Urząd Gminy w Regiminie

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

Protokół Nr XXXVIII/18 z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 23.03.2018 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego

Protokół Nr XXXVIII/18

 

z sesji Rady Gminy w Regiminie, która odbyła się 23.03.2018 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie, zwołanej na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Pana Tomasza Zabiegałowskiego.

 

Stan osobowy Rady…………………………………………...15 radnych

Obecnych wg. zał. listy obecności…………………………….14 radnych

Od pkt 3 obecna Radna Pani Ewa Zakrzewska

Od pkt 6/2 nieobecny Radny Pan Albert Prymusiewicz

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

1. Wójt Gminy………………………………………………..Pan Lech Zduńczyk

2. Sekretarz Gminy…………………………………………...Pani Małgorzata Kosińska

3. Skarbnik Gminy……………………………………………Pani Anna Daszczyńska

5. Sołtysi wsi wg. zał listy obecności………………………....23 osoby

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXVII Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy, radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję. Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy  13 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy:

 

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Informacja o pracy Komisji Rady między sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie za 2017 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.                                                                   

6.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin,

            2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2018 rok,

3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ciechanowskiego na realizację zadania publicznego

4) podziału Gminy Regimin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

5) podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

6) zasad  korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości,

7) zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

8) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.

7. Interpelacje i zapytania radnych                                                                                                                  8. Wolne wnioski i informacje
9. Zamknięcie obrad

Pkt 2

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy i został przekazany Radnym. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, przeciw - 0, - wstrzymało się – 0. Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.

 

Pkt 3

Wójt Pan Lech Zduńczyk informując o pracy między sesjami poinformował o następujących sprawach:

1)      W dniu 28 lutego ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadań związanych z naprawą i odtworzeniem nawierzchni dróg uszkodzonych w trakcie budowy  sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lekowo i Targonie. Termin złożenia ofert określono na dzień 13 marca. W terminie tym wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość  znacznie przekraczała planowaną w budżecie kwotę. W związku z tym przetarg powyższy unieważniono i przygotowano jest kolejne postępowanie.

2)      Po przygotowaniu wymaganej dokumentacji w dniu 5 marca ogłoszony został też przetarg nieograniczony na realizację zadań związanych z tegorocznym bieżącym utrzymaniem dróg. Termin składania ofert określono na dzień 20 marca.

3)      W określonym w ogłoszeniu dniu do Urzędu Gminy wpłynęła tylko jedna oferta  związana z bieżącym utrzymaniem dróg. Złożyła ją firma, która do tej pory świadczyła tego typu usługi – KWARCYT z Warszawy. W porównaniu  z rokiem ubiegłym ceny zakupu  materiałów i usług remontowych są wyższe  o średnio  8 do 10 % brutto.

4)      Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej położonej w m. Koziczyn, polegającej na budowie  nowej nawierzchni  z tworzywa mineralnego (tzw. żwirówka) . Termin składania ofert upłynął w dniu 14 marca.

5)      W powyższym terminie wpłynęła jedna oferta , złożona przez firmę  z Mirowa, która  zadanie to wyceniła na kwotę  150 668 zł brutto. Po podjęciu prze Rade Gminy  decyzji o zwiększeniu  środków  finansowych możliwe będzie  podpisanie umowy i określenie terminu realizacji i zakończenia zadania.

6)      Także 14 marca ustalono ostateczny termin składania ofert w drugim z ogłoszonych przetargów  nieograniczonych, który dotyczył realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Lekówiec. W ramach zadania planowane jest ułożenie nawierzchni drogi z masy asfaltowo-bitumicznej.

7)      Na wykonanie tej inwestycji  wpłynęło do Urzędu Gminy 3 oferty, z których najkorzystniejszą przedstawiła firma Sel-Bud z Ciechanowa. Koszt realizacji określiła ona na kwotę 161 852 zł brutto. Podobnie jak w przypadku poprzedniego zadania  podpisanie umowy na realizację przebudowy będzie możliwe po zwiększeniu środków budżetowych na ten cel.

8)      Ze względu  na znacznie wyższą wartość oferty w stosunku do posiadanych środków  unieważniony został przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w m. Klice. Jedyna oferta, która wpłynęła do Urzędu Gminy opiewała na kwotę prawie 470 tysięcy złotych.

9)      Po unieważnieniu pierwszego przetargu na budowę świetlicy w Klicach przygotowany został i ogłoszony kolejny przetarg na realizację tej inwestycji. Termin składania ofert określony został na dzień 21 marca.

10)  W ustalonym w ogłoszeniu o przetargu terminie  do Urzędu Gminy  złożono dwie oferty od zainteresowanych wykonawców. Pierwsza opiewała na kwotę ponad 562 tysiące złotych, zaś druga korzystniejsza zamyka się w kwocie 408 tysięcy złotych. Po zwiększeniu środków  na to zadanie  możliwe będzie rozstrzygnięcie  postępowania i podpisanie stosownej umowy.

11)  Po przekazaniu do Urzędu Gminy map do celów projektowych zlecono przygotowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w m. Pawłowo.

12)  Do urzędu Gminy przekazana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca przebudowy drogi gminnej w m. Jarluty Duże. Część drogi otrzyma nawierzchnię z masy bitumiczno-asfaltowej, część zaś nawierzchnie żwirową.

13)  Do Urzędu przekazano także dokumentację projektowo-kosztorysową  związaną z przebudową drogi gminnej w m. Pniewo Czeruchy, gdzie planowane jest położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku ok.200 mb.

14)  Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji zadania przebudowy drogi w m. Przybyszewo.

15)  Zlecono wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na modernizację drogi gminnej w m. Lipa.

16)  Wykonana została i przekazana do Urzędu Gminy dokumentacja geodezyjna (mapy do celów projektowych) niezbędna do realizacji zadania wymiany sieci wodociągowej w m. Regimin.

17)  Po otrzymaniu w/w map zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych, który funkcjonuje jeszcze w Regiminie.

18)  Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej  przebudowy drogi wojewódzkiej przebiegającej przez m. Pawłowo, przekazał do Urzędu Gminy  projekt tej przebudowy. W przyszłym tygodniu  w uzgodnieniu z radną i sołtysem Pawłowa odbędą się konsultacje  z mieszkańcami dotyczące przedstawionej koncepcji planowanej inwestycji.

19)  Przygotowana została dokumentacja  geodezyjna i projektowa na posadowienie 15 sztuk nowych lamp solarnych, jakie w bieżącym roku sfinansowane będą  ze środków funduszu sołeckiego oraz bezpośrednio z budżetu gminy. Po przygotowaniu dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie złożono zgłoszenia o zamiarze wykonania powyższych zadań.

20)  Po złożeniu powyższego zawiadomienia przygotowano także i złożono zamówienie na dostawę i montaż wszystkich 15 lamp. Termin realizacji zamówienia ustalono okres od 15 kwietnia do 31 maja br. Jednakże wykonawca przekazał informację w dniu wczorajszym, że jest gotowy  rozpocząć realizacje zadania   w pierwszych dniach kwietnia.

21)  Powoli realizowane są zdania dotyczące wydatków z tegorocznego Funduszu Sołeckiego. Zakupiono już stoły  i ławki do Klic. Namiot przeznaczony do Koziczyna oraz sprzęt i stroje  sportowe ze środków funduszu sołectwa Grzybowo. Łączna kwota zrealizowanych wydatków to 10 300 zł.

22)  Miła uroczystość miała miejsce w dniu 16 lutego br. w Szkole Podstawowej w Regiminie. W obecności Wicedyrektor MJWPU Pani Elżbiety Szymanik dokonano oficjalnego  przekazania do użytku dwóch nowych pracowni informatycznych w tej szkole. Całość kosztów zakupu wyposażenia obu pracowni  pokryta została ze środków unijnych pozyskanych przez naszą gminę.

23)  Na początku marca Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór wniosków w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej  Mazowsze 2018, skierowany do samorządów. W Urzędzie Gminy przygotowane zostały w związku z tym dwa wnioski o przyznanie dofinansowania do budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Regiminie oraz budowę boiska trawiastego w m. Pawłowo. Było to możliwe dzięki  wcześniejszemu przygotowaniu przez nasz samorząd dokumentacji projektów-kosztorysowej na oba te obiekty. Maksymalny poziom dofinansowania określony został na kwotę 200 000 zł W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację z Warszawy o zmianie zasad przekazania środków i przesunięciu terminu naboru do dnia 6 kwietnia.

24)  18 marca na hali sportowej w Regiminie odbyło się zakończenie jednej z najpopularniejszych obecnie imprez sportowych jaką był Halowy Turniej Piłki Nożnej Amatorów. W rozgrywkach tych wzięło  8 zespołów. Warto zaznaczyć, że impreza ta jest owocem  oddolnej inicjatywy społecznej a wsparta została organizacyjnie i finansowo prze Urząd Gminy w Regiminie.

25)  W związku z ogłoszeniem przez firmę Mobilis informacji o zaprzestaniu jej funkcjonowania do końca czerwca, co oznacza odwołanie kursów autobusowych także na terenie naszej gminy , pojawił się problem zapewnienia komunikacji  publicznej na teranie gminy Regimin a także na terenie całego powiatu ciechanowskiego. W ubiegłym tygodniu odbyły się dwa spotkania ze Starosta Ciechanowskim oraz Prezesem ZKM w Ciechanowie, których celem było m.in. zbadanie możliwości uruchomienia kursów  autobusów  miejskich od niektórych miejscowości na naszym terenie.

26)  Z ostatnim dniem lutego zakończył się nabór wniosków składanych przez rolników dotyczących zwrotu podatku akcyzowego  za paliwo rolnicze. Do urzędu Gminy złożono 263 wnioski.

27)  Odbyły się także dwa spotkania robocze z Komendantem Powiatowym Policji w Ciechanowie poświęcone utworzeniu Posterunku Policji w Regiminie. Deklaracja Pan Komendanta jest jednoznaczna a utworzenie posterunku uzależnione jest jedynie od przekazania na ten cel pomieszczeń przez Urząd Gminy w Regiminie.

Radna Pani Hann Ładzińska zwróciła się do Pana Wójta z pytaniem czy gabinet stomatologiczny już funkcjonuje?

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, że owszem gabinet już funkcjonuje od dnia 15 marca, były nawet wywieszone ogłoszenia w Urzędzie Gminy

 

Pkt 4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski poprosił Przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie informacji o pracy między sesjami.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego  i Rolnictwa Pani Wiesława Mazurkiewicz poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła trzy posiedzenia. Tematami posiedzeń były:

- analiza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017rok – opinia pozytywna.

- analiza wykorzystania  dotacji prze Gminną Bibliotekę Publiczną w Regiminie – opinia pozytywna.

- zaopiniowanie uchwał na sesję w dniu 23.03.2017 r. – opinia pozytywna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Dziąba poinformował, że komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia, których tematami było:

- analiza wykorzystania środków z funduszu sołeckiego za 2017 rok – opinia pozytywna

- kontrola wniosków i zasad umorzeń podatków i opłat lokalnych za 2017 rok – opinia pozytywna.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. Pani Hanna Ładzińska poinformowała, że komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia, których tematami było:

- analiza działalności  sportowej na terenie Gminy ze szczególnym uwzględnieniem Klubu Sportowego MUKS Czarni Regimin – brak zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.

- analiza funkcjonowania GOPS w Regiminie – brak zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.

 

Pkt 5

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Tadeuszowi Lewandowskiemu - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie. Pan Kierownik przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie za 2017 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej, które stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 6/1

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin, poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że w zakresie załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetowych za 2017  i 2018 rok oraz planowane zmiany Uchwałą Nr XXXXVIII/208/18 z dnia 23 marca 2018r. 

 

W zakresie załącznika Nr 2 dokonano zmian w zadaniach pn.:

1.         „Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz-Kozdroje-Włosty na odcinku około 4.500m”

(-) 200.000,00zł w 2018r. Zmniejszenie nakładów inwestycji spowodowane jest brakiem wykonania sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa, która jest zaplanowana do wykonania w pasie w/w drogi.

2.         „Zagospodarowanie terenu boiska w Regiminie na cele sportowo – rekreacyjne”

(+) 370.000,00zł w 2018r. Zwiększenie nakładów finansowych wynika z zaplanowanego złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia.

3.         „Przebudowa drogi gminnej w m. Lekówiec” (+) 87.000,00zł w 2018r.

4.         „Przebudowa drogi gminnej w m. Koziczyn” (+) 105.000,00zł.

5.         „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Klice” (+) 70.000,00zł.

 

W 2018 r. zostały ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi na w/w inwestycje. Zwiększenie nakładów wynika z uzupełnienia niezbędnych  środków do realizacji zadań.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Radni głosu w dyskusji nie zabierali.

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin wraz z przyjętym wnioskiem, głosowało 14 radnych,    przeciw - 0,  wstrzymało się – 0.  W wyniku głosowania została podjęta uchwała Nr XXXVIII/207/18  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin.

Pkt 6/2

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Regimin na 2018 rok poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 209.230.00zł, w tym:

 

1.         w dziale 750 – Administracja publiczna, o kwotę 1.856,00zł. Zwiększenie planu dotacji dokonane jest na podstawie pisma FIN-I.3111.9.6.2018r., z MUW w Warszawie

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie.

2.         w dziale 758 – Różne rozliczenia, o kwotę 190.074,00zł – zwiększenie kwoty subwencji oświatowej na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2018r Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018r.

3.         w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 17.300,00zł. Zwiększenie planu dochodów następuje na wniosek Dyrektora SP w Szulmierzu i Zeńboku. Powyższe zmiany dotyczą wpłat za wynajem sal lekcyjnych w związku z realizacją projektu „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych Gminy Regimin”.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2018 rok  o kwotę 887.782,00zł, w tym:

 

1.         w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę 612.000,00zł w rozdziale 01010. Zabezpiecza się środki na pokrycie podatku VAT za IV kwartał 2017r od wydatków na budowę IV etapu kanalizacji sanitarnej.

2.         w dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 18.300,00zł. w rozdziale 60016 kwota 17.300,00zł–w związku z koniecznością uzupełnienia środków na usługi koparki przy remontach gminnych dróg dojazdowych oraz ponoszone opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Ponadto w rozdziale 60095 dokonuje się przesunięcia środków (+,-) 1.000,00zł z §4110 na §4120 w celu zabezpieczenia wydatków na składki funduszu pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych skierowanych przez PUP w Ciechanowie.

3.         w rozdziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 2.000,00zł w rozdziale 70005

z przeznaczeniem na opłaty, które zostaną poniesione w związku z podziałem i wyceną gminnych działek w m. Grzybowo, które będą przeznaczone do sprzedaży w 2018r.

4.         w rozdziale 750 – Administracja publiczna, o kwotę 29.308,00zł. W rozdziale 75011

o kwotę 1.856,00zł – zwiększenie dotacji. W rozdziale 75023 o kwotę 27.452,00zł- przesunięcie zaplanowanych wydatków z rozdziału 90002 i powstałych oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r.

5.         w rozdziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, per saldo kwot (+) 2.700,00zł (-) 3.000,00zł, w rozdziale 75412 § 4210. Środki w wysokości 2.700,00zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie do zakupu umundurowania dla OSP w Jarlutach Dużych, Szulmierzu i Targoniach.

Przesunięcie środków (+,-) o kwotę 3.000,00zł z §4210 na §4430 w celu zabezpieczenia wydatków na opłatę polis ubezpieczeniowych samochodów OSP na terenie gminy Regimin oraz ubezpieczenie strażaków.

4.         w rozdziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 222.074,00zł w rozdziałach 80101, 80110 i 80150. Zwiększenie dotyczy kwoty subwencji oświatowej na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2018r Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018r.

W rozdziale 80110 w §4260 (+) 32.000,00zł dokonano przesunięcia środków z rozdziału 80101 z §4260 (-) 32.000,00zł. Zmiana dotyczy ostatecznej kwoty subwencji w rozdziale gimnazjum.

5.         w rozdziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 1.100,00zł w rozdziale 90017. Zmiana dokonywana jest na podstawie wniosku Kierownika GZK w Regiminie, (przesunięcie środków).

 

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 61.852,00, w tym:

1.         w dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 1000,00zł. w rozdziale 60095 – przesunięcie środków.

2.         w rozdziale 750 – Administracja publiczna, o kwotę 6470,00zł – przesunięcie środków.

3.         w rozdziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, per saldo kwot (+) 2.700,00zł (-) 3.000,00zł. w rozdziale 75412 - przesunięcie środków.

4.         w rozdziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 32.000,00zł – przesunięcie środków w związku z ostateczną kwotą subwencji w rozdziale 80110.

5.         w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 22.082,00zł. W rozdziale 90002 kwota (-) 20.982,00zł. przesunięcie zaplanowanych wydatków z rozdziału 90002 i powstałych oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r. W rozdziale 90017 o kwotę (-) 1.100,00zł – przesunięcie środków na wniosek Kierownika GZK w Regiminie.

 

Zwiększa i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2018 rok o kwotę (+) 488.100,00zł 

i (-) 158.000,00zł w tym:

 

1.         w dziale 600 – Transport i łączność, o kwotę (+) 38.100,00zł i (-) 8.000,00zł - per saldo w rozdziale 60016 w § 6050 na zadaniach inwestycyjnych  objętych WPF 

i nieobjętych WPF pn:

•          „Przebudowa ciągu dróg gminnych Kalisz-Kozdroje-Włosty na odcinku około 4.500m” (-) 200.000,00zł, (rozdział 60016 § 6050), WPF

•          „Przebudowa drogi gminnej w m. Lekówiec” (+) 87.000,00zł, (rozdział 60016 § 6050), WPF

•          „Przebudowa drogi gminnej w m. Koziczyn” (+) 105.000,00zł, (rozdział 60016 § 6050), WPF

•          „Zakup rębaka” (+) 10.100,00zł – nowe zadanie inwestycyjne nie objęte WPF. Urządzenie będzie wykorzystywane do oczyszczania terenów przy drogach gminnych z gałęzi i krzewów. (rozdział 60016 § 6060), inwestycja nieobjęta WPF

•          „Przebudowa drogi powiatowej Pniewo-Czeruchy – Lekowo na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 615 do wiaduktu kolejowego” (+) 28.000,00zł – pomoc finansowa dla Powiatu Ciechanowskiego, załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

2.         w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 (-) 150.000,00zł,

•          „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”, realizacja inwestycji jest planowana w następnych latach ze względu na brak środków finansowych, które zostały przeznaczone na realizację inwestycji umieszczonych w WPF.

3.         w dziale 754 – Bezpieczeństwo i publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

w rozdziale 75404 (+) 10.000,00zł, w ramach wpłat na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu dla Komendy wojewódzkiej Policji.

4.         w rozdziale 926 – Kultura fizyczna, o kwotę (+) 440.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym  objętym WPF pn:

•          „Zagospodarowanie terenu boiska w Regiminie na cele sportowo-rekreacyjne” (+) 440.000,00zł. Zwiększenie nakładów finansowych wynika z zaplanowanego złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki załącznik nr 4 i 4a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”,  załącznik nr 5 „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” oraz załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Regimin na 2018 rok głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała Nr XXXVIII/208/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Regimin na 2018 rok.

Pkt 6/3

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ciechanowskiego na realizację zadania publicznego poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt Lech Zduńczyk przechodząc do uzasadnienia poinformował, że Obecna sytuacja na planowanym odcinku drogi stwarza zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych. Wykonanie planowanych prac wpłynie zdecydowanie na poprawę warunków życia mieszkańców gminy korzystających z dróg na jej terenie.

W związku z tym, że udzielenie pomocy finansowej musi być poparte odpowiednia umową zawartą między gminą a powiatem, określającą udział finansowy obu stron, zasady przekazania oraz sposób rozliczenia pomocy, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ciechanowskiego na realizację zadania publicznego głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała Nr XXXVIII/209/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ciechanowskiego na realizację zadania publicznego

Pkt 6/4

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Regimin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że w związku z wprowadzoną nowelizacja kodeksu wyborczego Rada Gminy zobowiązana jest podjąć nowe uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. Przedłożone projekty uchwał były konsultowane z Komisarzem Wyborczym  i zostały przez niego zaakceptowane.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie podziału Gminy Regimin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała Nr XXXVIII/210/18 w sprawie podziału Gminy Regimin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Pkt 6/5

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że w związku z wprowadzoną nowelizacja kodeksu wyborczego Rada Gminy zobowiązana jest podjąć nowe uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania. Przedłożone projekty uchwał były konsultowane z Komisarzem Wyborczym  i zostały przez niego zaakceptowane.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała Nr XXXVIII/211/18 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pkt 6/6

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zasad  korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że w związku koniecznością poprawienie uchwały w tej sprawie , która została podjęta w grudniu ubiegłego roku w  § 1 został usunięty pkt 7 mówiący o pozastatutowym korzystaniu z obiektów i urządzeń,

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zasad  korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała Nr XXXVIII/212/18 w sprawie zasad  korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości.

Pkt 6/7

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, wynika w związku ze zmianą adresu organu właściwego do złożenia deklaracji .Ponadto zaktualizowano dzienniki ustaw.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała Nr XXXVIII/213/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Pkt 6/8

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Zabiegałowski przystępując do kolejnego punktu porządku obrad,  po odczytaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r. poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.

Pan Wójt przechodząc do uzasadnienia poinformował, że przepis § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430zwe zm.) zobowiązuje organy prowadzące szkoły do corocznego ustalania w porozumieniu z dyrektorami szkół, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabiegałowski otworzył dyskusję.

Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r. głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania został podjęta uchwała Nr XXXVIII/214/18 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.

Pkt 7

Głos zabrała Radna Pani Ewa Zakrzewska: zwróciła się z zapytaniem: na jakim etapie jest realizacja inwestycji budowy świetlicy w m. Pawłówko?

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt: jest przygotowana dokumentacja tzn. projekty i pozwolenie na budowę, w pierwszej kolejności będzie realizowana budowa świetlicy w m. Klice. Jeśli rusza nabory na dofinansowanie takich inwestycji to zostanie złożony  i wtedy możliwa będzie realizacja tej inwestycji. Biorąc pod uwagę potrzeby społeczne obu miejscowości to została wybrana realizacja inwestycji w Klicach.

Pkt 8

Głos zabrał Pan Wójt poinformował o zmianie sposobu naliczania opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków w związku z powołaniem do istnienia spółki państwowej Wody Polskie i teraz to oni teraz będą się zajmować gospodarką wodną. Teraz taryfy za wodę uzgadnianie będą z Wodami Polskimi i raz już ustalone będą obowiązywały przez 3 lata.  Kierownik Dąbrowski przygotuje propozycję zmiany ceny o 5 gr musi to także uzgodnić z Wodami Polskimi i przedstawić Radzie Gminy do akceptacji.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał także radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy został wyczerpany. Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim  i zamknął obrady.

 

 

Protokołowała:

 

Małgorzata Abramczyk

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2018 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 151
17 maja 2018 14:36 Elżbieta Kopacz - Opublikowanie dokumentu.
17 maja 2018 14:36 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
17 maja 2018 14:35 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl