Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XXXVII/18 z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 25.01.2018 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

Protokół Nr XXXVII/18

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 25.01.2018 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………...15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności…………………………….14 radnych

Od pkt 3 obecna Radna Pani Ewa Zakrzewska

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1. Wójt Gminy………………………………………………..Pan Lech Zduńczyk

2. Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani Małgorzata Kosińska

3. Skarbnik Gminy……………………………………………Pani Anna Daszczyńska

4. Przedstawiciel Kancelarii Prawnej w Pułtusku…………….Pan Krzysztof Cybulski

5. Przedstawiciel MODR w Poświętnem……………………..Pani Aleksandra Kołakowska

6. Przedstawiciel MODR w Poświętnem……………………..Pani Katarzyna Szwarcewicz

5. Sołtysi wsi wg. zał listy obecności………………………....23 osoby

Pkt 1

Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXVII Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy, przedstawiciela Kancelarii Prawnej, radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję. Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy  13 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy:

1.Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.                                                                   

5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2018 rok,

            2) nadania nazw drogom publicznym na terenie miejscowości Regimin,

3) ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Regimin na rok 2018,

4) zmiany uchwały  nr XVI/80/16 z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

5) przyjęcia  programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2018 r.

6. Interpelacje i zapytania radnych                                                                                                                 

7. Wolne wnioski i informacje                                                                                                             

8. Zamknięcie obrad

 

 

Pkt 2

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy i został przekazany Radnym. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, przeciw - 0, - wstrzymało się – 0. Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.

 

Przewodniczący udzielił głosu Pani Aleksandrze Kołakowskiej - Przedstawiciel MODR w Poświętnem – która poinformowała, że począwszy od dnia dzisiejszego dyżury doradcy w każdy czwartek pełniła będzie Pani Katarzyna Szwarcewicz. Przedstawiła także harmonogram najbliższych szkoleń dla rolników. Poinformowała także o zmianach jakie nastąpią przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie  i przy tej okazji zachęciła do udziału w szkoleniach.

 

Pkt 3

Wójt Pan Lech Zduńczyk informując o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach:

 1. Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej – map do celów projektowych potrzebnych do przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej w m. Pniewo Czeruchy (ok. 250 mb.).
 2. Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej, map do celów projektowych niezbędnej do przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w m. Pawłowo (ok. 400 mb).
 3. Zlecono przygotowanie mapy do celów projektowych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w m. Szulmierz – odcinek ok. 1000 mb.
 4. Zakupiono mapy do celów  opiniodawczych w celu przygotowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej potrzebnej do realizacji zadania modernizacji drogi gminnej w m. Lipa.
 5. Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej w m. Jarluty Duże.
 6. Ustalono większość lokalizacji planowanych do montażu w 2018 r. nowych lamp solarnych w ilości 15 sztuk.
 7. W dniu 28 grudnia ub. Roku WFOŚiGW wpłynęła I transza pożyczki w wysokości 500 tysięcy złotych z przeznaczeniem  na uregulowanie należności za wykonanie pierwszego etapu prac przy budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Lekowo i Targonie. Należność wraz z podatkiem VAT przekazano na konto wykonawcy inwestycji.
 8. Do dnia 31 grudnia ub. Roku wykonawca  sieci kanalizacyjnej zrealizował I część tej inwestycji – wybudował łącznie 1086 mb. Kolektorów grawitacyjnych oraz 1015 mb. Kolektorów tłocznych zlokalizowanych w obu objętych inwestycją miejscowościach.
 9. W dniu 5 stycznia ogłoszony został przetarg nieograniczony ba realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice”
 10. Zgodnie z przyjętym planem w ostatnich dniach grudnia 2017 roku do Sejmiku Województwa Mazowieckiego złożone zostały dwa wnioski o dofinansowanie ze środków dawnego FOGR dwóch inwestycji drogowych, tzn. przebudowy dróg gminnych w m. Koziczyn i m. Lekówiec.
 11. Do Sejmiku Województwa Mazowieckiego złożony został także wniosek o dofinasowanie ocieplenia budynku komunalnego w ramach  ogłoszonego programu wsparcia  inicjatyw sołeckich przez Sejmik Wojewódzki.
 12. Przygotowany został w  dniu 12 stycznia złożony do sejmiku wojewódzkiego kompleksowy wniosek o sfinansowanie ze środków unijnych kolejnego już projektu edukacyjnego pn. „Lepsza edukacja i lepsza przyszłość”. Wniosek ten opiewa na kwotę 1 028 050 zł z czego wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych pokreślone zostało na poziomie 975 475 zł. Pozostałe środki to wkład własny gminy w większości w postaci wynajmu sal na zajęcia. Projekt jest planowany w okresie 01.09.2018 do 30.06.2019 r.

 

Głos zabrała Radna Pani Hanna Ładzińska: zwróciła się z pytaniem jak wygląda sytuacja gabinetu stomatologicznego, którego sprawą zajmowaliśmy się na grudniowych sesjach?

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt:  poinformował, że umowa najmu została rozwiązana z końcem rok została rozwiązana, zresztą Pan Fednik poinformował o tym na sesji w dniu 28 grudnia. W między czasie zgłosiła się do nas Pani Agnieszka Jezierska, która zadeklarowała chęć poprowadzenia gabinetu stomatologicznego. Już jest zakupiony sprzęt do nowego gabinetu i w tej chwili już są załatwiane formalności w NFZ dotyczące kontraktu. Być może jeszcze w  lutym bądź marcu gabinet powinien zacząć funkcjonować.

 

Pkt 4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie informacji o pracy między sesjami.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego                       i Rolnictwa Pani Wiesława Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła jedno posiedzenie, którego tematami były:

- ocena celowości umarzanych podatków za 2017 rok – komisja nie wniosła żadnych zastrzeżeń,

- zaopiniowanie zmian w budżecie na sesję w dniu 25.01.2018 r. – opinia pozytywna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Dziąba poinformował, że komisja w omawianym okresie  nie odbyła żadnego posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pani Hanna Ładzińska poinformowała, że komisja w omawianym okresie nie odbyła żadnego  posiedzenia.

 

Pkt 5/1

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2018 rok, poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 180.000,00zł, w tym:

 

1.w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 170.000,00zł. w rozdziale 75616. Zwiększenie dotyczy planowanych wpływów z tytułu podatków po analizie otrzymanych wpłat w 2017roku (wpływu z tytułu podatku

od nieruchomości i podatku rolnego).

2.w dziale 855 – Rodzina, o kwotę 10.000,00zł – zmiana klasyfikacji budżetowej

z §0980 na §2360.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 10.000,00zł, w tym:

 

1.w dziale 855 – Rodzina, o kwotę 10.000,00zł – zmiana klasyfikacji budżetowej

z §0980 na §2360.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2018 rok  o kwotę 152.913,17zł, w tym:

 

1.w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę 2.400,00zł w rozdziale 01030. Zwiększenia dokonuje się z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych przez Gminę planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2018r.

2.w dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 2.150,00zł. w rozdziale 60095

 –w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2017r..

3.w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 105.000,00zł

w rozdziale 90015 dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków nie objętych WPF (zakupy lamp solarnych) - spowodowane jest zmianą wartości środków trwałych.

4.w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 43.363,17zł

w rozdziałach 92109 i 92195. Kwota w wysokości 39.363,17zł w rozdziale 92109 oraz kwota 4.000,00zł w rozdziale 92195 dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej zadań  z wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych nie objęte WPF i zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2018rok. (zmiana wartości środków trwałych).

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 2.150,00, w tym:

1.w dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 2.150,00zł. w rozdziale 60095

 – w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2017r.

Zwiększa i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2018 rok o kwotę

(+) 167.600,00zł  i (-) 148.363,17zł w tym:

 

1.w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 (+) 161.100,00zł, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne nie objęte WPF pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”.

2. w dziale 754 – Bezpieczeństwo i publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

w rozdziale 75410 (+) 6.500,00zł, w ramach wpłat na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

3.w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę

(-) 105.000,00zł:

1) w rozdziale 90015 dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków nie objętych WPF (zmiana wartości środków trwałych). Wartości inwestycji zostały przeniesione do wydatków bieżących budżetu gminy z §6050 na §4300.

•„Zakup i montaż lamp solarnych w m. Grzybowo” (-) 21.000,00zł,

•„Zakup i montaż lampy solarnej w m. Klice” FS (-) 7.000,00zł,

•„Zakup i montaż lampy solarnej w m. Zeńbok” FS (-) 7.000,00zł,

•„Zakup i montaż lampy solarnej w m. Kliczki” FS (-) 7.000,00zł,

•„Zakup i montaż lampy solarnej w m. Trzcianka” FS (-) 7.000,00zł,

•„Zakup i montaż lamp solarnych w m. Lekowo” FS (-) 14.000,00zł,

•„Zakup i montaż lampy solarnej w m. Przybyszewo” FS (-) 7.000,00zł,

•„Zakup i montaż lampy solarnej w m. Grzybowo” FS (-) 7.000,00zł,

•„Zakup i montaż lampy solarnej w m. Regimin” FS (-) 28.000,00zł,

2)w rozdziale 92109 o kwotę  (-) 32.363,17zł:

•„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez dokończenie utwardzenia terenu oraz wymianę bramy i furtki” z §6050 na §4300,

kwota (-) 7.500,00zł, FS Zeńbok,

•„Remont świetlicy wiejskiej w m. Radomka” §6050 na §4270,

kwota (-) 13.863,17zł, FS

•„Remont świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo” §6050 na §4270,

kwota (-) 11.000,00zł, FS

3)w rozdziale 92195 o kwotę (-) 11.000,00zł:

•„Zakup namiotu (wiaty) jako miejsca rekreacji i spotkań mieszkańców wsi”

z §6060 na §4210, kwota (-) 4.000,00zł, FS Koziczyn,

•„Zakup altany wraz z montażem” §6060 na §4300, kwota (-)7.000,00zł, FS Grzybowo.

 

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki załącznik nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” oraz załącznik nr 4 „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2018 rok głosowało 14 radnych, przeciw - 0,                 wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXVII/203/18 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2018 rok.

 

Pkt 5/2

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie nadania nazw drogom publicznym na terenie miejscowości Regimin poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że    ustalenie nazw ulic, będących przedmiotem niniejszej uchwały ,wiąże się z potrzebą uporządkowania dotychczasowego przebiegu ulic oraz zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji  porządkowej  położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U .z 2012 roku,poz.125).Wymienione w niniejszej  uchwale działki ewidencyjne  stanowią przedłużenie  dróg, którym w uchwale  Nr XXIX/156/17 Rady Gminy Regimin z dnia 15 maja 2017 roku  nadano nazwy: Adama Rzewuskiego i Hipolita Marczewskiego.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  nadania nazw drogom publicznym na terenie miejscowości Regimin głosowało 14 radnych, przeciw - 0,                 wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXVII/204/18 w sprawie  nadania nazw drogom publicznym na terenie miejscowości Regimin

 

Pkt 5/3

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Regimin na rok 2018 poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym / Dz. U. z 2017 r. , poz.1073/ zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także sposobu użytkowania  obiektu budowlanego lub jego części – wymaga ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy( art. 61 ust. 1  pkt 1 ), jest możliwe  w przypadku łącznego spełnienia kilku warunków, m. in.:

-  co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania  terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

W myśl art.61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powyższych przepisów nie stosuje się  do zabudowy zagrodowej w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego, związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnią gospodarstwa rolnego w danej gminie.

W związku z powyższym na podstawie zestawienia kart podatników na 1.01.2018 r.  określa się średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w Gminie Regimin  na rok 2018 – 8,15 ha.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Regimin na rok 2018 głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXVII/205/18 w sprawie  ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Regimin na rok 2018.

 

Pkt 5/4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  nr XVI/80/16 z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że zgodnie z nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela z dniem 1 stycznia 2018 zostaną uchylone przepisy przyznające prawo do lokalu mieszkalnego ( art. 54 ust. 1, ust.2 i ust 4 Karty Nauczyciela) także do dodatku mieszkaniowego (art. 54 ust. 3, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Karty Nauczyciela) oraz działki gruntu do użytkowania ( art. 56, art. 60 Karty Nauczyciela). W związku z powyższym w regulaminie wynagradzania nauczycieli należy uchylić § 9 dotyczący zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany uchwały  nr XVI/80/16 z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXVII/206/18 w sprawie  zmiany uchwały  nr XVI/80/16 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 

Pkt 5/5

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie  przyjęcia  programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2018 r. poprosił Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że art. 11a ustawy o ochronie zwierząt mówi, że Rada Gminy corocznie  do dnia 31 marca  w  drodze uchwały  określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  Niniejszy program  został wcześniej poddany konsultacji  i  został zaopiniowany przez  Powiatowego Inspektora Weterynarii w Ciechanowie oraz przez Stowarzyszenie Pies i Spółka.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali. 

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie  przyjęcia  programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2018 r. głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała  Nr XXXVII/207/18 w sprawie  przyjęcia  programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2018 r.

 

Pkt 6

Głosu nie zabierano.

 

Pkt 7

Pan Wójt zaprosił wszystkich na organizowany przez Urząd Gminy w Regiminie koncert kolęd, który odbędzie się 27 stycznia br. o godz. 18 w kościele parafialnym w Lekowie.

Pan Wójt poinformował, że można jeszcze odbierać kalendarze gminne.

Pan Wójt zwrócił się do sołtysów o pomoc w dostarczeniu do mieszkańców informacji o podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pan Wójt poinformował, także o spotkaniu z Komendantem KPP w Ciechanowie w sprawie o ponownym utworzenie posterunku policji w Regiminie. Z uwagi na to, że obecność policji na miejscu działa bardzo pozytywnie dlatego bierzemy pod uwagę właśnie takie rozwiązanie, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Tylko teraz musimy się zastanowić, nad pomieszczaniami, które przeznaczymy pod posterunek.

Pan Wójt przedstawił także sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, które stanowi załącznik do protokołu.

Pan Wójt poinformował, że trwa postepowanie administracyjne dotyczące wniosku jednego z mieszkańców  gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na obiekty hodowlane w miejscowości Karniewo, przeznaczone pod tucz trzody chlewnej chodzi o 6 takich budynków. Postępowanie trwa już ponad  pól roku i jest ono prowadzone bardzo rzetelnie aby niczego nie pominąć.. W niedługim czasie zwoływana będzie rozprawa społeczna i od tego wiele zależy. Jeśli społeczeństwo lokalne wspólnie podejmie jakieś stanowisko to musi on być brane pod uwagę. Więc jeśli już zostanie takie spotkanie zorganizowane to Pan Wójt zachęcił do udziału w takim spotkaniu.

 

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy został wyczerpany. Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim  i zamknął obrady.

 

 

Protokołowała:

 

Małgorzata Abramczyk

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2018 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 155
28 marca 2018 14:30 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2018 14:29 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2018 14:27 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl