalu pod gabinet stomatologiczny. Pan Wójt zobowiązał się także do rozmowy w tej sprawie z Dyrektorem Szkoły w Regiminie. Pan Wójt zasugerował, żeby odbyło się spotkanie w węższym gronie  tj. Pan Wójt, Pani Dyrektor Jolanta Drozd i Pan Jarosław Fednik. Pan Wójt powiedział, że w czasie kiedy masowo zamykano gabinety  u nas w tym czasie udało się otworzyć taki gabinet i dołoży wszelkich starań aby taki gabinet mógł nadal funkcjonować.

Głos zabrał także obecny na sesji Pan Jarosław Fednik – właściciel gabinetu stomatologicznego w Regiminie: po raz kolejny przedstawił swoje stanowisko w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu pod gabinet stomatologiczny w Regiminie, poinformował Radnych o wysokości kontraktu jaki uzyskał z NFZ na rok 2018, odczytał także korespondencje jaka prowadził z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Regiminie w tej sprawie. Poinformował, że w zawiązku z podtrzymaniem  prze Panią Dyrektora jej stanowisko w sprawie wynajmu  gabinet zostanie  zwolniony już w dniu 29 grudnia 2017 i umowa najmu nie będzie realizowana, ponieważ nie można realizować kontraktu z NFZ przez tylko jeden miesiąc.

Pan Wójt poinformował, że obecna umowa jest podpisana  do 31 stycznia 2018 roku i był przekonany, że do tego dnia będzie ona realizowana a co za tym idzie usługi stomatologiczne będą również w tym okresie  świadczone. W związku z zaistniałą sytuacją, że gabinet przestaje funkcjonować w dniu dzisiejszym trzeba jeszcze raz  przeanalizować całą sytuację.

 

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący Rady  Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski zamknął obrady XXXVI sesji Rady Gminy.

 

 

Protokołowała:

 

Małgorzata Abramczyk

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2018 15:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 187
14 lutego 2018 15:06 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl